Համարը 
ՀՕ-178-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.06.17/37(840) Հոդ.869
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
23.05.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.06.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.06.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2011 թվականի մայիսի 23-ին

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 88-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի սանկցիայի «երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի» բառերը փոխարինել «յոթանասունապատիկից մինչև հարյուրքառասունապատիկի» բառերով, իսկ «հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի» բառերը` «հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի» բառերով.

2) 2-րդ մասի սանկցիայի «հիսնապատիկից մինչև ութսունապատիկի» բառերը փոխարինել «հարյուրհիսնապատիկից մինչև երկուհարյուրհիսնապատիկի» բառերով, իսկ «հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի» բառերը` «հարյուրյոթանասունապատիկից մինչև երկուհարյուրհիսնապատիկի» բառերով։

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի սանկցիայում «երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի» բառերը փոխարինել «հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի» բառերով, իսկ «ութսունապատիկից մինչև հարյուրապատիկի» բառերը` «հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի» բառերով։

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2011 թ. հունիսի 15
Երևան
ՀՕ-178-Ն