Համարը 
ՀՕ-116-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.04.04/18(542) Հոդ.422
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
22.02.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.03.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.04.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2007 թվականի փետրվարի 22-ին

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասը «ավարտից» բառից հետո լրացնել «ոչ շուտ, քան 3 ամիս» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հաստատված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակում`

1) «1. Անվտանգության բնագավառ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

« 1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                 
1. պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների արտադրություն ՀՀԿ Բ - Փ - Ո Հ Վ
2. պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների առևտուր ԿՄ Բ - - - - Հ Վ
3. պայթեցման աշխատանքների կատարում ԿՄ Բ - - - Ո Հ -
4. հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր ԿՄ Պ - - - - - -
5. զենքի արտադրություն ՀՀԿ Բ - Փ - - Հ Վ
6. զենքի առևտուր ԿՄ Բ - Փ - - Հ Վ
7. թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի`                 
  - արտադրություն կամ պատրաստում ՀՀԿ Բ - Փ - Ո Հ Վ
  - նոր թմրամիջոցների ու հոգեմետ նյութերի մշակում ՀՀԿ Բ - Փ - Ո Հ Վ
  - պահպանում ՀՀԿ Բ - - - - Հ Վ
  - տեղափոխում ՀՀԿ Բ - - - - Հ -
  - բաշխում, բացթողում և իրացում ՀՀԿ Բ - - - Ո Հ Վ
  - արտադրության, պատրաստման, վերամշակման, իրացման, օգտագործման (այդ թվում` բժշկական) նպատակով ձեռքբերում ՀՀԿ Բ - - - - Հ -
  - գիտական և ուսումնական նպատակներով օգտագործում ՀՀԿ Բ - - - Ո Հ Վ
  - ցուցակներում ներառված պատրաստուկների ստացման նպատակով վերամշակում ՀՀԿ Բ - Փ - Ո Հ Վ
  - օգտագործմամբ փորձաքննության անցկացում ՀՀԿ Բ - - - Ո Հ Վ
  - արտահանում կամ ներմուծում ՀՀԿ Բ Ա - - - Հ -
8. դրամահատման, պետական մեդալների, շքանշանների պատրաստում կամ արտադրություն ՀՀԿ Բ - Փ - - Հ Վ
9. պետական կնիքների, դրոշմակնիքների պատրաստում կամ արտադրություն ՀՀԿ Բ - Փ - - Հ Վ
10. հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող պետական նշանակության փաստաթղթերի տպագրում ՀՀԿ Բ - Փ - Ո Հ Վ».

 

 

2) «2. Առևտրի բնագավառ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

 « 2. ԱՌԵՎՏՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                
  արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառք, ներմուծում, արտահանում, փոխադրում ԿՄ Պ Ա - - - - - ».

 

3) «3. Առողջապահության բնագավառ» բաժնի 2-րդ և 3-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

4) «5. Արժեթղթերի շրջանառության բնագավառ» բաժնի 1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

5) «7. Գյուղատնտեսության բնագավառ» բաժնի 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

6) «9. Կրթության բնագավառ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

« 9. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                
1. նախադպրոցական կրթական ծրագրերի իրականացում ԿՄ Բ Ա - - - - -
2. տարրական ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում ԿՄ Բ Ա - - - - -
3. հիմնական ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում ԿՄ Բ Ա - - - - -
4. միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում ԿՄ Բ Ա - - - - -
5. հատուկ ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում ԿՄ Բ Ա - - - - -
6. նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացում ԿՄ Բ Ա - - - - -
6.1 միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական միջին մասնագիտական ծրագրերի ԿՄ Բ Ա - - - - -
6.2 բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի ԿՄ Բ Ա - - - - - ».

 

7) «10. Հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) բնագավառ» բաժնի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

8) «12. Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառ» բաժնում`

ա. 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ. 9-րդ կետի առաջին, հինգերորդ և 11-րդ կետի չորրորդ տողերը հանել.

9) «13. Շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառ» բաժնի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«1. վտանգավոր թափոնների`
-վերամշակում
-վնասազերծում
-պահպանում
-փոխադրում և տեղադրում
ՀՀԿ Բ Ա Փ - Ո Հ Վ».

 

10) «14. Որակի, ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, չափագիտության բնագավառ» բաժնի 2-րդ սյունակից հանել «և նորոգում» բառերը.

11) «16. Տրանսպորտի բնագավառ» բաժնում`

ա. 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«1. միջազգային կանոնավոր հաղորդակցության գործունեություն ԿՄ Բ - Փ - Ո Հ - ».

 

բ. 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

12) «17. Քաղաքաշինության բնագավառ» բաժնում`

ա. 1-ին և 2-րդ կետերի երկրորդ և յոթերորդ տողերը հանել,

բ. 1-ին և 2-րդ կետերի 2-րդ սյունակի առաջին տողերը «քաղաքացիական» բառերից հետո լրացնել «և արդյունաբերական» բառերով.

13) «17.1 Զբոսաշրջության բնագավառ» բաժնի 1-ին և 2-րդ կետերի 5-րդ սյունակները լրացնել «Ա» տառերով.

14) «18. Գործունեության այլ բնագավառներ» բաժնում`

ա. 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ. 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«7. Սննդամթերքի արտադրություն, այդ թվում`                
7.1 թորած ալկոհոլային խմիչքների(բացառությամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրություն ԿՄ Պ Ա - - - - -
7.2 «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրություն ԿՄ Պ Ա - - - - -
7.3 «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն ԿՄ Պ Ա - - - - Վ
7.4 գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն ԿՄ Պ Ա - - - - -
7.5 գարեջրի արտադրություն ԿՄ Պ Ա - - - - - »:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածը, 2-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 7-րդ կետերը, 8-րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերը, 9-րդ, 10-րդ կետերը, 11-րդ կետի «բ» ենթակետը, 12-րդ կետի «ա» ենթակետը, 13-րդ, 14-րդ կետերն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին, 6-րդ կետերը, 11-րդ կետի «ա» ենթակետը, 12-րդ կետի «բ» ենթակետն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո նախկինում տրված լիցենզիաները պահպանում են իրենց իրավաբանական ուժը:


Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2007 թ. մարտի 24
Երևան
ՀՕ-116-Ն