Համարը 
N 1207-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.10.10/49(923) Հոդ.1087
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
20.09.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.09.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
20.10.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
15.03.2021

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԴՐԱՆՑ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

20 սեպտեմբերի 2012 թվականի N 1207-Ն

 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԴՐԱՆՑ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունների ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունների անցկացման և դրանց արդյունքները պետական մարմիններին և այլ անձանց տրամադրելու կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. սեպտեմբերի 29

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

սեպտեմբերի 20-ի N 1207-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

1. Բիոպսիոն հետազոտություն

2. Ցիտոլոգիական հետազոտություն

3. Ախտաբանաանատոմիական հերձում (աուտոպսիա)

4. Ախտաբանաանատոմիական հերձման (աուտոպսիա) նյութի հիստոլոգիական հետազոտություն

5. Ընկերքի հետազոտություն

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

սեպտեմբերի 20-ի N 1207-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունների անցկացման և դրանց արդյունքները պետական մարմիններին և այլ անձանց տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունների իրականացման հիմնական խնդիրներն են՝

1) պացիենտի կյանքի ընթացքում ախտորոշման և իրականացվող բուժման արդյունավետության որոշումը.

2) մահվան պատճառների հայտնաբերումը և բուժական-ախտորոշիչ միջամտությունների որակի վերահսկումը.

3) Հայաստանի Հանրապետությունում հիվանդացության և մահացության հանգամանքների հետազոտումը` հիվանդության ընթացքի և մահացության պատճառների մասին ճշգրիտ վիճակագրական տվյալների ստացման նպատակով.

4) կազմակերպչական, կանխարգելիչ և այլ միջոցառումների մշակումը և բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնող մասնագետներին ներկայացնելը՝ բժշկական հաստատությունների աշխատանքի որակի բարելավման նպատակով.

5) բժշկական միջամտության հետևանքների գնահատումը.

6) հիվանդությունների հետմահու ախտորոշումը.

7) մահվան անմիջական պատճառի, առաջնային և հիմնական հիվանդությունների որոշումը, սուր վարակիչ և հատուկ վտանգավոր վարակների հայտնաբերումը:

 

II. ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

3. Ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունները կատարվում են բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակի համար լիցենզավորված հաստատությունում (այսուհետ` հաստատություն)՝ համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետ-բժիշկների կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կարգին համապատասխան:

4. Բիոպսիոն հետազոտությունը նախավիրահատական և հետվիրահատական շրջանում հյուսվածքների ու օրգանների՝ մորֆոլոգիական մեթոդներով իրականացվող ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունն է, որն իրականացվում է կենդանության օրոք հիվանդության ախտորոշման և անցկացվող բուժման արդյունավետության նպատակով:

5. Ցիտոլոգիական հետազոտությունը նախավիրահատական և հետվիրահատական շրջանում հյուսվածքների՝ ցիտոլոգիական մեթոդներով իրականացվող ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունն է, որն իրականացվում է՝ կենդանության օրոք հիվանդության ախտորոշման նպատակով:

6. Ախտաբանաանատոմիական հերձումը (աուտոպսիա) հանգուցյալի մարմնի ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունն է, որն իրականացվում է մահվան պատճառի և բուժական պրոցեսի հսկողության նպատակով:

7. Ախտաբանաանատոմիական հերձման նյութի հիստոլոգիական հետազոտությունն ախտաբանաանատոմիական հերձման արդյունքում վերցված հյուսվածքների և օրգանների հիստոլոգիական հետազոտությունն է, որն իրականացվում է մահվան պատճառը հաստատելու նպատակով:

8. Ընկերքի հետազոտությունն ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունն է՝ ուղղված պտղի և (կամ) մոր հիվանդությունների վրա ազդեցություն ունեցող ախտաբանական պրոցեսների ախտորոշմանը:

9. Ախտաբանաանատոմիական հերձման և բիոպսիոն հետազոտության արդյունքում իրականացվում է վերցված հյուսվածքների, օրգանների արխիվացում՝ առնվազն երեք տարով:

10. Ախտաբանաանատոմիական հետազոտության արդյունքում կազմվում է եզրակացություն, որում նշվում են պացիենտի ազգանունը, անունը, հայրանունը, սեռը, տարիքը, գործիքային ու լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները:

11. Ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունից հետո ախտորոշումը և եզրակացությունը գրանցվում կամ կցվում են հիվանդության (ծննդաբերության) պատմությանը:

12. Հետազոտության կատարման ընթացքում ախտաբանաանատոմը`

1) պահպանում է պացիենտի պատիվն ու արժանապատվությունը.

2) ցուցաբերում է հոգատար և հարգալից վերաբերմունք պացիենտի նկատմամբ.

3) պահպանում է հետազոտության ընթացքում ստացված տեղեկությունների գաղտնիությունը` բացառությամբ սույն կարգով և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի.

4) ախտաբանաանատոմիական հետազոտության արդյունքում հանգում է գիտականորեն հիմնավորված և օբյեկտիվ եզրակացությունների.

5) պահպանում է սույն կարգով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջները:

 

III. ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

 

13. Հետազոտության կատարման ընթացքում ստացված տեղեկությունները, ինչպես նաև հետազոտության վերաբերյալ եզրակացությունը համարվում են բժշկական գաղտնիք և պահպանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

14. Հետազոտության արդյունքները հաստատության ղեկավարի կողմից տրամադրվում են`

1) պացիենտին կամ օրինական ներկայացուցչին.

2) ախտաբանաանատոմիական հերձման վերաբերյալ եզրակացությունը` նաև ընտանիքի անդամներին` վերջիններիս պահանջի դեպքում.

3) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով` ոստիկանությանը, դատախազությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը, հատուկ քննչական ծառայությանը, դատարանին:

15. Ախտաբանաանատոմիական հետազոտության վերաբերյալ եզրակացությունը սույն կարգի 14-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված անձանց տրամադրվում է ախտաբանաանատոմիական հետազոտության ավարտից հետո 5-օրյա ժամկետում, իսկ սույն կարգի 14-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված մարմիններին` հարցումն ստանալուց հետո 2-օրյա ժամկետում:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան