Համարը 
N 1323-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.12.05/61(585) Հոդ.1256
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
18.10.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.11.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.12.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԿՈՆՑԵՍԻՈՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

18 հոկտեմբերի 2007 թվականի N 1323-Ն

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԿՈՆՑԵՍԻՈՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «Երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտի բարեփոխումների առաջնահերթ միջոցառումների մասին» N 1497-Ն որոշումը, ինչպես նաև հայկական երկաթուղու համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու գործընթացը կանոնակարգելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել հայկական երկաթուղու համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու մրցույթի անցկացման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ստեղծել մրցութային հանձնաժողով հետևյալ կազմով`

 

Ա. Մանուկյան

- ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար (հանձնաժողովի նախագահ)

Վ. Խաչատրյան

- ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար

Գ. Դանիելյան

- ՀՀ արդարադատության նախարար

Ն. Երիցյան

- ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարար

Լ. Գևորգյան

- ՀՀ Նախագահի օգնական (համաձայնությամբ)

Ս. Ղոնաղչյան

- ՀՀ կառավարության աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչության պետ

Ա. Խրիմյան

- «Հայկական երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն (համաձայնությամբ)

Ա. Բախտամյան

- ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի տնօրեն

Գ. Տոռոզյան

- ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի գլխավոր խորհրդական (հանձնաժողովի քարտուղար)

 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. նոյեմբերի 26
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
հոկտեմբերի 18-ի N 1323-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԿՈՆՑԵՍԻՈՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են հայկական երկաթուղու համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու մրցույթի կազմակերպման և անցկացման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հայկական երկաթուղու համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով (այսուհետ` կոնցեսիոն պայմանագիր) փոխանցվում է սույն կարգին և մրցութային փաստաթղթերին (այսուհետ` առաջարկներ ներկայացնելու հրավեր) համապատասխան կազմակերպված մրցույթի արդյունքների հիման վրա:

3. Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից նախաորակավորված մասնակիցները (այսուհետ` հայտատուներ):

4. Կոնցեսիոն պայմանագրի կնքման մասին որոշումն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

 

II. ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

 

5. Կոնցեսիոն պայմանագրի կնքման մրցույթի կազմակերպման և անցկացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծվում է մրցութային հանձնաժողով (այսուհետ` հանձնաժողով):

6. Հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստեր հրավիրելու միջոցով, որոնք իրավազոր են, եթե վերջինիս մասնակցում են հանձնաժողովի անդամների առնվազն 2/3-ը:

7. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

8. Հանձնաժողովը`

1) ուսումնասիրում է հայտատուների հարցումները և պարզաբանում դրանք` ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր հայտատուների համաժողովի ընթացքում.

2) անհրաժեշտության դեպքում կատարում է լրացումներ առաջարկներ ներկայացնելու հրավերին.

3) բացում է հայտատուների առաջարկները.

4) ուսումնասիրում և գնահատում է հայտատուների առաջարկները.

5) անհրաժեշտության դեպքում կատարում է հարցումներ հայտատուներին` պարզաբանելու իրենց առաջարկները.

6) հայտատուներին ծանուցում է տեխնիկական առաջարկների գնահատման արդյունքների մասին և հրավիրում ֆինանսական առաջարկների բացմանն այն հայտատուներին, որոնց տեխնիկական առաջարկի գնահատականը պակաս չէ առաջարկի հրավերով սահմանված նվազագույն միավորից.

7) որոշում է նախընտրելի հայտատուին (մրցույթի հաղթող) տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների գնահատականների կշռային միավորների ամենաբարձր հանրագումարը հավաքած հայտատու):

9. Հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպում է հանձնաժողովի քարտուղարը:

10. Հանձնաժողովի քարտուղարը`

1) ծանուցում է հանձնաժողովի անդամներին հանձնաժողովի նիստերի մասին, կազմում է արձանագրությունները.

2) ընդունում և գրանցում է հայտատուների առաջարկները.

3) ապահովում է արձանագրությունների կազմումը, մրցույթի կազմակերպմանն ու անցկացմանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերի հավաքագրումը և մրցույթի ավարտից հետո դրանք հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությանը.

4) կատարում է սույն կարգից բխող` հանձնաժողովի նախագահի կողմից իրեն տրված հանձնարարականները:

11. Արձանագրություններն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա բոլոր անդամները:

12. Մրցույթի արդյունավետ իրականացման նպատակով մրցույթը նախապատրաստելու և կազմակերպելու համար հանձնաժողովը կարող է իր աշխատանքներում խորհրդակցական ձայնի իրավունքով ընդգրկել համապատասխան մասնագետների:

13. Հանձնաժողովի աշխատանքները համարվում են ավարտված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից մրցույթի հաղթողի հետ կոնցեսիոն պայմանագրի կնքման վերաբերյալ համապատասխան որոշումն ընդունելուց հետո:

 

III. ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐԸ

 

14. Առաջարկներ ներկայացնելու հրավերը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ բաժիններից`

1) «Մաս 1. Հրահանգներ հայտատուներին».

2) «Մաս 2. Տեղեկատվական հուշագիր»:

15. «Մաս 1. Հրահանգներ հայտատուներին» բաժինը պետք է ներառի`

1) կոնցեսիայի սխեմայի ընդհանուր պատկերը և գործընթացը.

2) մրցույթի մասնակիցների անվանումները.

3) մանրամասներ տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների բովանդակության, ձևի ու ներկայացնելու հասցեի և վերջնական ժամկետի վերաբերյալ.

4) պարտադիր ներկայացնելու ենթակա փաստաթղթերի ցանկը և ձևերը.

5) մանրամասներ առաջարկներ ներկայացնելու հրավերի վերաբերյալ, պարզաբանումներ ստանալու նպատակով հայտատուների կողմից հարցումներ ներկայացնելու և դրանց պատասխանելու ընթացակարգի վերաբերյալ.

6) մանրամասներ առաջարկներ ներկայացնելու հրավերին լրացումներ կատարելու ընթացակարգի վերաբերյալ.

7) տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների գնահատման չափանիշները և միավորները.

8) մանրամասներ հանձնաժողովի կողմից առաջարկների ընդունման, բացման և գնահատման վերաբերյալ.

9) ֆինանսական առաջարկների բացմանը և գնահատմանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջարկի գնահատականի նվազագույն միավորը.

10) տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների գնահատականների կշիռները (տոկոսներով).

11) Հայաստանի Հանրապետությունում կոնցեսիան իրականացնող կազմակերպության ստեղծման գործընթացի ընդհանուր նկարագիրը.

12) կոնցեսիոն պայմանագրի նախագիծը, այդ թվում` օտարվող և կոնցեսիայի հանձնվող ակտիվների ցուցակը.

13) հանձնաժողովի որոշմամբ` այլ տեղեկություններ:

16. «Մաս 2. Տեղեկատվական հուշագիր» բաժինը պետք է պարունակի`

1) տեղեկատվություն Հայկական երկաթուղու վերաբերյալ.

2) տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետությունում գործարար միջավայրի վերաբերյալ.

3) հանձնաժողովի որոշմամբ` այլ տեղեկություններ:

 

IV. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ

 

17. Մրցույթի հայտերը (առաջարկները) ներկայացվում են փակ ծրարով:

18. Հայտի ներկայացման ժամկետը համարվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից այն ստանալու օրը և ժամը, որի մասին կատարվում է գրառում` հատուկ գրանցաթերթիկում, որի պատճենը տրամադրվում է հայտատուին:

19. Մրցույթի հայտերի ընդունման սահմանված վեջնաժամկետից ուշ ներկայացված հայտերի մասին կատարվում է գրառում` հատուկ գրանցաթերթիկում և առանց ծրարը բացելու վերադարձվում հայտատուին:

20. Հայտատուները մինչև մրցույթի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետի լրանալը կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտը:

21. Հայտի փոփոխության կամ վերադարձման մասին դիմումները մրցույթի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետի ավարտից հետո ներկայացնելու դեպքում մերժվում են:

22. Մրցույթի միայն մեկ հայտ ներկայացնելը հիմք չի հանդիսանում մրցույթը չկայացած համարելու համար:

 

V. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

23. Մրցույթի հայտերը բացվում են հայտերի ընդունման վերջնաժամկետի ավարտից անմիջապես հետո` հանձնաժողովի նիստում, որին կարող են մասնակցել բոլոր հայտատուները, ընդ որում, բացվում են միայն տեխնիկական առաջարկները, իսկ ֆինանսական առաջարկները փակ վիճակում պահվում են մինչև դրանց բացման պահը:

24. Հայտերի բացման ժամանակ հրապարակվում են`

1) յուրաքանչյուր հայտատուի անվանումը.

2) հայտի փոփոխության և հետ վերցնելու մասին գրավոր դիմումները, եթե այդպիսիք կան.

3) այլ մանրամասներ, որոնք հանձնաժողովն անհրաժեշտ կհամարի հայտարարել:

25. Այն հայտերը, որոնց հետ վերցնելու մասին գրավոր դիմումն ստացվել է մինչև հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը, չեն բացվում և փակ վիճակում վերադարձվում են հայտատուին:

26. Հանձնաժողովի հետագա նիստերը փակ են հայտատուների համար, եթե իրենք չեն ստացել նիստին մասնակցելու հատուկ հրավեր:

27. Հանձնաժողովն ստուգում է հայտերի ամբողջականությունը և համապատասխանությունն առաջարկներ ներկայացնելու հրավերով սահմանված պահանջներին: Հայտերը, որոնք էականորեն չեն համապատասխանում սույն կարգի և առաջարկներ ներկայացնելու հրավերի պահանջներին, հանձնաժողովի կողմից մերժվում են:

28. Հայտերը, սույն կարգի և առաջարկներ ներկայացնելու հրավերի պահանջներին համապատասխանելու դեպքում, հանձնաժողովը գնահատում է ներկայացված տեխնիկական առաջարկները` առաջարկներ ներկայացնելու հրավերով նախատեսված չափանիշներով:

29. Տեխնիկական առաջարկների գնահատումն ավարտելուց հետո հանձնաժողովը հայտատուներին ծանուցում է տեխնիկական առաջարկների գնահատման արդյունքների մասին և հրավիրում ֆինանսական առաջարկների բացմանն այն հայտատուներին, որոնց տեխնիկական առաջարկի գնահատականը պակաս չէ առաջարկներ ներկայացնելու հրավերով սահմանված նվազագույն միավորից:

30. Այն հայտատուները, որոնց տեխնիկական առաջարկի գնահատականը պակաս է առաջարկներ ներկայացնելու հրավերով սահմանված նվազագույն միավորից, հետ են ստանում իրենց ֆինանսական առաջարկները փակ վիճակում:

31. Ֆինանսական առաջարկները բացվում են հանձնաժողովի նիստում, որին կարող են մասնակցել հրավիրված հայտատուները:

32. Հանձնաժողովն ստուգում է ֆինանսական առաջարկների ճշգրտությունը և գնահատում է առաջարկներ ներկայացնելու հրավերով նախատեսված չափանիշներով:

33. Մրցույթի նախընտրելի հայտատու է ճանաչվում այն հայտատուն, որը հանձնաժողովի կողմից ստացել է տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների գնահատականների կշռված միավորների ամենաբարձր հանրագումարը:

34. Գնահատականների կշռային միավորների հավասար հանրագումար ստանալու դեպքում նախընտրելի հայտատուն որոշվում է ֆինանսական առաջարկների առավելագույն գնահատականի արդյունքով: Ֆինանսական առաջարկների առավելագույն գնահատականի հավասարության դեպքում նախապատվությունը կտրվի առանց փոխհատուցման ուղևորափոխադրումների իրականացման առաջարկություն ներկայացրած հայտատուին, իսկ այդ առաջարկության համընկնելու կամ հայտատուների կողմից նման առաջարկություն չներկայացնելու դեպքում` վիճակահանությամբ:

35. Հանձնաժողովը կազմում է մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրություն և այն ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարին:

36. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարը մրցույթի մասնակիցներին ծանուցում է մրցույթի արդյունքների մասին:

37. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարը նախընտրելի հայտատուին հրավիրում է կոնցեսիոն պայմանագրի բանակցությունների:

38. Նախընտրելի հայտատուի կողմից կոնցեսիոն պայմանագիր կնքելուց խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում պայմանագրի բանակցությունների է հրավիրվում գնահատման արդյունքում երկրորդ տեղը զբաղեցրած հայտատուն, իսկ այդպիսին չլինելու դեպքում մրցույթը համարվում է չկայացած:

39. Հանձնաժողովը ներկայացված առաջարկների վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու նպատակով իրավունք ունի գրավոր դիմելու հայտատուներին` պահանջելով պարզաբանել իրենց առաջարկները:

40. Հայտատուների պարզաբանումները նույնպես պետք է լինեն գրավոր տեսքով և չպետք է հանգեցնեն առաջարկների փոփոխության:

41. Հանձնաժողովը` ցանկացած պահի, նախքան կոնցեսիոն պայմանագրի կնքման մասին որոշման ընդունումը, կարող է ընդունել կամ մերժել ցանկացած առաջարկ, անտեսել ստացված առաջարկներում տեղ գտած ոչ էական անճշտությունները, չեղյալ հայտարարել առաջարկներ ներկայացնելու հրավերի գործընթացը և մերժել բոլոր առաջարկները` առանց այդ գործողությունների համար հայտատուների նկատմամբ որևէ պարտավորության կամ նրանց այդ գործողությունների հիմքերի վերաբերյալ տեղեկացնելու պարտավորվածության:

42. Մրցույթը համարվում է չկայացած`

1) եթե մրցույթի մասնակցության համար ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

2) սույն կարգով և օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

 

VI. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

43. Պայմանագրի բանակցություններն ավարտելուց հետո մեկամսյա ժամկետում` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը նախընտրելի հայտատուի (մրցույթի հաղթողի) հետ կոնցեսիոն պայմանագրի կնքման վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն:

44. Կոնցեսիոն պայմանագրի նոտարական վավերացման և պետական գրանցման հետ կապված ծախսերն իրականացվում են պայմանագրի կողմ հանդիսացող մրցույթի մասնակցի միջոցների հաշվին:

45. Մրցույթը կարող է անվավեր ճանաչվել դատական կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան