Համարը 
N 51-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.05.15/17(335) Հոդ.199
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
26.02.2009
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.02.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.05.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

28 ապրիլի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 32209179

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

 

26 փետրվարի 2009 թ.
ք. Երևան

N 51-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի «բ» ենթակետով, 8-րդ հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 24-ի «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի իրավասությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին վերապահելու մասին» N 1028 որոշման պահանջներով՝

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների իրականացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի։

2. Սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական գրանցման։

3. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Կոմիտեի նախագահ՝ Մ. Վարդանյան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի նախագահի

2009 թ. փետրվարի 26-ի

N 51-Ն հրամանի

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է անշարժ գույքի կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների բովանդակությունը, դրանց նկատմամբ առաջադրված պահանջները և այդ աշխատանքների իրականացման կարգը:

2. Կադաստրային հանութագրման նյութերը (կադաստրային քարտեզները և կադաստրային հատակագծերը) տեղանքի փոքրացված և ընդհանրացված արտապատկերումներն են համապատասխան մասշտաբով և պայմանական նշաններով, որոնց վրա արտահայտվում են անշարժ գույքի բոլոր միավորները (անկախ սեփականության ձևից), դրանց տեղադրությունը, սահմանները, մակերեսները, տեսքերն ու տեսակները, վերգետնյա և ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների ցանցը և անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ տվյալներ:

3. Կադաստրային հատակագծերը (քարտեզները) հանդիսանում են անշարժ գույքի պետական գրանցման համակարգի հիմնական փաստաթղթերից մեկը և ծառայում են անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, գնահատման, հողի հարկի և գույքահարկի բազայի ստեղծման, ինչպես նաև բազմանպատակ կադաստրի վարման համար:

4. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների համար ելակետային նյութեր են ծառայում անշարժ գույքի վերաբերյալ գրաֆիկական և տեքստային իրավական փաստաթղթերը, 1:50-1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 և 1:25000 մասշտաբների հանույթները, հողաշինարարական և քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը, գլխավոր հատակագծերը, գեոդեզիական հիմքի կոորդինատների ժողովածուները:

5. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները կարող են իրականացվել համապատասխան լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձանց միջոցով:

6. Կադաստրային հատակագծերը (քարտեզները) կարող են լինել թղթային և թվային (էլեկտրոնային կրիչների վրա):

7. Անշարժ գույքի պետական գրանցման նպատակով կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները կատարվում են անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավորի համար: Իրավունքների պետական գրանցման ժամանակ անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավորին կադաստրային հատակագծի (քարտեզի) վրա տրվում է առանձին ծածկագիր: Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիրը՝ դա թվերի համակցություն է, որը համապատասխանում է անշարժ գույքի միավորին և պահպանվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն գոյություն ունի որպես ֆիզիկական և իրավական մեկ ամբողջություն: Իրավունքների պետական գրանցում չստացած, ինչպես նաև ինքնակամ կառուցված շենքերին, շինություններին և ինքնակամ զբաղեցված հողամասերին տրվում են հերթական համարներ (պայմանական ծածկագրեր):

8. Կադաստրային ծածկագրման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է կադաստրային տարածքների (մարզերի), ենթատարածքների (համայնքների), սեկտորների (համայնքի վարչական սահմաններից դուրս՝ մարզի վարչական տարածք), կադաստրային թաղամասերի և միավորների:

9. Կադաստրային հանութագրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն ժամանակակից գեոդեզիական էլեկտրոնային գործիքներով և սարքավորումներով (էլեկտրոնային տախեոմետր, արբանյակային դիրքորոշման (GPS) կայան, լազերային հեռաչափ և այլն), որոնց ճշտության նկատմամբ պահանջները տրված են հավելված 2-ում:

10. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները իրականացվում են.

1) առաջին պետական գրանցում իրականացնելու նպատակով ամբողջական տարածքների և թաղամասերի համար, այսուհետ՝ համատարած քարտեզագրում,

2) անշարժ գույքի առանձին միավորների նկատմամբ ընթացիկ հաշվառման, գրանցման, միավորման կամ բաժանման նպատակով, այսուհետ՝ լոկալ քարտեզագրում:

11. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքներն իրականացվում են երեք փուլերով՝

1) նախապատրաստական,

2) դաշտային,

3) գրասենյակային:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

 

12. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների նախապատրաստական փուլն իր մեջ ընդգրկում է՝

1) Անհրաժեշտ գրաֆիկական և տեքստային տեղեկատվության, պետական գեոդեզիական և խտացման ցանցերի կետերի ուսումնասիրում և հավաքագրում,

2) Սեփականատերերի, օգտագործողների, անշարժ գույքի միավորների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ուսումնասիրում և հավաքագրում:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԵՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԿԵՏԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ

 

13. Կադաստրային քարտեզագրման համատարած հանութագրման աշխատանքները նախատեսված են ամբողջական տարածքներում անշարժ գույքի միավորների նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման, գնահատման, հողի հարկի և գույքահարկի բազայի ստեղծման, բազմանպատակ կադաստրի վարման, ինչպես նաև որոշակի պարբերականությամբ քարտեզների թարմացման համար:

14. Այդ աշխատանքների իրականացումից առաջ կատարվում է տվյալ տարածքի վերաբերյալ անհրաժեշտ գրաֆիկական տեղեկատվության, պետական գեոդեզիական և խտացման ցանցերի կետերի ուսումնասիրում և անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում, որն իր մեջ ներառում է՝

1) համապատասխան մասշտաբի տեղագրա-գեոդեզիական, քարտեզագրական, հանութագրման նյութեր, հողաշինարարական և քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթեր, բնակավայրերի գլխավոր հատակագծեր, հողերի օգտագործման սխեմաներ և այլ նյութեր,

2) տվյալ տարածքի վարչական սահմանների նկարագրության և առկա հողային ֆոնդի վերաբերյալ տեղեկատվություն,

3) տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների ցանցի վերաբերյալ տեղեկատվություն, որոնք առկա գույքային միավորների համար կարող են առաջացնել սահմանափակումներ կամ սերվիտուտներ,

4) հանութային աշխատանքների իրականացման համար տվյալ տարածքում առկա անհրաժեշտ պետական գեոդեզիական, խտացման և հանութային ցանցերի կետերի վերաբերյալ տվյալներ:

15. Առաջին պետական գրանցումն ավարտված տարածքներում լոկալ քարտեզագրման աշխատանքներն իրականացվում են նոր առաջացած անշարժ գույքի առկայության, գույքի միավորման կամ բաժանման դեպքերում: Աշխատանքներն իրականացնելուց առաջ առաջնահերթ ուսումնասիրվում է գույքի վերաբերյալ անհրաժեշտ իրավական հիմքերի առկայությունը, հողամասի օտարման կամ օգտագործման տրամադրված սահմանված կարգով հաստատված հատակագծային գրաֆիկական նյութերը և անհրաժեշտ այլ տվյալներ: Պետական գեոդեզիական ցանցի և խտացման ցանցերի կետերի հավաքագրումը պայմանավորված է հանութագրվող տարածքի մակերեսից, կառուցապատման խտությունից, վերգետնյա և ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների ցանցի առկայությունից, (որոնք կարող են հանդիսանալ տվյալ գույքային միավորի համար սահմանափակում կամ սերվիտուտ) և այլ հանգամանքներից: Ելնելով հանութագրվող տարածքի առանձնահատկություններից՝ վերը նշված նյութերը ձեռք են բերվում ըստ անհրաժեշտության:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ

 

16. Առաջին պետական գրանցումն իրականացնելու նպատակով կատարվող համատարած կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքներից առաջ անհրաժեշտ է, որպեսզի պատվիրատուն լիցենզավորված անձին տրամադրի տվյալներ` հանութագրվող տարածքում սեփականության սուբյեկտների, իրավունքի տեսակների, օգտագործման ձևերի, անշարժ գույքի նպատակային և գործառնական նշանակության, տեսքերի և տեսակների, ինչպես նաև անշարժ գույքի նկատմամբ իրավահաստատող փաստաթղթերի վերաբերյալ: Բացի այդ, իրավասու մարմինների կողմից պետք է տրամադրվեն սեփականատերերի ցուցակներն ըստ սեփականաշնորհման հանձնաժողովների արձանագրությունների, հողամասերի, շենքերի, շինությունների վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հատկացման որոշումները, անշարժ գույքի օտարման, օգտագործման, վարձակալության պայմանագրերը, քաղվածքներ նախկին ծխամատյաններից կամ տնտեսական գրքերից, հողի սեփականության, օգտագործման իրավունքի ժամանակավոր և պետական ակտերը, անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայականները, այգեգործների տոմսերը, հիփոթեքի, սահմանափակումների, այդ թվում՝ սերվիտուտների, ինչպես նաև քաղաքաշինական գործունեություն ծավալելու, սեփականաշնորհելու վերաբերյալ տրված փաստաթղթերը:

17. Լոկալ քարտեզագրման աշխատանքներ իրականացնելուց առաջ անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ վերը նշված տեղեկատվությունը ըստ անհրաժեշտության պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է միայն տվյալ գույքային միավորի համար, իսկ առանձին դեպքերում՝ համապատասխան իրավասու մարմինների կողմից պետք է տրամադրվի նաև սահմանակից հողօգտագործողների վերաբերյալ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ

 

18. Կադաստրային քարտեզագրման դաշտային աշխատանքների իրականացման փուլը համատարած հանութագրման ժամանակ իր մեջ ընդգրկում է հետևյալ աշխատանքի տեսակները. գեոդեզիական խտացման և հանութային ցանցի ստեղծումը, համայնքի վարչական սահմանների նկարագրի հիման վրա սահմանների ճշգրտումը և համաձայնեցումը, անշարժ գույքի միավորների հանութագրումը, ինչպես նաև հողային ֆոնդի հողային ֆոնդում ընդգրկված հողերի հանութագրումը և դասակարգումը ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության, դաշտային աշխատանքների ընթացիկ և վերջնական ստուգումները:

19. Լոկալ հանութագրման աշխատանքների իրականացման ընթացքում կատարվում է. հանութային ցանցի ստեղծում (ըստ անհրաժեշտության), անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականատերերի, օգտագործողների իրավունքները հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա բնության մեջ անշարժ գույքի միավորների սահմանների ճշգրտում, շենքերի, շինությունների հանութագրում, սերվիտուտ առաջացնող մայրուղային հաղորդակցուղային ցանցերի և այլ անշարժ գույքի միավորների հանութագրում:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԽՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՈՒԹԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

 

20. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների կարևորագույն և պարտադիր պայմաններից մեկը, դա անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավորի պլանային կոորդինատների կապակցումն է ընդունված մեկ միասնական կոորդինատային համակարգում՝ սույն հրահանգով սահմանված ճշտությամբ:

21. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մարտի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը ներդնելու մասին» N 225 որոշման պահանջներին համապատասխան` ՎԻՋԻԷՍ-84 (WGS-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում, իսկ առանձին դեպքերում պետական մարմինների պատվերով, իրենց լիազորությունների շրջանակներում, կարող են իրականացվել նաև պետական գեոդեզիական ԿՀ-42 կոորդինատային համակարգում:

22. Անցումը մեկ կոորդինատային համակարգից մյուսին իրականացվում է համապատասխան բանաձևերի միջոցով:

23. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները լիցենզավորված անձանց տրամադրվում են սահմանված կարգով՝ լիազոր մարմնի կողմից:

24. Կադաստրային ենթատարածքներում (համայնքներում, սեկտորներում) համատարած կադաստրային հանութագրման իրականացման ժամանակ, օգտագործելով նախապատրաստական փուլում ձեռքբերված տեղեկատվությունը և հետազոտման տվյալները, անհրաժեշտ է խտացնել գոյություն ունեցող գեոդեզիական ցանցը կամ ստեղծել տվյալ տարածքի հանութային ցանց` կապակցելով գեոդեզիական ցանցի կետերի հետ (հավելված 5): Խտացման և հանութային գեոդեզիական ցանցերի ստեղծման աշխատանքների ընթացքում պետք է օգտագործվեն բարձր ճշտություն ապահովող գործիքներ և սարքավորումներ (էլեկտրոնային տախեոմետրեր, նիվելիրներ, արբանյակային դիրքորոշման կայաններ (GPS)):

25. Խտացման և հանութային գեոդեզիական ցանցերը անհրաժեշտ է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2002 թվականի հուլիսի 11-ի «1:500, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների հրահանգի մասին» N 392-Ն հրահանգի պահանջներին համապատասխան:

26. Էլեկտրոնային տախեոմետրի կիրառմամբ ստեղծվող հանութային ցանցը պետք է բավարարի հավելված 1-ում տրված պահանջներին: Այս դեպքում ընթացքի հարաբերական սխալը չպետք է գերազանցի` 1:6000, ընթացքի կամ պարագծի անկյունային անկապքը չպետք է գերազանցի` Ներմուծեք նկարագրությունը_21190 որտեղ n-ը` անկյունների թիվն է, անկյան չափման միջին քառակուսային սխալը չպետք է գերազանցի +10II , կողմերի չափման միջին քառակուսային սխալը չպետք է գերազանցի 2-3 սմ:

Պետական գեոդեզիական ցանցին կապակցելու դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել երկրի կորության ազդեցությունը չափվող գծերի վրա:

27. Գեոդեզիական խտացման և հանութային ցանցերի, ինչպես նաև դրանց ստեղծման նպատակով օգտագործված ելակետային կետերի կոորդինատները լրացվում են կոորդինատների ժողովածուում (հավելված 6):

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՀԱՆՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

28. Կադաստրային հանութագրման աշխատանքներն իրականացվում են գեոդեզիական հիմքի կետերից:

29. Կադաստրային համատարած հանութագրման ընթացքում իրականացվում են աշխատանքների հետևյալ տեսակները՝

1) համայնքի վարչական սահմանների ճշգրտում, սահմանասյուների տեղազննում, անհրաժեշտության դեպքում՝ հանութագրում,

2) անշարժ գույքի միավորների սահմանների հանութագրում,

3) հողամասերին ամրակայված շենքերի, շինությունների հանութագրում և դասակարգում ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության,

4) հողային ֆոնդում ընդգրկված հողերի հանութագրում և դասակարգում ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության,

5) հաղորդակցուղիների մայրուղային ցանցի ճշգրտում, որը կարող է առաջացնել սերվիտուտ:

30. Լոկալ կադաստրային հանութագրման ընթացքում իրականացվում են հետևյալ աշխատանքները՝

1) անշարժ գույքի միավորների սահմանների հանութագրում,

2) հողամասին ամրակայված շենքեր, շինությունների հանութագրում և դասակարգում ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության,

3) հողամասի հանութագրում և դասակարգում ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության,

4) հաղորդակցուղիների մայրուղային ցանցի ճշգրտում, որն առաջացնում է սերվիտուտ:

Կադաստրային հանույթը իրականացվում է ժամանակակից գեոդեզիական էլեկտրոնային գործիքներով և սարքավորումներով (էլեկտրոնային տախեոմետր, արբանյակային դիրքորոշման կայան, լազերային հեռաչափ և այլն):

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

 

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՀԱՆՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

31.Կադաստրային հանույթը կարող է իրականացվել հետևյալ մեթոդներով՝

1) տախեոմետրային հանույթ (էլեկտրոնային տախեոմետրի կիրառմամբ),

2) արբանյակային դիրքորոշման (GPS) ընդունիչների միջոցով իրականացվող հանույթ, կոմբինացված հանույթ, որի դեպքում օգտագործվում են օդալուսանկարահանման և տիեզերալուսանկարահանման նյութերը վերոհիշյալ եղանակներից որևէ մեկի հետ համատեղ:

32. Տախեոմետրային հանույթն իրականացվում է գեոդեզիական հիմքի կետերից՝ տախեոմետրի օգնությամբ: Էլեկտրոնային տախեոմետրով աշխատանքներն սկսելուց առաջ այն կենտրոնացվում է գեոդեզիական հիմքի կետի վրա՝ օպտիկական ուղղալարի օգնությամբ, որից հետո կատարվում է գործիքի կողմնորոշում առնվազն երկու հարևան գեոդեզիական հիմքի կետերով: Այդ նպատակով էլեկտրոնային տախեոմետրում մուտքագրվում են հարևան գեոդեզիական հիմքի կետերի կոորդինատները և գործիքի դիտման առանցքը ուղղորդում են այդ կետերի վրա տեղակայված անդրադարձիչներին: Ուղղորդված կետերի կոորդինատները ստանալուց և ստուգելուց հետո իրականացվում է տեղանքի կադաստրային հանույթը: Էլեկտրոնային տախեոմետրի կիրառման դեպքում կադաստրային հանույթի ենթակա տարրերի կոորդինատները անմիջապես ստացվում են դաշտում, որոնք ավտոմատ կերպով անմիջապես գրանցվում են տախեոմետրի ներքին հիշողության մեջ: Այն դեպքերում, երբ անշարժ գույքի միավորի որևէ շրջադարձային կետ հնարավոր չէ չափագրել տախեոմետրով, ապա անհրաժեշտ բոլոր չափումները կարող են կատարվել լազերային հեռաչափի կամ ժապավենի միջոցով: Տեղանքում կատարված բոլոր չափագրումների համար կազմվում է կադաստրային հանույթի ուրվանկար (աբրիս) (հավելված 7):

Տախեոմետրում կուտակված չափագրման տվյալների և կազմված ուրվանկարների հիման վրա կատարվում են թվայնացման աշխատանքներ:

33. Արբանյակային դիրքորոշման (GPS) ընդունիչների միջոցով իրականացվող կադաստրային հանույթի կիրառման ժամանակ բազային կայանը կենտրոնացվում է հայտնի կոորդինատներ ունեցող գեոդեզիական հիմքի կետի վրա, իսկ շարժվող (GPS) ընդունիչը հերթականությամբ տեղադրվում է կադաստրային հանույթի ենթակա կետերի վրա: Այս դեպքում նույնպես տեղանքում կատարված բոլոր չափագրումների համար կազմվում է կադաստրային հանույթի ուրվանկար: Կայանի և (GPS) ընդունիչի հիշողության մեջ կուտակված տվյալներով և ուրվանկարներով իրականացվում են թվայնացման աշխատանքներ:

34. Կոմբինացված հանույթի դեպքում օգտագործվում են հանութագրվող տարածքի օդալուսանկարահանման և տիեզերական հանութագրման նյութերը վերոհիշյալ եղանակներից որևէ մեկի հետ համատեղ:

Կադաստրային հանութագրման ընթացքում, ելնելով քարտեզագրվող տարածքի պայմաններից և հանութային ցանցի կողմերի դասավորությունից, հիմնականում կիրառվում են իրադրությունների հանույթի գծային հատումների և բևեռային եղանակները:

35. Բևեռային եղանակով հանույթն իրականացվում է գեոդեզիական ցանցի հիմքի կետերից, որի ընթացքում էլեկտրոնային տախեոմետրը հերթականությամբ ուղղորդվում է հանույթի ենթակա կետերի վրա տեղակայված անդրադարձիչներին և անմիջապես տեղանքում ստացվում են հանութագրված կետերի կոորդինատները:

36. Գծային հատումների եղանակը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէ տեղանքում կիրառել հանույթի բևեռային եղանակը: Գծային հատումների եղանակով հանույթն իրականացնելու դեպքում կետի տեղադիրքը որոշվում է կատարելով 3-ից ոչ պակաս գծային հատումներ՝ գեոդեզիական հիմքի կետերից կամ կայուն եզրագիծ ունեցող անշարժ գույքի միավորների անկյուններից: Այս դեպքում թեք տարածքներում պետք է հաշվի առնել թեքման անկյունները, ինչպես նաև հատումների ուղղությունները չպետք է հատվեն 30 աստիճանից փոքր մեծություն ունեցող և 150 աստիճանը չգերազանցող անկյունների տակ:

37. Կադաստրային հանութագրման աշխատանքների ընթացքում հանույթի են ենթարկվում անշարժ գույքի բոլոր միավորները՝ հողամասեր, շենքեր, շինություններ անկախ սեփականության ձևից և օգտագործման նպատակից, ճանապարհային ցանցը, գետերը, լճերը, ջրանցքները, վերգետնյա և ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղային ցանցերը, որոնք կարող են առաջացնել սերվիտուտ:

38. Համայնքի վարչական սահմանների ճշգրտման և հանութագրման աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է հիմք ընդունել տվյալ համայնքի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված վարչական սահմանների նկարագիրը: Աշխատանքների ավարտից հետո սահմանների հանութագրման տվյալները պետք է համաձայնեցվեն տվյալ համայնքի ղեկավարի հետ:

39. Հանութագրման աշխատանքին զուգահեռ կազմվում է տվյալ տարածքի ուրվանկարը (աբրիս), որի վրա պատկերվում են անշարժ գույքի միավորների սխեմատիկ տեղադրությունը, կոորդինատավորված կետերը, դրանց համարները և անհրաժեշտ այլ տվյալներ (հավելված 7):

40. Հողամասերի սահմաններից բացի կոորդինատավորվում են նաև շենքերի և շինությունների անկյունները: Շենքերի, շինությունների բոլոր այն կողմերը, որոնք հնարավոր չէ հանույթի ենթարկել գործիքային եղանակով, չափագրվում են լազերային հեռաչափի կամ ժապավենի միջոցով, իսկ չափագրման տվյալները լրացվում են ուրվագծի վրա:

41. Հասարակական նշանակության բացօթյա օբյեկտների ոչ հիմնական շինությունները հանութագրվում են առանց մանրամասն չափագրման, հատակագծի վրա կատարելով համապատասխան նշում՝ «ոչ հիմնական շինություն»:

42. Կադաստրային հանութային աշխատանքները բնակավայրի ներսում իրականացվում են 1:50-1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 մասշտաբներով, իսկ բնակավայրից դուրս՝ 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 մասշտաբներով՝ ելնելով տեղանքի բնույթից և հանութագրվող տարրերի խտությունից:

43. Հանութային աշխատանքների իրականացման արդյունքում անշարժ գույքի միավորները, ըստ իրենց նպատակային և գործառնական նշանակության, պետք է պատկերվեն սույն հրահանգի հավելված 9-ում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2006 թվականի մայիսի 5-ի «1:10 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների պայմանական նշանների հրահանգը» և «1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 մասշտաբների տեղագրական հատակագծերի համար պայմանական նշանների հրահանգը», «Տեղագրական տեղեկատվության 1։500-1։10000 մասշտաբների թվային քարտեզագրության ավտոմատացված համակարգում օգտագործելու համար դասակարգչի հրահանգը» հաստատելու մասին N 06-119-Ն հրամանով հաստատված հրահանգներում տրված համապատասխան պայմանական նշաններով: Շենքերի, շինությունների դասակարգումը ըստ նպատակային և գործառնական նշանակությունների պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության պետի 1998 թվականի մայիսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ըստ նպատակային նշանակության, շենքերի և շինությունների դասակարգումը» N 108-Կ հրամանով հաստատված կարգով:

44. Կադաստրային հանույթների վրա արտահայտված մայրուղային հաղորդակցուղիների ցանցի վերաբերյալ տվյալները, որոնք առաջացնում են սերվիտուտ, համաձայնեցվում են տվյալ տարածքի համապատասխան ծառայության հետ: Դաշտային աշխատանքներին զուգընթաց ճշգրտվում են նաև անշարժ գույքի միավորին սահմանակից հողօգտագործողների անունները (անվանումները):

45. Առաջին պետական գրանցումն ավարտված տարածքներում լոկալ քարտեզագրման աշխատանքներն իրականացվում են նոր առաջացած անշարժ գույքի առկայության, գույքի միավորման կամ բաժանման դեպքերում, որի արդյունքում կազմվում է հանութագրվող տարածքի հատակագիծ (հավելված 8):

46. Նոր առաջացած անշարժ գույքի չափագրումը պետք է կատարվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2008 թվականի սեպտեմբերի 30-ի «Անշարժ գույքի (հողամասերի, շենքերի, շինությունների) հաշվառման» հրահանգը, «Բնակելի, առանձին կանգնած հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերի, շինությունների և դրանցով զբաղեցված հողամասերի բնութագիրը», «Բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանի, բազմաբնակարան բնակելի շենքում տեղակայված ոչ բնակելի տարածքի, հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտի բնութագիրը», «Հողամասի, շենք, շինության հարկերի մակերեսների հաշվարկի» ձևաթղթերը, «Ուրվագծերի (ձևաթղթերի) և հողամասի, շենք, շինությունների հարկերի մակերեսների հաշվարկի ձևաթղթի լրացման մեթոդական ցուցումները» հաստատելու մասին» N 307-Ն հրամանի և սույն հրահանգի պահանջներին համապատասխան՝ նախատեսված եղանակներից որևէ մեկի միջոցով, որի արդյունքում կատարված չափագրումների հիման վրա կազմվում է տվյալ տարածքի ուրվագիծը: Նոր առաջացած գույքի չափագրման աշխատանքները իրականացվում են Էլեկտրոնային տախեոմետրի կիրառմամբ կամ գծային հատումների մեթոդով, որը կարող է կիրառվել միայն համեմատաբար փոքր մակերես ունեցող անշարժ գույքի դեպքում: Գծային հատումների մեթոդով չափագրումները կատարվում են հետևյալ կերպ. կադաստրային քարտեզի վրա արտահայտված տեղանքի բնորոշիչ տարրերից (շենքերի, շինությունների, պարիսպների, ցանկապատերի, խաչմերուկների անկյուններ, հենասյուներ և այլն) կատարվում են 3-ից ոչ պակաս գծային հատումներ (չափումներ) մինչև նոր հատկացված հողամասի սահմանագծերի բեկման կետերը: Հատումների երկարությունը չպետք է գերազանցի չափիչ սարքի (հեռաչափի, չափերիզի) երկարությունը, իսկ հատումների ուղղությունները չպետք է հատվեն 30 աստիճանից պակաս մեծություն ունեցող և 150 աստիճանը չգերազանցող անկյունների տակ: Չափագրման իրականացման ընթացքում կադաստրային քարտեզի տվյալ հատվածի պատճենի վրա կազմվում է տվյալ տարածքի ուրվագիծը, որի վրա պատկերվում է անշարժ գույքի միավորների սխեմատիկ տեղադրությունը, հողակտորների և շենքերի, շինությունների չափերը, դրանց հերթական համարները և այլ անհրաժեշտ տվյալներ: Կազմված հատակագիծը հիմք է հանդիսանում նոր առաջացած անշարժ գույքի միավորները հերթապահ կադաստրային քարտեզներում արտահայտելու համար, որն իրականացվում է տեղում կատարված չափագրման տվյալները կադաստրային քարտեզի տվյալ հատվածի վրա տեղադրելու եղանակով: Ստացված հատակագծի վրա իրականացվում է նոր առաջացած գույքային միավորների պայմանական ծածկագրում: Կազմված ուրվագծի, ներկայացված իրավահաստատող փաստաթղթերի և սեփականատիրոջ (օգտագործողի) դիմումի հիման վրա սահմանված կարգով կազմվում է կադաստրային գործ և կատարվում է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցում:

47. Կադաստրային քարտեզներում առկա հողամասերի վրա նոր կառուցված շենքեր, շինությունների տեղանքին կապակցման և քարտեզում արտահայտման աշխատանքները ևս իրականացվում են նույն կարգով, իսկ շենքերի, շինությունների ներքին չափագրման աշխատանքներն իրականացվում են վերը նշված հրահանգի պահանջներին համապատասխան:

48. Գծային հատումների եղանակով չափագրման պայմաններին չբավարարող բոլոր մյուս նոր առաջացած գույքերի չափագրման, քարտեզագրման և տեղանքին կապակցման աշխատանքները պետք է իրականացվեն միայն էլեկտրոնային տախեոմետրի կիրառմամբ: Հանութային աշխատանքների համար որպես ելակետային պլանային հիմք կարող է հանդիսանալ պետական գեոդեզիական ցանցը, ինչպես նաև տվյալ համայնքի կադաստրային քարտեզագրման նպատակով նախկինում ստեղծված գեոդեզիական ցանցը, որոնց հիման վրա (անհրաժեշտության դեպքում) ստեղծվում է լրացուցիչ հանութային ցանց:

49. Հանութային ցանցի կետերից ժամանակակից գեոդեզիական էլեկտրոնային գործիքներով հանութագրման ժամանակ, կադաստրային հանույթի ենթակա տարրերի կոորդինատները անմիջապես ստացվում են դաշտում և միաժամանակ կազմվում է տվյալ տարածքի ուրվագիծը (աբրիսը), որի վրա պատկերվում են նոր առաջացած անշարժ գույքի միավորների սխեմատիկ տեղադրությունը, սահմանները, շենքերը, շինությունները, մայրուղային հաղորդակցուղային ցանցեր, դրանց կոորդինատավորված կետերը և այդ կետերի համարները: Որպես ուրվագծի հիմք պետք է ընդունել կադաստրային քարտեզի տվյալ հատվածի պատճենը:

50. Կադաստրային էլեկտրոնային քարտեզների կազմման նպատակով հանութագրման բոլոր անհրաժեշտ տվյալները էլեկտրոնային սարքերից (տախեոմետր կամ արբանյակային դիրքորոշման կայան) կամ նրանց հիշողության քարտից ներածվում է համակարգիչ, որից հետո կազմված ուրվագծի հիման վրա կատարվում է թվայնացում: Ստացված կադաստրային քարտեզի վրա իրականացվում է նոր առաջացած գույքային միավորների պայմանական ծածկագրում:

Տարբեր տարածքների հանույթների համակցման ժամանակ թույլատրելի սխալը չպետք է գերազանցի քարտեզի մասշտաբի 0.3 մմ չափը:

51. Անշարժ գույքի միավորների միավորման կամ բաժանման դեպքում չափագրումը պետք է իրականացվի հետևյալ եղանակով. կադաստրային քարտեզի տվյալ հատվածի պատճենի վրա նախկին միավորի (միավորների) սահմանագծերի, դրանց չափերի, նշված մակերեսների վրա կարմիր գույնի թանաքով դրվում են խաչեր այնպես, որ նախկին տվյալները լինեն ընթեռնելի: Նախկին միավորի ծածկագիրը չեղյալ է համարվում (արխիվացվում է), իսկ առկա քարտեզի հատվածի հին ծածկագրի վրա դրվում է խաչ` կարմիր գույնի թանաքով: Չափագրման նոր տվյալները (սահմանագիծ, չափեր, մակերես) կադաստրային քարտեզի վրա տրվում են կապույտ գույնի թանաքով` քարտեզի տվյալ մասշտաբին համապատասխան ճշտությամբ: Նոր առաջացած միավորին տրվող ծածկագիրը պետք է ունենա տվյալ կադաստրային թաղամասում առկա միավորների վերջին ծածկագրին հաջորդող հերթական համարը:

Անշարժ գույքի բաժանման դեպքում, բաժանման եզրագծի բեկման կետերի տեղանքի հետ կապակցումը իրականացվում է գծային հատումների եղանակով` վերը նշված հաջորդականությամբ:

Տարածքային ստորաբաժանումը հերթապահ կադաստրային քարտեզում կատարում է միավորման կամ բաժանման հետ կապված բոլոր փոփոխությունները և դրանց վերաբերյալ տվյալները փոխանցվում է տեղեկատվական կենտրոն, որտեղ տվյալների բազայում կատարվում է համապատասխան փոփոխություն:

52. Նոր առաջացած անշարժ գույքի կադաստրային հանութագրման աշխատանքների ավարտից հետո կատարվում է տվյալ տարածքի լուսանկարահանում տվյալ օրվա դրությամբ, որը հետագայում կցվում է կատարված աշխատանքների հաշվետվությանը:

Կադաստրային քարտեզագրման դաշտային աշխատանքների ավարտից անմիջապես հետո, անկախ այն հանգամանքից, քարտեզագրումը կատարվել է համատարած, թե լոկալ տարածքի համար, բոլոր հանութային նյութերի, ուրվագծերի (աբրիսների) վրա անհրաժեշտ է նշել աշխատանքների կատարման ամսաթիվը, որը նշանակելու է, որ քարտեզում արտահայտված տեղեկատվությունը համապատասխանում է տեղանքում տվյալ օրվա դրությամբ եղած իրադրությանը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  4

 

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՃՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

 

53. Հատակագծերի (քարտեզների) ճշտության թվային բնութագիր է ծառայում եզրագծային կետի դիրքի միջին քառակուսային mt, կամ միջին Qt սխալը` հանութային ցանցի ամենամոտ կետի նկատմամբ (Qt=0.8mt):

54. Միջին քառակուսային mt, սխալի ∆t սահմանային արժեքը ընդունվում է հավասար 2mt:

Գործնականում տարբեր բնույթ ունեցող եզրագծերի կետերի դիրքի միջին քառակուսային սխալները կարելի է գնահատել հավելված 3-ում բերված տվյալներով:

55. Այդ տվյալներին տեղանքում համապատասխանող արժեքները ստանալու համար անհրաժեշտ է դրանք բազմապատկել հատակագծի թվային մասշտաբի հայտարարով:

56. Սահմանային սխալները (t) չպետք է գերազանցեն աղյուսակում բերված արժեքների կրկնակին և չպետք է գերազանցի կատարվող ստուգումների քանակի 10%-ը (եթե կատարվել է 100 կետի ստուգում, ապա 10 կետի համար սխալանքը կարող է հավասար լինել 2 mt, մնացած ստուգված կետերի համար սխալները պետք է լինեն 2mt-ից փոքր):

57. Հատակագծի վրա գտնվող կայուն եզրագիծ ունեցող անշարժ գույքի միավորների (օրինակ` շենքերի) միջև եղած հեռավորությունները պետք է համապատասխանեն բնության մեջ դրանց հեռավորություններին, սխալանքը չպետք է գերազանցի m=0.2մմM միջին քառակուսային սխալը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  5

 

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

 

58. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների կատարման ժամանակ և դրանց ավարտից հետո իրականացվում է աշխատանքների ստուգում և ընդունում: Աշխատանքների ստուգումը և ընդունումը կատարվում է դրանք սույն հրահանգի պահանջների հետ համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով:

59. Համատարած քարտեզագրման աշխատանքների ստուգումը կատարվում է հետևյալ եղանակներով.

1) համեմատվում են կադաստրային քարտեզից գրաֆիկական կամ անալիտիկ եղանակով վերցված ստուգվող կետերի կոորդինատները՝ տեղանքում անմիջականորեն չափված և հաշվարկված համապատասխան կետերի կոորդինատների հետ,

2) ստուգվող գույքային միավորի գրաֆիկական չափերը համեմատվում են տեղանքում անմիջականորեն չափված համապատասխան մեծությունների հետ,

3) ստուգվում է մայրուղային հաղորդակցուղային ցանցերի առկայությունը և տեղադիրքը:

60. Շենքերի և շինությունների չափագրման աշխատանքների ստուգումը իրականացվում է երկու փուլով.

1) Բնության մեջ կատարված չափագրումների ճշտության ստուգում,

2) Գրասենյակային աշխատանքների՝ հատակագծերի գծագրման և մակերեսների հաշվարկման ճշտության ստուգում:

61. Չափագրման աշխատանքների ստուգման ժամանակ ստուգվում է դրանց ճշտությունը և ամբողջականությունը, հողամասի վրա առանձին շինությունների դասավորության համապատասխանությունը փաստացի վիճակին:

62. Ստուգման են ենթարկվում քարտեզագրվող տարածքի անշարժ գույքի միավորների մինչև 15%-ը: Կատարված աշխատանքների ճշտությունը պետք է բավարարի կադաստրային հանույթների ճշտության նկատմամբ առաջադրվող պահանջներին:

63. Գեոդեզիական հիմքի, հանույթի, սահմանների ճշտության համար պատասխանատու է աշխատանքները կատարողը: Թերություններ հայտնաբերելու դեպքում աշխատանքները վերադարձվում են կատարողին՝ սեփական միջոցների հաշվին ուղղումներ կատարելու համար:

64. Լոկալ տարածքների քարտեզագրման դաշտային աշխատանքների ստուգումը կարող է իրականացվել ըստ սեփականատիրոջ պահանջի, իր կողմից վարձված լիցենզավորված անձի միջոցով: Անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում կատարված աշխատանքները հետ են վերադարձվում թերություններն ուղղելու համար:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  6

 

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

 

65. Համատարած քարտեզագրման դաշտային աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ նյութերը.

1) հանձնվող նյութերի ցանկը,

2) կադաստրային հանույթի ուրվանկարները,

3) հիշողության քարտերը,

4) գեոդեզիական ցանցի սխեման,

5) գեոդեզիական հիմքի կետերի կոորդինատների հաշվարկման ամփոփագրերը,

6) գեոդեզիական հիմքի կետերի կոորդինատների ժողովածուն,

7) գեոդեզիական հիմքի և խտացման ցանցի կետերի տեղադրման (կառուցման) ուրվանկարները և լուսանկարները,

8) բացատրագիր:

Լոկալ տարածքների քարտեզագրման դաշտային աշխատանքների ավարտից հետո կազմվում է առանձին գործ, որը հետագայում պետք է ներառվի աշխատանքների կատարման ամփոփ հաշվետվության մեջ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

 

66. Կադաստրային քարտեզագրման գրասենյակային աշխատանքների փուլն իր մեջ ներառում է՝

1) անշարժ գույքի միավորների վերաբերյալ գրաֆիկական տվյալների մշակումը, մուտքագրումը և թվայնացումը,

2) կադաստրային պայմանական ծածկագրումը (համարակալումը),

3) կադաստրային քարտեզների (հատակագծերի) ստուգումը,

4) անշարժ գույքի միավորների և օգտագործողների վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփումը:

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ

 

67. Անշարժ գույքի միավորների վերաբերյալ գրաֆիկական տվյալների մուտքագրումը և թվայնացումը իրականացվում է դաշտային հանութագրման տվյալների հիման վրա: էլեկտրոնային քարտեզների կազմման համար անհրաժեշտ է մուտքագրել կադաստրային քարտեզագրման անհրաժեշտ տվյալները էլեկտրոնային տախեոմետրի կամ արբանյակային դիրքորոշման (GPS) ընդունիչների հիշողության քարտից կամ ներքին հիշողությունից (R 232): Մուտքագրված տվյալներով և կազմված ուրվանկարներով կատարվում են թվայնացման աշխատանքներ: Կադաստրային քարտեզները (հատակագծերը) կազմվում են բացառապես էլեկտրոնային եղանակով բնակավայրերում՝ 1:50 - 1: 500, 1:1000, 1: 2000, բնակավայրերից դուրս՝ 1:2000, 1:5000, 1: 10000, 1: 25000 մասշտաբներով:

68. էլեկտրոնային եղանակով թվային կադաստրային հատակագծեր (քարտեզներ) կազմելու ժամանակ օգտագործվում են քարտեզագրական ծրագրերի համապատասխան ծրագրային փաթեթներ, որոնց թվային տվյալները պետք է լինեն դիվիջի Ավտոկադ (.dwg (AutoCad)) կամ դիջիէն Մայքրոստեյշն (.dgn (Microstation)) կամ շեյփ ԱրկԳիս (.shape (ArcGis)) կամ մեփինֆո Մեփինֆո (.mapinfo (MapInfo)) ֆորմատներով:

69. Կադաստրային քարտեզների մուտքագրման և թվայնացման ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

1) նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնց կատարման ժամանակ պետք է ստուգվեն թվային քարտեզների կազմման համար հիմք ծառայող նյութերի որակը,

2) մուտքագրման աշխատանքներ, որոնց կատարման ժամանակ մուտքագրվում են դաշտային հանութային նյութերը` էլեկտրոնային տախեոմետրերի ու արբանյակային դիրքորոշման կայանների միջոցով ստացված դաշտային հանութային տվյալները (եթե աշխատանքները կատարվել են էլեկտրոնային եղանակներով), պլանշետները (եթե աշխատանքները կատարվել են ավանդական եղանակներով), ինչպես նաև նոր առաջացած անշարժ գույքի չափագրման գրաֆիկական տվյալները (երկարություն, լայնություն, որևէ հստակ արտահայտված օբյեկտից հեռավորություն): Էլեկտրոնային տախեոմետրի և արբանյակային դիրքորոշման կայանի չափագրման տվյալները մուտքագրվում են համակարգչի մեջ դրանց հիշողության քարտից կամ ներքին հիշողությունից՝ ինտերֆեյսի միջոցով:

3) մուտքագրված կետերի ստացում էկրանի վրա,

4) ռաստրային պատկերների մշակում,

5) ռաստրային պատկերների վեկտորացում,

6) թեմատիկ շերտերի ստեղծում և վերականգնում (անհրաժեշտության դեպքում),

7) տոպոլոգիայի ստուգում և ճշտում,

8) ավելորդ տարրերի հեռացում,

9) բազային քարտեզի խմբագրում և ստուգում,

10) կադաստրային թվային քարտեզների (բազային և թեմատիկ) բազմացումը՝ էլեկտրոնային կրիչների և թղթի վրա:

70. Կադաստրային քարտեզների ծածկագրման (համարակալման) ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

1) ծածկագրման (համարակալման) նպատակով տոպոլոգիայի ստուգում,

2) տիրույթների փակության ստուգում և ճշտում,

3) ավելորդ տարրերի հեռացում,

4) ծածկագրում (համարակալում) (կադաստրային թաղամասերի, սեկտորների, հողամասերի, շենքերի, շինությունների),

Ծածկագրման (համարակալման) աշխատանքներն անհրաժեշտ է իրականացնել Առփակ (Arpac) համակարգում:

71. Կատարվող աշխատանքների որակի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները.

1) Թվային կադաստրային քարտեզները պետք է համապատասխանեն ելակետային նյութերին:

2) Թվայնացման պետք է ենթարկվեն ելակետային նյութերի վրա պատկերված բոլոր գրաֆիկական տարրերը:

3) Չի թույլատրվում միևնույն գրաֆիկական բնութագրություն (գույն, հաստություն և տիպ) ունեցող տարբեր տիպի օբյեկտների պատկերումը միևնույն թեմատիկ շերտում:

72. Պահանջներ գրաֆիկական տեղեկատվության նկատմամբ.

1) Կոորդինատային ցանցը պատկերել քարտեզի թերթի շրջանակի շերտում:

2) Գրաֆիկական տեղեկատվությունը պատկերելու համար օգտագործել գծերի հետևյալ տեսակները՝

3) գիծ,

4) բազմագիծ,

5) աղեղ,

6) շրջան:

7) Կոմունիկացիոն ցանցը պատկերվում է անընդհատ գծերով (առանց հատվածների):

8) Տարածական օբյեկտները նկարագրվում են կետերի կոորդինատների հերթականությամբ:

9) Տարածական բարդ օբյեկտները, որոնցից մեկը տեղադրված է մյուսի մեջ, նկարագրել հետևյալ կերպ. արտաքին ուրվագիծը՝ ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, իսկ ներքինը՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

10) Տարածական օբյեկտների ձևավորման ժամանակ պատկերել միայն ուրվագիծը (առանց գունավորումների):

11) Գծային և տարածական օբյեկտները, որոնց պայմանական նշանները ընդհատվում են այլ օբյեկտների նշաններով, թվայնացվում են առանց առանձին հատվածների բաժանելու:

12) Եթե տարածական օբյեկտի պատկերը դուրս է գալիս թերթի շրջանակից, ապա տվյալ օբյեկտը հատող կողմի հատվածը հանդիսանում է նրա սահմանային գիծը:

13) Երկու հատվող օբյեկտների համար պետք է ֆիքսվեն միայն հանգուցային կետերը, ընդ որում յուրաքանչյուր հանգուցային կետ պետք է սկիզբ հանդիսանա նոր ուրվագծի համար, եթե նույնիսկ այն բաժանում է միևնույն օբյեկտը:

14) Թվայնացման ժամանակ բոլոր օբյեկտները բաժանվում են թեմատիկ խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է 1 կամ ավելի շերտեր:

15) Թվային քարտեզների փոխակերպման (տրանսֆորմացիայի) դեպքում օգտագործել միայն աֆինային ձևափոխությունը:

16) Հարևան թերթերի կցակարման աշխատանքների (համաձայնեցման) կատարման ժամանակ միևնույն ուրվագծով կետերը պետք է ունենան միևնույն կոորդինատները (գտնվեն թերթի շրջանակի վրա) և միևնույն պայմանական նշանը: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է առաջին հերթին իրականացնել գրաֆիկական ֆայլի տրանսֆորմացիա, այնուհետև՝ շրջանակների կցակար, իսկ վերջում՝ տեղեկատվության ձևափոխում՝ համապատասխան պայմանական նշաններով:

17) Տեքստային տեղեկատվությունը պատկերել օբյեկտների խմբերի առանձին շերտում:

18) Տեքստային տեղեկատվությունը չպետք է ծածկի օբյեկտների ուրվագծերը:

19) Ուրվագծերի ատրիբուտները (գծի տիպ, գույն, հաստություն) տրվում են յուրաքանչյուր կոնկրետ օբյեկտին:

73. Վարձակալությամբ տրամադրված նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում ցույց է տրվում նարնջագույն սահմանագծերով:

74. Նոր առաջացած հողամասերը գծվում են մանուշակագույն ընդհատվող սահմանագծով, իսկ շենքերը` փիրուզագույն սահմանագծերով: Տեղեկատվական կենտրոնում ստուգումները կատարելուց հետո վերը նշված սահմանագծերը փոխարինվում են կադաստրային քարտեզներում նախատեսված պայմանական գծերով:

75. Համատարած քարտեզագրման թվայնացման աշխատանքների ավարտից հետո էլեկտրոնային քարտեզի վրա պատկերվում են՝

1) կոորդինատային ցանցը,

2) գեոդեզիական հիմքի կետերը,

3) համայնքի սահմանները,

4) կադաստրային թաղամասերի սահմանները,

5) կադաստրային միավորների սահմանները,

6) շենքերը և շինությունները,

7) կադաստրային պայմանական ծածկագրերը (համարները),

8) անշարժ գույքի միավորների գծային չափերը և մակերեսները,

9) հաղորդակցուղիները:

Լոկալ տարածքների քարտեզագրման թվայնացման աշխատանքների ավարտից հետո էլեկտրոնային քարտեզի վրա պատկերվում են՝

10) կադաստրային թաղամասի սահմանները,

11) կադաստրային միավորների սահմանները և դրանց բեկման կետերի կոորդինատները,

12) շենքերը և շինությունները,

13) կադաստրային պայմանական ծածկագրերը (համարները),

14) անշարժ գույքի միավորների գծային չափսերը և մակերեսները,

15) տվյալ տարածքում առկա հաղորդակցուղիները:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ (ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ, ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԳԾԱՅԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ) ԾԱԾԿԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՈՒՄԸ (ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՒՄ)
(վերնագիրը խմբ. 25.08.11 N 229-Ն)

 

1. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ` ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ, ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՒՄԸ

 

76. Անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիրը` թվերի համակցություն է, որը տրվում է անշարժ գույքի միավորին կամ դրա առանձին մասերին և պահպանվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ միավորը գոյություն ունի որպես մեկ միասնական տարածական կամ նպատակային նշանակությամբ անբաժանելի ամբողջություն կամ չի փոփոխվել տվյալ միավորի կադաստրային տարածքը կամ ենթատարածքը:

77. Տվյալ կադաստրային ծածկագիրը չի կարող տրվել այլ միավորի, եթե նույնիսկ այդ միավորը դադարեցրել է իր գոյությունը:

78. Կադաստրային ծածկագրման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է կադաստրային տարածքների, ենթատարածքների, կադաստրային թաղամասերի և հողամասերի:

79. Կադաստրային ծածկագիրն ունի հաստատուն և աստիճանական կառուցվածք` բաղկացած հետևյալ խմբերից.

1) թվերի առաջին խումբը կադաստրային տարածքի` մարզի ծածկագիրն է, կազմվում է երկնիշ թվերից և սկսվում է 02-ից, Երևանի քաղաքային համայնքի դեպքում թվերի առաջին խմբին տրվում է 01 ծածկագիրը.

2) թվերի երկրորդ խումբը կադաստրային ենթատարածքի` համայնքի, ծածկագիրն է, կազմվում է եռանիշ թվերից և սկսվում է 001-ից, Երևանի քաղաքային համայնքի դեպքում թվերի երկրորդ խմբին տրվում է վարչական շրջանի ծածկագիրը, որը սկսվում է 001-ից.

3) թվերի երրորդ խումբը կադաստրային թաղամասի ծածկագիրն է, կազմվում է քառանիշ թվերից և սկսվում է 0001-ից.

4) թվերի չորրորդ խումբը հողամասի ծածկագիրն է, կազմվում է քառանիշ թվերից և սկսվում է 0001-ից.

5) թվերի հինգերորդ խումբը` հողամասին ամրակայված շենքերին, շինություններին տրված առանձին կադաստրային ծածկագրերն են, որոնք կազմված են եռանիշ թվերից և սկսվում է 001-ից.

6) թվերի վեցերորդ խումբը` շենքերի, շինությունների մաս հանդիսացող անշարժ գույքի առանձին միավորներին (բնակելի և ոչ բնակելի տարածքներին) տրվող և եռանիշ թվից բաղկացած ծածկագիրն է, որն սկսվում է 001-ից:

80. Կադաստրային ծածկագրման աշխատանքներն իրականացվում են կադաստրային քարտեզների վրա: Կադաստրային տարածքները համապատասխանում են մարզերի վարչական տարածքներին և բաժանվում են առանձին կադաստրային ենթատարածքների:

81. Կադաստրային ենթատարածքները համապատասխանում են համայնքների վարչական տարածքներին, որոնք բաժանվում են առանձին կադաստրային թաղամասերի:

82. Կադաստրային թաղամասերը առանձնացված տարածքներ են, որոնք բնության մեջ սահմանազատվում են փողոցներով, ճանապարհներով, երկաթգծերով, գետերով, ջրանցքներով, բնական լանդշաֆտի կամ բնության մեջ հստակ առանձնացված (այդ թվում հողամասերի) սահմանագծերով:

83. Կադաստրային թաղամասերը բաժանվում են առանձին միավորների (հողամասերի), որոնցից յուրաքանչյուրը ստանում է առանձին ծածկագիր:

84. Տնամերձ հողամասերի վրա շենքերը և շինությունները ծածկագրվում են ըստ իրենց նշանակության, սկզբում ծածկագրվում են անհատական բնակելի տները, այնուհետև օժանդակ կառույցները, այդ թվում նաև պարիսպները:

85. Քաղաքային բազմաբնակարան շենքերով կառուցապատված տարածքներում ծածկագրվում են` սկզբում բազմաբնակարան շենքերը, այնուհետև մյուս շենքերը և շինությունները: Շենքերը և շինությունները ծածկագրվում են սկսած 001 թվից:

86. Բազմաբնակարան շենքերում բնակարանները ծածկագրվում են իրենց հասցեներին համապատասխան` սկսելով 001 թվով` առաջին մուտքի առաջին բնակարանից: Եթե շենքում բնակարաններից բացի կան նաև անշարժ գույքի այլ միավորներ (խանութ, կենցաղսպասարկման օբյեկտ և այլն), ապա դրանք ծածկագրվում են բնակարանների ծածկագրումից հետո հաջորդող ծածկագրմամբ: Օրինակ` Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի 24-րդ թաղամասի 12-րդ հողամասի 2-րդ շենքի 18-րդ բնակարանի ծածկագիրը կունենա հետևյալ տեսքը` 01-003-0024-0012-002-018:

87. Ընդերքի մաս հանդիսացող ստորգետնյա դատարկությունում (խոռոչում) (ստորգետնյա անցումներում, քարանձավներում, թունելներում և այլն) գտնվող անշարժ գույքի միավորների ծածկագրումը կատարվում է վերը նշված սկզբունքով, նոր ստեղծված շերտի մեջ` ընդերքի մաս հանդիսացող առանձին տարածքները համարելով որպես ստորգետնյա կադաստրային թաղամասեր, տալով նրան –Ս001- ծածկագիրը: Օրինակ` Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում ստորգետնյա անցումում գտնվող տաղավարը կարող է ունենալ հետևյալ ծածկագիրը` 01-006- Ս001-0005-001, որտեղ Ս001-ը ստորգետնյա կադաստրային թաղամասն է, 0005-ը` նրա տարածքում գտնվող համապատասխան հողամասը, իսկ 001-ը` վերջինիս վրա գտնվող շինությունը:

(մասը խմբ. 25.08.11 N 229-Ն)

 

2. ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ, ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԿԱՄ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՒՄԸ

 

88. Հողամասերի, շենքերի և շինությունների բաժանման կամ միավորման արդյունքում նոր առաջացած անշարժ գույքի միավորների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ընթացքում կադաստրային քարտեզներում նախկին միավորի ծածկագիրը չեղյալ է համարվում (արխիվացվում է) և նոր առաջացած անշարժ գույքի միավորներին տրվում է կադաստրային քարտեզի տվյալ թաղամասում ծածկագրված միավորների վերջին ծածկագրին հաջորդող հերթական ծածկագիրը:

89. Եթե նոր առաջացած անշարժ գույքի միավորների կադաստրային քարտեզում տեղադրման, նոր ճանապարհների նախագծման և կառուցման կամ բնակավայրի սահմանի փոփոխության հետևանքով առաջանում են նոր կադաստրային թաղամասեր, ապա առաջնահերթ ծածկագրվում են նաև այդ թաղամասերը:

90. Այդ թաղամասերին տրվում է տվյալ տարածքում ծածկագրված կադաստրային թաղամասերի վերջին ծածկագրին հաջորդող հերթական ծածկագիրը, այսինքն` եթե կադաստրային թաղամասը առաջացել է բնակավայրի ներսում կամ նրան կից և համարվում է բնակավայրի տարածք, ապա նրան տրվում է բնակավայրի տարածքում ծածկագրված կադաստրային թաղամասերի ծածկագրին հաջորդող հերթական ծածկագիրը:

91. Եթե նոր կադաստրային թաղամասը առաջացել է այլ կադաստրային թաղամասի որևէ հողամասի մի հատվածի վրա, ապա տվյալ հողամասի ծածկագիրը չեղյալ է համարվում (արխիվացվում է), իսկ մնացած մյուս հատվածին տրվում է նոր ծածկագիր, որը տվյալ թաղամասում ծածկագրված միավորների վերջին ծածկագրին հաջորդող հերթական ծածկագիրը կլինի: Այնուհետև ծածկագրում է իրականացվում նաև նոր առաջացած կադաստրային թաղամասերի համար` նույն սկզբունքով:

(մասը խմբ. 25.08.11 N 229-Ն)

 

3. ՎԱՐՁԱԿԱԼԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ` ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ, ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐՈՒՄԸ

 

92. Սեփականության իրավունքի պետական գրանցում ստացած հողամասերից վարձակալվող առանձին հողամասերի ծածկագրման դեպքում գրանցված հողամասի ծածկագրից հետո վարձակալության շերտում վարձակալվող հողամասին տրվում է քառանիշ ծածկագիր, որը սկսվում է 0001-ից:

93. Սեփականության իրավունքի պետական գրանցում ստացած հողամասերից վարձակալվող առանձին հողամասերի ծածկագրումը կատարվում է հետևյալ սկզբունքով.

1) թվերի առաջին խումբը կադաստրային տարածքի` մարզի ծածկագիրն է, կազմվում է երկնիշ թվերից և սկսվում է 01-ից.

2) թվերի երկրորդ խումբը կադաստրային ենթատարածքի` համայնքի ծածկագիրն է, կազմվում է եռանիշ թվերից և սկսվում է 001-ից.

3) թվերի երրորդ խումբը կադաստրային թաղամասի ծածկագիրն է, կազմվում է քառանիշ թվերից և սկսվում է 0001-ից.

4) թվերի չորրորդ խումբը մինչև վարձակալության տրամադրելը ամբողջական հողամասին տրված ծածկագիրն է, կազմվում է քառանիշ թվերից և սկսվում է 0001-ից.

5) թվերի հինգերորդ խումբը վարձակալված հողամասի ծածկագիրն է, կազմվում է քառանիշ թվերից և սկսվում է 0001-ից.

6) թվերի վեցերորդ խումբը հողամասին ամրակայված շենքերի, շինությունների առանձին կադաստրային ծածկագիրն է, կազմվում է եռանիշ թվերից և սկսվում է 001-ից.

7) թվերի յոթերորդ խումբը շենքերի, շինությունների մաս հանդիսացող անշարժ գույքի առանձին միավորների (բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների) ծածկագիրն է, կազմվում է եռանիշ թվերից և սկսվում է 001-ից:

Օրինակ` Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի 24-րդ թաղամասի 12-րդ հողամասի ավտոտնակների համար վարձակալված հողամասի ծածկագիրը կունենա հետևյալ տեսքը` 01-003-0024-0012-0018, իսկ շինության ծածկագիրը կլինի` 01-003-0024-0012-0018-001: Իսկ նույն վարչական շրջանի ստորգետնյա անցումում գտնվող վարձակալվող անշարժ գույքի ծածկագիրը կունենա հետևյալ տեսքը` 01-006-Ս001-0005-0002- 001:

(մասը խմբ. 25.08.11 N 229-Ն)

 

3.1. ԳԾԱՅԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՒՄԸ

 

94. Գծային ինժեներական ենթակառուցվածքների, այդ թվում` ստորգետնյա, վերգետնյա և օդային էլեկտրահաղորդման, կապի, ջրարբիացման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ջերմամատակարարման, ոռոգման համակարգերի, գազատարների, երկաթգծերի և ճանապարհային ցանցերի (անկախ սեփականության իրավունքի սուբյեկտներից, այդ թվում` օրենքով սահմանված անվճար, հարկադիր և մշտական սերվիտուտների) նկատմամբ գույքային իրավունքների պետական գրանցման դեպքում կադաստրային ծածկագրումը կատարվում է հետևյալ սկզբունքով.

1) Այն դեպքում, երբ գծային ինժեներական ենթակառուցվածքը (փողոց, երկաթուղի, ջրանցք, դրենաժ և այլն) ունի հատկացված հողամաս, կադաստրային ծածկագրման դեպքում այդ հողամասն ամբողջությամբ դիտարկվում է որպես առանձին կադաստրային թաղամաս և հողամասին տրվում է կադաստրային ծածկագիր սույն հրահանգի 79-ը կետի դրույթներին համապատասխան:

Օրինակ` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքում գտնվող ջրանցքի ծածկագիրը կարող է ունենալ հետևյալ տեսքը` 03-086-0317-0001:

2) Այն դեպքում, երբ գծային ինժեներական ենթակառուցվածքը չունի հատկացված հողամաս, գույքային իրավունքների պետական գրանցման դեպքում կադաստրային ծածկագրումը կատարվում է հետևյալ սկզբունքով.

ա. թվերի առաջին խումբը կադաստրային տարածքի` մարզի ծածկագիրն է, կազմվում է երկնիշ թվերից և սկսվում է 01-ից.

բ. թվերի երկրորդ խումբը կադաստրային ենթատարածքի` համայնքի, ծածկագիրն է, կազմվում է եռանիշ թվերից և սկսվում է 001-ից.

գ. թվերի երրորդ խումբը գծային ինժեներական ենթակառուցվածքի ծածկագիրն է իր ճյուղավորումներով, կազմվում է քառանիշ թվերից և սկսվում է` 9001-ից:

Օրինակ` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գոռավան համայնքով անցնող մայրուղային գազատարի ծածկագիրը կունենա հետևյալ տեսքը` 03-031-9001:

Այն գծային ենթակառուցվածքները, որոնք ունեն հողային տարածք (երկաթգիծ, ավտոճանապարհ, ջրանցք և այլն), ծածկագրվում են կադաստրային թաղամասերի հերթական ծածկագրով, օրինակ` Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքով անցնող մայրուղային երկաթգծի ծածկագիրը կունենա հետևյալ տեսքը` 03-031-0032:

(մասը խմբ. 25.08.11 N 229-Ն)

 

3.2. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ` ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ, ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԾԱՅԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՈՒՄԸ (ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՒՄԸ)

 

95. Իրավունքների առաջին պետական գրանցման նպատակով իրականացված կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների արդյունքում` համարակալվում են (տրվում է պայմանական ծածկագիր) քարտեզագրված անշարժ գույքի բոլոր միավորները` հողամասերը, շենքերը, շինությունները, գծային ինժեներական ենթակառուցվածքները և այլն: Աշխատանքների իրականացման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի փետրվարի 17-ի «ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 91 որոշման պահանջներին համապատասխան անշարժ գույքի բոլոր միավորներին տրվում են հաշվառման հերթական համարներ (պայմանական ծածկագրեր)` անկախ սեփականության ձևից:

96. Համարակալման (պայմանական ծածկագրման) համար հիմք է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի «Տեղեկատվական կենտրոն» ստորաբաժանումից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մարտի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 155 որոշման համաձայն ձեռք բերված քարտեզագրվող տարածքի տվյալ ժամանակի հեթապահ կադաստրային քարտեզի ծածկագրերը:

97. Նոր քարտեզագրված անշարժ գույքի միավորների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման դեպքում կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումում անշարժ գույքի միավորի հաշվառման համարները (պայմանական ծածկագրերը) մեխանիկորեն վերածվում են գրանցվող անշարժ գույքի միավորների կադաստրային ծածկագրերի:

(մասը խմբ. 25.08.11 N 229-Ն)

 

4. ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ

 

103. Գրասենյակային աշխատանքների ստուգման ժամանակ ստուգվում են հատակագծի ընդհանուր ձևավորումը, հողամասի հատակագծի համապատասխանությունը ուրվագծին, գծագրում նշված մասշտաբների ճշտությունը, պայմանական նշանները, բոլոր գրառումների առկայությունը և լրացման ճշտությունը:

104. Էլեկտրոնային կադաստրային քարտեզներ և հատակագծեր ստուգելու ընթացքում ստուգվում են՝

1) ելակետային քարտեզագրական նյութերի որակը,

2) ելակետային քարտեզագրական նյութերի տեսաներածման որակը,

3) թվայնացման որակը:

105. Ելակետային քարտեզագրական նյութերի որակը ստուգելիս հաշվի են առնում՝

1) քարտեզի թերթի (բնօրինակի) և նրա պատճենի առկայությունը,

2) մաթեմատիկական հիմքի (կոորդինատային ցանց, գեոդեզիական հիմքի կետեր) ճշտությունը չպետք է գերազանցի տեսական չափերը համապատասխանաբար +0.2 մմ-ը բնօրինակի և +0.3 մմ-ը պատճենի համար:

106. Տեսաներածման որակի ստուգումը ընդգրկում է՝

1) Տեսաներածման ճշտության ստուգումը, որի ժամանակ ռաստրային պատկերի կոորդինատային ցանցի անկյունագծերի երկարությունը չպետք է գերազանցի +0.2 մմ-ը փաստացի չափերի նկատմամբ։

2) Տեսաներածման ամբողջականության և որակի ստուգումը կատարվում է տեսողական եղանակով, որի ժամանակ համակարգչի էկրանի ռաստրային պատկերը համեմատվում է ելակետային քարտեզի վրա պատկերված բոլոր տարրերի հետ:

107. Թվայնացման որակի ստուգումը ընդգրկում է՝

1) թվայնացման ճշտությունը,

2) թվայնացման տեղեկատվության ամբողջականությունը և հավաստիությունը:

Կադաստրային քարտեզի թվայնացման ճշտությունը ստուգվում է գեոդեզիական հիմքի կետերի, կոորդինատային ցանցի տվյալները համեմատելով դրանց տեսական մեծությունների հետ: Մնացած տեղեկատվությունը ստուգվում է թվային քարտեզների տպիչի վրա ստացված պատճենները համեմատելով ելակետային քարտեզագրական նյութերի հետ:

108. Ծածկագրման (համարակալման) որակի ստուգումը ընդգրկում է՝

1) ծածկագրման ճշտությունը ըստ թաղամասերի և հողամասերի,

2) ծածկագրերի ամբողջականությունը և հավաստիությունը:

Ծածկագրման ճշտությունը անհրաժեշտ է ստուգել թվային քարտեզների տպիչի վրա ստացված պատճենները համեմատելով ելակետային քարտեզագրական նյութերի հետ:

Կադաստրային քարտեզների վրա առանձին տարրերի (օբյեկտների) պատկերման սխալները չպետք է գերազանցեն հավելված 4-ում բերված արժեքները:

 

5. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

 

109. Համատարած կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների ավարտից հետո կազմվում է քարտեզագրված տարածքի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխվածության վերաբերյալ ամփոփագիր` ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի, գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների (հավելված 15): Կազմվում է նաև անշարժ գույքի միավորների, օգտագործողների և սեփականատերերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկագիր (հավելված 16), որում պետք է արտացոլվեն անշարժ գույքի բոլոր միավորների` հողամասերի և շենքերի, շինությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

110. Տեղեկագրի հողամասերի վերաբերյալ բաժնում անհրաժեշտ է լրացնել հողամասերի պայմանական ծածկագրերը (համարները), դրանց նպատակային և գործառնական նշանակությունները, մակերեսները (բնակավայրի տարածքում քառակուսի մետրով, իսկ բնակավայրից դուրս տարածքներում հեկտարով), անշարժ գույքի միավորների օգտագործողների և սեփականատերերի անունները (անվանումները):

111. Տեղեկագրի շենքերի, շինությունների վերաբերյալ բաժնում անհրաժեշտ է լրացնել դրանց պայմանական ծածկագրերը (համարները), մակերեսները՝ արտաքին չափերով (քառ.մ), հարկայնությունը, կառուցման նյութը և կառուցման տարեթիվը:

112. Հողամասերի, շենքերի, շինությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը լրացվում է հանութագրման ժամանակ փաստացի վիճակին համապատասխան, ինչպես նաև սեփականատիրոջ կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից տրված տեղեկատվության հիման վրա:

113. Լոկալ տարածքների կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների ավարտից հետո հանձնվող նյութերը պետք է ներկայացվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Տեղագրական քարտեզագրման և հողաշինարարական աշխատանքների իրականացում» լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար պարտադիր պահանջներ և պայմաններ սահմանող իրավական ակտերի ցանկը հաստատելու մասին» N 290-Ն հրամանով հաստատված ցանկի պահանջներին համապատասխան:

114. Կադաստրային հատակագծերում և քարտեզներում արտահայտված անշարժ գույքի միավորների մակերեսները որոշվում են միայն համակարգչային հատուկ ծրագրերի միջոցով` վերլուծական (անալիտիկ) եղանակով:

115. Կադաստրային հատակագծերում և քարտեզներում և տեղեկագրերում շենքերի, շինությունների մակերեսները տրվում են քառակուսի մետրով՝ 0.01 մ ճշտությամբ, հողամասերի մակերեսները բնակավայրերի տարածքներում տրվում են քառակուսի մետրի 0.01 ճշտությամբ, իսկ բնակավայրից դուրս տարածքներում՝ հեկտարի 0.01 ճշտությամբ:

 

6. ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

 

116. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների ամբողջական ավարտից հետո կատարված աշխատանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ է ներկայացնել հաշվետվություն` երկու օրինակից, որը պետք է հաստատված լինի աշխատանքներն իրականացնող լիցենզավորված անձի կողմից` ստորագրությամբ և կնիքով, նշելով լիցենզիայի համարը, աշխատանքների կատարման և հանձնման ամսաթվերը, ինչպես նաև հաշվետվության թերթերի քանակը: Հաշվետվությունը պետք է պարունակի հետևյալ նյութերը.

1) քարտեզագրված տարածքի հատակագիծը (կամ քարտեզը) թղթային և էլեկտրոնային կրիչներով: Կադաստրային քարտեզներում պատկերված անշարժ գույքի միավորները պետք է արտահայտվեն համապատասխան պայմանական նշաններով, կադաստրային ծածկագրերով (համարներով), գծային չափերով և մակերեսներով: Կադաստրային քարտեզի բոլոր տարրերի պատկերումը և գրագրությունները պետք է լինեն պարզ, ընթեռնելի և միևնույն տառաշարերով (շրիֆտով): Տպագրված կադաստրային հատակագծերի (քարտեզների) հարևան տարածքների առանձին թերթերը պետք է միմյանց հետ լինեն համադրված: Տպագրված կադաստրային հատակագծերի (քարտեզների) թերթերի վրա հստակ պետք է նշված լինեն դաշտային աշխատանքների կատարման և ավարտված աշխատանքների վերջնական հանձնման ամսաթվերը,

2) քարտեզագրված տարածքի էքսպլիկացիան (տարբեր հողատեսքերի հանութագրման դեպքում),

3) ամփոփ տեղեկագիր` անշարժ գույքի միավորների, օգտագործողների և սեփականատերերի վերաբերյալ,

4) քարտեզագրված տարածքի լուսանկարները տվյալ օրվա դրությամբ,

5) կատարված աշխատանքների ամփոփ բացատրագիր` քարտեզագրված տարածքի, դաշտային աշխատանքների կատարման ամսաթվի, աշխատանքների բնույթի, ծավալների, հանույթի տեսակի, մասշտաբի, աշխատանքները կատարող ֆիզիկական անձանց (անուն, ազգանուն, ստորագրություն, վկայականի համար) վերաբերյալ:

 

7. ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄԸ

 

117. Կադաստրային քարտեզների թարմացումը իրականացվում է ժամանակի տվյալ պահին համապատասխան արդիական կադաստրային քարտեզներ ստանալու նպատակով: Կադաստրային քարտեզների թարմացման աշխատանքները՝ կախված տեղանքում փոփոխությունների ինտենսիվությունից և իրականացվող քաղաքաշինական ծրագրերի ծավալից կատարվում են այն տարածքներում, որտեղ համատարած քարտեզագրման աշխատանքների ավարտից հետո անշարժ գույքի հետ կապված փոփոխությունները մեծ ծավալ են կազմում: Թարմացման աշխատանքներն իրականացվում են օդալուսանկարահանման կամ տիեզերական հանութագրման արդյունքում ստացված օրթոֆոտոհատակագծերի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2002 թվականի հուլիսի 11-ի «1:500, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների հրահանգի մասին» N 392-Ն հրամանով հաստատված հրահանգի պահանջներին համապատասխան: Թարմացման են ենթարկվում տեղանքի այն տարրերը և գույքային միավորները, որոնք բացակայում են նախկինում ստեղծված հատակագծերում և քարտեզներում կամ կրել են որոշակի փոփոխություն:

118. Կադաստրային քարտեզները թարմացվում են նաև նոր առաջացած, միավորված և բաժանված անշարժ գույքի միավորների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ժամանակ, երբ իրականացվում է տվյալ գույքը քարտեզում արտացոլելու գործընթացը:

119. Տարածքային ստորաբաժանումների կողմից ընթացիկ հաշվառման, գույքագրման, տեղազննության, գույքի գրանցման, ինքնակամ գույքի օրինականացման գործընթացի ժամանակ փոփոխությունների բացահայտման դեպքում կադաստրային քարտեզների տվյալ հատվածի վրա կատարվում են համապատասխան լրացումներ, որոնք փոխանցվում են կադաստրային քարտեզների տվյալների բազա:

120. Ինքնակամ կառուցված գույքի բացահայտման դեպքում դրանք կադաստրային քարտեզներում պետք է արտահայտվեն մուգ կապույտ գույնով և պայմանական ծածկագրերով, մինչև դրանց օրինականացումը:

121. Փոփոխությունների վերաբերյալ ներկայացվող տվյալներում պետք է հստակ արտահայտված լինեն համայնքի անվանումը, կադաստրային թաղամասը, նոր առաջացող կամ փոփոխվող և նրանց սահմանակից միավորները, դրանց ծածկագրերը (համարները) և գծային չափերը:

(Բաժինը խմբ. 25.08.11 N 229-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐԻ (ՀՈՂԱՄԱՍԻ) ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

122. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների սահմանները ամրացվում են «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված վարչատարածքային միավորի սահմանների նկարագրի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի «ՀՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման հրահանգի հաստատման մասին» N 847-Կ հրամանի պահանջներին համապատասխան:

123. Անշարժ գույքի առանձին միավորների սահմանների ամրացման համար հիմք են հանդիսանում հողամասերի սահմանների շրջադարձային (բեկման) կետերի կոորդինատները:

124. Անշարժ գույքի սահմանները լինում են մոտավոր և ճշգրիտ:

125. Մոտավոր են համարվում անշարժ գույքի սահմանների սխեմատիկ արտապատկերումները կադաստրային քարտեզների (հատակագծերի) վրա, առանց սահմանային ճշգրիտ չափագրումների:

126. Ճշգրիտ են համարվում անշարժ գույքի այն սահմանները, որոնց շրջադարձային (բեկման), անկյունային կետերը և դրանց միացնող գծերը ճշգրիտ արտապատկերված են կադաստրային հատակագծերում և քարտեզներում: Ճշգրիտ սահմանների շրջադարձային կետերի կոորդինատները հիմք են հանդիսանում հողամասի սահմանների ամրացման համար:

127. Սահմանները տեղանքում ամրացվում են սահմանանիշերով միայն սեփականատիրոջ պատվերով և նրա միջոցների հաշվին:

128. Առանձին հողամասերի սահմանները ամրացնելու, այսինքն՝ սահմանազատում կատարելու համար, իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի առկայության դեպքում իրականացվում են հետևյալ աշխատանքները՝

1) հողամասերի սահմանային կետերի տեղափոխում բնության մեջ,

2) հողամասերի սահմանների ամրացում սահմանանիշերով,

3) սահմանանիշերի կոորդինատների որոշում,

4) հողամասերի մակերեսների որոշում,

5) սահմանազատման գործի կազմում:

129. Հողամասերի սահմանազատման և դրանց հետ կապված կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները կարող են կատարվել համապատասխան լիցենզիա ունեցող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ՍԱՀՄԱՆԱՆԻՇԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 

130. Սահմանանիշերը լինում են 2 տեսակի՝

1) երկարաժամկետ պահպանության սահմանանիշեր,

2) ժամանակավոր սահմանանիշեր:

Սահմանանիշերով ամրացվում են հողամասերի սահմանների շրջադարձային կետերը:

131. Սահմանանիշերով չեն ամրացվում և որպես սահմանանիշ կարող են ծառայել այն կետերը, որոնք համընկնում են քարից, բետոնից կառուցված պատերի, ցանկապատերի, պարիսպների, շենքերի և շինությունների պատերի անկյուններին, ինչպես նաև բնական լանդշաֆտի էլեմենտների (ժայռեր, ձորեր, գետեր, գետակներ) և բնական այլ սահմանների հետ:

132. Չկառուցապատված տարածքներում որպես երկարաժամկետ պահպանության սահմանանիշեր օգտագործվում են 20-50 մմ տրամագիծ և 40-100 սմ երկարություն ունեցող բետոնե շաղախով ամրացված մետաղյա խողովակները (հավելված N 17):

133. Կառուցապատված տարածքներում որպես երկարատև պահպանության սահմանանիշեր են օգտագործվում մետաղյա դրոշմանիշեր, որոնք ցեմենտի շաղախով ամրացվում են շենքերի, շինությունների պատերին և փողոցների մայթեզրերին (հավելված N 18):

134. Երկարատև պահպանության սահմանանիշերը պահպանության են հանձնվում համապատասխան արձանագրություն կազմելով:

135. Ժամանակավոր սահմանանիշեր են համարվում փայտյա և մետաղյա ձողերը, որոնք ամրացվում են միայն կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների իրականացման համար: Դրանք ծառայում են կադաստրային թաղամասերի կամ առանձին հողամասերի սահմանների ամրացման համար: Ժամանակավոր սահմանանիշերը պահպանության չեն հանձնվում:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

 

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

136. Հողամասերի սահմանազատումը համալիր աշխատանք է, որն իրականացվում է հողամասի ձեռքբերման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթի (անշարժ գույքի նկատմամբ համապատասխան իրավունքի գրանցման վկայականի) և հերթապահ կադաստրային քարտեզի (հատակագծի) հիման վրա և իր մեջ ընդգրկում է՝

1) Կադաստրային քարտեզների (հատակագծերի) ուսումնասիրություն,

2) Սահմանազատման ենթակա հողամասերի սահմանների դաշտային հետազոտություն,

3) Սահմանազատման ենթակա հողամասերի սեփականատերերի և օգտագործողների տեղեկացում՝ սահմանազատման աշխատանքների կատարման մասին,

4) Սահմանանիշերի կոորդինատների փոխանցում բնության մեջ,

5) Տեղանքում հողամասերի սահմանների շրջադարձային կետերի սահմանանիշերով ամրացում,

6) Հողամասի մակերեսի որոշում,

7) Սահմանների վերականգնման և ամրացման գործի հանձնում արխիվ:

 

4. ՍԱՀՄԱՆԱՆԻՇԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Դաշտային հետազոտությունները (տեղազննություն) տեղանքում կատարվում են նախկինում սահմանազատման առկայությունը ստուգելու, դաշտային աշխատանքների առավել հարմար տեխնոլոգիայի ընտրության և սահմանանիշերի տեսակներն ու տեղադրման վայրն ընտրելու նպատակով:

 

5. ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻՆ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

137. Սահմանազատման աշխատանքները կատարող անձը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վաղօրոք՝ աշխատանքները սկսելուց առնվազն տասը օրացուցային օր առաջ, սահմանազատվող և հարևան հողամասերի սեփականատերերին ու հողօգտագործողներին պատվիրված ծանուցագրի միջոցով տեղեկացնում է սահմանազատման աշխատանքների կատարման օրվա և ժամի մասին:

Ծանուցագրերը կազմվում են երկու օրինակից, որոնցից մեկը կցվում է գործին (հավելված N 19):

Եթե հարևան սեփականատերերից որևէ մեկը 2 անգամ ծանուցագիր ստանալուց հետո չի ներկայանում, ապա սահմանազատումը կատարվում է առանց նրա, որի մասին կազմվում է համապատասխան արձանագրություն համայնքի ղեկավարի ներկայացուցչի և հարևան հողօգտագործողների հետ:

 

6. ՏԵՂԱՆՔՈՒՄ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄԸ

 

138. Հողամասերի սահմանների որոշումը կատարվում է տեղանքում՝ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման ներկայացուցչի, սահմանազատվող և կից հողամասերի սեփականատերերի, օգտագործողների կամ նրանց ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որոնց լիազորությունները վավերացված են սահմանված կարգով տրված լիազորագրերով:

139. Հողամասերի սահմանազատման համար հիմք է հանդիսանում կադաստրային գործը (անշարժ գույքի նկատմամբ համապատասխան իրավունքի գրանցման վկայականը և հերթապահ կադաստրային քարտեզը), որի հիման վրա վերականգնում են հողամասերի սահմանները` համաձայնեցնելով կից հողամասերի սեփականատերերի, օգտագործողների կամ նրանց ներկայացուցիչների հետ:

Հողամասերի սահմանների ամրացումը կատարվում է սահմանված տիպի սահմանանիշերով:

140. Սահմանները ամրացնելուց հետո կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրվում է սահմանազատվող և կից հողակտորների սեփականատերերի, օգտագործողների (կամ նրանց կողմից լիազորված անձանց) և աշխատանքներն իրականացնող ձեռնարկության ղեկավարի կողմից: Ակտը հաստատվում է անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից և կցվում է տվյալ հողամասի կադաստրային գործին:

 

7. ՍԱՀՄԱՆԱՆԻՇԵՐԻ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

141. Այն տարածքներում, որտեղ կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքներ դեռևս չեն կատարվել, սահմանազատման աշխատանքները իրականացվում են հետևյալ հաջորդականությամբ.

1) Տեղանքում սահմանները ամրացվում են սահմանանիշերով,

2) Սահմանանիշերի ամրացումից հետո իրականացվում են նրանց պլանային դիրքի որոշման աշխատանքներ: Սահմանանիշերի կոորդինատները որոշվում են մետրի 0.01 ճշտությամբ։ Օրինակ՝ X = 4526.78մ, Y= 3741.23մ:

Չափումները կատարելու համար կիրառում են՝

3) էլեկտրոնային տախեոմետր,

4) արբանյակային դիրքորոշման կայան:

Գեոդեզիական չափումների արդյունքներով հաշվարկում են սահմանանիշերի կոորդինատները:

142. Հողամասերի մակերեսների հաշվարկումը կատարվում է վերլուծական եղանակով` համակարգչային հատուկ ծրագրերի միջոցով:

 

8. ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ

 

Հողամասերի սահմանազատման արդյունքները կարող են բողոքարկվել աշխատանքները ավարտելուց հետո մեկամսյա ժամկետում՝ դիմելով կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանում, կադաստրի պետական կոմիտե կամ դատական կարգով:

 

9. ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

143. Սահմանազատման աշխատանքների ավարտից հետո աշխատանքներ կատարողը պատվիրատուին և (կամ) անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանմանն է հանձնում սահմանազատման գործը, որի մեջ պետք է ընդգրկված լինի ՝

1) Բացատրագիր՝ կատարված աշխատանքների մասին,

2) Գեոդեզիական ցանցի կետերի կոորդինատների ժողովածուն, որոնք հիմք են հանդիսացել սահմանազատման աշխատանքները իրականացնելու համար (հավելված N 6),

3) Հողամասի հատակագիծը (հավելված N 8),

4) Սահմանազատված հողամասերի օգտագործողներին տրված ծանուցագրերը (հավելված N 19),

5) Հողամասերի սահմանազատման վերաբերյալ կազմված արձանագրությունը (հավելված N 20),

6) Տեղանքի և ամրացված սահմանանիշերի լուսանկարները՝ կատարման օրվա նշագրումով,

7) Սահմանազատման գործը գրանցվում և դրվում է տվյալ հողամասի կադաստրային գործի մեջ:

 

Հավելված 1

 

Էլեկտրոնային տախեոմետրի կիրառմամբ ստեղծվող գեոդեզիական ցանցի ընթացքների ցուցանիշները եվ բնութագրերը

 

Բնութագրերի և ցուցանիշների անվանումը

Պարամետրերը, նշանակությունը, նրան համապատասխանող ճշտությունները հատակագծերի կազմման ընթացքում

մասշ. 1:500

մասշ. 1:1000

մասշ. 1:2000

մասշ. 1:5000

մասշ. 1:10000

քաղաքային

քաղաքային

քաղաքային

քաղաքային

քաղաքային

չկառուցապատ.

չկառուցապատ.

չկառուցապատ.

չկառուցապատ.

չկառուցապատ.

ընթացքի կողմի միջ. երկարութ. (մ)

ընթ. կող. միջ. երկ. (մ)

ընթ. կող. միջ.երկ. (մ)

ընթ. կող. միջ. երկ. (մ)

200

100

500

200

500

200

500

200

500

200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ընթացքի սահմանային երկարությունը (կմ)

                   

ա) Երկու ելակետային կետերի միջև

1.8
2.0

1.3
1.5

3.2
2.5

2.8
2.5

6.0
7.5

5.0
6.5

9.0
12.0

6.0
8.0

25.0

18.0

բ) ելակետային կետերի ու հանգուցային կետերի միջև

1.5
1.8

1.2
1.4

2.8
3.0

2.0
2.5

4.5
5.5

4.0
5.0

6.0
8.0

4.5
7.0

18.0

12.0

գ) Երկու հանգուցային կետերի միջև

1.2
1.5

1.0
1.2

2.5
2.8

2.0
2.3

4.0
4.5

3.5
4.0

5.0
7.0

3.5
6.0

12.0

9.0

Սահմանային պարագիծը (կմ)

4.0
4.5

3.0
4.0

8.5
9.5

7.0
7.5

15.0
18.0

12.0
15.0

37.0
45.0

30.0
37.0

45.0

40.0

Բազմանկյան կողմերի թիվը ոչ ավելի՝

                   

ա) Ընթացքում

9
12

13
15

10
12

14
16

18
20

25
28

27
30

20
25

60

90

բ) Պարագծի մեջ

15
20

30
40

20
25

35
45

37
45

52
68

90
100

95
100

100

100

 

Հավելված 2

 

Կադաստրային հանութագրման աշխատանքներում կիրառվող գեոդեզիական գործիքներով եվ սարքավորումներով անկյունների եվ գծերի երկարությունների չափման նկատմամբ պահանջվող ճշտությունները

 

Է լ ե կ տ ր ո ն ա յ ի ն  տ ա խ ե ո մ ե տ ր

 

TC-305

TC-605

հորիզոնական անկյան չափման ճշտությունը

5''

5''

հեռավորության չափման ճշտությունը

+2մմ + Dx10-6 

+3մմ + Dx10-6

Լ ա զ ե ր ա յ ի ն  հ ե ռ ա չ ա փ  D I S T O

հեռավորության չափման ճշտությունը

+3 մմ

Ժ ա պ ա վ ե ն ա մ ե տ ր

հեռավորության չափման հարաբերական սխալը

1/1000

 

 

Հավելված 3

 

Կադաստրային հատակագծերի եվ քարտեզների ճշտության բնութագրերը

 

Հ/հ

Տեղագրական օբյեկտի անվանումը

mt սմ հատա-կագծի (քարտեզի) վրա

mt սմ տեղանքում

մինչև 1:500

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

1:10000

1:25000

1

Կապիտալ շինություններ, պարիսպների անկյուններ, հորերի կենտրոններ, այլ հստակ ճանաչվող առարկաներ

0.02

4

10

20

40

100

200

500

2

Ասֆալտած ճանապարհների հատման կետերը, գյուղերի թաղամասերի հատման կետերը, առուների և ուրիշ հաստատուն օբյեկտների եզրագծերը

0.04-0.05

8-10

20-25

40-50

80-100

200-250

400-500

1000-1250

3

Վարելահողի սահմանները, գրունտային ճանապարհների, անտառուղիների հատումները և ժամանակի ընթացքում քիչ փոփոխվող այլ օբյեկտներ

0.06-0.10

12-20

30-50

60-100

120-200

300-500

600-1000

1500-2500

4

Անտառների, արոտատեղերի, գետերի և գետակների, ինչպես նաև ուրիշ փոփոխվող և հստակ չճանաչվող օբյեկտների եզրագծերի կետերը

0.11-0.15

22-30

55-75

110-150

220-300

550-750

1100-1500

2750-3750

 

Հավելված 4

 

Կադաստրային հատակագծերի եվ քարտեզների վրա առանձին տարրերի (օբյեկտների) պատկերման նկատմամբ պահանջվող ճշտությունները

 

Սխալների անվանումը

Թույլատրելի

առավելագույն
սխալները

Օբյեկտի բնութագրման սխալը

5-ից ավելի

Օբյեկտի պլանային տեղադիրքի սխալը

3-ից ավելի

Մաթեմատիկական հիմքի սխալի (կոորդինատային ցանց, գեոդեզիական հիմքի կետեր) գերազանցում 0.2 մմ-ից ավելի

1-ից ավելի

Առանձին շերտերում օբյեկտների անհամապատասխանություն, օբյեկտների ուրվագծերի հատումներ

5-ից ավելի

Բաց թողնված (չպատկերված) օբյեկտներ

3-ից ավելի

Չհամաձայնեցված ուրվագծի առկայություն իրար կից (հարևան) թերթերի վրա

1-ից ավելի

Ռաստրային հիմքի (ելակետային քարտեզի) և թվայնացման արդյունքում ստացված քարտեզի վրա պատկերված միևնույն օբյեկտի տեղադիրքի տարբերությունը՝
ա) կետի 0.15 մմ-ից ավելի շեղում

բ) գծի 0.2 մմ-ից ավելի շեղում

30% ավելի

30% ավելի

 

Հավելված 5

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԽՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՈՒԹԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ

 

Մ 1:_______

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_154

 

____________________________

(կատարող կազմակերպության անվանումը)

____________________________

(լիցենզիայի համարը)

________________________________

(ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

______________________________

(կատարողի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

___________________

(ամսաթիվը)

 

Կ.Տ.

 

Պայմանական նշաններ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_159

 

Հավելված 6

 

ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

 

ՀՀ______________________մարզի______________________համայնք

 

Կետերի N

Կետերի տեսակը

Կոորդինատները

Բացարձակ բարձրությունները

X

Y

H

Գեոդեզիական ցանցի ելակետային կետեր

         
         
         
         
         

 Գեոդեզիական խտացման և հանութային ցանցի կետեր

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

____________________________

(կատարող կազմակերպության անվանումը)

____________________________

(լիցենզիայի համարը)

________________________________

(ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

______________________________

(կատարողի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

___________________

(ամսաթիվը)

 

Կ.Տ.

 

Հավելված 7

 

Կադաստրային հանույթի ուրվանկար

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_161

 

Պայմանական նշաններ

 

■ 20, ■ 21 Գեոդեզիական հանութային ցանցի կետեր,

 

4, 5 Անշարժ գույքի միավորների հանութագրվող կետերի համարներ,

 

30.10 Չափված գծի երկարությունը (մ):

 

Հավելված 8

 

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ N_______

 

____________________________________________________

(մարզի, համայնքի անվանումը)

____________________________________________________

(անշարժ գույքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) անունը (անվանումը))

 

___________________________________

անշարժ գույքի պայմանական ծածկագիրը (համարը)

Մ1:                       

(մասշտաբը)

___________________________

(կատարող կազմակերպության անվանումը)

_________________________

(լիցենզիայի համարը)

____________________________

(ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

__________________________

(կատարողի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

__________________

(ամսաթիվը)

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված 9

 

Կադաստրային հատակագծերում և քարտեզներում օգտագործվող պայմանական նշաններ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_155

 

 

Հավելված 10

 

Ց ա ն կ

 

ՀՀ կադաստրային տարածքների (մարզերի) ծածկագրերի

 

Հ/հ

Կադաստրային տարածքի անվանումը

Կադաստրային տարածքի ծածկագիրը

1

 Երևան

01

2

 Արագածոտն

02

3

Արարատ

03 

4

 Արմավիր

 04

5

 Գեղարքունիք

 05

6

 Լոռի

 06

7

 Կոտայք

 07

8

 Շիրակ

 08

9

 Սյունիք

 09

10

 Վայոց ձոր

 10

11

 Տավուշ

 11

 

Ց ա ն կ

 

ՀՀ կադաստրային ենթատարածքների ծածկագրերի

 

Երևան քաղաքի ենթատարածքների ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Աջափնյակ

01-001

2

Ավան

01-002

3

Արաբկիր

01-003

4

Դավթաշեն

01-004

5

Էրեբունի

01-005

6

Կենտրոն

01-006

7

Մալաթիա-Սեբաստիա

01-007

8

Նոր Նորք

01-008

9

Նորք-Մարաշ

01-009

10

Նուբարաշեն

01-010

11

Շենգավիթ

01-011

12

Քանաքեռ-Զեյթուն

01-012

ՀՀ Արագածոտնի մարզի ենթատարածքների (համայնքների) ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Աշտարակ

02-001

2

Ապարան

02-002

3

Թալին

02-003

4

Ագարակ (Աշտարակի շրջ.)

02-004

5

Ագարակավան

02-005

6

Ալագյազ

02-006

7

Ակունք

02-007

8

Աղձք

02-008

9

Սադունց

02-009

10

Անտառուտ

02-010

11

Աշնակ

02-011

12

Ավան

02-012

13

Մեծաձոր

02-013

14

Ավշեն

02-014

15

Արագած (Ապարանի շրջ.)

02-015

16

Արագածավան

02-016

17

Արագածոտն

02-017

18

Արա

02-018

19

Թաթուլ

02-019

20

Արտաշատավան

02-020

21

Արտենի

02-021

22

Արուճ

02-022

23

Ափնագյուղ

02-023

24

Բազմաղբյուր

02-024

25

Օթևան

02-025

26

Արևուտ

02-026

27

Բերքառատ

02-027

28

Բյուրական

02-028

29

Գառնահովիտ

02-029

30

Գեղադիր

02-030

31

Գեղաձոր

02-031

32

Գեղարոտ

02-032

33

Գետափ

02-033

34

Կանչ

02-034

35

Դաշտադեմ

02-035

36

Դավթաշեն

02-036

37

Ճարճակիս

02-037

38

Դիան

02-038

39

Դպրեվանք

02-039

40

Եղիպատրուշ

02-040

41

Եղնիկ

02-041

42

Երնջատափ

02-042

43

Երրորդ սովխոզ

02-043

44

Զարինջա

02-044

45

Զովասար

02-045

46

Թթուջուր

02-046

47

Թլիկ

02-047

48

Իրինդ

02-048

49

Լեռնապար

02-049

50

Լեռնարոտ

02-050

51

Լուսագյուղ

02-051

52

Լուսակն

02-052

53

Ծաղկահովիտ

02-053

54

Ծաղկաշեն

02-054

55

Ծաղկասար

02-055

56

Ծիլքար

02-056

57

Կաթնաղբյուր

02-057

58

Կարբի

02-058

59

Կարմրաշեն

02-059

60

Կաքավաձոր

02-060

61

Կոշ

02-061

62

Հակկո

02-062

63

Հարթավան

02-063

64

Հացաշեն

02-064

65

Հնաբերդ

02-065

66

Ձորագլուխ

02-066

67

Դդմասար

02-067

68

Ղազարավան

02-068

69

Մաստարա

02-069

70

Մելիքգյուղ

02-070

71

Միրաք

02-071

72

Կայք

02-072

73

Ներքին Բազմաբերդ

02-073

74

Ներքին Սասունաշեն

02-074

75

Նիգավան

02-075

76

Նոր Ամանոս

02-076

77

Շողակն

02-077

78

Նորաշեն (Արագածի շրջ.)

02-078

79

Նոր Արթիկ

02-079

80

Նոր Եդեսիա

02-080

81

Շամիրամ

02-081

82

Շենավան

02-082

83

Շենկանի

02-083

84

Շղարշիկ

02-084

85

Ոսկեթաս

02-085

86

Ոսկեհատ

02-086

87

Ոսկեվազ

02-087

88

Չքնաղ

02-088

89

Պարտիզակ

02-089

90

Ջամշլու

02-090

91

Ջրամբար

02-091

92

Ռյա թազա

02-092

93

Սաղմոսավան

02-093

94

Կանիաշիր

02-094

95

Սասունիկ

02-095

96

Սարալանջ

02-096

97

Սիփան

02-097

98

Սորիկ

02-098

99

Սուսեր

02-099

100

Վարդաբյուր

02-100

101

Վարդենիս

02-101

102

Վարդենուտ

02-102

103

Վերին Բազմաբերդ

02-103

104

Վերին Սասնաշեն

02-104

105

Վերին Սասունիկ

02-105

106

Տեղեր

02-106

107

Ցամաքասար

02-107

108

Ուշի

02-108

109

Ուջան

02-109

110

Փարպի

02-110

111

Քուչակ

02-111

112

Օհանավան

02-112

113

Օշական

02-113

114

Օրգով

02-114

115

Միջնատուն

02-115

ՀՀ Արարատի մարզի ենթատարածքների (համայնքների) ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Արտաշատ

03-001

2

Արարատ

03-002

3

Մասիս

03-003

4

Վեդի

03-004

5

Աբովյան

03-005

6

Ազատաշեն

03-006

7

Ազատավան

03-007

8

Այգավան

03-008

9

Այգեզարդ

03-009

10

Այգեպատ

03-010

11

Այգեստան

03-011

12

Այնթապ

03-012

13

Ավշար

03-013

14

Արալեզ

03-014

15

Արարատ

03-015

16

Արաքսավան

03-016

17

Արբաթ

03-017

18

Արգավանդ

03-018

19

Արմաշ

03-019

20

Արևաբույր

03-020

21

Արևշատ

03-021

22

Բաղրամյան

03-022

23

Բարձրաշեն

03-023

24

Բերդիկ

03-024

25

Բերքանուշ

03-025

26

Բյուրավան

03-026

27

Բուրաստան

03-027

28

Գեղանիստ

03-028

29

Գետազատ

03-029

30

Գետափնյա

03-030

31

Գոռավան

03-031

32

Դալար

03-032

33

Դաշտավան

03-033

34

Դաշտաքար

03-034

35

Դարակերտ

03-035

36

Դարբնիկ

03-036

37

Դեղձուտ

03-037

38

Դիմիտրով

03-038

39

Դիտակ

03-039

40

Դվին

03-040

41

Եղեգնավան

03-041

42

Երասխ

03-042

43

Զանգակատուն

03-043

44

Զորակ

03-044

45

Լանջազատ

03-045

46

Լանջանիստ

03-046

47

Լանջառ

03-047

48

Լուսաշող

03-048

49

Լուսառատ

03-049

50

Խաչփառ

03-050

51

Կանաչուտ

03-051

52

Հայանիստ

03-052

53

Հնաբերդ

03-053

54

Հովտաշատ

03-054

55

Հովտաշեն

03-055

56

Ղուկասավան

03-056

57

Մասիս

03-057

58

Մարմարաշեն

03-058

59

Մխչյան

03-059

60

Մրգանուշ

03-060

61

Մրգավան

03-061

62

Մրգավետ

03-062

63

Նարեկ

03-063

64

Նիզամի

03-064

65

Նշավան

03-065

66

Նոյակերտ

03-066

67

Նորաբաց

03-067

68

Նորամարգ

03-068

69

Նորաշեն

03-069

70

Նոր Խարբերդ

03-070

71

Նոր կյանք

03-071

72

Նոր Կյուրին

03-072

73

Նոր ուղի

03-073

74

Շահումյան

03-074

75

Շաղափ

03-075

76

Ոսկետափ

03-076

77

Ոստան

03-077

78

Պարույր Սևակ

03-078

79

Ջրահովիտ

03-079

80

Ջրաշեն

03-080

81

Ռանչպար

03-081

82

Սայաթ - Նովա

03-082

83

Սիս

03-083

84

Սիսավան

03-084

85

Սիփանիկ

03-085

86

Սուրենավան

03-086

87

Վանաշեն

03-087

88

Վարդաշատ

03-088

89

Վարդաշեն

03-089

90

Գինեվետ

03-090

91

Վերին Արտաշատ

03-091

92

Վերին Դվին

03-092

93

Տափերական

03-093

94

Ուրցալանջ

03-094

95

Ուրցաձոր

03-095

96

Փոքր Վեդի

03-096

97

Քաղցրաշեն

03-097

ՀՀ Արմավիրի մարզի ենթատարածքների (համայնքների) ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Արմավիր (Հոկտեմբերյան)

04-001

2

Վաղարշապատ (Էջմիածին)

04-002

3

Մեծամոր

04-003

4

Ակնալիճ

04-004

5

Ակնաշեն

04-005

6

Աղավնատուն

04-006

7

Ամասիա

04-007

8

Ամբերդ

04-008

9

Այգեկ

04-009

10

Այգեշատ (Արմավիրի շրջ.)

04-010

11

Այգեշատ (Էջմիածնի շրջ.)

04-011

12

Ապագա

04-012

13

Առատաշեն

04-013

14

Արագած

04-014

15

Արազափ

04-015

16

Արաքս (Արմավիրի շրջ.)

04-016

17

Արաքս (Էջմիածնի շրջ.)

04-017

18

Արգավանդ

04-018

19

Արգինա

04-019

20

Արմավիր

04-020

21

Արշալույս

04-021

22

Արտամետ

04-022

23

Արտիմետ

04-023

24

Արտաշար

04-024

25

Արևադաշտ

04-025

26

Արևաշատ

04-026

27

Արևիկ

04-027

28

Բագարան

04-028

29

Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.)

04-029

30

Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջ.)

04-030

31

Բամբակաշատ

04-031

32

Բերքաշատ

04-032

33

Գայ

04-033

34

Գետաշեն

04-034

35

Գրիբոյեդով

04-035

36

Դալարիկ

04-036

37

Դաշտ

04-037

38

Դողս

04-038

39

Եղեգնուտ

04-039

40

Երասխահուն

04-040

41

Երվանդաշատ

04-041

42

Զարթոնք

04-042

43

Մայիսյան

04-043

44

Լենուղի

04-044

45

Լեռնագոգ

04-045

46

Լեռնամերձ

04-046

47

Լուկաշին

04-047

48

Լուսագյուղ

04-048

49

Խանջյան

04-049

50

Խորոնք

04-050

51

Ծաղկալանջ

04-051

52

Ծաղկունք

04-052

53

Ծիածան

04-053

54

Կողթավան

04-054

55

Հայթաղ

04-055

56

Հայկաշեն

04-056

57

Հայկավան

04-057

58

Հացիկ

04-058

59

Սարդարապատ

04-059

60

Հովտամեջ

04-060

61

Հուշակերտ

04-061

62

Այգեվան

04-062

63

Մարգարա

04-063

64

Մեծամոր

04-064

65

Մերձավան

04-065

66

Մյասնիկյան

04-066

67

Մրգաշատ

04-067

68

Մրգաստան

04-068

69

Մուսալեռ

04-069

70

Նալբանդյան

04-070

71

Նոր Արմավիր

04-071

72

Նոր Արտագես

04-072

73

Նոր Կեսարիա

04-073

74

Նորակերտ

04-074

75

Նորապատ

04-075

76

Նորավան

04-076

77

Շահումյան

04-077

78

Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա

04-078

79

Շենավան

04-079

80

Շենիկ

04-080

81

Ոսկեհատ

04-081

82

Պտղունք

04-082

83

Ջանֆիդա

04-083

84

Ջրաշեն

04-084

85

Ջրառատ

04-085

86

Ջրաբի

04-086

87

Գեղակերտ

04-087

88

Ալաշկերտ

04-088

89

Վանանդ

04-089

90

Վարդանաշեն

04-090

91

Տալվորիկ

04-091

92

Տանձուտ

04-092

93

Տարոնիկ

04-093

94

Փարաքար

04-094

95

Փշատավան

04-095

96

Քարակերտ

04-096

97

Ֆերիկ

04-097

98

Թաիրով

04-098

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ենթատարածքների (համայնքների) ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Գավառ

05-001

2

Ճամբարակ

05-002

3

Մարտունի

05-003

4

Սևան

05-004

5

Վարդենիս

05-005

6

Ազատ

05-006

7

Ախպրաձոր

05-007

8

Ակունք

05-008

9

Աղբերք

05-009

10

Այգուտ

05-010

11

Այրք

05-011

12

Անտառամեջ

05-012

13

Աստղաձոր

05-013

14

Ավազան

05-014

15

Արեգունի

05-015

16

Արծվանիստ

05-016

17

Արծվաշեն

05-017

18

Արտանիշ

05-018

19

Արփունք

05-019

20

Բերդկունք

05-020

21

Գանձակ

05-021

22

Գեղամաբակ

05-022

23

Գեղամասար

05-023

24

Գեղամավան

05-024

25

Գեղարքունիք

05-025

26

Գեղաքար

05-026

27

Գեղահովիտ

05-027

28

Գետիկ

05-028

29

Դարանակ

05-029

30

Դդմաշեն

05-030

31

Դպրաբակ

05-031

32

Դրախտիկ

05-032

33

Երանոս

05-033

34

Զոլաքար

05-034

35

Զովաբեր

05-035

36

Ծովասար

05-036

37

Թթուջուր

05-037

38

Լանջաղբյուր

05-038

39

Լիճք

05-039

40

Լճաշեն

05-040

41

Լճավան

05-041

42

Լճափ

05-042

43

Լուսակունք

05-043

44

Խաչաղբյուր

05-044

45

Ծակքար

05-045

46

Ծաղկաշեն

05-046

47

Ծաղկունք

05-047

48

Ծափաթաղ

05-048

49

Ծովագյուղ

05-049

50

Ծովազարդ

05-050

51

Ծովակ

05-051

52

Ծովինար

05-052

53

Կալավան

05-053

54

Կախակն

05-054

55

Կարճաղբյուր

05-055

56

Կարմիրգյուղ

05-056

57

Կութ

05-057

58

Կուտական

05-058

59

Հայրավանք

05-059

60

Ձորագյուղ

05-060

61

Ձորավանք

05-061

62

Մադինա

05-062

63

Մարտունի

05-063

64

Մաքենիս

05-064

65

Մեծ Մասրիկ

05-065

66

Ներքին Գետաշեն

05-066

67

Ներքին Շորժա

05-067

68

Նորաբակ

05-068

69

Նորակերտ

05-069

70

Նորաշեն

05-070

71

Նորատուս

05-071

72

Շատջրեք

05-072

73

Շատվան

05-073

74

Շորժա

05-074

75

Չկալովկա

05-075

76

Ջաղացաձոր

05-076

77

Ջիլ

05-077

78

Սարուխան

05-078

79

Սեմյոնովկա

05-079

80

Սոթք

05-080

81

Վահան

05-081

82

Վաղաշեն

05-082

83

Վանևան

05-083

84

Վարդաձոր

05-084

85

Վարդենիկ

05-085

86

Վարսեր

05-086

87

Վերին Գետաշեն

05-087

88

Վերին Շորժա

05-088

89

Տորֆավան

05-089

90

Տրետուք

05-090

91

Փամբակ

05-091

92

Փոքր Մասրիկ

05-092

ՀՀ Լոռու մարզի ենթատարածքների (համայնքների) ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Վանաձոր

06-001

2

Ալավերդի

06-002

3

Ախթալա

06-003

4

Թումանյան

06-004

5

Շամլուղ

06-005

6

Սպիտակ

06-006

7

Ստեփանավան

06-007

8

Տաշիր

06-008

9

Ագարակ

06-009

10

Ազնվաձոր

06-010

11

Աթան

06-011

12

Ահնիձոր

06-012

13

Ամրակից

06-013

14

Այգեհատ

06-014

15

Անտառամուտ

06-015

16

Ապավեն

06-016

17

Արդվի

06-017

18

Արծնի

06-018

19

Արջուտ

06-019

20

Արևածագ

06-020

21

Արևաշող

06-021

22

Աքորի

06-022

23

Բազում

06-023

24

Բլագոդարնոյե

06-024

25

Բովաձոր

06-025

26

Անտառաշեն

06-026

27

Գարգառ

06-027

28

Գեղասար

06-028

29

Գյուլագարակ

06-029

30

Գոգարան

06-030

31

Գուգարք

06-031

32

Դաշտադեմ

06-032

33

Դարպաս

06-033

34

Դեբետ

06-034

35

Դսեղ

06-035

36

Եղեգնուտ

06-036

37

Թեղուտ

06-037

38

Լեջան

06-038

39

Լեռնահովիտ

06-039

40

Լեռնանցք

06-040

41

Լեռնապատ

06-041

42

Լեռնավան

06-042

43

Լերմոնտովո

06-043

44

Լոռի Բերդ

06-044

45

Լորուտ

06-045

46

Լուսաղբյուր

06-046

47

Խնկոյան

06-047

48

Ծաթեր

06-048

49

Ծաղկաբեր

06-049

50

Ծաղկաշատ

06-050

51

Կաթնաղբյուր

06-051

52

Կաթնաջուր

06-052

53

Կաթնառատ

06-053

54

Կաճաճկուտ

06-054

55

Կարմիր Աղեկ

06-055

56

Կողես

06-056

57

Կուրթան

06-057

58

Հագվի

06-058

59

Հալավար

06-059

60

Հաղպատ

06-060

61

Հարթագյուղ

06-061

62

Հոբարձ

06-062

63

Հովնանաձոր

06-063

64

Ձյունաշող

06-064

65

Ձորագետ

06-065

66

Ձորագյուղ

06-066

67

Ձորամուտ

06-067

68

Ղուրսալ

06-068

69

Ճոճկան

06-069

70

Մարգահովիտ

06-070

71

Մարց

06-071

72

Մեդովկա

06-072

73

Մեծ Այրում

06-073

74

Մեծավան

06-074

75

Մեծ Պառնի

06-075

76

Մեղվահովիտ

06-076

77

Միխայելովկա

06-077

78

Մղարթ

06-078

79

Յաղդան

06-079

80

Նեղոց

06-080

81

Նովոսելցովո

06-081

82

Նորաշեն

06-082

83

Նոր Խաչակապ

06-083

84

Շահումյան

06-084

85

Շամուտ

06-085

86

Շենավան

06-086

87

Շիրակամուտ

06-087

88

Շնող

06-088

89

Չկալով

06-089

90

Պաղաղբյուր

06-090

91

Պետրովկա

06-091

92

Պրիվոլնոյե

06-092

93

Պուշկինո

06-093

94

Ջիլիզա

06-094

95

Ջրաշեն

06-095

96

Սարալանջ

06-096

97

Սարահարթ

06-097

98

Սարամեջ

06-098

99

Սարատովկա

06-099

100

Սարչապետ

06-100

101

Սվերդլով

06-101

102

Վահագնաձոր

06-102

103

Վահագնի

06-103

104

Վարդաբլուր

06-104

105

Ուռուտ

06-105

106

Ուրասար

06-106

107

Փամբակ

06-107

108

Քարաբերդ

06-108

109

Քարաձոր

06-109

110

Քարինջ

06-110

111

Քարկոփ

06-111

112

Օձուն

06-112

113

Ֆիոլետովո

06-113

ՀՀ Կոտայքի մարզի ենթատարածքների (համայնքների) ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Հրազդան

07-001

2

Աբովյան

07-002

3

Բյուրեղավան

07-003

4

Եղվարդ

07-004

5

Ծաղկաձոր

07-005

6

Նոր Հաճն

07-006

7

Չարենցավան

07-007

8

Ալափարս

07-008

9

Ակունք

07-009

10

Աղավնաձոր

07-010

11

Առինջ

07-011

12

Արագյուղ

07-012

13

Արամուս

07-013

14

Արգել

07-014

15

Արզական

07-015

16

Արզնի

07-016

17

Արտավազ

07-017

18

Բալահովիտ

07-018

19

Բջնի

07-019

20

Բուժական

07-020

21

Գառնի

07-021

22

Գեղադիր

07-022

23

Գեղաշեն

07-023

24

Գեղարդ

07-024

25

Գետամեջ

07-025

26

Գողթ

07-026

27

Զառ

07-027

28

Զովաշեն

07-028

29

Զովունի

07-029

30

Զովք

07-030

31

Զորավան

07-031

32

Թեղենիք

07-032

33

Լեռնանիստ

07-033

34

Կաթնաղբյուր

07-034

35

Կամարիս

07-035

36

Կապուտան

07-036

37

Կարենիս

07-037

38

Կոտայք

07-038

39

Հանքավան

07-039

40

Հատիս

07-040

41

Հացավան

07-041

42

Ձորաղբյուր

07-042

43

Մայակովսկի

07-043

44

Մարմարիկ

07-044

45

Մեղրաձոր

07-045

46

Մրգաշեն

07-046

47

Նոր Արտամետ

07-047

48

Նոր Գեղի

07-048

49

Նոր գյուղ

07-049

50

Նոր Երզնկա

07-050

51

Նուռնուս

07-051

52

Ողջաբերդ

07-052

53

Պռոշյան

07-053

54

Պտղնի

07-054

55

Ջրաբեր

07-055

56

Ջրառատ

07-056

57

Ջրվեժ

07-057

58

Գետարգել

07-058

59

Սարալանջ

07-059

60

Սոլակ

07-060

61

Մաբերդ

07-061

62

Վերին Պտղնի

07-062

63

Քաղսի

07-063

64

Քանաքեռավան

07-064

65

Քասախ

07-065

66

Քարաշամբ

07-066

67

Ֆանտան

07-067

ՀՀ Շիրակի մարզի ենթատարածքների (համայնքների) ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Գյումրի

08-001

2

Արթիկ

08-002

3

Մարալիկ

08-003

4

Ազատան

08-004

5

Ալվար

08-005

6

Ախուրիկ

08-006

7

Ախուրյան

08-007

8

Աղին

08-008

9

Աղվորիկ

08-009

10

Ամասիա

08-010

11

Այգեբաց

08-011

12

Անիավան

08-012

13

Անիպեմզա

08-013

14

Անուշավան

08-014

15

Աշոցք

08-015

16

Առափի

08-016

17

Արդենիս

08-017

18

Արեգնադեմ

08-018

19

Արփենի

08-019

20

Արևիկ

08-020

21

Արևշատ

08-021

22

Բագրավան

08-022

23

Բայանդուր

08-023

24

Բանդիվան

08-024

25

Բաշգյուղ

08-025

26

Բավրա

08-026

27

Բենիամին

08-027

28

Բերդաշեն

08-028

29

Գառնառիճ

08-029

30

Գեղանիստ

08-030

31

Գետափ

08-031

32

Գետք

08-032

33

Բյուրակն

08-033

34

Գոգհովիտ

08-034

35

Գտաշեն

08-035

36

Գուսանագյուղ

08-036

37

Երազգավորս

08-037

38

Զարիշատ

08-038

39

Զորակերտ

08-039

40

Զույգաղբյուր

08-040

41

Թավուշ

08-041

42

Թորոսգյուղ

08-042

43

Իսահակյան

08-043

44

Լանջիկ

08-044

45

Լեռնագյուղ

08-045

46

Լեռնակերտ

08-046

47

Լեռնուտ

08-047

48

Լուսակերտ

08-048

49

Լուսաղբյուր

08-049

50

Ծաղկուտ

08-050

51

Կամո

08-051

52

Կապս

08-052

53

Կառնուտ

08-053

54

Կարմրավան

08-054

55

Կարմրաքար

08-055

56

Կաքավասար

08-056

57

Կրաշեն

08-057

58

Կրասար

08-058

59

Հայկաձոր

08-059

60

Հայկասար

08-060

61

Հայկավան

08-061

62

Հայրենյաց

08-062

63

Հառիճ

08-063

64

Հարթաշեն

08-064

65

Հացիկ

08-065

66

Հողմիկ

08-066

67

Հոռոմ

08-067

68

Հովիտ

08-068

69

Հովտաշեն

08-069

70

Հովտուն

08-070

71

Հովունի

08-071

72

Ձիթհանքով

08-072

73

Ձորակապ

08-073

74

Ձորաշեն

08-074

75

Ղազանչի

08-075

76

Ղարիբջանյան

08-076

77

Մայիսյան

08-077

78

Մարմաշեն

08-078

79

Մեծ Մանթաշ

08-079

80

Մեծ Սարիար

08-080

81

Մեծ Սեպասար

08-081

82

Մեղրաշատ

08-082

83

Մեղրաշեն

08-083

84

Բասեն

08-084

85

Մուսայելյան (Աշոցքի շրջ.)

08-085

86

Նահապետավան

08-086

87

Նոր կյանք

08-087

88

Շաղիկ

08-088

89

Շիրակ

08-089

90

Շիրակավան

08-090

91

Ողջի

08-091

92

Ոսկեհասկ

08-092

93

Պեմզաշեն

08-093

94

Ջաջուռ

08-094

95

Ջաջուռավան

08-095

96

Ջրաձոր

08-096

97

Ջրառատ

08-097

98

Ջրափի

08-098

99

Սալուտ

08-099

100

Սառնաղբյուր

08-100

101

Սարագյուղ

08-101

102

Սարալանջ

08-102

103

Սարակապ

08-103

104

Սարապատ

08-104

105

Սարատակ

08-105

106

Սիզավետ

08-106

107

Սպանդարյան

08-107

108

Վահրամաբերդ

08-108

109

Վարդաղբյուր

08-109

110

Վարդաքար

08-110

111

Տուֆաշեն

08-111

112

Ցողամարգ

08-112

113

Փանիկ

08-113

114

Փոքրաշեն

08-114

115

Փոքր Մանթաշ

08-115

116

Փոքր Սարիար

08-116

117

Փոքր Սեպասար

08-117

118

Քարաբերդ

08-118

119

Քեթի

08-119

ՀՀ Սյունիքի մարզի ենթատարածքների (համայնքների) ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Կապան

09-001

2

Ագարակ

09-002

3

Գորիս

09-003

4

Դաստակերտ

09-004

5

Մեղրի

09-005

6

Սիսիան

09-006

7

Քաջարան

09-007

8

Ագարակ

09-008

9

Ալվանք

09-009

10

Ախլաթյան

09-010

11

Աղիտու

09-011

12

Աղվանի

09-012

13

Անգեղակոթ

09-013

14

Անտառաշատ

09-014

15

Աշոտավան

09-015

16

Առաջաձոր

09-016

17

Արավուս

09-017

18

Արծվանիկ

09-018

19

Արևիս

09-019

20

Բալաք

09-020

21

Բարձրավան

09-021

22

Բնունիս գյուղ

09-022

23

Բռնակոթ

09-023

24

Ակներ

09-024

25

Գեղանուշ

09-025

26

Գեղի

09-026

27

Գետաթաղ

09-027

28

Գորայք

09-028

29

Գուդեմնիս

09-029

30

Դավիթ Բեկ

09-030

31

Դարբաս

09-031

32

Տավրուս

09-032

33

Եղեգ

09-033

34

Եղվարդ

09-034

35

Թանահատ

09-035

36

Թասիկ

09-036

37

Լեհվազ

09-037

38

Լեռնաձոր

09-038

39

Լիճք

09-039

40

Լծեն

09-040

41

Լոր

09-041

42

Աճանան

09-042

43

Խդրանց

09-043

44

Խնածախ

09-044

45

Խնձորեսկ

09-045

46

Խոզնավար

09-046

47

Խոտ

09-047

48

Ծավ

09-048

49

Ծղուկ

09-049

50

Կաղնուտ

09-050

51

Կարճևան

09-051

52

Կոռնիձոր

09-052

53

Կուրիս

09-053

54

Հալիձոր

09-054

55

Հարթաշեն

09-055

56

Հարժիս

09-056

57

Հացավան

09-057

58

Ձորաստան

09-058

59

Ղարատղա

09-059

60

Իշխանասար

09-060

61

Ճակատեն

09-061

62

Մուցք

09-062

63

Ներքին Խնձորեսկ

09-063

64

Ներքին Խոտանան

09-064

65

Ներքին Հանդ

09-065

66

Նռնաձոր

09-066

67

Նորաշենիկ

09-067

68

Նորավան

09-068

69

Շաղատ

09-069

70

Շաքի

09-070

71

Շենաթաղ

09-071

72

Շիկահող

09-072

73

Շինուհայր

09-073

74

Շվանիձոր

09-074

75

Շրվենանց

09-075

76

Շուռնուխ

09-076

77

Որոտան (Գորիսի շրջ.)

09-077

78

Որոտան (Սիսիանի շրջ.)

09-078

79

Չափնի

09-079

80

Սալվարդ

09-080

81

Սառնակունք

09-081

82

Սյունիք

09-082

83

Նժդեհ

09-083

84

Սպանդարյան

09-084

85

Սվարանց

09-085

86

Սրաշեն

09-086

87

Սևաքար

09-087

88

Վահրավար

09-088

89

Վաղատին

09-089

90

Վաղատուր

09-090

91

Վանեք

09-091

92

Վարդանիձոր

09-092

94

Վարդավանք

09-094

95

Վերին Խոտանան

09-095

96

Վերիշեն

09-096

97

Տաթև

09-097

98

Տանձավեր

09-098

99

Տանձատափ

09-099

100

Տաշտուն

09-100

101

Տեղ

09-101

102

Տոլորս

09-102

103

Տորունիք

09-103

104

Ուժանիս

09-104

105

Ույծ

09-105

106

Նոր Աստղաբերդ

09-106

108

Քաշունի

09-108

109

Քաջարան

09-109

110

Քարահունջ

09-110

111

Քարաշեն

09-111

113

Օխտար

09-113

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի ենթատարածքների (համայնքների) ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Եղեգնաձոր

10-001

2

Ջերմուկ

10-002

3

Վայք

10-003

4

Ագարակաձոր

10-004

5

Ազատեկ

10-005

6

Աղավնաձոր

10-006

7

Աղնջաձոր

10-007

8

Արենի

10-008

9

Արին

10-009

10

Արտաբույնք

10-010

11

Արտավան

10-011

12

Արփի

10-012

13

Բարձրունի

10-013

14

Գետափ

10-014

15

Գլաձոր

10-015

16

Գնդեվազ

10-016

17

Գնիշիկ

10-017

18

Գողթանիկ

10-018

19

Գոմք

10-019

20

Ելփին

10-020

21

Եղեգիս

10-021

22

Զառիթափ

10-022

23

Զեդեա

10-023

24

Թառաթումբ

10-024

25

Խաչիկ

10-025

26

Խնձորուտ

10-026

27

Կարմրաշեն

10-027

28

Հերհեր

10-028

29

Հերմոն

10-029

30

Հորբատեղ

10-030

31

Հորս

10-031

32

Մալիշկա

10-032

33

Մարտիրոս

10-033

34

Նոր Ազնաբերդ

10-034

35

Շատին

10-035

36

Չիվա

10-036

37

Ռինդ

10-037

38

Սալլի

10-038

39

Սարավան

10-039

40

Սերս

10-040

41

Վարդահովիտ

10-041

42

Վերնաշեն

10-042

43

Փոռ

10-043

44

Քարագլուխ

10-044

ՀՀ Տավուշի մարզի ենթատարածքների (համայնքների) ծածկագրերը

Հ/հ

Կադաստրային ենթատարածքի անվանումը

Կադաստրային ենթատարածքի ծածկագիրը

1

Իջևան

11-001

2

Բերդ

11-002

3

Դիլիջան

11-003

4

Նոյեմբերյան

11-004

5

Ազատամուտ

11-005

6

Ակնաղբյուր

11-006

7

Աղավնավանք

11-007

8

Աճարկուտ

11-008

9

Այգեհովիտ

11-009

10

Այգեձոր

11-010

11

Այգեպար

11-011

12

Այրում

11-012

13

Աչաջուր

11-013

14

Արծվաբերդ

11-014

15

Արճիս

11-015

16

Բագրատաշեն

11-016

17

Բաղանիս

11-017

18

Բարեկամավան

11-018

19

Բերդավան

11-019

20

Բերքաբեր

11-020

21

Գանձաքար

11-021

22

Գետահովիտ

11-022

23

Գոշ

11-023

24

Դեբեդավան

11-024

25

Դեղձավան

11-025

26

Դիտավան

11-026

27

Դովեղ

11-027

28

Ենոքավան

11-028

29

Թեղուտ

11-029

30

Տավուշ

11-030

31

Իծաքար

11-031

32

Լճկաձոր

11-032

33

Լուսահովիտ

11-033

34

Լուսաձոր

11-034

35

Խաշթառակ

11-035

36

Խաչարձան

11-036

37

Ծաղկավան (Իջևանի շրջ.)

11-037

38

Ծաղկավան (Բերդի շրջ.)

11-038

39

Կիրանց

11-039

40

Կոթի

11-040

41

Կողբ

11-041

42

Հաղարծին

11-042

43

Հաղթանակ

11-043

44

Հովք

11-044

45

Մոսեսգեղ

11-045

46

Նավուր

11-046

47

Ներքին Կարմիր աղբյուր

11-047

48

Նորաշեն

11-048

49

Ոսկեպար

11-049

50

Ոսկեվան

11-050

51

Չինարի

11-051

52

Չինչին

11-052

53

Չորաթան

11-053

54

Պառավաքար

11-054

55

Պտղավան

11-055

56

Ջուջևան

11-056

57

Սարիգյուղ

11-057

58

Սևքար

11-058

59

Վազաշեն

11-059

60

Վարագավան

11-060

61

Վերին Կարմիր աղբյուր

11-061

62

Զորական

11-062

 

Հավելված 11

 

Օ ր ի ն ա կ

 

համայնքի բնակավայրի սահմանագծից ներս գտնվող տարածքի կադաստրային թաղամասերի պայմանական ծածկագրման (համարակալման)

 

Հավելված 12

 

Օ ր ի ն ա կ

 

համայնքի բնակավայրի սահմանագծից դուրս գտնվող տարածքի կադաստրային թաղամասերի պայմանական ծածկագրման (համարակալման)

 

Հավելված 13

 

Օ ր ի ն ա կ

 

համայնքի ներսում մեկից ավելի բնակավայրեր ունեցող տարածքների կադաստրային թաղամասերի պայմանական ծածկագրման (համարակալման)

 

Հավելված 14

 

Օ ր ի ն ա կ

 

բնակավայրի տարածքի կադաստրային թաղամասում գտնվող շենքերի, շինությունների պայմանական ծածկագրման (համարակալման)

 

Հավելված 15

 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր


 

հողային ֆոնդի առկայության ԵՎ բաշխման

 

(ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների)

 

առ ____________.200... թ.
 

   

Մարզ՝

 
 
 
 
   

(անվանում)

 

(ծածկագիր*)

Համայնք՝

 
 
 
 
 
   

(անվանում)

 

(ծածկագիր*)

 

(հեկտարներով)

NN

Նպատա-
կային
նշանա-
կություն

Հողատեսք, գործառնական նշանակություն

պայմա-
նական ծածկա-
գիրը
(համարը)

 Ընդա-
մենը (2+3+
4+8
+12)

Սեփականության սուբյեկտ

ՀՀ քաղա-
քա-
ցիների

ՀՀ իրա-
վաբա-
նական անձանց

համայնքային

 պետական

Օտար-
երկրյա
պետու-
թյուն-
ների,
կազ-
մակեր-
պու-
թյուն-
ների
և ՀՀ-ում
կացու-
թյան
հատուկ
կարգա-
վիճակ ունեցող անձանց

 ընդա-
մենը
(5+6
+7)

 տրված անհա-
տույց
օգտա-
գործ-
ման

տրված վար-
ձակա-
լության

օգտա-
գործ-
ման և վար-
ձակա-
լության չտրված

ընդա-
մենը (9+10
+11)

 տրված անհա-
տույց օգտա-
գործ-
ման

տրված վար-
ձակա-
լության

օգտա-
գործման և վարձակա-
լության չտրված

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1

1. Գյուղա-
տնտե-
սական

վարելահող

                         

1.2

բազմ. տնկ., ընդամ.

                         

1.2.1

այդ թվում՝ պտղ. այգի

                         

1.2.2

խաղողի այգի

                         

1.2.3

 այլ բազմամյա

                         

1.3

խոտհարք

                         

1.4

արոտ

                         

1.5

այլ հողատեսքեր

                         

1

Ընդամենը

                         

2.1

2. Բնակա-
վայրերի

բնակելի կառուց.

                         

2.1.1

այդ թվում՝ տնամերձ

                         

2.1.2

այգեգ-ն (ամառ-ն)

                         

2.2

հասարակ կառուց.

                         

2.3

խառը կառուցապ.

                         

2.4

ընդհ. օգտագործ.

                         

2.5

այլ հողեր

                         

2

Ընդամենը

                         

3.1

3. Արդյուն. ընդերքօգ.
և այլ արտ նշան. օբ.

արդյունաբ.

                         

3.2

գյուղտնտ., արտադ.

                         

3.3

պահեստների

                         

3.4

ընդերք. օգտագործ.

                         

3

Ընդամենը

                         

4.1

4. Էներգե-
տիկայի, տրանս-
պորտի,
կապի, կոմունալ ենթակ. օբ.

էներգետիկայի

                         

4.2

կապի

                         

4.3

տրանսպորտի

                         

4.4

կոմուն. ենթակառ.

                         

4

Ընդամենը

                         

5.1

5. Հատուկ պահ-
պանվող
տարածք-
ների

բնապահպան.

                         

5.1.1

այդ թվում՝ արգելց.

                         

5.1.2

 արգելավայրեր

                         

5.1.3

 ազգային պարկ

                         

5.2

առողջարարակ.

                         

5.3

հանգստի

                         

5.4

պատմ. և մշակութ.

                         

5

Ընդամենը

                         

6

6. Հատուկ նշանա-
կության

Ընդամենը

                         

7.1

7. Անտա-
ռային

անտառ

                         

7.2

 

թփուտ

                         

7.3

վարելահող

                         

7.4

խոտհարք

                         

7.5

արոտ

                         

7.6

այլ հողեր

                         

7

Ընդամենը

                         

8.1

8. Ջրային

գետեր

                         

8.2

ջրամբարներ

                         

8.3

լճեր

                         

8.4

ջրանցքներ

                         

8.5

հդտ. և ջր. այլ օբ.

                         

8

Ընդամենը

                         

9.1

9. Պահու-
ստային

աղուտներ

                       

9.2

ավազուտներ

                       

9.3

ճահիճներ

                       

9.4

                         

9.5

այլ անօգտագործելի հողեր

                       

9

Ընդամենը

                       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՈՂԵՐ (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

                       

                      

Համայնքի ղեկավար`

____________

 ԱԳԿՊԿ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար`

____________
       

(ստորագրություն, կնիք)

(ստորագրություն, կնիք)

 

Հավելված 16

 

 

Տարածքի ծածկագիրը _________

Ենթատարածքի ծածկագիրը _______

 

Տ ե ղ ե կ ա գ ի ր

 

____________ մարզի ___________ համայնքի անշարժ գույքի միավորների, օգտագործողների և սեփականատերերի

 

Հ/հ

Անշարժ գույքի միավորի օգտա-
գործողի, սեփակա-
նատիրոջ անվանումը
(անուն, ազգանուն, հայրանուն)

Հողամասեր

Շենքեր, շինություններ

Ծանոթու-
թյուն

Պայմանական ծածկագիրը
(համարը)

Նպատա-
կային նշանա-
կությունը

Գործառնական նշանակությունը
(հողատեսքը)

Մակերեսը

Պայմանական ծածկագիրը
(համարը)

Հարկայ-
նությունը

Կառուց-
ման նյութը

Կառուցման տարեթիվը

Մակերեսը
(քառ.մ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

Հավելված 17

 

Ու ր վ ա գ ի ծ

 

չկառուցապատված տարածքում երկարաժամկետ պահպանության սահմանանիշի

 

Հավելված 18

 

Ու ր վ ա գ ի ծ

 

կառուցապատված տարածքում երկարաժամկետ պահպանության սահմանանիշի

 

Հավելված 19

Ծ ա ն ու ց ա գ ի ր

 

Տրվում է__________________________________________________________

սահմանազատվող հողամասի սեփականատիրոջ/օգտագործողի տվյալները

 

Խնդրվում է Ձեզ «___»_________ 20__թ-ի ժամը ___-ին ներկայանալ անձամբ կամ ուղարկել Ձեր
ներկայացուցչին _________________________ հասցեով _________________________

հողամասի պայմանական ծածկագիրը (համարը)

 

Ձեր և Ձեր հարևանների հողամասերի սահմանների ճշտման և վերականգնման աշխատանքներին
մասնակցելու համար:

Ձեր կամ Ձեր լիազորված անձի (լիազորագրով) ներկայությունը սահմանազատման աշխատանքներին և
համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրմանը պարտադիր է:

 _______________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը           

''_____'' ___________________ 20 թ.


Հավելված 20

 

«_____» _________________ 20 թ.

Ա ր ձ ա ն ա գ ր ու թ յ ու ն

 

հողամասի սահմանազատման վերաբերյալ

___________________________________________________________

սահմանազատվող հողամասի պայմանական ծածկագիրը (համարը)

 

Հիմք ընդունելով ________________________ դիմումը տրված «___» ______ 20 թ-ին

                          դիմումատուի անունը (անվանումը)

 

_________________________________________________________

սահմանազատում իրականացնող անձի անունը (անվանումը) և տվյալները

 

կատարել է ________________________________ հողամասի սահմանազատման աշխատանքներ:

                  հողամասի պայմանական ծածկագիրը (համարը)

 

Սահմանազատումը կատարել է հողամասերի սեփականատերերի (օգտագործողների) կամ նրանց կողմից լիազորված անձանց ներկայությամբ

 

Սահմանակետի հերթական համարը

Սահմանանիշի համարը

Սահմանակետերի կոորդինատները

Սահմանազատ-վող հողամասի կողմերը

Սահմանակից հողօգտագործողների անվանումները

x

y

1

     

1-2 

 

2

     

 2-3

 

3

     

 3-4

 

4

     
   
       
   
       

 

Կատարող կազմակերպության անվանումը՝ ____________________ (Կ.Տ.)
Լիցենզիայի համարը՝ ____________________
Կատարողի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը՝ ____________________

Սահմանազատվող հողամասի սեփականատիրոջ

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը (անվանումը)՝

____________________

Սահմանակից հողօգտագործողների

ստորագրությունները, անունները, ազգանունները (անվանումները)՝

____________________

(հավելվածը խմբ. 25.08.11 N 229-Ն)