Համարը 
ՀՕ-28-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2008.05.14/28(618) Հոդ.456
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
08.04.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.05.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.05.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2008 թվականի ապրիլի 8-ին

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

 

1) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
«1. ազգանվան, անվան և հայրանվան փոխման համար, ներառյալ` վկայական տալը բազային տուրքի հնգապատիկի չափով».

2) 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 
«4. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների փոփոխություն, լրացում և ուղղում   կատարելու համար, ներառյալ` վկայական տալը բազային տուրքի  հնգապատիկի չափով».

3) 5-րդ կետի «կրկնապատիկի» բառը փոխարինել «եռապատիկի» բառով.

 

4) 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«7. օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից երեխայի որդեգրում գրանցելու համար    

բազային տուրքի երեսնապատիկի չափով».
5) 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«8. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները վերականգնելու համար, ներառյալ`  վկայականներ տալը

բազային տուրքի եռապատիկի չափով».

 

6) 10-րդ կետի «պետական տուրք վճարողի դիմումի հիման վրա» բառերը հանել, իսկ նույն կետը «կրկնօրինակ» բառից հետո լրացնել «կամ տեղեկանք» բառերով, «ծանուցում» բառից հետո` «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում» բառերով.

7) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ կետերով.

 

«11. Օտարերկրյա պետություններից քաղաքացիների դիմումի համաձայն` նրանց վերաբերյալ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ կամ տեղեկանք ստանալու համար 

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

12. ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար

բազային տուրքի չափով

13. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղում, լրացում կամ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «կրկնակի» բառը փոխարինել «տասնապատիկի» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2008 թ. մայիսի 5

Երևան

ՀՕ-28-Ն