Համարը 
ՀՕ-231
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1998.07.27/15(48)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
19.06.1998
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.07.1998
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.08.1998
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից
19 հունիսի 1998 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 86 հոդվածի ծանոթագրության`

ա) 1-ին կետում «հնգապատիկի» բառը փոխարինել «քսանապատիկի» բառով.

բ) 2-րդ կետում «հնգապատիկից մինչև հինգհարյուրապատիկի» բառերը փոխարինել «քսանապատիկից մինչև հազարապատիկի» բառերով.

գ) 3-րդ կետում «հինգհարյուրապատիկից մինչև երկուհազարապատիկի» բառերը փոխարինել «հազարապատիկից մինչև երեքհազարապատիկի» բառերով.

դ) 4-րդ կետում «երկուհազարապատիկի» բառը փոխարինել «երեքհազարապատիկի» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 92 հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«Գույքի մանր հափշտակումը` յուրացման, վատնման, պաշտոնեական դիրքի չարաշահման կամ խարդախության միջոցով, որը կատարվել է նույնպիսի խախտումների համար վարչական տույժ նշանակելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում կամ գույքի մանր հափշտակումը գողության միջոցով`

պատժվում է ազատազրկմամբ մինչև վեց ամիս ժամանակով կամ տուգանքով` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև հիսնապատիկի չափով:

Նույն արարքը, որը կատարվել է նախկինում հափշտակության համար դատապարտված անձի կողմից`

պատժվում է ազատազրկմամբ մինչև մեկ տարի ժամանակով կամ տուգանքով` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով»:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 173 հոդվածի առաջին մասի սանկցիայում «ազատազրկմամբ մինչև երեք տարի ժամանակով» բառերը փոխարինել «ազատազրկմամբ մինչև մեկ տարի ժամանակով» բառերով, իսկ «երեսնապատիկից մինչև քառասնապատիկի» բառերը` «հարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի» բառերով:

 

Հոդված 4. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 53 հոդվածի դիսպոզիցիայից հանել «գողության (բացի անձնական գույքից)» բառերը, իսկ ծանոթագրությունում «հնգապատիկի» բառը փոխարինել «քսանապատիկի» բառով:

 

Հոդված 5. Օրինական ուժի մեջ մտած համապատասխան դատավճիռները և որոշումները վերանայվում են դատապարտյալի դիմումի կամ դատախազի միջնորդության հիման վրա, դրանք կայացրած դատարանների կողմից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության գերագույն դատարանի կայացրած համապատասխան դատավճիռները և որոշումները` դատապարտյալի պատիժը կրելու վայրում գտնվող դատարանի կողմից` Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 366 հոդվածով սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ

Ռ. Քոչարյան


Երևան
14 հուլիսի 1998 թ.
ՀՕ-231