Համարը 
N 15-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.03.17/8(282) Հոդ.79
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
15.01.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.01.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.03.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/05-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 փետրվարի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008061

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

15 հունվարի 2008 թ.
ք. Երևան

  N 15-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/05-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ մասերը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 114-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետը և 179-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը համաձայն Հավելվածի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 4/05):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը» հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշման 15-րդ բաժինը և 58.1-3 (ա) ձևը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2008 թ. հունվարի 23
Երևան

 

 

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի հունվարի 15-ի
թիվ 15-Ն որոշման

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ»

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  4/05

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի (այսուհետ` օպերատոր), Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարներին ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորման, մասնագիտական համապատասխանության չափանիշների ստուգման, գրանցման կարգը, մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը, ինչպես նաև կարգավորում է այդ հարցերի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերություններ:

(1-ին կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 191-Ն)

2. Սույն կանոնակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնադրվող կամ գործող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վրա:

3. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն՝ պատվիրված նամակով, կամ մուտքագրվում են Կենտրոնական բանկ: Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է ստորագրված լինեն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի իրավասու անձի կողմից և ներկայացվեն «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ: Բացառություն են կազմում այն փաստաթղթերը, որոնք համաձայն սույն կանոնակարգի պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով:

(3-րդ կետը լրաց. 10.03.09 թիվ 58-Ն)

3.1 Սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը կարող են Կենտրոնական բանկ ներկայացվել նաև էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով:

(3.1 կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

4. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության Օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ, 58-րդ հոդվածի 1-ին, 114-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ, 179-րդ հոդվածի 1-ին մասերով սահմանված հետևյալ անձինք, իսկ այդ անձանց գործառույթների պատվիրակման դեպքում այն անձը կամ անձինք, որոնք պատասխանատվություն են կրում պատվիրակված գործառույթների իրականացման համար (այսուհետ` որակավորվող անձ) պետք է ունենան սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ստացված որակավորում.

1) ներդրումային ընկերության տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, մասնաճյուղի տնօրենը,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները,

3) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող կամ նման ծառայություններ մատուցելու առաջարկությամբ հանդես եկող ֆիզիկական անձը,

4) բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը,

5) օպերատորի դիտորդ խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, վերահսկող ծառայության ղեկավարը և անդամը, կարգապահական հանձնաժողովի նախագահը կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը,

6) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դիտորդ խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, և վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարը և անդամները կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը և անդամները:

(4-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն, 01.12.09 թիվ 354-Ն)

5. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության Օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ, 58-րդ հոդվածի 1-ին, 114-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ, 179-րդ հոդվածի 1-ին մասերով սահմանված հետևյալ անձինք չեն հանձնում սույն կանոնակարգով սահմանված որակավորման քննություն.

1) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կառուցվածքային ստորաբաժանումների (դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի, խմբի կամ այլ միավորի) ղեկավարները,

2) ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության ղեկավարը,

3) բանկի խորհրդի նախագահը, նրա տեղակալը և խորհրդի անդամները, գործադիր տնoրենը, նրա տեղակալները (բացառությամբ, եթե գործադիր տնօրենը կամ նրա տեղակալը հանդիսանում են ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար), գլխավոր հաշվապահը, նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը, նրա անդամները, բանկի տնoրինության անդամները, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի խորհրդի սահմանած չափանիշներով հիմնավորված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով որևէ կերպ բանկի հիմնական գործունեության հետ կապված կամ գործադիր տնoրենի անմիջական ղեկավարության ներքո աշխատող կամ բանկի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ ազդեցություն ունեցող աշխատակիցները: Սույն ենթակետով նշված անձինք որակավորվում են` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը» կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին» թիվ 145-Ն որոշման.

4) վարկային կազմակերպության խորհրդի (տնօրենների կամ դիտորդ խորհրդի) նախագահը, նրա տեղակալը և խորհրդի անդամները, գործադիր տնօրենը, նրա տեղակալը (բացառությամբ, եթե գործադիր տնօրենը կամ նրա տեղակալը հանդիսանում են ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար), վարչության նախագահը, նրա տեղակալը, վարչության անդամները, գլխավոր հաշվապահը, նրա տեղակալը, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը, նրա տեղակալը և վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները: Սույն ենթակետով նշված անձինք որակավորվում են` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալը, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 13-ը հաստատելու մասին» թիվ 578-Ն որոշման:

(5-րդ կետը փոփ., լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն, լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

6. Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետում սահմանված որակավորվող անձինք ղեկավար կամ ներդրումային ծառայություններ մատուցողի կամ նման ծառայություններ մատուցելու առաջարկությամբ հանդես եկողի պաշտոնում աշխատելու համար ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությամբ գրանցվում են Կենտրոնական բանկում` սույն կանոնակարգի գլուխ 12-ով սահմանված կարգով:

7. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշները սահմանվում են սույն կանոնակարգի գլուխ 13-ով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

8. Սույն կանոնակարգում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները`

1) «Կենտրոնական բանկ»` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

2) «որակավորվող անձ»` սույն կանոնակարգի 4-րդ կետում նշված անձինք,

3) «հանձնաժողով»` Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

4) «թեկնածու»` անձ, որը դիմում է որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգում անցնելու համար,

5) «ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանում»` ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն:

(8-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

9. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՁԵՎԸ

 

10. Թեկնածուների որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգումն անցկացվում է Կենտրոնական բանկում գրավոր քննության (այսուհետ` քննություն) կամ բանավոր հարցազրույցի (այսուհետ` հարցազրույց) միջոցով:

(10-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

11. Որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման նպատակով քննություն հանձնում են ստորև նշված պաշտոններում որպես ղեկավար աշխատելու համար դիմող թեկնածուները՝

1) ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, մասնաճյուղի տնօրենը,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները,

3) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձը,

4) բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը,

5) օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, վերահսկող ծառայության ղեկավարը և անդամը, կարգապահական հանձնաժողովի նախագահը կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը,

6) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարը և անդամները կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը և անդամը:

(11-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

12. Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում բանավոր հարցազրույցի միջոցով որակավորման ստուգումն անցնում են.

1) ներդրումային ընկերության տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահը և անդամները,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահը և անդամները,

3) օպերատորի դիտորդ խորհրդի նախագահը և անդամները,

4) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դիտորդ խորհրդի նախագահը և անդամը,

5) օպերատորի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի անդամը, եթե նա ունի վերջին 5 տարում միջազգային հեղինակություն ունեցող օպերատորում կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում ղեկավար պաշտոնում աշխատելու առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ:

13. Քննությունն անցկացվում է Կենտրոնական բանկի թեսթավորման ծառայության (այսուհետ` թեսթավորման ծառայություն) կամ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ՝ այլ կազմակերպության կողմից:

 (13-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

13.1 Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ քննություններն այլ կազմակերպությունների կողմից անցկացվելու դեպքում քննության թեսթերի կազմման, դրանցում փոփոխությունների և լրացումների կատարման, քննություններին մասնակցելու համար թեկնածուների հերթագրման, փաստաթղթերի ընդունման, քննությունների անցկացման, քննության արդյունքների ամփոփման, բողոքարկման, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը սահմանվում է տվյալ կազմակերպության կողմից՝ համաձայնեցնելով Կենտրոնական բանկի հետ:

 (13.1 կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

14. (14-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 191-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
(Վերնագիրը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

15. Քննությանը մասնակցելու համար թեկնածուները պետք է նախապես հերթագրվեն: Թեկնածուները կարող են հերթագրվել Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի համապատասխան էջում տվյալներ մուտքագրելով կամ հեռախոսով:

1) Հերթագրվելու նպատակով յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանվում են քննության ստույգ օրեր, որի մասին տեղեկությունները հրապարակվում են Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում` մինչև տվյալ եռամսյակի առաջին ամսվան նախորդող ամսվա 10-ը:

2) Թեկնածուները Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում տեղադրված հեռախոսահամարով կարող են հերթագրվել ցանկացած օր և ցանկացած ժամի` թողնելով համապատասխան հաղորդագրություն ստորև նշված տեղեկությունների վերաբերյալ.

ա. անուն, ազգանուն,

բ. որակավորման տեսակ,

գ. քննությանը մասնակցելու ամիս, օր, ժամ` ըստ հրապարակված ցանկի (ցանկության դեպքում),

դ. հեռախոսահամար:

3) Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի միջոցով հերթագրվելու դեպքում թեկնածուները, բացի սույն կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված տվյալներից, պետք է հայտնեն նաև անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի և էլեկտրոնային փոստի (առկայության դեպքում) վերաբերյալ տեղեկատվություն:

4) Թեկնածուի կողմից նշված օրը և (կամ) ժամին քննության անցկացման անհնարինության դեպքում կամ թեկնածուի կողմից քննությանը մասնակցելու օր և (կամ) ժամ չնշելու դեպքում թեսթավորման ծառայության աշխատակիցը թեկնածուի` Կենտրոնական բանկում հերթագրվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է նրան քննության անցկացման հնարավոր առաջիկա օրվա և (կամ) ժամի մասին:

(15-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 191-Ն, խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

15.1 Թեկնածուները քննությանը մասնակցում են` քննության օրը ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ և դրա պատճենը,

2) պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը:

(15.1 կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

16. Սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված թեկնածուների՝ հարցազրույցին մասնակցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում սույն կանոնակարգի 50-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը:

(16-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

16.1 Հարցազրույցն անցկացվում է համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ հարցազրույցի անցկացման օրվանից առնվազն 1 օր առաջ տեղեկացնելով թեկնածուին հարցազրույցի անցկացման օրվա մասին:

(16.1 կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

(Գլուխն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

17. (17-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

18. (18-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

19. (19-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ԳՐԱՎՈՐ (ԹԵՍԹԱՅԻՆ) ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

 

20. Քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրով` թեսթային եղանակով:

(20-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

21. Թեսթը հարցեր պարունակող փաստաթուղթ է, որը կազմվում է սույն կանոնակարգի 16-րդ գլխում սահմանված թեմաների ցանկի հիման վրա:

22. Թեսթերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված լրացումները և փոփոխությունները հաստատվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ և ենթակա չեն հրապարակման: Թեսթերը վերանայվում են ըստ անհրաժեշտության:

(22-րդ կետը լրաց., փոփ. 01.07.08 թիվ 191-Ն)

23. Թեսթերը և դրանցում պարունակվող հարցերի քանակը տարբերակվում են ըստ քննություն հանձնող թեկնածուների (ելնելով նրանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներից) հետևյալ խմբերի՝

 

Որակավորվող անձ Հարցերի քանակ

1. Ներդրումային ընկերության ղեկավար, այդ թվում`

 
1.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,
1.2 գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
1.3 ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,
100 հարց
1.4 մասնաճյուղի տնօրեն, 80 հարց
2. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ղեկավար, այդ թվում`  
2.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,
2.2 ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,
2.3 գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
100 հարց
3. Օպերատորի ղեկավար, այդ թվում`  
3.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ կամ նման այլ մարմնի ղեկավար
3.2 վերահսկող ծառայության կամ նման այլ մարմի ղեկավար և անդամ,
3.3 կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ կամ նման այլ մարմնի ղեկավար
100 հարց
4. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար, այդ թվում`  
4.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ կամ նման այլ մարմնի ղեկավար
4.2 վերստուգող հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ
100 հարց
5. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձը 40 հարց
6. Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը 100 հարց

(23-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 191-Ն, 01.12.09 թիվ 354-Ն)

24. Թեսթի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին հատկացվում է միջին հաշվով 1,5 րոպե:

25. Թեսթերի հարցերից յուրաքանչյուրը պարունակում է 3-ից 4 պատասխան, որոնցից մեկն է միանշանակ ճիշտ և լիարժեք:

26. Թեստի հարցի միանշանակ ճիշտ և լիարժեք պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը, ինչպես նաև հարցին չպատասխանելը՝ զրո միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում միանշանակ սխալ և ոչ միանշանակ ճիշտ և լիարժեք պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխաններ նշելը կամ որևէ պատասխան չնշելը:

27. Թեկնածուին թույլատրվում է մասնակցել թեստային քննությանը՝ անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացման դեպքում:

28. Հայերեն լեզվին չտիրապետող թեկնածուների քննության անցկացման ընթացքում թույլատրվում է թարգմանչի մասնակցությունը, ընդ որում՝ Կենտրոնական բանկի համապատասխան աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է: Հայերեն լեզվին չտիրապետող ղեկավարների թեկնածուների քննության տևողությունը կարող է երկարաձգվել` Կենտրոնական բանկի Իրավաբանական վարչության պետի թույլտվությամբ:

(28-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 191-Ն, խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

29. Քննությունն անցկացվում է առանձնացված սենյակում, որը վերահսկվում է տեսախցիկների միջոցով:

(29-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

30. Թեկնածուին թույլատրվում է մուտք գործել քննության անցկացման սենյակ անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացման դեպքում` ըստ ցուցակի նստեցնելով համապատասխան համակարգչի մոտ: Ուշացած թեկնածուների համար քննության տևողությունը չի երկարաձգվում:

(30-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

31. Թեկնածուներին տրվում են բացատրություններ քննության անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ:

 (31-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

32. Քննության սկիզբը հայտարարելուց հետո թեկնածուն ծանոթանում է առաջադրանքներին և յուրաքանչյուր հարցի (խնդրի) ենթադրյալ պատասխաններից ընտրում է մեկ (իր կարծիքով` նշվածներից առավելագույնս ճիշտ) պատասխան:

 (32-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

33. Քննության ժամանակ թեկնածուին արգելվում է օգտվել տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութերից, էլեկտրոնային սարքերից (բացառությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային հաշվիչների), ինչպես նաև աղմկել, հուշել, խոսել, հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, դուրս գալ սենյակից: Եթե թեկնածուն ցանկանում է լքել սենյակը, նրա աշխատանքը համարվում է դադարեցված: Նշված պահանջներից յուրաքանչյուրի չկատարման դեպքում թեկնածուն զրկվում է քննության հետագա ընթացքին մասնակցելու իրավունքից և համարվում է բացասական արդյունք ապահոված:

  (33-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

34. (34-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

35. Աշխատանքն ավարտելուց, ինչպես նաև քննության առաջադրանքները կատարելու համար սահմանված ժամանակը սպառվելուց հետո թեկնածուին տրվում է իր հանձնած թեսթի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն (երկու օրինակից), որտեղ արտացոլվում են թեկնածուի միավորները տոկոսային արտահայտությամբ: Հաշվետվությունները ստորագրվում են թեկնածուի կողմից. մեկ օրինակը մնում է Կենտրոնական բանկում, մյուսը տրվում է թեկնածուին:

 (35-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԹԵՍԹԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

36. Թեսթերի հարցերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ.

1) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի մինչև 70 տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է բացասական արդյունք ապահոված,

2) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի 70 և ավելի տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է դրական արդյունք ապահոված, և նրան տրվում է որակավորման վկայական:

 (36-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

37. Բացասական արդյունք ապահոված թեկնածուները կրկին կարող են դիմել մասնակցելու քննությանը` համապատասխան որակավորման վկայական ստանալու համար:

  (37-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

38. Թեսթերի հարցերի պատասխանների արդյունքները (ելնելով համակարգչային տվյալներից) հաստատում է հանձնաժողովը:

 (38-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԲԱՆԱՎՈՐ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ

 

39. Հարցազրույցի ժամանակ սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված պաշտոններում որպես ղեկավար աշխատելու համար դիմող թեկնածուների գիտելիքները ստուգվում են սույն կանոնակարգի 16-րդ գլխով սահմանված թեմաների շրջանակներում:

 (39-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

39.1 Հարցազրույցի արդյունքներով Կենտրոնական բանկի խորհուրդն ընդունում է որոշում՝ Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված թեկնածուների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

(39.1 կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

39.2 Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված պաշտոնների թեկնածուների համապատասխանության վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ընդունման դեպքում սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված անձինք համարվում են որակավորում ստացած:

(39.2 կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ

 

40. Թեկնածուները կարող են բողոքարկել անցկացված քննության արդյունքները՝ քննության անցկացման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` գրավոր դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական բանկ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի, կամ դիմումը լրացնելով Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի համապատասխան էջում: Դիմումը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է բողոքարկողին բողոքարկման արդյունքների վերաբերյալ:

 (40-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

(Վերնագիրը փոփ. 01.07.08 թիվ 191-Ն, խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

41. Որակավորման վկայականը տրվում է քննության դրական արդյունք ապահոված թեկնածուներին թղթային ձևով՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի` քննությունը հանձնելու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

2) ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների, գործադիր տնօրենի տեղակալի համար, բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնների համար,

3) ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի պաշտոնների համար,

31. ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավարի և ներքին աուդիտի անդամի պաշտոնների համար,

4) ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնի համար,

5) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

6) օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի, կարգապահական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնների համար,

7) օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավարի և անդամի պաշտոնների համար,

8) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

9) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

10) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարի և անդամի պաշտոնների համար,

11) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձի համար, այդ թվում`

ա. Բրոքեր՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից.

բ. Խորհրդատու՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից.

գ. Դիլեր` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից.

դ. Կառավարիչ՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից.

ե. Տեղաբաշխող՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից.

զ. Պահառուի աշխատակից՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից:

(41-րդ կետը փոփ., խմբ., լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն, խմբ., փոփ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

41.1 Որակավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում` «Որակավորման վկայական ունեցող անձինք» ցուցակում` քննությունը հանձնելու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Որակավորված անձանց ցուցակը թարմացվում է որակավորված անձանց որակավորման ժամկետը լրանալու կամ որակավորումից զրկվելու օրվանից հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(41.1 կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն, խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

41.2 Յուրաքանչյուր թեկնածու կարող է դիմել Կենտրոնական բանկ՝ մեկից ավելի ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված քննություններին մասնակցելու և համապատասխան որակավորման վկայականներ ստանալու համար

(41.2 կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն, խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

42. Որակավորման վկայականները տրվում են ըստ հերթական համարների:

(42-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 191-Ն)

43. Որակավորման վկայականները տրվում են դրանց ստորագրման պահից հաշված 3 տարի ժամկետով:

1) Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահի և անդամների որակավորումը տրվում է մինչև նրանց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը` սույն կանոնակարգի 39.2 կետով սահմանված կարգով:

(43-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն, խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

44. (44-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

45. (45-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

46. (46-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

47. Որակավորված անձինք որակավորման վկայականը կորցնելու դեպքում կարող են այդ մասին գրավոր հայտնել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով գրավոր դիմում Կենտրոնական բանկի նախագահի անունով: Դիմումն ստանալուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորված անձին տրվում է որակավորման նոր վկայական՝ «Կրկնօրինակ» նշագրումով, իսկ կորցրած վկայականը համարվում է անվավեր:

 (47-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՎ ՏՐՎՈՂ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

 

48. Սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել նաև ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն, ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձ:

49. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը ի պաշտոնե կարող է լինել տվյալ ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյան ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի (տնօրինության, վարչության) անդամ` առանց գործադիր մարմնի (տնօրինության, վարչության) անդամի որակավորման վկայական ստանալու:

49.1 Սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 3.1-րդ ենթակետով նշված ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավարի և ներքին աուդիտի անդամի պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել համապատասխանաբար ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ:

(49.1-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

(Վերնագիրը փոփ. 01.07.08 թիվ 191-Ն)

 

50. Որակավորվող անձին գրանցելու կամ որակավորվող անձանց կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը, Կենտրոնական դեպոզիտարիան կամ օպերատորը Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) որակավորվող անձին գրանցելու կամ որակավորվող անձանց կազմում փոփոխություն կատարելու մասին ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կամ օպերատորի միջնորդագիրը՝ համաձայն հավելված 2-ի.

բ) իրավասու մարմնի որոշումը որակավորվող անձի նշանակման կամ որակավորվող անձանց կազմում փոփոխություն կատարելու մասին:

Ընդ որում, սույն կանոնակարգի հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագրի 2.6, 2.8-2.10, 3.3 ենթակետերում, ինչպես նաև 5-9-րդ կետերում սահմանված տեղեկությունների փոփոխությունները նույնպես ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ՝ փոփոխությունը ներդրումային ընկերությանը, օպերատորին կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիային հայտնի դառնալուց հետո անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը: Սույն կետում նշված միջնորդագիրը և իրավասու մարմնի որոշման սքան արված տարբերակը ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կամ օպերատորի կառավարման մարմնի կողմից ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագիրը ներկայացվում է excel ֆորմատով:

(50-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 191-Ն, խմբ. 10.03.09 թիվ 58-Ն, 01.12.09 թիվ 354-Ն)

50.1. Եթե որակավորվող անձի թեկնածուի գրանցման համար նախկինում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվել սույն Կանոնակարգի հավելված 2-ով պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը և հետագայում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը, Կենտրոնական դեպոզիտարիան կամ օպերատորը դիմում է Կենտրոնական բանկ նույն անձին գրանցելու միջնորդությամբ, ապա հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագիրը սույն կանոնակարգի 50-րդ կետով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս կարող է լրացվել միայն միջնորդագրի 2.1 (Անուն, ազգանուն, հայրանուն), 2.3 (Ծննդյան ամսաթիվ) դաշտերը և բոլոր այն դաշտերը, որոնցում նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը փոփոխվել է:

(50.1 կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն, խմբ. 10.03.09 թիվ 58-Ն, փոփ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

50.2. Եթե ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը, Կենտրոնական դեպոզիտարիան կամ օպերատորը դիմում է Կենտրոնական բանկ որակավորվող անձի թեկնածուին գրանցելու համար, որը նախկինում գրանցվել է Կենտրոնական բանկում որպես ղեկավար կամ ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձ, ապա տվյալ թեկնածուն հրավիրվում է հանձնաժողովի նիստին միայն, եթե Կենտրոնական բանկը համարում է անհրաժեշտ:

(50.2 կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն, խմբ. 10.03.09 թիվ 58-Ն, փոփ., լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

50.3 Սույն Կանոնակարգի 50-րդ կետով նախատեսված միջնորդագրում ներկայացված տեղեկությունների շրջանակում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ, եթե քննարկվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություններին (տվյալներին) Կենտրոնական բանկը կարող է իրազեկ դառնալ բացառապես տվյալ անձի միջոցով:

(50.3 կետը լրաց. 10.03.09 թիվ 58-Ն)

51. Սույն կանոնակարգի 11-րդ կետով սահմանված որակավորվող անձանց գրանցման համար հանձնաժողովն անցկացնում է հարցազրույց հանձնաժողովի նիստում` համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հանձնաժողովի նիստում հարցազրույցի ընթացքում ստուգվում է գրանցման պահին որակավորվող անձի թեկնածուի համապատասխանությունը սույն կանոնակարգի գլուխ 13-ով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին:

(51-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

51.1 Սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված անձանց գրանցման ժամանակ հիմք է ընդունվում սույն կանոնակարգի 39.2-րդ կետում նշված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Կենտրոնական բանկն անհրաժեշտ չի համարում հարցազրույցի անցկացումը, որի դեպքում սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված անձինք գրանցվում են առանց որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգում անցնելու: Կենտրոնական բանկը կարող է հարցազրույցի չհրավիրել սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված այն անձանց, որոնց մասնագիտական գիտելիքները, աշխատանքային փորձը, հեղինակությունը և համբավը Կենտրոնական բանկի խորհրդի հիմնավոր կարծիքով բավարար են վերջիններիս՝ առանց հարցազրույցի անցկացման գրանցելու համար:

(51.1 կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

51.1 Որակավորվող անձը գրանցվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ՝ 30 օրվա ընթացքում: Որակավորվող անձի գրանցման համար նշանակություն ունեցող փաստեր պարզաբանելու նպատակով 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել, բայց ոչ ավելի քան մեկ անգամ և առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: Ընդ որում 30-օրյա ժամկետի կասեցման դեպքում կասեցվում է նաև սույն կանոնակարգի 63-րդ կետով սահմանված եռամսյա ժամկետը: Կասեցումը դադարեցնելուց հետո ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետը չի կարող գերազանցել եռամսյա ժամկետի և ժամանակավոր պաշտոնավարման` մինչև կասեցումն ընկած օրերի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

(51.1 կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

52. (52-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 191-Ն)

53. Որակավորվող անձի գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, եթե՝

1) առկա են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ հոդվածի, 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 114-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պայմանները,

2) որակավորվող անձի թեկնածուն չի համապատասխանում սույն կանոնակարգի գլուխ 13-ով սահմանված չափանիշներից առնվազն մեկին,

3) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ կամ չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում՝ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին:

53.1 Եթե ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի որակավորվող անձը զրկվել է որակավորման վկայականից, ապա որակավորվող անձին որակավորման վկայականից զրկելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունման պահից երեք տարվա ընթացքում նա չի կարող գրանցվել որպես ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի որակավորվող անձ:

(53.1 կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

54. Որակավորվող անձի թեկնածուն պետք է բավարարի նաև հետևյալ չափանիշներին`

 

Որակավորվող անձի թեկնածու Չափանիշ
1. Ներդրումային ընկերության ղեկավարներ, այդ թվում`
1.1 տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ ա) բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
1.2 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
1.3 մասնաճյուղի տնօրեն

ա) բարձրագույն կրթության դեպքում` առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ արժեթղթերի ոլորտում, և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

1.4 ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավարը ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և,
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

1.41 ներքին աուդիտի անդամը,
օտարերկրյա ներդրումային ընկերության
մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամը

ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 2 տարվա մասնագիտական
աշխատանքային փորձ և,
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված
որակավորման վկայական

1.5 գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
2. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձը ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
3. Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
4. Օպերատորի ղեկավար, այդ թվում`
4.1. դիտորդ խորհրդի նախագահ և անդամ ա) բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
4.2. գործադիր մարմնի ղեկավար և անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
4.3. կարգապահական հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
4.4. վերահսկող ծառայության կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և,
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
5. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար, այդ թվում`
5.1. դիտորդ խորհրդի նախագահ և անդամ ա) բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
5.2. գործադիր մարմնի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար, և անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
5.3. վերստուգող հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և,
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

(54-րդ կետը փոփ., լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն)

54.1. Եթե ղեկավարի թեկնածուն չունի սույն կանոնակարգի 54-րդ կետով նախատեսված աշխատանքային փորձ և (կամ) բարձրագույն կրթություն, ապա նա իրավունք ունի Կենտրոնական բանկ ներկայացնել համապատասխան պաշտոններում աշխատելու համար իր մոտ բավարար գիտելիքների ու հմտությունների առկայության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և (կամ) այլ հիմնավորումներ: Ներկայացված փաստաթղթերի, տեղեկությունների և (կամ) այլ հիմնավորումների հիման վրա Լիցենզավորման հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ Կենտրոնական բանկի նախագահն իրավունք ունի որոշել գրանցել անձին համապատասխան պաշտոնում, եթե գտնում է, որ անձի մոտ առկա է այդ պաշտոնում աշխատելու համար բավարար գիտելիքներ ու հմտություններ:

(54.1-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 191-Ն, 01.12.09 թիվ 354-Ն)

55. 54-րդ կետում նշված աշխատանքային փորձը վերաբերում է գրանցման պահին նախորդող 10 տարիներին, բացառությամբ տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահի, խորհրդի անդամի համար նախատեսված աշխատանքային փորձի:

56. Սույն կանոնակարգի իմաստով անձը համարվում է բարձրագույն կրթություն ունեցող, եթե նա ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության և(կամ) օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն և(կամ) ստացել է Հայաստանի Հանրապետության և(կամ) միջազգային ճանաչում ունեցող ֆինանսական ոլորտի մասնագիտական որակավորման վկայական:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
(Վերնագիրը փոփ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

57. Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ որակավորվող անձը հանվում է գրանցումից, եթե`

1) որակավորման վկայականի գործողության ժամկետը լրացել է, և որակավորվող անձը չի ստացել որակավորման նոր վկայական.

2) որակավորվող անձը զրկվել է որակավորման վկայականից.

3) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ.

4) որակավորվող անձը խախտել է օրենքներով և այլ իրավական ակտերով որակավորվող անձանց նկատմամբ սահմանված պահանջները:

(57-րդ կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

58. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությամբ որակավորվող անձին Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանելու համար ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան՝ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասու մարմնի կողմից որոշում ընդունելու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) որակավորվող անձին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)՝ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով (առկայության դեպքում),

2) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ, առկայության դեպքում՝ ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման վերաբերյալ:

(58-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 191-Ն, փոփ., լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԸ

(Վերնագիրը փոփ. 01.07.08 թիվ 191-Ն)

 

59. Սույն կանոնակարգի իմաստով` որակավորվող անձի ժամանակավոր պաշտոնակատար են համարվում այն անձինք, որոնք առանց համապատասխան պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում գրանցման սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով իրականացնում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի որակավորվող անձի պարտականություններ:

60. Ներդրումային ընկերության, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են նշանակվել (նշված պարտականությունները կարող են կատարել) միայն համապատասխանաբար տվյալ ներդրումային ընկերության, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ գործադիր մարմնի անդամը, կամ գործադիր տնօրենի որակավորման վկայական ունեցող համապատասխանաբար տվյալ ներդրումային ընկերության, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի այլ աշխատակիցը:

(60-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 191-Ն)

61. Բանկի կամ վարկային կազմակերպության կազմում ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են նշանակվել միայն տվյալ բանկի կամ վարկային կազմակերպության այլ աշխատակիցը, որն ունի սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված որակավորման վկայական:

62. Ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է նշանակվել (նշված պարտականությունը կարող է կատարել) տվյալ ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահի որակավորման վկայական ունեցող ներդրումային ընկերության այլ աշխատակիցը:

63. Որակավորվող անձի պաշտոններում առանց որակավորման վկայականի որակավորվող անձի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետ կարող է սահմանվել ոչ ավելի, քան 3 ամիս: Բացառություն են կազմում գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատարները, որոնք առանց որակավորման վկայականի չեն կարող պաշտոնավարել: Որակավորման վկայական ունեցող, սակայն Կենտրոնական բանկի կողմից չգրանցված անձինք կարող են աշխատել որպես որակավորվող անձի ժամանակավոր պաշտոնակատար ոչ ավել, քան 3 ամիս: Բացառություն է կազմում գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, որը առանց Կենտրոնական բանկում գրանցվելու չի կարող պաշտոնավարել:

(63-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 191-Ն)

64. Ներդրումային ընկերության, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահի և անդամների թեկնածուներն իրավունք ունեն իրականացնելու համապատասխանաբար խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի պարտականությունները միայն Կենտրոնական բանկում համապատասխան պաշտոնում գրանցման պահից: Ներդրումային ընկերության, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի նախագահի և անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նախատեսվում:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

65. Կենտրոնական բանկում որակավորվող անձինք որակավորման ստուգումը անցնում են ստորև աղյուսակում նշված թեմաներով, ընդ որում` «V» նշանը նշանակում է տվյալ թեման վերաբերում է, «-» նշանը նշանակում է չի վերաբերում:

 

 

Թեմա

Ներդրումային ընկերություն

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձինք

Օպերատոր

Կենտրոնական դեպոզիտարիա

Ներդրումային ընկերության տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ

Ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր
մարմնի
ղեկավար,
գործադիր
մարմնի անդամ, գործադիր
տնօրենի տեղակալ, ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի
տնօրեն
Բանկերի և
վարկային կազմակերպութ-
յունների
կողմից ներդրումային ծառայություն-
ների մատուցման համար պատաս-
խանատու ստորաբաժան-
ման ղեկավար

Ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար, անդամներ

բրոքեր

տեղա-
բաշխող

խորհըր-
դատու

դիլեր

արժեթղ-
թերի
փաթեթ կառա-
վարիչներ

պահա-
ռուի աշխա-
տակից

Դիտորդ (տնօրեն-
ների) խորհրդի նախագահ և անդամ

Գործադիր մարմնի ղեկավար, անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,
կարգա-
պահա-
կան հանձնա-
ժողովի կամ նման այլ մարմնի նախագահ

Վերա-
հսկող ծառա-
յության կամ նման
այլ մարմի ղեկավար և անդամ

Դիտոր (տնօրեն-
ների) խորհրդի նախագահ և անդամ,

գործադիր մարմնի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

վերստուգող հանձնա-
ժողովի
կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորող ենթաօրենսդրական կարգեր

                               

1.1. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի հիմնական հասկացությունները

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1.2. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական նպատակը և կարգավորման առարկան

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1.3. Ազդագիրը, ծրագրային ազդագիրը, դրանց նկատմամբ պահանջները

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.4. Թողարկողի կամ տեղաբաշխողի կողմից ազդագրում տեղեկատվության բաց թողնման կամ խեղաթյուրման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցումը

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

1.5. Գովազդի նկատմամբ պահանջները

-

V

-

-

-

-

V

-

 

-

-

V

-

-

-

-

1.6. Թողարկողի կողմից տեղաբաշխված արժեթղթերի հետգնման պարտավորությունը

-

V

 

-

V

V

V

V

V

-

-

V

-

-

-

 

1.7. Արժեթղթերի տեղաբաշխումը, տեղաբաշխման կասեցումը, տեղաբաշխման ընթացքի և արդյունքների մասին հաշվետվությունները

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

-

-

-

-

1.8. Արժեթղթերի հրապարակային առաջարկն օտարերկրյա թողարկողների կողմից

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.9. Օտարերկրյա պետությունում արժեթղթերի առաջարկի վերաբերյալ տեղեկացման պարտականությունը

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10. Ներդրումային ծառայությունները, դրանց տեսակները

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

1.11. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձինք և նրանց գործունեության շրջանակները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

1.12. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց միությունները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

1.13. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան, լիցենզիայի գործողության շրջանակը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.14. Ներդրումային ընկերության գրանցումը և լիցենզավորումը, լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

1.15. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը, դրանց գրանցումը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

1.16. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը, դրանց գրանցումը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

1.17. Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային ծառայությունների մատուցումն օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.18. Ներդրումային ընկերության կառավարման մարմինները և ղեկավարները, դրանց կազմավորումը, իրավասությունները և պարտականությունները ներդրումային ընկերության փոխհարաբերությունները ներդրումային ընկերության խորհրդի հետ

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

1.19. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց և ղեկավարների մասնագիտական համապատասխանությունն ու որակավորումը

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

_

-

-

-

-

1.20. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարների նկատմամբ պահանջները

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

1.21. Ներքին աուդիտը

 

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

_

-

-

-

-

1.23. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

1.24. Ներդրումային ծառայություն մատուցող անձի կողմից հաճախորդին տրամադրվող տեղեկատվությունը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

1.25. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի հաճախորդների միջոցների հաշվառումը և պաշտպանությունը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

_

-

-

-

-

1.26. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից գրանցումներ վարելը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

1.27. Ներդրումային ընկերությունների համար սահմանվող հիմնական տնտեսական նորմատիվները, հատուկ տնտեսական նորմատիվները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

_

-

-

-

-

1.28. Ներդրումային ընկերությունների Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը

-

V

V

V

_

_

_

_

_

_

-

-

-

-

-

-

1.29. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.30. Ներդրումային ընկերությունների կողմից հրապարակվող տեղեկատվությունը և հաշվետվությունները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.31. Ներդրումային ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան աուդիտը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.32. Ներդրումային ընկերության վերակազմակերպումը, միացումը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.33. Ներդրումային ընկերության լուծարումը, ինքնալուծարումը, պահանջների բավարարման հերթականությունը,

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.34. Ներդրումային ըկերության լուծարային հանձնաժողովը, նրա գործունեությունը, նրա նկատմամբ պահանջները, վերահսկողությունը և հաշվետվությունները,

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.35. Օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

1.36. Օպերատորի գործառնական ռիսկերի կառավարումը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.37. Օպերատորի կանոնադրական կապիտալը և ընդհանուր կապիտալը

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.38. Օպերատորի կառավարումը, կառավարման մարմինները, դրանց կազմավորումը, իրավասությունները և պարտականությունները, կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները դիտորդ խորհրդի հետ

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

-

-

-

1.39. Օպերատորի կողմից սահմանվող շուկայի կանոնները, դրանց նկատմամբ պահանջները, գրանցումը Կենտրոնական բանկում

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

V

V

V

-

-

-

1.40. Օպերատորի պարտականությունները

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.41. Շուկայի մասնակիցների հավասարությունը

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.42. Առևտրի ազդագիրը, առևտրի ազդագրի հրապարակման պահանջն արժեթղթերի` շուկայում առևտրին թույլտվության դեպքում, առևտրի ազդագրի հրապարակումը և արժեթղթերի թույլտվությունը շուկայում առևտրին, այլ պահանջներ

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.43. Անձի և օպերատորի միջև վեճերի լուծումը

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.44. Շուկայի մասնակցի պարտավորությունները

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.45. Հաշվետու թողարկողի պարտականությունները

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.46. Հաշվետու թողարկողների կողմից տեղեկատվության պարբերական բացահայտումը

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.47. Հաշվետու թողարկողի կողմից էական փաստերի վերաբերյալ տեղեկությունների բացահայտումը

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.48. Հաշվետու թողարկողի աուդիտն իրականացնող անձը և հաշվետվությունների աուդիտը

-

V

-

-

-

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.49. Գործարքները շուկայում, դրանց նկատմամբ Կենտրոնական բանկի սահմանած պահանջները

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.50. Արժեթղթերի առևտրի կասեցումը և դադարեցումը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.51. Օպերատորի կողմից գործարքների գրանցումը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.52. Հաշվետու թողարկողի կամ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի սնանկության հատուկ պայմանները

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

1.53. Օպերատորի կողմից հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվությունը պահպանելու պարտականությունը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.54. Օպերատորին տրամադրվող տեղեկատվությունը, դրա նկատմամբ պահանջները

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.55. Օպերատորի կողմից տեղեկատվության հրապարակումը, հրապարակման կարգը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.56. Շուկան վերահսկելու օպերատորի պարտականությունը

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

-

-

-

1.57. Օպերատորի հաշվետվությունները կենտրոնական բանկին

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.58. Օպերատորի կողմից կիրառվող տույժերը

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.59. Ֆոնդային բորսան, նրա անդամները

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.60. Բորսայի կանոնները

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.61. Բորսայում արժեթղթերի ցուցակումը, ցուցակման պայմանները

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

V

-

-

-

1.62. Բաժնետիրական ընկերությունների կողմից արժեթղթերը հանձնելու առաջարկը, առաջարկի պայմանները և դրանց փոփոխումը, արժեթղթերը հանձնելու առաջարկով նախատեսվածից ավելի ներկայացված արժեթղթերի ընդունումը և այլն

V

V

-

-

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

1.63. Բաժնետիարկան ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերելը, դրա նկատմամբ պահանջները, տեղեկատվության հրապարակումը, մասնակցության ձեռքբերման կամ օտարման հաստատումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

1.64. Շուկայի չարաշահումը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.65. Ներքին տեղեկությունները, դրանց անբարեխիղճ օգտագործման արգելումը, բացահայտումը, բացահայտման հետաձգումը, բացահայտումը դրանց արտահոսքի դեպքում

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.66. Ինսայդերը, ինսայդերների ցուցակը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.67. Թողարկողի կողմից ներքին տեղեկությունների չբացահայտման կամ ոչ ճշգրիտ բացահայտման արդյունքում կրած վնասների փոխհատուցումը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.68. Ներքին տեղեկությունների կապակցությամբ թողարկողի ընդհանուր պարտականությունները

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.69. Հաշվետու թողարկողի կողմից ներքին կանոններ սահմանելու պարտականությունը

-

-

-

V

-

-

V

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.70. Արժեթղթերի շուկայում գնային չարաշահումները, դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացումը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.71. Ներդրումային առաջարկությունները

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

1.72. Կենտրոնական դեպոզիտարիան, նրա գործառույթները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

1.73. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալը և ընդհանուր կապիտալը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

1.74. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետոմսերը և բաժնետերերը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

1.75. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարումը, կառավարման մարմինները, դրանց կազմավորումը, իրավասությունները և պարտականությունները, կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները դիտոդ խորհրդի հետ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

1.76. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնները և դրանց գրանցումը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

1.77. Կենտրոնական դեպոզիտարիայում առկա տեղեկատվության պահպանումը և պաշտպանությունը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.78. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող տեղեկությունները և հաշվետվությունները

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

1.79. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերահսկողական իրավասությունը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.80. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումը և լիցենզավորումը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

 

1.81. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայությունների գների կարգավորումը

-

V

-

V

V

V

-

V

-

V

-

-

-

-

V

V

1.82. Արժեթղթերի պահառությունը, արժեթղթերի պահառության համակարգը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.83. Պահառուներին ներկայացվող պահանջները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.84. Արժեթղթերի հաշիվները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

V

V

1.85. Պարտադիր կենտրոնացված ռեեստրավարման ենթակա արժեթղթերը

-

V

-

V

-

-

V

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.86. Սեփականության իրավունքի փոխանցման պահը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

V

V

1.87. Սեփականատերերի ցուցակի տրամադրումը թողարկողին

-

V

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.88. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգը, նրա անդամները

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

1.89. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի գործառնական ռիսկերի կառավարումը

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

1.90. Կենտրոնական դեպոզիտարիային տրված փոխանցման հանձնարարականների անվերադարձելիությունը

-

V

-

V

V

V

-

V

-

V

-

V

V

-

V

V

1.91. Վերջնահաշվարկը, վերջնահաշվարկի կատարման ապահովումը

-

V

-

V

V

V

-

V

-

V

-

V

V

-

V

V

1.92. Հաշվարկային համակարգի անդամի սնանկության հատուկ կանոնները

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

1.93. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի սնանկությունը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

1.94. Կենտրոնական բանկի կողմից պատասխանատվության միջոցներ կիրառելը

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1.95. Պատասխանատվությունը գնային չարաշահումների համար

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

1.96. Հսկող անձանց պատասխանատվությունը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

1.97. Գործարար ծրագիրը

V

V

V

V

-

-

V

-

-

-

V

V

V

V

V

V

1.98. Մասնագիտական որակավորման պահանջը, մասնագիտական որակավորումից զրկելը

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1.99. Որակավորված մասնագետներ ունենալու, նրանց կողմից պաշտոններ վարելու նկատմամբ պահանջը

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

1.100. Ղեկավարների նկատմամբ պահանջները

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

1.101. Նշանակալից մասնակցությունը

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

1.102. Փոխկապակցված անձինք

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

II Ընդհանուր տնտեսական օրենսդրություն և քաղաղաքացիա-իրավական հարաբերություններ

                               

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք

                               

1) Իրավաբանական անձինք: Հիմնական դրույթներ

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

2) Ընդհանուր դրույթներ տնտեսական ընկերակցությունների և ընկերությունների մասին

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

3) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

4) Բաժնետիրական ընկերություն

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

5) Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

6) Արժեթղթեր: Հիմանական դրույթներ:

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

7) Արժեթղթերի տեսակները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

8) Ընդհանուր դրույթներ սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների մասին

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

V

V

9) Ընդհանուր դրույթներ գրավի մասին

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

10) Պարտավորության հասկացությունը և կողմերը

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

11) Պարտավորություններ կատարելը

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

12 ) Պարտավորությունների կատարման ապահովումը

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

13) Անձանց փոփոխվելը պարտավորության մեջ

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

14) Պատասխանատվությունը պարտավորությունները խախտելու համար

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

15) Պարտավորությունները դադարելը

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

16) Պայմանագիր հասկացությունը և պայմանները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

17) Պայմանագիր կնքելը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

18) Պայմանագիր փոփոխելը և լուծելը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

19) Հանձնարարություն

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

20) Կոմիսիա

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

21) Գործակալություն

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

22) Չեկերով հաշվարկներ

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

23) Գույքի հավատարմագրային կառավարում

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

24) Համատեղ գործունեություն

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

2. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը

                               

1) Ընդհանուր դրույթներ բաժնետիրական ընկերությունների մասին

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

2) Բաժնետիրական ընկերության ստեղծումը, վերակազմակերպումը և լուծարումը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

3) Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը, ընկերության բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը, ընկերության զուտ ակտիվները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

4) Ընկերության բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

5) Ընկերության շահութաբաժինները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

6) Բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ռեեստրը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

7) Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը ընկերության կողմից

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

8) Խոշոր գործարքներ

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

9) Ընկերութան գործարքներում շահագրգռվածություն

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

10) Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

11) Բաժնետիրական ընկերության խորհուրդը և գործադիր մարմինը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

12) Բաժնետիրական ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

13) Հաշվառումը և հաշվետվությունները բաժնետիրական ընկերության մասին տեղեկությունները

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

3. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը

 

 

 

                         

1) Ընդհանուր դրույթներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների վերաբերյալ

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ստեղծումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կառավարումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Հաշվապահական հաշվառման օրենսդրություն և Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ (այսուհետ՝ ՀՀՄՍ), հարկային օրենսդրություն

                               

1) Ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց տարրերը

-

V

V

V

-

-

V

-

-

-

-

V

V

-

V

V

2) Ֆինանսական հաշվետվությունների տարրերի ճանաչումը և չափումը

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

3) Հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական  հաշվետվություններ կազմելու սկզբունքները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

4) Կազմակերպության ղեկավարի իրավունքները և պարտականությունները հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման գործում

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

5) Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, դրա նշանակությունը,

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

6) Ներդրումային ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակումը, այդ հաշվետվությունների պոտենցիալ սպառողները/օգտագործողները,

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7) Համախմբված հաշվետությունների կազմման դեպքերը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8) Հարկ վճարողների իրավունքները և պարտականությունները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

9) Ներդրումային ընկերությունների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության խախտման համար:

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10) Գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտականությունները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

11) Հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական կանոնները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

12) Սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

13) Հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանները

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

14) Ստորագրության իրավունքը հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

15) Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

16) Հաշվապահական տեղեկատվության գաղտնիությունը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

17) Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի պահպանումը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

18) Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

19) ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, դրա կիրառման մասին հրահանգը

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

20) «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» ՀՀՄՍ1

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

21) «Պաշարներ» ՀՀՄՍ2

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

22) «Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն» ՀՀՄՍ7

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

23) «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, հաշվապահական հաշվառման գնահատումների փոփոխություններ և սխալներ» ՀՀՄՍ 8

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

24) «Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր» ՀՀՄՍ 10

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

25) «Շահութահարկ» ՀՀՄՍ12

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

26) «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ16

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

27) «Վարձակալություն» ՀՀՄՍ17

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

28) «Հասույթ» ՀՀՄՍ18

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

29) «Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում» ՀՀՄՍ20

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

30) «Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները» ՀՀՄՍ21

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

31) «Փոխառության ծախսումներ» ՀՀՄՍ23

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

32) «Կապակցված կողմերի բացահայտում» ՀՀՄՍ24

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

33) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.12.09 թիվ 354-Ն)

34) «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ՀՀՄՍ 32

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

35) «Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ» ՀՀՄՍ 34

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

36) «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՄՍ 36

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

37) «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» ՀՀՄՍ 37

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

38) «Ոչ նյութական ակտիվներ» ՀՀՀՀՍ 38

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

39) «Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը» ՀՀՄՍ 39

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

40) «Ներդրումային գույք» ՀՀՄՍ 40

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

40. 1) «Բաժնային արժեթղթերի վրա հիմնված վճարում» ՖՀՄՍ 2

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

 

-

V

-

-

V

41) Հարկերի և հարկային արտոնությունների տեսակները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

42) Հարկ վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և հսկողությունը հարկերի վճարման նկատմամբ

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

43) Հարկային պարտավորություններից ավել բյուջե վճարված գումարները հարկ վճարողին վերադարձնելու կարգը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

44) Հարկվող սուբյեկտները և հարկվող օբյեկտը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

45) Համախառն եկամուտը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

46) Համախառն եկամտի նվազեցումները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

47) Ոչ ռեզիդենտի հարկումը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

IV. Գործնական խնդիրներ

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

 

V

V

 

V

V

V. Այլ

                               

1) ՀՀ Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը և այլ խնդիրները

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2) ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ստուգումները և վերահսկողությունը

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

3) Ներքին հսկողության համակարգը, խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) իրավունքները և պարտականությունները պատշաճ ներքին հսկողության համակարգ ապահովելու գործում,

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

-

4) Ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման դերը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5) Խորհրդի փոխհարաբերությունները ներքին աուդիտի ստորաբաժանման հետ (ներդրումային ընկերության դեպքում)

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6) Խորհրդի(դիտորդ խորհրդի) նիստերը, խորհրդին(դիտորդ խորհրդին) կից հանձնաժողովները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

7) Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման հիմքերը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

8) Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) անդամների նկատմամբ հնարավոր կիրառվող պատասխանատվության միջոցները

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

9) Շահութաբաժինների բաշխում, կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցում

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

10) Գույքի ձեքբերման և օտարման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքում

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

-

11) ներքին տեղեկատվական համակարգը, խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունները,

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

12) Անվճարունակության հիմքերը

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

13) Ռազմավարության մշակման հիմնական սկզբունքները,

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

14) Գործադիր մարմնի աշխատանքի գնահատման և վերահսկման սկզբունքները,

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

15) Խորհրդի և գործադիր մարմնի վարձատրությունը,

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

-

16) Անձնակազմի կառավարման քաղաքականությունը, դրա նշանակությունը, խորհրդի իրավունքները և պարտականություններն անձնակազմի կառավարման գործում,

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

-

17) Գործունեության պլանավորման, գնահատման և որոշումների կայացման հիմնական սկզբունքները,

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

18) Ներդրումային ընկերության (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) գործունեությանը բնորոշ ռիսկերի տեսակները,

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

19) Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

20) Կասկածելի գործառնությունների դադարեցումը և կասեցումը,

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

 

-

-

21) Ներդրումային ընկերության միջոցների տեղաբաշխման հնարավոր ուղիները, գործառնությունների տեսակները, ներդրումային ընկերության մրցունակությունը միջոցների տեղաբաշխման տեսանկյունից,

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22) Օգտագործվող վճարահաշվարկային համակարգերը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց անվտանգության ապահովման նախապայմանները,

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

V

V

-

V

23) Մարքետինգային ռազմավարություն/քաղաքականություն

V

V

-

V

-

-

V

-

-

-

V

-

-

V

-

-

24) Ռիսկերի կառավարում

V

V

-

V

-

-

V

-

-

-

V

V

-

V

V

-

(Աղյուսակը խմբ. 01.07.08 թիվ 191-Ն, փոփ., լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  17

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

66. (66-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 191-Ն)

67. 2000 թվականի հուլիսի 6-ի «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի ապետության օրենքի համաձայն տրված արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն իրականացնելու որակավորման վկայականը գործում է (որակավորման վկայականի գործելը հիմք չէ գրանցման պահանջից բացառության) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո` երեք տարի ժամկետով: Ընդ որում`

1) ընդհանուր մասնագիտական որակավորում» մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 2-րդ, 3'-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ , 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ ենթակետերով սահմանված որակավորմանը.

2) «բրոքերի (դիլերի) որակավորում» մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 11-րդ ենթակետի «ա», «բ», «գ» և «ե» պարբերությամբ սահմանված որակավորմանը, ինչպես նաև այդ պարբերություններով սահմանված ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց ներքին աուդիտի ղեկավարի և անդամի որակավորմանը.

3) «հավատարմագրային կառավարչի որակավորում» մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 11-րդ ենթակետի «դ» պարբերությամբ սահմանված որակավորմանը, ինչպես նաև այդ պարբերությամբ սահմանված անձի ներքին աուդիտի ղեկավարի և անդամի որակավորմանը.

4) «պահառուի մասնագետի որակավորում» մասնագիտական որակավորոը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 11-րդ ենթակետի «զ» պարբերությամբ սահմանված որակավորմանը, ինչպես նաև այդ պարբերությամբ սահմանված անձի ներքին աուդիտի ղեկավարի և անդամի որակավորմանը:

(67-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 191-Ն)

 

 

Հավելված 1
«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05 Հավելվածի

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԴԻՄՈՒՄ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
_____________ -ին

ԴԻՄՈՒՄ

Հարգելի պարոն _________________

Խնդրում եմ թույլատրել ինձ մասնակցելու ___________________________________

(պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը)

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար որակավորման ստուգմանը:

 Դիմող՝

__________________

_________________

 

անունը, ազգանունը

ստորագրությունը

 

__________________

 

(հեռախոսահամարը, հասցեն)

 

___ _______________ 200  թ.

 

 

Հավելված 2

 

 

Մ ի ջ ն ո ր դ ա գ ի ր

 

Ղեկավարների (որակավորվող անձի) վերաբերյալ տեղեկություններ

 

Սույն տեղեկանքում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց և ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու անձանց:

 

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:

 

 

 

o Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները

(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք)

1.1. Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը

(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

1.2 Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

 • բանկ
 • օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ
 • վարկային կազմակերպություն
 • ապահովագրական ընկերություն
 • օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ
 • ապահովագրական բրոքեր
 • ներդրումային ընկերություն
 • օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ
 • կարգավորվող շուկայի օպերատոր
 • կենտրոնական դեպոզիտարիա

2. Անձնական տվյալներ

2.1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն

2.2 Սեռ՝

 • արական
 • իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

2.4 Ծննդավայր

2.5 Քաղաքացիություն

2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր (առկայության դեպքում լրացվում է նաև հին անձնագրի համարը և սերիան)

2.7 Սոցիալական քարտի համար (առկայության դեպքում)

2.8 Բնակության վայր (մշտական և բնակության տվյալ պահին)

2.9 Հեռախոսահամար

2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը,

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

3. Ղեկավար պաշտոն

3.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

 • տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)
 • տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ)
 • գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար)
 • գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ
 • տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ
 • գլխավոր հաշվապահ
 • գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • ներքին աուդիտի ղեկավար
 • ներքին աուդիտի անդամ
 • բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար
 • վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)
 • վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ
 • վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի անդամ
 • մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)
 • մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն
 • մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ
 • մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ
 • օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ
 • օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար
 • օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ
 • ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ
 • բրոքեր
 • կառավարիչ
 • դիլեր
 • խորհրդատու
 • տեղաբաշխող
 • պահառուի աշխատակից
 • պատասխանատու ակտուար

3.2 Արդյո՞ ք նշանակված եք այդ պաշտոնում որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար

 • Ոչ,
 • Այո, նշել նշանակման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

3.3 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1

 

Ուսումնական հաստատու-
թյան անվանումը

Գտնվելու վայրը

Սովորելու ժամանակաշրջանը
(-- թ-ից մինչ
և --թ.)

Ֆակուլտետը

Մասնագի-տությունը

Գիտական աստիճանը

           
           
           
           

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

 • հայերեն
 • անգլերեն
 • ռուսերեն
 • այլ (նշել լեզուն)

4.4 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

 

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմակեր-պության անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախո-սահամար

Պաշտոնը

Ազատման հիմքերը

           
           
           

 

Նշել միջանկյալ չաշխատած ժամանակահատվածներում ինչո՞վ եք զբաղվել

 

Չաշխատած ժամանակահատված

Նկարագրություն

   
   
   

4.5 Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան)

 

Անուն, ազգանուն

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր

Հեռախոսահամար

         
         
         

     

5. Ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար

 • Ոչ,
 • Այո (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում՝ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ և ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

Նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար հանդիսացող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 5.7-ից 5.10 կետերում նշված հարցերին:

Նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության նշանակալից մասնակից հանդիսացող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 5.7 և 5.8 կետերում նշված հարցերին:

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

 • Ոչ
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.9 Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ 1 տարվա ընթացքում 3 և ավելի անգամ որպես պատասխանատվության միջոց կիրառվել է տուգանք

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում՝ որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

Սույն կետում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների, ինչպես նաև ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց կողմից

6.1 Նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական կազմակերպության
(ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնե-
տոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

        

6.2 Իրազեկ լինելու դեպքում նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Կազմակերպու-թյան անվանումը

Ժամանակահատ-
վածը (նախկինում ունեցած մաս-
նակցության հա-
մար նշել նշանա-
կալից մասնակից լինելու ժամանա-կահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         
      

6.3 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված՝ ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (եթե այդպիսիք կան)

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները: 

      

Անուն, ազգանուն

Ժամանակահատված (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը

Անձնագրի համար

Փոխկապակցվա-ծության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Հեռախոսահամար

             
             
             

 7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)

8. Այլ տեղեկատվություն

 8.1 Այս մասում նշվում է Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց).

 

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի համար

Փոխկա-պակցվա-ծության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր

Հեռախո-սահամար

             
             
             
    

 8.2 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

 

Կազմակեր-
պության անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակց-
վածության ձ
և

Հեռախոսա-
համար

       
       
       
    

 • 9. Ձեր կարծիքով արդյոք առկա՞ են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել
 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասները

10. Այլ փաստաթղթեր

10.1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից:

Ծանոթացել եմ «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

 • Այո,
 • Ոչ

11. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական:

 

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն ---------------------------

12. Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի

ստորագրություն և կազմակերպության կնիք (առկայության դեպքում):

 

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման

մարմնի կողմից

լիազորված անձի անուն, ազգանուն 

----------------------------

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի) 

----------------------------

Ստորագրություն 

----------------------------

Ֆինանսական կազմակերպության կնիք

----------------------------

(Հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 191-Ն, 10.03.09 թիվ 58-Ն, լրաց., խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

 

Հավելված 3
«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05 Հավելվածի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N

 

Սույն վկայականը տրվում է

 

_______________________ -ին

Անուն, ազգանուն

___________________________

անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ

__________________________________________________________

պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

 

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

 

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև «___» __________________ 20 թ.:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ ______________

 

«___» _____________20 թ.

 

(Հավելվածը խմբ. 01.12.09 թիվ 354-Ն)

 

 

Հավելված 4
«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05 Հավելվածի

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ

 

Բողոքարկողի անուն, ազգանուն -----------------------------

 

Բողոքարկողի անձնագրային տվյալները -------------------------------------

 

Քննության անցկացման օր, ամիս, տարեթիվ ---------------------------------

 

Որակավորման տեսակը -----------------------------------------------

 

Հեռախոսահամար -----------------------------------------------

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցե (առկայության դեպքում)----------------------------------

 

Բողոքարկման պատճառ հանդիսացած խնդրահարույց հարցի նկարագրությունը՝

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------

դիմողի ստորագրությունը

 

« » --------- 20 թ.

 

(Հավելվածը լրաց. 01.12.09 թիվ 354-Ն)