Համարը 
թիվ 140-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.06.02/18(292) Հոդ.175
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
22.04.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.04.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 «Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

6 մայիսի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008146

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

22 ապրիլի 2008 թ.

 թիվ 140-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 82-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ը` համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշմամբ հաստատված «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագրքի» 73-րդ, 74-րդ, 75-րդ, 77-րդ գլուխները:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հուլիսի 1-ից, բացառությամբ սույն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի 3-րդ բաժնի 1-ին և 2-րդ գլուխների և հավելված 1-ի և 2-ի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի

նախագահի տեղակալ

Ա. Ջավադյան

 

2008 թ. ապրիլի 29

Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի ապրիլի 22-ի

թիվ 140-Ն որոշման

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/03-Ը

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի (այսուհետ` ներդրումային ընկերություն) կողմից, ինչպես նաև բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային գործունեության մասով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետ` Կենտրոնական բանկ) ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգն ու ժամկետները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) «Ամսաթիվ»՝ ամսաթիվը, ամիսն ու տարեթիվը (մասնավորապես` 01/01/2008թ.):

2) «Հաշվետու տարի»՝ հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը: Ներդրումային ընկերության համար առաջին հաշվետու տարի է համարվում ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզիան ստանալու օրվանից մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը:

3) «Հաշվետու եռամսյակ»՝ օրացուցային տարվա սկզբից երեք ամիս պարբերականությամբ հաշվարկվող ժամանակաշրջան: Ներդրումային ընկերության համար առաջին հաշվետու եռամսյակ է համարվում ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզիան ստանալու օրվանից մինչև տվյալ եռամսյակի վերջն ընկած ժամանակաշրջանը: Ներդրումային ծառայություններ մատուցող բանկի համար` առաջին հաշվետու եռամսյակ է համարվում ներդրումային ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկին տեղեկացմանը հաջորդող 15-րդ օրվանից մինչև տվյալ եռամսյակի վերջն ընկած ժամանակաշրջանը:

4) «Հաշվետու ամիս»՝ օրացուցային տարվա սկզբից մեկ ամիս պարբերականությամբ հաշվարկվող ժամանակաշրջան: Ներդրումային ընկերության համար (տվյալ լիցենզիայի մասով) առաջին հաշվետու ամիս է համարվում տվյալ ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզիան ստանալու օրվանից մինչև տվյալ ամսվա վերջն ընկած ժամանակաշրջանը: Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ համարվող բանկի համար` առաջին հաշվետու ամիս է համարվում ներդրումային ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկին տեղեկացմանը հաջորդող 15-րդ օրվանից մինչև տվյալ ամսվա վերջն ընկած ժամանակաշրջանը:

5) «Հաշվետու շաբաթ»` օրացուցային տարվա սկզբից մեկ շաբաթ պարբերականությամբ հաշվարկվող ժամանակաշրջան: Ներդրումային ընկերության համար (տվյալ լիցենզիայի մասով) առաջին հաշվետու շաբաթ է համարվում տվյալ ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզիան ստանալու օրվանից մինչև տվյալ շաբաթվա վերջն ընկած ժամանակաշրջանը: Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ համարվող բանկի համար առաջին հաշվետու շաբաթ է համարվում ներդրումային ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկին տեղեկացմանը հաջորդող 15-րդ օրվանից մինչև տվյալ շաբաթվա վերջն ընկած ժամանակաշրջանը:

6) «Հաշվետու օր»՝ յուրաքանչյուր օր, որի ընթացքում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձն իրականացրել է գործունեություն:

7) «Հաշվետու ժամանակաշրջան»՝ հաշվետու օր, հաշվետու շաբաթ, հաշվետու ամիս, հաշվետու եռամսյակ կամ հաշվետու տարի:

8) «Ռեզիդենտ»/«ոչ ռեզիդենտ»՝ ըստ Կենտրոնական բանկի նախագահի 2007 թվականի հունվարի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկը հաստատելու մասին» թիվ 1/12Ա որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկով» սահմանված նշանակության:

9) «Ֆորվարդ գործարք կամ ֆորվարդ»՝ կարգավորվող շուկայից դուրս կնքվող համաձայնություն ակտիվի (արժույթ, արժեթուղթ կամ այլ ակտիվ) ապագա գնման կամ վաճառքի վերաբերյալ` նախապես սահմանված գնով և չստանդարտացված պայմաններով, որի դեպքում կողմերը ստանձնում են գործարքի վերջնահաշվարկի իրականացման պարտավորություն: Կախված ֆորվարդի (ֆորվարդ գործարքի) հիմքում ընկած ակտիվի տեսակից` ֆորվարդը (ֆորվարդ գործարքը) համարվում է արժութային ֆորվարդ, արժեթղթերով ֆորվարդ կամ այլ ակտիվներով ֆորվարդ:

10) «Ֆյուչերս գործարք կամ ֆյուչերս»` կարգավորվող շուկայում կնքվող համաձայնություն ակտիվի (արժույթ, արժեթուղթ կամ այլ ակտիվ) ապագա գնման կամ վաճառքի վերաբերյալ` նախապես սահմանված գնով և այլ ստանդարտացված պայմաններով, որի դեպքում կողմերը ստանձնում են գործարքի վերջնահաշվարկի իրականացման պարտավորություն: Կախված ֆյուչերսի (ֆյուչերս գործարքի) հիմքում ընկած ակտիվի տեսակից` ֆյուչերսը (ֆյուչերս գործարքը) համարվում է արժութային ֆյուչերս, արժեթղթերով ֆյուչերս կամ այլ ակտիվներով ֆյուչերս:

11) «Օպցիոն գործարք կամ օպցիոն»՝ համաձայնություն, որով մի կողմը (օպցիոնի գնորդը) իրավունք է ձեռք բերում վաճառել (գնել) որոշակի բազիսային ակտիվ (արժույթ, արժեթուղթ կամ այլ ակտիվ) պայմանագրում նշված ժամկետում և գնով, իսկ մյուս կողմը (օպցիոնի վաճառող) պարտավորություն է ստանձնում գնել (վաճառել) այդ ակտիվը (արժույթ, արժեթուղթ կամ այլ ակտիվ): Կախված օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվի տեսակից` օպցիոնը համարվում է արժութային օպցիոն, արժեթղթերով օպցիոն կամ այլ ակտիվներով օպցիոն:

12) «Սվոփ գործարք կամ սվոփ»`

ա. Արժութային սվոփը համաձայնություն է, որը նախատեսում է պայմանագրով սահմանված փոխարժեքով (սփոթ փոխարժեք) երկու արժույթների փոխանակում (առք/վաճառք)` այդ արժույթները պայմանագրով սահմանված ժամկետում և փոխարժեքով (ֆորվարդ փոխարժեք) հետ փոխանակելու (վաճառք/առք), ինչպես նաև պայմանագրով նախապես սահմանված տոկոսագումարներ փոխանակելու պայմանով: Սվոփի այս տեսակի դեպքում կարող են փոխանակվել ֆիքսված տոկոսադրույքը լողացող տոկոսադրույքի հետ, ինչպես նաև 2 տարբեր լողացող տոկոսադրույքները:

բ. Փոխարժեքային սվոփը արժութային սվոփի պարզ տեսակ է, որը նախատեսում է պայմանագրով սահմանված փոխարժեքով (սփոթ փոխարժեք) երկու արժույթների փոխանակում (առք/վաճառք)` այդ արժույթները պայմանագրով սահմանված ժամկետում և փոխարժեքով (ֆորվարդ փոխարժեք) հետ փոխանակելու (վաճառք/առք) պայմանով:

գ. Տոկոսադրույքային սվոփը համաձայնություն է, որը նախատեսում է տոկոսային վճարումների տեսքով դրամական հոսքերի փոխանակում: Տոկոսադրույքային սվոփի պարագայում հիմքում ընկած դրամական միջոցները չեն փոխանակվում, այլ փոխանակվում են միայն այդ դրամական միջոցների նկատմամբ հաշվարկված տոկոսային վճարումները: Սվոփի այս տեսակի դեպքում կարող են փոխանակվել ֆիքսված տոկոսադրույքով հաշվարկված տոկոսագումարները լողացող տոկոսադրույքով հաշվարկված տոկոսագումարների հետ, ինչպես նաև 2 տարբեր լողացող տոկոսադրույքներով հաշվարկված տոկոսագումարները:

13) «Պետական արժեթղթեր»` Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կամ Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից թողարկված արժեթղթեր:

14) «Հասցեական գործարք» կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից կազմակերպված շուկաներում առևտրի մասնակիցների կողմից իրենց հայտնի այլ առևտրի մասնակիցներին ուղղված առաջարկների (հայտերի) հիման վրա կնքվող գործարքներ:

15) «Կանոնակարգ 4/02» Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 12-ի «Ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը, սահմանված տնտեսական նորմատիվների խախտումների չափը» կանոնակարգ 4/02-ը հաստատելու մասին» թիվ 44-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը, սահմանված տնտեսական նորմատիվների խախտումների չափը» կանոնակարգ 4/02:

(2-րդ կետը փոփ., լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն, փոփ. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն   II

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

4. Ներդրումային ընկերությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ հաշվետվությունները՝ նշված պարբերականությամբ.

 

Հաշվե-
տվության
թիվը

Հաշվետվության անվանումը

Ներկայացման հաճախակա-
նությունը

1

2

3

1.

Հաշվեկշիռ

ամսական, տարեկան

2.

Հաշվետվություն եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ

ամսական, տարեկան

3.

Ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի և Ն1 նորմատիվների վերաբերյալ

ամսական, սույն կանոնակարգի 20.1. կետում սահմանված ժամկետում

4.

Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի ձևավորման կամ փոփոխության վերաբերյալ

կանոնադրական կապիտալի ձևավորման և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

5.

Հաշվետվություն նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի փոփոխության վերաբերյալ

ամսական

6.

Արժեթղթերով կնքված գործարքների վերաբերյալ

օրական

7.

Հաշվետվություն արժեթղթերի փաթեթի կառավարման վերաբերյալ

ամսական

8.

Հաշվետվություն արժեթղթերի փաթեթի կառուցվածքի վերաբերյալ

ամսական

9.

Հաշվետվություն արժեթղթերի տեղաբաշխման վերաբերյալ

ամսական

10.

Հաշվետվություն պահառության վերցված ոչ պետական արժեթղթերի վերաբերյալ

ամսական

11.

Հաշվետվություն արտարժույթի առքուվաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ

օրական

12.

Հաշվետվություն արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ

շաբաթական

13.

(կետն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն)

14.

(կետն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն)

15.

(կետն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն)

16.

(կետն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն)

17.

Հաշվետվություն թողարկողների արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարման վերաբերյալ

եռամսյակային

18.

Հաշվետվություն պահառության վերցված պետական արժեթղթերի վերաբերյալ

շաբաթական

19.

(կետն ուժը կորցրել է 06.11.12 թիվ 298-Ն)

տարեկան

 

(4-րդ կետը փոփ., լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 08.09.09 թիվ 272-Ն, փոփ. 30.03.10 թիվ 55-Ն, 07.12.10 թիվ 324-Ն, փոփ. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

5. Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետով սահմանված Թիվ 6, 7, 9, 10 և 11, 18 հաշվետվությունները ներկայացվում են կախված մատուցվող ներդրումային ծառայության կամ ոչ հիմնական ծառայության տեսակից, մասնավորապես`

1) Թիվ 6 հաշվետվական ձևը ներկայացվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և (կամ) 4-րդ կետերով սահմանված ներդրումային ծառայության մատուցման դեպքում: Սույն հաշվետվական ձևը ներկայացնում են նաև այն ներդրումային ընկերությունները, որոնք չեն մատուցում սույն ենթակետով սահմանված ծառայությունները, սակայն իրենց անունից և իրենց հաշվին կատարում են արժեթղթերով գործարքներ, որը կրում է ոչ պարբերական բնույթ և չի կազմում տվյալ ներդրումային ընկերության հիմնական գործունեության մաս,

2) Թիվ 7 հաշվետվական ձևը ներկայացվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված ներդրումային ծառայության մատուցման դեպքում,

3) Թիվ 9 հաշվետվական ձևը ներկայացվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով սահմանված ներդրումային ծառայության մատուցման դեպքում,

4) Թիվ 10 և 18 հաշվետվական ձևերը ներկայացվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված ոչ հիմնական ծառայության մատուցման դեպքում,

5) Թիվ 11 հաշվետվական ձևը ներկայացվում Է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ կետով սահմանված ոչ հիմնական ծառայության մատուցման դեպքում:

(5-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, փոփ. 08.09.09 թիվ 272-Ն, լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

5.1 Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետով սահմանված Թիվ 17-րդ հաշվետվությունը ներկայացվում է, եթե ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը թողարկողներին մատուցում է ռեեստրի վարման ծառայություններ:

(5.1 կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

6. (կետն ուժը կորցրել է 06.11.12 թիվ 298-Ն)

7. (կետն ուժը կորցրել է 06.11.12 թիվ 298-Ն)

8. Բանկերը, որոնք մատուցում են ներդրումային ծառայություններ, բացի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի ««Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին» թիվ 50-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգ 3-ի 2-րդ կետով սահմանված հաշվետվություններից, ներկայացնում են սույն կանոնակարգի 4-րդ կետով սահմանված Թիվ 6, 7, 8, 9, 10, 17 և (կամ) 18 հաշվետվությունները` հաշվի առնելով սույն կանոնակարգի 5-րդ կետի պահանջները:

(8-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 08.09.09 թիվ 272-Ն, խմբ. 30.03.10 թիվ 55-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

 

9. Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով` Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված պաշտպանված օրինակելի նմուշին (ֆայլին) համապատասխան, որոնց ձևերը սահմանված են սույն կանոնակարգի ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 - ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16-ով: Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգին միացված չլինելու դեպքում հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում ինտերնետով` հաշվետվությունների ընդունման համակարգով: Այդ համակարգերի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կամ էլեկտրոնային կրիչներով՝ կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն:

(9-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

10.(կետն ուժը կորցրել է 06.11.12 թիվ 298-Ն)

11. Բանկերը սույն կանոնակարգով սահմանված՝ իրենց կողմից ներկայացման ենթակա հաշվետվությունները ներկայացնում են սույն կանոնակարգում սահմանված ժամկետներում և կարգով:

(11-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

12. Հաշվետվությունների անվանումները պետք է կոդավորվեն:

(12-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

13. Հաշվետվության անվանման կոդն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

 

Ներդրումային
ծառայություններ
մատուցող անձի կոդը

գծիկ

հաշվետվության
համարը

կետ

հապավումը

æ

æ

æ

æ

æ

XXXXX

-

XXXX

.

Xls

 

14. «Հաշվետվության համարը» սյունակում լրացվող հաշվետվության համարի առաջին երկու նիշերը բնութագրում են ընկերության կողմից մատուցվող ֆինանսական ծառայությունները` ներդրումային ընկերության համար` NY, ներդրումային ծառայություններ մատուցելու իրավունք ունեցող բանկերի համար` NB, իսկ 3-4-րդ նիշերը` տվյալ հաշվետվության՝ սույն կանոնակարգի 4-րդ կետով սահմանված «Հաշվետվության թիվը» (Թիվ 1. հաշվետվության լրացման դեպքում սույն սյունակում լրացվում է 01, Թիվ 2-ի դեպքում` 02 և այլն): Կոդավորման նշված կարգի պահպանումը պարտադիր է:

(14-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 06.11.12 թիվ 298-Ն)

15. Շաբաթական, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում «Ամսաթիվը…..թ-ից մինչև ……….. թ.» լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին և վերջին օրվա ամսաթվերը: Ընդ որում` հաշվետվությունները կազմելիս մեկ տարին պետք է հասկանալ 365 կամ 366 օր, այսինքն՝ օրացուցային օրերի քանակը:

(15-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

16. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները պետք է պարունակեն թվային հավաստագրեր, եթե դրանք չեն ուղարկվում Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով:

(16-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

17. Օրական հաշվետվությունները ներկայացվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր մինչև ժամը 17:00, որում ներառվում են տվյալ օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 16:00-ից մինչև տվյալ օրվա ժամը 16:00-ը կնքված գործարքների (կատարված գործառնությունների) վերաբերյալ տեղեկությունները, եթե սույն կանոնակարգով հաշվետվության կոնկրետ ձևի համար այլ բան սահմանված չէ: Ընդ որում, եթե օրական հաշվետվություններում ներառվող տեղեկություններում նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համեմատ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ապա հաշվետվությունները ներկայացվում են միայն նշելով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը և հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը` առանց լրացնելու աղյուսակի համապատասխան սյունակները:

(17-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, փոփ. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

18. Շաբաթական հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու շաբաթվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրը (ներառյալ):

19. Ամսական և եռամսյակային հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 7-րդ աշխատանքային օրը (ներառյալ):

20. Տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը սահմանվում է մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 30-ը (ներառյալ):

(20-րդ կետը լրաց. 08.09.09 թիվ 272-Ն, փոփ. 07.12.10 թիվ 324-Ն, 06.11.12 թիվ 298-Ն)

20.1. Թիվ 3 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակը ներկայացվում է սույն կանոնակարգի 39.3.-րդ կետում սահմանված դեպքերի ի հայտ գալուց հետո անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը: Անկախ այն հանգամանքից 39.3-րդ կետում սահմանված դեպքերն ի հայտ են եկել, թե ոչ, սույն աղյուսակը պարտադիր ներկայացման է ենթակա ամսական կտրվածքով:

(20.1 կետը լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն)

21. Թիվ 4 հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև յուրաքանչյուր փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 6-րդ աշխատանքային օրը: Նոր ստեղծվող ներդրումային ընկերությունների համար սույն հաշվետվական ձևը ներկայացվում է մինչև ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 6-րդ աշխատանքային օրը:

(21-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

22. Եթե սույն կանոնակարգի 4-րդ կետով պահանջվում է տվյալ հաշվետվությունը ներկայացնել և´ ամսական, և´ տարեկան պարբերականությամբ, ապա դեկտեմբեր ամսվա ամսական հաշվետվությունը չի ներկայացվում, ներկայացվում է միայն տարեկան հաշվետվությունը:

(22-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

23. Եթե հաշվետվության ներկայացման ժամկետի վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա հաշվետվության ներկայացման ժամկետի ավարտի օր է համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

24. Սույն կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից հետո ներկայացվող, սույն կանոնակարգով սահմանված ճշգրտված հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ սույն կանոնակարգի 9-րդ կետի համաձայն: Ընդ որում, միևնույն հաշվետու ժամանակաշրջանի համար մի քանի ճշգրտված հաշվետվությունների ներկայացման դեպքում հավաստի է համարվում ներկայացված վերջին ճշգրտված հաշվետվությունը:

(24-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

25. (25-րդ կետն ուժը կորցրել է 05.05.09 թիվ 115-Ն)

26. Հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը պետք է հնարավոր լինի ընթերցել էլեկտրոնային ֆորմատով, չպետք է լրացվի «յունիկոդ»-ով, երկու լրացված տողերի միջև ամբողջությամբ դատարկ տողեր չպետք է լինեն, և այն պետք է զերծ լինի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունից: Սույն կետի պահանջը չի տարածվում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի վրա, եթե հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունն առկա է Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված ֆայլերում:

(26-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

27. Հաշվետվությունները լրացնելիս ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների անունները, վերջիններիս վերաբերող այլ տեղեկատվությունը պետք է ներկայացնել առանց չակերտների, միայն հայերեն տառերով (տառատեսակ՝ Թայմզ Արմենիան): Բացառություն են կազմում բանկերի Սվիֆտ կոդերը, Տելեքս համարները, արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերը, արժույթի ISO և այլկոդերը:

(27-րդ կետը փոփ., լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

28. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում պարունակվող տեղեկությունները պետք է լինեն արժանահավատ և ամբողջական՝ համաձայն «Ֆինանսական հաշվետվողականության հիմունքների» (‘The Conceptual Framework fօr Financial Reporting’ (Դ քընսեփչյուըլ ֆրեյմվորք ֆոր ֆայնենշլ րիփորթինգ)) պահանջների:

(28-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻՑ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ԵՎ ՆՐԱ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՆՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
(Վերնագիրը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

29. Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձից, վերջինիս պաշտոնատար անձանցից ծանուցմամբ պահանջել նրա կողմից իրականացվող ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործունեության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկանքներ, բացատրություններ և/կամ այլ փաստաթղթեր:

(29-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

30. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձին ծանուցում կարող է տրվել թղթային եղանակով, հեռախոսագրի, Կենտրոնական բանկի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի, Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով կամ կապի՝ սահմանված այլ պահուստային միջոցներով, ընդ որում ՝ թղթային եղանակով ծանուցման փաստաթուղթը ստորագրվում է Կենտրոնական բանկի ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ ղեկավարի տեղակալի կողմից:

(30-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

31. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը կամ նրա պաշտոնատար անձը պարտավոր են պահանջվող լրացուցիչ տեղեկանքները, բացատրությունները և (կամ) այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնել սույն կանոնակարգի 30-րդ կետում նշված ծանուցումը ստանալու պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացման ավելի երկար ժամկետ uահմանված չէ:

(31-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

32. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը պահանջվող լրացուցիչ տեղեկանքները, բացատրությունները և/կամ փաստաթղթերը ներկայացնում է թղթային եղանակով կամ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգին միացված չլինելու դեպքում դրանք ներկայացվում են ինտերնետով` հաշվետվությունների ընդունման համակարգով: Այդ համակարգերի խափանման դեպքում թղթային եղանակով չներկայացնելու դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կամ էլեկտրոնային կրիչներով՝ կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը պետք է պարունակեն թվային հավաստագրեր, եթե դրանք չեն ուղարկվում Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով:

(32-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

33. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի լիազոր ներկայացուցիչը կարող է հրավիրվել Կենտրոնական բանկի ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանում՝ հաշվետվությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ ու մեկնաբանումներ տալու համար:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ ԹԻՎ 1 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

34. Թիվ 1 հաշվետվությունը լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 322-Ն որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 1032-Ն հրամանով համատեղ հաստատված «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին» և «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի կիրառման հրահանգին» համապատասխան:

(34-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 30.03.10 թիվ 55-Ն, խմբ. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

34.1. Թիվ 1 հաշվետվական ձևում «I խմբի արտարժույթ» և «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում արտարժույթի խմբավորումն իրականացվում է համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի: «I խմբի արտարժույթ», «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում լրացվում են ընկերության` արտարժույթով ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները, ինչպես նաև արտարժութային ռիսկ պարունակող ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները: Յուրաքանչյուր արժութային սյունակում ներկայացվող թվերը դասակարգվում են ըստ ռեզիդենտության: Արտարժութային հոդվածները լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` հաշվարկված հաշվետու օրվա համար Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով: Հաշվետվությունները պարունակում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե ընկերությունն աշխատել է նաև շաբաթ, կիրակի կամ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրը, ապա` այդ օրվա) դրությամբ առկա տվյալները: Ներդրումային ընկերության կողմից ինքնուրույն բացված հաշիվները Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում չեն արտացոլվում որպես առանձին հաշիվ:

(34.1-րդ կետը լրաց. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

34.2. Թիվ 1 հաշվետվության հոդվածներին կից ներկայացված «NV» հապավումով տողում ներկայացվում են տվյալ տողի հիմնական հոդվածում ընդգրկված տվյալ ակտիվի կամ պարտավորության մայր գումարը, իսկ «NI» հապավումով տողում` անվանական տոկոսադրույքով հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարը:

(34.2-րդ կետը լրաց. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

34.3. Թիվ 1 հաշվետվությունը լրացվում է հազար դրամներով:

(34.3-րդ կետը լրաց. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 2 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

35. Թիվ 2 հաշվետվությունը լրացվում է աճողական տվյալներով՝ տարեսկզբից ստացված տոկոսային և ոչ տոկոսային եկամուտների, կատարված տոկոսային և ոչ տոկոսային ծախսերի չափով: Ընդ որում՝ սույն հաշվետվությունը լրացվում է հազար դրամներով:

(35-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն)

36. Առանձին տողերի տարանջատումն ըստ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների՝ կատարվում է եկամուտների ստացման աղբյուրի տեսանկյունից: Օրինակ՝ ոչ ռեզիդենտին ռեզիդենտի կողմից թողարկված արժեթղթի վաճառքից ստացված եկամուտը պետք է արտացոլվի «Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտ» տողի «ոչ ռեզիդենտ» ենթատողում:

37. «Սպասարկող անձնակազմ» տողում գրվում է ներդրումային ընկերության բուն գործունեության հետ չառնչվող աշխատակիցների քանակը (մասնավորապես` վարորդ, հավաքարար, պահակ, անվտանգության աշխատող, գործավար և այլն):

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԻ ԵՎ Ն1 ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 3 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(Վերնագիրը խմբ. 30.03.10 թիվ 55-Ն)

 

38. Թիվ 3 հաշվետվությունում ներկայացվում են ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի ու ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև սահմանային հարաբերակցության՝ Ն1 նորմատիվների վերաբերյալ տեղեկությունները, որոնք հաշվարկվում են Կանոնակարգ 4/02-ով սահմանված կարգով: Այն օրերին, երբ ներդրումային ընկերության հաշվեկշիռը փոփոխություն չի կրել (ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը), սույն հաշվետվությունում լրացվում են նախորդ օրվա տվյալները: Եթե ներդրումային ընկերությունը Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների համաձայն և ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությամբ նախատեսված լինելու դեպքում ձևավորել է պահուստներ, ապա տվյալ պահուստների մեծությունը նույնպես լրացվում է սույն հաշվետվությունում:

39. Թիվ 3 հաշվետվությունը բաղկացած է 14 աղյուսակից, որոնք լրացվում են սույն կանոնակարգի 39.1-ից 39.28-րդ կետերի համաձայն:

39.1. 1-ին աղյուսակում ներկայացվում և ամփոփվում են հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվարկին մասնակցող ամսվա միջին օրական ցուցանիշներն ու տնտեսական նորմատիվների փաստացի մեծությունները՝ հաշվարկված համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի: 1-ին աղյուսակի 1-ից 5-րդ սյունակներում ամփոփվում են, համապատասխանաբար, ընդհանուր կապիտալի, վարկային ռիսկի, արտարժութային ռիսկի, տոկոսադրույքի ռիսկի, բաժնային արժեթղթերի գնային ռիսկի նորմատիվային ամսվա միջին օրական մեծությունները, իսկ 6-րդ սյունակում՝ գործառնական ռիսկի նորմատիվային մեծությունը: 2-րդ սյունակի վարկային ռիսկի հաշվարկն իրականացվում է սույն հաշվետվության 3, 4, 5, 6, 7 աղյուսակների համաձայն: 3-րդ սյունակի արտարժութային ռիսկի հաշվարկն իրականացվում է 8-րդ և 9-րդ աղյուսակների համաձայն, 4-րդ սյունակի տոկոսադրույքի ռիսկի հաշվարկն իրականացվում է 11-րդ և 12-րդ սյունակների համաձայն, 5-րդ սյունակի բաժնային արժեթղթերի գնային ռիսկի հաշվարկն իրականացվում է 13-րդ աղյուսակի համաձայն, իսկ 6-րդ սյունակի գործառնական ռիսկի հաշվարկը` 14-րդ աղյուսակի համաձայն:

39.2. 2-րդ աղյուսակում ներկայացվում են ըստ ամսվա բոլոր օրերի ընդհանուր կապիտալի հաշվեկշռային և նորմատիվային մեծությունները, ինչպես նաև նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի համար Կանոնակարգ 4/02-ով նախատեսված անհրաժեշտ նվազեցումները, ընդ որում՝ այս նվազեցումները լրացվում են բացարձակ արժեքով:

39.3. Սույն կանոնակարգի 20.1-րդ կետում նշված ժամկետում Թիվ 3 հաշվետվությունը ենթակա է ներկայացման այն դեպքում, երբ

1) օրական կտրվածքով հաշվարկելիս տվյալ օրվա փաստացի նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի մեծությունը նվազել է Կանոնակարգ 4/02-ով սահմանված նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի 120 տոկոսից: Այս դեպքում, սույն հաշվետվությունը ներկայացվում է ամեն անգամ ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի 120 տոկոսից նվազելու դեպքում: Այսինքն՝ եթե առաջին անգամ ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի 120 տոկոսից նվազելու դեպքում հաշվետվության ներկայացմանը անմիջականորեն հաջորդում է որոշակի ժամանակաշրջան, որի ընթացքում նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի մեծությունը պահպանվում է ցածր իր նվազագույն չափի 120 տոկոսից, սակայն հավասար կամ մեծ նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափից, ապա տվյալ ժամանակաշրջանի համար սույն հաշվետվությունը չի ներկայացվում: Սակայն, եթե նորմատիվային ընդհանուր կապիտալը նորից բարձրանում է իր նվազագույն չափի 120 տոկոսից և կրկին իջնում այդ սահմանաչափից, ապա սույն հաշվետվությունը ներկայացվում է,

2) օրական կտրվածքով հաշվարկելիս տվյալ օրվա փաստացի նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի մեծությունը փոքր է Կանոնակարգ 4/02-ով սահմանված նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափից:

39.4. Սույն կանոնակարգի 39.3-րդ կետով սահմանված դեպքում 2-րդ աղյուսակը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս Թիվ 3 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակում չի լրացվում «թ. -ից մինչև ----------թ.» մասը, «Ամսաթիվը» մասում նշվում է 2-րդ աղյուսակի Կենտրոնական բանկ ներկայացման ամսաթիվը և լրացվում է ամսվա այն օրվա տողը, որի համար հաշվարկելիս ի հայտ է եկել սույն կանոնակարգի 39.3-րդ կետով սահմանված դեպք(եր)ը:

39.5. 3-րդ աղյուսակում ներկայացվում են վարկային ռիսկի հաշվարկը` ըստ օրերի: Ընդ որում՝ 3-րդ աղյուսակում չեն ներկայացվում այն ակտիվները, որոնց վրա տարածվում է վարկային ռիսկի զսպման մեխանիզմը (այսուհետ՝ ՎՌԶՄ): 3-րդ աղյուսակի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ և 13-րդ, սյունակներում լրացվում են ըստ ռիսկի կշիռների խմբավորված ակտիվների հանրագումարները` հազար դրամներով, իսկ 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 12-րդ և 14-րդ սյունակներում՝ համապատասխան ռիսկի կշիռ ունեցող ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստների մեծությունները` հազար դրամներով: 15-րդ սյունակում ամփոփվում է այն ակտիվների գծով վարկային ռիսկը, որոնց վրա չի տարածվում ՎՌԶՄ-ն:

(39.5 կետը փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

39.6. 4-րդ աղյուսակում լրացվում է ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների գծով վարկային ռիսկի հաշվարկն` ըստ օրերի: Ընդ որում՝ 4-րդ աղյուսակում ներկայացվում են այն ակտիվները, որոնց մեծությունը, համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի, չի ճշգրտվում արժեքի տատանման գործակիցներով:

39.7. Թիվ 3 հաշվետվության 4-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը» սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ-ի ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը՝ հազար դրամներով:

2) «Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ» սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների գծով ձևավորված հնարավոր կորուստների պահուստի մեծությունը՝ բացարձակ արժեքով (հազար դրամներով):

3) «Ակտիվների մեծությունը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է» սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների այն մեծությունը` հազար դրամներով, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է:

4) «ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը» սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը:

5) «5-ից 11-րդ» սյունակներում լրացվում են ակտիվների մեծությունները (հազար դրամներով)` ըստ ռիսկի կշիռների՝ համապատասխան հնարավոր կորուստների պահուստի չափով նվազեցնելուց հետո: Ընդ որում, ակտիվի ապահովված մասն արտացոլվում է ապահովվածության (կամ ապահովվածություն տրամադրող անձի) ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում, իսկ չապահովված մասը՝ փոխառուի/գործիքի ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում:

Ենթադրենք, փոխառության մեծությունը 100 դրամ է, ենթադրենք պահուստը՝ 10 դրամ, փոխառուի ռիսկի կշիռը՝ 100 տոկոս: Փոխառության գծով առկա է ֆինանսական գրավ, որի ճշգրտված արժեքը 60 դրամ է: Ֆինանսական գրավի ռիսկի կշիռը 50 տոկոս է: Այս օրինակում փոխառության հաշվեկշռային արժեքն արտացոլվում է 1-ին սյունակում 100 դրամի չափով, պահուստը 10 դրամ է, որն արտացոլվում է 2-րդ սյունակում: 3-րդ սյունակում կլրացվի 60 դրամ, իսկ 4-րդ` «ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը» սյունակում, լրացվում է 60*(100%-50%)=30 դրամ (որտեղ 60-ը այն մեծությունն է, որի ռիսկի կշիռը փոխվում է ՎՌԶՄ կիրառելիս, 100 տոկոսը ակտիվի ռիսկի կշիռն է մինչև ՎՌԶՄ կիրառելը, իսկ 50 տոկոսը՝ ակտիվի՝ ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում ստացվող նոր ռիսկի կշիռը): Միևնույն ժամանակ, փոխառության ապահովված մասը` 60 դրամը, պետք է լրացնել 8-րդ սյունակում: Իսկ փոխառության չապահովված մասը ((100-10)-60=30-ը) պետք է արտացոլել 10-րդ սյունակում՝ 30 դրամ գումարի չափով:

(39.7 կետը փոփ. 10.01.10 թիվ 4-Ն)

39.8. 5-րդ աղյուսակում լրացվում է ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների գծով վարկային ռիսկի հաշվարկն ըստ օրերի, ընդ որում` սույն աղյուսակում լրացվում են միայն այն ակտիվները, որոնց մեծությունները, համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի, ճշգրտվում են արժեքի տատանման գործակիցներով (օրինակ՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի կողմից թողարկված պարտատոմսեր):

39.9. Թիվ 3 հաշվետվության 5-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը» սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ-ի ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը` հազար դրամներով:

2) «Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ» սյունակում՝ ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների գծով ձևավորված հնարավոր կորուստների պահուստի մեծությունը՝ բացարձակ արժեքով` հազար դրամներով:

3) «Ակտիվների մեծությունը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է» սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ-ի ենթակա ակտիվների այն մեծությունը` հազար դրամներով, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է:

4) «ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը» սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը:

5) «5-ից 11-րդ» սյունակներում լրացվում են ակտիվների մեծություններն՝ ըստ ռիսկի կշիռների՝ համապատասխան հնարավոր կորուստների պահուստի չափով նվազեցնելուց և արժեքի տատանման գործակցով ճշգրտելուց հետո: Ընդ որում, ակտիվի ապահովված մասն արտացոլվում է ապահովվածության (կամ ապահովվածություն տրամադրող անձի) ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում, իսկ չապահովված մասը՝ փոխառուի/գործիքի ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում:

Ենթադրենք ներդրումային ընկերության կողմից ձեռք բերված Ա+ վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսի հաշվեկշռային արժեքը 100 դրամ է, մարմանը մնացած ժամկետը՝ 3 տարի: Պարտատոմսի արժեքի տատանման գործակիցը 6 տոկոս է, պահուստը՝ ենթադրենք 50 դրամ, պարտատոմսի ռիսկի կշիռը 50 տոկոս է: Պարտատոմսի գծով առկա է ապահովվածություն (Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից Ա+ վարկանիշ ստացած ոչ բանկ կազմակերպության կողմից տրված երաշխիք)՝ 30 դրամ գումարի չափով, որի ռիսկի կշիռը 20 տոկոս է: Այս օրինակում պարտատոմսի հաշվեկշռային արժեքն արտացոլվում է առաջին սյունակում՝ 100 դրամի չափով, 50 դրամ պահուստը` 2-րդ սյունակում: 3-րդ սյունակում կլրացվի 30 դրամ, իսկ 4-րդում՝ 30*(50%-20%)=9 դրամ (որտեղ 30-ը այն մեծությունն է, որի ռիսկի կշիռը փոխվում է ՎՌԶՄ կիրառելիս, 50 տոկոսը ակտիվի ռիսկի կշիռն է մինչև ՎՌԶՄ կիրառելը, իսկ 20 տոկոսը՝ ակտիվի՝ ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում ստացվող նոր ռիսկի կշիռը): Պարտատոմսի ապահովված մասը՝ 30 դրամը, պետք է լրացնել 7-րդ սյունակում: Պարտատոմսի չապահովված մասը՝ (100-50)*(1+6%)-30=23 դրամը, պետք է արտացոլել 8-րդ սյունակում:

(39.9 կետը փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

39.10. 6-րդ աղյուսակում ներկայացվում են Կանոնակարգ 4/02-ի համաձայն վարկային ռիսկի հաշվարկում ներառվող այն հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների և տրամադրված երաշխավորությունների վարկային ռիսկի հաշվարկներն ըստ օրերի, որոնց վրա չեն տարածվում ՎՌԶՄ-ները:

(39.10 կետը փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

39.11. Թիվ 3 հաշվետվության 6-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքներ» սյունակում լրացվում է հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների մեծությունը` հետհաշվեկշռում արտացոլված արժեքի չափով` հազար դրամներով:

2) «Երաշխավորություններ» սյունակում լրացվում է տրամադրված երաշխավորությունների մեծությունը` հետհաշվեկշռում արտացոլված արժեքի չափով` հազար դրամներով:

3) «Պահուստ» սյունակում լրացվում է հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների կամ տրամադրված երաշխավորությունների գծով ձևավորված պահուստի մեծությունը` հազար դրամներով:

4) «Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո» սյունակում լրացվում է վարկային ռիսկի փոխարկման գործոնների կիրառումից հետո հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների կամ տրամադրված երաշխավորությունների գծով վարկային ռիսկի մեծությունը:

5) «7-13-րդ» սյունակներում հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների կամ տրամադրված երաշխավորությունների մեծությունը` հազար դրամներով, փոխարկման գործոնների միջոցով վարկային ռիսկի վերածելուց հետո` խմբավորված ըստ ռիսկի կշիռների:

(39.11 կետը փոփ. 10.01.10 թիվ 4-Ն)

39.12. 7-րդ աղյուսակում ներկայացվում են Կանոնակարգ 4/02-ի համաձայն վարկային ռիսկի հաշվարկում ներառվող այն հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքների և տրամադրված երաշխավորությունների վարկային ռիսկի հաշվարկներն ըստ օրերի, որոնց վրա տարածվում են ՎՌԶՄ-ները:

(39.12 կետը փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

39.13. Թիվ 3 հաշվետվության 7-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Հաշվեկշռային վարկային ռիսկի մեծությունը, որի ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է» սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների այն մասը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է:

2) «ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը» սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը:

39.14. Թիվ 3 հաշվետվության 7-րդ աղյուսակի մնացած սյունակները լրացվում են աղյուսակ 6-ում սահմանված լրացման հրահանգին համապատասխան:

39.15. 8-րդ և 9-րդ աղյուսակներում ներկայացվում է արտարժութային ռիսկի տարրերի և արտարժութային ռիսկի հաշվարկը՝ համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի: Ընդ որում, կախված այն բանից, թե ներդրումային ընկերությունը արտարժութային ռիսկի հաշվարկի որ մեթոդաբանությունն է ընտրել, լրացնում է այս երկու էջերից միայն մեկը:

39.16. 8-րդ աղյուսակը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ ներդրումային ընկերությունն ընտրել է արտարժութային ռիսկի գնահատման ստանդարտ մեթոդաբանությունը:

39.17. 8-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումար» սյունակում լրացվում է արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումարը` հազար դրամներով:

2) «Արտարժութային կարճ դիրքերի հանրագումար» սյունակում լրացվում է կարճ դիրքերի հանրագումարը` բացարձակ արժեքով (հազար դրամներով),

3) «Թանկարժեք մետաղների բանկային կամ ստանդարտացված ձուլակտորների և մետաղական հաշիվների բաց դիրքերի բացարձակ արժեքների հանրագումար» սյունակում լրացվում է թանկարժեք մետաղների բանկային կամ ստանդարտացված ձուլակտորներ և մետաղական հաշիվների բաց դիրքերի բացարձակ արժեքների հանրագումարը:

(39.17 կետը փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

39.18. 9-րդ աղյուսակը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ ներդրումային ընկերությունը ընտրել է արտարժութային ռիսկի գնահատման ՎաՌ մեթոդաբանությունը:

39.19. 9-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Օրական ՎաՌ» սյունակում լրացվում է արտարժութային օրական ՎաՌ-երի մեծությունը՝ ըստ օրերի:

2) «Գերազանցող օրերի քանակը» սյունակում լրացվում է, թե հաշվետու ամսվան նախորդող 250 աշխատանքային օրերի ընթացքում փոխարժեքի փոփոխության պատճառով քանի անգամ է ներդրումային ընկերության օրական կորուստների մեծությունը գերազանցել տվյալ օրվա արտարժութային օրական ՎաՌ-ը:

39.20. 10-րդ աղյուսակում լրացվում են շուկայական ռիսկի հաշվարկում տոկոսադրույքի և բաժնային արժեթղթերի գնային ռիսկերը ներառելու պահանջի առկայությունը որոշելու համար Կանոնակարգ 4/02-ով այդ նպատակով սահմանված ցուցանիշները, այն է.

1) շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հանրագումարի և ընդհանուր հաշվեկշռային ակտիվների հարաբերությունը (տոկոսային արտահայտությամբ),

2) շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հանրագումարի և ներդրումային ընկերության նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի հարաբերությունը (տոկոսային արտահայտությամբ):

(39.20 կետը փոփ., լրաց. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

39.21. 10-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Ընդհանուր հաշվեկշռային ակտիվներ» սյունակում լրացվում է հաշվեկշռային ակտիվների հանրագումարը` հազար դրամներով,

2) «Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ» սյունակում լրացվում է ներդրումային ընկերության շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ակտիվների ընդհանուր հաշվեկշռային արժեքը` հազար դրամներով:

3) «Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալ» սյունակում լրացվում է սույն հաշվետվության 2-րդ աղյուսակի համաձայն հաշվարկված նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի մեծությունը` հազար դրամներով:

(39.21 կետը փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

39.22. 11-13-րդ աղյուսակները լրացման են ենթակա միայն այն դեպքում, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող ամսվա կամ հաշվետու ամսվա միջին օրական հաշվարկով 39.20-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված ցուցանիշը գերազանցում է 3 տոկոսը, կամ 2-րդ ցուցանիշը` 20 տոկոսը:

39.23. 11-րդ աղյուսակում ներկայացվում է տոկոսադրույքի հատուկ ռիսկի հաշվարկը` համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի: 11-րդ աղյուսակի 1-ից 26-րդ սյունակներում լրացվում են պարտքային արժեթղթերի երկար և կարճ դիրքերը` խմբավորված ըստ պարտքային արժեթղթերի տեսակների և մինչև մարումն ընկած ժամկետայնությունների` համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի: Ընդ որում` կարճ դիրքերը լրացվում են բացարձակ արժեքով:

39.24. 12-րդ աղյուսակում ներկայացվում է տոկոսադրույքի ընդհանուր ռիսկի հաշվարկը` համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի: 1-ից 26-րդ սյունակներում լրացվում են պարտքային արժեթղթերի երկար և կարճ դիրքերը` խմբավորված ըստ պարտքային արժեթղթերի ժամանակային գոտիների և պարտքային արժեթղթերի մինչև մարումն ընկած ժամկետայնությունների` համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի, 27-ից 34-րդ սյունակներում լրացվում են Կանոնակարգ 4/02-ի համաձայն ընդհանուր ռիսկի հաշվարկման համար անհրաժեշտ նվազագույն դիրքերը` ըստ համապատասխան գոտիների: Ընդ որում` կարճ դիրքերը լրացվում են բացարձակ արժեքով:

39.25. 13-րդ աղյուսակում ներկայացվում են բաժնային արժեթղթերի գնային ռիսկերի հաշվարկը՝ համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի:

39.26. 13-րդ աղյուսակի «Ա» մասի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Բաժնային արժեթղթերի երկար դիրքերի հանրագումար» լրացվում է Կանոնակարգ 4/02-ով սահմանված բաժնային արժեթղթերի երկար դիրքերի հանրագումարը` հազար դրամներով (ըստ օրերի)։

2) «Բաժնային արժեթղթերի կարճ դիրքերի հանրագումար» կարճ դիրքերի հանրագումարը բացարձակ մեծությամբ (հազար դրամներով)` ըստ օրերի:

3) «Բաժնային արժեթղթերի համախառն զուտ դիրք» սյունակում լրացվում է բաժնային արժեթղթերի երկար և կարճ (բացարձակ մեծությամբ) դիրքերի տարբերությունը` հազար դրամներով:

39.27. 13-րդ աղյուսակի «Բ» մասի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Բաժնային արժեթղթերի երկար դիրքերի հանրագումար» սյունակներում (1-ին և 3-րդ) լրացվում են բաժնային արժեթղթերի երկար դիրքերի հանրագումարները (հազար դրամներով)՝ խմբավորված համապատասխանաբար ըստ իրացվելի և դիվերսիֆիկացված բաժնային արժեթղթերի և այլ բաժնային արժեթղթերի:

2) «Բաժնային արժեթղթերի կարճ դիրքերի հանրագումար» սյունակներում (2-րդ և 4-րդ) լրացվում են բաժնային արժեթղթերի կարճ դիրքերի հանրագումարները (հազար դրամներով)՝ բացարձակ արժեքով` խմբավորված համապատասխանաբար ըստ իրացվելի և դիվերսիֆիկացված բաժնային արժեթղթերի և այլ բաժնային արժեթղթերի:

39.28. 14-րդ աղյուսակում ներկայացվում են գործառնական ռիսկի հաշվարկը՝ համաձայն Կանոնակարգ 4/02-ի: 14-րդ աղյուսակի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ սյունակներում լրացվում են Կանոնակարգ 4/02-ով սահմանված ներդրումային ընկերության` համապատասխանաբար հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող 3-րդ տարվա, հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող 2-րդ տարվա, հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող տարվա զուտ եկամուտները: Ընդ որում, նշված սյունակներում համապատասխան մեծությունները լրացվում են միայն այն դեպքերում, երբ համապատասխան տարվա զուտ եկամուտը մեծ կամ հավասար է 0-ի: Այն ներդրումային ընկերությունները, որոնց գործունեության ժամկետը պակաս է 3 տարուց, այդ ներդրումային ընկերությունները 14-րդ աղյուսակի սյունակները լրացնում են հետևյալ տրամաբանությամբ. ենթադրենք ընկերությունը գործունեություն է իրականացրել 1 տարի և 5 ամիս, այս դեպքում լրացվում է «Հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող տարվա զուտ եկամուտ» սյունակը, ինչպես նաև «Հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող 2-րդ տարվա զուտ եկամուտ» սյունակը, որտեղ լրացվում է 5 ամսվա զուտ եկամուտների մեծությունը:

(Գլուխը խմբ. 30.03.10 թիվ 55-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 4 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
(Վերնագիրը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

40. Սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի թիվ 4 հաշվետվությունը ներկայացվում է կանոնադրական կապիտալի ձևավորման (նոր ստեղծվող ընկերությունների համար) և յուրաքանչյուր փոփոխության (համալրման, նվազեցման, ինչպես նաև նախկինում ներկայացված տեղեկություններում այլ փոփոխությունների) դեպքում: 1% և ավելի բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ (մասնակցի) գծով տեղեկությունները լրացվում են հաշվետվության աղյուսակի «Ա» մասում: Ընդ որում, եթե միևնույն բաժնետիրոջը (մասնակցին) միաժամանակ պատկանում է և´ «արտոնյալ», և´ «սովորական» բաժնետոմս, ապա հաշվետվությունը «Ա» մասում տվյալ բաժնետիրոջ (մասնակցի) համար լրացվում է երկու տողով: 1%-ից ցածր բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող բաժնետերերի (մասնակիցների) գծով տեղեկությունները լրացվում են խմբավորված` ըստ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների` աղյուսակի «Բ» մասում:

(40-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

41. Թիվ 4 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման (փոփոխության) գրանցման ամսաթիվը» մասում լրացվում է կանոնադրական կապիտալի փոփոխության, այսինքն` համալրման կամ նվազեցման (նոր ստեղծվող ընկերությունների համար` նոր ձևավորված կանոնադրական կապիտալի)` Կենտրոնական բանկում գրանցման ամսաթիվը:

2) «Ներդրումային ընկերության կազմակերպական-իրավական ձևը» մասում նշվում է հաշվետու անձի կազմակերպական-իրավական ձևը` «բաց բաժնետիրական ընկերություն», «փակ բաժնետիրական ընկերություն» կամ «սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն»:

3) «Մասնակցի (բաժնետիրոջ) ղեկավարների (խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) նախագահ և գործադիր մարմնի ղեկավար) անունը, ազգանունը, հայրանունը» սյունակը լրացվում է միայն այն դեպքում, եթե մասնակիցը (բաժնետերը) իրավաբանական անձ է:

4) «Սեփականության ձևը» սյունակում լրացվում է «ֆիզիկական անձ», եթե մասնակիցը (բաժնետերը) ֆիզիկական անձ է: Եթե մասնակիցը (բաժնետերը) իրավաբանական անձ է և իր մասնակցության 50%-ից ավելին պատկանում է պետությանը, ապա սույն սյունակում լրացվում է «պետական», մնացած դեպքերում՝ «ոչ պետական»:

5) «Բաժնետոմսի տեսակը» սյունակը լրացվում է միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար «Սովորական» կամ «Արտոնյալ» բառերով՝ կախված բաժնետոմսի տեսակից:

6) «Անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի (բաժնետերերի) ռեեստրում գրանցման օրը» սույն սյունակում լրացվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայում բաժնետոմսերի գրանցման օրը: Սույն սյունակը լրացվում է միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար:

7) «Ռեզիդենտությունը» սյունակը լրացվում է «Ռեզիդենտ» կամ «Ոչ ռեզիդենտ» բառերով՝ կախված մասնակցի ռեզիդենտությունից:

8) «Կանոնադրական կապիտալի փոփոխված մասնաբաժնի մեծությունը» սյունակում լրացվում է բաժնետիրոջ (մասնակցի) մասնաբաժնի փոփոխված (ավելացված, նվազեցված) մեծությունը` հազար դրամներով: Նոր ստեղծվող ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալի ձևավորման դեպքում սույն հաշվետվությունը ներկայացնելիս սույն սյունակը չի լրացվում:

9) «Մասնաբաժնի մեծությունը» սյունակում լրացվում է կանոնադրական կապիտալում մասնակցի (բաժնետիրոջ) մասնակցության մեծությունը (հազար դրամներով): Ընդ որում, կանոնադրական կապիտալում փոփոխության դեպքում սույն հաշվետվությունը ներկայացնելիս այդ մեծությունը ներառում է նաև մասնակցի (բաժնետիրոջ) մասնաբաժնի փոփոխված մեծությունը:

10) «Տեսակարար կշիռը կանոնադրական կապիտալում (%)» սյունակում լրացվում է կանոնադրական կապիտալում մասնակցի (բաժնետիրոջ) մասնակցության մեծությունը` տոկոսային հարաբերությամբ: Ընդ որում, կանոնադրական կապիտալում փոփոխության դեպքում սույն հաշվետվությունը ներկայացնելիս այդ մեծությունը ներառում է նաև մասնակցի (բաժնետիրոջ) մասնաբաժնի փոփոխված տոկոսային մեծությունը:

11) «Գործարքի բնույթը» սյունակում կանոնադրական կապիտալի ձևավորման դեպքում նշվում է «կապիտալի ձևավորում», կանոնադրական կապիտալի համալրման դեպքում` «կապիտալի համալրում», նվազեցման դեպքում` «կապիտալի նվազեցում», այլ փոփոխությունների դեպքում «այլ փոփոխություն»:

 (41-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

42. (կետն ուժը կորցրել է 05.05.09 թիվ 115-Ն)

43. (կետն ուժը կորցրել է 05.05.09 թիվ 115-Ն)

44. (կետն ուժը կորցրել է 05.05.09 թիվ 115-Ն)

45. (կետն ուժը կորցրել է 05.05.09 թիվ 115-Ն)

46. (կետն ուժը կորցրել է 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 5 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

47. Թիվ 5 հաշվետվությունում ներկայացվում են Կանոնակարգ 4/02-ով սահմանված նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի կազմի մեջ մտնող և պակասեցվող տարրերի մեծությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում ու վերջում, և այդ տարրերի կրած փոփոխությունները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում: Ընդ որում` սույն հաշվետվությունը լրացվում է հազար դրամներով:

(47-րդ կետը խմբ. 30.03.10 թիվ 55-Ն)

48. Բացասական փոփոխությունների դեպքում փոփոխված մեծության առջև դրվում է «-» նշան:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 6 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

49. Թիվ 6 հաշվետվությունում լրացվում են հաշվետվության ներկայացման օրվան նախորդող օրվա ժամը 16:00-ից մինչև հաշվետվության ներկայացման օրվա ժամը 16:00-ը կնքված գործարքների և (կամ) արդեն կնքված գործարքների պայմաններում փոփոխությունների (այսուհետ` փոփոխված գործարքներ)) վերաբերյալ տեղեկությունները (անկախ տվյալ գործարքի մարման ժամկետից): Ընդ որում, սույն հաշվետվության իմաստով գործարքների պայմաններում փոփոխություններ են համարվում սույն հաշվետվության 2-ից 15-րդ աղյուսակներում տվյալ գործարքի վերաբերյալ նախկինում ներկայացված տեղեկությունների փոփոխությունները: Փոփոխված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացնելիս սույն հաշվետվության աղյուսակներում լրացվում են ինչպես բոլոր փոփոխված տեղեկությունները (բացառությամբ «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» և «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը» սյունակների, որտեղ լրացվում են առաջնային գործարքի համապատասխանաբար «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» և «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը»), այնպես էլ այն տեղեկությունները, որոնք չեն փոփոխվել: Ընդ որում, սույն հաշվետվությունում գործարքները լրացվում են այն արժույթով (Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլարով և այլն)` ամբողջական միավորներով, որով կնքվել են գործարքները:

 (49-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն, խմբ. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

49.1. Թիվ 6 հաշվետվությունը չի ներկայացվում մարման գործարքների համար:

(49.1 կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

49.2. Թիվ 6 հաշվետվության համաձայն բոլոր թվերը կլորացվում են ստորակետից հետո 5 նիշի ճշտությամբ:

(49.2 կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

49.3. (կետն ուժը կորցրել է 06.11.12 թիվ 298-Ն)

50. (50-րդ կետն ուժը կորցրել է 05.05.09 թիվ 115-Ն)

51. Թիվ 6 հաշվետվությունը բաղկացած է 16 աղյուսակից: Թիվ 6 հաշվետվության համաձայն գործարքի կնքում է համարվում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից արժեթղթերի առքի կամ վաճառքի պայմանագրի կնքումը ֆոնդային բորսայում, այլ կարգավորվող շուկայում կամ չկարգավորվող շուկայում: Ընդ որում, տեղաբաշխման շրջանակում կնքված գործարքները (արժեթղթերի առաջին վաճառքը ներդրողներին) թիվ 6 հաշվետվությունում չեն արտացոլվում: Այդ գործարքները արտացոլվում են թիվ 9 հաշվետվությունում:

 (51-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 07.12.10 թիվ 324-Ն)

51.1 Եթե արժեթղթերի փաթեթի կառավարման շրջանակներում հիմնադիրների համախմբված դրամական միջոցներով կամ արժեթղթերով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձն իրականացնում է գործարքներ հիմնադիրներից յուրաքանչյուրի համար միևնույն պայմաններով և այդ գործարքների իրականացման արդյունքում մուտք եղած ակտիվները ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը բաշխում է գործարքի մասնակից հիմնադիրների հաշիվներում` համաձայն այդ հիմնադիրների հետ կնքված արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրում նշված կանոնների, ապա թիվ 6 հաշվետվությունում այդ գործարքները ներկայացվում են որպես մեկ՝ «իր անունից և հաճախորդի հաշվին» համախմբված գործարք, այլ ոչ թե բազմաթիվ գործարքներ՝ յուրաքանչյուր հիմնադրի համար առանձին: Եթե այդ գործարքների պարամետրերը ըստ հիմնադիրների տարբերվում են, ապա դրանք ներկայացվում են առանձին գործարքների տեսքով:

 (51.1 կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

51.2 Թիվ 6 հաշվետվական ձևում ներառվում են նաև ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի հետ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագիր կնքած հիմնադիրների միջև և (կամ) հիմնադիրների և ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի միջև արժեթղթերով և դրամական միջոցներով առք ու վաճառքի գործարքները: Առաջին դեպքում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի և հիմնադրի միջև կնքված արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի հիման վրա ընկերությունն իրականացնում է իր անունից և հաճախորդների հաշվին գործառնություններ, որոնց արդյունքում հիմնադիրների միջև տեղի է ունենում արժեթղթերի սեփականության իրավունքի փոխանցում, իսկ իր անունից և հիմնադիրների հաշվին գործող ընկերությունը հանդես է գալիս գործարքի և´ գնորդ, և´ վաճառող կողմ: Երկրորդ դեպքում գործարքների կնքման հիմք են հանդիսանում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի և հիմնադրի՝ ի դեմս ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի միջև կնքված առք ու վաճառքի պայմանագիրը, որի հիման վրա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձն իրականացնում է մի կողմից՝ իր անունից և իր հաշվին, մյուս կողմից՝ իր անունից և հաճախորդի հաշվին գործառնություններ:

(51.2 կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

52. Թիվ 6 հաշվետվության աղյուսակների սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Ում հաշվին է գործարքը կնքվել» սյունակում լրացվում է այն անձի՝ Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, որի հաշվին կնքվել է գործարքը, կոդի բացակայության դեպքում լրացվում է «ռեզիդենտ» կամ «ոչ ռեզիդենտ»:

1.1) «Ում անունից է գործարքը կնքվել» սյունակում լրացվում է այն անձի` Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, որի անունից կնքվել է գործարքը, կոդի բացակայության դեպքում լրացվում է «ռեզիդենտ» կամ «ոչ ռեզիդենտ»: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության) կամ Կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդների դեպքում ձեռք բերված պարտատոմսերի մասին տեղեկությունները լրացնելիս սույն սյունակում լրացվում է այն անձի՝ Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, որն անմիջականորեն Կենտրոնական բանկից ձեռք է բերել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության) կամ Կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերը:

2) «Գործարքի կնքման ժամը» սյունակում լրացվում է գործարքի կնքման ժամը միայն կարգավորվող շուկայում կնքված գործարքների համար: Օտարերկրյա կարգավորվող շուկաներում գործարքների կնքման դեպքում գործարքի կնքման ժամը նշվում է տեղի (Հայաստանի Հանրապետության) ժամանակով (հայտնի լինելու դեպքում): Ընդ որում, գործարքի կնքման ժամը նշվում է հետևյալ կերպ. ժամ:րոպե:վայրկյան, օրինակ` 13:50:55:

3) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի (թողարկման պետական գրանցման համարի) առկայության դեպքում սույն ենթակետում նշված սյունակը չի լրացվում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

4) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է ISIN կոդը, մասնավորապես` Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկված ոչ պետական արժեթղթերի դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհված արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը: Պետական արժեթղթերի դեպքում նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Օտարերկրյա արժեթղթերի դեպքում նշվում է օտարերկրյա իրավասու մարմնի կողմից արժեթղթին շնորհված տարբերակիչ ծածկագիրը (հայտնի լինելու դեպքում): Տարբերակիչ ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը (առկայության դեպքում):

5) «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում է թողարկողի ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, հայրանունը), գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)` արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի բացակայության դեպքում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է՝ անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

6) «Արժեթղթերի ծավալն անվանական արժեքով» սյունակում լրացվում է արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը:

7) «Գործարքի արժույթի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է գործարքով վճարման միջոց հանդիսացող արժույթի կոդը:

8) «Արժեթղթի տարեկան եկամտաբերությունը» սյունակում լրացվում է ոչ ծավալային արժեթղթերի դեպքում միավոր արժեթղթի գնի, իսկ ծավալային արժեթղթերի դեպքում գործարքի ընդհանուր գումարի հիման վրա հաշվարկված տարեկան եկամտաբերությունը` հաշվարկված թողարկողի կողմից տվյալ արժեթղթի թողարկման և(կամ) տեղաբաշխման պայմաններով սահմանված բանաձևով: Սույն ենթակետում նշված սյունակը չի լրացվում այն արժեթղթերի համար, որոնց համար նախատեսված չէ եկամտաբերության հաշվարկ (մասնավորապես՝ հասարակ բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, ներդրումային ֆոնդերի փայերի կամ դրանցում մասնակիցների բաժնեմասը հավաստող նման այլ փաստաթղթերի համար և այլն): Ընդ որում, տարեկան եկամտաբերությունը հաշվարկվում է գործարքի կնքման (գործարքի պայմանների փոփոխության) օրվա դրությամբ:

9) «Գործարքի կնքման վայրը» սյունակը լրացվում է հետևյալ կերպ. եթե գործարքը կնքվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կարգավորվող շուկայում, ապա նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, եթե գործարքը կնքվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գործող կարգավորվող շուկայում` ապա նշվում է տվյալ օպերատորի լրիվ ֆիրմային անվանումը, եթե գործարքը կնքվել է կարգավորվող շուկայից դուրս` ապա նշվում է «չկարգավորվող շուկա»: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով Կենտրոնական բանկի կողմից կազմակերպված աճուրդների ընթացքում կնքված գործարքների դեպքում սույն ենթակետում նշված սյունակում լրացվում է «այլ շուկա»:

10) «Գործարքի մյուս կողմը» սյունակում լրացվում է գործարքի մյուս կողմ հանդիսացող անձին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, դրա բացակայության դեպքում նշվում է այդ կողմի ռեզիդենտությունը` կատարելով «ռեզիդենտ» կամ «ոչ ռեզիդենտ» նշումը: Ընդ որում, եթե գործարքի մյուս կողմ հանդիսացող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը գործարքը կնքել է հաճախորդի հաշվին, ապա գործարքի մյուս կողմ է համարվում ոչ թե տվյալ հաճախորդը, այլ այդ հաճախորդի հաշվին գործարք կնքող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության) կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդների դեպքում ձեռքբերված պարտատոմսերի մասին տեղեկությունները լրացնելիս սույն սյունակում լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կոդը՝ կախված թողարկողից (ներառյալ` այն դեպքերում, երբ հաշվետու ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը տվյալ պարտատոմսերը ձեռք է բերել այլ անձի միջոցով): Այն դեպքում, երբ գործարքի մյուս կողմը հայտնի չէ, մասնավորապես՝ կազմակերպված շուկաներում (բորսաներում, այլընտրանքային առևտրային համակարգերում և այլ նմանատիպ շուկաներում) կնքված գործարքների դեպքում, սույն սյունակում լրացվում է «կազմակերպված շուկա» (բացառությամբ այս շուկաներում կնքված հասցեական գործարքների):

11) «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը» սյունակում նշվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից վարվող գործարքների ներքին գրանցամատյաններում տվյալ գործարքին տրված նույնականացուցիչ համարը, որը պետք է լինի առանձնահատուկ (չկրկնվող) յուրաքանչյուր գործարքի համար:

12) «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է առաջնային գործարքի կնքման ամսաթիվը:

13) «Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը» սյունակը լրացվում է միայն փոփոխված գործարքների լրացման դեպքում, որտեղ լրացվում է նախկինում կնքված գործարքի պայմաններում փոփոխություն իրականացնելու մասին ցանկացած ձևով համաձայնություն ձեռքբերելու ամսաթիվը` անկախ այդ համաձայնության ուժի մեջ մտնելու ժամկետից:

 14) «Գործարքի բնույթը» սյունակում նշվում է «նոր կնքված», «երկարաձգված», «կրճատված» կամ «այլ»: Ընդ որում, նոր գործարք կնքվելու դեպքում նշվում է «նոր կնքված», արդեն կնքված գործարքների գործողության ժամկետի կրճատման դեպքում (անկախ այն հանգամանքից այլ պայմաններ փոխվել են, թե ոչ)` «կրճատված», երկարաձգման դեպքում (անկախ այն հանգամանքից այլ պայմաններ փոխվել են, թե ոչ)` «երկարաձգված», իսկ արդեն կնքված գործարքների այլ պայմանների փոփոխության դեպքում, որոնց դեպքում գործարքի գործողության ժամկետի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, նշվում է «այլ»:

15) «Միջնորդը» սյունակը լրացման է ենթակա միայն օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի միջոցով օտարերկրյա կազմակերպված շուկայում կամ օտարերկրյա անձի հետ գործարքներ կնքելու դեպքում, որտեղ լրացվում է միջնորդ հանդիսացող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը:

(52-րդ կետը փոփ., խմբ., լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն, խմբ. 30.03.10 թիվ 55-Ն, փոփ., լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

52.1 Ի լրումն սույն կանոնակարգի 52-րդ կետով սահմանված լրացման կանոնների` Թիվ 6 հաշվետվության յուրաքանչյուր աղյուսակի համար սույն կանոնակարգի 53-71.4-րդ կետերով նախատեսվում են լրացման լրացուցիչ կանոններ:

(52.1 կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

53. Թիվ 6 հաշվետվության 1-ին աղյուսակում լրացվում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից բաժնային և /կամ/ ոչ բաժնային արժեթղթերով առուվաճառքի, ինչպես նաև հասցեական գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները.

(53-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

54. Թիվ 6 հաշվետվության 1-ին աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը (առք/վաճառք)» սյունակում լրացվում է «առք» կամ «վաճառք»՝ կախված հաշվետվություն ներկայացնող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի տեսանկյունից գործարքը առք է, թե` վաճառք:

2) «Քանակը» սյունակում լրացվում է գնվող կամ վաճառվող արժեթղթերի քանակը` հատերով, ընդ որում` ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

3) «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում լրացվում է մեկ արժեթղթի առքի (վաճառքի) գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

4) «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր գնի և քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ծավալային արժեթղթերով կնքված գործարքի ընդհանուր գինը:

(54-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

55. Թիվ 6 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու օրվան նախորդող օրվա ժամը 16:00-ից մինչև հաշվետու օրվա ժամը 16:00-ն ընկած ժամանակահատվածում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կնքված, և (կամ) փոփոխված գործարքների (այդ թվում` լոմբարդային ռեպոների) վերաբերյալ տեղեկությունները:

(55-րդ կետը լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն, փոփ. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

56. Թիվ 6 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը (ռեպո/հակադարձ ռեպո)»  սյունակում նշվում է հաշվետվություն ներկայացնող սուբյեկտի տեսանկյունից յուրաքանչյուր տողով արտացոլվող գործարքը ռեպո է, թե հակադարձ ռեպո: Արժեթղթերի վաճառքի գործարքը` հետգնման պայմանով, ներկայացվում է որպես «ռեպո» գործարք, իսկ արժեթղթերի առքի գործարքը` հետ վաճառելու պայմանով, լրացվում է որպես «հակադարձ ռեպո» գործարք:

1.1) (ենթակետն ուժը կորցրել է 07.12.10 թիվ 324-Ն)

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 07.12.10 թիվ 324-Ն)

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 07.12.10 թիվ 324-Ն)

4) «Քանակը» սյունակում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի հիմքում ընկած արժեթղթի քանակը: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում սույն սյունակը չի լրացվում:

5) «Ընդհանուր գումարը» սյունակում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի առաջնային առքի (վաճառքի) ընդհանուր արժեքը:

6) «Տարեկան ռեպո (հակադարձ ռեպո) տոկոսադրույքը» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքի տարեկան (տարին՝ 365 կամ 366 օր) տոկոսադրույքը: Այն դեպքում, երբ տոկոսադրույք վճարողը արժեթղթերի գնորդն է, տոկոսադրույքը լրացվում է բացասական նշանով:

(56-րդ կետը փոփ., լրաց., խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն, փոփ. 07.12.10 թիվ 324-Ն, 06.11.12 թիվ 298-Ն)

57. (57-րդ կետն ուժը կորցրել է 07.12.10 թիվ 324-Ն) 

58. (58-րդ կետն ուժը կորցրել է 07.12.10 թիվ 324-Ն)

59. Թիվ 6 հաշվետվության 4-րդ աղյուսակում լրացվում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կնքված արժութային ֆորվարդ գործարքների (այդ թվում` փոփոխված գործարքների) վերաբերյալ տեղեկությունները:

(59-րդ կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

60. Թիվ 6 հաշվետվության 4-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1)  «Գործարքի տեսակը (Ֆորվարդ առք/Ֆորվարդ վաճառք)» սյունակում նշվում է « ֆորվարդ առք» կամ «ֆորվարդ վաճառք»` կախված նրանից, թե հաշվետու ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի տեսանկյունից ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթը կամ սակարկվող արժույթը (այսուհետ` ֆորվարդ պայմանագրի հիմքում ընկած արժույթ) գնվում, թե վաճառվում է:

2) «Արժույթի (վճարվելիք կամ ստացվելիք) ISO կոդը» սյունակում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի տեսանկյունից ֆորվարդ պայմանագրի հիմքում ընկած արժույթի դիմաց ստացվող կամ վճարվող արժույթի կամ սակարկվող արժույթի (այսուհետ` ֆորվարդ պայմանագրի հիմքում ընկած արժույթի դիմաց ստացվող կամ վճարվող արժույթ) ISO կոդը:

3) «Ֆորվարդի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է գործարքի փաստացի իրականացման ամսաթիվը:

(60-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

60.1. Սույն կանոնակարգի համաձայն ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթն անհրաժեշտ է որոշել հետևյալ սկզբունքով.

1) եթե ֆորվարդով փոխանակվող արժույթներից մեկը հայկական դրամ է, ապա ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթ է համարվում այն արժույթը, որի դիմաց տրամադրվում է հայկական դրամը,

2) եթե ֆորվարդով փոխանակվող արժույթներից մեկը ԱՄՆ դոլար է, իսկ մյուսը` հայկական դրամից տարբեր արտարժույթ, ապա ԱՄՆ դոլարն է համարվում ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթ,

3) եթե ֆորվարդով փոխանակվող արժույթներից մեկը եվրո է, իսկ մյուսը՝ հայկական դրամից և ԱՄՆ դոլարից տարբեր արտարժույթ, ապա եվրոն է համարվում ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթ,

4) եթե ֆորվարդով փոխանակվում են հայկական դրամից, ԱՄՆ դոլարից, եվրոյից տարբեր արժույթներ, ապա ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթ է համարվում այն արտարժույթը, որի` ֆորվարդ պայմանագրով համաձայնեցված ծավալի հարաբերությունը մյուս արտարժույթի` ֆորվարդով համաձայնեցված ծավալին ստացվում է 1-ից մեծ:

Ենթադրենք ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը ֆորվարդ պայմանագրի համաձայն պայմանագրում նշված ժամկետում պետք է տրամադրի հակառակ կողմին որոշակի ծավալով ԱՄՆ դոլար` հակառակ կողմից ստանալով որոշակի ծավալով հայկական դրամ, ապա այս դեպքում ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթ է համարվում ԱՄՆ դոլարը, իսկ հայկական դրամը համապատասխանաբար` ստացվելիք արժույթ և հաշվետվության 8-րդ` (Արժույթի (վճարվելիք կամ ստացվելիք) ISO կոդը) սյունակում նշվում է «AMD»:

(60.1 կետը լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն)

61. Թիվ 6 հաշվետվության 5-րդ աղյուսակում լրացվում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կնքված արժութային ֆյուչերս գործարքների (այդ թվում` փոփոխված գործարքների) վերաբերյալ տեղեկությունները:

(61-րդ կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

62. Թիվ 6 հաշվետվության 5-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը (ֆյուչերս առք/ֆյուչերս վաճառք)» սյունակում նշվում է «ֆյուչերս առք» կամ «ֆյուչերս վաճառք»` կախված նրանից թե հաշվետու ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի տեսանկյունից ֆյուչերսի հիմքում ընկած արժույթը կամ սակարկվող արժույթը (այսուհետ` ֆյուչերս պայմանագրի հիմքում ընկած արժույթ) գնվում, թե վաճառվում է:

2) «Արժույթի (վճարվելիք կամ ստացվելիք) ISO կոդը» սյունակում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի տեսանկյունից ֆյուչերս պայմանագրի հիմքում ընկած արժույթի դիմաց ստացվող կամ վճարվող արժույթի կամ սակարկվող արժույթի (այսուհետ` ֆյուչերս պայմանագրի հիմքում ընկած արժույթի դիմաց ստացվող կամ վճարվող արժույթ) ISO կոդը:

3) «Ֆյուչերսի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է գործարքի փաստացի իրականացման ամսաթիվը:

(62-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

62.1. Սույն կանոնակարգի համաձայն ֆյուչերսի հիմքում ընկած արժույթն անհրաժեշտ է որոշել 60.1-րդ կետում սահմանված սկզբունքով:

(62.1 կետը լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն)

63. Թիվ 6 հաշվետվության 6-րդ աղյուսակում  լրացվում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կնքված արժեթղթերով ֆորվարդ գործարքների (այդ թվում` փոփոխված գործարքների) վերաբերյալ տեղեկությունները:

(63-րդ կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

64. Թիվ 6 հաշվետվության 6-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը (Ֆորվարդ առք/Ֆորվարդ վաճառք)» սյունակում նշվում է « ֆորվարդ առք» կամ «ֆորվարդ վաճառք»` կախված նրանից, թե ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի տեսանկյունից ֆորվարդի հիմքում ընկած արժեթուղթը գնվում, թե վաճառվում է:

2) «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում նշվում է ֆորվարդի հիմքում ընկած մեկ արժեթղթի ձեռքբերման կամ վաճառքի (իրականացման) գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

3) «Քանակը» սյունակում լրացվում է ֆորվարդ պայմանագրի հիմքում ընկած՝ գնվող կամ վաճառվող արժեթղթերի քանակը, ընդ որում, ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

4) «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր գնի և քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ծավալային արժեթղթերով կնքված գործարքի ընդհանուր գինը:

5) «Ֆորվարդի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է գործարքի փաստացի իրականացման ամսաթիվը:

(64-րդ կետը փոփ., լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն, փոփ. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

65. Թիվ 6 հաշվետվության 7-րդ աղյուսակում  լրացվում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կնքված արժեթղթերով ֆյուչերս գործարքների (այդ թվում` փոփոխված գործարքների) վերաբերյալ տեղեկությունները:

(65-րդ կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

66. Թիվ 6 հաշվետվության 7-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը (ֆյուչերս առք/ֆյուչերս վաճառք)» սյունակում նշվում է «ֆյուչերս առք» կամ «ֆյուչերս վաճառք»` կախված նրանից թե հաշվետու ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի տեսանկյունից ֆյուչերսի հիմքում ընկած արժեթուղթը գնվում, թե վաճառվում է:

2) «Մեկ ֆյուչերսի հիմքում ընկած արժեթղթերի քանակը» սյունակում լրացվում է մեկ ֆյուչերսի հիմքում ընկած` գնվող կամ վաճառվող արժեթղթերի քանակը, ընդ որում` ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

3) «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում նշվում է ֆյուչերսի հիմքում ընկած մեկ արժեթղթի ձեռքբերման կամ վաճառքի (իրականացման) գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

4) «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր գնի և քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ծավալային արժեթղթերով կնքված գործարքի ընդհանուր գինը:

5) «Ֆյուչերսի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է գործարքի փաստացի իրականացման ամսաթիվը:

(66-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

67. Թիվ 6 հաշվետվության 8-րդ և 9-րդ աղյուսակներում լրացվում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից այլ ակտիվներով (բացառությամբ արժույթի և արժեթղթերի) կնքված ֆորվարդ և ֆյուչերս գործարքների (այդ թվում` փոփոխված գործարքների) վերաբերյալ տեղեկությունները: 8-րդ և 9-րդ աղյուսակները լրացվում են համապատասխանաբար սույն կանոնակարգի 64-րդ և 66-րդ կետերով սահմանված արժեթղթերով ֆորվարդների և արժեթղթերով ֆյուչերսների լրացման հրահանգին համապատասխան: Ընդ որում` «ֆորվարդի հիմքում ընկած ակտիվը» կամ «ֆյուչերսի հիմքում ընկած ակտիվը» սյունակներում լրացվում է դրանց հիմքում ընկած ցանկացած ակտիվի անվանումը:

(67-րդ կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

68. Թիվ 6 հաշվետվության 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ աղյուսակում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կնքված արժութային, արժեթղթերով և այլ ակտիվներով (բացառությամբ արժույթի, արժեթղթերի) օպցիոն գործարքների (այդ թվում` փոփոխված գործարքների) առքի և վաճառքի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները։

(68-րդ կետը փոփ. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

69. Թիվ 6 հաշվետվության 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ աղյուսակների սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը (օպցիոն առք/օպցիոն վաճառք)» սյունակում լրացվում է «օպցիոն առք» կամ «օպցիոն վաճառք»` կախված, թե հաշվետու ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի տեսանկյունից օպցիոնի առք է, թե վաճառք: Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի տեսանկյունից օպցիոնի առք է համարվում իրավունքի ձեռքբերումը գնել (վաճառել) օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվը, որի դիմաց ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը հակառակ կողմին (որը ստանձնում է պարտավորություն վաճառել (գնել) օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվը) վճարում է պարգևավճար: Եվ օպցիոնի վաճառք է համարվում պարտավորության ստանձնումը գնել (վաճառել) օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվը, որի դիմաց հակառակ կողմը (որը ձեռք է բերում իրավունք վաճառել (գնել) օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվը) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձին վճարում է պարգևավճար:

2) «Օպցիոնի տեսակը (գնման օպցիոն/ վաճառքի օպցիոն)» սյունակում լրացվում է «գնման օպցիոն» կամ «վաճառքի օպցիոն»: Գնման օպցիոնի առք նշանակում է, որ գնման օպցիոնի գնորդը իրավունք է ձեռք բերում գնել օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվը: Գնման օպցիոնի վաճառք նշանակում է, որ գնման օպցիոնի վաճառողը պարտավորություն է ստանձնում վաճառել օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվը: Վաճառքի օպցիոնի առք նշանակում է, որ վաճառքի օպցիոնի գնորդը իրավունք է ձեռք բերում վաճառել օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվը: Վաճառքի օպցիոնի վաճառք նշանակում է, որ վաճառքի օպցիոնի վաճառողը պարտավորություն է ստանձնում գնել օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվը: Մի կողմի համար գնման օպցիոնի առքը մյուս կողմի համար նշանակում է գնման օպցիոնի վաճառք: Մի կողմի համար վաճառքի օպցիոնի առքը մյուս կողմի համար նշանակում է վաճառքի օպցիոնի վաճառք:

3) «Միավոր արժեթղթի գինը», «Քանակը», «Ընդհանուր գումարը (ծավալը)» սյունակները լրացվում են սույն կանոնակարգի 60-րդ և 64-րդ կետով սահմանված արժույթով և արժեթղթերով ֆորվարդների լրացման հրահանգին համապատասխան` կախված օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվից (այլ ակտիվներով օպցիոնների դեպքում աղյուսակի` վերոնշյալ սյունակները լրացվում են 64-րդ կետով սահմանված արժեթղթերով ֆորվարդների լրացման հրահանգին համապատասխան):

70. Թիվ 6 հաշվետվության 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ աղյուսակներում լրացվում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կնքված փոխարժեքային, արժութային և տոկոսադրույքային սվոփ գործարքների (այդ թվում` փոփոխված գործարքների) վերաբերյալ տեղեկությունները:

(70-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 07.12.10 թիվ 324-Ն)

71. Թիվ 6 հաշվետվության 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ աղյուսակների սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Վճարվող տոկոսադրույքի վճարման պարբերականությունը» սյունակում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից վճարվող տոկոսադրույքի պարբերականությունը (մասնավորապես` օրական, շաբաթական, ամսական, տարեկան և այլն):

2) «Ստացվող տոկոսադրույքի վճարման պարբերականությունը» սյունակում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձին վճարվող տոկոսադրույքի պարբերականությունը (մասնավորապես` օրական, շաբաթական, ամսական, տարեկան և այլն): Ընդ որում` Թիվ 6 հաշվետվության 13, 14 աղյուսակների սվոպի (սվոպ գործարքի) հիմքում ընկած արժույթը որոշվում է 60.1-րդ կետում սահմանված սկզբունքով: Թիվ 6 հաշվետվության աղյուսակ 15-ի համաձայն սվոպի հիմքում ընկած արժույթը տոկոսային վճարումների հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող դրամական միջոցների արժույթն է:

3) «Գործարքի տեսակը (ներգրավման սվոփ / տրամադրման սվոփ)» սյունակում սվոփի հիմքում ընկած արժույթի ներգրավման դեպքում լրացվում է «ներգրավման սվոփ», իսկ սվոփի հիմքում ընկած արժույթի տրամադրման դեպքում` «տրամադրման սվոփ»:

4) «Սփոթ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների ծավալը» սյունակի «Սվոփի հիմքում ընկած արժույթի ծավալը» ենթասյունակում լրացվում է սփոթ գործարքի ընթացքում սվոփի հիմքում ընկած արժույթի ընդհանուր գումարը (արտահայտված սվոփի հիմքում ընկած արժույթով), իսկ «Գործարքի արժույթի ընդհանուր ծավալը» ենթասյունակում` սվոփի հիմքում ընկած արժույթի դիմաց տրամադրվող (ստացվող) արժույթի ընդհանուր գումարը (արտահայտված գործարքի արժույթով): 60.1.-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված կարգով սվոփի հիմքում ընկած արժույթը որոշելիս երկու արժույթների ծավալների հարաբերության որոշման համար հիմք է ընդունվում սփոթ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների ծավալները:

5) «Ֆորվարդ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների ծավալը» սյունակի «Սվոփի հիմքում ընկած արժույթի ծավալը» ենթասյունակում լրացվում է ֆորվարդ գործարքի ընթացքում սվոփի հիմքում ընկած արժույթի ընդհանուր գումարը (արտահայտված սվոփի հիմքում ընկած արժույթով), իսկ «Գործարքի արժույթի ընդհանուր ծավալը» ենթասյունակում` սվոփի հիմքում ընկած արժույթի դիմաց տրամադրվող (ստացվող) արժույթի ընդհանուր գումարը (արտահայտված գործարքի արժույթով):

6) «Սփոթ գործարքի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվ» սյունակում լրացվում է սփոթ գործարքի փաստացի իրականացման ամսաթիվը:

7) «Ֆորվարդի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվ» սյունակում լրացվում է ֆորվարդ գործարքի փաստացի իրականացման ամսաթիվը:

(71-րդ կետը լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն, 07.12.10 թիվ 324-Ն)

71.1 Թիվ 6 հաշվետվության 16-րդ աղյուսակում լրացվում է 49-րդ կետում սահմանված ժամկետներում ինչպես կնքված (վերակնքված) և (կամ) կատարված (փակված) փոխարժեքային տարբերության վրա հիմնված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները: «Փոխարժեքային տարբերության վրա հիմնված գործարքը» համաձայնություն է երկու կողմերի միջև որոշակի պարբերականությամբ միմյանց միջև փոխանակել ակտիվի փոխարժեքային տարբերությունները գործարքի կնքման և փակման միջակայքում: Ընդ որում, գործարքի կնքման պահին նախապես չի սահմանվում գործարքի փակման ժամկետը: Ընդ որում.

1) Կնքված է համարվում նոր կնքված գործարքը (նոր բացված դիրքը),

2) Վերակնքված է համարվում նախկինում կնքված գործարքի վերակնքման գործարքը,

3) Կատարված գործարք է համարվում կնքված (վերակնքված) գործարքի դիրքերի վերագնահատումը՝ փաստացի (կատարման) փոխարժեքով,

4) Փակված գործարք է համարվում կնքված (վերակնքված) գործարքի դիրքերի վերջնական փակումը:

(71.1 կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

71.2 Թիվ 6 հաշվետվության 16-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գնվող/վաճառվող արժույթի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է գործարքի կնքման (վերակնքման) պահին գնվող, կատարման (փակման) պահին վաճառվող արժույթի ISO կոդը:

2) «Գործարքի արժույթի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է այն արժույթի ISO կոդը, որով գնվում/վաճառվում է կնքման (վերակնքման), կատարման (փակման) գործարքների առարկա հանդիսացող արժույթը:

3) «Բացման փոխարժեքը» սյունակում լրացվում է արտարժութային գործարքի կնքման (վերակնքման) պահին գնվող (գնված) միավոր արժույթի ձեռքբերման փոխարժեքը:

4) «Կատարման փոխարժեքը» սյունակում լրացվում է գործարքի կատարման պահին գնված արժույթի փաստացի փոխարժեքը (վերակնքման դեպքում) կամ դիրքի փակման պահին վաճառվող (նախկինում գնված) արժույթի փաստացի փոխարժեքը (գործարքի վերջնական փակման դեպքում):

5) «Շահույթ/վնաս» սյունակում լրացվում է տվյալ գործարքի արդյունքում առաջացած շահույթը/վնասը գործարքի արժույթով:

6) «Գործարքի կնքման (վերակնքման) ամսաթիվը» սյունակում առաջին անգամ կնքված գործարքների դեպքում լրացվում է գործարքի կնքման ամսաթիվը, մնացած դեպքերում՝ գործարքի վերակնքման ամսաթիվը:

7) «Գործարքի բնույթը» սյունակում լրացվում է «կնքված», «վերակնքված», «կատարված» կամ «փակված»՝ կախված սույն կանոնակարգի 71.1-րդ կետով սահմանված դրույթների համաձայն որոշված գործարքի բնույթից:

(71.2 կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

71.3 Թիվ 6 հաշվետվության 17-րդ աղյուսակում լրացվում է 49-րդ կետում սահմանված ժամկետներում կնքված, և (կամ) փակված գնային տարբերության վրա հիմնված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները: «Գնային տարբերության վրա հիմնված գործարքը» համաձայնություն է երկու կողմերի միջև՝ որոշակի պարբերականությամբ միմյանց միջև փոխանակել ակտիվի գնային տարբերությունները: Ընդ որում, գործարքի կնքման պահին նախապես չի սահմանվում գործարքի փակման ժամկետը: Ընդ որում.

1) Կնքված է համարվում նոր կնքված գործարքը (ակտիվի ձեռքբերումը),

2) Փակված գործարք է համարվում նախկինում կնքված գործարքի արդյունքում ձեռքբերված ակտիվի վաճառքը:

(71.3 կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

71.4 Թիվ 6 հաշվետվության 17-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքի առարկա ակտիվի ձեռքբերման (բացման) գինը» սյունակում լրացվում է գործարքի կնքման պահին ակտիվի ձեռքբերման գինը:

2) «Գործարքի առարկա հանդիսացող ակտիվի վաճառքի (փակման) գինը» սյունակում լրացվում է գործարքի վերջնական կատարման (ակտիվի վաճառքի) փաստացի գինը: Սույն սյունակը գնային տարբերության վրա հիմնված գործարքների կնքման դեպքում չի լրացվում:

3) «Շահույթ/վնաս» սյունակում լրացվում է տվյալ գործարքի արդյունքում առաջացած շահույթը/վնասը՝ բացման գնի արժույթով:

4) «Գործարքի բնույթը» սյունակում լրացվում է «կնքված» կամ «փակված»՝ կախված սույն կանոնակարգի 71.3-րդ կետով սահմանված դրույթների համաձայն որոշված գործարքի բնույթից:

(71.4 կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 7 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

72. Թիվ 7 հաշվետվությունում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման վերցված միջոցները: Ընդ որում՝ սույն հաշվետվությունը լրացվում է հազար դրամներով:

(72-րդ կետը լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն)

73. «Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ միջոցների ընթացիկ արժեքը» սյունակում լրացվում է ակտիվի վերաչափված հաշվեկշռային արժեքը, իսկ դրամական միջոցների դեպքում` արտարժույթի փոխարժեքը հաշվարկվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակված միջին փոխարժեքով:

(73-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 8 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

74. Թիվ 8 հաշվետվությունում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձին սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերի փաթեթի կառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: Ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների տեսանկյունից սույն հաշվետվական ձևում արտացոլվում են միայն հակադարձ ռեպո գործարքի արդյունքում սեփականության իրավունքով ձեռք բերված և դեռևս հետ չվաճառված արժեթղթերի մասին տեղեկությունները: Ընդ որում՝ սույն հաշվետվությունը լրացվում է հազար դրամներով:

(74-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 30.03.10 թիվ 55-Ն)

75. 1) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթի կոդը, մասնավորապես՝ Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկված ոչ պետական արժեթղթերի դեպքում՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհված արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը: Պետական պարտատոմսերի դեպքում նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Օտարերկրյա արժեթղթերի դեպքում նշվում է օտարերկրյա իրավասու մարմնի կողմից արժեթղթին շնորհված տարբերակիչ ծածկագիրը (հայտնի լինելու դեպքում): Տարբերակիչ ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը (առկայության դեպքում):

2) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի (պետական գրանցման համարի) առկայության դեպքում սույն սյունակը չի լրացվում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է՝ անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

3) «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում է թողարկողի ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անունը, ազգանունը, հայրանունը), գտնվելու վայրը (բնակության վայր)՝ արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի բացակայության դեպքում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է՝ անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

4) «Արժեթղթերի ծավալն անվանական արժեքով» սյունակում լրացվում է արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը:

5) «Արժեթղթի քանակը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձին սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթի քանակը: Սույն սյունակը ծավալային արժեթղթերի համար չի լրացվում:

6) «Արժեթղթի հաշվեկշռային արժեքը» սյունակում լրացվում է արժեթղթի հաշվեկշռային արժեքը, ներառյալ՝ այդ արժեթղթերի գծով հաշվարկված տոկոսները:

7) «Արժեթղթի դասակարգումն ըստ ձեռքբերման նպատակի» սյունակում լրացվում է «վաճառքի համար մատչելի», «մինչև մարման ժամկետը պահվող» կամ «շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող կամ «այլ» (նշված 3 դասակարգումներին չհամապատասխանելու դեպքում): 

8) «Արժեթղթի կարգավիճակը» սյունակում լրացվում է «գրավադրված», եթե արժեթղթի տնօրինման իրավունքը որևէ ձևով սահմանափակված է, հակադարձ ռեպո գործարքի արդյունքում սեփականության իրավունքով ձեռք բերված և դեռևս հետ չվաճառված արժեթղթերի դեպքում լրացվում է «հակադարձ ռեպո», մնացած դեպքերում` «ազատ»:

(75-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, խմբ., լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն, փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն, լրաց. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 9 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

76. Թիվ 9 հաշվետվությունում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից տեղաբաշխված արժեթղթերի (բացառությամբ իր կողմից թողարկված արժեթղթերի) վերաբերյալ տեղեկությունները: Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է այն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը, որը տվյալ արժեթղթերի գլխավոր տեղաբաշխողն է համարվում (ենթատեղաբաշխողների տեղաբաշխած արժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնում է գլխավոր տեղաբաշխողը): Ընդ որում, սույն հաշվետվությունում գործարքները լրացվում են այն արժույթով (Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլարով և այլն)՝ հազարներով, որով տեղաբաշխվել են տվյալ արժեթղթերը:

(76-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 30.03.10 թիվ 55-Ն, խմբ. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

77. Թիվ 9 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Տեղաբաշխողի կոդը» սյունակում լրացվում է Կենտրոնական բանկի կողմից տեղաբաշխողին և (կամ) ենթատեղաբաշխողին տրամադրված կոդը:

2) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի առկայության դեպքում սույն սյունակը չի լրացվում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրն առկա է, թե ոչ:

3) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթի կոդը, մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկված ոչ պետական արժեթղթերի դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհված արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը: Պետական արժեթղթերի դեպքում նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Օտարերկրյա արժեթղթերի դեպքում նշվում է օտարերկրյա իրավասու մարմնի կողմից արժեթղթին շնորհված տարբերակիչ ծածկագիրը (հայտնի լինելու դեպքում): Տարբերակիչ ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը (առկայության դեպքում):

4) «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում է թողարկողի ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, հայրանունը), գտնվելու վայրը (բնակության վայր)` արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի բացակայության դեպքում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրն առկա է, թե ոչ:»։

5) «Թողարկողի հետ կնքված պայմանագրի ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տեղաբաշխված արժեթղթերի գծով թողարկողի հետ կնքված տեղաբաշխման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը: Եթե տեղաբաշխման պայմանագիրը փոփոխվել է, ապա լրացվում է պայմանագրի փոփոխված ամսաթիվը: Սույն սյունակը լրացվում է անկախ այն հանգամանքից հաշվետու ժամանակաշրջանում արժեթղթեր տեղաբաշխվել են, թե ոչ:

6) «Եղանակը (երաշխավորված (չերաշխավորված)» սյունակում լրացվում է «երաշխավորված» և (կամ) «չերաշխավորված»: Ընդ որում, արժեթղթի տեղաբաշխման մասին տեղեկությունները լրացվում են երկու տողով, եթե պայմանագրով նախատեսված տեղաբաշխման ենթակա արժեթղթերի մի մասը նախատեսվում է իրականացնել երաշխավորված տարբերակով, իսկ մյուս մասը՝ չերաշխավորված:

7) «Արժույթի ISՕ կոդը» սյունակում լրացվում է այն արժույթի ISՕ կոդը, որով տեղաբաշխվել են տվյալ արժեթղթերը:

(77-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՊԱՀԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 10 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
(վերնագիրը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

78. Թիվ 10 հաշվետվությունում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից պահառության վերցված ոչ պետական արժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի (հաշվետու ամսվա) վերջի դրությամբ:

(78-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

79. Թիվ 10 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Արժեթղթի սեփականատեր հանդիսացող սուբյեկտը» սյունակում լրացվում է «ռեզիդենտ իրավաբանական անձ», «ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ», «ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ» կամ «ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ»:

2) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի առկայության դեպքում սույն սյունակը չի լրացվում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրն առկա է, թե ոչ:

3) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթի կոդը, մասնավորապես` Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկված ոչ պետական արժեթղթերի դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհված արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը: Օտարերկրյա արժեթղթերի դեպքում նշվում է օտարերկրյա իրավասու մարմնի կողմից արժեթղթին շնորհված տարբերակիչ ծածկագիրը (հայտնի լինելու դեպքում): Տարբերակիչ ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը (առկայության դեպքում):

4) «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում է թողարկողի ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, հայրանունը), գտնվելու վայրը (բնակության վայր)` արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի բացակայության դեպքում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է՝ անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրն առկա է, թե ոչ:

5) «Քանակը» ենթասյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից պահառության վերցված արժեթղթերի քանակը` հատերով:

6) «Գրավադրման հիմքով արգելադրված արժեթղթերի քանակը» ենթասյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գրավադրման հիմքով արգելադրված արժեթղթերի քանակը` հատերով:

7) «Կալանված և (կամ) արգելանք դրված արժեթղթերի քանակը» ենթասյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ այն արժեթղթերի քանակը` հատերով, որոնց վրա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների և (կամ) պաշտոնատար անձանց (քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների, դատարանի, հարկադիր կատարողի և այլնի) որոշմամբ դրվել է կալանք և (կամ) արգելանք:

(79-րդ կետը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 11 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

80. Թիվ 11 հաշվետվությունում լրացվում են ներդրումային ընկերությունների կողմից արտարժույթի առքի ու վաճառքի սփոթ գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները:

81. Եթե սույն հաշվետվությունում ներառվող տվյալները հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխություն չեն կրել կամ եթե հաշվետվությանն առնչվող գործարքներ չեն իրականացվել, ապա ներդրումային ընկերությունը ներկայացնում է դատարկ հաշվետվությունը:

82. Թիվ 11 հաշվետվության սյունակները լրացվում հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Ամսաթիվը» մասում լրացվում է սփոթ գործարքի կնքման ամսաթիվը:

2) «Գործարքի տեսակը» սյունակում լրացվում է գործարքի կոդը, որը բաղկացած է երկու պարամետրերից և ունի հետևյալ տեսքը` «1թ/[1թ]» (թ - թվային).

ա. Առաջին պարամետրը ցուցադրում է, թե ում միջև է կատարվել գործարքը, և այն կարող է ունենալ հետևյալ արժեքները. «1» - իր կամ իր հաճախորդի անունից և հաշվին ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց հետ, արժութային շուկայի բրոքերների/դիլերների հետ կատարված գործառնություններ կամ «2» - հաճախորդների հետ իրականացված գործառնություններ:

բ. Երկրորդ պարամետրը ցույց է տալիս գործարքի մասնակցի տեսակը. «1» - ռեզիդենտների համար (ինչպես նաև չլրացնելու դեպքում), «2» - ոչ ռեզիդենտների համար,

մասնավորապես` «Գործարքի տեսակը» սյունակում «2/2» նշումը նշանակում է ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների հետ իրականացրած գործարք:

3) «Գործարքի իրականացման վայրը» սյունակը լրացվում է հետևյալ կերպ. եթե գործարքը իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կարգավորվող շուկայում, ապա նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, եթե գործարքը իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գործող կարգավորվող շուկայի դեպքում` ապա նշվում է տվյալ օպերատորի լրիվ ֆիրմային անվանումը, եթե գործարքը իրականացվել է կարգավորվող շուկայից դուրս` ապա նշվում է «չկարգավորվող շուկա»:

4) «Գործարքի արժույթներ» սյունակը լրացվում է տարադրամների ISO կոդերի տեսքով, անգլերեն տառերով՝ օգտագործելով «/» նշանը որպես բաժանիչ առանց չակերտների, մասնավորապես` USD/AMD, ընդ որում համարիչում գրվում է սակարկվող (գործարքի առարկա) արժույթի նշանը, հայտարարում` գնանշող:

5) «Առքի ծավալ (արտարժույթով)» և «Վաճառքի ծավալ (արտարժույթով)» սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար գնվող և վաճառվող (սակարկվող) արժույթների ծավալները:

6) «Առքի միջին կշռված փոխարժեք» և «Վաճառքի միջին կշռված փոխարժեք» սյունակներում համապատասխանաբար լրացվում են տվյալ տիպի գործարքի միջին կշռված փոխարժեքները՝ յուրաքանչյուր արտարժույթի տեսակի գծով, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

ՄՓառք= (ԱԾ1*ԱՓ1+ԱԾ2*ԱՓ2+...+ԱԾn*ԱՓn) / (ԱԾ1+ԱԾ2+...+ԱԾn),

ՄՓվաճառք= (ՎԾ1*ՎՓ1+ՎԾ2*ՎՓ2+...+ՎԾn*ՎՓn) / (ՎԾ1+ՎԾ2+...+ՎԾn),

որտեղ՝

ՄՓառք (ՄՓվաճառք) - առքի (վաճառքի) միջին փոխարժեք,

ԱԾi (ՎԾi) - «i »-րդ գործարքի առքի (վաճառքի) ծավալ,

ԱՓi (ՎՓi) - «i»-րդ գործարքի առքի (վաճառքի) փոխարժեք,

«i» - փոփոխական թիվ, որը փոխվում է 1-ից «n»:

ա. Սույն հաշվարկը կատարվում է արտարժույթի յուրաքանչյուր տեսակի համար, որով գործարք է կատարվել:

բ. Փոխարժեքները պետք է ներկայացվեն սակարկվող արժույթի ուղիղ գնանշման տեսքով, այսինքն՝ ցույց տան արտարժույթի փոխարժեքը 1 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ, բացառությամբ անգլիական ֆունտ ստեռլինգի և եվրոյի փոխարժեքների:

7) «Միջին փոխարժեք» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված առքի (վաճառքի) գործարքների միջին փոխարժեքը (փոխարժեքների միջին թվաբանականը)` յուրաքանչյուր արտարժույթի տեսակի գծով:

(82-րդ կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԴԻՐՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 12 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

83. Թիվ 12 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 էջից, որը ներառում է 3 աղյուսակ: Սույն կանոնակարգի համաձայն ակտիվները կամ պարտավորությունները պարունակում են արտարժութային ռիսկ, երբ դրանց մեծությունները, դրանց գծով ստացվելիք կամ վճարելիք գումարները Հայաստանի Հանրապետության դրամային արտահայտությամբ ժամանակի ընթացքում կարող են փոփոխվել պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության դրամի նկատմամբ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությամբ: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի իմաստով՝ արտարժութային ռիսկ են պարունակում նաև թանկարժեք մետաղների բանկային կամ ստանդարտացված ձուլակտորները և մետաղական հաշիվները, ինչպես նաև թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով և մետաղական հաշիվներով արտահայտված ակտիվները և պարտավորությունները: Արտարժութային դիրքերի հաշվարկում ակտիվների և պարտավորությունների մեջ ընդգրկվում են նաև արտարժութային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքները՝ հետհաշվեկշռում արտացոլված արժեքի չափով: Արտարժութային դիրքերը հաշվարկվում են յուրաքանչյուր օրվա դրությամբ և արտահայտվում Հայաստանի Հանրապետության հազար դրամով: Արտարժութային դիրքը ներդրումային ընկերության արտարժութային ռիսկ պարունակող ակտիվների և արտարժութային ռիսկ պարունակող պարտավորությունների միջև եղած տարբերությունն է: Արտարժութային դիրքերը սահմանվում են՝

1) երկար, եթե տարբերությունը մեծ է զրոյից,

2) կարճ, եթե տարբերությունը փոքր է զրոյից,

3) փակ, եթե տարբերությունը հավասար է զրոյի,

4) բաց, եթե տարբերությունը մեծ կամ փոքր է զրոյից:

(83-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 30.03.10 թիվ 55-Ն, փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

84. Արտարժույթների համար հաշվարկվում է համախառն արտարժութային դիրք, որն իրենից ներկայացնում է արտարժույթների դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումար:

85. Առաջին էջում լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» տողերը՝ ըստ առանձին արտարժույթների (երբ առանձին արտարժույթի գծով ներդրումային ընկերությունն ունի կարճ դիրք, ապա «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» տողում նշված մեծությունը տրվում է բացասական նշանով): Առաջին աղյուսակում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է՝ ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, իսկ երկրորդում՝ առանց ածանցյալ գործիքների: «Արտարժույթի ISO կոդը» տողում լրացվում է տվյալ արտարժութային դիրքի մեծություն ունեցող արտարժույթի ISO կոդը:

86. Երկրորդ էջում ներկայացվում է ներդրումային ընկերության ակտիվների, պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային հոդվածների կազմն ըստ արտարժույթների: Երկրորդ էջը լրացվում է այն արտարժույթների համար, որոնց գծով համախառն ակտիվները կամ համախառն պարտավորությունները հաշվետվության կազմման պահի դրությամբ գերազանցում են 500,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի համարժեքը: Արտարժութային անավարտ ժամկետային գործարքները աղյուսակ 3-ում պետք է լրացվեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակված միջին փոխարժեքով: 3-րդ աղյուսակի 3-րդ տողում պետք է լրացնել հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքները: «Արտարժութային հետհաշվեկշռային հոդվածներ» տողը լրացնելիս՝ յուրաքանչյուր արտարժույթի գծով կնքված հետհաշվեկշռային արտարժութային գործարքները պետք է ներկայացվեն զուտ տեսքով: Օրինակ՝ եթե կնքվել է 50 ԱՄՆ դոլարի գնման և 100 ԱՄՆ դոլարի վաճառքի ֆորվարդ, ապա տվյալ տողում պետք արտացոլել (-50) ԱՄՆ դոլարը:

(86-րդ կետը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 13 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(գլուխն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԲԱԺՆԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 14 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(գլուխն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ ՌԻՍԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 15 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(գլուխն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՋ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 16 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(գլուխն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  17

 

ԹՈՂԱՐԿՈՂՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 17 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(գլուխը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

126. Թիվ 17 հաշվետվությունում լրացվում են այն թողարկողների արժեթղթերի սեփականատերերի վերաբերյալ տեղեկությունները, որոնց ռեեստրը վարում է հաշվետու ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը: Սույն հաշվետվության համաձայն տեղեկությունները լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի (հաշվետու եռամսյակի) վերջի դրությամբ: Թիվ 17 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում են թողարկողի ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, հայրանունը), գտնվելու վայրը (բնակության վայրը): Սույն սյունակը լրացվում է արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի բացակայության դեպքում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է՝ անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրն առկա է, թե ոչ:

2) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»:

3) «Թողարկողի տվյալ դասի տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը» սյունակում նշվում է թողարկողի կողմից տվյալ դասի տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը` հատերով: Սույն սյունակը ծավալային արժեթղթերի համար չի լրացվում:

4) «Թողարկողի տվյալ դասի տեղաբաշխված արժեթղթերի անվանական արժեքը» սյունակում նշվում է թողարկողի կողմից տվյալ դասի տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը: Սույն սյունակը լրացվում է միայն ծավալային արժեթղթերի համար` հազար դրամներով:

(126-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 30.03.10 թիվ 55-Ն)

(գլուխը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  18

 

ՊԱՀԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 18 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(գլուխը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

127. Թիվ 18 հաշվետվությունում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից պահառության վերցված պետական արժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի (հաշվետու շաբաթվա) վերջի դրությամբ: Ընդ որում՝ սույն հաշվետվությունը լրացվում է հազար դրամներով:

(127-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 30.03.10 թիվ 55-Ն)

128. Թիվ 18 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Արժեթղթի սեփականատեր հանդիսացող սուբյեկտը» սյունակում լրացվում է «ռեզիդենտ իրավաբանական անձ», «ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ», «ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ» կամ «ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ»:

2) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի (թողարկման պետական գրանցման համարի) առկայության դեպքում սույն սյունակը չի լրացվում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է՝ անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրն առկա է, թե ոչ:

3) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթի կոդը, մասնավորապես` Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի համար նշվում է թողարկման պետական գրանցման համարը: Օտարերկրյա արժեթղթերի դեպքում նշվում է օտարերկրյա իրավասու մարմնի կողմից արժեթղթին շնորհված տարբերակիչ ծածկագիրը (հայտնի լինելու դեպքում): Տարբերակիչ ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը (առկայության դեպքում):

4) «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում է թողարկողի ֆիրմային անվանումը գտնվելու վայրը` թողարկման պետական գրանցման համարի (արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի) բացակայության դեպքում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրն առկա է, թե ոչ:

5) «Անվանական արժեքը» ենթասյունակում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից պահառության վերցված ծավալային արժեթղթերի անվանական արժեքը: Պահառության վերցված արժեթղթերի անվանական արժեքի վերաբերյալ տեղեկությունների բացակայության դեպքում սույն ենթասյունակը չի լրացվում:

6) «Գրավադրման հիմքով արգելադրված արժեթղթերի անվանական արժեքը» ենթասյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գրավադրման հիմքով արգելադրված արժեթղթերի անվանական արժեքը: Պահառության վերցված արժեթղթերի անվանական արժեքի վերաբերյալ տեղեկությունների բացակայության դեպքում սույն ենթասյունակը չի լրացվում:

7) «Կալանված և (կամ) արգելանք դրված արժեթղթերի անվանական արժեքը» ենթասյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ այն արժեթղթերի անվանական արժեքը, որոնց վրա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների և (կամ) պաշտոնատար անձանց (քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների, դատարանի, հարկադիր կատարողի և այլնի) որոշմամբ դրվել է կալանք և (կամ) արգելանք: Պահառության վերցված արժեթղթերի անվանական արժեքի վերաբերյալ տեղեկությունների բացակայության դեպքում սույն ենթասյունակը չի լրացվում:

(128-րդ կետը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 06.11.12 թիվ 298-Ն)

(գլուխը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ 19

 

 ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 19 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(գլուխն ուժը կորցրել է 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`
Կենտրոնական բանկ
ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և
ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

(ամսական, տարեկան)

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը…………………………………………..

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը ………………………………………

 

(հազար դրամ)

Հաշվի անվանումը

Հաշիվ

Ընդամենը

Այդ թվում

ՀՀ դրամ

I խմբի արտար-ժույթ

II խմբի արտար-ժույթ

այդ թվում՝
ՌԴ ռուբլի

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(Հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`
Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 2
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ամսական, տարեկան)

Ներդրումային ընկերության անվանումը …………………………………………………………………

Ամսաթիվը ———————————————————————------------------------

մինչև ———————————————————————-----------------------————---

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Հաշվետու ժամանա-կաշրջան

1. ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

1.1

Բանկային հաշիվներից

 

1.1.1

 Ռեզիդենտ բանկերից

 

1.1.2

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերից

 

1.2

Առևտրային բանկերում և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից ստացված տոկոսներ

 

1.2.1

 Ռեզիդենտ բանկերից

 

1.2.2

 Ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

 

1.2.3

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

 

1.3

Տրամադրված փոխառություններից

 

1.3.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանցից և հիմնարկներից

 

1.3.2

 Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից

 

1.3.3

 Ոչ ռեզիդենտ հիմնարկներից, անհատ ձեռնարկատերերից, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից

 

1.4

ՀՀ պետական արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

 

1.5

ՀՀ կենտրոնական բանկի արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

 

1.6

Այլ երկրների պետական արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

 

1.7

Արժութային սվոպից ստացված տոկոսներ

 

1.7.1

 Ռեզիդենտ

 

1.7.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

1.8

Ռեպո համաձայնագրերից ստացված տոկոսներ

 

1.8.1

 Ռեզիդենտ

 

1.8.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

1.9.

Բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից
թողարկված արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

 

1.9.1

 Ռեզիդենտ

 

1.9.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

1.10.

Կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

 

1.10.1

 Ռեզիդենտ

 

1.10.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

1.11

Այլ տոկոսային եկամուտներ

 

1.11.1

 Ռեզիդենտ

 

1.11.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ

 

2. ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ

 

2.1.

Ցպահանջ փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

2.1.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների փոխառությունների

 

2.1.2

 Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերի փոխառությունների

 

2.1.3

 Ոչ ռեզիդենտների փոխառությունների

 

2.2.

Ժամկետային փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

2.2.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների փոխառությունների

 

2.2.2

 Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերի փոխառությունների

 

2.2.3

 Ոչ ռեզիդենտների փոխառությունների

 

2.3

Արժութային սվոպի դիմաց վճարված տոկոսներ

 

2.3.1

 Ռեզիդենտ

 

2.3.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

2.4

Ռեպո համաձայնագրերի դիմաց վճարված տոկոսներ

 

2.4.1

 Ռեզիդենտ

 

2.4.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

2.5

Բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից
ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

2.5.1

 Ռեզիդենտ բանկերից

 

2.5.2

 Ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

 

2.5.3

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

 

2.6

Ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղից ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

2.6.1

Ռեզիդենտ ներդրումային ընկերություններից

 

2.6.2

Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղից

 

2.7

Տոկոսային ծախսեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և այլ պետությունների կառավարություննների նկատմամբ
պարտավորությունների դիմաց

 

2.7.1

Գանձապետարանից ստացված վարկերի դիմաց

 

2.7.2

ՀՀ կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունների դիմաց

 

2.7.3

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ այլ պարտավորությունների դիմաց

 

2.7.4

Այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց

 

2.8

Օվերդրաֆտների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

2.8.1

Ռեզիդենտ

 

2.8.2

Ոչ ռեզիդենտ

 

2.9

Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարումներ

 

2.9.1

Ռեզիդենտ

 

2.9.2

Ոչ ռեզիդենտ

 

2.10.

Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված
արժեթղթերի դիմաց

 

2.10.1

Ռեզիդենտ

 

2.10.2

Ոչ ռեզիդենտ

 

2.11

Այլ տոկոսային ծախսեր

 

2.11.1

Ռեզիդենտ

 

2.11.2

Ոչ ռեզիդենտ

 

Ընդամենը տոկոսային ծախսեր

 

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

 

3. ՈՉ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

 

3.1

Հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումից և հաղորդումից ստացված միջնորդավճարներ

 

3.1.1

 Ռեզիդենտ

 

3.1.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

3.2

Իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով
գործարքների կատարումից ստացված միջնորդավճարներ

3.2.1

 Ռեզիդենտ

 

3.2.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

3.3

Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրումից ստացված եկամուտներ

 

3.3.1

 Ռեզիդենտ

 

3.3.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

3.4

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարումից ստացված միջնորդավճարներ

 

3.4.1

 Ռեզիդենտ

 

3.4.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

3.5

Արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացումից ստացված միջնորդավճարներ

 

3.5.1

 Ռեզիդենտ

 

3.5.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

Ընդամենը միջնորդավճարներ և եկամուտներ ներդրումային ծառայությունների մատուցումից

 

3.6

Պահառուական ծառայություններից ստացված եկամուտներ

 

3.6.1

 Ռեզիդենտ

 

3.6.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

3.7

Արժեթղթի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցումից ստացված եկամուտներ

 

3.7.1

 Ռեզիդենտ

 

3.7.1

 Ոչ ռեզիդենտ

 

3.8

Խորհրդատվական այլ ծառայությունների մատուցումից ստացված միջնորդավճարներ

 

3.8.1

 Ռեզիդենտ

 

3.8.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

3.9

Արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացումից ստացված եկամուտներ

 

3.9.1

 Ռեզիդենտ

 

3.9.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

3.10.

Արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ներդրումային առաջարկությունների կազմումից և տարածումից ստացված եկամուտներ

 

3.10.1

 Ռեզիդենտ

 

3.10.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

Ընդամենը միջնորդավճարներ և եկամուտներ ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցումից

 

3.11

(Կետն ուժը կորցրել է 10.01.12 թիվ 4-Ն)

3.12

(Կետն ուժը կորցրել է 10.01.12 թիվ 4-Ն)

3.13

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներից զուտ եկամուտներ

 

3.13.1

 Ռեզիդենտ

 

3.13.2

 Ոչ ռեզիդենտ

 

3.14

(կետն ուժը կորցրել է 10.01.12 թիվ 4-Ն)

3.15

Այլ կազմակերպություններում ներդրումներից ստացված եկամուտներ

 

3.15.1

 Ներդրումներից շահաբաժիններ

 

3.15.2

 Ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)

 

3.15.3

 Համատեղ վերահսկվող միավորներում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)

 

3.15.4

 Դուստր կազմակերպություններում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)

 

3.15.5

 Այլ անձանց ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)

 

3.16

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

 

3.16.1

 Ռեզիդենտից՝ պետական արժեթղթերի գծով

 

3.16.2

 Ռեզիդենտից՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի արժեթղթերի գծով

 

3.16.3

 Ռեզիդենտից՝ ոչ պետական արժեթղթերի գծով

 

3.16.4

 Ոչ ռեզիդենտից՝ պետական արժեթղթերի գծով

 

3.16.5

 Ոչ ռեզիդենտից՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի արժեթղթերի գծով

 

3.16.6

 Ոչ ռեզիդենտից՝ ոչ պետական արժեթղթերի գծով

 

3.17

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտներ

 

3.17.1

 Պետական արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտ

 

3.17.2

ՀՀ կենտրոնական բանկի արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտ

 

3.17.3

 Ոչ պետական արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտ

 

3.18

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական (բացասական) փոխարժեքային տարբերություն

 

3.19

Հիմնական միջոցների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

 

3.20.

Հիմնական միջոցների վերագնահատումից ստացված զուտ
եկամուտներ

 

3.21

Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

 

3.22

Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

 

3.23

շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտ

 

3.23.1

 Պետական արժեթղթերի վերաչափումից զուտ եկամուտ

 

3.23.2

ՀՀ կենտրոնակն բանկի արժեթղթերի վերաչափումից զուտ եկամուտ

 

3.23.3

 Ոչ պետական արժեթղթերի վերաչափումից զուտ եկամուտ

 

3.24

(կետն ուժը կորցրել է 10.01.12 թիվ 4-Ն)

3.25

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ

 

Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ

 

4. ՈՉ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ

 

4.1

Հաշվարկված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ
վճարումներ (տրված այլ փոխհատուցումներ և սոցիալական պահանջների ֆինանսավորում)

 

4.2

Գործուղման ծախսեր

 

4.3

Հատկացումներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության
վճարումների գծով

 

4.4

Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ

 

4.5

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

 

4.6

Ներդրումային ընկերության շենքի և այլ հիմնական միջոցների
վարձակալության վճար

 

4.7

Շենքերի տնտեսական պահպանության և անվտանգության
ապահովման ծախսեր

 

4.8

Փոխառությունների տրամադրման և վերադարձման
գծով ծախսեր

 

4.9

Գովազդային, ներկայացուցչական ծախսեր

 

4.10

Գրասենյակային և տպագրական ծախսեր

 

4.11

Աուդիտային ծառայությունների գծով ծախսեր

 

4.12

Ներդրումային ընկերության սարքավորումների սպասարկման և
պահպանման գծով ծախսեր

 

4.13

Տրանսպորտային ծախսեր

 

4.14

Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր

 

4.15

Վճարված տույժեր, տուգանքներ

 

4.16

Ուսուցման ծախսեր

 

 4.16.1

ՀՀ տարածքում

 

 4.16.2

Արտասահմանում

 

4.17

Վճարված միջնորդավճարներ

 

4.18

Ապահովագրության գծով ծախսեր

 

4.19

Երաշխիքների, պարտամուրհակների ընդունման և լիազորագրային գործառնությունների գծով ծախսեր

 

4.20

(Կետն ուժը կորցրել է 10.01.12 թիվ 4-Ն)

4.21

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր

 

Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր

 

Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

 

Շահույթ մինչև շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը

 

Շահութահարկի գծով ծախս

 

Զուտ շահույթ

 

Հաշվարկված շահաբաժիններ

 

այդ թվում` արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով

 

սովորական բաժնետոմսերի գծով

 

Չբաշխված շահույթ

 

Ներդրումային ընկերության աշխատակիցների քանակ`

 

 

այդ թվում, սպասարկող անձնակազմ`

 

 

Ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող
անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
 ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԻ ԵՎ Ն1 ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ամսական)

 

Աղյուսակ 1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՄՓՈՓ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը __________________________

Ամսաթիվը……………….. թ-ից մինչև _______________________ թ.

 

(հազար դրամ)

Ընդհանուր կապիտալ

   

Վարկային ռիսկ

Շուկայական ռիսկ

Գործառնական ռիսկ

Ն1 նորմատիվի մեծությունը
(1/ (2+(8.33)*(3+4+5+6)))

Արտարժութային ռիսկ

Տոկոսադրույքի ռիսկ

Բաժնային արժեթղթերի գնային ռիսկ

1

2

3

4

5

6

7

             

 

Աղյուսակ 2. ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը ___________________________________

Ամսաթիվը……………….. թ-ից մինչև ______________ թ.

 

(հազար դրամ)

Ամսվա օրերը

Հաշվեկշռային

Նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի համար անհրաժեշտ հիմնական կապիտալից պակասեցվող գումարներ

Նորմատիվային լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկում չընդգրկվող գումարներ

Նորմատիվների հաշվարկին մասնակցող

Հիմնական կապիտալ

Լրացուցիչ կապիտալ

Ընդհանուր կապիտալ

Հիմնական կապիտալ (1-4)

Լրացուցիչ կապիտալ
(2-5)

Լրացուցիչ կապիտալ (ոչ ավելի, քան հիմնական կապիտալի 50%)

Ընդհանուր կապիտալ (6+8)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

                 

2

                 

3

                 

4

                 

5

                 

6

                 

7

                 

8

                 

9

                 

10

                 

11

                 

12

                 

13

                 

14

                 

15

                 

16

                 

17

                 

18

                 

19

                 

20

                 

21

                 

22

                 

23

                 

24

                 

25

                 

26

                 

27

                 

28

                 

29

                 

30

                 

31

                 

Միջին

                 

 

Աղյուսակ 3. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ (ԱԿՏԻՎՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՎՐԱ ՉԵՆ ՏԱՐԱԾՎՈՒՄ ՎՌԶՄ-ՆԵՐԸ)

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը

 ______________________________


Ամսաթիվը…………….................…..

 թ. -ից մինչև____________________  թ.

   (Հազար դրամ)

Ամսվա օրերը

Ռիսկի 0 % կշիռ ունեցող

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ռիսկի 10 % կշիռ

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ռիսկի 20 % կշիռ

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ռիսկի 50 % կշիռ

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ռիսկի 75 % կշիռ

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ռիսկի 100 % կշիռ

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ռիսկի 150 % կշիռ

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Վարկային ռիսկ((1-2)*0%+(3-4)*10%+(5-6)*20%+(7-8)*50%+(9-10)*75%+(11-12)*100%+(13-14)*150%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

                             

2

                             

3

                             

4

                             

5

                             

6

                             

7

                             

8

                             

9

                             

10

                             

11

                             

12

                             

13

                             

14

                             

15

                             

16

                             

17

                             

18

                             

19

                             

20

                             

21

                             

22

                             

23

                             

24

                             

25

                             

26

                             

27

                             

28

                             

29

                             

30

                             

31

                             

Միջին

                             

 

(աղյուսակը խմբ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

Աղյուսակ 4. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ (ՎՌԶՄ-ԵՆԹԱԿԱ ԱԿՏԻՎՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԻ ՃՇԳՐՏՎՈՒՄ ԱՐԺԵՔԻ ՏԱՏԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐՈՎ)

 

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը

 ______________________________


Ամսաթիվը…………….................…..

 թ. -ից մինչև____________________  թ.

 

   (Հազար դրամ)

Ամսվա օրերը

ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ակտիվների մեծությունը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է

ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը

Ռիսկի 0 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 10 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 20 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 50 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 75 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 100 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 150 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների գծով վարկային ռիսկ (5)*0%+(6)*10%+(7)*20%+(8)*50%+(9)*75%+(10)*100%+(11)*150%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

                     

0

2

                     

0

3

                     

0

4

                     

0

5

                     

0

6

                     

0

7

                     

0

8

                     

0

9

                     

0

10

                     

0

11

                     

0

12

                     

0

13

                     

0

14

                     

0

15

                     

0

16

                     

0

17

                     

0

18

                     

0

19

                     

0

20

                     

0

21

                     

0

22

                     

0

23

                     

0

24

                     

0

25

                     

0

26

                     

0

27

                     

0

28

                     

0

29

                     

0

30

                     

0

31

                     

0

Միջին

                       

 

(աղյուսակը խմբ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

Աղյուսակ 5. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ (ՎՌԶՄ-ԵՆԹԱԿԱ ԱԿՏԻՎՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃՇԳՐՏՎՈՒՄ Է ԱՐԺԵՔԻ ՏԱՏԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐՈՎ)

 

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը

 ______________________________


Ամսաթիվը…………….................…..

 թ. -ից մինչև____________________  թ.

   (Հազար դրամ)

Ամսվա օրերը

ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ակտիվների մեծությունը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է

ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը

Ռիսկի 0 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 10 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 20 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 50 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 75 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 100 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 150 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների գծով վարկային ռիսկ (5)*0%+(6)*10%+(7)*20%+(8)*50%+(9)*75%+(10)*100%+(11)*150%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

                       

2

                       

3

                       

4

                       

5

                       

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       

13

                       

14

                       

15

                       

16

                       

17

                       

18

                       

19

                       

20

                       

21

                       

22

                       

23

                       

24

                       

25

                       

26

                       

27

                       

28

                       

29

                       

30

                       

31

                       

Միջին

                       

 

(աղյուսակը խմբ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

Աղյուսակ 6. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ (ՀԵՏՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՎՐԱ ՉԵՆ ՏԱՐԱԾՎՈՒՄ ՎՌԶՄ-ՆԵՐԸ)

 

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը

 ______________________________


Ամսաթիվը…………….................…..

 թ. -ից մինչև____________________  թ.

   (Հազար դրամ)

Ամսվա օրերը

Հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքներ

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (1-2) * 1 %

Երաշխավորություններ

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (4-5) * 100 %

Ռիսկի 0% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 10% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 20% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 50% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 75% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 100% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 150% կշիռ (3+6)-ից

Ընդամենը վարկային ռիսկ (7)*0%+(8)*10%+(9)*20%+(10)*50%+(11)*75%+(12)*100%+(13)*150%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

   

0

   

0

               

2

   

0

   

0

               

3

   

0

   

0

               

4

   

0

   

0

               

5

   

0

   

0

               

6

   

0

   

0

               

7

   

0

   

0

               

8

   

0

   

0

               

9

   

0

   

0

               

10

   

0

   

0

               

11

   

0

   

0

               

12

   

0

   

0

               

13

   

0

   

0

               

14

   

0

   

0

               

15

   

0

   

0

               

16

   

0

   

0

               

17

   

0

   

0

               

18

   

0

   

0

               

19

   

0

   

0

               

20

   

0

   

0

               

21

   

0

   

0

               

22

   

0

   

0

               

23

   

0

   

0

               

24

   

0

   

0

               

25

   

0

   

0

               

26

   

0

   

0

               

27

   

0

   

0

               

28

   

0

   

0

               

29

   

0

   

0

               

30

   

0

   

0

               

31

   

0

   

0

               

Միջին

   

 

   

  

               

 

(աղյուսակը խմբ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

Աղյուսակ 7. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ (ՀԵՏՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՎՐԱ ՏԱՐԱԾՎՈՒՄ ԵՆ ՎՌԶՄ-ՆԵՐԸ)

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը

 ______________________________


Ամսաթիվը…………….................…..

 թ. -ից մինչև____________________  թ.

   (Հազար դրամ)

Ամսվա օրերը

Հետհաշվեկշռային ածանցյալ գործիքներ

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (1-2) * 1 %

Երաշխավորություններ

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (4-5) * 100 %

Հաշվեկշռային վարկային ռիսկի մեծությունը, որի ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է

ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը

Ռիսկի 0% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 10% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 20% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 50% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 75% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 100% կշիռ (3+6)-ից

Ռիսկի 150% կշիռ (3+6)-ից

Ընդամենը վարկային ռիսկ (9)*0%+(10)*10%+(11)*20%+(12)*50%+(13)*75%+(14)*100%+(15)*150%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

   

0

   

0

                   

2

   

0

   

0

                   

3

   

0

   

0

                   

4

   

0

   

0

                   

5

   

0

   

0

                   

6

   

0

   

0

                   

7

   

0

   

0

                   

8

   

0

   

0

                   

9

   

0

   

0

                   

10

   

0

   

0

                   

11

   

0

   

0

                   

12

   

0

   

0

                   

13

   

0

   

0

                   

14

   

0

   

0

                   

15

   

0

   

0

                   

16

   

0

   

0

                   

17

   

0

   

0

                   

18

   

0

   

0

                   

19

   

0

   

0

                   

20

   

0

   

0

                   

21

   

0

   

0

                   

22

   

0

   

0

                   

23

   

0

   

0

                   

24

   

0

   

0

                   

25

   

0

   

0

                   

26

   

0

   

0

                   

27

   

0

   

0

                   

28

   

0

   

0

                   

29

   

0

   

0

                   

30

   

0

   

0

                   

31

   

0

   

0

                   

Միջին

                               

 

(աղյուսակը խմբ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

Աղյուսակ 8. ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ (ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը _____________________________________

Ամսաթիվը……………….. թ-ից մինչև ____________________թ.

 

(հազար դրամ)

Արտարժութային ռիսկի հաշվարկ (Ստանդարտ մեթոդաբանություն)

 

Արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումար

Արտարժութային կարճ դիրքերի հանրագումար

Թանկարժեք մետաղների բանկային կամ ստանդարտացված ձուլակտորներ և մետաղական հաշիվների բաց դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումար

Արտարժութային առավելագույն դիրքը

Արտարժու-թային ռիսկ (4)*12%

Ամսվա օրերը

1

2

3

4

5

1

     

0

0

2

     

0

0

3

     

0

0

4

     

0

0

5

     

0

0

6

     

0

0

7

     

0

0

8

     

0

0

9

     

0

0

10

     

0

0

11

     

0

0

12

     

0

0

13

     

0

0

14

     

0

0

15

     

0

0

16

     

0

0

17

     

0

0

18

     

0

0

19

     

0

0

20

     

0

0

21

     

0

0

22

     

0

0

23

     

0

0

24

     

0

0

25

     

0

0

26

     

0

0

27

     

0

0

28

     

0

0

29

     

0

0

30

     

0

0

31

     

0

0

Առավելագույն

0

(աղյուսակը փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

Աղյուսակ 9. ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ (ՎաՌ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը _____________________________________

Ամսաթիվը……………….. թ-ից մինչև ____________________թ.

 

(հազար դրամ)

 

Օրական ՎաՌ

Տասնօրյա ՎաՌ

Գերազանցող օրերի քանակը

Գ

Արտարժութային ռիսկ

Ամսվա օրերը

1

2

3

4

5

1

 

0.00

 

3.00

 

2

   

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

Միջին

0

  

 

Աղյուսակ 10. ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ԵՎ ԲԱԺՆԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԳՆԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ ՆԵՐԱՌԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Ներդրումային ընկերության անվանումը _____________________________________

Ամսաթիվը……………….. թ-ից մինչև ____________________թ.

 

(հազար դրամ)

  Ընդհանուր հաշվեկշռային ակտիվներ Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալ (Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ)/ (Ընդհանուր հաշվեկշռային ակտիվներ) (Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ)/ (Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալ)
Ամսվա օրերը 1 2 3 4 5
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

Միջին

0.00

0.00

 

#DIV/0!

#DIV/0!

(աղյուսակը փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

Աղյուսակ 11. ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՏՈՒԿ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը _______________________________

Ամսաթիվը……………….. թ-ից մինչև ________________ թ.

 

(հազար դրամ)

 

Պետական պարտքային արժեթղթեր

Հուսալի պարտքային արժեթղթեր

Պարտ-
քային
այլ
արժե-
թղթեր

Տոկոսա-
դրույքի հատուկ
ռիսկ
(պարտ-
քային
արժե-
թղթերի
համա-
խառն
դիրք)

ՀՀ դրամով Կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր, Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական պարտատոմսեր,
/ԱԱԱ/Աաա/-ից /ԱԱ-/Աա3/ վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կենտրոնական բանկերի, կառավարությունների, տեղական կառավարման մարմինների կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթեր

Արտարժույթով Կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր, Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական պարտատոմսեր, /Ա+/Ա1/-ից /ԲԲԲ-/Բաա3/ վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կենտրոնական բանկերի, կառավարությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթեր

/ԲԲ+/Բա1/-ից /Բ-/Բ3/ վարկանիշ ունեցող օտար-
երկրյա կենտրո-նական բանկերի, կառավա-
րություն-
ների, տեղական կառավարման մարմինների կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթեր

/Բ-/Բ3/-ից ցածր
վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կենտրոնական բանկերի, կառավա-
րություն-
ների, տեղական կառավարման մարմինների կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթեր

Վարկանիշ չունեցող

< 1 տարի

> 1 տարի, < 5 տարի

> 5 տարի

< 1 տարի

>1 տարի, < 5 տարի

> 5 տարի

< 1 տարի

>1 տարի, < 5 տարի

> 5 տարի

1%

2%

4%

2%

3%

6%

8%

12%

8%

2%

6%

12%

20%

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար

Ամսվա օրերը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

                                                   

0

2

                                                   

0

3

                                                   

0

4

                                                   

0

5

                                                   

0

6

                                                   

0

7

                                                   

0

8

                                                   

0

9

                                                   

0

10

                                                   

0

11

                                                   

0

12

                                                   

0

13

                                                   

0

14

                                                   

0

15

                                                   

0

16

                                                   

0

17

                                                   

0

18

                                                   

0

19

                                                   

0

20

                                                   

0

21

                                                   

0

22

                                                   

0

23

                                                   

0

24

                                                   

0

25

                                                   

0

26

                                                   

0

27

                                                   

0

28

                                                   

0

29

                                                   

0

30

                                                   

0

31

                                                   

0

Միջին

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

 

Աղյուսակ 12. ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը ______________________

Ամսաթիվը……………….. թ-ից մինչև _____________ թ.

 

(հազար դրամ)

  Առաջին գոտի Երկրորդ գոտի Երրորդ գոտի
Մինչև մեկ ամիս 1-ից 3 ամիս 3-ից 6 ամիս 6-ից 12 ամիս 2-րդ տարի 3-րդ տարի 4-րդ տարի 5-րդ տարի 6-րդ տարի 7-ից 10 տարի 11-ից 15 տարի 16-ից 20 տարի 21 և ավելի տարի
0% 0.5% 1% 2% 3% 4% 6% 7% 8% 10% 11% 13% 15%
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Եր-
կար
դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Կարճ դիր-
քերի հան-
րա-
գու-
մար
Ամսվա օրերը 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1                                                    
2                                                    
3                                                    
4                                                    
5                                                    
6                                                    
7                                                    
8                                                    
9                                                    
10                                                    
11                                                    
12                                                    
13                                                    
14                                                    
15                                                    
16                                                    
17                                                    
18                                                    
19                                                    
20                                                    
21                                                    
22                                                    
23                                                    
24                                                    
25                                                    
26                                                    
27                                                    
28                                                    
29                                                    
30                                                    
31                                                    

Միջին

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

(հազար դրամ)

Բոլոր ժամա-նակաշրջանների նվազագույն դիրքերի 10 %-ի հանրագումար Առաջին գոտու նվազագույն դիրքի 40 %  Երկրորդ գոտու նվազագույն դիրքի 30% Երրորդ գոտու նվազագույն դիրքի 30 % 1 և 2 գոտիների միջև նվազագույն դիրքի 40 % 2 և 3 գոտիների միջև նվազագույն դիրքի 40 % 1 և 3 գոտիների միջև նվազագույն դիրքի 150 % Պարտքային արժեթղթերի համախառն զուտ դիրքի 100 % Տոկոսադրույքի ընդհանուր ռիսկ
27 28 29 30 31 32 33 34 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(աղյուսակը փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

Աղյուսակ 13. ԲԱԺՆԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԳՆԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌԻՍԿԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը

Ամսաթիվը……………….. թ-ից մինչև _______________ թ.

 

Ա մաս

(հազար դրամ)

 
Բ մաս

(հազար դրամ)

Բաժնային արժեթղթերի գնային ընդհանուր ռիսկի հաշվարկ

Բաժնային արժեթղթերի գնային հատուկ ռիսկի հաշվարկ

 

Բաժնային
արժե-
թղթերի
երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Բաժնային
արժեթղթերի
կարճ դիրքերի
հանրագումար

Բաժնային
արժեթղթերի համախառն զուտ դիրք (1-2)

Բաժնային արժեթղթերի գնային ընդհանուր ռիսկ (3)*8%

 

Իրացվելի և դիվերսիֆիկացված բաժնային արժեթղթեր

Այլ բաժնային
արժեթղթեր

Բաժնային արժեթղթերի գնային հատուկ ռիսկ (բաժնային արժեթղթերի համախառն դիրք) (1+2)*4%+ (3+4)*8%

4%

8%

Բաժնային արժե-
թղթերի
երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Բաժնային արժե-
թղթերի
կարճ դիրքերի հանրա-
գումար (բացարձակ մեծությամբ)

Բաժնային արժե-
թղթերի երկար դիրքերի հանրա-գումար

Բաժնային արժե-
թղթերի կարճ դիր-քերի հան-րագումար
(բացարձակ մեծությամբ)

Ամսվա
օրերը
1 2 3 4 Ամսվա օրերը 1 2 3 4 5
1     0 0 1         0
2     0 0 2         0
3     0 0 3         0
4     0 0 4         0
5     0 0 5         0
6     0 0 6         0
7     0 0 7         0
8     0 0 8         0
9     0 0 9         0
10     0 0 10         0
11     0 0 11         0
12     0 0 12         0
13     0 0 13         0
14     0 0 14         0
15     0 0 15         0
16     0 0 16         0
17     0 0 17         0
18     0 0 18         0
19     0 0 19         0
20     0 0 20         0
21     0 0 21         0
22     0 0 22         0
23     0 0 23         0
24     0 0 24         0
25     0 0 25         0
26     0 0 26         0
27     0 0 27         0
28     0 0 28         0
29     0 0 29         0
30     0 0 30         0
31     0 0 31         0

Միջին

0.00

0.00

0.00

0.00

Միջին

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Աղյուսակ 14. ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը ______________________________________

Ամսաթիվը……………….. թ-ից մինչև ________________ թ.

 

(հազար դրամ)

Հաշվետու
ժամանակաշրջանին
նախորդող 3-րդ տարվա  զուտ եկամուտ

Հաշվետու
ժամանակաշրջանին
նախորդող 2-րդ տարվա զուտ եկամուտ

Հաշվետու
ժամանակաշրջանին նախորդող
տարվա
զուտ եկամուտ

Գործառ-նական
ռիսկ

1

2

3

4

 

 

 

0

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 30.03.10 թիվ 55-Ն, փոփ., խմբ. 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում)

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը …………………………………………………………………………

Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման (փոփոխության գրանցման) ամսաթիվը ……………………

Ներդրումային ընկերության կազմակերպական-իրավական ձևը ……………………………………………

(հազար դրամ)

N

Մասնակցի (բաժնետիրոջ)  լրիվ ֆիրմային անվանումը (անունը, ազգանունը)

Մասնակցի (բաժնետիրոջ) ղեկավարների (խորհրդի (դիտորդ խորհրդի)  նախագահ և գործադիր մարմնի ղեկա-վար) անունը, ազգանունը, հայրանունը

Սեփականության ձևը

Բաժնետոմսի տեսակը

Անվանական արժեթղթերի սեփականա-տերերի (բաժ-նետերերի) ռեեստրում գրանցման օրը

Ռեզիդենտությունը

Կանոնա-դրական կապիտալի փոփոխված մասնաբաժնի մեծությունը

Մասնաբաժնի մեծությունը

Տեսակարար կշիռը կանոնա-դրական կապիտալում (%)

Փոստային ինդեքսը, հասցեն (գտնվելու վայր/ բնակու-թյան վայր), հեռախոսը, ֆաքսը

Գործարքի
բնույթը

Ա/ 1 և ավելի % բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող բաժնետերեր (մասնակիցներ)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտ մասնակիցներ բաժնետերեր (մասնակիցներ)

x

x

x

x

x

Ոչ ռեզիդենտ

 

 

 

x

Բ/ 1 %-ից պակաս բաժնետոմս (բաժնեմաս)  ունեցող բաժնետերեր (մասնակիցներ)

 

Ռեզիդենտ

x

x

x

x

x

Ռեզիդենտ

 

 

 

x

 

Ոչ ռեզիդենտ

x

x

x

x

x

Ոչ ռեզիդենտ

 

 

 

x

 

Ընդամենը

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

Մասնակիցների ընդհանուր թիվը

 

        այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտների

 

Ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավար՝

_____________________

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

_____________________

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`
Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 5

 

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

(ամսական )

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը ………………………………………………………………

Ամսաթիվը ____________________ թ-ից

մինչև _______________ թ.

 

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Հաշվեկշռային մեծությունը հաշվետու ժամանակա-շրջանի սկզբին

Հաշվեկշռայի մեծության փոփոխությունը հաշվետու ժամանակա-շրջանի ընթացքում

Հաշվեկշռային մեծությունը հաշվետու ժամանակա-շրջանի վերջում

 

 Ընդհանուր կապիտալ

     
         
 

 Հիմնական կապիտալ

     
 

Կանոնադրական կապիտալ (կանոնադրական հիմնադրամ), ներառյալ բաժնետոմսերի հավելավճարը

     
 

Գլխավոր պահուստ

     
 

Չբաշխված շահույթ

     
         
 

Հիմնական կապիտալից նվազեցվող գումարներ՝ այդ թվում՝

     

1

Ոչ նյութական ակտիվներ` այդ թվում շահագործումից դուրս, ինչպես նաև ոչ նյութական ակտիվների վրա կատարված կապիտալ ներդրումներ` բացառությամբ Կանոնակարգ 4/02-ով նախատեսվածից

     

2

 Ներդրումային ընկերության կողմից հետ գնված և չվճարված կապիտալ

     

3

Ներդրումային ծառայությունների համար չօգտագործվող նյութական ակտիվներ այդ ակտիվները օրենքով սահմանված կարգով ներդրումային ընկերության սեփականությունը համարվելու օրվանից վեց ամիս հետո

     

4

Ներդրումային ծառայությունների համար օգտագործվող նյութական ակտիվների արժեքի և դրանց վրա կատարված կապիտալ ներդրումների հաշվեկշռային արժեքի` հիմնական կապիտալի հաշվեկշռային մեծության` Կանոնակարգ 4/02-ով նախատեսված սահմանաչափը գերազանցող չափով

     

5

Ներդրումային ընկերության կողմից վարձակալված հիմնական միջոցների վրա կատարված կապիտալ ներդրումներ

     

6

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների (այդ թվում՝ ներդրումային ընկերությունների) կանոնադրական կապիտալում իրականացված ներդրումներ Կանոնակարգ 4/02-ով սահմանված դեպքերում

     
 

Լրացուցիչ կապիտալ

     

1

Ներդրումային ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցման համար օգտագործովող նյութական ակտիվների վերագնահատման աճ (եկամուտ)

     

2

Արտերկրյա գործառնության վերահաշվարկից փոխարժեքային տարբերություններ

     

3

այլ համապարփակ եկամտի այլ տարրեր

     
         

 

 

Ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավար`

 

Կ.Տ.

 

Գլխավոր հաշվապահ

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 30.03.10 թիվ 55-Ն, 10.01.12 թիվ 4-Ն)

 


ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 6

______________________________________

 

ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(օրական)

 

Աղյուսակ 1. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը ____________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում հաշվին է գործարքը կնքվել

 Ում անունից է գործարքը կնքվել

Գործարքի կնքման ժամը

Գործարքի տեսակը (առք/վաճառք)

Արժեթղթի դասը

Արժեթղթի տարբե-րակիչ ծածկա-գիրը

Թողար-կողի ֆիրմային անվա-նումը, գտնվելու վայրը

Արժե-թղթերի ծավալն անվանա-կան արժեքով

Միավոր արժեթղթի գինը

Քանակը

Ընդհանուր գումարը

Գործարքի արժույթի ISO կոդը

Արժեթղթի տարեկան եկամտա-բերությունը

Գործարքի կնքման վայրը

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Գործարքի մյուս կողմը

Միջնորդը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

 

Աղյուսակ 2. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը ……………………………………

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում հաշվին է գործարքը կնքվել

Ում անունից է գործարքը կնքվել

 Գործարքի նույնա-
կանացուցիչ համարը

Գործարքի կնքման ժամը

Գործարքի տեսակը (ռեպո/հ. ռեպո)

Գործարքի բնույթը

Արժե-
թղթի
դասը

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը

Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը

Արժեթղթերի ծավալն անվանական արժեքով

Քանակը

Ընդհանուր գումարը

Գործարքի արժույթի ISO կոդը

Տարեկան ռեպո (հակա-դարձ ռեպո) տոկոսա-դրույքը

Ռեպո/հ.ռեպո գործարքի մարման ամսաթիվը

Գործարքի կնքման վայրը

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը

Գործարքի մյուս կողմը

Միջնորդը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, փոփ., լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն, լրաց. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

Աղյուսակ 3. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԿՆՔՎԱԾ ԵՎ ՉՄԱՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

(աղյուսակն ուժը կորցրել է 07.12.10 թիվ 324-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

Աղյուսակ 4. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՖՈՐՎԱՐԴ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը …………………………………

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում հաշվին է գործարքը կնքվել

 Ում անունից է գործարքը կնքվել

Գործարքի նույնա-
կանացուցիչ համարը

Գործարքի բնույթը

Գործարքի տեսակը (ֆորվարդ առք/ֆորվարդ վաճառք)

Ֆորվարդի
հիմքում
ընկած
արժույթի
 ISO կոդը

Ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթի ընդհանուր ծավալը (գումարը)

Միավոր արժույթի փոխարժեքը

Արժույթի (վճարվելիք կամ ստացվելիք)
ISO կոդը

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը

Ֆորվարդի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվը

Գործարքի մյուս կողմը

Միջնորդը

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն, 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

Աղյուսակ 5. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՖՅՈՒՉԵՐՍ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը ……………………………………

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում հաշվին է գործարքը կնքվել

 Ում անունից է գործարքը կնքվել

Գործարքի նույնա-
կանացուցիչ համարը

Գործարքի բնույթը

Գործարքի կնքման ժամը

Գործարքի տեսակը (ֆյուչերս  առք/ֆյուչերս  վաճառք)

Ֆյուչերսների քանակը

Ֆյուչերսի
հիմքում
ընկած
արժույթի
ISO կոդը

Միավոր արժույթի  փոխարժեքը

Մեկ ֆյուչերսի հիմքում ընկած արժույթի ընդհանուր  ծավալը (գումարը)

Ընդհա-նուր գումարը

Արժույթի (վճարվելիք կամ ստացվելիք) ISO կոդը

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը

Ֆյուչերսի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվը

Միջնորդը

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն, 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

 

Աղյուսակ 6. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ՖՈՐՎԱՐԴ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը ……………………………………

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում հաշվին է գործարքը կնքվել

 Ում անունից է գործարքը կնքվել

Գործարքի նույնա-
կանացուցիչ համարը

Գործարքի բնույթը

Գործարքի տեսակը (ֆորվարդ առք/ֆորվարդ վաճառք)

Արժեթղթի դասը

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը

Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը

Արժեթղթերի ծավալն անվանական արժեքով

Միավոր արժե-թղթի գինը

Քանակը

Ընդհա-նուր գումարը

Գործարքի արժույթի ISO կոդը

Արժեթղթի տարեկան եկամտաբերու-թյունը

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը

Գործարքի մյուս կողմը

Ֆորվարդի վերջնա-հաշվարկի իրակա-
նացման
ամսա-
թիվը

Միջնորդը

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն, 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

Աղյուսակ 7. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ՖՅՈՒՉԵՐՍ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը …………………………………

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում հաշվին է գործարքը կնքվել

 Ում անունից է գործարքը կնքվել

Գործարքի նույնա-
կանացուցիչ համարը

Գործարքի բնույթը

Գործարքի կնքման ժամը

Գործարքի տեսակը (ֆյուչերս առք/ֆյուչերս վաճառք)

Ֆյուչերսների քանակը

Մեկ ֆյուչերսի հիմքում ընկած արժեթղթերի քանակը

Արժեթղթի դասը

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը

Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը

Արժեթղթի   ծավալը` անվանական արժեքով

Միավոր արժեթղթի գինը

Ընդհանուր գումարը

Գործարքի արժույթի ISO  կոդը

Արժեթղթի
տարեկան
եկամտաբերու-
թյունը

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը

Ֆյուչերսի վերջնա-հաշվարկի իրակա-նացման ամսաթիվը

Միջնորդը

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն, 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

Աղյուսակ 8. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ՖՈՐՎԱՐԴ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը ………………………………

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում հաշվին է գործարքը կնքվել

 Ում անունից է գործարքը կնքվել

Գործարքի նույնա-
կանացուցիչ համարը

Գործարքի
բնույթը

Գործարքի տեսակը (ֆորվարդ առք/ֆորվարդ վաճառք)

Ֆորվարդի հիմքում ընկած ակտիվի անվանումը

Միավոր ակտիվի գինը

Քանակը

Ընդհանուր գումարը

Արժույթի ISO կոդը

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը

Ֆորվարդի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվը

Գործարքի մյուս կողմը

Միջնորդը

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն, 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

Աղյուսակ 9. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ՖՅՈՒՉԵՐՍ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը …………………………………

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում հաշվին է գործարքը կնքվել

 Ում անունից է գործարքը կնքվել

Գործարքի նույնա-
կանացուցիչ համարը

Գործարքի բնույթը

Գործարքի կնքման ժամը

Գործարքի տեսակը (ֆյուչերս առք/ֆյուչերս վաճառք)

Ֆյուչերսնե-
րի քանակը

Մեկ ֆյուչերսի հիմքում ընկած ակտիվի քանակը

Ֆյուչերսի հիմքում ընկած ակտիվի անվանումը

Միավոր ակտիվի գինը

Ընդհանուր գումարը

Գործարքի արժույթի ISO կոդը

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը

Ֆյուչերսի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվը

Միջնորդը

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց. 07.12.10 թիվ 324-Ն, 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

Աղյուսակ 10. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՕՊՑԻՈՆՆԵՐԻ ԱՌՔԻ/ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը …………………………………

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում հաշվին է գործարքը կնքվել

 Ում անունից է գործարքը կնքվել

Գործարքի նույնա-
կանացուցիչ համարը

Գործարքի բնույթը

Գործարքի
 կնքման
ժամը

Գործարքի տեսակը (օպցիոն առք/օպցիոն վաճառք)

Օպցիոնի տեսակը (գնման օպցիոն/ վաճառքի օպցիոն)

Օպցիոնի հիմքում ընկած արժույթի ISO կոդը

Միավոր արժույթի փոխարժեքը

Ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթի ընդհանուր ծավալը (գումարը)

Արժույթի (վճարվելիք կամ ստաց-վելիք) ISO  կոդը

Օպցիոնի  պարգևավճարի 

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը

Օպցիոնի իրականացման ամսաթիվը

Գործարքի կնքման վայրը

Գործարքի մյուս կողմը

Միջնորդը

Մեծու-թյունը

Արժույթի ISO կոդը

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց., փոփ. 07.12.10 թիվ 324-Ն, լրաց. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

Աղյուսակ 11. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ՕՊՑԻՈՆՆԵՐԻ ԱՌՔԻ/ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը …………………………………

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում
հաշվին է
գործարքը
կնքվել

 Ում
անունից է գործարքը
կնքվել

Գործարքի նույնա-
կանացուցիչ համարը

Գործարքի բնույթը

Գործարքի կնքման ժամը

Գործարքի տեսակը (օպցիոն առք/օպցիոն վաճառք)

Օպցիոնի տեսակը (գնման օպցիոն/ վաճառքի օպցիոն)

Արժե-թղթի դասը

Արժեթղթի տարբե-րակիչ ծածկագիրը

Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը

Արժե-թղթերի ծավալն անվա-նական արժեքով

Միավոր արժե-թղթի գինը

Քանակը

Ընդհանուր գումարը

Արժույթի ISO կոդը

Արժեթղթի
տարեկան
եկամտա-բերությունը

Օպցիոնի պարգևավճարի

Օպցիոնի իրականացման ամսաթիվը

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը

Գոր-ծարքի մյուս կողմը

Գոր-ծարքի կնքման վայրը

Միջնորդը

մեծու-թյունը

արժույթի ISO կոդը

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործադիր մարմնի ղեկավար՝

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝

 

(հավելվածը խմբ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, լրաց., փոփ. 07.12.10 թիվ 324-Ն, լրաց. 06.11.12 թիվ 298-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

Աղյուսակ 12. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ՕՊՑԻՈՆՆԵՐԻ ԱՌՔԻ/ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը …………………………………

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ..........................................

 

N

Ում հաշվին է գործարքը
կնքվել

Ում անունից է գործարքը կնքվել

Գործարքի նույնա-
կանացուցիչ համարը

Գործարքի բնույթը

Գործարքի կնքման ժամը

Գործարքի տեսակը (օպցիոն առք/օպցիոն վաճառք)

Օպցիոնի տեսակը (գնման օպցիոն/ վաճառքի օպցիոն)

Օպցիոնի հիմքում ընկած ակտիվը

Միավոր ակտիվի գինը

Քանակը

Ընդհանուր գումարը

Գործարքի արժույթի ISO կոդը

Օպցիոնի  պարգևավճարի

Գործարքի կնքման ամսաթիվը

Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը

Օպցիոնի իրականացման ամսաթիվը

Գործարքի կնքման վայրը

Գործարքի մյուս կողմը

Միջնորդը

մեծու-
թյունը

արժույթի ISO կոդը