Համարը 
N 615-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.05.25/29(832) Հոդ.714
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.04.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.05.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.05.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 1791-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

28 ապրիլի 2011 թվականի N 615-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 1791-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիա» պետական հիմնարկը վերակազմակերպելու և «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 1791-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները՝

1) որոշման վերնագրում, 1-ին, 3-րդ կետերում և 7-րդ կետի «բ» ենթակետում «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության» բառերով.

2) որոշման 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ կետերում և 2-րդ կետով հաստատված` «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության (այսուհետ` կանոնադրություն) վերնագրում և ամբողջ տեքստում «ակադեմիա» բառը և դրա հոլովաձևերը փոխարինել «կրթահամալիր» բառով և դրա հոլովաձևերով.

3) որոշման 5-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «ա.1» ենթակետով.

«ա.1) ոստիկանական կրթությամբ մասնագետների պատրաստումը,».

4) որոշման 5-րդ կետի երկրորդ պարբերության «գ» ենթակետը «ոստիկանության» բառից հետո լրացնել «կրտսեր,» բառով.

5) որոշման 6-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ա) նախնական, միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության կազմակերպում.».

6) կանոնադրության 1-ին կետի առաջին և երկրորդ պարբերությունները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` կրթահամալիր) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության (այսուհետ` Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն) համակարգում գործող պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որն իրականացնում է բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական, ինչպես նաև նախնական, միջին մասնագիտական և լրացուցիչ կրթական ծրագրեր:

Կրթահամալիրը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիայի իրավահաջորդն է:».

7) կանոնադրության 5-րդ կետում «Академия» բառը փոխարինել «Образовательный комплекс» բառերով, իսկ «Police academy» բառերը` «Educational Complex օf Police» բառերով.

8) կանոնադրության 8-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «ա.1» ենթակետով.

«ա.1) ոստիկանական կրթությամբ մասնագետների պատրաստումը,».

9) կանոնադրության 8-րդ կետի երկրորդ պարբերության «գ» ենթակետը «ոստիկանության» բառից հետո լրացնել «կրտսեր,» բառով.

10) կանոնադրության 9-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ա) նախնական, միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության կազմակերպում.».

11) կանոնադրության 16-րդ կետի «զ» ենթակետից հանել «, նորմատիվ հրամանով, ակադեմիայի պետի ներկայացմամբ, հաստատում է առկա ուսուցման ձևով սովորողներին զորանոցում պահելու կարգն ու պայմանները» բառերը.

12) կանոնադրության 17-րդ կետի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Կրթահամալիրի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում է կրթահամալիրի պետը՝ անձամբ և իր տեղակալների միջոցով:».

13) կանոնադրության 21-րդ կետի «ա» ենթակետից հանել «, ուսումնական պլանները և առարկայական ծրագրերը» բառերը, իսկ «ը» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել.

14) կանոնադրության 22.5-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «ժբ» ենթակետով.

«ժբ) քննարկում և հավանության է արժանացնում ուսումնական պլանները:».

15) կանոնադրության 23-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«23. Կրթահամալիրի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացումն ապահովող ակադեմիան, միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացումն ապահովող քոլեջը, նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացումն ապահովող ուսումնական կենտրոնը, ինչպես նաև այլ ստորաբաժանումներ: Ակադեմիայի, քոլեջի և ուսումնական կենտրոնի պետերն ի պաշտոնե կրթահամալիրի պետի տեղակալներ են:».

16) կանոնադրության 24-32-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

17) կանոնադրության 33-րդ կետից հանել «հանդիսացող» բառից հետո նշված «այլ» բառը.

18) կանոնադրության 35-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«35. Կրթահամալիրում պետական պատվերի շրջանակներում ուսուցումն իրականացվում է միայն առկա ուսուցման ձևով:».

19) կանոնադրության 42-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

20) կանոնադրության 45-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«45. Պետական պատվերի շրջանակներում կրթություն ստացող սովորողները կրթահամալիրն ավարտելուց հետո համարվում են ատեստավորված և ծառայության են նշանակվում ոստիկանության համապատասխան պաշտոններում, և նրանց շնորհվում է ոստիկանության համապատասխան կոչում:»:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն սույն որոշումից բխող` Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու վերաբերյալ` համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ.

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ 2003 թվականի օգոստոսի 28-ի N 1184-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1791-Ն որոշմանը համապատասխանեցնելու վերաբերյալ:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. մայիսի 18
Երևան