Համարը 
ՀՕ-8-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.01.16/3(669) Հոդ.45
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.01.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.06.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ին

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի մայիսի 7-ի ՀO-337 oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման իրականացումը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն oրենքով, այլ oրենքներով և իրավական ակտերով:

2. Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները սահմանվում են «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «Երևանի թաղային համայնքում` թաղապետը,» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետից հանել «իսկ Երևանում` Երևանի քաղաքապետին,» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «, Երևանում` Երևանի քաղաքապետին» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Ավագանու կողմից ընդունված Երևանի գլխավոր հատակագծի նախագիծը Երևանի քաղաքապետը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը:»:

 

Հոդված 6. Օրենքի 57-րդ հոդվածի 6-րդ մասի վերջին պարբերությունից հանել «և Երևանի խորհուրդը» բառերը:

 

Հոդված 7. Օրենքի 71-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «, իսկ Երևանում` Երևանի քաղաքապետը,» բառերը:

 

Հոդված 8. Օրենքի 72-րդ հոդվածում`

 

1) վերնագրից հանել «, իսկ Երևանում Երևանի քաղաքապետի» բառերը.

2) 1-ին մասից հանել «, իսկ Երևանում Երևանի քաղաքապետի» բառերը.

3) 2-րդ և 3-րդ մասերից հանել «, իսկ Երևանում Երևանի քաղաքապետը» բառերը:

 

Հոդված 9. Օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «, Երևանում` Երևանի քաղաքապետի» բառերը:

 

Հոդված 10. Օրենքի 77-րդ հոդվածի վերնագրից, 1-ին և 2-րդ մասերից հանել «և Երևանի թաղային համայնքների» բառերը:

 

Հոդված 11. Օրենքի 77.2-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «, իսկ Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետը (այսուհետ` մարզպետ),» բառերը:

 

Հոդված 12. Օրենքի 9-րդ գլխի վերնագրից հանել «, Երևանի խորհուրդը» բառերը:

 

Հոդված 13. Օրենքի 82-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 14. Օրենքի 84-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «(Երևան քաղաքում` նաև Երևանի քաղաքապետին)», «(Երևան քաղաքի)» բառերը:

 

Հոդված 15. Օրենքի 85-րդ հոդվածի 1-ին մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 16. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Երևանի ավագանու առաջին ընտրությունների արդյունքով Երևանի ավագանու անդամների ընտրվելու վերաբերյալ որոշման պաշտոնական հրապարակումից հետո` հաջորդ երկուշաբթի օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2009 թ. հունվարի 15

Երևան

ՀՕ-8-Ն