Համարը 
ՀՕ-163-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.06.17/37(840) Հոդ.862
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
23.05.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.06.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.07.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2011 թվականի մայիսի 23-ին

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 189.2-րդ հոդվածում՝

 

1) 1-ին մասի «ութսունապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «հարյուրհիսնապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով» բառերով, իսկ «հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերը` «երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերով.

2) 2-րդ մասի «հարյուրքսանապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «երկուհարյուրհիսնապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերով, իսկ «երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերը` «երեքհարյուրապատիկից մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով» բառերով։

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 189.3-րդ հոդվածում՝

 

1) վերնագիրը «ոչ հայերեն ձևավորելը» բառերից հետո լրացնել «, գովազդի ընդհանուր պահանջները խախտելը» բառերով.

2) 1-ին մասը «ոչ հայերեն ձևավորելը» բառերից հետո լրացնել «, գովազդի ընդհանուր պահանջները խախտելը» բառերով.

3) 1-ին մասի «հիսնապատիկից մինչև ութսունապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «երկուհարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերով, իսկ «հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով» բառերը` «երկուհարյուրհիսնապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերով.

4) 2-րդ մասի «ութսունապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «երկուհարյուրհիսնապատիկից մինչև երեքհարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերով, իսկ «երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերը` «երեքհարյուրապատիկից մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով» բառերով։

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 189.4-րդ հոդվածում՝

 

1) 1-ին մասի «հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով» բառերով, իսկ «ութսունապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերը` «երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերով.

2) 2-րդ մասի «հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերով, իսկ «հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերը` «երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերով։

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 189.6-րդ հոդվածում՝

 

1) 1-ին մասի «հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «երկուհարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերով.

2) 2-րդ մասի «երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «ութսունապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով» բառերով։

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ ամիս հետո։

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան


2011 թ. հունիսի 9

Երևան

ՀՕ-163-Ն