Համարը 
N 205
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
02.05.1994
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.05.1994
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.05.1994
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
08.06.2002

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՕՐԻՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

2 մայիսի 1994 թ. N 205

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՕՐԻՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 1993 թվականի մարտի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ակադեմիայի մասին» հրամանագրի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ժամանակավոր օրինադրությունը (կցվում է):

2. Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիային` եռամսյա ժամկետում ձևավորել Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ղեկավար մարմինները, անցկացնել գիտությունների ազգային ակադեմիայի փոխպրեզիդենտների, ընդհանուր ժողովի ընտրովի կազմի և նախագահության ընտրությունները:

3. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգում կատարվող գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ֆինանսավորման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության և Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարության միջև յուրաքանչյուր տարի կնքվում է համապատասխան համաձայնագիր, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարությունը հանդես է գալիս որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից պետական պատվերի տեղադրող, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիան` որպես պետական պատվերի կատարող:


Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
ՀՀ կառավարության 1994 թ.
մայիսի 2-ի N 205 որոշմամբ

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՕՐԻՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիան (այսուհետև` ՀՀ ԳԱԱ) ինքնակառավարվող պետական գիտական հաստատություն է, որը միավորում է ԳԱԱ-ի անդամներին և ԳԱԱ-ի համակարգի գիտական հաստատությունների, հիմնարկների և ձեռնարկությունների գիտական աշխատողներին:

ՀՀ ԳԱԱ-ն իրականացնում է իր համակարգի ինստիտուտների և մյուս հիմնարկների ու ձեռնարկությունների ղեկավարումը:

2. ՀՀ ԳԱԱ-ն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, օրենսդրական մյուս ակտերով, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով ու կարգադրություններով, ինչպես նաև սույն օրենսդրությամբ:

3. ՀՀ ԳԱԱ-ն հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բարձրագույն գործադիր մարմինների պաշտոնական գիտական խորհրդատուն, որի կողմից ներկայացված երաշխավորություններն ու առաջարկությունները ենթակա են պարտադիր քննարկման պետական կառավարման հանրապետական և տեղական համապատասխան մարմինների կողմից:

ՀՀ ԳԱԱ-ն իր գործունեությամբ հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և նրան անհատույց տրամադրում է ԳԱԱ-ի գիտական հետազոտությունների և մշակումների արդյունքները` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանելով գիտնականների և մասնագետների հեղինակային իրավունքն այդ հետազոտությունների և մշակումների նկատմամբ:

4. ՀՀ ԳԱԱ-ն իրավաբանական անձ է, ունի Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի պատկերով և իր անվամբ կնիք ու դրոշմակնիք:

5. ՀՀ ԳԱԱ-ի գտնվելու վայրը Երևան քաղաքն է:

 

II. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

 

6. ՀՀ ԳԱԱ-ի հիմնական նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական մտքի զարգացման ապահովումը, գիտության բնագավառում համաշխարհային նվաճումների առավել արդյունավետ օգտագործումը հանրապետության ժողովրդական տնտեսության մեջ և հոգևոր կյանքի զարգացման ոլորտում:

7. ՀՀ ԳԱԱ-ի հիմնական խնդիրներն են`

ա) հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների իրականացումը ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական, բնական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվող հիմնարար գիտական հետազոտությունների համակարգավորումը.

բ) մասնակցությունը հիմնարար հետազոտությունների արդյունքների ներդրման աշխատանքներին, հանրապետության տնտեսական զարգացման հեռանկարային ու առավել հրատապ և ժամանակակից խնդիրների, գիտարար արտադրությունների և տեխնոլոգիաների մշակման հիմնահարցերի լուծման ուղղությամբ տարվող գիտական հետազոտություններին.

գ) մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության, հատկապես նրա ժամանակակից ուղղությունների, ճյուղերի և ծրագրերի ձևավորման, ակադեմիական, բուհական և ճյուղային գիտության միահյուսման, գիտության, կրթության և մշակույթի միասնական գիտատեխնիկական քաղաքականության իրականացմանը.

դ) մասնակցությունը գիտատեխնիկական առաջընթացի հարցերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ակտերի մշակմանը և Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի գիտական հիմնավորմանը.

ե) մասնակցությունը հիմնարար հետազոտությունների, պետական կարևորություն ունեցող գիտական և տնտեսական նախագծերի փորձաքննությանը.

զ) բարձրորակ գիտական կադրերի պատրաստումը.

է) ՀՀ ԳԱԱ-ի ինստիտուտների և հանրապետության բուհերի ու գերատեսչական գիտահետազոտական հաստատությունների հիմքի վրա ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գիտակրթական համալիրների և ընկերակցությունների ստեղծմանն աջակցելը:

8. ՀՀ ԳԱԱ-ն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

ա) անց է կացնում մրցույթներ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար կարևոր գիտական խնդիրների լուծման նպատակով.

բ) զարգացնում է Հայաստանի Հանրապետության գիտնականների միջազգային համագործակցությունը, պայմանագրեր է կնքում այլ երկրների գիտահետազոտական կենտրոնների հետ, մասնակցում է միջազգային գիտական կազմակերպությունների ստեղծմանը, նրանց գործունեությանը, անց է կացնում միջազգային գիտաժողովներ, խորհրդակցություններ և սիմպոզիումներ, անդամակցում է միջազգային գիտական կազմակերպություններին, համագործակցում է նրանց հետ.

գ) հրատարակում է գիտական պարբերականներ և լույս է ընծայում ՀՀ ԳԱԱ-ի գիտնականների աշխատությունները.

դ) շնորհում է ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից սահմանված մրցանակներ և մեդալներ.

ե) իրականացնում է ՀՀ գործող օրենսդրությունից և սույն օրենսդրությունից բխող այլ գործառույթներ:

 

III. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

 

9. ՀՀ ԳԱԱ-ն ունի հետևյալ կառուցվածքը`

ընդհանուր ժողով.

նախագահություն.

բաժանմունքներ.

ինստիտուտներ և այլ ձեռնարկություններ:

ՀՀ ԳԱԱ-ն ունի երեք բաժանմունք, որոնք ձևավորվում են ըստ գիտության բնագավառների`

ա) ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների.

բ) բնական գիտությունների.

գ) հումանիտար գիտությունների:

10. ՀՀ ԳԱԱ-ի համակարգն ընդգրկում է նրա ենթակայության տակ գտնվող գիտահետազոտական ինստիտուտները, գիտահետազոտական կենտրոնները, լաբորատորիաները, փորձարարական գործարանները, փորձատարածքները, դիտարանները, փորձակայանները, բուսաբանական այգիները, գրադարանները, հրատարակչությունը, արխիվները, թանգարանները, գիտահետազոտական արշավախմբերը, ասպիրանտուրան և Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով ստեղծված մյուս գիտական և գիտաօժանդակ կազմակերպությունները և հիմնարկները:

 

IV. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը

 

11. ՀՀ ԳԱԱ-ի ղեկավար բարձրագույն մարմինն ընդհանուր ժողովն է: Ընդհանուր ժողովը բաղկացած է ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսներից, ՀՀ ԳԱԱ-ի գիտական հիմնարկների տնօրեններից և ՀՀ ԳԱԱ-ի գիտական հիմնարկների լիազոր ներկայացուցիչ գիտաշխատողներից, որոնք ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության կողմից սահմանված քվոտաներով ընտրվում են ՀՀ ԳԱԱ-ի գիտական հիմնարկների գիտական կոլեկտիվների ժողովների կողմից` մեկ տարի ժամկետով: Լիազոր ներկայացուցիչների թիվը ՀՀ ԳԱԱ-ի յուրաքանչյուր բաժանմունքի գծով սահմանում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունը:

Լիազոր ներկայացուցիչների թիվն ըստ բաժանմունքների չի գերազանցում տվյալ բաժանմունքի ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամների ընդհանուր թվի մեկ երրորդը: Համակարգի յուրաքանչյուր գիտական հիմնարկի քվոտան սահմանվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության կողմից` համապատասխան բաժանմունքի ներկայացմամբ:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

12. ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովը`

ա) հաստատում է ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամների ընտրությունների մասին կանոնադրությունը, ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքների կանոնադրությունները և ՀՀ ԳԱԱ-ի ինստիտուտների մասին օրինակելի կանոնադրությունը.

բ) որոշում է հիմնարար հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները, քննարկում դրանց զարգացման ընթացքը, լուծում ՀՀ ԳԱԱ-ի կարևորագույն կազմակերպական հարցերը, լսում, քննարկում և հաստատում ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտի հաշվետու զեկուցումները.

գ) լսում է ՀՀ ԳԱԱ-ի գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը.

դ) լսում է ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքների, համակարգի հիմնարկների, առանձին գիտնականների զեկուցումները, քննարկում գիտական և գիտակազմակերպական հիմնախնդիրները, ընտրում ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունը, ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտին: Ընդհանուր ժողովում ընտրվում են ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսները, արտասահմանյան և պատվավոր անդամները սույն օրենսդրության VI բաժնի համաձայն:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

13. ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովը գումարվում է ոչ պակաս, քան տարեկան երկու անգամ: ՀՀ ԳԱԱ-ի տարեկան հաշվետու ընդհանուր ժողովն անցկացվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության որոշմամբ` հաջորդ տարվա առաջին եռամսյակում: Ընդհանուր ժողովի արտահերթ նիստերը հրավիրվում են ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամների ընդհանուր թվի ոչ պակաս, քան մեկ երկրորդի, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության և ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտի պահանջով:

ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկվող հարցերի վերաբերյալ առաջարկություններ կարող են ներկայացնել ընդհանուր ժողովի անդամները` ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության միջոցով, ՀՀ ԳԱԱ-ի գիտական հիմնարկների գիտաշխատողները և գիտական խորհուրդները` բաժանմունքների որոշմամբ.

14. Ընդհանուր ժողովն իրավազոր է, եթե ժողովին ներկա է նրա անդամների առնվազն երկու երրորդը:

15. ՀՀ ԳԱԱ-ի օրինադրության նախագծի կամ օրինադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ առաջարկություններն ընդունվում են ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովի կողմից` ձայների երկու երրորդի մեծամասնությամբ: ՀՀ ԳԱԱ-ի օրինադրությունը և օրինադրության մեջ առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները հաստատվում են ՀՀ կառավարության կողմից:

 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը

 

16. ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունն ընդհանուր ժողովների միջև ընկած ժամանակաշրջանում ՀՀ ԳԱԱ-ի կառավարման կոլեգիալ մարմինն է:

ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունը կազմավորվում է.

ա) ի պաշտոնե անդամներից` ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտ, փոխպրեզիդենտներ, ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոս քարտուղար, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության և գիտության նախարար, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի պրեզիդենտ.

բ) ընտրովի անդամներից` որոնց թվաքանակը և կազմը ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտի առաջարկով որոշում է ընդհանուր ժողովը, որն էլ ընտրում է նրանց:

Նախագահության երկարամյա նախկին անդամները նախագահության որոշմամբ կարող են հաստատվել ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտի կամ համապատասխան ինստիտուտների տնօրենների խորհրդականներ կամ պատվավոր տնօրեններ: Խորհրդականների և պատվավոր տնօրենների համար պահպանվում են ակադեմիայի համակարգում զբաղեցրած վերջին պաշտոններին համապատասխան աշխատավարձը և գործող օրենսդրությամբ սահմանված արտոնությունները:

ՀՀ ԳԱԱ-ի գիտական և գիտավարչական բոլոր պաշտոնները զբաղեցվում են ընտրությունների միջոցով` հինգ տարի ժամկետով:

Նախագահության կազմում ընտրվելու համար անհրաժեշտ է ստանալ քվեարկության համար հաստատված ցուցակի մեջ ընդգրկված ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությունը:

Պրեզիդենտի, փոխպրեզիդենտների, ակադեմիկոս քարտուղարի և նախագահության մյուս անդամների միջև պարտականությունների բաշխումը կատարում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունը` ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտի առաջարկությամբ:

Նախագահությունն իր գործունեությամբ հաշվետու է ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովին:

Նախագահությունը տարեկան ընդհանուր ժողովին զեկուցում է ընդհանուր ժողովի նստաշրջանների միջև ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ ԳԱԱ-ի գիտական կարևոր ձեռքբերումների, իր ընդունած կարևորագույն որոշումների և դրանց կատարման ընթացքի մասին:

17. ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովը կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության գործունեությունը կամ ազատել նրա առանձին անդամների և այս դեպքում անցկացնել նախագահության կամ նրա առանձին ընտրովի անդամների ընտրություններ, մնացած ժամկետի համար: Նախագահության առանձին անդամների վաղաժամկետ ազատման որոշումն ընդունվում է փակ (գաղտնի) քվեարկությամբ ընդհանուր ժողովի մասնակիցների ձայների առնվազն երկու երրորդի մեծամասնությամբ:

18. ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունը`

ա) հրավիրում է ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովի նիստեր.

բ) առաջարկություններ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ՀՀ ԳԱԱ-ի համակարգի գիտահետազոտական և գիտաօժանդակ հիմնարկների ու ձեռնարկությունների ստեղծման, վերակազմավորման և լուծարման վերաբերյալ, հաստատում է (համապատասխան բաժանմունքների ներկայացմամբ) այդ հիմնարկների և ձեռնարկությունների կանոնադրությունները, որոշում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նոր ստեղծված գիտահետազոտական հիմնարկների աշխատանքների ուղղությունները և մասնագիտացումը.

գ) ապահովում է ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքների և ինստիտուտների ընդհանուր ղեկավարումը.

դ) ձևավորում է գիտական խորհուրդներ և հանձնաժողովներ` հիմնարար հետազոտությունների կարևորագույն հիմնահարցեր մշակելու, փորձագիտական աշխատանքներ իրականացնելու համար.

ե) ղեկավարում է ՀՀ ԳԱԱ-ի հրատարակչական գործունեությունը, հաստատում է ՀՀ ԳԱԱ-ի հրատարակչական պլանը և վերահսկում դրա կատարումը.

զ) ներկայացնում է ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովին ակադեմիայի տարեկան հաշվետվությունները.

է) հաստատում է ակադեմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտների, մյուս գիտական և գիտաօժանդակ հիմնարկների տնօրեններին և ամսագրերի գլխավոր խմբագիրներին:

19. ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունը հաստատում է ակադեմիայի բյուջետային ֆինանսավորման տարեկան պլանը: ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովին ներկայացնում ֆինանսական պլանի կատարման հաշվետվությունը, որը ՀՀ ԳԱԱ-ի տարեկան հաշվետվության մասն է:

Նախագահությունը ստեղծում է հատուկ հիմնադրամներ, պահուստներ, այդ թվում արտաբյուջետային հիմնարար հետազոտությունների առավել հեռանկարային ուղղությունների նպատակային ֆինանսավորման համար, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների հրատարակման և ՀՀ ԳԱԱ-ի գիտաշխատողների սոցիալական պաշտպանվածության ապահովման համար:

20. ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունը վերահսկողություն է իրականացնում ակադեմիայի բոլոր անդամների, նրա հիմնարկների և պաշտոնատար անձանց կողմից ՀՀ ԳԱԱ-ի օրինադրության կատարման նկատմամբ:

21. ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունն ունի աշխատակազմ, որն ստեղծվում և գործում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության կողմից հաստատված կանոնադրության համաձայն:

 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի պրեզիդենտը

 

22. ՀՀ ԳԱԱ-ի բարձրագույն պաշտոնատար անձը ակադեմիայի պրեզիդենտն է, որն իրականացնում է ՀՀ ԳԱԱ-ի գործունեության ընդհանուր և օպերատիվ ղեկավարումը:

23. ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտն ընտրվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովում` ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսներից:

24. ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտը`

ա) նախագահում է ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովներում և նրա նախագահության նիստերում.

բ) ընդհանուր ժողովին առաջարկում է ՀՀ ԳԱԱ-ի փոխպրեզիդենտների և ակադեմիկոս քարտուղարի թեկնածությունները` խորհրդակցելով բաժանմունքների հետ.

գ) ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության հաստատմանն է ներկայացնում նախագահության աշխատակազմի կառուցվածքը, թվաքանակը և հաստիքացուցակը.

դ) հանդիսանում է ՀՀ ԳԱԱ-ի վարկերի գլխավոր կարգադրիչը.

ե) ստորագրում է ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից կնքվող գիտական համագործակցության մասին և այլ պայմանագրեր, համաձայնագրեր.

զ) առաջարկություններ է ներկայացնում ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովին` ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության անդամների վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ.

է) ապահովում է ՀՀ օրենքների, օրենսդրական մյուս ակտերի, ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովի և նրա նախագահության որոշումների կատարումը.

ը) ստորագրում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության կողմից ընդունված որոշումները, իր կողմից արձակվող հրամանները, կարգադրությունները, մյուս փաստաթղթերը.

թ) իրականացնում է սույն օրենսդրությունից բխող այլ գործառույթներ:

25. Իր իրավասության շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտն արձակում է հրամաններ և կարգադրություններ, ինչպես նաև իրավունք ունի վերացնելու ՀՀ ԳԱԱ-ի համակարգի մեջ մտնող գիտահետազոտական ինստիտուտների, հիմնարկների, կազմակերպությունների օրենսդրությանը և սույն օրինադրության պահանջներին հակասող հրամաններն ու կարգադրությունները:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտն աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում ՀՀ ԳԱԱ-ի աշխատակազմի աշխատողներին:

26. ՀՀ ԳԱԱ-ի փոխպրեզիդենտների, ակադեմիկոս քարտուղարի, նախագահության մյուս անդամների կողմից պարտականությունների կատարման անհնարինության կամ զբաղեցրած պաշտոններից վաղաժամկետ ազատման դեպքում ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտը նախագահությանն առաջարկություններ է ներկայացնում ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության այդ անդամների ժամանակավոր փոխարինման կամ թափուր մնացած տեղերի ժամանակավոր զբաղեցման թեկնածուների վերաբերյալ` մինչև ՀՀ ԳԱԱ-ի առաջիկա ընդհանուր ժողովը:

27. Պրեզիդենտի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, պրեզիդենտի պարտականությունները կատարում է փոխպրեզիդենտներից մեկը:

 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի փոխպրեզիդենտները, ակադեմիկոս քարտուղարը

 

28. ՀՀ ԳԱԱ-ի փոխպրեզիդենտները և ակադեմիկոս քարտուղարն ընտրվում են ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովում ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսներից:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

29. ՀՀ ԳԱԱ-ի փոխպրեզիդենտներն իրականացնում են համապատասխան բնագավառի ուղղությամբ ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքների ընդհանուր ղեկավարումը` միաժամանակ հանդիսանալով այդ բաժանմունքների ակադեմիկոս քարտուղարներ:

ՀՀ ԳԱԱ-ի փոխպրեզիդենտների քանակը սահմանվում է բաժանմունքների քանակով:

30. ՀՀ ԳԱԱ-ի փոխպրեզիդենտները` ապահովում են հիմնարար գիտության համապատասխան բնագավառների զարգացման մոտակա և երկարաժամկետ ծրագրերի մշակումը, իրականացնում են համապատասխան բաժանմունքների և պրոբլեմային գիտական խորհուրդների գործունեության գիտակազմակերպական ղեկավարումը.

ապահովում են բաժանմունքի ընդհանուր ժողովին և նախագահության նիստերին համապատասխան բաժանմունքների կողմից ներկայացվող առաջարկությունների նախապատրաստումը և նշված մարմինների կողմից ընդունված որոշումների կատարումը.

ղեկավարում են միջազգային գիտական կապերի կազմակերպումը, հրատարակչական գործունեությունը, գիտական կադրերի պատրաստումը.

կատարում են ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության և ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտի կողմից տրված հանձնարարությունները:

31. ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոս քարտուղարը նախապատրաստում է ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովները և նախագահության նիստերը, վերահսկողություն է սահմանում ընդհանուր ժողովների և նախագահության որոշումների, ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտի հրամանների և կարգադրությունների կատարման նկատմամբ, կազմակերպում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության և ՀՀ ԳԱԱ-ի հաշվետվության նախապատրաստումը, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական և այլ մարմինների հետ օպերատիվ կապը:

 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի բաժանմունքը

 

32. ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքները գիտությունների տվյալ ճյուղում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական կենտրոններն են:

Բաժանմունքներն իրենց կազմում ունեն պրոբլեմային գիտական խորհուրդներ, գիտական կենտրոններ, գիտական և գիտաօժանդակ այլ հիմնարկներ:

33. ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքը միավորում է տվյալ բաժանմունքում ընտրված ակադեմիայի անդամներին, ինչպես նաև տվյալ բաժանմունքի կազմի մեջ մտնող ինստիտուտների, մյուս գիտական և գիտաօժանդակ հիմնարկների գիտաշխատողներին:

34. ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքի ղեկավար մարմինը բաժանմունքի ընդհանուր ժողովն է, որն ընդգրկում է տվյալ բաժանմունքի ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամներին, բաժանմունքի ենթակայության տակ գտնվող գիտական հիմնարկների տնօրեններին, ինչպես նաև այդ հիմնարկների գիտական կոլեկտիվների կողմից, սահմանված քվոտաներով մեկ տարի ժամկետով ընտրված լիազոր ներկայացուցիչ գիտաշխատողներին: Այդ գիտաշխատողները նույն ժամկետով տվյալ բաժանմունքի ենթակայության տակ գտնվող գիտական հիմնարկների կողմից լիազորվում են նաև ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողով:

Բաժանմունքի ընդհանուր ժողովը գումարվում է ոչ պակաս, քան տարեկան չորս անգամ: Բաժանմունքի տարեկան հաշվետու ընդհանուր ժողովն անցկացվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության որոշմամբ` հաջորդ տարվա առաջին եռամսյակում: Ընդհանուր ժողովի արտահերթ նիստեր հրավիրվում են բաժանմունքի անդամների ընդհանուր թվի ոչ պակաս, քան մեկ երկրորդի, ինչպես նաև բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղարի, ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության և ՀՀ ԳԱԱ-ի պրեզիդենտի պահանջով:

Բաժանմունքի ընդհանուր ժողովում վճռական ձայնի իրավունք ունեն նրա բոլոր անդամները, բացառությամբ սույն օրինադրության 47-րդ, 48-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:

Բաժանմունքի ընդհանուր ժողովն իրավազոր է, եթե նրա նիստերին մասնակցում են ընդհանուր ժողովի անդամների առնվազն երկու երրորդը: Ընդհանուր ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին ներկա անդամների պարզ մեծամասնությամբ, բացառությամբ սույն օրինադրության 48-րդ կետով նախատեսված դեպքի:

35. Բաժանմունքի ընդհանուր ժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում բաժանմունքի աշխատանքները ղեկավարում է բաժանմունքի բյուրոն, որն ընտրվում է տվյալ բաժանմունքի անդամներից և համապատասխան ինստիտուտների տնօրեններից:

Բյուրոյի գործունեությունը գլխավորում է բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղարը:

Ակադեմիկոս քարտուղարի տեղակալը, բյուրոյի անդամներն ու գիտական քարտուղարն ընտրվում են բաժանմունքի ընդհանուր ժողովում:

Ակադեմիկոս քարտուղարի տեղակալը ընտրվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսներից: Բաժանմունքի բյուրոյի ամբողջ կազմի ընտրություններն անցկացվում են միաժամանակ` գաղտնի քվեարկությամբ, հինգ տարի ժամկետով:

Բաժանմունքի բյուրոն իր գործունեության համար հաշվետու է բաժանմունքի ընդհանուր ժողովի առջև: Բյուրոն բաժանմունքի ընդհանուր ժողովին զեկուցում է ժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում իր կողմից կատարված աշխատանքների մասին:

Հերթական ընտրությունների ժամանակ բյուրոն տվյալ բաժանմունքի ընդհանուր ժողովին ներկայացնում է անցած հնգամյա ժամանակաշրջանում իր գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

36. Բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղարը ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության նիստերում ներկայացնում է բաժանմունքի իրավասությանը վերապահվող հարցերը, նախագահում է բաժանմունքի ընդհանուր ժողովում և իր գործունեությամբ հաշվետու է բաժանմունքի ընդհանուր ժողովի և ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության առաջ:

Բաժանմունքի ընդհանուր ժողովի և բաժանմունքի բյուրոյի իրավասությունները սահմանվում են ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքի մասին կանոնադրությամբ, որը հաստատում է ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովը:

37. Բաժանմունքի պրոբլեմային խորհուրդները, որոնք միավորում են տվյալ նեղ մասնագիտության գծով գիտնականներին, կոորդինացնում են հիմնարար գիտության կոնկրետ պրոբլեմների գծով հետազոտությունները, քննարկում են հանրապետության զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեցող հիմնարար և կիրառական հիմնահարցերը, ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքների քննարկմանն են ներկայացնում եզրակացություններ ու առաջարկություններ, լուծում են այլ գիտական և կազմակերպական հարցեր:

Պրոբլեմային գիտական խորհուրդների ցանկը և հիմնական խնդիրները սահմանում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունը:

 

V. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ

 

38. ՀՀ ԳԱԱ-ի համակարգում գտնվող հիմնական սկզբնական գիտական հաստատությունը գիտահետազոտական ինստիտուտն է, որի գլխավոր նպատակը հիմնարար գիտական հետազոտությունների կազմակերպումն ու իրականացումն է:

Գիտահետազոտական ինստիտուտը գտնվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքներից մեկի անմիջական ենթակայության տակ և հանդիսանում է տվյալ բաժանմունքի բաղկացուցիչ մասը:

Գիտահետազոտական ինստիտուտն ունի բաժիններ, լաբորատորիաներ, թեմատիկ խմբեր և այլ գիտահետազոտական կառուցվածքային միավորներ: Անհրաժեշտության դեպքում ինստիտուտը կարող է ունենալ նաև արտադրական և փորձարարական ստորաբաժանումներ:

39. ՀՀ ԳԱԱ-ի ինստիտուտը ղեկավարում է ինստիտուտի տնօրենը: Ինստիտուտի տնօրենն ընտրվում է ինստիտուտի գիտական կոլեկտիվի կողմից առաջադրված թեկնածուներից, համապատասխան բաժանմունքի ընդհանուր ժողովում, փակ գաղտնի քվեարկությամբ, հինգ տարի ժամկետով և հաստատվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության կողմից:

Ինստիտուտը իրավաբանական անձ է:

 

VI. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

40. ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամներ են հանդիսանում ակադեմիկոսները, պատվավոր անդամները և արտասահմանյան անդամները:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

41. ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոս ընտրվում են այն գիտնականները, որոնք գիտությունը հարստացրել են առաջնակարգ գիտական նշանակություն ունեցող և միջազգային ճանաչում ստացած աշխատանքներով, ստեղծել են գիտական դպրոց:

Հայաստանի կամ իրենց գործունեությամբ Հայաստանի հետ կապված գիտական ակնառու արդյունքներ ունեցող, աշխարհում ճանաչված գիտնականները կարող են ընտրվել ՀՀ ԳԱԱ-ի արտասահմանյան կամ պատվավոր անդամներ:

ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամներն ընտրվում են ցմահ:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

42. ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների առավելագույն թիվը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից` ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության առաջարկությամբ:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

43. ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների ընտրություններն անցկացվում են ոչ ուշ, քան երեք տարին մեկ անգամ: Ընտրությունների անցկացման ժամկետը, մասնագիտությունների անվանումը և թափուր տեղերի թվաքանակն ըստ առանձին մասնագիտությունների առաջարկում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահությունը և հաստատում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

44. ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների, արտասահմանյան և պատվավոր անդամների ընտրություններն անցկացվում են սույն օրինադրությամբ, ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված ընտրությունների մասին կանոնադրությանը համապատասխան:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

45. Ընտրությունների անցկացման մասին ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության հայտարարությունը հրապարակվում է մամուլում ոչ ուշ, քան ընտրությունների անցկացման օրվանից երկու ամիս առաջ:

ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսի թեկնածությունների առաջադրման իրավունքը վերապահվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսներին գիտական հիմնարկներին, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին: Թեկնածուների առաջադրումը կատարվում է գիտական և գիտատեխնիկական խորհուրդների նիստերում` ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

46. ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների ընտրություններն անցկացվում են ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովում` ՀՀ ԳԱԱ-ի բաժանմունքների ընդհանուր ժողովներում ընտրված թեկնածուների թվից:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

47. ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների թեկնածուների ընտրության ժամանակ բաժանմունքի ընդհանուր ժողովում վճռական ձայնի իրավունք ունեն տվյալ բաժանմունքի ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսները:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

48. Բաժանմունքի առանձին անդամների հարգելի պատճառով բացակայության դեպքում բաժանմունքի ընդհանուր ժողովին մասնակցող ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների և ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամների ընդհանուր ցուցակները ճշգրտվում են ժողովից առաջ, և բաժանմունքը հաստատում է դրանք քվեարկության համար: Բաժանմունքի ընդհանուր ժողովն իրավազոր է անցկացնելու ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների թեկնածուների ընտրություններ, եթե քվեարկությանը մասնակցում է տվյալ բաժանմունքում ընդգրկված ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամների ընդհանուր թվի ոչ պակաս, քան երեք քառորդը:

Ընտրություններն անցկացվում են գաղտնի քվեարկությամբ:

Բաժանմունքների ընդհանուր ժողովներում ընտրված ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների թեկնածուների թվաքանակը չպետք է գերազանցի տվյալ բաժանմունքի համապատասխան թափուր տեղերի թվաքանակը:

ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսի թեկնածու ընտրված են համարվում այն անձինք, որոնք ստացել են առավելագույն թվով ձայներ, բայց ոչ պակաս քան տվյալ բաժանմունքի քվեարկության ցուցակում ընդգրկված ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների թվի երկու երրորդը:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

49. ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովում ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոս ընտրելիս վճռական ձայնի իրավունք ունեն ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսները: Քվորումը և քվեարկության կարգն այնպիսին են, ինչպես բաժանմունքների ընդհանուր ժողովներում ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների թեկնածուների ընտրության ժամանակ: Քվեարկության համար ցուցակային կազմը հաստատվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության որոշմամբ:

ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոս ընտրված են համարվում այն անձինք, որոնք ստացել են ցուցակային կազմի մեջ ընդգրկված ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսների ձայների պարզ մեծամասնությունը:

(փոփ. 05.03.96 N 73 որոշում)

50. ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովի կողմից, բաժանմունքների առաջարկությամբ, ՀՀ ԳԱԱ-ի արտասահմանյան և պատվավոր անդամների ընտրություններն անցկացվում են ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամների ընտրությունների համար նախատեսված կարգով: Քվեարկության կարգը որոշում է ընդհանուր ժողովը:

 

VII. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

51. ՀՀ ԳԱԱ-ի յուրաքանչյուր անդամ ՀՀ ԳԱԱ-ի որևէ բաժանմունքի անդամ է:

52. ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամներն իրավունք ունեն իրենց բաժանմունքի բյուրոյի և ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության քննարկմանը ներկայացնել գիտական և գիտակազմակերպական հարցեր, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ-ի նախագահության և բաժանմունքի միջոցով այդ հարցերի քննարկումը տեղափոխել բաժանմունքի ընդհանուր ժողով և ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողով:

53. ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամներն իրավունք ունեն ընտրել և ընտրվել ակադեմիայի ղեկավար մարմինների կազմում:

54. ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամները պարտավոր են կատարել ակադեմիայի ղեկավար մարմինների որոշումները, մասնակցել ՀՀ ԳԱԱ-ի վրա դրված խնդիրների կատարմանը: Ամեն տարի հաշվետվություն ներկայացնել իրենց գիտական և կազմակերպչական գործունեության մասին այն բաժանմունքներին, որի գծով նրանք ընտրվել են ՀՀ ԳԱԱ-ի անդամ:

 

VIII. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 

55. ՀՀ ԳԱԱ-ի գույքը և միջոցները ձևավորվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից, պայմանագրային աշխատանքներից ստացված եկամուտներից, հանրապետական և միջազգային հիմնադրամների, այլ կազմակերպությունների ու մասնավոր անձանց նվիրատվություններից:

56. ՀՀ ԳԱԱ-ն և համակարգի հաստատությունները, հիմնարկներն ու ձեռնարկություններն իրենց օգտագործման, տիրապետման և տնօրինության տակ ունեն շենքեր, շինություններ, կառույցներ, սարքավորումներ, տրանսպորտային միջոցներ, կապի միջոցներ և այլ գույք, ինչպես նաև ակադեմիայի համակարգում աշխատողների սոցիալական պահանջների բավարարումն ապահովող գույք (բնակարանային ֆոնդ, պոլիկլինիկա, հյուրանոցներ, հանգստյան տներ, պանսիոնատներ, ճամբարներ, գիտնականների ստեղծագործական տներ և այլն):

57. ՀՀ ԳԱԱ-ի համակարգի գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ:

 

IX. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

58. ՀՀ ԳԱԱ-ի գործունեության ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներն են:

Ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուր կարող են ծառայել պետական, հասարակական և մասնավոր հիմնադրամներից հատկացվող միջոցները, ինչպես նաև այն միջոցները, որոնք ստացվում են հանրապետության և այլ պետությունների պատվիրատուների հետ կնքված պայմանագրերի և համաձայնագրերի հիման վրա:

59. ՀՀ ԳԱԱ-ն տնօրինում է պետական բյուջեից սահմանված կարգով իրեն հատկացվող ֆինանսական միջոցները, դրանք բաշխում է ըստ գիտական ուղղությունների և փորձաքննությամբ հաստատված գիտահետազոտական թեմաների:

60. ՀՀ ԳԱԱ-ի համակարգում գիտահետազոտական աշխատանքներն իրականացվում են պայմանագրային հիմունքներով:

 

X. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

 

61. ՀՀ ԳԱԱ-ն կարող է վերակազմավորվել կամ լուծարվել ՀՀ ԳԱԱ-ի ընդհանուր ժողովի առաջարկությամբ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից:

ՀՀ ԳԱԱ-ի լուծարման դեպքում նրա գույքի և այլ միջոցների տնօրինման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ստեղծվում է լուծարային հանձնաժողով: