Համարը 
ՀՕ-241-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1215
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
24.10.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.11.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2007 թվականի հոկտեմբերի 24-ին

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի (6 դեկտեմբերի 1985 թվականի) 169.1-րդ հոդվածում`

1) վերնագրի և առաջին պարբերության «ապահովագրության վճարման» բառերը փոխարինել «ապահովության վճարի» բառերով.

2) երրորդ պարբերությունից հանել «կամ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 170.3-րդ հոդվածի վերնագրի և առաջին պարբերության «ապահովագրության» բառը փոխարինել «ապահովության» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 170.6-րդ հոդվածում`

1) վերնագրից և առաջին պարբերությունից հանել «կամ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի» բառերը.

2) առաջին և երրորդ պարբերությունների «ապահովագրության» բառը փոխարինել «ապահովության» բառով:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 182.1-րդ հոդվածի վերնագրի և 1-ին մասի «կամ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի» բառերը փոխարինել «կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի» բառերով:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 198.2-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի «, պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն իրականացնող մարմիններ» բառերը փոխարինել «մարմիններ, կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին» բառերով.

2) 3-րդ մասի «կամ պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն իրականացնող մարմիններ» բառերը փոխարինել «մարմիններ կամ կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «և զբաղվածության ֆոնդի մարմինները, սոցիալական ապահովագրության ֆոնդի մարմինները» բառերը փոխարինել «ապահովության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը» բառերով:

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 244.2-րդ հոդվածի առաջին պարբերության «ապահովագրության» բառը փոխարինել «ապահովության» բառով:

 

Հոդված 8. Օրենսգրքի 244.3-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«Հոդված 244.3.

Կենսաթոշակային ապահովման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմինը

 

Սույն օրենսգրքի 182.1 հոդվածով և 198.2 հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը կենսաթոշակներին վերաբերող իրավախախտումների մասով (բացի հարկային տեսչության մարմինների իրավասությանը վերապահված գործերից) քննելու և վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք ունի կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը կամ տեղակալը:»:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2007 թ. նոյեմբերի 19
Երևան
ՀՕ-241-Ն