Համարը 
N 15-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.03.17/8(282) Հոդ.79
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
15.01.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.01.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.03.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/05-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 փետրվարի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008061

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

15 հունվարի 2008 թ.
ք. Երևան

  N 15-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/05-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ մասերը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 114-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետը և 179-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը համաձայն Հավելվածի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 4/05):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը» հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշման 15-րդ բաժինը և 58.1-3 (ա) ձևը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2008 թ. հունվարի 23
Երևան

 

 

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի հունվարի 15-ի
թիվ 15-Ն որոշման

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ»

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  4/05

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի (այսուհետ` օպերատոր), Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարներին ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորման, մասնագիտական համապատասխանության չափանիշների ստուգման կարգը, ղեկավարների գրանցման, ղեկավարների թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը, ինչպես նաև կարգավորում է այդ հարցերի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերություններ:

2. Սույն կանոնակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնադրվող կամ գործող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վրա:

3. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն՝ պատվիրված նամակով, կամ մուտքագրվում են Կենտրոնական բանկ: Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է ստորագրված լինեն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի իրավասու անձի կողմից և ներկայացվեն «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:

4. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 50-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ, 58-րդ հոդվածի 1-ին, 114-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ, 179-րդ հոդվածի 1-ին մասերով սահմանված հետևյալ անձինք (այսուհետ` որակավորվող անձ) պետք է ունենան սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ստացված որակավորում.

1) ներդրումային ընկերության տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, մասնաճյուղի տնօրենը,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները,

3) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող կամ նման ծառայություններ մատուցելու առաջարկությամբ հանդես եկող ֆիզիկական անձը,

4) բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը,

5) օպերատորի դիտորդ խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, վերահսկող ծառայության ղեկավարը և անդամը, կարգապահական հանձնաժողովի նախագահը կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը,

6) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դիտորդ խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, և վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարը և անդամները կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը և անդամները:

5. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 50-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ, 58-րդ հոդվածի 1-ին, 114-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ, 179-րդ հոդվածի 1-ին մասերով սահմանված հետևյալ անձինք չեն հանձնում սույն կանոնակարգով սահմանված որակավորման քննություն.

1) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կառուցվածքային ստորաբաժանումների (դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի, խմբի կամ այլ միավորի) ղեկավարները,

2) ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության ղեկավարը, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը,

3) բանկի խորհրդի նախագահը, նրա տեղակալը և խորհրդի անդամները, գործադիր տնօրենը, նրա տեղակալները, գլխավոր հաշվապահը, նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը, նրա անդամները, բանկի տնօրինության անդամները, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի խորհրդի սահմանած չափանիշներով հիմնավորված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով որևէ կերպ բանկի հիմնական գործունեության հետ կապված կամ գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո աշխատող կամ բանկի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ ազդեցություն ունեցող աշխատակիցները: Սույն ենթակետով նշված անձինք որակավորվում են` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը» կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին» թիվ 145-Ն որոշման.

4) վարկային կազմակերպության խորհրդի (տնօրենների կամ դիտորդ խորհրդի) նախագահը, նրա տեղակալը և խորհրդի անդամները, գործադիր տնօրենը, նրա տեղակալը, վարչության նախագահը, նրա տեղակալը, վարչության անդամները, գլխավոր հաշվապահը, նրա տեղակալը, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը, նրա տեղակալը և վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները: Սույն ենթակետով նշված անձինք որակավորվում են` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալը, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 13-ը հաստատելու մասին» թիվ 578-Ն որոշման:

6. Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետում սահմանված որակավորվող անձինք ղեկավար կամ ներդրումային ծառայություններ մատուցողի կամ նման ծառայություններ մատուցելու առաջարկությամբ հանդես եկողի պաշտոնում աշխատելու համար ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությամբ գրանցվում են Կենտրոնական բանկում` սույն կանոնակարգի գլուխ 12-ով սահմանված կարգով:

7. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշները սահմանվում են սույն կանոնակարգի գլուխ 13-ով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

8. Սույն կանոնակարգում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները`

1) «Կենտրոնական բանկ»` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

2) «որակավորվող անձ»` սույն կանոնակարգի 4-րդ կետում նշված անձինք,

3) «հանձնաժողով»` Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

4) «թեկնածու»` Կենտրոնական բանկում որակավորում ստանալու համար ներկայացված անձ,

5) «ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանում»` ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն:

9. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՁԵՎԸ

 

10. Որակավորվող անձի թեկնածուի որակավորման ստուգումն անցկացվում է Կենտրոնական բանկում գրավոր (թեստային) քննության կամ Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում բանավոր հարցազրույցի միջոցով:

11. Որակավորման ստուգումը Կենտրոնական բանկի գրավոր (թեսթային) քննության միջոցով անցնում են`

1) ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, մասնաճյուղի տնօրենը,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները,

3) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձը,

4) բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը,

5) օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, վերահսկող ծառայության ղեկավարը և անդամը, կարգապահական հանձնաժողովի նախագահը կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը,

6) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարը և անդամները կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը և անդամը:

12. Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում բանավոր հարցազրույցի միջոցով որակավորման ստուգումն անցնում են.

1) ներդրումային ընկերության տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահը և անդամները,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահը և անդամները,

3) օպերատորի դիտորդ խորհրդի նախագահը և անդամները,

4) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դիտորդ խորհրդի նախագահը և անդամը,

5) օպերատորի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի անդամը, եթե նա ունի վերջին 5 տարում միջազգային հեղինակություն ունեցող օպերատորում կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում ղեկավար պաշտոնում աշխատելու առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ:

13. Թեկնածուների որակավորման գրավոր ստուգումն անցկացվում է Կենտրոնական բանկի պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից:

14. Կենտրոնական բանկի պատասխանատու ստորաբաժանումը վարում է որակավորման քննության մասնակցելու համար դիմած անձանց հաշվառման գրանցամատյան, որտեղ նշվում են դիմողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, նրա կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

15. Գրավոր քննության կամ հարցազրույցի միջոցով մասնագիտական որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար թեկնածուն ներկայացնում է՝

1) դիմում՝ սույն կանոնակարգի հավելված 1-ի համաձայն,

2) անձնագրի պատճենը,

3) գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք՝ սույն կանոնակարգի հավելված 2-ի համաձայն,

4) պետական տուրքի անդորրագիրը:

16. Գրավոր քննությունը կամ հարցրազրույցը անցկացվում են թեկնածուի կողմից 15-րդ կետում նշված փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ մուտքագրվելու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼԸ

 

17. Հանձնաժողովը քննության է առնում ներկայացված դիմումները և կայացնում որոշում որակավորման գրավոր քննությանը կամ հարցազրույցին մասնակցելու թույլտվության մասին: Հանձնաժողովը դիմող անձին չի թույլատրում մասնակցել որակավորման գրավոր քննությանը կամ հարցազրույցին, եթե

1) սույն կանոնակարգի 15-րդ կետում ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, կամ չեն համապատասխանում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ օրենքի հիման վրա սույն կանոնակարգով սահմանված պահանջներին,

2) անձը չի համապատասխանում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 114-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 179-րդ հոդվածի 1-ին մասով կամ սույն կանոնակարգով ղեկավարներին, ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ նրա անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող կամ նման ծառայություններ մատուցելու առաջարկությամբ հանդես եկող ֆիզիկական անձանց ներկայացվող պահանջներին,

3) որակավորման համար դիմում ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով որակավորված անձը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 213-րդ հոդվածի համաձայն զրկվել է որակավորումից:

18. Հանձնաժողովն իր որոշմամբ հաստատում է որակավորման գրավոր քննությանը կամ հարցազրույցին մասնակցող թեկնածուների ցուցակը: Հանձնաժողովն այդ որոշմամբ սահմանում է նաև գրավոր քննության կամ հարցազրույցի անցկացման տեղը, օրը և ժամը:

19. Հանձնաժողովը որոշում ընդունվելու օրվանից հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է դիմողին`պահպանելով 16-րդ կետի պահանջը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ԳՐԱՎՈՐ (ԹԵՍԹԱՅԻՆ) ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

 

20. Գրավոր (թեսթային) քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրով: Քննության ընթացքին կարող են հետևել հանձնաժողովի անդամները, ինչպես նաև հանձնաժողովի համաձայնությամբ՝ Կենտրոնական բանկի այլ աշխատակիցներ:

21. Թեսթը հարցեր պարունակող փաստաթուղթ է, որը կազմվում է սույն կանոնակարգի 16-րդ գլխում սահմանված թեմաների ցանկի հիման վրա:

22. Թեսթերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված լրացումները և փոփոխությունները հաստատվում են Կենտրոնական բանկի որոշմամբ և ենթակա չեն հրապարակման: Թեսթերը վերանայվում են առնվազն տարին մեկ անգամ:

23. Թեսթերը և դրանցում պարունակվող հարցերի քանակը տարբերակվում են ըստ որակավորվող անձանց (ելնելով նրանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներից) հետևյալ խմբերի՝

 

Որակավորվող անձ Հարցերի քանակ

1. Ներդրումային ընկերության ղեկավար, այդ թվում`

 
1.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,
1.2 գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
1.3 ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,
100 հարց
1.4 մասնաճյուղի տնօրեն, 80 հարց
2. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ղեկավար, այդ թվում`  
2.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,
2.2 ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,
2.3 գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
100 հարց
3. Օպերատորի ղեկավար, այդ թվում`  
3.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ կամ նման այլ մարմնի ղեկավար
3.2 վերահսկող ծառայության կամ նման այլ մարմի ղեկավար և անդամ,
3.3 կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ կամ նման այլ մարմնի ղեկավար
100 հարց
4. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար, այդ թվում`  
4.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ կամ նման այլ մարմնի ղեկավար
4.2 վերստուգող հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ
100 հարց
5. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձը 40 հարց
6. Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը 80 հարց

 

24. Թեսթի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին հատկացվում է միջին հաշվով 1,5 րոպե:

25. Թեսթերի հարցերից յուրաքանչյուրը պարունակում է 3-ից 4 պատասխան, որոնցից մեկն է միանշանակ ճիշտ և լիարժեք:

26. Թեստի հարցի միանշանակ ճիշտ և լիարժեք պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը, ինչպես նաև հարցին չպատասխանելը՝ զրո միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում միանշանակ սխալ և ոչ միանշանակ ճիշտ և լիարժեք պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխաններ նշելը կամ որևէ պատասխան չնշելը:

27. Թեկնածուին թույլատրվում է մասնակցել թեստային քննությանը՝ անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացման դեպքում:

28. Հայերեն լեզվին չտիրապետող թեկնածուների գրավոր քննության անցկացման ընթացքում թույլատրվում է թարգմանչի մասնակցությունը, ընդ որում` հանձնաժողովի անդամներից մեկի, կամ հանձնաժողովի համաձայնությամբ՝ Կենտրոնական բանկի այլ աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է: Թեսթի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար հայերեն լեզվին չտիրապետող թեկնածուին հատկացվում է միջին հաշվով 2 րոպե:

29. Թեսթավորումն անցկացվում է այդ նպատակի համար առանձնացված սենյակում, որն ապահովված է համապատասխան պայմաններով:

30. Հանձնաժողովի անդամներից մեկը, կամ հանձնաժողովի համաձայնությամբ Կենտրոնական բանկի այլ աշխատակիցը ստուգում է թեկնածուի ինքնությունը և թույլատրում է նրան մուտք գործել թեսթավորման անցկացման սենյակ, որտեղ թեկնածուն կարող է զբաղեցնել ցանկացած ազատ սեղան: Թեկնածուների մուտքը սենյակ դադարեցվում է թեսթավորումն սկսելուց տասը րոպե առաջ:

31. Հանձնաժողովի անդամներից մեկը կամ հանձնաժողովի համաձայնությամբ՝ Կենտրոնական բանկի այլ աշխատակիցը, թեկնածուներին բացատրում է թեստավորման անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերը:

32. Թեսթավորման սկիզբը հայտարարելուց հետո թեկնածուն ծանոթանում է առաջադրանքներին և յուրաքանչյուր հարցի (խնդրի) ենթադրյալ պատասխաններից ընտրում է մեկ (իր կարծիքով՝ միանշանակ ճիշտ և լիարժեք) պատասխանը:

33. Գրավոր քննության ժամանակ թեկնածուին արգելվում է օգտվել տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութերից, էլեկտրոնային սարքերից, ինչպես նաև աղմկել, հուշել, խոսել, հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, դուրս գալ սենյակից: Եթե թեկնածուն ցանկանում է լքել սենյակը, նրա աշխատանքը համարվում է դադարեցված:

34. 33-րդ կետում նշված պահանջներից յուրաքանչյուրի չկատարման դեպքում թեկնածուն զրկվում է քննության հետագա ընթացքին մասնակցելու իրավունքից, և նրա վերաբերյալ տրվում է բացասական եզրակացություն:

35. Աշխատանքն ավարտելուց, ինչպես նաև թեսթավորման առաջադրանքները կատարելու համար սահմանված ժամանակն սպառվելուց հետո թեկնածուին հանձնվում է իր կատարած աշխատանքի՝ համակարգչի կողմից կատարված վերլուծությունը՝ արտահայտված տոկոսով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԹԵՍԹԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

36. Թեսթերի հարցերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ. թեկնածուի կողմից միավորների 70 և ավելի տոկոսը հավաքելու դեպքում հանձնաժողովն արձանագրում է դրական եզրակացություն, և թեկնածուին տրվում է որակավորման վկայական:

37. 36-րդ կետով սահմանված պայմաններին չբավարարելու դեպքում հանձնաժողովն արձանագրում է բացասական եզրակացություն:

38. Թեկնածուի հարցերի պատասխանների արդյունքները (ելնելով համակարգչային տվյալներից) հաստատում է հանձնաժողովը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԲԱՆԱՎՈՐ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ

 

39. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը հարցազրույցի արդյունքներով որոշում է սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված որակավորվող անձանց համապատասխանությունը կամ անհամապատասխանությունը սույն կանոնակարգի 12-րդ գլխով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ

 

40. Թեկնածուն կարող է բողոքարկել անցկացված որակավորման գրավոր քննության արդյունքները՝ քննության անցկացման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական բանկ: Դիմումը պետք է ուսումնասիրվի պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ներկայացվի հանձնաժողովի քննարկմանը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

41. Անցկացված գրավոր քննության կամ բանավոր հարցազրույցի արդյունքներով՝ հանձնաժողովի դրական կարծիքի հիման վրա` Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ թեկնածուին տրվում է որակավորման վկայական քննության անցկացման օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում` ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման (որակավորման վկայականի ձևը` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի).

1) ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա նեդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահի և անդամների պաշտոնների համար,

2) ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների, գործադիր տնօրենի տեղակալի համար, բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնների համար,

3) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի և ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի, ներքին աուդիտի ղեկավարի և ներքին աուդիտի անդամի պաշտոնների համար,

4) ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնի համար,

5) օպերատորի դիտորդ (տնօրենների) խորհրդի նախագահի և անդամների պաշտոնների համար,

6) օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի, կարգապահական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնների համար,

7) օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավարի և անդամի պաշտոնների համար,

8) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դիտորդ խորհրդի նախագահի և անդամների պաշտոնների համար,

9) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

10) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարի և անդամի պաշտոնների համար,

11) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձի համար, այդ թվում`

ա. Բրոքեր՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից.

բ. Խորհրդատու՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից.

գ. Դիլեր` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից.

դ. Կառավարիչ՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից.

ե. Տեղաբաշխող՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից.

զ. Պահառուի աշխատակից՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից:

42. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարի որակավորման վկայականի համար օգտագործվում են «ՆԸ XXXX», Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարի համար՝ «ԿԴ XXXX», օպերատորի ղեկավարի որակավորման վկայականի համար՝ «ՕՊ XXXX» ծածկագրերը:

43. Որակավորման վկայականները տրվում են երեք տարի ժամկետով:

44. Կենտրոնական բանկի նախագահը կարող է ներդրումային ընկերության, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավարի (գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ) որակավորման վկայականի գործողության ժամկետը երկարաձգել ևս 3 (երեք) տարով՝ առանց սույն կանոնակարգով նախատեսված՝ որակավորման ստուգման, եթե սույն կետով նշված ղեկավարների պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ներդրումային ընկերությունը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան չի խախտել հիմնական տնտեսական նորմատիվ, նշված ղեկավարների նկատմամբ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա պատասխանատվության միջոց չի կիրառվել և նշված ղեկավարները նախորդ 3 տարիների ընթացքում վերապատրաստվել են առնվազն 150 ժամ:

45. Տրված որակավորման վկայականները հաշվառվում են համապատասխան մատյանում, որտեղ գրառվում են վկայական ստացած անձանց անունը, ազգանունը, գրանցման վայրը, բնակության վայրը (գրառվում է գրանցման վայրից տարբեր լինելու դեպքում), Կենտրոնական բանկի որոշման համարը և ամսաթիվը, հանձնաժողովի արձանագրության համարը և ամսաթիվը, որակավորման վկայականի համարը և տրման ամսաթիվը:

46. Որակավորումից զրկված անձը պարտավոր է զրկման պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ վերադարձնել որակավորման վկայականը:

47. Որակավորման վկայական ունեցող որակավորվող անձինք որակավորման վկայականը կորցնելու դեպքում կարող են այդ մասին գրավոր հայտնել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով գրավոր դիմում Կենտրոնական բանկի նախագահի անունով: Կորցրած վկայականը հանձնաժողովի կողմից համարվում է անվավեր, իսկ դրա փոխարեն դիմումը ստանալուց հետո տասնօրյա ժամկետում տրվում է որակավորման նոր վկայական՝ «Կրկնօրինակ» նշագրումով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՎ ՏՐՎՈՂ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

 

48. Սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել նաև ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն, ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձ:

49. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը ի պաշտոնե կարող է լինել տվյալ ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյան ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի (տնօրինության, վարչության) անդամ` առանց գործադիր մարմնի (տնօրինության, վարչության) անդամի որակավորման վկայական ստանալու:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

50. Որակավորվող անձին գրանցելու կամ որակավորվող անձանց կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը, Կենտրոնական դեպոզիտարիան կամ օպերատորը Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) որակավորվող անձին գրանցելու կամ որակավորվող անձանց կազմում փոփոխություն կատարելու մասին ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կամ օպերատորի միջնորդագիրը՝ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, կենտրոնական դեպոզիտարիայի կամ օպերատորի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կամ օպերատորի կնիքով,

2) որակավորվող անձի նշանակման կամ որակավորվող անձանց կազմում փոփոխություն կատարելու մասին իրավասու մարմնի որոշումը,

3) որակավորվող անձանց ընդհանուր ցուցակը՝ կատարված փոփոխություններով,

4) որակավորվող անձի գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2-ի,

5) այլ կազմակերպությունում աշխատելու դեպքում՝ տվյալ կազմակերպության գրավոր համաձայնությունը,

6) բարձրագույն կրթության դիպլոմի (վկայականի) պատճենը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` այլ կրթության դիպլոմի (վկայականի) պատճենը,

7) աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ բացառությամբ օտարերկրյա քաղաքացիների:

51. Սույն կանոնակարգի 11-րդ կետում նշված գրավոր քննություն անցած որակավորվող անձի թեկնածուի գրանցման համար հանձնաժողովն անցկացնում է հարցազրույց՝ հանձնաժողովի նիստում: Հանձնաժողովի նիստում հարցազրույցի ընթացքում ստուգվում է գրանցման պահին որակավորվող անձի թեկնածուի համապատասխանությունը սույն կանոնակարգի գլուխ 13-ով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին:

52. Սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված բանավոր հարցազրույց անցնող որակավորվող անձի գրացման կամ գրանցման մերժման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշումն ընդունվում է սույն կանոնակարգի 39-րդ կետում նշված Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ընդունման պահից հինգ օրվա ընթացքում:

53. Որակավորվող անձի գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, եթե՝

1) առկա են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ հոդվածի, 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 114-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պայմանները,

2) որակավորվող անձի թեկնածուն չի համապատասխանում սույն կանոնակարգի գլուխ 13-ով սահմանված չափանիշներից առնվազն մեկին,

3) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ կամ չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում՝ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

54. Որակավորվող անձի թեկնածուն պետք է բավարարի նաև հետևյալ չափանիշներին`

 

Որակավորվող անձի թեկնածու Չափանիշ
1. Ներդրումային ընկերության ղեկավարներ, այդ թվում`
1.1 տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ ա) բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
1.2 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
1.3 մասնաճյուղի տնօրեն

ա) բարձրագույն կրթության դեպքում` առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ արժեթղթերի ոլորտում, և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

1.4 ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավարը, ներքին աուդիտի անդամը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամը ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և,
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
1.5 գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
2. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձը ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
3. Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
4. Օպերատորի ղեկավար, այդ թվում`
4.1. դիտորդ խորհրդի նախագահ և անդամ ա) բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
4.2. գործադիր մարմնի ղեկավար և անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
4.3. կարգապահական հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
4.4. վերահսկող ծառայության կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և,
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
5. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար, այդ թվում`
5.1. դիտորդ խորհրդի նախագահ և անդամ ա) բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
5.2. գործադիր մարմնի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար, և անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
5.3. վերստուգող հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և,
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

 

55. 54-րդ կետում նշված աշխատանքային փորձը վերաբերում է գրանցման պահին նախորդող 10 տարիներին, բացառությամբ տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահի, խորհրդի անդամի համար նախատեսված աշխատանքային փորձի:

56. Սույն կանոնակարգի իմաստով անձը համարվում է բարձրագույն կրթություն ունեցող, եթե նա ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության և(կամ) օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն և(կամ) ստացել է Հայաստանի Հանրապետության և(կամ) միջազգային ճանաչում ունեցող ֆինանսական ոլորտի մասնագիտական որակավորման վկայական:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

57. Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ որակավորվող անձը հանվում է գրանցումից, եթե`

1) որակավորման վկայականի գործողության ժամկետը լրացել է, և որակավորվող անձը չի ստացել որակավորման նոր վկայական.

2) որակավորվող անձը զրկվել է որակավորման վկայականից.

3) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ:

58. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությամբ որակավորվող անձին Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանելու համար ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան՝ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասու մարմնի կողմից որոշում ընդունելու պահից եռօրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) որակավորվող անձին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)՝ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով,

2) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԸ

 

59. Սույն կանոնակարգի իմաստով` որակավորվող անձի ժամանակավոր պաշտոնակատար են համարվում այն անձինք, որոնք առանց համապատասխան պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում գրանցման սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով իրականացնում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի որակավորվող անձի պարտականություններ:

60. Ներդրումային ընկերության, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են նշանակվել (նշված պարտականությունները կարող են կատարել) միայն տվյալ ներդրումային ընկերության, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ գործադիր մարմնի անդամը, կամ գործադիր տնօրենի որակավորման վկայական ունեցող տվյալ ներդրումային ընկերության, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի այլ աշխատակիցը:

61. Բանկի կամ վարկային կազմակերպության կազմում ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են նշանակվել միայն տվյալ բանկի կամ վարկային կազմակերպության այլ աշխատակիցը, որն ունի սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված որակավորման վկայական:

62. Ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է նշանակվել (նշված պարտականությունը կարող է կատարել) տվյալ ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահի որակավորման վկայական ունեցող ներդրումային ընկերության այլ աշխատակիցը:

63. Որակավորվող անձի պաշտոններում առանց որակավորման վկայականի (բացառությամբ գործադիր մարմնի և գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատարների, որոնց համար որակավորման վկայականը պարտադիր է), որպես ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, պաշտոնավարման ժամկետ կարող է սահմանվել ոչ ավելի, քան 3 ամիս: Որակավորման վկայական ունեցող, սակայն Կենտրոնական բանկի կողմից չգրանցված անձինք (բացառությամբ գործադիր մարմնի, որի համար Կենտրոնական բանկում գրանցումը պարտադիր է) կարող են աշխատել որպես ղեկավարի պաշտոնակատար ոչ ավելի, քան 3 ամիս: Նշված եռամսյա ժամկետը սահմանվում է տվյալ որակավորվող անձի պաշտոնում նշանակվող բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարների համար, այսինքն՝ միևնույն պաշտոնի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը չի ընդհատում կամ վերսկսում եռամսյա ժամկետը:

64. Ներդրումային ընկերության, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահի և անդամների թեկնածուներն իրավունք ունեն իրականացնելու համապատասխանաբար խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի պարտականությունները միայն Կենտրոնական բանկում համապատասխան պաշտոնում գրանցման պահից: Ներդրումային ընկերության, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի նախագահի և անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նախատեսվում:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

65. Կենտրոնական բանկում որակավորվող անձինք որակավորման ստուգումը անցնում են ստորև աղյուսակում նշված թեմաներով, ընդ որում` «V» նշանը նշանակում է տվյալ թեման վերաբերում է, «-» նշանը նշանակում է չի վերաբերում:

 

Թեմա Ներդրումային ընկերություն Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձինք Օպերատոր Կենտրոնական դեպոզիտարիա
Ներդրու-
մային ընկերու-
թյան տնօրեն-
ների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ
Ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն Բանկերի և վարկային կազմակեր-
պությունների կողմից ներդրումային ծառայու-
թյունների մատուցման համար պատաս-
խանատու ստորաբա-
ժանման ղեկավար
Ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար, անդամներ, գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ   բրո-
քեր
խոր-
հըրդա-
տու
դիլեր, տեղա-
բաշ-
խող
արժե-
թղթերի փաթեթ կառավա-
րողներ
պահա-
ռուի աշխա-
տակից
Դիտորդ (տնօրեն-
ների) խորհրդի նախա-
գահ և անդամ
Գործադիր մարմնի ղեկավար, անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, կարգա-
պահական հանձնա-
ժողովի կամ նման այլ մարմնի նախագահ
Վերա-
հսկող ծառա-
յության կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ
Դիտորդ (տնօրեն-
ների) խորհրդի նախա-
գահ և անդամ
գործա-
դիր մարմնի կամ նման այլ մարմնի ղեկա-
վար և անդամ, գործա-
դիր տնօրենի տեղա-
կալ
վերստու-
գող հանձնա-
ժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Արժեթղթերի շուկայի օրենսդրություն                            
1.1. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի հիմնական հասկացությունները - V V V V V V V V V V V V V
1.2. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի հիմնական նպատակը և կարգավորման առարկան V V V V V V V V V V V V V V
1.3. Արժեթղթերի տեսակները - V V V V V V - - V V -  V V
1.4. Արժեթղթերի հրապարակային առաջարկը - V - V V V V - - V V - V V
1.5. Ազդագիրը, ծրագրային ազդագիրը, դրանց նկատմամբ պահանջները - V - V V V V - - V V - - -
1.6. Թողարկողի կամ տեղաբաշխողի կողմից ազդագրում տեղեկատվության բացթողման կամ խեղաթյուրման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցումը - V - V V V V - - - - - - -
1.7. Գովազդի նկատմամբ պահանջները - V - - V -   - - V - - - -
1.8. Թողարկողի կողմից տեղաբաշխված արժեթղթերի հետգնման պարտավորությունը - V V V V V V - - V V - -  
1.9. Արժեթղթերի տեղաբաշխումը, տեղաբաշխման կասեցումը, տեղաբաշխման ընթացքի և արդյունքների մասին հաշվետվությունները - V V V V V V - - V V - - -
1.10. Արժեթղթերի հրապարակային առաջարկն օտարերկրյա թողարկողների կողմից - V - V V V V - - V V - - -
1.11. Օտարերկրյա պետությունում առաջարկի վերաբերյալ տեղեկացման պարտականությունը - V V - V - - - - - - - - -
1.12. Ներդրումային ծառայությունները, դրանց տեսակները - V V V V V V V - V V - - V
1.13. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձինք և նրանց գործունեության շրջանակները - V - V V V V V - V V - V V
1.14. Ներդրումային ընկերությունները և նրանց գործունեության շրջանակները - V - V V V V V - V V - V V
1.15. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց միությունները - V - - - - -   - V - - - -
1.16. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան, լիցենզիայի գործողության շրջանակը - V - - - - - - - V - - - -
1.17. Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցումը - V V V V V V V - V V - V V
1.18. Ներդրումային ընկերության գրանցումը և լիցենզավորումը, լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելը - V - - - - - - - _ - - - -
1.19. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը, դրանց գրանցումը - V - - - - - - - _ - - - -
1.20. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը, դրանց գրանցումը - V - - - - - - - _ - - - -
1.21. Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային ծառայությունների մատուցումն օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից - V - V V V V V - V V - - V V
1.22. Ներդրումային ընկերության կառավարման մարմինները և ղեկավարները, դրանց կազմավորումը, իրավասությունները և պարտականությունները ներդրումային ընկերության փոխհարաբերությունները ներդրումային ընկերության խորհրդի հետ V V V - - - - - - _ - - - -
1.23. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարների մասնագիտական համապատասխանությունն ու որակավորումը V V V - - - - - - _ - - - -
1.24. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարների նկատմամբ պահանջները V V V - - - - - - _ - - - -
1.25. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման սահմանափակումները - V V V V V V V - _ - - - -
1.26. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները - V V V V V V V - _ - - - -
1.27. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը - V V V V V V V - - - - - -
1.28. Ներդրումային ծառայություն մատուցող անձի կողմից հաճախորդին տրամադրվող տեղեկատվությունը - V V V V V V V - - - - - -
1.29. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի հաճախորդների միջոցների հաշվառումը և պաշտպանությունը - V V V V V V V - _ - - - V
1.30. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից գրանցումներ վարելը - V V V V V V V - - - - - -
1.31. Ներդրումային ընկերությունների համար սահմանվող հիմնական տնտեսական նորմատիվները, հատուկ տնտեսական նորմատիվները - V V V V V V V - _ - - - -
1.32. Ներդրումային ընկերությունների Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը - V V _ _ _ _ _ - _ - - - -
1.33. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները - V V V V V V V - _ - - - -
1.34. Ներդրումային ընկերությունների կողմից հրապարակվող տեղեկատվությունը և հաշվետվությունները - V V V V V V V - V - - - -
1.35. Ներդրումային ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան աուդիտը - V V - - - - - - - - - - -
1.36. Ներդրումային ընկերության վերակազմակերպումը, միացումը - V V - - - - - - - - - - -
1.37. Ներդրումային ընկերության լուծարումը, ինքնալուծարումը, պահանջների բավարարման հերթականությունը - V V - - - - - - - - - - -
1.38. Ներդրումային ըկերության լուծարային հանձնաժողովը, նրա գործունեությունը, նրա նկատմամբ պահանջները, վերահսկողությունը և հաշվետվությունները - V V - - - - - - - - - - -
1.39. Օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելը - - - - - - - - - V V - - -
1.40. Օպերատորի գործառնական ռիսկերի կառավարումը - - - - - - - - - V V - - -
1.41. Օպերատորի կանոնադրական կապիտալը և ընդհանուր կապիտալը - V - - - - - - - V V - - -
1.42. Օպերատորի կառավարումը, կառավարման մարմինները, դրանց կազմավորումը, իրավասությունները և պարտականությունները, կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները դիտորդ խորհրդի հետ - V - - - - - - V V V - - -
1.43. Օպերատորի կողմից սահմանվող շուկայի կանոնները, դրանց նկատմամբ պահանջները, գրանցումը Կենտրոնական բանկում - V - V V V - - - V V - - -
1.44. Արժեթղթերի կարգավորված շուկայի կազմակերպումը - V - V V V - - V V V - - -
1.45. Օպերատորի պարտականությունները - V - - V - - - V V V   - -
1.46. Շուկայի մասնակիցների հավասարությունը - V - V V V - - - V V - - -
1.47. Առևտրի ազդագիրը, առևտրի ազդագրի հրապարակման պահանջն արժեթղթերի` շուկայում առևտրին թույլտվության դեպքում, առևտրի ազդագրի հրապարակումը և արժեթղթերի թույլտվությունը շուկայում առևտրին, այլ պահանջներ - V - V V V - - - V V - - -
1.48. Անձի և օպերատորի միջև վեճերի լուծումը - V - V V V - - - V V - - -
1.49. Շուկայի մասնակցի պարտավորությունները - V - V V V - - - V V - - -
1.50. Հաշվետու թողարկողի պարտականությունները - V - V V V V - - V V - - -
1.51. Հաշվետու թողարկողների կողմից տեղեկատվության պարբերական բացահայտումը - V - V V V V - - V V - - -
1.52. Հաշվետու թողարկողի կողմից էական փաստերի վերաբերյալ տեղեկությունների բացահայտումը - V - V V V V - - V V - - -
1.53. Հաշվետու թողարկողի աուդիտն իրականացնող անձը և հաշվետվությունների աուդիտը - V - - - - - - - V V - - -
1.54. Գործարքները շուկայում, դրանց նկատմամբ Կենտրոնական բանկի սահմանած պահանջները - V - V V V - - - V V - - -
1.55. Արժեթղթերի առևտրի կասեցումը և դադարեցումը - V - V V V V - - V V - - -
1.56. Օպերատորի կողմից գործարքների գրանցումը - V - - - - - - - V V - - -
1.57. Հաշվետու թողարկողի կամ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի սնանկության հատուկ պայմանները - V V - - - - - - - - - - -
1.58. Օպերատորի կողմից հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվությունը պահպանելու պարտականությունը - - - - - - - - - V V - - -
1.59. Օպերատորին տրամադրվող տեղեկատվությունը, դրա նկատմամբ պահանջները - V - - - - - - - V V - - -
1.60. Օպերատորի կողմից տեղեկատվության հրապարակումը, հրապարակման կարգը - V - V V V - - V V V - - -
1.61. Շուկան վերահսկելու օպերատորի պարտականությունը - V - - - - - - V V V - - -
1.62. Օպերատորի հաշվետվությունները կենտրոնական բանկին - - - - - - - - - V V - - -
1.63. Օպերատորի կողմից կիրառվող տույժերը - V - V V V V - V V V - - -
1.64. Ֆոնդային բորսան, նրա անդամները - V - V V V - - V V V - - -
1.65. Բորսայի կանոնները - V V V V V - - V V V - - -
1.66. Բորսայում արժեթղթերի ցուցակումը, ցուցակման պայմանները - V - V V V - - V V V - - -
1.67. Բաժնետիրական ընկերությունների կողմից արժեթղթերը հանձնելու առաջարկը, առաջարկի պայմանները և դրանց փոփոխումը, արժեթղթերը հանձնելու առաջարկով նախատեսվածից ավելի ներկայացված արժեթղթերի ընդունումը և այլն V V - V V V V - V V V V V V
1.68. Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերելը, դրա նկատմամբ պահանջները, տեղեկատվության հրապարակումը, մասնակցության ձեռքբերման կամ օտարման հաստատումը V V - - - - - - V V V V V V
1.69. Շուկայի չարաշահումը - V - V V V V - - V V - - -
1.70. Ներքին տեղեկությունները, դրանց անբարեխիղճ օգտագործման արգելումը, բացահայտումը, բացահայտման հետաձգումը, բացահայտումը դրանց արտահոսքի դեպքում - V V V V V V   - V V - - -
1.71. Ինսայդերը, ինսայդերների ցուցակը - - - V V V     - V V - - -
1.72. Թողարկողի կողմից ներքին տեղեկությունների չբացահայտման կամ ոչ ճշգրիտ բացահայտման արդյունքում կրած վնասների փոխհատուցումը - V - - V - - - - - - - - -
1.73. Ներքին տեղեկությունների կապակցությամբ թողարկողի ընդհանուր պարտականությունները - V - V V V V - - V V - - -
1.74. Հաշվետու թողարկողի կողմից գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացումը և բացահայտումը - - -   V - - - - V V - - -
1.75. Հաշվետու թողարկողի կողմից ներքին կանոններ սահմանելու պարտականությունը -   - - V - - - - V V - - -
1.76. Արժեթղթերի շուկայում գնային չարաշահումները, դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացումը - V - V V V V   - V V - - -
1.77. Ներդրումային առաջարկությունները - V - V V V V   - - - - - -
1.78. Կենտրոնական դեպոզիտարիան, նրա գործառույթները - V V V V V V V - V V V V V
1.79. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալը և ընդհանուր կապիտալը - - - - - - - - - - - V V V
1.80. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետոմսերը և բաժնետերերը - - - - - - - - - - - V V V
1.81. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարումը, կառավարման մարմինները, դրանց կազմավորումը, իրավասությունները և պարտականությունները, կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները դիտորդ խորհրդի հետ - - - - - - - - - - - V V V
1.82. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնները և դրանց գրանցումը - V - V V V V V - - - V V V
1.83. Կենտրոնական դեպոզիտարիայում առկա տեղեկատվության պահպանումը և պաշտպանությունը - - - - - - - V - - - V V V
1.84. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող տեղեկությունները և հաշվետվությունները - - - - - - - - - - - V V V
1.85. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերահսկողական իրավասությունը - V - - - - - V - - - V V V
1.86. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումը և լիցենզավորումը - - - - - - - - - - - - V V
1.87. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայությունների գների կարգավորումը - V - V - V - V - - - V V V
1.88. Արժեթղթերի պահառությունը, արժեթղթերի պահառության համակարգը - V V - - - - V - - - - V V
1.89. Պահառուներին ներկայացվող պահանջները - V V - - - - V - - - - V V
1.90. Արժեթղթերի հաշիվները - V V V V V V V - - - - V V
1.91. Պարտադիր կենտրոնացված ռեեստրավարման ենթակա արժեթղթերը - V - - V - - V - - - - V V
1.92. Սեփականության իրավունքի փոխանցման պահը - V V V V - - V - - - - V V
1.93. Սեփականատերերի ցուցակի տրամադրումը - V - - - - - V - - - - V V
1.94. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգը, նրա անդամները - V - - - - - - - V V - V V
1.95. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի գործառնական ռիսկերի կառավարումը - V - - - - - - - V V - V V
1.96. Կենտրոնական դեպոզիտարիային տրված փոխանցման հանձնարարականների անվերադարձելիությունը - V - V - V - V - V - - V V
1.97. Վերջնահաշվարկը, վերջնահաշվարկի կատարման ապահովումը - V - V - V - V - V - - V V
1.98. Հաշվարկային համակարգի անդամի սնանկության հատուկ կանոնները - V - - - - - - - - - - V V
1.99. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի սնանկությունը - V - - - - - - - - - - V V
1.100. Կենտրոնական բանկի կողմից պատասխանատվության միջոցներ կիրառելը V V V V V V V V V V V V V V
1.101. Պատասխանատվությունը գնային չարաշահումների համար - V V V V V - - - - - - - -
1.102. Հսկող անձանց պատասխանատվությունը - V V - - - - - - V V - V V
1.103. Գործարար ծրագիրը V V V - V - - - V V V V V V
1.104. Մասնագիտական որակավորման պահանջը, մասնագիտական որակավորումից զրկելը V V V V V V V V V V V V V V
1.105. Որակավորված մասնագետներ ունենալու, նրանց կողմից պաշտոններ վարելու նկատմամբ պահանջը - V V - - - - - - V V - V V
1.106. Ղեկավարների նկատմամբ պահանջները V V V - - - - - - V V V V V
1.108. Նշանակալից մասնակցությունը V V V - - - - - V V V V V V
1.109. Փոխկապակցված անձինք V V V - - - - - V V V V V V
2. Ընդհանուր տնտեսական օրենսդրություն և քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ                            
2.1. Արժեթուղթը որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ   V - V V V V V - V V - V V
2.2. Քաղաքացիական իրավունքների սուբյեկտներ - V V V V V V V - V V - V V
2.3. Պայմանագրից ծագող պարտավորություններ - V V V V V V V - V V - V V
2.4. Ընդհանուր դրույթներ պարտավորությունների մասին - V V V V V V V - - V - - V
2.5. Գործարքներ: Ներկայացուցչություն: Ժամկետներ: Հայցային վաղեմություն - V V V V V V V - V V - V V
2.6. ՀՀ Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը և այլ խնդիրները V V V V V V V V V V V V V V
2.7. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ստուգումները և վերահսկողությունը - V V V V V V V - V V - V V
2.8. Բաժնետիրական ընկերության իրավական վիճակը V V V - - - - - V V V V V V
2.9. Բաժնետիրական ընկերության և այլ անձանց պատասխանատվությունը V V V - - - - - V V V V V V
2.10. Բաժնետիրական ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը - V - - - - - - - V - - V -
2.11. Բաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները - V - - - - - - - V - - V -
2.12. Բաժնետիրական ընկերությունների տեսակները - V - - - - - - - V - - V -
2.13. Բաժնետիրական ընկերության ստեղծումը, վերակազմակերպումը և լուծարումը - V - - - - - - - V - - V -
2.14. Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը, ընկերության բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը, ընկերության զուտ ակտիվները V V V - - - - - V - V V V V
2.15. Բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ռեեստրը V V V - - - - V V - V V    V V
2.16. Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովը V V - - - - - - V V V V V V
2.17. Բաժնետիրական ընկերության խորհուրդը և գործադիր մարմինը V V V - - - - - V V V V V V
2.18. Բաժնետիրական ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը V V V - - - - - V V V V V V
2.19. Հաշվառումը և հաշվետվությունները բաժնետիրական ընկերության մասին տեղեկությունները V V V - - - - - V V V V    V V
2.20. Հիմնական դրույթներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների վերաբերյալ V V - - - - - - - - - - - -
2.21. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության սեփականությունը V V - - - - - - - - - - - -
2.22. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և նրա մասնակիցների պատասխանատվությունը V V V - - - - - - - - - - -
2.23. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները V V V - - - - - - - - - - -
2.24. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ստեղծումը V V - - - - - - - - - - - -
2.25. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցները V V - - - - - - - - - - - -
2.26. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը V V V - - - - - - - - - - -
2.27. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կառավարումը V V V - - - - - - - - - - -
2.28. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը V V - - - - - - - - - - - -
3. Հաշվապահական հաշվառման օրենսդրություն և ՀՀՀՀՍ և հարկային օրենսդրություն                            
3.1. Ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց տարրերը - V V - V - - - - V V - V V
3.2. Ֆինանսական հաշվետվությունների տարրերի ճանաչումը և չափումը - - V - - - - - - - V - - V
3.3. Հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու սկզբունքները - V V - _ - - - - V V - V V
3.4. Կազմակերպության ղեկավարի իրավունքները և պարտականությունները հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման գործում - V V - - - - - - V V - V V
3.5. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, դրա նշանակությունը - V V - - - - - - V - - V -
3.6. Ներդրումային ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակումը, այդ հաշվետվությունների պոտենցիալ սպառողները/օգտագործողները - V V - - - - - - - - - - -
3.7. Համախմբված հաշվետությունների կազմման դեպքերը - V V - - - - - - _ - - _ -
3.8. Հարկ վճարողների իրավունքները և պարտականությունները - V v - - - - - - V - - V -
3.9. Ներդրումային ընկերությունների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության խախտման համար - V V - - - - - - _ - - _ -
3.10. Գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտականությունները - V V - - - - - - V V - V V
3.11. Հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական կանոնները - V V - - - - - - V V - V V
3.12. Սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը - - V - - - - - - - V - - V
3.13. Հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանները - - V - - - - - - - V - - V
3.14. Ստորագրության իրավունքը հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում - V V - - - - - - V V - V V
3.15. Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը - V V - - - - - - V V - V V
3.16. Հաշվապահական տեղեկատվության գաղտնիությունը - V V - - - - - - V V - V V
3.17. Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի պահպանումը - V V - - - - - - V V - V V
3.18. Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը - - V - - - - - - - V - - V
3.19. Ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, դրա կիրառման մասին հրահանգը - - V - - - - - - - V - - V
3.20. «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» ՀՀՀՀՍ1 - - V - - - - - - - V - - V
3.21. «Պաշարներ» ՀՀՀՀՍ 2 - - V - - - - - - - V - - V
3.22. «Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն» ՀՀՀՀՍ 7 - - V - - - - - - - V - - V
3.23. «Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ կամ վնաս, էական սխալներ և փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մեջ» ՀՀՀՀՍ 8 - - V - - - - - - - V - - V
3.24. «Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր» ՀՀՀՀՍ10 - - V - - - - - - - V - - V
3.25. «Շահութահարկ» ՀՀՀՀՍ 12 - - V - - - - - - - V - - V
3.26. «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՀՀՍ 16 - - V - - - - - - - V - - V
3.27. «Վարձակալություն» ՀՀՀՀՍ 17 - - V - - - - - - - V - - V
3.28. «Հասույթ» ՀՀՀՀՍ 18 - - V - - - - - - - V - - V
3.29. «Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում» ՀՀՀՀՍ 20 - - V - - - - - - - V - - V
3.30. «Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները» ՀՀՀՀՍ 21 - - V - - - - - - - V - - V
3.31. «Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումը և ներկայացումը» ՀՀՀՀՍ 32 - - V - - - - - - - V - - V
3.32. «Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ» ՀՀՀՀՍ 34 - - V - - - - - - - V - - V
3.33. «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՀՀՍ 36 - - V - - - - - - - V - - V
3.34. «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» ՀՀՀՀՍ 37 - - V - - - - - - - V - - V
3.35. «Ոչ նյութական ակտիվներ» ՀՀՀՀՍ 38 - - V - - - - - - - V - - V
3.36. «Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը» ՀՀՀՀՍ 39 - - V -- - - - - - - V - - V
3.37. «Ներդրումային գույք» ՀՀՀՀՍ 40 - - V - - - - - - - V - - V
3.38. Հարկերի և հարկային արտոնությունների տեսակները - V V - - - - - - V V - V V
3.39. Հարկ վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և հսկողությունը հարկերի վճարման նկատմամբ - V V - - - - - - V V - V V
3.40. Հարկային պարտավորություններից ավելի բյուջե վճարված գումարները հարկ վճարողին վերադարձնելու կարգը - V V - - - - - - V V - V V
3.41. Հարկվող սուբյեկտները և հարկվող օբյեկտը - V V - - - - - - V V - V V
3.42. Համախառն եկամուտը - V V - - - - - - V V - V V
3.43. Համախառն եկամտի նվազեցումները - V V - - - - - - V V - V V
3.44. Ոչ ռեզիդենտի հարկումը - V V - - - - - - V V - V V
4. Այլ                            
4.1. Ներքին հսկողության համակարգը, խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) իրավունքները և պարտականությունները պատշաճ ներքին հսկողության համակարգ ապահովելու գործում V - - - - - - - V - - V - -
4.2. Ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման դերը V - V - - - - - - - - - - -
4.3. Խորհրդի փոխհարաբերությունները ներքին աուդիտի ստորաբաժանման հետ (ներդրումային ընկերության դեպքում) V - V - - - - - - - - - - -
4.4. Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) նիստերը, խորհրդին(դիտորդ խորհրդին) կից հանձնաժողովները V - - - - - - - V - - V - -
4.5. Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման հիմքերը V - - - - - - - V - - V - -
4.6. Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) անդամների նկատմամբ հնարավոր կիրառվող պատասխանատվության միջոցները V - - - - - - - V - - V - -
4.7. Շահութաբաժինների բաշխում, կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցում V - - - - - - - V - - V - -
4.8. Գույքի ձեքբերման և օտարման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքում V V - - - - - - V V - V V -
4.9. Ներքին տեղեկատվական համակարգը, խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունները V V V - - - - - V V V V V V
4.10. Անվճարունակության հիմքերը V - - - - - - - V - - V - -
4.11. Ռազմավարության մշակման հիմնական սկզբունքները V - - - - - - - V - - V - -
4.12. Գործադիր մարմնի աշխատանքի գնահատման և վերահսկման սկզբունքները V - - - - - - - V - - V - -
4.13. Խորհրդի և գործադիր մարմնի վարձատրությունը V V - - - - - - V V - V V -
4.14. Անձնակազմի կառավարման քաղաքականությունը, դրա նշանակությունը, խորհրդի իրավունքները և պարտականություններն անձնակազմի կառավարման գործում V V - - - - - - V V - V V -
4.15. Գործունեության պլանավորման, գնահատման և որոշումների կայացման հիմնական սկզբունքները V - - - - - - - V - - V - -
4.16. Ներդրումային ընկերության (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) գործունեությանը բնորոշ ռիսկերի տեսակները V - - - - - - - V - - V - -
4.17. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները V - - - - - - - V - - V - -
4.18. Կասկածելի գործառնությունների դադարեցումը և կասեցումը V - - - - - - - V V V   - -
4.19. Ներդրումային ընկերության միջոցների տեղաբաշխման հնարավոր ուղիները, գործառնությունների տեսակները, ներդրումային ընկերության մրցունակությունը միջոցների տեղաբաշխման տեսանկյունից V V - - - - - - - - - - - -
4.20. Օգտագործվող վճարահաշվարկային համակարգերը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց անվտանգության ապահովման նախապայմանները V - - - - - - - V - V V - V
4.21. Մարքետինգային ռազմավարություն/քաղաքականություն V V - - V - - - V - - V - -

 

Գ Լ ՈՒ Խ  17

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

66. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից արժեթղթերի շուկայի ընդհանուր մասնագիտական որակավորում ունեցող մասնագիտացված անձի վերահսկող ծառայության ղեկավարը, վերահսկող ծառայության անդամը կարող է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից ներկայացվել Կենտրոնական բանկ՝ որպես ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ներքին աուդիտի ղեկավար կամ անդամ գրանցվելու համար, ինչպես նաև Հայաստանի ֆոնդային բորսայի և Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի ընդհանուր որակավորում ունեցող վերահսկիչ ծառայության ղեկավարը և անդամը կարող է Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կամ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից ներկայացվել Կենտրոնական բանկ` որպես համապատասխանաբար օպերատորի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համապատասխանաբար վերահսկող ծառայության և վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավար կամ անդամ գրանցվելու համար:

67. 2000 թվականի հուլիսի 6-ի «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն տրված արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն իրականացնելու որակավորումը գործում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո` երեք տարի ժամկետով: Ընդ որում`

1) «Ընդհանուր մասնագիտական որակավորում» մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ , 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ ենթակետերով սահմանված որակավորմանը.

2) «բրոքերի (դիլերի) որակավորում» մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 11-րդ ենթակետի «ա», «բ», «գ» և «ե» պարբերությամբ սահմանված որակավորմանը.

3) «հավատարմագրային կառավարչի որակավորում» մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 11-րդ ենթակետի «դ» պարբերությամբ սահմանված որակավորմանը.

4) «պահառուի մասնագետի որակավորում» մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 11-րդ ենթակետի «զ» պարբերությամբ սահմանված որակավորմանը:

 

 

Հավելված 1
«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05 Հավելվածի

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԴԻՄՈՒՄ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
_____________ -ին

ԴԻՄՈՒՄ

Հարգելի պարոն _________________

Խնդրում եմ թույլատրել ինձ մասնակցելու ___________________________________

(պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը)

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար որակավորման ստուգմանը:

 Դիմող՝

__________________

_________________

 

անունը, ազգանունը

ստորագրությունը

 

__________________

 

(հեռախոսահամարը, հասցեն)

 

___ _______________ 200  թ.

 

 

Հավելված 2
«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05 Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Անձնական տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _________________________________

1.2. Սեռը ___________

1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

____________
(օր/ամիս/տարի)

1.4. Ծննդավայրը

_______________________________________

1.5. Քաղաքացիությունը

_______________________________________

1.6. Անձնագրի համարը և սերիան, ում կողմից և երբ է տրված

Սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում)

______________

______________


1.7. Հասցեն (մշտական և բնակության տվյալ պահին)
_____________________________________________________


1.8. Հեռախոսահամարը


__________

1.9. Էլեկտրոնային փոստի
հասցեն________

1.9. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու  ժամանակաշրջանը, ինչպես նաև նախկինում Ձեր ունեցած մյուս անձնագրերի սերիան և համարը.

 Անունը, ազգանունը, հայրանունը

_______________________________
Անձնագրի սերիան և համարը

 Կրելու  ժամանակաշրջանը

_______________
օր/ամիս/տարի

 

_______________

2. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի), որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք, մասին տվյալներ

2.1. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) անվանումը
_______________________________________

2.2. Գտնվելու վայրը

_________________________________________

2.3. Հեռախոսահամարը

___________

2.4. Ֆաքսի համարը ________________

ՀՀ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) ղեկավարի համար նշել նաև մասնաճյուղի անվանումը և գտնվելու վայրը

3. Ղեկավար պաշտոնը

3.1. Առաջադրվող պաշտոնը

 ______________________________    

3.2. Արդյո՞ք նշանակված եք այդ պաշտոնում որպես ժամանակավոր
պաշտոնակատար: Եթե «այո», նշել նշանակման ամսաթիվը:

__________
(օր/ամիս/տարի)

3.3. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր դերը, իրավասությունները և պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.
Դուք կարող են օգտագործել լրացուցիչ թերթեր մանրամասն նկարագիրը ներկայացնելու համար և կցել դրանք սույն հավելվածին:

 

4. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերով կամ 114-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերով կամ 179-րդ հոդվածի 1-ի մասի, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերով նշված հիմքերի մասին.

Մեկնաբանությունների համար կարող եք օգտագործել լրացուցիչ թեսթեր

1) Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

Այո c 

Ոչ c 

2) Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական,

բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական,

իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

Այո c

Ոչ c 

3) Արդյոք դուք ունեք օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասին

համապատասխան մասնագիտական որակավորում

 Այո c 

 Ոչ c 

4) Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ և ունեք չմարված (չներված)

պարտավորություններ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c 

5) Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ

մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես

կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 

 Ոչ c 

6) Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների

քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար

ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c 

______________________________________________________________
Նախկինում կամ ներկայումս ղեկավար հանդիսացող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 7-ից 16-րդ հարցերին
Նախկինում կամ ներկայումս նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 47-ից 9-րդ հարցերին

7) Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում գործող ներդրումային ծառայություններ մատուցման համակարգում (օպերատորում, Կենտրոնական դեպոզիտարիայում)

Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը (օպերատորը, Կենտրոնական դեպոզիտարիան) հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

______________________________________________________________________

 Այո c 

 Ոչ c 

4.7. Արդյո՞ք այլ պետությունների ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, կենտրոնական դեպոզիտարիայի) կամ այլ ֆինանսական հաստատություններում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում, Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը (օպերատորը, Կենտրոնական դեպոզիտարիան) կամ ֆինանսական այլ հաստատությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c

4.8. Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.9. Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 51-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերով:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.10. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում միտումնավոր կերպով խախտել եք օրենքները և այլ իրավական ակտերը:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.11. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում վարել եք անհիմն և վտանգավոր գործունեություն, խոչընդոտել եք վերահսկողություն իրականացնելու կապակցությամբ Կենտրոնական բանկի, նրա ծառայողների գործողությունները:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.12. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում կատարել եք այնպիսի գործողություններ, որոնց հետևանքով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը (օպերատորը, Կենտրոնական դեպոզիտարիան) կրել է կամ կարող էր կրել զգալի ֆինանսական կամ այլ վնաս:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.13. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում կատարել եք անձնական շահերից բխող այնպիսի գործողություններ, որոնք հակասում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) հաճախորդների շահերին:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.14. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում դրսևորել եք անազնիվ և անբարեխիղճ վերաբերմունք Ձեր ծառայողական պարտականությունների, այդ թվում՝ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) նկատմամբ ստանձնած պարտականությունների նկատմամբ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.15. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում չեք կատարել Կենտրոնական բանկի հանձնարարականը կամ անտեսել եք Կենտրոնական բանկի նախազգուշացումը:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c 

5. Կրթություն, որակավորում

Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր ռեզյումեն, որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

5.1. Ուսումնական
հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

 Հիմնական
առարկաները

 

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(----թ-ից մինչև ----թ.)

 

Գիտական
աստիճանը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում:    ____________________________________

6. Աշխատանքային գործունեությունը
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր ռեզյումեն, որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

6.1. Աշխատանքային գործունեությունը

Կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսը, երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետները

Պաշտոնը

Պարտականու-
թյունները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________
6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող ներդրումային ծառայությունների մատուցման (օպերատորում, կենտրոնական դեպոզիտարիայում) աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անունը, ազգանունը

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

 

Հասցեն

 

Հեռախոսը

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապվածություն

ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 7.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն:

Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

7.1. Նշեք այն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) անվանումը, որի կանոնադրական կապիտալում ունեք կամ ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն:
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից:

Կազմակերպության անվանումը

 

%

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Նշեք այն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) անվանումը, որի կանոնադրական կապիտալում Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են նշանակալից մասնակցություն:
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից:

Կազմակերպության անվանումը

 

%

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված՝ ներդրումային ծառայությունների մատուցման համակարգում, օպերատորում, Կենտրոնական դեպոզիտարիայում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները (եթե այդպիսիք կան).

Անունը, ազգանունը, անձնագրի
համարը, սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում),
փոխկապակցվածության տեսակը

 

Աշխատանքի վայրը,
պաշտոնը

 

Բնակության
վայրը

 

Հեռախոսը

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Դրամային (կամ այլ) պարտավորությունները

8.1. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք:

 Այո c 

 Ոչ c 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

8.2. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք կամ նախկինում ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ պարտավորություններ (ներառյալ` ժամկետանց պարտավորություններ):

 Այո c 

 Ոչ c 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ, այլ)
9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Արդյո՞ք Դուք անցյալում դիմել եք Կենտրոնական բանկ ղեկավարի որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննությանը մասնակցելու նպատակով:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել Կենտրոնական բանկ դիմելու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի):

 Այո c 

 Ոչ c 

9.2. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (բացառությամբ` 7.3 կետում նշված անձանց).

Անունը, ազգանունը, անձնագրի

համարը, սոցիալական քարտի

համարը (առկայության դեպքում),

փոխկապակցվածության տեսակը

 

Աշխատանքի
վայրը, պաշտոնը

 

Բնակության
վայրը

 

Հեռախոսը

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները

Կազմակերպության անվանումը,
ՀՎՀՀ-ն (ռեզիդենտների համար)

 

Գործունեության վայրը

 

Գտնվելու վայրը (հեռախոսը)

1.

 

 

2.

9.4. Այլ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ստորագրությունը ___________________

Ամսաթիվը

___________________
օր/ամիս/տարի

 

 

Հավելված 3
«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05 Հավելվածի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ N

 

Հիմք ընդունելով որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության մասին ՀՀ կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ( __ ______________ 200  թ. թիվ _______ արձանագրություն), համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահի ------- ---------------200  թ. թիվ ------ որոշման՝ սույն վկայականը տրվում է

_________________ -ին

____________________________

(անունը, ազգանունը)

(անձնագրի տվյալները, սոցիալական քարտի
համարը (առկայության դեպքում))

_______________________________________________________
(պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը)


պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:


Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև ___________________ 200 թ.:

 

Կ.Տ.

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ` ____________