Համարը 
N 14-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.03.17/8(282) Հոդ.78
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
15.01.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.01.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.03.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/02-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 փետրվարի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008060

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

15 հունվարի 2008 թ.
ք. Երևան

  N 14-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/02-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի180-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 184-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 2-րդ մասը, 185-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, 193-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, 221-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերը, 222-րդ հոդվածի 14-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

(նախաբանը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն, փոփ. 02.05.11 թիվ 125-Ն)

1. Հաստատել «Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը՝ համաձայն Հավելվածի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 5/02):

2. 2008 թվականի հունիսի 30-ից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ««Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը» հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշմամբ հաստատված «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագրքի» 28-րդ բաժինը, 104.2-2/ԻԿԿ, 104.2-3/ԻԿԿ ձևերը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2008 թ. հունվարի 23
Երևան

 

  

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի հունվարի 15-ի
թիվ 14-Ն որոշման

 

«ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ»

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  5/02

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

(վերնագիրը խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է.

1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման կարգը,

2) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը,

3) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի երեք տարվա գործարար ծրագրի ձևը և դրանում կատարվող փոփոխությունների ներկայացման կարգը և ժամկետները,

4) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի (պահառուի) տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ պահանջները,

5) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող կանոնադրություններում, ղեկավարների կազմում, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոններում կատարված փոփոխությունների գրանցման կարգը,

6) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվությունները և տեղեկությունները:

2. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն (եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգում)` պատվիրված նամակով, կամ առձեռն կամ ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի հավելված 3-ով սահմանված ղեկավարների մասին տեղեկությունների, որոնք ներկայացվում են միայն էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Ընդ որում, ղեկավարների մասին տեղեկությունները ներկայացվում են էքսել (excel) ֆորմատով: Տպագիր եղանակով ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները ստորագրվում են Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասու անձի կողմից և ներկայացվում են «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:

3. Գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրությունը (դրանում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում էլեկտրոնային եղանակով «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով` էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Նոր ստեղծվող Կենտրոնական դեպոզիտարիան կանոնադրությունը ներկայացնում է թղթային եղանակով, իսկ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո, երբ արդեն միացված է Սի-Բի-Էյ-նեթ ցանցին և ստացել է անվտանգության համապատասխան հավաստագրերը, Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված կանոնադրությունը կրկին ներկայացնում է Կենտրոնական բանկ էլեկտրոնային եղանակով «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով:

3.1. Սույն կանոնակարգով նախատեսված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրությունը (դրանում փոփոխությունները, լրացումները) տեղադրվում են file.cba.am ինտերնետային կայքում` կանոնադրությունը (դրանում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրացվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, գրանցված կանոնադրությունը (դրանում փոփոխությունները, լրացումները) տրամադրվում են համապատասխան անձին էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Նոր ստեղծվող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համար սույն կետով սահմանված եռօրյա ժամկետը հաշվարկվում է կանոնադրության էլեկտրոնային տարբերակը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից:

3.2. Սույն կանոնակարգով նախատեսված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացվող կանոնադրությունները (դրանում փոփոխությունները, լրացումները) պետք է ունենան սույն կանոնակարգի Հավելված 13-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ:

3.3. Սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 4-րդ, 65.5-րդ կետի 1-ին ենթակետով պահանջվող կանոնադրությունը 2012 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ներկայացվում է միայն օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար:

3.4. Սույն կանոնակարգով սահմանված դեպքերում վարկանշող կազմակերպությունների կողմից տրված վարկանիշերը կիրառելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով.

1) Եթե կազմակերպությունն ունի սույն կանոնակարգում նշված միայն մեկ վարկանշող կազմակերպության կողմից տրված վարկանիշ, ապա հիմք է ընդունվում միայն տվյալ վարկանիշը:

2) Եթե կազմակերպությունն ունի երկու տարբեր վարկանիշ` տրամադրված սույն կանոնակարգում նշված տարբեր վարկանշող կազմակերպությունների կողմից, ապա հիմք է ընդունվում ամենացածր վարկանիշը։

3) Եթե կազմակերպությունն ունի երեք և ավելի վարկանիշ` տրամադրված սույն կանոնակարգում նշված տարբեր վարկանշող կազմակերպությունների կողմից, ապա հիմք է ընդունվում երկու ամենաբարձր վարկանիշերից առավել ցածր վարկանիշը:

3.5. Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում կանոնադրական կապիտալի համալրումը (կանոնադրական կապիտալի յուրաքանչյուր ավելացումը) Կենտրոնական բանկում բացվող կուտակային հաշվի միջոցով իրականացնելու դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հիմնադիրները (Կենտրոնական դեպոզիտարիան) Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում կուտակային հաշիվ բացելու վերաբերյալ դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2.3-ի:

3.6. Սույն կանոնակարգով սահմանված լիցենզավորման, գրանցման, նախնական համաձայնության ստացման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացված փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպումներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և նման այլ բացթողումներ) առկայության դեպքում Կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան որոշումը կայացվում է այդ թերությունները վերացնելուց հետո: Այդ դեպքում դիմումը ներկայացված է համարվում փոփոխված տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի կողմից ստանալու պահից:

3.7. Կենտրոնական բանկ սույն կանոնակարգի համաձայն փաստաթղթեր ներկայացնելիս ներկայացվող փաստաթղթերին կից ներկայացվում է նաև «Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը»` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2.4-ի` ստորագրված և կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) իրավասու անձի կողմից: Ցանկում նշվում են սույն կանոնակարգով ներկայացվող փաստաթղթերը հերթական դասավորությամբ:

4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման գործընթացներն իրականացվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և սույն կանոնակարգի համաձայն:

(գլուխը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, լրաց. 22.09.09 թիվ 277-Ն, 01.12.09 թիվ 356-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

5. Սույն կանոնակարգում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները`

1) «Կենտրոնական բանկ»` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

2) «հանձնաժողով»` Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

3) «Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ»` «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կամ այլ օրենքների համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձը,

4) «ֆինանսական խումբ (միություն)»` որևէ երկրի օրենսդրության իմաստով ֆինանսական խումբ կամ ֆինանսական միություն,

5) «ֆինանսական կազմակերպություն»` բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներդրումային ընկերություն, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, կորպորատիվ ֆոնդ, Բյուրո, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտերի համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն համարվող այլ անձինք,

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 20.12.11 թիվ 360-Ն)

(5-րդ կետը խմբ., փոփ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

6. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

7.Կենտրոնական դեպոզիտարիայի պետական գրանցման և լիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 184-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում`

ա. գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է հիմնադիր ժողովի կողմից լիազորված անձի կողմից վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ի,

բ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 12-ի,

գ. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկությունները միջնորդագրի տեսքով ներկայացվում է համաձայն Հավելված 3-ի,

դ. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետերերի (մասնակիցների) վերաբերյալ տեղեկությունները (տեղեկանքը) ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի,

ե. ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթերը` համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 184-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1 կետով սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի,

ե1. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների նախագծերը (ներառյալ կանոնների ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը) կցվում են կանոնների գրանցման միջնորդագրին, որի ձևը սահմանված է սույն կանոնակարգի Հավելված 12-ով,

ե2. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 20.12.11 թիվ 360-Ն)

2) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա նաև նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

3) տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը (համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման դեպքում տարածքը նրան անհատույց օգտագործման, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ ի սեփականություն հանձնելու վերաբերյալ պարտավորությունը ամրագրող փաստաթուղթ: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,

4) փոստային հասցեի վերաբերյալ տեղեկանք, որում նշված հասցեով Կենտրոնական դեպոզիտարիան համաձայն կլինի ստանալ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի լիցենզիան:

5) (ենթակետն ուժը կորցրել է 20.12.11 թիվ 360-Ն)

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 20.12.11 թիվ 360-Ն)

(7-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն, փոփ. 22.09.09 թիվ 277-Ն, լրաց. 01.12.09 թիվ 356-Ն, խմբ., փոփ. 20.12.11 թիվ 360-Ն, խմբ. 13.11.12 թիվ 314-Ն)

8. Եթե սույն կանոնակարգի 7-րդ կետով նախատեսված կարգով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ ներկայացվել է համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման դեպքում տարածքը նրան անհատույց օգտագործման, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ ի սեփականություն հանձնելու վերաբերյալ պարտավորությունը ամրագրող փաստաթուղթ, Կենտրոնական դեպոզիտարիան սահմանված կարգով գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում տվյալ տարածքի իր սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը կամ նոտարական կարգով վավերացված վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը:

(8-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն,  խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3.1

 

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

(գլուխն ուժը կորցրել է 13.11.12 թիվ 314-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

9. Կենտրոնական բանկը բավարարում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի պետական գրանցման և լիցենզավորման դիմումը՝ օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

10. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումը կատարվում է, ինչպես նաև լիցենզիան Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից տրվում է Կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

11. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրվա ընթացքում հիմնադիրներին տրվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման վկայականը՝ համաձայն հավելված 5-ի և լիցենզիան` համաձայն հավելված 1-ի:

(11-րդ կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 277-Ն, փոփ. 13.11.12 թիվ 314-Ն)

12. Գրանցման և լիցենզավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերը: Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարները գրանցվում են համաձայն Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման:

13. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է մերժել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի լիցենզիայի տրամադրումը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 185-րդ հոդվածում նշված հիմքերով:

(13-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

14.(14-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

15. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ձայնի իրավունք տվող մասնակցության՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան ավելացման մտադրություն ունեցող իրավաբանական անձը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) իրավաբանական անձի կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար տվյալ իրավաբանական անձի միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 6ա-ի,

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությունը իրավաբանական անձի կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով (առկայության դեպքում),

3) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը,

4) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի կանոնադրությունը,

5) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի մասնակիցների ցուցակը՝ նշելով նրանց մասնակցության չափը (տոկոսով) կանոնադրական կապիտալի մեջ,

6) տեղեկանք՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի վերաբերյալ` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 7ա-ի,

7) իրավաբանական անձի վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները: Գործունեության մինչև երեք տարի ժամկետ ունեցող անձանց համար ներկայացվում է տեղեկատվություն իրականացված գործունեության ողջ ժամկետի համար,

8) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին,

9) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 190-Ն)

10) տեղեկանք` տրված իրավասու մարմնի կողմից բյուջեի և կենսաթոշակային հիմնադրամի նկատմամբ ունեցած պարտքերի կամ դրանց բացակայության վերաբերյալ (ռեզիդենտների համար),

11) ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն),

12) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի հայտարարագիրը՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ,

13) հայտարարարություն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ և 8-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի բացակայության կամ առկայության մասին,

14) հայտարարություն այն մասին, որ իր միջոցով որևէ այլ անձ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում՝ համաձայն հավելված 8-ի, հակառակ դեպքում՝ պետք է ներկայացնի իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի գլուխ 6-ով սահմանված փաստաթղթերը: Սույն կետում նշված հայտարարությունը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ այն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությամբ, որում անձը նախատեսել է ձեռք բերել կամ ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն,

15) Նշանակալից մասնակցություն ձեռքբերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ` համապատասխանաբար սույն կանոնակարգի Հավելված 9ա-ի և Հավելված 9բ-ի:

(15-րդ կետը փոփ., խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, 01.12.09 թիվ 356-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

16. Եթե իրավաբանական անձ հանդիսացող ուղղակի մասնակիցն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում (միևնույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ նշանակալից մասնակցի կամ փոխկապակցված անձի առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից) սույն գլխի 15-րդ կետով ներկայացված փաստաթղթերը (բացառությամբ 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերի), ինչպես նաև`

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները «(մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),

3) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի (միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի (միության) համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում):

(16-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ. 01.12.09 թիվ 356-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

17. Եթե 16-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են օտարերկրյա պետության ազգային ստանդարտների համաձայն, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև

1) տվյալ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված հաշվետվությունները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին, կամ

2) հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջի, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

(17-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

18. Եթե սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով կամ 16-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա Կենտրոնական բանկին ներկայացվում է համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

(18-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

18.1. Օֆշորային տարածքներում ստեղծված կամ գրանցված իրավաբանական անձինք կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձինք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերելու համար (անկախ մասնակցության չափից) պետք է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը նախնական համաձայնություն ստանալու համար դիմեն Կենտրոնական բանկ` ներկայացնելով սույն կանոնակարգի 15-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը:

(18.1-ին կետը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

19. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 12-րդ և 14-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

(19-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

20.Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերում Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձը, ապա նա Կենտրոնական բանկ չի ներկայացնում սույն կանոնակարգի 15-րդ կամ 21-րդ կետերով սահմանված այն փաստաթղթերը, որոնք արդեն իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ:

(20-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

20.1 Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 15-րդ կետով սահմանված 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը, ընդ որում` սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում միայն այն դեպքում, եթե Կենտրոնական բանկում առկա է տվյալ տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ գրավոր համաձայնություն:

(20.1-ին կետը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

21. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող ֆիզիկական անձը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) ֆիզիկական անձի կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում,

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությունը՝ ֆիզիկական անձի կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն hամաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով (առկայության դեպքում),

3) տեղեկանք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 7բ-ի,

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 20.12.11 թիվ 360-Ն)

5) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձի հայտարարագիրը՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացրած գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ,

6) հայտարարություն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի բացակայության կամ առկայության մասին,

7) հայտարարություն այն մասին, որ իր միջոցով որևէ այլ անձ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 8-ի, հակառակ դեպքում՝ պետք է ներկայացնի իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի գլուխ 18-ով սահմանված փաստաթղթերը: Սույն կետում նշված հայտարարությունը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ այն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությամբ, որում անձը նախատեսել է ձեռք բերել կամ ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն,

8) ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն),

9. Նշանակալից մասնակցություն ձեռքբերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ` համապատասխանաբար սույն կանոնակարգի Հավելված 9ա-ի և Հավելված 9բ-ի:

(21-րդ կետը փոփ., խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, փոփ., լրաց. 01.12.09 թիվ 356-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

22. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերել ցանկացող պետությունը պարտավոր է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնից,

2) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող պետության իրավասու մարմնի որոշումը` տվյալ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին,

3) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությունը պետության կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն hամաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով (առկայության դեպքում),

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 190-Ն)

5) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության իրավասու մարմնի կողմից լրացվող հայտարարագիրը՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացրած գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ:

(22-րդ կետը փոփ., խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, փոփ. 01.12.09 թիվ 356-Ն)

22.1. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մասնակցի հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն գլխով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

(22.1-ին կետը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՈՒ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

23. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մասնակցի հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն գլխով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

24. Կենտրոնական դեպոզիտարիայում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ակնկալող անձի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում իրավաբանական անձի համար` սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, իսկ ֆիզիկական անձի համար` սույն կանոնակարգի 21-րդ կետի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը:

(24-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, 20.12.11 թիվ 360-Ն)

25. Եթե անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում ուղղակի նշանակալից մասնակցի միջոցով, ապա վերոնշյալ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ուղղակի նշանակալից մասնակիցը, այլ դեպքերում՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիան:

26.  Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձը, ապա նա Կենտրոնական բանկ չի ներկայացնում սույն կանոնակարգի 24-րդ կետով սահմանված այն փաստաթղթերը, որոնք արդեն իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ:

(26-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

27.  Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 1-ին, 5-րդ, 6 -րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը, ընդ որում` սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում միայն այն դեպքում, եթե Կենտրոնական բանկում առկա է տվյալ տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ գրավոր համաձայնություն:

(27-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

27.1. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 12-րդ, 14-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

(27.1-ին կետը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

28. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակիցը և ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձը ընդգրկված են որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա ուղղակի մասնակիցը անուղղակի նշանակալից մասնակցի համար Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը, ինչպես նաև 16-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը (միևնույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ նշանակալից մասնակցի կամ փոխկապակցված անձի առկայության դեպքում 16-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից):

(28-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

28.1. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող անձի միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք են բերում մի քանի անձինք, ապա անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնություն ստանալու համար ներկայացվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը միայն այն ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, որի միջոցով որևէ այլ անձ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ձեռք չի բերում: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել փաստաթղթեր նաև այն անձանցից, որոնց միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն է ձեռք բերվում:

(28.1-ին կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼԸ

 

29. Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը ստանալու համար պահանջվող բոլոր փաստաթղթերն ստանալուց հետո 30-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է ընդունում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը նախնական համաձանություն տալու կամ տրամադրումը մերժելու մասին: Ընդ որում, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ունենալուն նախնական համաձայնություն տալու ընթացքում Կենտրոնական բանկը գնահատում է նշանակալից մասնակիցների հնարավորությունը և պատրաստակամությունը` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (օրինակ` կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) Կենտրոնական դեպոզիտարիային լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու տեսանկյունից:

(29-րդ կետը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

30. Կենտրոնական բանկի կողմից 30-օրյա ժամկետում սույն կանոնակարգի 29-րդ կետում նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը ընդունելու մասին անձին չտեղեկացնելու դեպքում համաձայնությունը համարվում է տրված` նշված 30-օրյա ժամկետը լրանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվանից:

31. Նշանակալից մասնակցի միջոցով ձեռք բերվող անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում համարվում է մերժված, եթե մերժվել է ուղղակի նշանակալից մասնակցության միջնորդագիրը:

32. Անձի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնությունը Կենտրոնական բանկի կողմից տրվում է եռամսյա ժամկետով, եթե գործողության ավելի երկար ժամկետ տվյալ որոշմամբ նախատեսված չէ: Գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ: Եթե Կենտրոնական բանկի որոշմամբ սահմանված ժամկետում գործարքը չի իրականացվում, Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:

32.1. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիան տիրապետում է իր կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակություն ձեռք բերող կամ ունեցող անձանց վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվության, որը Կենտրոնական բանկի կողմից տիրապետելու դեպքում կարող էր հանգեցնել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմումի մերժմանը կամ նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնության գործողության դադարեցմանը օրենքով սահմանված կարգով, ապա Կենտրոնական դեպոզիտարիան պարտավոր է տեղեկատվությունը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ պահել Կենտրոնական բանկին:

(32.1-ին կետը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ, ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ (ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԻ) ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԲ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

33. Անձը, որը ձեռք է բերում նշանակալից մասնակցություն Կենտրոնական դեպոզիտարիայում կամ ավելացնում է իր մասնակցությունը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված սահմանաչափերից ավելի ցանկացած իրադարձության կամ գործարքի արդյունքում, որի մասին անձը տեղյալ չէր և չէր կարող տեղյակ լինել, այդ մասին տեղեկանալու պահից 10 օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 10ա-ի:

34. Նշանակալից մասնակիցը ձեռքբերված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)՝ համաձայն «Արժեթղթեի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 7-րդ մասի, օտարման մասին Կենտրոնական բանկ է տեղեկացնում համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 10բ-ի:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ) ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

(վերնագիրը խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ) ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ) ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

(վերնագիրը խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

35. Կենտրոնական դեպոզիտարիային լիցենզիան տրվում է սույն կանոնակարգի հավելված 1-ի համաձայն, գրանցման վկայականը` սույն կանոնակարգի հավելված 5-ի համաձայն:

 (35-րդ կետը փոփ. 13.11.12 թիվ 314-Ն)

36. Լիցենզիան (գրանցման վկայականը) տրվում է մեկ օրինակով:

37. Կենտրոնական բանկը լիցենզավորված անձին լիցենզիան տրամադրելիս ծանուցում է, որ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեությունը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

38. Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կորստի կամ ոչնչացման դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակը ստանալու համար` նախօրոք լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կորստի կամ ոչնչացման մասին հայտարարություն տալով զանգվածային լրատվության միջոցով: Լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար դիմելու դեպքում դիմումին կցվում է լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

39. Կենտրոնական բանկը կորած կամ ոչնչացած լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակը տալիս է Կենտրոնական դեպոզիտարիային` վերջինիս կողմից համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում:

40. Կորած լիցենզիան (գրանցման վկայականը) գտնելու դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան գտնված լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) օրինակը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

41. Լիցենզիան (գրանցման վկայականը) օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվել, պատռվելու, տառերի ջնջվելու և այլն) դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան դիմում է ներկայացնում Կենտրոնական բանկ (լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակը ստանալու համար)` կցելով լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) բնօրինակը, իսկ լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար` նաև պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

42. Կենտրոնական բանկը ոչ պիտանի դարձած լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակը Կենտրոնական դեպոզիտարիային տալիս է նրա կողմից դիմում ներկայացնելու օրվան հաջորդող
10-օրյա ժամկետում:

42.1 Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակի վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:

43. Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակի կորստի, ոչնչացման կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) նոր կրկնօրինակը տրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

(գլուխը խմբ., փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

(Վերնագիրը խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

44. Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կենտրոնական բանկ ներկայացնում է լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմում` կցելով լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

45. Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ` հանձնաժողովի դրական եզրակացության հիման վրա, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Ընդ որում` սույն կետով նախատեսված Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունումից հետո լիցենզիայի նոր օրինակը տրամադրվում է լիցենզավորված անձին լիցենզիայի հին օրինակը Կենտրոնական բանկ վերադարձնելու դեպքում:

45.1. Կենտրոնական բանկը կարող է կասեցնել լիցենզիայի վերաձևակերպման 30-օրյա ժամկետը մինչև մեկ ամիս ժամկետով, եթե լիցենզիայի վերաձևակերպումը պայմանավորված է օրենքով կամ սույն կանոնակարգով նախատեսված այլ գործընթացների իրականացմամբ:

46. Եթե կանոնադրության փոփոխությունը ենթադրում է նաև գրանցման վկայականի փոփոխություն, ապա Կենտրոնական բանկի կողմից կանոնադրությունը գրանցելուց հետո անձը եռօրյա ժամկետում հին գրանցման վկայականը ներկայացնում է Կենտրոնական բանկ և ստանում գրանցման վկայականի նոր օրինակը:

(գլուխը լրաց. 22.09.09 թիվ 277-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ) ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

(Վերնագիրը խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

47. Օրենքով սահմանված հիմքերով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքում եռօրյա ժամկետում` կից գրությամբ լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

47.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի լուծարային հաշվեկշիռը Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատելու մասին որոշումը կայացնելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան կից գրությամբ գրանցման վկայականը, ինչպես նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

48. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի լիցենզիան (գրանցման վկայականը) ուժը կորցրած ճանաչելու, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի լուծարային հաշվեկշիռը հաստատելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման բողոքարկումը հիմք չէ սահմանված ժամկետում լիցենզիան (գրանցման վկայականը) չվերադարձնելու համար:

(գլուխը խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V

 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐԸ, ԴՐԱ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

49. Սույն գլուխը սահմանում է նոր ստեղծվող և գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ՝ երեք տարվա գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը:

50. Գործարար ծրագիրը ամբողջական փաստաթուղթ է, որի խնդիրներն են.

1) ծառայել շահագրգիռ անձանց (մասնակիցներ, անդամներ, ներդրողներ, ղեկավարներ և այլ շահագրգիռ անձինք)՝ որպես մի ամփոփ փաստաթուղթ, որով կարող են գնահատվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության բնույթը և առանձնահատկությունները,

2) օգնել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարներին պարզաբանել, հստակեցնել և հետազոտել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության զարգացման հնարավոր հեռանկարները, ծառայել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարներին որպես հիմք, որով կարող են գնահատվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի փաստացի գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը,

3) օգնել Կենտրոնական դեպոզիտարիային հետևողականորեն իրականացնել նախանշված նպատակները և խնդիրները պլանավորվող երեք տարիների ընթացքում,

4) Կենտրոնական բանկին ներկայացնել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից պլանավորված գործունեությունները, որը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն կտա գնահատել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեությունը և նրա ընտրած ռազմավարությունը:

51. Գործարար ծրագրի հիմքում դրվում են հետևյալ հիմնական սկզբունքները.

1) իրատեսություն (առաջադրված նպատակների և խնդիրների իրականացման բավարար հիմնավորումների առկայություն),

2) գնահատելիություն (կատարման արդյունքների գնահատման հնարավորություն),

3) համահունչություն (գործարար ծրագրի առանձին բաժինների և բաժինների գլուխների միջև պատճառահետևանքային կապի, գործարար ծրագրի ընդհանուր տրամաբանական ընթացքի առկայություն),

4) կոնկրետություն (վերնագրի ըստ էության ներկայացում, վերնագրից դուրս ավելորդ տեղեկատվության բացակայություն, խնդիրների ըստ էության դիտարկում),

5) գործարար ծրագրի հիմքում կարող են դրվել նաև այլ, սակայն նշված սկզբունքներին չհակասող սկզբունքներ:

(51-րդ կետը փոփ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

52. Կենտրոնական դեպոզիտարիան լիցենզավորման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս, ինչպես նաև մինչև յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում առաջիկա երեք տարիների իր գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն գլխի: Ընդ որում, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 187-րդ հոդվածի 2-րդ մասերով սահմանված գործարար ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներառվում է գործարար ծրագրի կազմում:

53. Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 52-րդ կետում նշված գործարար ծրագրի փոփոխված տարբերակը` փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե տեղի է ունեցել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը:

(53-րդ կետը խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

54. Գործարար ծրագիրը հաստատվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կամ դիտորդ խորհրդի կողմից:

(54-րդ կետը փոփ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

55. Գործարար ծրագիրը, ինչպես նաև վերանայված գործարար ծրագիրը և գործարար ծրագրով նախատեսված տվյալները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով:

(55-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

56. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործարար ծրագիրը առնվազն ներառում է քլիրինգի և վերջնահաշվարկի իրականացման համակարգերի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ներքին կազմակերպական կառուցվածքի, գործունեության վայրերի, կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ տեխնիկական միջոցների, ինչպես նաև իր տնտեսական ցուցանիշների մանրամասն նկարագրությունը: Գործարար ծրագիրը պետք է ներառի նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության նպատակները, խնդիրները, միջոցառումները, կատարվելիք գործարքների վերաբերյալ կանխատեսումները, ցուցակումների կանխատեսվող մակարդակը, կանխատեսվող հաշվեկշիռը, եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը, կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների կանխատեսումը (նշված կանխատեսումները իրականցվում են առնվազն 3 տարվա կտրվածքով), ինչպես նաև գործարար ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը (նախորդ տարվա խնդիրների կատարողականի վերլուծությունը, խնդիրների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հիմնական պատճառները):

(56-րդ կետը փոփ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

57. (57-րդ կետն ուժը կորցրել է 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

 

58. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիան փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո 10 օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկի գրանցմանն է ներկայացնում

1) ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները,

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները,

3) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների փոփոխությունները (լրացումները):

(58-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, 20.12.11 թիվ 360-Ն)

59. Ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի՝ «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման համաձայն:

60. Կենտրոնական դեպոզիտարիան կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով (առկայության դեպքում),

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

3) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի փոփոխված կանոնադրությունը,

4) եթե կանոնադրության փոփոխությունը առաջացնում է լիցենզիայի վերաձևակերպման անհրաժեշտություն, ապա ներկայացվում են նաև սույն կանոնակարգի 10-րդ գլխով պահանջվող փաստաթղթերը:

(60-րդ կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 356-Ն, փոփ., լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

61. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է գործունեության վայրի փոփոխությամբ, ապա սույն կանոնակարգի 60-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև`

1) տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,

2) տեխնիկական հագեցվածության պահանջների` սույն կանոնակարգի գլուխ 14-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը:

(61-րդ կետը խմբ., լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

61.1. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ֆիրմային անվանման փոփոխությամբ, ապա բացի սույն կանոնակարգի 60-րդ կետում նշված փաստաթղթերից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև`

1. ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ և այլ պահանջվող փաստաթղթերը՝ համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 184-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1 կետով սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի,,

2.  (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.12 թիվ 314-Ն)

3. (ենթակետն ուժը կորցրել է 20.12.11 թիվ 360-Ն)

4. (ենթակետն ուժը կորցրել է 20.12.11 թիվ 360-Ն)

(61.1-ին կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 277-Ն, խմբ., փոփ. 20.12.11 թիվ 360-Ն, 13.11.12 թիվ 314-Ն)

62. Կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրության գրանցման համար Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 60-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև բաժնետոմսերի վերջին թողարկման ազդագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը:

(62-րդ կետը փոփ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

62.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոններում կատարված փոփոխությունները (լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար Կենտրոնական դեպոզիտարիան ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) կանոններում կատարված փոփոխությունները (լրացումները) գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացրած Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով (առկայության դեպքում)` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 12-ի,

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի փոփոխված կանոնների նախագծերը (ինչպես փոփոխությունների (լրացումների) նախագիծը, այնպես էլ փոփոխությունները (լրացումները) ներառող կանոնները),

3) կանոնների փոփոխությունների (լրացումների) ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը (մանրամասն),

4) քաղվածք դիտորդ խորհրդի արձանագրությունից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոններում փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու վերաբերյալ,

5) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոններրի փոփոխությունների (լրացումների) վերաբերյալ շահագրգիռ անձանց կողմից ներկայացված դիտողություններն ու առաջարկությունները (առկայության դեպքում):

(62.1-ին կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն, 01.12.09 թիվ 356-Ն, փոփ., լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

63. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է վերոհիշյալ փոփոխությունների գրանցման համար սույն գլխով սահմանված փաստաթղթերն ստանալու պահից 30-օրյա ժամկետում գրանցել փոփոխությունները կամ մերժել գրանցումը (բացառությամբ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների, որոնց փոփոխությունները (լրացումները) գրանցվում կամ մերժվում են 45 օրվա ընթացքում): Փոփոխությունները գրանցվում են կամ դրանց գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ:

(63-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

64. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել մինչև մեկ ամիս ժամկետով:

(64-րդ կետը խմբ. 22.09.09 թիվ 277-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

65. Կենտրոնական դեպոզիտարիան պետք է.

1) ունենա սեփականության իրավունքով, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող առանձնացված տարածք,

2) ունենա կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց,

3) ունենա ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի պահպանման համար առանձին պահոց,

4) ունենա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման, անվտանգության ահազանգման համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ),

5) ունենա էլեկտրասնուցման տարբեր աղբյուրներ, որոնցից մեկը պետք է լինի պահուստային: Հիմնական էլեկտրասնուցումը շարքից դուրս գալու դեպքում պետք է ունենա տեղային էլեկտրասնուցման աղբյուր (գեներատորներ, մարտկոցներ), որոնք բավարար են բնականոն գործունեության ապահովման համար՝ առանց տեղեկությունների և համակարգի ամբողջականությանը վնաս հասցնելու,

6) ապահովի հաճախորդների ազատ մուտքը տարածք՝ հանձնարարագրերի, հարցումների և այլ փաստաթղթերի լրացման և փոխանցման, ինչպես նաև արժեթղթերի հաշիվներից քաղվածքների և տեղեկանքների ստացման համար,

7) փաստաթղթային արժեթղթերի պահառություն իրականացնելու դեպքում ունենա պահոց և չհրկիզվող պահարան արժեթղթերի հավաստագրերի պահպանման համար: Պահոցին և չհրկիզվող պահարանին մուտք կարող են ունենալ միայն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցները,

8) ունենա պահոց և չհրկիզվող պահարաններ՝ վարվող արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակների և գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների պահպանման համար,

9) արժեթղթերի հաշվառման համակարգը էլեկտրոնային եղանակով վարելու դեպքում կիրառի այնպիսի համակարգ, որը կպաշտպանի արժեթղթերի հաշվառման ժամանակ օգտագործվող ողջ տեղեկատվությունը ոչ լիազորված օգտագործումից,

10) հնարավորություն ունենա օգտվելու արժեթղթերի էլեկտրոնային հաշվառման պահուստային համակարգից կամ իրականացնելու արժեթղթերի հաշվառումը թղթային եղանակով, այն դեպքում, երբ հիմնական ավտոմատացման համակարգը շարքից դուրս է եկել կամ այլ պատճառներով հնարավորություն չկա այն օգտագործել,

11) կիրառի արժեթղթերի հաշվառման միայն այնպիսի համակարգչային ծրագիր, որն ապահովում է օրենքով և սույն կետով սահմանված պահանջները,

12) տվյալների և տեղեկատվության կանոնավոր և անխափան փոխանակման հնարավորություն ունենա պահառուի և ռեեստրավարի, պահառուի և օտարերկրյա պահառուի միջև՝ համապատասխան պայմանագրերով սահմանված կարգով,

13) պահպանի արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող փաստաթղթերը (գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և արժեթղթերի հաշվառման գրքերը), ինչպես նաև տվյալների բազան առնվազն 70 տարի,

14) այն դեպքում, երբ արժեթղթերի հաշվառումը իրականացվում է թղթային եղանակով, Կենտրոնական դեպոզիտարիան շաբաթվա վերջում պետք է իրականացնի արժեթղթերի հաշվառման մատյաններում և արժեթղթերի հաշիվներում տվյալ օրվա մուտքագրած տվյալների կրկնօրինակումը և ի պահ հանձնի դրանք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի տարածքի չհրկիզվող պահարանում,

15) սույն կանոնակարգի սույն կետի 14-րդ ենթակետում նշված տվյալների բազայի կրկնօրինակները պետք է պատրաստվեն այնպիսի եղանակով, որ ցանկացած պահի հնարավոր լինի վերականգնել դրանց սկզբնական տեսքը: Տվյալների բազայի և արժեթղթերի հաշվառման փաստաթղթերի կրկնօրինակներ կարելի չպատրաստել, եթե համապատասխան ժամանակահատվածի ընթացքում տվյալների բազայում և արժեթղթերի հաշվառման հաշիվներում և հաշվառման գրքերում մուտքեր կամ գրառումներ չեն եղել,

16) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի տարածքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակցի` աշխատանքի վայրից բացակայության դեպքում արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող բոլոր թղթային կրիչով փաստաթղթերը (ներառյալ գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և արժեթղթերի հաշվառման գրքերը) պետք է պահվեն չհրկիզվող պահարանում կամ պահոցում:

(65-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

65.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիան կարող է սույն կանոնակարգի 65-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 14-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն կնքել ապահովագրության պայմանագիր, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ պատահարները.

Կենտրոնական դեպոզիտարիային սեփականության, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող առանձնացված տարածքում գտնվող գույքի, այդ թվում և կանխիկ դրամի, արժեթղթերի հավաստագրերի, ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի, արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակների և գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի և այլ արժեքավոր գույքի՝ հրդեհի, ավազակության, գողության, կողոպուտի հետևանքով կորուստը կամ վնասվածքը:

Նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել ընկերության բոլոր ակտիվների 1 տոկոսից:

Ընդ որում` վերոնշյալ ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի`

- Ստանդարտ և Փուրզ

 «A-»

- Մուդիզ

 «A3»

- Ա. Մ. Բեստ

 «A-»

- Ֆիտչ

 «A-»:

(65.1-ին կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

65.2. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ նոր ստեղծվող Կենտրոնական դեպոզիտարիան համարվում է սույն կանոնակարգի 65-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջին բավարարող, եթե համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձը տրամադրել է պարտավորագիր, որով պարտավորվել է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ): Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը:

(65.2-րդ կետը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V.1

(բաժինը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14.1

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

65.3. Կենտրոնական դեպոզիտարիան մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 1-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ հաշվետվությունները (տեղեկությունները).

1) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձի վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),

2) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար` ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին,

3) եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունների (տեղեկությունների) փոխարեն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ տեղեկությունները (հաշվետվությունները).

ա. խմբի (միության) կառուցվածքը,

բ. խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),

գ. անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի (միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի (միության) համար` ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում` օտարերկրյա խմբի (միության) համար անկախ աուդիտորական եզրակացության բացակայության դեպքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

65.4. Սույն կանոնակարգի 65.3-րդ կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկ չեն ներկայացվում, եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձը հանդիսանում է.

1) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, կամ

2) Կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» և «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպություն վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված սույն կանոնակարգի 65.3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ գրավոր համաձայնության դեպքում:

65.5. Կենտրոնական դեպոզիտարիան լիցենզիա ստանալուց հետո յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում` փոփոխության օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում.

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի տեխնիկական հագեցվածության` սույն կանոնակարգի 14-րդ գլխով սահմանված չափանիշների փոփոխությունների վերաբերյալ գրություն` ներկայացնելով նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից` սույն կանոնակարգի գլուխ 14-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը.

65.6. Եթե սույն գլխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային կայքում (տնային էջում), ապա Կենտրոնական դեպոզիտարիան տեղեկացնում է այդ մասին Կենտրոնական բանկին մինչև տվյալ հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը: Ընդ որում, սույն գլխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) ինտերնետային կայքում (տնային էջում) տեղադրելու դեպքում իրավաբանական անձինք ապահովում են պահանջվող տեղեկությունների առկայությունը առնվազն 1 տարվա ընթացքում:

65.7. Եթե տեղի է ունեցել սույն գլխի շրջանակներում Կենտրոնական բանկ ներկայացված իրավաբանական անձանց և (կամ) խմբի (միության) ինտերնետային կայքերի (տնային էջերի) հասցեների փոփոխություն, ապա այդ փոփոխությունից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին:

65.8. Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը հաշվետվությունների (տեղեկությունների) պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական կամ վերահսկողական նպատակներից ելնելով, կարող է պահանջել տեղեկանքներ և բացատրագրեր:

65.9. Սույն գլխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) կարող են ներկայացվել (ինտերնետային կայքում (տնային էջում) տեղադրվել) հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով:

(բաժինը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

 

Հավելված 1
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ԿԴ

Ներմուծեք նկարագրությունը_19808

ԹԻՎ XXXX

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության

 

Իրավաբանական անձի անվանումը`

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ` _______________

Կ.Տ.

Տրված է՝ ____ _________ 200  թ.

 

(հավելվածը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 2
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

_________________ -ին

 

Հարգելի _________________

_________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը (ֆիրմային անվանումը))

որոշում է կայացրել _____________________________________________

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի)

գործունեության լիցենզիա ստանալու համար դիմելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` ___ էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության լիցենզիա.

___________________________________________________________

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, կապի միջոցները)

_____ _______________ 200  թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2.1

 

«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական

 դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու

 համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման

 կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը՝ Հավելվածի

(հավելվածը հանվել է 13.11.12 թիվ 314-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2.2

 

«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական

 դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու

 համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման

 կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը՝ Հավելվածի

(հավելվածը հանվել է 13.11.12 թիվ 314-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2.3

««Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը»` Հավելվածի

 

ԴԻՄՈՒՄ

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ԲԱՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կենտրոնական բանկի նախագահ

-----------------------------ին

Հարգելի -------------------------

 

Խնդրում ենք -------------------------------------------------------------------------------------------

(կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) լրիվ անվանումը)

 

համար բացել կուտակային հաշիվ` օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կանոնադրական կապիտալի համալրում իրականացնելու համար:

Վճարման հանձնարարական տալու իրավունք ունի (ունեն)

______________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

 

______________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

 

______________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

 

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի կողմից Կնետրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման կամ գրանցման և լիցենզավորման մերժման, կանոնադրության փոփոխության գրանցման կամ գրանցման մերժման դեպքում Կենտրոնական բանկում բացված կուտակային հաշվին առկա միջոցները փոխանցել հետևյալ հաշվին

____________________________________________________

(բանկի անվանում, հաշվի համար)

 

__________________________________________

(Դիմումատուի հայեցողությամբ այլ նշումներ)

 

Դիմումը ներկայացնող անձ (անձինք)`

______________________________________________________________

(կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) իրավասու անձի (անձանց) անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

(հեռախոս, բնակության վայրը)

(հավելվածը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2.4

««Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը»` Հավելվածի

 

Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏԵՍԱԿԸ

1.

 

2.

 

3.

 

 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________

(իրավասու անձի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)        բաժնի

 

 Կ.Տ.

(հավելվածը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում

 նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման

կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

Միջնորդագիր

 

Ղեկավարների (որակավորվող անձի) վերաբերյալ տեղեկություններ

 

Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել որպես ղեկավար և կից ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

 

 


Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:

Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները

(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք: Ընդ որում` սույն միջնորդագրում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց, ֆոնդի պահառուի աշխատակցի և ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու անձանց:)

1.1. Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)
(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

o բանկ

o օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ

o վարկային կազմակերպություն

o ապահովագրկան ընկերություն

o օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ

o ապահովագրական բրոքեր

o ներդրումային ընկերություն

o օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ

o կարգավորվող շուկայի օպերատոր

o Կենտրոնական դեպոզիտարիա

o ֆոնդի կառավարիչ

o օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ

o Բյուրո

2. Անձնական տվյալներ

2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

2.2 Սեռ`

o արական

o իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

2.4 Ծննդավայր

2.5 Քաղաքացիություն

2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր (առկայության դեպքում լրացվում է նաև հին անձնագրի համարը և սերիան)

2.7 Սոցիալական քարտի համարը (սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը)

2.8 Բնակության վայրը (մշտական և տվյալ պահին)

2.9 Հեռախոսահամար

2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)
 

3. Ղեկավար պաշտոն

3.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ),

o գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար)

o գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ

o տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ

o գլխավոր հաշվապահ

o գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

o ներքին աուդիտի ղեկավար

o ներքին աուդիտի անդամ

o բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների

մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ

o վերստուգիչ ( վերստուգող ) հանձնաժողովի անդամ

o մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ

o մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

o օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ

o օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար

o օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ

o ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

o պատասխանատու ակտուար

o ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն

 իրականացնող ֆիզիկական անձ

o ֆոնդի պահառուի ղեկավար

o ֆոնդի պահառուի աշխատակից

o բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատող

3.2 Արդյո՞ ք նշանակված եք այդ պաշտում որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար

o Ոչ,

o Այո, նշել նշանակման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

 

3.3 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.

3.4. Եթե հանդիսանում եք բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից, նշե'ք ստորաբաժանման և պաշտոնի անվանումը.

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Գտնվելու վայրը

Սովորելու ժամանակաշրջանը(_թ-ից մինչև _թ.)

Ֆակուլտետը

Մասնագիտությունը

Գիտական աստիճանը

           
           
           
           

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

o հայերեն

o անգլերեն

o ռուսերեն

o այլ (նշել լեզուն)

 

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախոսահամար

Պաշտոնը

Ազատման հիմքերը

           
           
           

Նշել միջանկյալ չաշխատած ժամանակահատվածներում ինչո՞վ եք զբաղվել

Չաշխատած ժամանակահատված

Նկարագրություն

   
   
   
  

4.4. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ, ընդ որում, այդ անձանցից մեկը պետք է լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից, իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն կազմակերպությունից, որտեղ նախատեսում եք անցնել աշխատանքի, բայց աշխատում են կամ աշխատել են ֆինանսական համակարգում: Եթե այդպիսի անձը (անձինք) բացակայում է, ապա այլ նշումներ տողում նշեք երաշխավորություն տրամադրող աձի (անձանց) բացակայության վերաբերյալ:

Անունը,
ազգանունը

Աշխատանքի վայրը և դրա գտնվելու վայրը

Պաշտոնը

Բնակության վայրը

Ֆինանսական համակարգում աշխատանքային տարիները

Հեռախոսա-համարը,
էլ. փոստի հասցեն

           
           
           

 Այլ նշումներ (այս տողը լրացվում է երաշխավորություն տրամադրող անձի (անձանց)) բացակայության դեպքում)

5. Ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար

o Ոչ,

o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով

սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:
(Ընդ որում` 5.7-ից 5.10 կետերը լրացվում են միայն նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար հանդիսացող անձանց կողմից:
5.7 և 5.8 կետերը լրացվում են նաև նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության նշանակալից մասնակից հանդիսացող անձանց կողմից:)

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ 1 տարվա ընթացքում 3 և ավելի անգամ որպես պատասխանատվության միջոց կիրառվել է տուգանք

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում` որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

 

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

(Ընդ որում` 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից)

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%),

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

6.2 Իրազեկ լինելու դեպքում նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

6.3 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (եթե այդպիսիք կան)

 (Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:)

 Անուն,ազգանուն

Ժամանակահատվածը (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը

Անձնագրի համար

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Հեոախոսա-համար

             
             
             

7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

o Ոչ ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

 

7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք (պատասխանել իրազեկ լինելու դեպքում)

o Ոչ ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)

7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ (պատասխանել իրազեկ լինելու դեպքում)

o Ոչ ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1 Այս մասում նշվում է Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, (բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի համար

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր

Հեռախոսահամար

             
             
             

8.2 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակցվածության ձև

Հեռախոսահամար

       
       
       

9. Ձեր կարծիքով արդյոք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

o Ոչ

o Այո,, ներկայացնել մանրամասները

 

10. Այլ փաստաթղթեր

10.1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.

  Ծանոթացել եմ «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

 

o Այո

o Ոչ

 

11.

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը

արժանահավատ է և ամբողջական:

 

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն ___________________

12. Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրություն և կազմակերպության կնիք (առկայության դեպքում)

 Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման

մարմնի կողմից

լիազորված անձի անուն, ազգանուն

 ______________
   
 Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)  ______________
   
 Ստորագրություն  ______________
   
 Ֆինանսական կազմակերպության կնիք  ______________

 

(հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, 22.09.09 թիվ 277-Ն, լրաց., խմբ. 01.12.09 թիվ 356-Ն, խմբ. 02.05.11 թիվ 125-Ն, լրաց., խմբ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

 

Հավելված 4
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ (ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Իրավաբանական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)
Ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը Պետական գրանցում շնորհած երկիրը, պետական գրանցման կամ դրան համարժեք այլ վկայականի համարը, գրանցման ամսաթիվը, կապի միջոցները Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով)
հավաստվող ձայների
Քանակը Տոկոսային մեծությունը Քանակը Տոկոսային մեծությունը
1                         
2            
..            
  Ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)
Անունը, ազգանունը, բնակության վայրը Անձնագրի սերիան և համարը Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) հավաստվող ձայների
Քանակը Տոկոսային մեծությունը Քանակը Տոկոսային մեծությունը
1            
2            
           

 

 

Հավելված 5
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի

---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

 

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է ________________________________________________________

(անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը, գտնվելու վայրը)________________________________________________________
______________________ Կենտրոնական դեպոզիտարիային առ այն, որ այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:


Գրանցման համարը ---------------------------------


Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ -----------------------------


Հարկ վճարողի հաշվառման համարը --------------------------------


Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ _______________


…… ……………...… 20 ... թ.


Կ.Տ.

(հավելվածը խմբ. 29.03.11 թիվ 80-Ն, փոփ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

 

Հավելված 6ա
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Մ Ի Ջ Ն Ո Ր Դ Ա Գ Ի Ր

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ
_____________ -ին

Հարգելի ____________________
_______________________________________________________

  (իրավաբանական անձի անվանումը)

որոշում է կայացրել ___________________________________________

  (Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացնել մասնակցությունն այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը կազմի 20 (50, 75) տոկոս (տոկոսից ավելի)):

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` --- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Ձեր նախնական համաձայնությունը:

_________________________________________
(իրավաբանական անձի տնօրենի անունը, ազգանունը)
_______________________
(ստորագրությունը)

_____ ________________ 200  թ.

(6ա-րդ հավելվածը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 6բ
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ
_____________ -ին

Հարգելի ____________________
_______________________________________________________

  (ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)

որոշում է կայացրել ___________________________________________

  (Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացնել մասնակցությունն այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը կազմի 20 (50, 75) տոկոս (տոկոսից ավելի)):

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` --- էջ:

 

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Ձեր նախնական համաձայնությունը:

_______________________
(ստորագրությունը)

_____ ________________ 200  թ.

 

 

Հավելված 7ա
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ (ՈՒՆԵՑՈՂ) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Իրավաբանական անձ- մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ

1.1. Անվանումը _____________________________________________________

1.2. Գտնվելու վայրը __________________________________________________

1.3. Գրանցման ամսաթիվը ____________ վայրը __________ համարը ___________

   (օր/ամիս/տարի)

1.4. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը, որտեղ մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն

____________________________________________________

 

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)


2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ  շուկայական արժեքը

_________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները
3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

 

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը ______________

բ) Գտնվելու/բնակության վայրը

գ) Վարկի/ փոխառության գումարը _______  դ) Գրավի առարկան _________

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի _____________

 

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորոն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի
անունը (անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի/
մասնակցության չափը  (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ.
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

 Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը,

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամի, գործադիր մարմնի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ
Կենտրոնական բանկի կողմից կարող է պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև սույն կանոնակարգի հավելված 3-ը (Կենտրոնական դեպոզիտարիայի նշանակալից մասնակից հանդիսացող իրավաբանական անձի գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի համար հավելված 3-ի լրացումը պարտադիր է)

Անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում
աշխատելու տարիները
(որոնցից` նշված պաշտոնում)

 

Բնակության վայրը

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

6. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն:
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, անձի
անունը, անձնագրի համարը,

 

 

Գտնվելու
(բնակության վայրը)

 

 

Փոխկապակցվածության տեսակը

1.

 

 

2.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Այլ տեղեկատվություն

7.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ և այլն):

 Այո c 

 Ոչ c 

 

7.2. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

7.3. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

7.4 Արդյոք կազմակերպությունը պատրաստ է

 Այո


 

Ոչ


 

Այլ

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ֆինանսական վիճակի

վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում,

իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ,

արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ

 ֆինանսական օժանդակություն:

 

«Այլ պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

8. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ իմ կողմից սույն տեղեկանքով ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին, ինչպես նաև Կանոնակարգ 5/02-ի 65.3-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ ներկայացնել Կենտրոնական դեպոզիտարիային:


Տնօրենի անունը, ազգանունը  ___________________________________________

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

(7ա-րդ հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

 

Հավելված 7բ
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

1. Ֆիզիկական անձ-մասնակցի տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _______________________________

1.2. Սեռը 

 

_________ 1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

____________
օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը ____________________________________________
1.5. Քաղաքացիությունը _______________________________________
1.6. Անձնագրի սերիան և համարը ___ 

_______________

_____________

 

_______________

_____________

1.7. Բնակության վայրը (մշտական և բնակության տվյալ պահին)

 

1.8. Հեռախոսահամար

___________

1.9. Էլեկտրոնային
փոստի հասցե

_________

1.10. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու  ժամանակաշրջանը


Անունը, ազգանունը, հայրանունը

_________________________________
_________________________________

Կրելու ժամանակաշրջանը

_____________
օր/ամիս/տարի

 

_________

 

1.11. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել
նշանակալից մասնակցություն _______________________________________
2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)


2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) վաճառքի գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ հաշվեկշռային արժեքը

_________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները

 

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը _______________
բ) Գտնվելու/բնակության վայրը
գ) Վարկի/ փոխառության գումարը _______ դ) Գրավի առարկան __________
ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները
զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի ______________

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը
(անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի
քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա
բաժնետոմսերի/ մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Կրթություն, որակավորում
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

5.1. Ուսումնական
հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(___թ-ից մինչև ___թ.)

 

Գիտական
աստիճանը

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում ________________________________
6. Աշխատանքային գործունեություն
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

6.1.Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա դրությամբ

Կազմակերպության անվանումը,
գտնվելու վայրը, հեռախոսը,
երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի ընդունման և
ազատման ժամկետները

Պաշտոնը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կազմում և (կամ) ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անունը, ազգանունը

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

 

Հեռախոսը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր պատասխանատվության ոլորտը որպես Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մասնակից
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

 

8. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, անձի
անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,

 

 

Գտնվելու (բնակության վայրը)

 

 

Փոխկապակցվածության
տեսակը

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Արդյո՞ք Դուք ունեք 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

9.2. Արդյո՞ք Ձեզ մոտ բացակայում են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

9.3. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

9.4 Դուք պատրաստ եք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի

 Այո


 

Ոչ


 

Այլ

ֆինանսական վիճակի վատթարացման

դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում,

իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ,

արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ

ֆինանսական օժանդակություն:

 

«Այլ պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

(7բ-րդ հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, փոփ., լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

 

Հավելված 8
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՅԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ՉԲԵՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ես՝ ______________________________________________________

 

(ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը,
իրավաբանական անձի համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

հայտարարում եմ, որ _____________________________________ - ում իմ

 

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի)

 

մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չեմ բերում:

 

Հավաստիացնում եմ, որ սույն տեղեկատվությունն արժանահավատ է: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

 

Համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևէ փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին՝ փոփոխության օրվանից հետո 10-օրյա ժամկետում:

 

Ստորագրություն __________

Ամսաթիվ __________

(օր/ամիս/տարի)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

««Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը»` Հավելվածի

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

1. Նշանակալից մասնակիցը
1. Անվանումը
(անունը, ազգանունը) ___________________________________
2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ

2.1. Անվանումը __________________________________

2.2. Գտնվելու վայրը

 

2.3.Գրանցման ամսաթիվը ____________ վայրը ____________համարը____________

   (օր/ամիս/տարի)

 

2.4. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.
 

3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ (ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները)

3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

       
       
       
       
       
 
 
3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը,

անձնագրի համարը,

 

Բնակության վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

       
       
       
       
       
 

 

4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում աշխատելու
տարիները (որոնցից՝ նշված
պաշտոնում)

1.    
2.    
     
     
     
5. Այլ տեղեկատվություն

5.1 Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:

Այո


 

Ոչ


 

 
 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

5.2 Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

6. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Անունը, ազգանունը ____________________________________

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ.Տ.

(հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

««Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը»` Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

1. Նշանակալից մասնակիցը

1. Անվանումը (անունը,
 ազգանունը) ___________________________________

2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:

2.1. Անունը, ազգանունը __________________________________

2.2. Բնակության վայրը

 

2.3.Անձնագրի համարը ____________ ____________
    

2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ
2.5. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.

3. Այլ տեղեկատվություն

3.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:

Այո


 

  

Ոչ


 

 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

3.2 Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Անունը, ազգանունը ____________________________________

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ.Տ.

(հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն, 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

 

Հավելված 10ա
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 

Ես՝ ___________________________________________________

 

(ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը,
իրավաբանական անձի համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

տեղեկացնում եմ, որ________________________________________ -ի

 

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ձեռք եմ բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացրել եմ իմ մասնակցությունը այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունս 20 (50, 75) տոկոս է (տոկոսից ավելի է)՝ կազմելով ---------- տոկոս):
______________________________________________________

 

(ֆիզիկական անձի համար՝ բնակության վայրը, կապի միջոցները,
իրավաբանական անձի համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

Ստորագրություն ____________

Ամսաթիվ _________
(օր/ամիս/տարի)

 

 

Հավելված 10բ
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 

Ես՝ __________________________________________________
 

(ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը,
իրավաբանական անձի համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)


տեղեկացնում եմ, որ իմ կողմից ձեռքբերված բաժնետոմսերի (բաժնետոմսերի) օտարման արդյունքում __________________________________________________ -ում
 

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)


իմ՝ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը նվազում է 10 (20, 50, 75) տոկոսից (10 և ավելի տոկոսով
կամ դադարում եմ հսկել _____________________________________- ը)՝
 

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

կազմելով ----------------- տոկոս:
_______________________________________________________
 

(ֆիզիկական անձի համար՝ բնակության վայրը, կապի միջոցները,
իրավաբանական անձի համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

Ստորագրություն ____________

Ամսաթիվ _________
(օր/ամիս/տարի)

 

 

Հավելված 11
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

(հավելվածն ուժը կորցրել է 20.12.11 թիվ 360-Ն)

 

 

 

 

Հավելված 12
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ (ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ)) ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 


Կենտրոնական բանկի նախագահ
_____________ -ին

Հարգելի ____________________
_______________________________________________________

  (Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

որոշում է կայացրել գրանցման ներկայացնել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնները (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)):

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների նախագծերը (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)) և դրանց (դրանց փոփոխությունների (լրացումների)) ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը:

 

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնները (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)):

 

Կից` … էջ:

____________________________________________

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի լիազոր անձի անունը , ազգանունը)

 

_______________

(ստորագրություն)

 

________________ 200  թ.

 Կ. Տ.

 

(12-րդ հավելվածը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 13

««Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը»` Հավելվածի

 

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

_______________________________________

(ընկերության, իրավասու մարմնի անվանումը)

--/--/ ----թ. թիվ -------- որոշմամբ

 

 

 

 

 

 

 

Փոփոխված է -------------------- --/--/---- թիվ --

որոշմամբ 

(իրավասու մարմնի անվանում)

 

 -------------------- --/--/---- թիվ --

 որոշմամբ

 (իրավասու մարմնի անվանում)

 

--------------------- --/--/---- թիվ --

 որոշմամբ

 (իրավասու մարմնի անվանում)

_____________________________

(իրավասու անձի պաշտոնը)

______________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Փոփոխությունը գրանցված է  

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկում

--/--/ ----թ. թիվ -------- որոշմամբ

 

Ընկերության պետական գրանցման համարը
 ______________________________

 

--/--/---- թ. թիվ -- որոշմամբ

--/--/----թ. թիվ -- որոշմամբ

--/--/---- թ. թիվ -- որոշմամբ

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ`

____________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Ընկերության լրիվ անվանումը

(հավելվածը լրաց. 20.12.11 թիվ 360-Ն)