Համարը 
թիվ 69-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.04.15/12(286) Հոդ.117
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
11.03.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.03.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.04.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԱՆՁԱՆՑ` ՈՐՊԵՍ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/06-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

2 ապրիլի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008103 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

11 մարտի 2008 թ.

թիվ 69-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԱՆՁԱՆՑ` ՈՐՊԵՍ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/06-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 23-րդ կետը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը՝ որոշում է.

1. Հաստատել «Որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ գրանցման կարգը» Կանոնակարգ 4/06-ը՝ համաձայն Հավելվածի՝ (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 4/06):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը» հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշմամբ հաստատված 1-ին գլխի 1.1.8 ենթակետը, 2-րդ գլուխը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան

 

2008 թ. մարտի 13

Երևան

 

 
 

Հավելված

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի մարտի 11-ի

թիվ 69-Ն որոշման

«ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԱՆՁԱՆՑ` ՈՐՊԵՍ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ»

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  4/06

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 23-րդ կետի «դ» ենթակետով սահմանված անձանց որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները, ինչպես նաև որակավորված ներդրողների գրանցման կարգը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները.

1) «Օրենք»` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք.

2) «զուտ եկամուտը»` ֆիզիկական անձի համախառն եկամուտն է` նվազեցրած հարկերը.

3) «Տեղեկատվական բազա»` Կենտրոնական բանկում գրանցված որակավորված ներդրողների վերաբերյալ տեղեկությունները ներառող ցուցակ:

4) «Որակավորված ներդրող»` Օրենքի 3-րդ հոդվածի 23-րդ կետի «ա-գ» և «ե» ենթակետերում նշված անձինք, ինչպես նաև այն անձը, որը որակավորված ներդրող կհամարվի սույն կանոնակարգի ԳԼՈՒԽ 6-ի համաձայն:

5) Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն Օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

3. Անձը համարվում է Օրենքի 3-րդ հոդվածի 23-րդ կետի «դ» և «ե» ենթակետերով սահմանված որակավորված անձ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկում (այսուհետ՝ կենտրոնական բանկ) գրանցված որակավորված ներդրողների Տեղեկատվական բազայում սույն կանոնակարգի համաձայն գրանցվելուց հետո:

4. Ֆիզիկական անձը որպես որակավորված ներդրող Տեղեկատվական բազայում գրանցվելու համար պետք է համապատասխանի սույն կանոնակարգի ԳԼՈՒԽ 6-ով սահմանված չափանիշներին:

5. Ֆիզիկական անձը ինքնուրույն է գնահատում սույն կանոնակարգի ԳԼՈՒԽ 6-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանությունը: Յուրաքանչյուր իրավաբանական անձ ինքնուրույն է որոշում կայացնում Տեղեկատվական բազայում որպես որակավորված ներդրող գրանցվելու վերաբերյալ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

6. Անձը որակավորված ներդրող համարվելու համար գրանցվում է Կենտրոնական բանկում` ներկայացնելով դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 1-ի (ֆիզիկական անձի համար) կամ հավելված 2-ի (իրավաբանական անձի համար):

7. Անձը Տեղեկատվական բազայից գրանցումից դուրս գալու համար կարող է դիմել Կենտրոնական բանկ` ներկայացնելով դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի:

8. Ֆիզիկական անձի դեպքում դիմումը պետք է ստորագրվի տվյալ անձի կամ նրա լիազոր անձի կողմից:

9. Իրավաբանական անձի դեպքում դիմումը պետք է ստորագրվի գործադիր տնօրենի կամ լիազորված այլ անձի կողմից:

10. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԿԱՄ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

11. Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգի 6-րդ և 7-րդ կետերում սահմանված փաստաթղթերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրանցում է անձին Տեղեկատվական բազայում կամ չի գրանցում կամ հանում է անձին գրանցումից:

12. Կենտրոնական բանկը չի գրանցում անձին որպես որակավորված ներդրող, եթե սույն կանոնակարգի հավելված 1-ով կամ հավելված 2-ով նախատեսված դիմումը թերի է լրացված:

13. Սույն կանոնակարգի 11-րդ կետում նշված ժամկետում դիմող անձի` որպես որակավորված ներդրող գրանցման կամ գրանցման մերժման որոշում չկայացնելու դեպքում անձը համարվում է գրանցված որպես որակավորված ներդրող:

14. Սույն կանոնակարգի 11-րդ կետում նշված ժամկետում դիմող անձին Տեղեկատվական բազայից գրանցումից հանելու մասին որոշում չկայացնելու դեպքում անձը համարվում է Ռեգիստրում գրանցումից հանված:

15. Դիմող անձը կարող է տեղեկանալ որպես որակավորված ներդրող գրանցվելու կամ գրանցումից դուրս գալու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակվող Տեղեկատվական բազայից` տվյալ անձի կողմից համապատասխան դիմումի ներկայացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

16. Որպես որակավորված ներդրող գրանցման որոշումն ուժի մեջ է մինչև դիմումի ներկայացմանը հաջորդող տարվա հունիսի 30-ը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

17. Որակավորված ներդրող են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք գրանցվել են Տեղեկատվական բազայում որպես այդպիսին համաձայն սույն կանոնակարգի և բավարարում են հետևյալ չափանիշներից առնվազն երկուսին.

1) անձը դիմումի ներկայացմանը նախորդող 4 եռամսյակների ընթացքում արժեթղթերի շուկայում իրականացրել է 10 և ավելի գործարք միջին եռամսյակային կտրվածքով, ընդ որում` մեկ գործարքի ծավալը միջին հաշվով կազմում է առնվազն 500000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ,

2) ֆիզիկական անձի արժեթղթերի փաթեթի մեծությունը դիմումի ներկայացման պահին գերազանցում է 100 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ ֆիզիկական անձի զուտ եկամուտը դիմումի ներկայացմանը նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում գերազանցում է 100 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը,

3) ֆիզիկական անձը ֆինանսական ոլորտում ունի առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, որը պահանջում է արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված գիտելիքներ:

18. Որակավորված ներդրող են համարվում այն իրավաբանական անձինք, որոնք գրանցվել են որպես որակավորված ներդրող՝ համաձայն սույն կանոնակարգի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԶԱՆ

 

19. Կենտրոնական բանկը վարում է Կենտրոնական բանկում գրանցված որակավորված ներդրողների Տեղեկատվական բազան: Տեղեկատվական բազան ենթակա է հրապարակման Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

20. Տեղեկատվական բազայում ֆիզիկական անձանց համար պահվելու է հետևյալ տեղեկատվությունը. անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսը, նույնականացնող համարը, էլեկտրոնային հասցեն:

21. Տեղեկատվական բազայում իրավաբանական անձանց համար պահվելու է հետևյալ տեղեկատվությունը. ընկերության անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսը, նույնականացնող համարը, էլեկտրոնային հասցեն:

22. Տեղեկատվական բազայում գրանցված անձի վերաբերյալ տեղեկությունները փոփոխվելու դեպքում անձը կարող է դիմել Կենտրոնական բանկ` խնդրելով կատարել համապատասխան փոփոխություններ:

23. Կենտրոնական բանկը գրանցված որակավորված ներդրողների վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունները ներառում է Տեղեկատվական բազայում դիմումը ստանալու օրվանից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

24. Կենտրոնական բանկը պատասխանատու է միայն Տեղեկատվական բազայում որակավորված ներդրողներին պատշաճ գրանցելու համար: Կենտրոնական բանկը պատասխանատու չէ որակավորված ներդրողների՝ սույն կանոնակարգի ԳԼՈՒԽ 6-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանության արժանահավատության ստուգման համար:

 

 

Հավելված 1

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի մարտի 11-ի

թիվ 69-Ն որոշմամբ հաստատված

«Որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ

գրանցման կարգը» կանոնակարգ 4/06-ը հավելվածի

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

 

ՄԱՍ Ա

 

Կենտրոնական բանկի նախագահին

Հարգելի ________________

Ես` ______________________________, հավաստիացնում եմ, որ բավարարում եմ

(որակավորված անձի ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը )

ստորև նշված չափանիշներից առնվազն երկուսին (բավարարող չափանիշների առջև դրված ազատ
վանդակներում կատարվում է  նշում).

 

q

դիմումի ներկայացմանը նախորդող 4 եռամսյակների ընթացքում արժեթղթերի

շուկայում իրականացրել եմ 10 և ավելի գործարք միջին  եռամսյակային կտրվածքով,

ընդ որում ` մեկ գործարքի ծավալը միջին հաշվով կազմում է առնվազն 500 000

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

q

իմ արժեթղթերի փաթեթի մեծությունը դիմումի ներկայացման պահին գերազանցում է

100 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ ֆիզիկական անձի զուտ

եկամուտը դիմումի ներկայացմանը նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում

գերազանցում է 100 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը

q

ֆինանսական ոլորտում ունեմ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային

փորձ, որը պահանջում է արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված գիտելիքներ

 

Հավաստիացնում եմ, որ տեղյակ եմ որպես որակավորված ներդրող գրանցվելու հետևանքներին
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Մասնավորապես,
ես տեղյակ եմ, որ «Կենտրոնական բանկում գրանցված որակավորված ներդրողների Տեղեկատվական
բազայում» գրանցվելու դեպքում ինձ արժեթղթերի առաջարկ կատարելու դեպքում բացակայում է
ազդագիր հրապարակելու թողարկողի պարտավորությունը: Հետևաբար, ազդագրից բխող
իրավունքները չեն տարածվում ինձ վրա:

Խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  գրանցել ինձ
որպես որակավորված ներդրող:

Դիմումատուի (դիմումատուի լիազորված անձի) անուն , ազգանուն __________________

Հավաստիացնում եմ, որ լիազորված եմ _______________________________ ի անձի

                                                       (որակավորված անձի իրավաբանական անձի անվանումը )


 անունից Կենտրոնական բանկ ներկայացնել  նրան` որպես որակավորված ներդրող գրանցելու նպատակով
սույն դիմումը (սույն տողը լրացվում է լիազոր անձի առկայության դեպքում):

Դիմումատուի (դիմումատուի լիազորված անձի) ստորագրություն (դիմումի` էլեկտրոնային
տարբերակով ներկայացման դեպքում դիմումատուի (դիմումատուի լիազորված անձի)
ստորագրությունը անհրաժեշտ չէ) :_________________________

 

Ամսաթիվ  _____________

 

 

ՄԱՍ Բ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Կենտրոնական բանկը տեղադրելու է ՄԱՍ Բ-ում բերված տեղեկատվությունը
Կենտրոնական բանկում գրանցված որակավորված ներդրողների Տեղեկատվական
բազայում, որը ենթակա է հրապարակման Կենտրոնական բանկի պաշտոնական
ինտերնետային կայքում:

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն
«Կենտրոնական բանկում գրանցված որակավորված ներդրողների Տեղեկատվական
բազայում» գրանցվելու դեպքում Ձեզ արժեթղթերի առաջարկ կատարելու դեպքում
թողարկողը պարտավոր չէ ազդագիր հրապարակել: Հետևաբար, ազդագրից բխող
իրավունքները չեն տարածվում Ձեզ վրա:

Ձեզ սույն փաստաթղթում նշված հասցեով կուղարկվի գրություն, որով կնշվի, որ
Դուք ընդգրկված եք «Կենտրոնական բանկում գրանցված որակավորված ներդրողների
Տեղեկատվական բազայում»:

Որպես որակավորված ներդրող գրանցումը ուժի մեջ է մինչև դիմումի ներկայացմանը
հաջորդող հունիսի 30-ը, եթե Դուք չեք դիմել ավելի վաղ ժամկետում ուժը կորցրած
ճանաչելու համար:

Տեղեկատվական բազայում Ձեր վերաբերյալ տեղեկությունները փոփոխվելու դեպքում
Դուք կարող եք դիմել Կենտրոնական բանկ` խնդրելով կատարել համապատասխան
փոփոխություններ:

 

Որակավորվող ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը

 

Բնակության վայրը, ներառյալ հեռախոսը (այստեղ կարող է գրվել փոստային արկղը կամ
ցանկացած հասցեն, որի միջոցով կարելի է անձի հետ կապ հաստատել` կապված արժեթղթերի
առաջարկի հետ):

 

Էլեկտրոնային հասցե (եթե առկա է)

 

Ամսաթիվ

 

 

 

Հավելված 2

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի մարտի 11-ի

թիվ 69-Ն որոշմամբ հաստատված

«Որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ

գրանցման կարգը» կանոնակարգ 4/06-ը հավելվածի

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

 

Մ Ա Ս  Ա

 

Կենտրոնական բանկի նախագահին

 

Հարգելի _____________________________

_____________________________________________

(իրավաբանական անձի անվանումը)


որոշում է կայացրել որակավորված ներդրող գրանցվելու վերաբերյալ:

 

Հավաստիացնում ենք, որ տեղյակ ենք որպես որակավորված ներդրող գրանցվելու
հետևանքներին «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
համաձայն: Մասնավորապես, տեղյակ ենք, որ «Կենտրոնական բանկում գրանցված
որակավորված ներդրողների Տեղեկատվական բազայում» գրանցվելու դեպքում մեզ
արժեթղթերի առաջարկ կատարելու դեպքում բացակայում է ազդագիր հրապարակելու
թողարկողի պարտավորությունը: Հետևաբար, ազդագրից բխող իրավունքները չեն
տարածվում մեզ վրա:

Խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
գրանցել որպես որակավորված ներդրող:

 

Դիմումատուի (դիմումատուի լիազորված անձի) անուն, ազգանուն ___________

___________________

 

Հավաստիացնում եմ, որ լիազորված եմ _____________________________

(որակավորված անձի իրավաբանական անձի անվանումը)

________ -ի անձի անունից

 

Կենտրոնական բանկ ներկայացնել նրան` որպես որակավորված ներդրող գրանցելու
նպատակով սույն դիմումը (սույն տողը լրացվում է լիազոր անձի առկայության դեպքում):

 

Դիմումատուի (դիմումատուի լիազորված անձի) ստորագրություն (դիմումի` էլեկտրոնային
տարբերակով ներկայացման դեպքում դիմումատուի (դիմումատուի լիազորված անձի)
ստորագրությունը անհրաժեշտ չէ) ___________________________________

 

Ամսաթիվ ______________

 

 

ՄԱՍ Բ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Կենտրոնական բանկը տեղադրելու է ՄԱՍ Բ-ում բերված տեղեկատվությունը
«Կենտրոնական բանկում գրանցված որակավորված ներդրողների Տեղեկատվական
բազայում, որը ենթակա է հրապարակման Կենտրոնական բանկի պաշտոնական
ինտերնետային կայքում»:

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն
«Կենտրոնական բանկում գրանցված որակավորված ներդրողների Տեղեկատվական
բազայում» գրանցվելու դեպքում Ձեզ արժեթղթերի առաջարկ կատարելու դեպքում
թողարկողը պարտավոր չէ ազդագիր հրապարակել: Հետևաբար, ազդագրից բխող
իրավունքները չեն տարածվում Ձեզ վրա:

Ձեզ սույն փաստաթղթում նշված հասցեով կուղարկվի գրություն, որով կնշվի, որ
Դուք ընդգրկված եք «Կենտրոնական բանկում գրանցված որակավորված ներդրողների
Տեղեկատվական բազայում»:

Որպես որակավորված ներդրող գրանցումը ուժի մեջ է մինչև դիմումի ներկայացմանը
հաջորդող հունիսի 30-ը, եթե դուք չեք դիմել ավելի վաղ ժամկետում գրանցումը ուժը
կորցրած ճանաչելու համար:

Տեղեկատվական բազայում Ձեր վերաբերյալ տեղեկությունները փոփոխվելու դեպքում
դուք կարող եք դիմել Կենտրոնական բանկ` խնդրելով կատարել համապատասխան
փոփոխություններ:

 

Որակավորվող իրավաբանական անձի անվանումը

 

Գտնվելու վայրը, ներառյալ հեռախոսը (այստեղ կարող է գրվել փոստային արկղը
կամ ցանկացած հասցե, որի միջոցով կարելի է անձի հետ կապ հաստատել` կապված
արժեթղթերի առաջարկի հետ)

 

Էլեկտրոնային հասցե (եթե առկա է)

 

Ամսաթիվ

 

 

 

Հավելված 3

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի մարտի 11-ի

թիվ 69-Ն որոշմամբ հաստատված

«Որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ

գրանցման կարգը» կանոնակարգ 4/06-ը հավելվածի

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅՈՒՄ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահին

Հարգելի _______

 

Խնդրում եմ/ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով հանել

__________________________________________________

(ֆիզիկական անձի անունը, իրավաբանական անձի անվանումը, Տեղեկատվական
բազայում գրանցման համարը)

 

Կենտրոնական բանկում գրանցված որակավորված ներդրողների Տեղեկատվական
բազայից:

 

Իրավաբանական անձ որակավորված ներդրողի համար

Անվանումը

 

Գտնվելու վայրը (կարող է գրվել փոստային արկղը կամ ցանկացած հասցե, որի
միջոցով կարելի է անձի հետ կապ հաստատել)

 

Էլեկտրոնային հասցե (եթե առկա է)

Դիմումի ամսաթիվ

 

Դիմումատուի (դիմումատուի լիազորված անձի) անունը, ազգանունը _______

 

Հավաստիացնում եմ, որ լիազորված եմ ___________________________

(որակավորված անձի իրավաբանական անձի անվանումը)

 

_________ ի անձի անունից

 

Կենտրոնական բանկ ներկայացնել նրան` որակավորված ներդրողների Տեղեկատվական
բազայում գրանցումից հանելու նպատակով սույն դիմումը (սույն տողը լրացվում է լիազոր
անձի առկայության դեպքում)

Դիմումատուի (դիմումատուի լիազորված անձի) ստորագրություն (դիմումի` էլեկտրոնային
տարբերակով ներկայացման դեպքում դիմումատուի (դիմումատուի լիազորված անձի)
ստորագրությունը անհրաժեշտ չէ)
 __________________

 

Ամսաթիվ __________________