Համարը 
Ն-0266-I
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳԽՏ 1991/4
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գերագույն խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
26.02.1991
Ստորագրող մարմինը 
Ստորագրման ամսաթիվը 
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
15.11.2002

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը կամավոր հիմունքներով միավորված Հայաստանի Հանրապետության ընտրական տարիք ունեցող քաղաքացիների միավորում է, ունի ծրագիր ու կանոնադրություն, ընտրությունների միջոցով մասնակցում է պետական իշխանության մարմինների կազմավորմանը, դրանց գործունեությանը, ինչպես նաև հանրապետության հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային կյանքին:

 

ՀՈԴՎԱԾ 2. հԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը կազմավորվում է հասարակական-քաղաքական կազմակերպության համագումարում կամ հիմնադիր ժողովում հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ծրագրի, կանոնադրության հաստատմամբ, ղեկավար մարմինների ընտրությամբ:

Արդարադատության և ներքին գործերի նախարարություններում, պետական անվտանգության կոմիտեում, դատախազությունում, պետական արբիտրաժում, դատական մարմիններում, մաքսային ծառայությունում աշխատող, ինչպես նաև բանակում ծառայող քաղաքացիները նշված մարմիններում աշխատելու կամ ծառայելու ժամանակահատվածում չեն կարող լինել որևէ հասարակական-քաղաքական կազմակերպության անդամ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում` ղեկավարվելով իր կանոնադրությամբ և ծրագրով:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցված հասարակական-քաղաքական կազմակերպություններն իրավահավասար են:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ղեկավար մարմինը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը իրավունք չունի`

- ղեկավարվել Հայաստանի տարածքից դուրս գործող կազմակերպությունների, պետական մարմինների կողմից, մտնել այդ կազմակերպությունների կազմակերպական կառուցվածքի մեջ.

- ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պետական և քաղաքական կարգի բռնի փոփոխություն, քաղաքացիների ու կազմակերպությունների դեմ ուղղված բռնի գործողություններ, հանդես գալ նման կոչերով, համագործակցել բռնություն ձեռնարկող կազմակերպությունների հետ.

- հրահրել թշնամանք ազգային, ռասայական, կրոնական, սոցիալիստական խմբերի միջև.

- ֆինանսական և նյութական օգնություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող աղբյուրներից, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններից, պետական հաստատություններից, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի.

- հիմնել կազմակերպական կառուցվածքներ պետական մարմիններում, ինչպես նաև հիմնարկներում, ձեռնարկություններում, կազմակերպություններում, ուսումնական հաստատություններում.

- ունենալ ֆինանսատնտեսական գործունեություն իրականացնող օբյեկտներ, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի.

- զբաղվել օրենսդրությանը հակասող այլ գործունեությամբ:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը հետապնդվում է օրենքով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 4. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը գրանցվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գրանցումը կատարվում է դիմումը, կանոնադրությունը, համագումարի կամ հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը արդարադատության նախարարություն ներկայացնելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում, եթե սույն օրենքի պահանջները խախտված չեն:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գրանցումը մերժվում է, եթե արդեն գրանցված է նույն անվանմամբ այլ հասարակական-քաղաքական կազմակերպություն:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գրանցումը մերժելու դեպքում այդ մասին հիմնադիրները իրազեկ են պահվում գրավոր, ոչ ուշ, քան գրանցման համար նախատեսված ժամկետի ավարտից երեք օր հետո, նշելով մերժման պատճառները: Կանոնադրության փոփոխությունները գրանցվում են սույն հոդվածում սահմանված կարգով:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գրանցման պահից հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը, ինչպես նաև կանոնադրության մեջ թվարկված կազմակերպությունները ձեռք են բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը գրանցելու մերժումը կարող է գանգատարկվել Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն դատարանին:

 

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը, որն իր անօրինական գործողություններով նյութական կամ բարոյական վնաս է հասցրել Հայաստանի Հանրապետությանը, ձեռնարկություններին, հիմնարկներին, կազմակերպություններին, քաղաքացիներին կամ թույլ տվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ խախտումներ, պատասխանատվություն է կրում օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով կարող են պատկանել շինություններ, դրամական, փոխադրական միջոցներ, գույք, որոնք անհրաժեշտ են իր ծրագրային և կանոնադրական խնդիրների իրականացման համար:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը պետական ձեռնարկությունների, հասարակական կազմակերպությունների ու քաղաքացիների հետ վարկային հիմունքներով կամ վարձակալական պայմանագրով կարող է օգտվել նրանց շինություններից և գույքից:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության միջոցները գոյանում են անդամավճարներից, հրատարակչական գործունեությունից, ոչ պետական աղբյուրներից ստացող նվիրատվություններից, ժառանգություն ստացվող գույքից, մշակութային միջոցառումներից:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության եկամուտները ենթակա են հարկման` օրենքով սահմանված կարգով:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության եկամուտների, դրանց աղբյուրների և ծախսերի, ինչպես նաև սեփականության օրինականությունը ենթակա է պետական ֆինանսական վերահսկողության:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը ֆինանսական մարմիններին ներկայացնում է հայտարարություն տարեկան ֆինանսական գործունեության մասին, որը հրապարակվում է մամուլում:

 

ՀՈԴՎԱԾ 7. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄՆ ՈՒ ԱՐԳԵԼՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը խախտելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի կամ արդարադատության նախարարության ներկայացմամբ հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեությունը կասեցնում կամ արգելում է Հայաստանի Հանրապետության գերագույն դատարանը:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեության կասեցման դեպքում նրա ղեկավար մարմիններին գրավոր տեղեկություն է տրվում որոշման և հասարակական-քաղաքական կազմակերպության կողմից թույլ տրված օրենքի խախտումների մասին, նշանակվում է այդ խախտումների վերացման ժամկետ:

Օրենքի խախտումների վերացումից հետո հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը, որը Հայաստանի Հանրապետության գերագույն դատարանի նշանակած ժամկետի ավարտից հետո մեկ ամսվա ընթացքում հասարակական-քաղաքական կազմակերպությանը գործունեությունը շարունակելու թույլատվություն է տալիս:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեության կասեցման մասին որոշումը Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն դատարանը կարող է վերանայել արդարադատության նախարարության ներկայացմամբ:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեության կասեցման ընթացքում նրան արգելվում է օգտվել սույն օրենքով նախատեսված իրավունքներից:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեությունը կարող է կասեցվել մինչև վեց ամիս ժամկետով:

Եթե հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը իր գործունեության կասեցումից հետո չի վերացնում խախտումները կամ կասեցման օրից մեկ տարվա ընթացքում թույլ է տալիս օրենքի նոր խախտում, նրա գործունեությունը կասեցվում է մեկ տարով, սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված կարգով:

Գործունեության կրկնակի կասեցումից հետո մեկ տարվա ընթացքում օրենքների նոր խախտման դեպքում հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեությունը կարող է արգելվել սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված կարգով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 8. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների գործունեության օրինականությունը վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը: Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների գործունեության օրինականության վերաբերյալ արդարադատության նախարարություն դիմելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հասարակական, հասարակական- քաղաքական կազմակերպությունները, պետական մարմինները, այլ իրավաբանական անձինք: