Համարը 
N 133-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.02.28/13(537) Հոդ.279
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
01.02.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.02.2007
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
15.02.2007
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.03.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՋԱՐԴՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՐԳԸ` ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐԳՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՐԳԱԴՐՈՇՄՄԱՆ ՀԵՏ, ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
15 փետրվարի 2007 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

1 փետրվարի 2007 թվականի N 133-Ն

 

ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՋԱՐԴՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՐԳԸ` ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐԳՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՐԳԱԴՐՈՇՄՄԱՆ ՀԵՏ, ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել թանկարժեք մետաղների ջարդոնների և թանկարժեք մետաղներից պատրաստված նախապատրաստվածքների մանրածախ առուվաճառքի կարգը` կապված հարգորոշման և (կամ) հարգադրոշմման հետ` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2007 թ. փետրվարի 8
Երևան

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
փետրվարի 1-ի N 133-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՋԱՐԴՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ` ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐԳՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՐԳԱԴՐՈՇՄՄԱՆ ՀԵՏ

1. Սույն կարգով կարգավորվում է թանկարժեք մետաղների ջարդոնների և թանկարժեք մետաղներից պատրաստված նախապատրաստվածքների մանրածախ առուվաճառքը` կապված հարգորոշման և (կամ) հարգադրոշմման հետ:

2. Սույն կարգում նշված հասկացություններն օգտագործվում են հետևյալ իմաստով`

ա) թանկարժեք մետաղների ջարդոն (այսուհետ` ջարդոն)` թանկարժեք մետաղների կտորներ` տարբեր ձևի և չափի, որոնք առաջացել են ոսկերչական իրերի մաշվածության կամ ձևախախտման արդյունքում, թանկարժեք մետաղներից պատրաստվող իրերի արտադրության ընթացքում առաջացած կտորներ, գնդիկներ, տաշեղներ, լաբորատոր ամանեղենի կտորներ, առանձին մասեր, տաշեղներ, գնդիկներ, ոչ նպատակային նշանակության և անօգտագործելի հանդիսացող թանկարժեք մետաղներից պատրաստված այլ իրեր, անընթեռնելի մետաղադրամներ և այլ նմանատիպ առարկաներ.

բ) թանկարժեք մետաղներից պատրաստված նախապատրաստվածքներ (այսուհետ` նախապատրաստվածք)` թանկարժեք մետաղներից պատրաստվող իրերի արտադրական գործընթացը չավարտված, իրերի վերջնական տեսք չստացած ձուլվածքներ, դրոշմվածքներ, գլանվածքներ, թիթեղներ` տարբեր ձևի և տեսքի, կռած և կոփած առարկաներ, որոնք պիտանի և անհրաժեշտ են որոշ արտադրական գործընթաց կատարելուց հետո պատրաստի իր ստանալու համար:

3. Ջարդոնները և նախապատրաստվածքները հարգորոշվում ու հարգադրոշմվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշմման լիցենզիա ունեցող անձանց (այսուհետ` լիցենզավորված անձ) կողմից` «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին և պայմաններին համապատասխան:

4. Ջարդոնների և նախապատրաստվածքների մանրածախ առուվաճառքն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված հարգերով հարգադրոշմների առկայության դեպքում` բացառությամբ սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված դեպքի:

5. Այն ջարդոնների և նախապատրաստվածքների, որոնք հնարավոր չէ հարգադրոշմել` կախված իրենց կառուցվածքից և չափերից, մանրածախ առուվաճառքն իրականացվում է միայն հարգորոշումից հետո` փակ և կապարակնքված տուփերով: Տուփը պետք է լինի այնպիսին, որպեսզի հնարավոր լինի այն բացել միայն կոտրելու կամ կապարակնիքը վնասելու դեպքում: Կապարակնիքին պետք է ամրացված լինի մետաղյա թիթեղ (բայց ոչ երկաթյա), որի վրա պետք է գրված լինի «կապարակնիք» բառը, որից հետո պետք է նշված լինեն տուփում պարունակվող ջարդոնի և նախապատրաստվածքի հարգը հավաստող հարգադրոշմը, լիգատուրային քաշը, որը պետք է գրված լինի քերծվածքային տարբերակով, և այն լիցենզավորված անձի տարբերանիշը, որն իրականացրել է հարգորոշում:

6. Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված հարգերին և հարգադրոշմներին չհամապատասխանող հարգեր և հարգադրոշմներ ունեցող ջարդոնների ու նախապատրաստվածքների մանրածախ առուվաճառքն իրականացվում է միայն հարգորոշումից և Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված հարգերով հարգադրոշմումից հետո:

7. Սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված ջարդոնների և նախապատրաստվածքների տուփի ու կապարակնիքի վնասված չլինելու պարագայում տուփում պարունակվող ջարդոնի և նախապատրաստվածքի կապարակնիքին ամրացված մետաղյա թիթեղի վրա նշված հարգին անհամապատասխանության դեպքում` լիցենզավորված անձն օրենքով սահմանված կարգով և չափով կրում է պատասխանատվություն:

8. Սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված ջարդոնների և նախապատրաստվածքների տուփի ու կապարակնիքի վնասված լինելու պարագայում տուփում պարունակվող ջարդոնի և նախապատրաստվածքի կապարակնիքին ամրացված մետաղյա թիթեղի վրա նշված հարգին անհամապատասխանության դեպքում` մանրածախ առուվաճառք իրականացնող անձն օրենքով սահմանված կարգով և չափով կրում է պատասխանատվություն:

9. Ջարդոնների և նախապատրաստվածքների մանրածախ առուվաճառքի նկատմամբ վերահսկողությունը և ստուգումներն իրականացվում են օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան