Համարը 
N 108-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.02.24/8(742) Հոդ.103
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
11.02.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.02.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.02.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 22-Ի N 163-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

11 փետրվարի 2010 թվականի N 108-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 22-Ի N 163-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 6-րդ և 11-րդ հոդվածներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 163-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները`

1) որոշման 2-րդ կետում`

ա. 1-ին ենթակետը «ակտերի» բառից հետո լրացնել «կամ պաշտոնական ինկորպորացիայի ենթարկված իրավական ակտերի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կամ լիազոր մարմնի ղեկավարի հանձնարարությամբ` նաև այլ փաստաթղթերի» բառերով,

բ. 2-րդ ենթակետը «միության» բառից հետո լրացնել «և Եվրոպական համայնքի իրավական ակտերի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կամ լիազոր մարմնի ղեկավարի հանձնարարությամբ` նաև այլ փաստաթղթերի» բառերով.

գ. կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 8-րդ ենթակետով.

«8) թարգմանական չափորոշիչների մշակումը:».

2) որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «հայերենից անգլերեն և անգլերենից հայերեն» բառերը փոխարինել «տարբեր լեզուներով» բառերով.

3) որոշման 4-րդ կետով հաստատված կանոնադրության մեջ`

ա. 8-րդ կետում «Non Profitable Organization» բառերը փոխարինել «Non Commercial Organisation» բառերով,

բ. 10-րդ կետի 1-ին ենթակետը «ակտերի» բառից հետո լրացնել «կամ պաշտոնական ինկորպորացիայի ենթարկված իրավական ակտերի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կամ լիազոր մարմնի ղեկավարի հանձնարարությամբ` նաև այլ փաստաթղթերի» բառերով,

գ. 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետը «միության» բառից հետո լրացնել «և Եվրոպական համայնքի իրավական ակտերի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կամ լիազոր մարմնի ղեկավարի հանձնարարությամբ` նաև այլ փաստաթղթերի» բառերով,

դ. 10-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 8-րդ ենթակետով.

«8) թարգմանական չափորոշիչների մշակումը:»,

ե. 19-րդ կետի 4-րդ ենթակետում «կենտրոնի բաժինների» բառերը փոխարինել «կենտրոնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների» բառերով,

զ. 19-րդ կետի 6-րդ ենթակետում «իր բաժնի պետերի» բառերը փոխարինել «թարգմանությունների կենտրոնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների» բառերով,

է. 19-րդ կետի 7-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7) սահմանում է թարգմանությունների կենտրոնի կառուցվածքը, հաստատում հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը»:

2. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին` մեկամսյա ժամկետում «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործադիր մարմնի միջոցով ապահովել այդ կազմակերպության կանոնադրության մեջ կատարված լրացումների և փոփոխությունների պետական գրանցումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2010 թ. փետրվարի 15

Երևան