Համարը 
ՀՕ-12-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.01.26/4(807) Հոդ.42
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
22.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.01.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.04.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 170.7-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը «աշխատավարձի» բառից հետո լրացնել «քսանապատիկի» բառով.

2) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) 3-րդ մասի «երկու հարյուր» բառերը փոխարինել «հիսուն» բառով, «հարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի» բառերը` «վեցհարյուրապատիկի» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 170.8-րդ հոդվածի «երկու հարյուր» բառերը փոխարինել «հիսուն» բառով, «հարյուրապատիկից մինչև» բառերը հանել:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 170.9-րդ հոդվածում «երկու հարյուր» բառերը փոխարինել «հիսուն» բառով, «հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի» բառերը` «հինգհարյուրապատիկի» բառով:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 170.12-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «հարյուր» բառը փոխարինել «հիսուն» բառով, «100-ապատիկից մինչև 300-ապատիկի» բառերը` «վեցհարյուրապատիկի» բառով.

2) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի ապրիլի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան


2011 թ. հունվարի 15

Երևան

ՀՕ-12-Ն