Համարը 
ՀՕ-227-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.12.30/69(803).1 Հոդ.1634.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
08.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ին

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 3-րդ հոդվածում «պատշաճ ձևով տեղեկացում կամ փաստաթղթերի ուղարկում» հասկացությունը «կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ» բառերից հետո լրացնել «կամ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 25-րդ հոդվածում`

 

1) 2-րդ մասի «երեք» բառը փոխարինել «հինգ աշխատանքային» բառերով.

2) 3-րդ մասը «անժամկետ» բառից հետո լրացնել «, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 27-րդ և 28-րդ հոդվածների 2-րդ մասերը, 30-րդ հոդվածի 5-րդ մասը «կամ փոստով» բառերից հետո լրացնել «կամ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

 

1) առաջին պարբերության «երեք» բառը փոխարինել «հինգ աշխատանքային» բառերով.

2) երրորդ պարբերությունը «ապա» բառից հետո լրացնել «հայտատուն համարվում է լիցենզավորված սույն մասում նշված ժամկետին հաջորդող 5-րդ աշխատանքային օրը և այդ օրվանից իրավունք ունի զբաղվելու տվյալ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով, իսկ» բառերով, իսկ «, և լիցենզիան հայտատուին հանձնելու կամ ուղարկելու օրվան հաջորդող օրվանից հայտատուն իրավունք ունի զբաղվելու տվյալ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով» բառերը հանել:

 

Հոդված 5. Օրենքի 32-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ մասով`

 

«9. Լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտը կարող է լիցենզավորող մարմին հանձնվել առձեռն կամ փոստով կամ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:»:

 

Հոդված 6. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հաստատված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«Հ/հ

Լիցենզավորման ենթակա
գործունեության
տեսակը

Լիցեն-զավո-րող մար-մինը

Լիցեն-զիայի տեսակը

Ոլորտ

Փորձա-քննու-թյան պահանջ

Մրցու-թային կար-գով

Որակա-վորման պահանջ

Հաշվե-տվու-թյան պահանջ

Վայրի պա-հանջ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման սարքավորումների արտադրություն

ՀՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

2.

Պայթուցիկ նյութերի, պայթեցման սարքավորումների առևտուր և պայթեցման աշխատանքների կատարում

ԿՄ

Բ

-

 

-

Ո

Հ

Վ

3.

Հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր

ԿՄ

Պ

-

-

-

-

-

-

4.

Զենքի արտադրություն

ՀՀԿ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

5.

Զենքի առևտուր

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

6.

Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դրանց պրեկուրսորների արտադրություն

ՀՀԿ

Բ

-

Փ

 

Ո

Հ

Վ

7.

Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դրանց պրեկուրսորների ներմուծում, արտահանում կամ մեծածախ առևտուր

ՀՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

8.

Ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծում և արտահանում

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

-

9.

Ռազմական նշանակության արտադրանքի տարանցիկ փոխադրում

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

-

10.

Ռազմական նշանակության արտադրանքի առևտրի միջնորդական գործունեություն (ռազմական նշանակության արտադրանքի առևտրի գործընթացում այլ անձանց համար պայմանագրերի կնքման բանակցությունների վարման, ինչպես նաև այդ արտադրանքի ձեռքբերման, փոխանցման և վաճառքի օժանդակման ծառայությունների մատուցում)

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

-

 

 2. ԱՌԵՎՏՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառք, ներմուծում, արտահանում, փոխադրում

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

Հ

-

 

 3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Դեղերի արտադրություն

ԿՄ

Բ

 

Փ

-

-

Հ

Վ

2.

Դեղատնային գործունեություն

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

-

Վ

3.

Կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացում

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

-

Վ

4.

Գենետիկ ինժեներիայի գործունեություն

ՀՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

5.

Բժշկական միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթական ծրագրերի իրականացում

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

-

-

Վ

 

 4. ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառք

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

2.

Արտարժույթի առուվաճառք

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

3.

Արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպում

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

 

 5. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Ներդրումային ծառայությունների մատուցում՝ ըստ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ներդրումային ծառայությունների տեսակների

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

2.

Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գործունեություն

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

3.

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեություն

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

 

 6. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Բանկային գործունեություն

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

2.

Գրավատների կազմակերպում

ԿԲ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

3.

Ինվեստիցիոն հիմնադրամների գործունեություն

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

4.

Կյանքի ապահովագրության իրականացում` «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դասերով և ենթադասերով

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

5.

Ոչ կյանքի ապահովագրության իրականացում`«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դասերով և ենթադասերով

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

6.

Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցում

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

-

-

7.

Վարկային բյուրոյի գործունեություն

ԿԲ

Բ

-

-

-

-

Հ

-

8.

Ապահովագրական բրոքերային գործունեություն

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

9.

Վարկային կազմակերպության գործունեություն

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

10.

Դրամական (փողային) փոխանցումների իրականացում

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

11.

Վճարային գործիքների և վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և քլիրինգի իրականացում

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

12.

Կյանքի վերաապահովագրության իրականացում

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

13.

Ոչ կյանքի վերաապահովագրության իրականացում

ԿԲ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

 

 7. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող կենսապատրաստուկների արտադրություն

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

2.

Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն

ԿՄ

Պ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

3.

Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրություն և (կամ) վաճառք

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

 

 8. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Բնական գազի փոխադրում, բաշխում, ներկրում, արտահանում, փոխադրման և բաշխման ցանցի կառուցում

ՀԾԿՀ

Բ

Ա

-

-

-

Հ

Վ

2.

Էլեկտրական կայանների կառուցում և վերականգնում, էլեկտրական էներգիայի արտադրություն (ներառյալ` էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրությունը), հաղորդում, բաշխում, արտահանում, ներկրում, հաղորդման և բաշխման ցանցի կառուցում

ՀԾԿՀ

Բ

Ա

-

-

-

Հ

Վ

3.

Ջերմային կայանների կառուցում և վերականգնում, ջերմային էներգիայի արտադրություն, փոխադրում, բաշխում, փոխադրման և բաշխման ցանցի կառուցում

ՀԾԿՀ

Բ

Ա

-

-

-

Հ

Վ

4.

Էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակարարման համակարգերի օպերատորի ծառայություններ

ՀԾԿՀ

Բ

Ա

-

-

-

Հ

Վ

5.

Էներգետիկական շուկային մատուցվող ծառայություններ

ՀԾԿՀ

Բ

Ա

-

-

-

Հ

-

 

 9. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Նախադպրոցական կրթական ծրագրերի իրականացում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

Վ

2.

Տարրական հանրակրթական ծրագրերի իրականացում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

Վ

3.

Հիմնական հանրակրթական ծրագրերի իրականացում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

Վ

4.

Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերի իրականացում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

Վ

5.

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացում

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-

6.

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական միջին մասնագիտական ծրագրերի

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-

7.

Բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-

 

10. ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ (ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ) ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի

ՀԾԿՀ

Բ

Ա

-

-

Ո

Հ

Վ

2.

Ձայնային ծառայությունների մատուցում

ՀԾԿՀ

Պ

Ա

-

-

Ո

Հ

Վ

3.

Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցում

ՀԾԿՀ

Պ

Ա

-

-

Ո

Հ

Վ

4.

Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակում

ՀՌԱՀ

Բ

-

-

Մ

-

-

Վ

 

11. ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Փոստային կապի ծառայությունների (բացառությամբ դրամական միջոցների փոստային փոխադրությունների) մատուցում

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-

 

12. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Մաքսային և ազատ մաքսային պահեստներում ապրանքների պահպանություն

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

2.

Անմաքս առևտրի խանութներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների իրացում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

3.

Մաքսային փոխադրողի գործունեություն

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

Հ

-

4.

Մաքսային հսկողության տարածքների կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

5.

Ազատ տնտեսական գոտիների կազմակերպում և շահագործում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

 

13. ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Միջուկային տեղակայանքների կամ ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների կամ ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների հրապարակի ընտրում կամ նախագծում կամ կառուցում կամ շահագործում կամ շահագործումից հանում

ԱԷՕԲԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

2.

Միջուկային նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծում կամ արտահանում

ՀՀԿ

Բ

-

-

-

-

Հ

-

3.

Միջուկային նյութերի արտադրություն կամ օգտագործում կամ փոխադրում կամ պահեստավորում

ԱԷՕԲԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

4.

Ռադիոակտիվ նյութերի արտադրություն կամ օգտագործում կամ փոխադրում կամ պահեստավորում

ԱԷՕԲԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

5.

Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի արտադրություն կամ օգտագործում կամ վերանորոգում կամ մոնտաժում և կարգաբերում կամ փոխադրում կամ պահեստավորում

ԱԷՕԲԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

6.

Գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործում կամ կարգաբերում

ԱԷՕԲԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

7.

Ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակում կամ պահում

ԱԷՕԲԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

8.

Միջուկային տեղակայանքների և միջուկային նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության իրականացում

ԱԷՕԲԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

9.

Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների համար անվտանգության տեսակետից կարևոր սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի նախագծում կամ պատրաստում

ԱԷՕԲԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

10.

Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների նախագծերի և այլ փաստաթղթերի փորձաքննություն

ԱԷՕԲԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

11.

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեություն

ԱԷՕԲԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

Վ

 

14. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Վտանգավոր թափոնների վերամշակում, վնասազերծում, պահպանում, փոխադրում և տեղադրում

ՀՀԿ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

 

15. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՆԵՐՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Վիճակախաղերի կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

-

2.

Շահումներով խաղերի կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

3.

Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպում

ԿՄ

Պ

       

Հ

Վ

4.

Խաղատների կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

 

16. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպում

ԿՄ

Բ

Ա

Փ

-

Ո

Հ

-

2.

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեություն

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

-

Հ

Վ

3.

Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

4.

Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

5.

Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մեկից ավելի ավտոմոբիլներով և կազմակերպությունների կողմից (անկախ ավտոմոբիլների քանակից) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

 

17. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

2.

Շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

3.

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)

ԿՄ

Բ

     

Ո

Հ

 

4.

Ինժեներական հետազննում

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

-

-

5.

Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

 

18. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ

               

1.

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների վերաբերյալ օրենքով նախատեսված փորձաքննությունների իրականացում

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

-

-

-

2.

Անշարժ գույքի գնահատում

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

Ո

-

-

3.

Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատատուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրություն

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

-

Վ

4.

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրություն

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

-

Վ

5.

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

-

Վ

6.

Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

-

-

7.

Գարեջրի արտադրություն

ԿՄ

Պ

Ա

-

-

-

-

Վ

8.

Աուդիտորական ծառայությունների իրականացում

ԿՄ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

9.

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշում և հարգադրոշմում

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

Վ

10.

Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ»

 

Հոդված 7. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 8-րդ մասի «մրցույթով» բառը փոխարինել «մրցույթի արդյունքում» բառերով:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հոդված 9.

Անցումային դրույթներ

 

1. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո օրենքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա այն գործունեության տեսակները, որոնք սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին գործողության մեջ են գտնվել և սույն օրենքով տվյալ գործունեության տեսակները համախմբվել են մեկ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակում, սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո 6-ամսյա ժամկետում ենթակա են վերաձևակերպման:

Սույն մասով նշված ժամկետում լիցենզիաների վերաձևակերպման դեպքում «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով լիցենզիայի վերաձևակերպման համար սահմանված պետական տուրքը չի գանձվում: Սույն պարբերությունում նշված ժամկետում լիցենզիաները չվերաձևակերպելու դեպքում լիազոր մարմինը լիցենզիաների գործողությունը դադարեցնելու հայցով դիմում է դատարան:

2. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի 1-ին բաժնի 2-րդ կետով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակի լիցենզավորումը, մինչև օրենքով սահմանված կարգով որակավորման քննությունների անցկացման կարգը և ծրագիրը հաստատելը, իրականացվում է առանց այդ պահանջի ապահովման:

3. Մինչև սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված որակավորման քննությունների անցկացման կարգերի և ծրագրերի հաստատելը, օրենքով սահմանված կարգով սույն օրենքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների համար տրված լիցենզիաները գործում են սույն օրենքի պահանջների պահպանմամբ:

4. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո Օրենքի 43-րդ հոդվածով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների համար նոր պայմաններ և պահանջներ առաջանալու դեպքում տրամադրված լիցենզիաները ենթակա են վերաձևակերպման` սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 6-ամսյա ժամկետում:

Սույն մասով նշված ժամկետում լիցենզիաների վերաձևակերպման դեպքում «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով լիցենզիայի վերաձևակերպման համար սահմանված պետական տուրքը չի գանձվում: Սույն մասում նշված ժամկետում լիցենզիաները չվերաձևակերպելու դեպքում լիազոր մարմինը կասեցնում է լիցենզիաների գործողությունը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2010 թ. դեկտեմբերի 29
Երևան
ՀՕ-227-Ն