Համարը 
N 484-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.05.20/26(692) Հոդ.558
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.05.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.05.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.05.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 7-Ի N 392 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 մայիսի 2009 թվականի N 484-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 7-Ի N 392 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 7-ի «Երևանի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագրի մասին» N 392 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`

1) «I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ» բաժնի «1. Ներածություն» գլխում, «2. Հիմնախնդրի նկարագրությունը» գլխի չորրորդ պարբերությունում, «II. ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ» բաժնի «4. Գլխավոր նպատակը և ծրագրի կողմից լուծվող հիմնական խնդիրները» գլխի 4.3-րդ կետում, «5. Ակնկալվող արդյունքները» գլխի 3-րդ կետի վեցերորդ պարբերությունում, «7. Ծրագրի ռազմավարությունը և դրա իրականացումը» գլխի վերջին պարբերության առաջին նախադասությունում, «IV. ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ» բաժնի 1.1.1-ին, 3.1-ին, 3.1.4-րդ և 3.2.2-րդ կետերում, «X. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ» բաժնի 1-ին կետում, «XI. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ» բաժնի 1.1.1-ին, 3.1-ին, 3.1.4-րդ և 3.2.2-րդ կետերում, N 1 հավելվածում և N 2 հավելվածի 2-րդ կետում «ՀՀ ՍՊԱԾ-ի» և «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՍՊԱԾ» բառերը և դրանց համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի «Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն» գործակալություն» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով.

2) «II. ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ» բաժնի «5. Ակնկալվող արդյունքները» գլխի 3-րդ կետի վեցերորդ պարբերությունում «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ԱԻՎ-ի», «X. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ» բաժնի 2-րդ կետում «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ԱԻՎ-ը», N 2 հավելվածի 1-ին կետում «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ԱԻ վարչություն» բառերը և դրանց համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայություն» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով.

3) «II. ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ» բաժնի «3. Հիմնախնդրի ներկա վիճակը» գլխի վերջին նախադասությունում «ՀՀ ՍՊԱԾ-ի», «5. Ակնկալվող արդյունքները» գլխի առաջին պարբերությունում «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՍՊԱԾ-ի», «7. Ծրագրի ռազմավարությունը և դրա իրականացումը» գլխի երկրորդ նախադասությունում և վերջին պարբերության երկրորդ նախադասությունում «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՍՊԱԾ-ը» բառերը և դրանց համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով.

4) «IV. ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ» բաժնում «3.3.6. Միջոցառում 6 Շրջակա միջավայրի վրա ուժեղ երկրաշարժերի ազդեցության գնահատման մշակում և կիրառում» բառերը փոխարինել «Շրջակա միջավայրի վրա ուժեղ երկրաշարժերի ազդեցության գնահատման մեխանիզմի մշակում և կիրառում» բառերով.

5) «X. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ» բաժնի`

ա. 4-րդ կետում «ՀՀ ՆԳ և ԱԱ նախարարությունը» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությունը» բառերով,

բ. 7-րդ կետում «Արդյունաբերության և առևտրի նախարարությունը» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը» բառերով,

գ. 8-րդ և 9-րդ կետերը միավորել և շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«8. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4:»,

դ. 10-րդ կետում «Էներգետիկայի նախարարությունը» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը» բառերով,

ե. 11-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«11. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը 1.1.3, 2.1.1, 3.1.3, 3.3.6:»,

զ. բաժինը 12-րդ կետից հետո լրացնել նոր` 12.1-ին կետով.

«12.1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն 1.1.5, 3.3.5»,

է. 13-րդ կետի միջոցառումները լրացնել հետևյալ կետերով`

1.1.3, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.3,

ը. 14-րդ կետում «Հայպետատոմհսկողությունը» բառը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե» բառերով,

թ. 15-րդ կետում «Հայհիդրոօդերևութաբանության վարչություն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանական և մոնիթորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն» բառերով,

ժ. 17-րդ կետում «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ԱԻՎ-ի կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ինստիտուտը» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան» բառերով.

6) N 2 հավելվածի`

ա. 4-րդ կետում «ՀՀ ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարություն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն» բառերով,

բ. 9-րդ կետում «ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն» բառերով,

գ. 10-րդ կետում «ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն» բառերով,

դ. 11-րդ կետում «ՀՀ փոստի և հեռահաղորդակցության նախարարություն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն» բառերով,

ե. 12-րդ կետում «ՀՀ տրանսպորտի նախարարություն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն» բառերով,

զ. 14-րդ կետում «ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն» բառերով,

է. 16-րդ կետում «ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն» բառերով,

ը. 18-րդ կետում «Հայհիդրոօդերևութաբանության վարչություն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանական և մոնիթորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն» բառերով,

թ. 19-րդ կետում «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ԱԻՎ-ի կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ինստիտուտ» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» բառերով,

ժ. 21-րդ կետում «Հայպետատոմհսկողություն» բառը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե» բառերով.

7) N 1 հավելվածում «Վարչապետ» բառը փոխարինել «ԱԻ նախարար» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2009 թ. մայիսի 12

Երևան