Համարը 
թիվ 190-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.09.29/32(306) Հոդ.287
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
01.07.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.07.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.10.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 14-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

17 սեպտեմբերի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008273

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

1 հուլիսի 2008 թ.

  թիվ 190-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 14-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի ե) կետը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 184-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 2-րդ մասը, 185-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, 193-րդ հոդվածի 5-րդ կետը, 221-րդ հոդվածի 1-ին մասը` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի ««Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը հաստատելու մասին» թիվ 14Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Որոշման նախաբանում ««Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի» բառերից հետո լրացնել «180-րդ հոդվածի 4-րդ մասը,» բառերը:

2) Որոշման Հավելվածի 4-րդ կետից հանել ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի,» բառերը:

3) Որոշման hավելվածի 7-րդ կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերությունից հետո լրացնել «ե» պարբերություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«ե. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների նախագծերը (ներառյալ կանոնների ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը) կցվում են Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների գրանցման միջնորդագրին, որի ձևը սահմանված է սույն կանոնակարգի հավելված 12-ով:»:

4) Որոշման hավելվածի 8-րդ կետի առաջին նախադասության «Կենտրոնական բանկի» բառից հետո լրացնել «խորհրդի» բառը:

5) Որոշման hավելվածի 13-րդ կետի «Կենտրոնական բանկը» բառերը փոխարինել «Կենտրոնական բանկի խորհուրդը» բառերով:

6) Որոշման hավելվածի 14-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

7) Որոշման hավելվածի 15-րդ կետի 4-րդ ենթակետից հանել «հիմնադիր պայմանագիրը և» բառերը:

8) Որոշման hավելվածի 15-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերում «հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին» բառերը փոխարինել «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին» բառերով:

9) Որոշման hավելվածի 15-րդ կետի 9-րդ ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել:

10) Որոշման hավելվածի 15-րդ կետի 12-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«12) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի հայտարարագիրը՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ:»:

11) Որոշման hավելվածի 15-րդ կետի 13-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «հայտարարարություն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ ենթակետերով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին, »:

12) Որոշման hավելվածի 16-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին» բառերը փոխարինել «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին» բառերով:

13) Որոշման հավելվածի 17-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում «հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին» բառերը փոխարինել «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին» բառերով:

14) Որոշման հավելվածի 18-րդ կետի «16-րդ կետով» բառերից առաջ լրացնել «սույն կանոնակարգի» բառերը:

15) Որոշման հավելվածի 19-րդ կետի «15-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 13-րդ ենթակետերով » բառերը փոխարինել «15-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ 8-րդ և 12-րդ ենթակետերով»:

16) Որոշման հավելվածի 20-րդ կետի «15-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 11-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ ենթակետերով» բառերը փոխարինել «15-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ ենթակետերով»:

17) Որոշման հավելվածի 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«5) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձի հայտարարագիրը՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացրած գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ:»:

18) Որոշման հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետից հանել «բացակայության» բառը:

19) Որոշման հավելվածի 21-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «55-րդ հոդվածի 1-ին մասով» բառերը փոխարինել «55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

20) Որոշման հավելվածի 22-րդ կետի 4-րդ ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

21) Որոշման հավելվածի 22-րդ կետի 5-րդ ենթակետերը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«5) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության իրավասու մարմնի կողմից լրացվող հայտարարագիրը՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացրած գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ:»:

22) Որոշման հավելվածի 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Կենտրոնական դեպոզիտարիայում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ակնկալող անձի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում իրավաբանական անձի համար` սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 10-րդ և 13-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, իսկ ֆիզիկական անձի համար` սույն կանոնակարգի 21-րդ կետի 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև տեղեկանք նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում` այն իրավաբանական անձանց, որոնցում ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը նշանակալից մասնակից է) մասին` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 9ա-ի և տեղեկանք նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց մասին` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 9բ-ի»:

23) Որոշման hավելվածի 26-րդ կետում «15-րդ կետի 11-րդ, 14-րդ ենթակետերով» բառերը փոխարինել «15-րդ կետի 13-րդ ենթակետով» բառերով:

24) Որոշման hավելվածի 27-րդ կետում «15-րդ կետի 7-րդ, 11-րդ, 14-րդ ենթակետերով» բառերը փոխարինել «15-րդ կետի 6-րդ և 13-րդ ենթակետերով» բառերով:

25) Որոշման հավելվածի 28-րդ կետում «15-րդ կետի 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 14-րդ ենթակետերով» բառերը փոխարինել «15-րդ կետի 4-րդ, 6-րդ, 10-րդ և 13-րդ ենթակետերով» բառերով:

26) Որոշման hավելվածի 28-րդ կետից հետո լրացնել 28.1 կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «28.1. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող անձի միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք են բերում մի քանի անձինք, ապա անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնություն ստանալու համար ներկայացվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը միայն այն ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, որի միջոցով որևէ այլ անձ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ձեռք չի բերում: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել փաստաթղթեր նաև այն անձանցից, որոնց միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն է ձեռք բերվում:»:

27) Որոշման hավելվածի 37-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Կենտրոնական բանկը լիցենզավորված անձին լիցենզիան տրամադրելիս ծանուցում է, որ բանկային գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:»:

28) Որոշման հավելվածի 38-րդ կետից հանել «այդ մասին հայտարարություն է տալիս զանգվածային լրատվության միջոցներով (հեռուստատեսությամբ կամ առնվազն 1000 տպաքանակ ունեցող թերթում կամ ամսագրում) և» և «և զանգվածային լրատվության միջոցով հայտարարություն տալու փաստը հավաստող համապատասխան փաստաթուղթը» բառերը:

29) Որոշման հավելվածի 55-րդ կետի «Ծրագիրը» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև վերանայված ծրագիրը» բառերով:

30) Որոշման hավելվածի 58-րդ կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիան փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո 10 օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկի գրանցմանն է ներկայացնում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փոփոխությունները, ինչպես նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների փոփոխությունները (լրացումները):»:

31) Որոշման hավելվածի 62-րդ կետից հետո լրացնել 62.1 կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«62.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի շուկայի կանոններում կատարված փոփոխությունները (լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար Կենտրոնական դեպոզիտարիան ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) կանոններում կատարված փոփոխությունները (լրացումները) գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացրած Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 12-ի,

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի փոփոխված կանոնների նախագծերը,

3) կանոնների փոփոխությունների (լրացումների) ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը:»:

32) Որոշման հավելվածի 63-րդ կետի «մերժել գրանցումը» բառերից հետո լրացնել «(բացառությամբ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների, որոնց փոփոխությունները (լրացումները) գրանցվում կամ մերժվում են 45 օրվա ընթացքում)» բառերը:

33) Որոշման հավելվածի 65-րդ կետի 15-րդ ենթակետի «9-րդ ենթակետում» բառերը փոխարինել «14-րդ ենթակետում» բառերով:

34) Որոշման հավելվածի 65-րդ կետից հետո լրացնել 65.1 կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«65.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիան կարող է սույն կանոնակարգի 65-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 14-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն կնքել ապահովագրության պայմանագիր, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ պատահարները.

Կենտրոնական դեպոզիտարիային սեփականության, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող առանձնացված տարածքում գտնվող գույքի, այդ թվում և կանխիկ դրամի, արժեթղթերի հավաստագրերի, ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի, արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակների և գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի և այլ արժեքավոր գույքի՝ հրդեհի, ավազակության, գողության, կողոպուտի հետևանքով կորուստը կամ վնասվածքը:

Նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել ընկերության բոլոր ակտիվների 1 տոկոսից:

Ընդ որում, վերոնշյալ ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի՝

- Ստանդարտ և Փուրզի «ԲԲԲ» խմբի`      ԲԲԲ-

- Մուդիզի «Բաա» խմբի`                          Բաա3

- Ա. Մ. Բեստի «Բ» խմբի`                         Բ+

- Դաֆֆ և Ֆելփզի «ԲԲԲ» խմբի`              ԲԲԲ-

- Վեիսսի «Բ» խմբի`                                 Բ-

- Ֆիթչի «ԲԲԲ» խմբի`                              ԲԲԲ-:»:

35) Որոշման հավելվածի Հավելված 1-ից հանել «Պետական տուրքը վճարված է՝ ____ ___________ 200  թ.» բառերը:

36) Որոշման hավելվածի Հավելված 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման հավելված 1-ի (կցվում է):

37) Որոշման hավելվածի Հավելված 6ա-ի «դիմումի» բառը փոխարինել «միջնորդագրի» բառով:

38) Որոշման hավելվածի Հավելված 7ա-ն և 7բ-ն հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար հավելված 2-ի և հավելված 3-ի (կցվում են):

39) Որոշման հավելվածի Հավելված 9-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման հավելված 4-ի (կցվում է):

40) Հաստատել որոշման Հավելված 9բ-ն` համաձայն սույն որոշման հավելված 5-ի (կցվում է):

41) Հաստատել որոշման Հավելված 12-ը` համաձայն սույն որոշման հավելված 6-ի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի

նախագահ

Ա. Ջավադյան


2008 թ. հուլիսի 10
Երևան

 

 

 

Հավելված 1

 

 

Հավելված 3
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Անձնական տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _________________________________

1.2. Սեռը ___________

1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

____________
(օր/ամիս/տարի)

1.4. Ծննդավայրը

_______________________________________

1.5. Քաղաքացիությունը

_______________________________________

1.6. Անձնագրի համարը և սերիան, ում կողմից և երբ է տրված

______________

______________


1.7. Հասցեն (մշտական և բնակության տվյալ պահին)
_____________________________________________________


1.8. Հեռախոսահամար


__________

1.9. Էլեկտրոնային
փոստի հասցե________


1.9. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու  ժամանակաշրջանը

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

___________________________

 Կրելու  ժամանակաշրջանը

_______________
օր/ամիս/տարի

 

_______________

 

2. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

 

3. Ղեկավար պաշտոնը

3.1. Առաջադրվող պաշտոնը

 ______________________________    

3.2. Արդյո՞ք նշանակված եք այդ պաշտոնում որպես ժամանակավոր
պաշտոնակատար: Եթե «այո», նշել նշանակման ամսաթիվը:

__________
(օր/ամիս/տարի)

3.3. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասությունները և պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.
Դուք կարող են օգտագործել լրացուցիչ թերթեր մանրամասն նկարագիրը ներկայացնելու համար և կցել դրանք սույն հավելվածին:

 

4. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 179-րդ հոդվածի 1-ի մասի, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերով նշված հիմքերի մասին.

Մեկնաբանությունների համար կարող եք օգտագործել լրացուցիչ թեսթեր

4.2. Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ

կատարված հանցագործությունների համար:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

Այո c 

Ոչ c 

4.3. Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական,

բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական,

իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

Այո c

Ոչ c 

4.4. Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ և ունեք չմարված (չներված)

պարտավորություններ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.5. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ

մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես

կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 

 Ոչ c 

4.6. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ

պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության

համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

________________________________________________________

Նախկինում կամ ներկայումս ղեկավար հանդիսացող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 4.7-ից 4.14 հարցերին

Նախկինում կամ ներկայումս նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 4.7-ից 4.9 հարցերին

4.7. Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, այլ
պետությունների Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կազմում կամ այլ
ֆինանսական հաստատություններում

Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում Կենտրոնական
դեպոզիտարիան (այլ ֆինանսական հաստատությունը) հայտարարվել է
անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության
հետևանքով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի (այլ ֆինանսական
հաստատության) ֆինանսական վիճակը, համաձայն Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված
չափանիշների, վատթարացել է:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.8. Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 51-րդ հոդվածով սահմանված
հիմքերով:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c

   

4.9. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար,
Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում միտումնավոր կերպով
խախտել եք օրենքները և այլ իրավական ակտերը:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.10. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար,
Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում վարել եք անհիմն
և վտանգավոր գործունեություն, խոչընդոտել եք վերահսկողություն
իրականացնելու կապակցությամբ Կենտրոնական բանկի, նրա ծառայողների
գործողությունները:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.11. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար,
Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում կատարել եք այնպիսի գործողություններ,
որոնց հետևանքով Կենտրոնական դեպոզիտարիան կրել է կամ կարող էր կրել
ֆինանսական կամ այլ վնաս:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.12. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով օպերատորի ղեկավար, Ձեր
պաշտոնավարման ընթացքում կատարել եք
անձնական շահերից բխող այնպիսի գործողություններ, որոնք հակասում են
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հաճախորդների շահերին:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.13. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար,
Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում անազնիվ և անբարեխիղճ վերաբերմունք եք
դրսևորել Ձեր ծառայողական պարտականությունների, այդ թվում՝
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի նկատմամբ ստանձնած
պարտականությունների նկատմամբ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.14. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար
Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում չեք կատարել
Կենտրոնական բանկի հանձնարարականը կամ անտեսել եք Կենտրոնական
բանկի նախազգուշացումը:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

5. Կրթություն, որակավորում

Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

5.1. Ուսումնական
հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(----թ-ից մինչև ----թ.)

 

Գիտական
աստիճան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում: ____________________________________

6. Աշխատանքային գործունեություն
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

6.1. Աշխատանքային գործունեությունը` վերջին տաս տարվա

Կազմակերպության անվանումը,
գտնվելու վայրը, հեռախոսը,
երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի ընդունման և
ազատման ժամկետները

Պաշտոնը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կազմում և (կամ) ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անուն, ազգանուն

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

 

Հասցե

 

Հեռախոս

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապվածություն

ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 7.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:

Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

7.1. Նշեք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կամ ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, որի կանոնադրական կապիտալում ունեք կամ ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն:
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից:

Կազմակերպության անվանումը

 

%

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Ընդհանուր գումար
(դրամով)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Նշեք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը, որի կանոնադրական կապիտալում Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են նշանակալից մասնակցություն:
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից:

Կազմակերպության անվանումը

 

%

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Ընդհանուր գումար (դրամով)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կազմում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, (եթե այդպիսիք կան).

Անունը, ազգանունը, անձնագրի
համարը, փոխկապակցվածության
տեսակը

 

 

Աշխատանքի վայրը,
պաշտոնը

 

 

Հեռախոսը

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

8. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք
կամ նախկինում ունեցել եք ժամկետանց պարտավորություններ այն Կենտրոնական

դեպոզիտարիայի նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք:

 Այո c 

 Ոչ c 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, (բացառությամբ՝ 7.3 կետում նշված անձանց).

Անունը, ազգանունը, անձնագրի
համարը, փոխկապակցվածության
տեսակը

 

 

Աշխատանքի
վայրը, պաշտոնը

 

 

Հեռախոսը

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

9.2. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները,

Կազմակերպության անվանումը

 

Գործունեության վայրը

 

Գտնվելու վայրը (հեռախոսը)

     

 

 

 

9.3. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

 

Հավելված 2

 

 

Հավելված 7ա
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ (ՈՒՆԵՑՈՂ) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Իրավաբանական անձ-մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ

1.1. Անվանումը __________________________________________

1.2. Գտնվելու վայրը,

 

1.3. Գրացման ամսաթիվը

______________
(օր/ամիս/տարի)

վայրը

_________________


1.4. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը, որտեղ մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. _________________________________________

 

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)


2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ  շուկայական արժեքը

_________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները
3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

 

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը ______________

բ) Գտնվելու/բնակության վայրը

գ) Վարկի/ փոխառության գումարը _______  դ) Գրավի առարկան _________

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի _____________

 

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորոն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի
անունը (անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի/
մասնակցության չափը  (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ.
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

 Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը,

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամի, գործադիր մարմնի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում
աշխատելու տարիները
(որոնցից` նշված պաշտոնում)

 

Բնակության վայրը

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

6. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն:
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, անձի
անունը, անձնագրի համարը,

 

 

Գտնվելու
(բնակության վայրը)

 

 

Փոխկապակցվածության տեսակը

1.

 

 

2.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Այլ տեղեկատվություն

7.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ և այլն):

 Այո c 

 Ոչ c 

 

7.2. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

7.3. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

8. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:


Տնօրենի անունը, ազգանունը  ___________________________________________

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

 

 

Հավելված 3

 

 

Հավելված 7բ
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

1. Ֆիզիկական անձ-մասնակցի տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _______________________________

1.2. Սեռը 

 

_________ 1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

____________
օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը ____________________________________________
1.5. Քաղաքացիությունը _______________________________________
1.6. Անձնագրի սերիան և համարը ___ 

_______________

_____________

 

_______________

_____________

1.7. Բնակության վայրը (մշտական և բնակության տվյալ պահին)

 

1.8. Հեռախոսահամար

___________

1.9. Էլեկտրոնային
փոստի հասցե

_________

1.10. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու  ժամանակաշրջանը


Անունը, ազգանունը, հայրանունը

_________________________________
_________________________________

Կրելու ժամանակաշրջանը

_____________
օր/ամիս/տարի

 

_________

 

1.11. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել
նշանակալից մասնակցություն _______________________________________
2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)


2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) վաճառքի գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ հաշվեկշռային արժեքը

_________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները

 

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը _______________
բ) Գտնվելու/բնակության վայրը
գ) Վարկի/ փոխառության գումարը _______ դ) Գրավի առարկան __________
ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները
զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի ______________

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը
(անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի
քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա
բաժնետոմսերի/ մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Կրթություն, որակավորում
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

5.1. Ուսումնական
հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(___թ-ից մինչև ___թ.)

 

Գիտական
աստիճանը

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում ________________________________
6. Աշխատանքային գործունեություն
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

6.1.Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա դրությամբ

Կազմակերպության անվանումը,
գտնվելու վայրը, հեռախոսը,
երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի ընդունման և
ազատման ժամկետները

Պաշտոնը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կազմում և (կամ) ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անունը, ազգանունը

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

 

Հեռախոսը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր պատասխանատվության ոլորտը որպես Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մասնակից
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

 

8. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, անձի
անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,

 

 

Գտնվելու (բնակության վայրը)

 

 

Փոխկապակցվածության
տեսակը

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Արդյո՞ք Դուք ունեք 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

9.2. Արդյո՞ք Ձեզ մոտ բացակայում են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

9.3. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

 

 

Հավելված 4

 

 

Հավելված 9ա
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

1. Նշանակալից մասնակիցը

1. Անվանումը (անունը, ազգանունը) ____________________________
 

2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ

2.1. Անվանումը ________________________________________
2.2. Գտնվելու վայրը

 

2.3. Գրանցման ամսաթիվը

_______________

օր/ամիս/տարի
 

վայրը   _____________

2.4. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. __________________________________

 

3. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության վերաբերյալ.

Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

 

4. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 4.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները
4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք.

Անունը, ազգանունը,

անձնագրի համարը,

 

Բնակության վայրը

 

Մասնակցության չափը
(դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը,

անձնագրի համարը

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները

(որոնցից՝ նշված պաշտոնում)

1.

 

 

2.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Այլ տեղեկատվություն

6.1 Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտականություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

6.2 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

7. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից սույն փաստաթղթում ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Անունը, ազգանունը

____________________________
 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

 

 

Հավելված 5

 

 

Հավելված 9բ
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

1. Նշանակալից մասնակիցը

1. Անվանումը (անունը, ազգանունը) ____________________________
 

2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:

2.1. Անունը, ազգանունը ________________________________________
2.2. Բնակության վայրը

 

2.3. Անձնագրի համարը

_______________

_____________

2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ
2.5. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. __________________________________
 

3. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության վերաբերյալ.

Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

 

4. Այլ տեղեկատվություն

4.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտականություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

4.2. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

5. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից սույն փաստաթղթում ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Անունը, ազգանունը

____________________________

 

Ստորագրություն ___________________


Ամսաթիվ


___________________
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

 

Հավելված 6

 

 

Հավելված 12
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ (ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ)) ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 


Կենտրոնական բանկի նախագահ
_____________ -ին

Հարգելի ____________________
_______________________________________________________

  (Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

որոշում է կայացրել գրանցման ներկայացնել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնները (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)):

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների նախագծերը (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)) և դրանց (դրանց փոփոխությունների (լրացումների)) ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը:

 

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնները (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)):

 

Կից` … էջ:

____________________________________________

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի լիազոր անձի անունը , ազգանունը)

 

_______________

(ստորագրություն)

 

________________ 200  թ.

 Կ. Տ.