Համարը 
ՀՕ-206-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.12.12/60(934) Հոդ.1293
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
13.11.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.12.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2012 թվականի նոյեմբերի 13-ին

 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի փետրվարի 18-ի ՀՕ-40-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 25-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ մասի 2-րդ կետի աղյուսակը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Ծառայողի աշխա-
տավարձի մակարդակները

Աշխատավարձի աճ

Տեսուչ

Հարկադիր կատարող

Ավագ հարկադիր կատարող, առաջ. խորհրդատու, առաջին կարգի խորհրդատու

Գլխավոր խորհրդատու

Բաժանմունքի պետ,
բաժնի պետի տեղակալ

Մարզային բաժնի պետ, Երևանի բաժնի պետ

Կենտրոնական մարմնի բաժնի պետ

Գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ

Գլխավոր հարկադիր կատարող

   

 հաշվարկման գործակիցը

11

աճ չկա

1.85

2.38

2.76

3.22

3.74

4.34

5.05

5.86

6.70

10

3 տարին
մեկ

1.80

2.30

2.69

3.13

3.63

4.22

4.90

5.70

6.55

9

1.75

2.22

2.61

3.03

3.52

4.09

4.75

5.52

6.40

8

1.69

2.14

2.54

2.94

3.43

3.98

4.61

5.36

6.25

7

2 տարին
մեկ

1.64

2.06

2.46

2.86

3.32

3.86

4.48

5.21

6.10

6

1.59

1.98

2.39

2.76

3.22

3.74

4.34

5.05

5.88

5

1.53

1.90

2.31

2.69

3.13

3.63

4.22

4.88

5.75

4

յուրա-
քանչյուր
տարի

1.48

1.83

2.25

2.61

3.03

3.52

4.09

4.75

5.61

3

1.43

1.75

2.18

2.54

2.94

3.43

3.98

4.61

5.48

2

1.38

1.67

2.12

2.46

2.86

3.32

3.86

4.48

5.34

1

 

1.32

1.59

2.06

2.39

2.76

3.22

3.74

4.40

5.21»:

2) 4-րդ մասի «1.00 գործակցին» բառերը փոխարինել «1.32 գործակցին» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2012 թ. դեկտեմբերի 3
Երևան

ՀՕ-206-Ն