Համարը 
ՀՕ-34
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2000.03.14/4(102)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
08.02.2000
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.03.2000
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.03.2000
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից
2000 թվականի փետրվարի 8-ին

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17 հոդվածում`

1) 2-րդ կետի`

ա) «դ» ենթակետից հանել «` 85 տոկոսի չափով» բառերը.

բ) «ե» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«ե) գույքահարկը` համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող գույքի համար.».

գ) «զ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«զ) հողի հարկը`

համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող հողի համար,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով սահմանված կենտրոնացված կարգով վճարողների հողի համար.».

2) 3-րդ կետի «գ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«գ) պետական ձեռնարկությունների և գույքի, համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարները.»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 20 հոդվածի 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 3. Օրենքի 28 հոդվածի երրորդ մասում`

1) 1.1-ին կետի`

ա) «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«ա) հողի հարկը` համայնքի վարչական տարածքում գտնվող (բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով սահմանված կարգով կենտրոնացված կարգով վճարողների) հողի համար.».

բ) «բ» ենթակետից հանել «` 95 տոկոսի չափով» բառերը.

գ) «գ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

2) 1.2-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«ա) համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, ինչպես նաև համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարները.»:

 

Հոդված 4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը`

1. Սույն օրենքի 1 և 3 հոդվածների դրույթներին համապատասխան կատարել վերահաշվարկ 2000 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահն ընկած ժամանակահատվածում`

ա) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մասհանված`

- համայնքի վարչական տարածքում գտնվող (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով սահմանված կենտրոնացված կարգով վճարողների) հողի համար գանձվող հողի հարկի,

- համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գույքի համար գանձվող գույքահարկի,

- համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարների.

բ) համայնքների բյուջեներ մասհանված եկամտահարկի գումարների:

2. Սույն հոդվածի 1-ին կետի համաձայն վերահաշվարկված գումարներն ամբողջությամբ մուտքագրել համապատասխանաբար համայնքների բյուջեներ և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


Երևան
7 մարտի 2000 թ.
ՀՕ-34