Համարը 
ՀՕ-233-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործողությունը դադարեցված է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2008.12.30/76(666) Հոդ.1416
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
09.04.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 17-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 19-րդ հոդվածում`

 

1) 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«6. Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը (այսուհետ` վճռաբեկ դատարան) վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է կոլեգիալ` պալատի նախագահի և առնվազն հինգ դատավորի կազմով: Վճռաբեկ բողոքը համարվում է վարույթ ընդունված, եթե դրան կողմ է քվեարկել նիստին ներկա դատավորների մեծամասնությունը:».

2) 7-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7. Վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքները վճռաբեկ դատարանը քննում է պալատի նախագահի և առնվազն հինգ դատավորի կազմով:»:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 40-րդ հոդվածում`

 

1) 1-ին մասից հանել «Առաջին ատյանի դատարանում և վերաքննիչ» բառերը.

2) 2-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 3.1-րդ բաժնում «դիմում» բառը և դրան համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «բողոք» բառով և դրան համապատասխան հոլովաձևերով, իսկ «դիմող» բառը և դրան համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «բողոք ներկայացրած անձ» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 204.9-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«1. Նոր երևան եկած հանգամանքներով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ դատարանը, իսկ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը` վճռաբեկ դատարանը` գործին մասնակցող անձանց բողոքների հիման վրա:»:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 204.14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«4) մինչև նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման վարույթ հարուցելու մասին որոշում կայացնելը բողոք ներկայացրած անձից դիմում է ստացվել այն վերադարձնելու մասին.»:

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 204.19-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«1. Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման արդյունքում գործի քննությունն իրականացվում է սույն օրենսգրքով նախատեսված ընդհանուր կարգով:»:

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 3.2-րդ բաժնում «դիմում» բառը և դրան համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «բողոք» բառով և դրան համապատասխան հոլովաձևերով, իսկ «դիմող» բառը և դրան համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «բողոք ներկայացրած անձ» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով:

 

Հոդված 8. Օրենսգրքի 204.20-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«2. Նոր հանգամանքներով վերանայման ենթակա են առաջին ատյանի դատարանների, վերաքննիչ դատարանի, ինչպես նաև վճռաբեկ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը:»:

 

Հոդված 9. Օրենսգրքի 204.26-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 204.26.  Նոր հանգամանքներով դատական ակտերը վերանայելու իրավասություն ունեցող դատարանները

 

Նոր հանգամանքներով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ դատարանը, իսկ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը` վճռաբեկ դատարանը` գործին մասնակցող անձանց բողոքների հիման վրա:»:

 

Հոդված 10. Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 7-րդ մասը «էությունը» բառից հետո լրացնել «, կամ առկա են նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներ» բառերով:

 

Հոդված 11. Օրենսգրքի 210-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը «հիմնավորումները» բառից հետո լրացնել «կամ նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների հետևանքով գործի վերանայման հիմքերը» բառերով:

 

Հոդված 12. Օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետից հանել «` վճռաբեկ դատարանում հավատարմագրված փաստաբանների միջոցով» բառերը:

 

Հոդված 13. Օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 14. Օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 15. Օրենսգրքի 226-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 226. Վճռաբեկ բողոք բերելու հիմքերը

 

Վճռաբեկ բողոք բերելու հիմքերն են`

1) դատական սխալը` նյութական կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտումը, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա.

2) նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքները:»:

 

Հոդված 16. Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածում`

 

1) 1-ին մասի 4-րդ կետը «հիմնավորումները,» բառից հետո լրացնել «, կամ որոնք են նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների հետևանքով գործի վերանայման հիմքերը.» բառերով.

2) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Վճռաբեկ բողոքն ստորագրում է բողոք ներկայացնող անձը կամ նրա ներկայացուցիչը, գլխավոր դատախազը կամ նրա տեղակալը: Եթե վճռաբեկ բողոքը ներկայացվում է ներկայացուցչի միջոցով, ապա բողոքին կցվում է ներկայացուցչի` սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով ձևակերպված լիազորագիրը:»:

 

Հոդված 17. Օրենսգրքի 233-րդ հոդվածում`

 

1) 1-ին մասի 4-րդ կետից հանել «կամ վճռաբեկ դատարանի սահմանած» բառերը.

2) 1-ին մասի 6-րդ կետը և 4-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած.

3) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում` գործը վճռաբեկ դատարանում ստանալու պահից մեկ ամսվա ընթացքում: Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշումը պետք է լինի պատճառաբանված:»:

 

Հոդված 18. Օրենսգրքի 234-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով.

 

«4) առկա է նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանք:»:

 

Հոդված 19. Օրենսգրքի 241-րդ հոդվածում՝

 

1) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Վճռաբեկ դատարանի որոշումը համարվում է ընդունված, եթե դրա oգտին քվեարկել է նիստին ներկա դատավորների մեծամասնությունը:».

2) 5-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 20. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից: Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների հիմքով հարուցված վարույթները սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո փոխանցվում են համապատասխանաբար վերաքննիչ կամ վճռաբեկ դատարան:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2008 թ. դեկտեմբերի 29

Երևան

ՀՕ-233-Ն