Համարը 
N 15-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.08.03/23(341) Հոդ.258
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
26.06.2009
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.06.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԾՆՆԴԻ, ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ՄԱՀՎԱՆ ԵՎ ՄԱՀՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1278-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 հուլիսի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10009239

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

26 հունիսի 2009 թ.
ք. Երևան

N 15-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԾՆՆԴԻ, ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ՄԱՀՎԱՆ ԵՎ ՄԱՀՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1278-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 16-ի «Մանկական մահացության ու ծնունդների գրանցման և դասակարգման հիմնախնդիրների հետ կապված իրավիճակը բարելավելու մասին» N 949-Ն որոշման 4-րդ կետը և ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասով,

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել՝ ծննդի բժշկական վկայականի, պերինատալ մահվան բժշկական վկայականի, մահվան բժշկական վկայականի ձևանմուշները՝ համաձայն հավելվածի։

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 14-ի «Տնային մահերի դեպքում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատությունների կողմից քաղաքացիների մահվան փաստը հավաստող բժշկական վկայական տալու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2001 թվականի փետրվարի 6-ի N 56 հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1278-Ն հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

հրամանով հաստատված կարգի

1) 9-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«9. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված ձևի մահվան վկայականների ձևաթերթիկները համարակալվում են, կարվում, կնքվում և պահվում բուժհաստատության համապատասխան ստորաբաժանումում։ Բժշկական վկայականի ձևաթերթիկների կտրոնները պահպանվում են բուժհաստատությունում երեք օրացուցային տարի և հիմք են հանդիսանում բուժհաստատության կողմից ներկայացվող համապատասխան հաշվետվությունների համար»,

2) 11-րդ կետ ուժը կորցրած ճանաչել,

3) ուժը կորցրած ճանաչել մահվան փաստը հավաստող բժշկական վկայականի կտրոնի և մահվան փաստը հավաստող բժշկական վկայականի ձևաթերթիկները։

4. Սահմանել, որ սույն հրամանի ուժի մեջ մտնելուց հետո տնային մահերի դեպքում մահվան բժշկական վկայական տրամադրելիս կիրառվում է սույն հրամանի 1-ին կետով հաստատված մահվան բժշկական վկայականի ձևանմուշը։

5. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Հ. Դարբինյանին։

6. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի իրավական խորհրդական Ս. Քրմոյանին՝ սույն հրամանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման։

7. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից։

 

 

Հ. Քուշկյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2009 թ. հունիսի 26-ի

N 15-Ն հրամանի

 

ԾՆՆԴԻ ՄԱՍԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԿՏՐՈՆ N _________

 

Տրման ժամանակը «____» _____________ 20__ թ.

 

Բժշկական կազմակերպության անվանումը _________________________________

Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն ____

1. Մոր ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________

2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները ______________________________

                                                                  (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրված)

3. Մոր մշտական բնակության վայրը. հանրապետություն ____________________, մարզ
________________, քաղաք-1, գյուղ-2 (նշել) _______, փողոց _____________,
տուն ______, բնակարան ____

4. Մոր հաշվառման վայրը. հանրապետություն ________________, մարզ _________,
քաղաք-1, գյուղ-2 (նշել) _______, փողոց _____________________, տուն ____,
բնակարան ______

5. Մոր ծննդյան ժամանակը «_____» ____________________ 20__ թ.

6. Մոր ազգությունը (լրացվում է ըստ դիմողի կամքի) ________________________

7. Մոր ընտանեկան դրությունը` ամուսնացած է -1, ամուսնացած չէ-2 (ընդգծել)

8. Մոր կրթությունը. հանրակրթական-1, նախնական մասնագիտական-2, միջին մասնագիտական-3,
բարձրագույն-4, հետբուհական-5, անհայտ-6 (ընդգծել)

Ստացողի ստորագրություն ___________________ նշել` ազգանուն, անուն, հայրանուն


—————————————————————— կտրման գիծ ——————————————————————

 

ԾՆՆԴԻ ՄԱՍԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ N _________

 

«____» _______________ 20__ թ.

 

1. Մոր ազգանուն, անուն, հայրանուն ___________________________________

2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները _______________________________

                                                    (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրված)

3. Մոր մշտական բնակության վայրը. հանրապետություն ____________________, մարզ
___________________, քաղաք-1, գյուղ-2 (նշել) _____, փողոց _____________,
տուն ________, բնակարան ______

4. Մոր հաշվառման վայրը. հանրապետություն _________________, մարզ _________,
քաղաք-1, գյուղ-2 (նշել) _______, փողոց _________________, տուն _______,
բնակարան ________

5. Մոր ծննդյան ժամանակը «____» ______________ 20__ թ.

6. Մոր ազգությունը (լրացվում է ըստ դիմողի կամքի) __________________________

7. Մոր ընտանեկան դրությունը` ամուսնացած է-1, ամուսնացած չէ-2 (ընդգծել)

8. Մոր կրթությունը. հանրակրթական-1, նախնական մասնագիտական-2, միջին մասնագիտական-3,
բարձրագույն-4, հետբուհական-5, անհայտ-6 (ընդգծել)

9. Ծննդաբերության ժամանակը «___» __________ 20__ թ., ժամ _______, րոպե ______

10. Որտեղ է տեղի ունեցել ծննդաբերությունը _________________________________

(նշել՝ ստացիոնար, տանը, այլ վայրում)                 

____________________________________________________________

(նշել՝ երկիր, մարզ, համայնք, բնակավայր)

11. Մոր որերորդ հղիությունն է ______________________

12. Մոր որերորդ ծննդաբերությունն է ___________________________________

13. Երեխան ծնվել է հղիության ________________ շաբաթական ժամկետում

14. Մոր որերորդ ծնած երեխան է ______________________________________

15. Երեխայի սեռը. արական-1, իգական-2, չի որոշված-3 _______________________

նշել             

16. Երեխայի քաշը ծնվելիս _________________ գր. հասակը ________________ սմ.

17. Երեխան ծնվել է միապտուղ ծննդից-1, առաջինը զույգից-2, երկրորդը զույգից-3,
այլ բազմապտուղ ծնունդից-4 (մանրամասնել) _________________________________

18. Ծննդյան մասին վկայականը տրվել է բժիշկ ___________________________ կողմից

նշել` ազգանուն, անուն, հայրանուն               

19. ՔԿԱԳ մարմնում ծնունդը գրանցվել է ___________________ տարածքային բաժնում

 

«___» __________ 20__ թ., ա/գ N_________

 

—————————————————————— կտրման գիծ ——————————————————————

 

9. Ծննդաբերության ժամանակը «___» _________ 20__ թ., ժամ _______, րոպե ______

10. Որտեղ է տեղի ունեցել ծննդաբերությունը ________________________________

(նշել՝ ստացիոնար, տանը, այլ վայրում)

______________________________________________________________

(նշել՝ երկիր, մարզ, համայնք, բնակավայր)

 

11. Մոր որերորդ հղիությունն է ______________________

12. Մոր որերորդ ծննդաբերությունն է _____________________________________

13. Երեխան ծնվել է հղիության ________________ շաբաթական ժամկետում

14. Մոր որերորդ ծնած երեխան է ________________________________________

15. Երեխայի սեռը. արական-1, իգական-2, չի որոշված-3 _________________________

նշել             

16. Երեխայի քաշը ծնվելիս _________________ գր. հասակը _________________ սմ.

17. Երեխան ծնվել է միապտուղ ծննդից-1, առաջինը զույգից-2, երկրորդը զույգից-3,

այլ բազմապտուղ ծնունդից-4 (մանրամասնել) ________________________________

18. Ծննդյան մասին վկայականը տրվել է բժիշկ _______________________________

19. ՔԿԱԳ մարմնում մոր ամուսնությունը գրանցվել է ____________ տարածքային բաժնում

«___» __________ 20__ թ., ա/գ N_________

 

Մոր հայտարարությունը ամուսնության գրանցում չունենալու վերաբերյալ _______________,

(նշել` ազգանուն, անուն, հայրանուն, ստորագրություն)

 

20. ՔԿԱԳ մարմնում ծնունդը գրանցվել է ______________________ տարածքային բաժնում

«___» __________ 20__ թ., ա/գ N_________

Կ. Տ.

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար _______________________      ___________

ազգանուն, անուն, հայրանուն                         ստորագրություն

 

ՄԱՀՎԱՆ ՄԱՍԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԿՏՐՈՆ N ______

 

(վերջնական, նախնական, նախնականի փոխարեն N _______)

 

Տրման ժամանակը «_____» ______________ 20__ թ.

1. Մահացածի ազգանուն, անուն, հայրանուն _________________________________

2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ __________________________________

սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրված         

3. Ծննդյան ժամանակը «__» _______ ____ 4. Մահվան ժամանակը «__» _______ 20__ թ.

5. Մինչև 1 տարեկան հասակում մահացած երեխաների համար.

Կյանքի տևողությունը. ամիսների թիվ «______» և կյանքի օրերի թիվ «____________»

ծննդյան վայրը ___________________________________________________

(բժշկական կազմակերպության անվանումը, գործունեության վայրը)

6. Մահացածի մշտական բնակության վայրը. հանրապետություն ___________________ մարզ
_____________ քաղաք-1, գյուղ-2 __________________ փողոց ____________
տուն ____ բն. _____

7. Մահացածի հաշվառման վայրը. հանրապետություն _________________________ մարզ
_____________ քաղաք-1, գյուղ-2 __________________ փողոց ____________
տուն ____ բն. _____

8. Մահվան մասին բժշկական վկայականը տրվել է բժշկի/ախտաբանաանատոմի ________ կողմից

(անուն, ազգանուն, հայրանուն)

Ստացողի ստորագրությունը ___________________________________________

նշել` ազգանուն, անուն, հայրանուն

9. 7-27 օրական հասակում մահացած երեխաների համար.

ՔԿԱԳ մարմնում ծնունդը գրանցվել է _____ տարածքային բաժնում «__» ___ 20__ թ. ա/գ N __

ՔԿԱԳ մարմնում մահը գրանցվել է _______ տարածքային բաժնում «__» ___ 20__ թ. ա/գ N __

 

—————————————————————— կտրման գիծ ——————————————————————

 

ՄԱՀՎԱՆ ՄԱՍԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ N _________

 

(վերջնական, նախնական, նախնականի փոխարեն N __________)

 

Տրման ժամանակը «___» __________________ 20__ թ.

1. Մահացածի ազգանուն, անուն, հայրանուն_________________________________

2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ __________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրված)      

3. Ծննդյան ժամանակը «___» _____ 20__ թ. 4. Մահվան ժամանակը «___» ______ 20__ թ.

5. Մահացածի սեռը. արական-1, իգական-2, չի որոշված-3 _____________________ նշել

6. 7-27 օրական հասակում մահացած երեխաների համար. հասուն-1, անհաս-2, գերհաս-3 (ընդգծել)
քաշը ծնվելիս` ______ գրամ, կյանքի օրերի թիվը ____ , մոր որերորդ երեխան է _____
մոր տարիքը _________

7. Մահացածի մշտական բնակության վայրը (մինչև 1 տարեկան հասակում մահացած երեխաների
համար լրացվում է մոր տվյալներով) հանրապետություն _____________ մարզ ___________
քաղաք-1, գյուղ-2 _______________________ փողոց ______________ տուն ______
բն. ________

8. Մահացածի հաշվառման վայրը. հանրապետություն __________________ մարզ ______
քաղաք-1, գյուղ-2 _____________________ փողոց ____________________ տուն ___
բն. ____

9. Մահը տեղի է ունեցել ստացիոնարում-1, տանը-2, այլ վայրում-3-(նշել)

10. Մահվան վայրը. հանրապետություն _________________ մարզ _______ քաղաք-1,
գյուղ-2 _____ ընդգծել

11. Մահացածի ազգությունը _________________, 12. Ընտանեկան դրությունը ______ (նշել)       

13. Կրթությունը. հանրակրթական-1, նախնական մասնագիտական-2, միջին մասնագիտական-3,
բարձրագույն-4, հետբուհական-5, անհայտ-6 (ընդգծել)

14. Մահացածի աշխատանքի վայրը և պաշտոնը ________________ _______________

15. Մահը տեղի է ունեցել. հիվանդությունից -1, արտադրության հետ չկապված դժբախտ
պատահարից-2, արտադրության հետ կապված դժբախտ պատահարից-3, սպանությունից-4,
ինքնասպանությունից-5, մահվան բնույթը անորոշ է-6 (ընդգծել)

16. Դժբախտ պատահարից, թունավորումից կամ վնասվածքից մահվան դեպքում. ա) վնասվածքի
(թունավորման) ժամանակը «___» __________ 20__ թ.

բ) արտադրության հետ չկապված դժբախտ պատահարի դեպքում, նշել վնասվածքի տեսակը.
կենցաղային-1, փողոցային (բացի տրանսպորտայինից)-2, ճանապարհատրանսպորտային-3,
դպրոցական-4, սպորտային-5, այլ պատճառից-6

գ) պատահարի (վնասվածքի, թունավորման) վայրը և հանգամանքները _______________

 

10.     Մահվան պատճառը

ախտաբանական գործընթացի և մահվան

միջև ընկած ժամանակահատվածը 

                              

1)      ա. _______________________________________________________

(անմիջականորեն մահվան բերող հիվանդություն կամ ախտաբանական վիճակ)

բ. ___________________________________________________________

(ախտաբանական վիճակներ, որոնք բերել են վերը նշված պատճառի առաջացմանը)

գ. ___________________________________________________________

(մահվան հիմնական պատճառը նշվում է վերջում)

դ. ___________________________________________________________

(արտաքին պատճառներ վնասվածքի և թունավորումների դեպքում)

 

2) Մահվանը նպաստող այլ կարևոր վիճակներ, որոնք կապված չեն մահվանը բերող հիվանդության
կամ ախտաբանական վիճակի հետ __________________________________________

11. Մահացել է հղիության, ծննդաբերության ավարտից հետո 42 օրվա ընթացքում (հղիության հետ
կապված ցանկացած պատճառից, բարդացած հղիությամբ, ծննդաբերությամբ կամ դրա վարումով, բայց ոչ
դժբախտ պատահարից կամ պատահական ծագած պատճառից)-1, հղիության ավարտից,
ծննդաբերությունից հետո 43-365 օրվա ընթացքում (մանկաբարձական պատճառից կամ դրա հետ
անուղղակիորեն կապված պատճառից) - 2 (ընդգծել)

 

—————————————————————— կտրման գիծ ——————————————————————

 

17. Մահվան պատճառը հաստատել է` միայն մահը հաստատող բժիշկը-1, մահացածին բուժած
բժիշկը-2, ախտաբանաանատոմը-3, դատաբժշկական փորձագետը-4 (ընդգծել)

18. Ես, բժիշկ ______________________________________________________

(ազգանուն, անուն, հայրանուն)

զբաղեցրած պաշտոնը _________________________________________________

հավաստիացնում եմ, որ հիմք ընդունելով. դիակի զննումը-1, բժշկական փաստաթղթերում
գրառումները-2, հիվանդի մահվանը նախորդող հսկողությունը-3, դիահերձումը-4, իմ կողմից որոշվել է
մահվանը բերող ախտաբանական գործընթացների (վիճակների) հաջորդականությունը, և հաստատվել է
մահվան հետևյալ պատճառը՝ ախտաբանական գործընթացի և մահվան միջև ընկած ժամանակահատվածը

1)      ա. _________________________________________________________

(անմիջականորեն մահվան բերող հիվանդություն կամ ախտաբանական վիճակ)

բ. _____________________________________________________________

(ախտաբանական վիճակներ, որոնք բերել են վերը նշված պատճառի առաջացմանը)

գ. _____________________________________________________________

(մահվան հիմնական պատճառը նշվում է վերջում)

դ. _____________________________________________________________

(արտաքին պատճառներ վնասվածքի և թունավորման դեպքում)

 

2) Մահվանը նպաստող այլ կարևոր վիճակներ, որոնք կապված չեն մահվանը բերող հիվանդության
կամ ախտաբանական վիճակի հետ ___________________________________________

19. Մահացել է հղիության, ծննդաբերության ավարտից հետո 42 օրվա ընթացքում (հղիության հետ
կապված ցանկացած պատճառից, բարդացած հղիությամբ, ծննդաբերությամբ կամ դրա վարումով, բայց ոչ
դժբախտ պատահարից կամ պատահական ծագած պատճառից)-1, հղիության ավարտից,
ծննդաբերությունից հետո 43-365 օրվա ընթացքում (մանկաբարձական պատճառից կամ դրա հետ
անուղղակիորեն կապված պատճառից) - 2 (ընդգծել)

___________________________________________________________

Վկայականը տվող բժշկի Ա. Ա. Հ. (ստորագրություն)

 

Կ. Տ.                                                                                                                 

 

Բժշկական կազմակերպության ________________________________________

Լրացվում է ՔԿԱԳ մարմնում

 

20. Մահվան մասին վկայականը ստուգված է ՔԿԱԳ մարմնում` մահվան վկայականների լրացման
ճշտության համար պատասխանատու բժշկի կողմից «___» __________ 20__ թ.

Բժշկի ստորագրությունը ____________________

 

Կ.Տ.

 

ՔԿԱԳ մարմնի

 

ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ՄԱՀՎԱՆ ՄԱՍԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԿՏՐՈՆ N _______

 

(վերջնական, նախնական, նախնականի փոխարեն N _______)

Տրման ժամանակը «____» ___________ 20__ թ.

 

ա. Մեռելածին                               բ. Մահացել է կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում

1. Մահացած երեխայի ազգանուն, անուն, հայրանուն ________________________

2. Ծննդյան (մեռելածնության) ժամանակը «___ » _________________ 20__ թ.

3. Մահվան ժամանակը «___ » ______________ 20__ թ.     4. Տարիքը __________

5. Երեխայի (պտղի) քաշը ծնվելիս ______ գր. 6. Երեխայի (պտղի) հասակը ___ սմ

7. Մոր ազգանուն, անուն, հայրանուն ___________________________________

8. Մոր անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ _____________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրված)

 

9. Մոր ընտանեկան դրությունը` ամուսնացած է -1, ամուսնացած չէ-2 (ընդգծել)

10. Մահը տեղի է ունեցել ստացիոնարում, տանը, այլ վայրում __________________

նշել              

Պերինատալ մահվան պատճառը

1) _________________________________________________________

2) _________________________________________________________

3) _________________________________________________________

4) _________________________________________________________

5) _________________________________________________________

 

11. Վկայականը լրացնող բժշկի Ա.Ա.Հ. ___________________________________

12. ՔԿԱԳ մարմնում ծնունդը (մեռելածնությունը) գրանցվել է ___________________
տարածքային բաժնում «___»_______________ 20__ թ., ա/գ. N__

13. ՔԿԱԳ մարմնում մահը գրանցվել է ___________________________________
տարածքային բաժնում «___ » _________________ 20__ թ., ա/գ. N_____

 

Ստացողի ստորագրություն _________________________________________

նշել` ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ՄԱՀՎԱՆ ՄԱՍԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ N _______

 

(վերջնական, նախնական, նախնականի փոխարեն N __________)

 

Տրման ժամանակը «___ » _________________ 20__ թ.

___________________________________________________________

ա. Մեռելածին                               բ. Մահացել է կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում

1. Մահացած երեխայի ազգանուն, անուն, հայրանուն ________________________

2. Ծննդյան (մեռելածնության) ժամանակը «___» _____________ 20__ թ., ժամը ___

3. Մահվան ժամանակը «__» _______________ 20__ թ., ժամը _____

4. Մահը (մեռելածնությունը) տեղի է ունեցել ________________________________

ստացիոնարում, տանը, այլ վայրում, նշել            

հանրապետություն ___________________, մարզ __________________ քաղաք -1,
գյուղ-2 _____________________

         նշել

5. Մոր ազգանուն, անուն, հայրանուն ______________________________________

6. Մոր անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ ______________________________

սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրված

7. Մոր ծննդյան ժամանակը «_____»_____________________թ.

8. Մոր ազգությունը (լրացվում է ըստ դիմողի կամքի) _________________________

9. Մոր ընտանեկան դրությունը՝ ամուսնացած է-1, ամուսնացած չէ-2 (ընդգծել)

10. Կրթությունը. հանրակրթական-1, նախնական մասնագիտական-2, միջին մասնագիտական-3,
բարձրագույն-4, հետբուհական- 5, անհայտ-6 (ընդգծել)

11. Մոր մշտական բնակության վայրը. հանրապետություն ____________________
մարզ _____________________ քաղաք -1, գյուղ -2 (ընդգծել) _________________,
փողոց ___________________, տուն ______, բն. ______

12. Մոր հաշվառման վայրը. հանրապետություն ____________________
մարզ ____________________քաղաք -1, գյուղ -2 (ընդգծել) __________________,
փողոց ___________________, տուն ______, բն. ______

13. Մոր աշխատանքի վայրը ________________________________________
պաշտոնը _____________________________

14. Մոր որերորդ հղիությունն է _____________________________________

15. Մոր որերորդ ծննդաբերությունն է ______________

16. Մոր ծնած որերորդ երեխան է _________________

17. Ծննդաբերությունը տեղի է ունեցել ____________________________________

ստացիոնարում, տանը, այլ վայրում, նշել

18. Ծննդաբերությունն ընդունել է ________________________________________

բժիշկը -1, մանկաբարձուհին-2, բուժակը-3, այլ անձ-4 նշել

19. Երեխան (պտուղը) ծնվել է միապտուղ ծննդից-1, զույգից առաջինը-2, զույգից երկրորդը-3,
այլ բազմապտուղ ծննդից-4___

                  նշել

20. Երեխան ծնվել է հղիության ___________________ շաբաթական ժամկետում

21. Երեխան (պտուղը) ծնվել է հասուն-1, անհաս-2, գերհաս-3 (ընդգծել)

22. Երեխայի (պտղի) քաշը ծնվելիս ______ գր. 23. Երեխայի հասակը _____սմ

24. Երեխայի սեռը. արական-1, իգական-2, չի որոշված-3 __________________

նշել                       

25. Մեռելածինը ծնվել է մացերացված. այո-1, ոչ-2 (ընդգծել)                    

26. Երեխայի (պտղի) մահը վրա է հասել մինչև ծննդաբերական գործունեության սկիզբը-1,
ծննդաբերության ժամանակ-2, ծնվելուց հետո-3, անհայտ է-4 (ընդգծել)

27. Երեխան ծնվել է ասֆիքսիայով այո-1, ոչ-2 (ընդգծել)

28. Երեխայի մահը տեղի է ունեցել հիվանդությունից-1, դժբախտ պատահարից-2,
սպանությունից-3, այլ պատճառից- 4, մահվան պատճառը պարզված չէ-5 (ընդգծել),

29. Պերինատալ մահվան պատճառը.

1) երեխայի (պտղի) հիմնական հիվանդություն կամ ախտաբանական վիճակ, որը հանդիսացել է
մահվան պատճառ (նշվում է միայն մեկ հիվանդություն) ______________

____________________________________________________________

2) երեխայի (պտղի) այլ հիվանդություններ և ախտաբանական վիճակներ _______

_____________________________________________________________

3) մոր հիմնական հիվանդություն կամ ախտաբանական վիճակ (ընկերքի վիճակ), որով
պայմանավորված է երեխայի (պտղի) մահը _______________________________

_____________________________________________________________

4) մոր այլ հիվանդություններ կամ ախտաբանական վիճակներ (ընկերքի վիճակ), որոնք նպաստել են
երեխայի (պտղի) մահվանը ________________________________
_______________________________________________________________

5) այլ ուղեկցող վիճակներ ____________________________________________
_______________________________________________________________

30. Մահվան (մեռելածնության) պատճառը պարզել է` ա) մահը հաստատող բժիշկը-1, ծնունդն
ընդունող բժիշկը-2, երեխային բուժող բժիշկը-3, ախտաբանաանատոմը-4, դատաբժշկական
փորձագետը-5 (ընդգծել)

բ) հիմք ընդունելով դիակի զննումը-1, բժշկական փաստաթղթերում գրառումները-2, նախորդող
հսկողությունը-3, դիահերձումը-4 (ընդգծել) ________________________

31. Վկայականը լրացնող անձի Ա . Ա . Հ., պաշտոնը ___________________________
_____________________________________________________________

32. Վկայականը լրացնող անձի ստորագրությունը _________________________

33. ՔԿԱԳ մարմնում մոր ամուսնությունը գրանցվել է _________________________
տարածքային բաժնում «___ » _________________ 20__ թ., ա/գ N_________

 

Մոր հայտարարությունը ամուսնության գրանցում չունենալու վերաբերյալ
_______________________________________

նշել` ազգանուն, անուն, հայրանուն, ստորագրություն

 

Կ.Տ.                                                                                                 

 

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար ________________________________

                                                ազգանուն, անուն, հայրանուն

____________________

ստորագրություն