Համարը 
N 313
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2001.05.02/13(145) Հոդ.321
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.04.2001
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.04.2001
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
16.04.2001
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.04.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

16 ապրիլի 2001 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

16 ապրիլի 2001 թվականի N 313
քաղ. Երևան

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի և ելնելով Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման անհրաժեշտությունից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման փուլային ծրագիրը (կցվում է):

2. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին` մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին ներկայացնել առաջարկություններ համապատասխան մարզերում ընդգրկված բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման աշխատանքների ֆինանսավորման վերաբերյալ:

3. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանն ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը`

ա) Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ տարիների պետական բյուջեների նախագծերը կազմելիս քննարկել դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների հնարավորության հարցը.

բ) եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ օտարերկրյա պետությունների, միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող տեխնիկական օժանդակության, դրամաշնորհային և վարկային ծրագրերում Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման փուլային ծրագրի ներառման վերաբերյալ:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2001 թվականի ապրիլի 16-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
ապրիլի 16-ի N 313 որոշմամբ

 

Փ ՈՒ Լ Ա Յ Ի Ն  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հանրապետության բնակավայրերում նորմալ կենսապայմաններ ապահովելու և «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 30 հոդվածի գործողության ժամկետը մինչև 2006 թ. հունվարի 1-ը երկարացնելու կապակցությամբ անհրաժեշտություն է առաջացել սահմանել քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման և վերամշակման հերթականությունը, որոշել նախագծման համար պահանջվող ֆինանսական միջոցները և դասակարգել ըստ Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթ, միջինաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի:

Ծրագրի մշակման համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության վերջին տարիների ուսումնասիրությունները, քաղաքաշինական կադաստրի վարման գործընթացի արդյունքները, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները հանրապետության բնակավայրերի բնակչության թվի վերաբերյալ: Միաժամանակ հաշվի են առնվել` ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր ուրվագծի հիմնական դրույթները, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տեղեկատվությունը բնակավայրերի տարածքների կադաստրային հանույթների և «Հայինժնախագիծ» ինստիտուտի տվյալները բնակավայրերի սեյսմաշրջանացման քարտեզների և սխեմաների առկայության վերաբերյալ:

 

2. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հայաստանի Հանրապետության 1001 բնակավայրերից 268-ը ընդհանրապես չեն ունեցել քաղաքաշինական ծրագրային որևէ փաստաթուղթ, իսկ մնացած 733 բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերից 392-ը կարիք ունեն վերանայման` այն պատճառով, որ մի մասում արդեն սպառվել են նախատեսված տարածքային զարգացման հնարավորությունները, մյուս մասում անցել են սահմանված հաշվարկային ժամկետները (20 տարի), և որոշ բնակավայրերում, այնուամենայնիվ, իրականացվում է ակտիվ կառուցապատում:

Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ և 30-րդ հոդվածների` գլխավոր հատակագծի մշակումը հանդիսանում է համայնքի ղեկավարի պարտադիր լիազորությունը և ենթակա է պարտադիր ֆինանսավորման և անընդմեջ կատարման:

1998 թ. մայիսի 5-ին «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, համայնքների բյուջեների սուղ հնարավորությունների պատճառով մինչև օրս որևէ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի մշակում չի իրականացվել:

Հարկ է նշել, որ բնակավայրերի ծրագրային փաստաթղթերի (գլխավոր հատակագծեր, գոտևորման նախագծեր, մանրամասն հատակագծման և կառուցապատման նախագծեր) բացակայության դեպքում, կառուցապատումը հիմնականում իրականացվում է տարերայնորեն և քաղաքաշինական նորմերի լուրջ խախտումներով, որի կարգավորումը հետագայում կլինի գործնականորեն անհնարին և կունենա բացասական ազդեցություն ինչպես բնակավայրերի կայուն զարգացման, այնպես էլ ներդրումների գրավչության տեսանկյունից:

 

3. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

Բնակավայրի գլխավոր հատակագիծն այն հիմնական ծրագրային քաղաքաշինական փաստաթուղթն է, որով ամրագրվում է պետության տարածքային քաղաքականությունը համայնքում, որոշվում են բնակավայրի տարածքային զարգացման ուղղություններն ու սահմանները, տարածքի գործառական նշանակությունը և կառուցապատման նպատակահարմարությունը` ընդգրկելով սոցիալական, ռեկրեացիոն, արտադրական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքները, հաշվի առնելով բնակլիմայական, ձևավորված և կանխատեսվող դեմոգրաֆիկ և սոցիալ-տնտեսական պայմանները:

Ծրագրում բնակավայրերի թվում ընդգրկված չեն Երևան քաղաքը և այն բնակավայրերը, որոնց գլխավոր հատակագծերը ներկայումս հրատապ վերանայման կարիք չունեն, ինչպես նաև գլխավոր հատակագծեր չունեցող այն բնակավայրերը (առանձին համայնքներ` ոչ սահմանային բնակավայրեր), որոնց բնակչության թիվը 100 մարդուց պակաս է:

Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ վերամշակման հաջորդականությունը սահմանելու, ըստ առաջնահերթ, միջինաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրերի դրանք դասակարգելու, ինչպես նաև նախագծման համար պահանջվող ֆինանսական միջոցները հաշվարկելու նպատակով կատարվել է քաղաքաշինական առկա պայմանների և նախադրյալների համալիր վերլուծություն:

Փաստաթղթերի մշակման հաջորդականությունը որոշելու համար ընդունվել է բալային գնահատման համակարգ` 24 առավել բնորոշ ցուցանիշների ամրագրմամբ, որոնք ընդգրկում են` տարաբնակեցման և աշխարհաքաղաքական ասպեկտներ, տնտեսական, տարածքային, տեխնիկական, ներդրումային գրավչության, աղետի գոտու, Երևանի ազդեցության, Սևանա լճի ավազանի, տուրիզմի, առևտրի, առողջարանների, պատմամշակութային հուշարձանների, ակտիվ կառուցապատման առկայության և այլ խնդիրներ (ցուցանիշները կցվում են): Հերթականության որոշման բալային գնահատման սանդղակները վերցվել են` 35 բալից բարձր` առաջնահերթ, 35-26 բալ` միջինաժամկետ, 25-16 բալ` երկարաժամկետ և 15 բալից ցածր` հեռանկարային, որոնց կարիք կլինի անդրադառնալ ծրագրային ժամկետից հետո:

 Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները հաշվարկվել են գործող մեթոդիկայի հիման վրա, գործողության մեջ գտնվող 1987 թ. «Շինարարության համար նախագծային աշխատանքների գները» ժողովածուի 40 բաժնում բերված գներով` նախագծային աշխատանքների գների որոշման գործակցի կիրառմամբ: Գործակիցը համաձայնեցվել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության հետ: Նկատի ունենալով ֆինանսական միջոցների սղությունը` հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվել գոյություն ունեցող քաղաքաշինական փաստաթղթերի, տեղագրական և կադաստրային հանույթների և ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների որոշակի օգտագործման հնարավորությունները` իջեցման գործակիցների կիրառման միջոցով (ցանկը կցվում է):

Ծրագիրը կազմված է ըստ ՀՀ մարզերի և բնակավայրերի ցանկի` «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքի:

Բարձր լեռնային և լեռնային բնակավայրերի ցանկն ընդունված է ՀՀ կառավարության 1998 թ. նոյեմբերի 27-ի N 756 և 2000 թ. հունվարի 15-ի N 17 որոշումներին համապատասխան:

ՀՀ բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման առաջնահերթ, միջինաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացման համար ընդհանուր առմամբ կպահանջվի շուրջ 3 մլրդ 803.8 մլն դրամ, այդ թվում` 2001 թ. համար` 50 մլն դրամ, 2002-2003թթ. համար` 2 մլրդ 107 մլն դրամ, 2004-2005թթ.` 1 մլրդ 647 մլն դրամ (ամփոփ տվյալները կցվում են):

Չի բացառվում ծրագրում նախատեսված նախագծման ծավալների` ըստ տարիների ճշգրտում, հաշվի առնելով բնակավայրերում տարաբնակեցման հետագա գործընթացը և ֆինանսական հնարավորությունները:

 

Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր

 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

NN

Ցուցանիշի անվանումը

Բալեր

Տեխնիկական ցուցանիշներ

     

առկայություն

բացակայություն

1

2

3

4

5

1. Վերջին գլխ. հատակագծի մշակման տարեթիվը (տեղեկատվություն)     
2. Սահմանամերձ 10    
3. Լեռնային 8    
4. Բարձր լեռնային 6     
5. Տարաբնակեցման ասպեկտներ (խիստ սահմանափակում, սահմանափակում, գերադասելի աճ) 0.3.5.    
6. Տարածքային զարգացման հնարավորություն 4.6.8    
7. Ինտենսիվ կառուցապատման առկայություն 2.4.6    
8. Տնտեսության առանձին ճյուղերի զարգացում 0-10    
9. Արդյունաբերություն 0-10    
10. Առևտուր 0-10    
11. Առողջավայրեր 0-10    
12. Տուրիզմ 0-8    
13. Հոգևոր կենտրոններ (եկեղեցական խոշոր համալիրներ) 0-8      
14. Պատմամշակութային հուշարձաններ 0-8    
15. Արգելոցներ 4.6    
16. Դիրքը տրանսպորտային մայրուղիների նկատմամբ 0.2.6.10    
17. Ներդրումային գրավչություն 0-10    
18. Տեղագրական հանույթ   +
19. Կադաստրային հանույթ   + -
20. Միկրոսեյսմաշրջանացման քարտեզներ   + -
21. Սևանի ավազան 3.5    
22. Աղետի գոտի 3.4.5    
23. Երևանի ազդեցության գոտի (ագլոմերացիա) 0-5    
24. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի առկայություն և վաղեմություն 0.2.4.6.10    

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԻՋԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ

 

NN

Փաստաթղթերի տեսակը

Իջեցման գործակիցը

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

1. Տարածքի տեղագրական
հանույթ կատարված`
ա) 1980-1990 թթ.
բ) 1991-1996 թթ.
0.9
0.6
«Հայինժնախագիծ»
ինստիտուտի տվյալներով
2. Ինժեներաերկրաբանական
հետազոտություններ`
ա) 1980-1990 թթ.
բ) 1991-1996 թթ.
 0.8
0.5
3. Սեյսմիկ միկրոշրջանացման
քարտեզներ և սխեմաներ
0.30
4. Տարածքի կադաստրային
հանույթ
0.5 ՀՀ կառավարությանն
առընթեր անշարժ
գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեի
տվյալներով
5. Գլխավոր հատակագծի
նախագծի առկայություն
ա) մինչև 1980 թ.
բ) 1980-1990 թթ.
գ) 1991-1996 թթ.
0.9
0.7
0.5
 

 

Գլխավոր հատակագծերի նախագծերի մշակման արժեքները որոշվել են հետևյալ բանաձևով`

A x K1  + 0.3AK2  = C

 

որտեղ`

A - գլխավոր հատակագծի մանրամասն հատակագծման նախագծի հետ համատեղ

մշակման արժեքն է` ըստ «Շինարարության համար նախագծային աշխատանքների

գները» ժողովածուի.

0.3A - նախագծման համար անհրաժեշտ տեղագրական և

ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների արժեքն է.

K1  - քաղաքաշինական փաստաթղթերի գործակիցը.

K2 - տեղագրական, կադաստրային և ինժեներաերկրաբանական փաստաթղթերի

գործակիցը.

C - նախագծման ընդհանուր արժեքն է:

 

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Տ Վ Յ Ա Լ Ն Ե Ր

 

ՀՀ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 NN  Մարզեր  Բնակավայրերի
քանակը
 Հերթականությունը և ֆինանսական միջոցներն ըստ ժամկետների Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման ընդհանուր արժեքը
ըստ մարզերի մլն դր. 
 առաջնահերթ 2001 թ.  միջինաժամկետ
2002-2003 թթ.
 երկարաժամկետ
2004-2005 թթ.
 Բնակավայրերի քանակը  արժեքը
մլն դր.
 Բնակավայրերի քանակը արժեքը
մլն դր. 
 Բնակավայրերի քանակը  արժեքը
մլն դր.

 2

6  7 10 
 1. Արագածոտն 77  - - 34 192.22  43  151.18  343.40 
 2. Արարատ  36 - - 16 117.29  20  139.61  256.90 
 3. Արմավիր 60  - -  33  316.47  27  185.72  502.19
 4. Գեղարքունիք 75  - -  41  398.65  34  261.92  660.57
 5. Լոռի  79 - -  41  271.55  38  218.63  490.18
 6. Կոտայք  52      28  194.18  24  137.88  332.06
 7. Շիրակ  86 39.29**  36  220.17  49  251.64  511.10
 8. Սյունիք  91 3 10.69**  51  136.37  37  80.52  227.58
 9. Վայոց ձոր  32 -  -  19  123.61  13  56.27  179.88
 10. Տավուշ  44 - -  16  136.83  28  163.13  299.96
Ընդամենը    632* 4 49.98  315  2107.34  313  1646.50  3803.82

այդ թվում`

 քաղաքներ գյուղեր

 39
593

 3
1
 46.34
3.64
29
286 
381.61
1725.73 
7
306 
78.91
1567.59 
 506.86
3296.96

 

* - Բնակավայրերի ցանկում ընդգրկված չեն Երևան քաղաքը և այն բնակավայրերը, որոնց գլխավոր հատակագծերը ներկայումս հրատապ վերանայման կարիք չունեն, ինչպես նաև գլխավոր հատակագծեր չունեցող բնակավայրերը (առանձին համայնքներ` ոչ սահմանային բնակավայրեր), որոնց բնակչության թիվը 100 մարդուց պակաս է:

** - 2001 թ. ՀՀ պետական բյուջեով հատկացվել է` Շիրակի մարզին 9.0 մլն դրամ, Սյունիքի մարզին ~ 6.0 մլն դրամ:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

NN
ը/կ 
 Մարզերի և
բնակավայրերի
անվանումները
 ԳՀ մշակման
թվականը
 Բնակչ. թիվը (մարդ) փաստ.  Տարածքը (հա) փաստ.  Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակման ժամկետները
Իջեցման գործակիցներ   Արժեքները (մլն դրամ) Ծանոթագրություն 
 առաջնահերթ միջինա- ժամկետ   երկարա-ժամկետ  քաղաք. փաստաթղ.  տեղագր. և ինժ. երկրաբ. հետազոտ.
 2001  2002- 2003  2004- 2005
 2  4  5  6  7  8 10  11  12 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

1.

քաղ. Ապարան

1986

10300

246.4

 

X

 

0.7

0.92

7.45

ակտիվ կառուցապատում

2.

քաղ. Թալին

1985

7600

220.0

 

X

 

0.7

0.98

6.76

Կառուցապատում

3.

Ագարակ (Թալին)

1976

1096

101.3

 

X

 

0.9

1.00

6.20

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

4.

Ալագյազ

1979

622

76.5

 

X

 

0.9

1.00

4.72

//

5.

Անտառուտ

   

242

34.0

 

X

 

1.0

0.84

2.34

Գ. Հ. չունի

6.

Արագած (Թալին)

1978

6814

152.5

 

X

 

0.9

0.92

9.59

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

7.

Արագած (Ապարան)

1989

3176

189.0

 

X

 

0.7

0.94

9.81

Գ. Հ. չունի

8.

Արա (Ապարան)

 

402

51.9

 

X

 

1.0

1.00

3.52

"-"

9.

Ափնագյուղ

 

484

50.1

 

X

 

1.0

1.00

3.43

"-"

10.

Աշնակ

 

1352

136.0

 

X

 

1.0

0.98

8.72

"-"

11.

Բազմաղբյուր

 

1073

63.5

 

X

 

1.0

0.94

4.50

"-"

12.

Դավթաշեն

1976

787

47.8

 

X

 

0.9

0.98

3.26

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

13.

Եղիպատրուշ

 

752

59.0

  

X

 

1.0

1.00

4.16

Գ. Հ. չունի

14.

Երնջատափ

 

571

40.8

  

X

 

1.0

1.00

3.02

"-"

15.

Զարինջա

  

623

81.3

   

X

   

1.0

1.00

5.38

"-"

16.

Թթուջուր

1979

350

48.7

 

X

 

0.9

1.00

3.28

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

17.

Ծաղկահովիտ

 

2250

50.5

 

X

 

1.0

0.92

4.12

Գ. Հ. չունի

18.

Ծաղկաշեն

 

609

82.8

 

X

 

1.0

1.00

5.45

"-"

19.

Կաթնաղբյուր

1978

1556

187.5

 

X

 

1.0

1.00

10.99

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

20.

Կոշ

1972

2839

141.1

 

X

 

0.9

1.00

8.77

Գ. Հ .հաշվարկ. ժամկետը անցել է, Գ. Հ. սպառվել է

21.

Հարթավան

 

924

62.8

  

X

 

1.0

1.00

4.47

Գ. Հ. չունի

22.

Մաստարա

1991

2982

268.1

  

X

  

0.5

0.77

9.44

ակտիվ կառուցապատում

 

Ձորագյուղ

  

330

44.0

   

X

  

1.0

1.00

3.00

Գ. Հ. չունի

23.

Մուլքի

 

545

26.6

  

X

    

1.0

0.98

2.16

"-"

24.

Նորաշեն(Արագած)

1974

1204

105.0

 

X

  

0.9

0.98

6.46

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

25.

Նոր Արթիկ

 

639

80.0

 

X

 

1.0

1.00

5.33

Գ. Հ. չունի

26.

Շամիրամ

1974

1569

89.8

 

X

 

0.9

1.00

5.83

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

27.

Շենավան

1968

1748

92.0

 

X

 

0.9

1.00

5.97

"-"

28.

Սանգյառ

 

496

44.6

 

X

 

1.0

0.98

3.14

Գ. Հ. չունի

29.

Վարդենուտ

 

889

74.0

 

X

 

1.0

1.00

5.11

"-"

30.

Վարդենիս

 

569

77.0

 

X

 

1.0

1.00

5.11

"-"

31.

Վերին Բազմաբերդ

 

505

77.7

 

X

 

1.0

1.00

5.07

"-"

32.

Քուչակ

1980

2100

156.8

 

X

 

0.9

1.00

9.47

"-"

33.

Օհանավան

1977

2311

105.5

 

X

 

0.9

0.94

6.69

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է, Գ. Հ. սպառվել է

                     

192.22

 
                        

1.

Ամրե թազա

1989

259

31.0

   

X

0.7

0.92

1.69

Կառուցապատում

2.

Ավան

1976

871

78.5

   

X

0.9

1.00

4.95

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

 

Խնուսիկ

    

27.0

   

X

1.0

1.00

2.03

Գ. Հ. չունի

3.

Ավթոնա

1989

219

25.0

   

X

0.7

0.92

1.44

Կառուցապատում

4.

Ավշեն

1985

244

40.7

   

X

0.7

0.92

2.11

"-"

5.

Արեգ

1986

960

78.0

   

X

0.7

0.92

4.03

"-"

6.

Արուճ

1972

1167

72.1

   

X

0.9

0.94

4.66

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

7.

Բայսզ

 

216

26.5

    

X

1.0

1.00

2.00

Գ. Հ. չունի

8.

Բարոժ

 

310

28.5

   

X

1.0

1.00

2.11

"-"

9.

Բերքառատ

1989

1096

106.0

   

X

0.7

0.98

5.34

Գ. Հ. սպառվել է

10.

Բյուրական

1982

4924

210.4

   

X

0.7

0.98

10.31

"-"

11.

Գեղադիր

1989

712

60.0

   

X

0.7

0.61

2.86

Կառուցապատում

12.

Գեղաձոր

1989

1184

101.0

   

X

0.7

0.98

5.20

Գ. Հ. սպառվել է

13.

Գետափ

1983

230

39.9

   

X

0.7

0.92

2.08

Կառուցապատում

14.

Դաշտադեմ

1983

560

62.5

   

X

0.7

0.92

3.19

"-"

15.

3-րդ սովխոզ

1971

        

X

0.9

1.00

0.99

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

16.

Զովասար

1983

613

77.1

   

X

0.7

0.92

3.86

Կառուցապատում

17.

Թլիկ

 

187

29.5

   

X

1.0

1.00

2.17

Գ. Հ. չունի

18.

Իրինդ

1983

983

62.5

   

X

0.7

0.92

3.37

Կառուցապատում

19.

Լուսագյուղ

1981

764

64.3

   

X

0.7

1.00

3.45

"-"

20.

Լուսական

 

209

23.0

   

X

1.0

1.00

1.79

Գ. Հ. չունի

21.

Կաքավաձոր

1972

967

108.1

   

X

0.9

1.00

6.55

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

22.

Հացաշեն

 

373

47.0

     

X

1.0

1.00

3.20

Գ. Հ. չունի

23.

Հնաբերդ

1989

2085

197.0

   

X

0.7

1.00

9.66

Գ. Հ. սպառվել է

24.

Ղաբաղթափա

 

428

34.0

   

X

1.0

0.98

2.51

 

25.

Մելիքգյուղ

1989

1192

108.2

   

X

0.7

1.00

5.55

"-"

26.

Միրաք

 

125

30.0

   

X

1.0

0.98

2.19

Գ. Հ. չունի

27.

Նոր Ամանոս

1973

790

62.5

   

X

0.9

1.00

4.05

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

28.

Ներքին Սասնաշեն

1983

1030

79.5

   

X

0.7

0.92

4.11

Կառուցապատում

29.

Նիգավան

1980

666

79.3

   

X

0.9

1.00

4.89

"-"

30.

Շենկանի

 

279

35.0

   

X

1.0

0.98

2.47

Գ. Հ. չունի

31.

Չքնաղ

 

246

88.7

   

X

1.0

1.00

5.55

"-"

32.

Պարտիզակ

 

366

31.0

   

X

1.0

1.00

2.29

"-"

33.

Ռյա թազա

1989

559

45.0

   

X

0.7

1.00

2.48

Կառուցապատում

34.

Սաղմոսավան

 

214

23.6

   

X

1.0

0.57

1.65

Գ. Հ. չունի

35.

Սարալանջ

 

270

24.0

   

X

1.0

1.00

1.86

"-"

36.

Սիփան

 

343

43.0

   

X

1.0

1.00

2.96

"-"

37.

Սորիկ

 

355

29.5

    

X

1.0

1.00

2.20

"-"

38.

Սուսեր

 

412

70.1

   

X

1.0

1.00

4.52

"-"

39.

Վարդաբլուր

1989

623

54.0

   

X

0.7

0.94

2.89

Կառուցապատում

40.

Վերին Սասունիկ

 

205

29.0

   

X

1.0

1.00

2.15

"-"

41.

Ցամաքասար

 

475

56.0

    

X

1.0

1.00

3.81

"-"

42.

Ուշի

1981

1500

83.5

   

X

0.7

0.59

4.01

Գ. Հ. սպառվել է

                       

151.18

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

        

0

34

43

     

343.40.

 

II-192.22 III-151.18

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

NN
ը/կ 
 Մարզերի և
բնակավայրերի
անվանումները
 ԳՀ մշակման
թվականը
 Բնակչ. թիվը (մարդ) փաստ.  Տարածքը (հա) փաստ.  Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակման ժամկետները
Իջեցման գործակիցներ   Արժեքները (մլն դրամ) Ծանոթագրություն 
 առաջնահերթ միջինա- ժամկետ   երկարա-ժամկետ  քաղաք. փաստաթղ.  տեղագր. և ինժ. երկրաբ. հետազոտ.
 2001  2002- 2003  2004- 2005
 2  4  5  6  7  8 10  11  12 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

1.

քաղ. Արարատ

1971

22100

374.5

 

X

 

0.9

0.61

12.51

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

2.

քաղ. Արտաշատ

1987

35000

598.0

 

X

 

0.7

0.67

15.77

ակտիվ կառուցապատում

3.

քաղ. Մասիս

1964

27000

330.0

  

X

 

0.9

0.88

6.69

"-"

4.

Ավշար

1987

5510

180.3

 

X

 

0.7

0.94

9.03

Գ. Հ. սպառվել է

5.

Արարատ

1987

8760

369.0

 

X

 

0.7

0.92

13.50

"-"

6.

Բաղրամյան

1988

2058

68.2

  

X

 

0.7

0.63

3.60

"-"

7.

Գետափնյա

 

1358

58.0

 

X

 

1.0

1.00

4.46

Գ. Հ. չունի

8.

Դարակերտ

1970

2725

750

 

X

   

0.9

0.95

5.19

Գ.Հ. սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել է

9.

Դարբնիկ

1973

1398

84.4

 

X

 

0.9

0.95

5.41

"-"

10.

Երասխ

1980

864

32.0

 

X

 

0.9

0.92

2.42

"-"

11.

Լուսառատ

 

2786

83.5

 

X

 

1.0

0.95

6.12

"-"

12.

Հայանիստ

1964

3490

223.0

 

X

 

0.9

0.95

13.05

 

13.

Ոստան

1976

3128

125.3

 

X

  

0.9

0.92

7.80

 

14.

Պարույր Սևակ

1981

620

30.0

  

X

 

0.7

0.94

1.84

"-"

15.

Տիգրանաշեն

 

718

35.0

 

X

 

1.0

. 1.00

2.78

Գ. Հ. չունի

16.

Քաղցրաշեն

1976

3193

111.7

   

X

 

0.9

0.92

7.12

Գ.Հ. սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել է

                      

117.29

  
       

 

              

1.

քաղ. Վեդի

1975

14300

313.0

 

 

X

0.9

0.92

10.92

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

2.

Ազատաշեն

1989

602

24.0

   

X

0.7

0.92

1.58

Կառուցապատում

3.

Ազատավան

1986

3522

148.3

   

X

0.7

0.98

7.68

"-"

4.

Արգավանդ

1980

1720

76.5

   

X

0.9

0.95

5.10

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

5.

Արմաշ

1988

2724

112.0

   

X

0.7

0.88

5.80

Կառուցապատում

6.

Արևաբույր

 

1201

60.5

    

X

1.0

0.95

4.43

Գ. Հ. չունի

7.

Բուրաստան

1980

2450

85.3

   

X

0.9

0.92

5.63

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

8.

Դիմիտրով

1982

1506

72.6

    

X

0.7

0.98

4.06

Կառուցապատում

9.

Լանջառ

1989

229

20.0

   

X

0.7

0.92

1.23

"-"

10.

Լուսաշող

 

628

131.0

   

X

1.0

1.00

8.20

Գ. Հ. չունի

11.

Ղուկասավան

1972

1913

85.5

   

X

0.9

0.95

5.60

Գ. Հ. սպառվել է

12.

Նոյակերտ

1984

1946

137.6

   

X

0.7

0.88

6.76

Կառուցապատում

13.

Լորամարգ

1979

1743

219.0

   

X

0.9

0.95

12.52

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

14.

Նոր Խարբերդ

1982

6878

246.3

   

X

0.7

0.94

12.06

Գ. Հ. սպառվել է

15.

Նոր կյանք

1982

2863

107.5

 

 

X

0.7

0.94

5.72

"-"

16.

Շահումյան

1988

4384

152.0

   

X

0.7

0.88

7.78

Կառուցապատում

17.

Ոսկետափ

1982

5333

236.0

   

X

0.7

1.00

11.86

"-"

18.

Ռանչպար

1984

1175

132.0

   

X

0.7

0.88

6.50

Գ. Հ. սպառվել է

19.

Սիս

1980

1999

115.8

   

X

0.9

0.95

7.19

"-"

20.

Փ.Վեդի (Խոր Վիրապ)

1980

3665

145.0

   

X

0.9

0.95

8.99

"-"

                  

  

139.61

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

0

16

20

     

     

256.90

 

II-117.29 III-139.61

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

NN
ը/կ 
 Մարզերի և
բնակավայրերի
անվանումները
 ԳՀ մշակման
թվականը
 Բնակչ. թիվը (մարդ) փաստ.  Տարածքը (հա) փաստ.  Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակման ժամկետները
Իջեցման գործակիցներ   Արժեքները (մլն դրամ) Ծանոթագրություն 
 առաջնահերթ միջինա- ժամկետ   երկարա-ժամկետ  քաղաք. փաստաթղ.  տեղագր. և ինժ. երկրաբ. հետազոտ.
 2001  2002- 2003  2004- 2005
 2  4  5  6  7  8 10  11  12 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

1. քաղ. Արմավիր  1975  44500  870.0   x    0.9 0.85 

 8.11

Գ.Հ. հաշվ. ժամկետը անցել է, ակտիվ կառուցապատում
 2. քաղ. Մեծամոր  1970  12500  110.0   x    0.9 0.98 

5.41 

Գ.Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է
 3. Ակնաշեն     1727  111.2   x    1.0 0.95 

 7.48

Գ.Հ. չունի

 4. Աղավնատուն    3354  204.1   x    1.0 0.95

 13.06

"-"

 5. Ամասիա    937  94.0   x    1.0 1.00 

 6.27

 "-"

 6. Ամբերդ    1524  81.7   x    1.0 0.95

 5.77

 "-"

 7. Ապագա   1748   135.0   x    1.0 1.00

 8.94

 "-"

 8. Արազափ 1956  1453  168.1   x    0.9 0.95

 9.84

Գ.Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է
 9. Արաքս (Արմավիր)    1748  134.5   x    1.0 0.89

 8.69

Գ.Հ. չունի

 10. Արաքս (Վաղարշ)    1815  112.0   x    1.0 1.00

 7.64

 "-"

11. Արտիմետ   1983 129.5    x      1.0  

8.45

 
12. Բագարան 1982 786 100.3   x   0.7 0.94

4.95

ՀՀ մաքսային կետ
13. Բերքաշատ     498 46.1   x   1.0 0.95

3.26

Գ.Հ. չունի

14. Գետաշեն     2483 247.9   x   1.0 0.95

15.37

 "-"

15. Գրիբոյեդով    2317 115.3   x   1.0 0.95

7.83

 "-"

16. Երասխահուն 1960 1319 137.0   x   0.9 0.94

8.16

 
17. Լեռնագոգ    3455 110.0   x   1.0 1.00

7.85

 "-"

18. Հոկտեմբեր 1979 6021 324.0   x   0.9 0.94

18.49

Գ.Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է
19. Մարգարա 1991 1520 1130.0   x   0.5 0.95

8.52

"-"

20.  Մերձավան 1966 2889 87.0   x   0.9 1.00

5.93

Գ.Հ. սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել է
21. Նալբանդյան 1979 5024 368.0   x   0.9 0.95

20.72

"-"

22. Նորապատ   2262 127.9   x   1.0 1.00

8.63

Գ.Հ. չունի

23. Շահումյան   1323 91.1    x   1.0 0.95

6.22

"-"

24. Շենավան    1855 192.3    x   1.0 1.00

12.23

"-"

25. Ջանֆիդա 1979 3398 315.1   x   0.9 0.95 17.83 

Գ.Հ. սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել է

26. Ջրառատ    3225 215.2   x   1.0 0.95   13.67

Գ.Հ. չունի

27. Սամաղար   2897 186.3   x   1.0 0.95 11.96

"-"

28. Տանձուտ 1979 2014 130.3   x   0.9 0.95  7.95

"-"

29. Տարոնիկ    2273 126.9   x   1.0 0.95  8.47

"-"

30. Փարաքար 1991 8296 211.2   x   0.5 0.88  8.28 Ակտիվ կառուցապատում
  Թաիրով          x          

"-"

31. Փշատավան  1979  2511   235.2   x   0.9 0.95   13.51

"-"

32. Քարակերտ 1976 4783 296.3   x   0.9 0.95  16.98

"-"

                            

  316.47

  
                               
1. Առատաշեն 1982 2987 165.4      x 0.7 0.88

8.10

Գ.Հ. սպառվել է
2. Արագած 1979 3150 134.2      x 0.9 0.95

8.36

Գ.Հ. սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել է

3. Արմավիր 1978 3184 176.8     x 0.9 0.94

10.56

Գ.Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է
4. Արևաշատ 1983 1882 124.3     x 0.7 0.95

6.32

 
5. Բաղրամյան (Բաղ. շրջ) 1986 1011 73.0     x 0.7 0.89

3.86

 
6. Բամբակաշատ 1979 3683 305.3      x 0.9 0.95 17.36 Գ.Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է
7. Դալարիկ 1976 4682 141.7     x 0.9 1.00 8.99

"-"

8. Դաշտ 1970 772 84.1     x 1.0 0.95

5.12

"-"

9. Եղեգնուտ 1978 1863 155.5     x 1.0 0.95

9.23

"-"

10. Լենուղի    1635 89.3     x 1.0 0.95

6.23

Գ.Հ. չունի

11. Լուսագյուղ   1012 66.6     x 1.0 1.00

4.73

"-"

12. Խորոնք   2489 168.0     x 1.0 0.95

0.84

"-"

13. Ծաղկալանջ   1581 66.3     x 1.0 1.00

4.98

"-"

14. Ծիածան    1197 58.0     x 1.0 0.94

4.28

"-"

15. Հայկաշեն   1383 50.4     x 1.0 0.95

3.96

"-"

16. Հայկավան   1374 82.6     x 1.0 0.95

5.74

"-"

17. Հովտամեջ    1038 68.0     x 1.0 0.94

4.64

"-"

18. Հուշակերտ    1130 68.2       x 1.0 0.98

4.84

"-"

19. Մեծամոր    1228 76.7     x 1.0 1.00

5.38

"-"

20. Մյասնիկյան  1981 4379 291.6     x 0.7 0.95

13.88

Գ.Հ. սպառվել է
21. Նորավան    1363 72.0     x 1.0 0.95

5.17

Գ.Հ. չունի

22. Շահ. թռչնաֆ (Լորամարգ)      1064 83.0     x 1.0 1.00 5.67

"-"

23. Պտղունք    1867 88.6     x 1.0 0.98

6.29

"-"

24. Ջրաշեն   989 70.6     x 1.0 0.95

4.90

"-"

25. Ջրառատի թռչնաֆաբր.    1320 154.0     x 1.0 1.00

9.95

"-"

26. Վանանդ  1979 1162 34.0     x 0.9 0.95

2.92

Գ.Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է
27. Ֆերիկ      446 46.0      x 1.0 0.95

3.42

"-"

                         

185.72

 
     ԸՆԴԱՄԵՆԸ            0  33 27      

502.19 

 

II-316.47 III-185.72

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

NN
ը/կ 
 Մարզերի և
բնակավայրերի
անվանումները
 ԳՀ մշակման
թվականը
 Բնակչ. թիվը (մարդ) փաստ.  Տարածքը (հա) փաստ.  Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակման ժամկետները
Իջեցման գործակիցներ   Արժեքները (մլն դրամ) Ծանոթագրություն 
 առաջնահերթ միջինա- ժամկետ   երկարա-ժամկետ  քաղաք. փաստաթղ.  տեղագր. և ինժ. երկրաբ. հետազոտ.
 2001  2002- 2003  2004- 2005
 2  4  5  6  7  8 10  11  12 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

1.

քաղ. Գավառ

1991

34300

1410.0

 

X

 

0.5

0.57

24.80

Մշակվել է և չի ավարտվել

2.

քաղ. Մարտունի

1982

14400

410.0

 

X

 

0.7

0.50

10.09

ակտիվ կառուցապատում

3.

քաղ. Վարդենիս

1989

17600

564.0

 

X

 

0.7

0.42

14.94

Գ. Հ. սպառվել է

4.

Արեգունի

1979

434

51.0

 

X

 

0.9

0.92

3.16

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

5.

Արծվանիստ

1962

3024

275.0

 

X

 

0.9

1.00

15.88

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է, սպառվել է

6.

Գեղամասար

 

1195

125.0

 

X

 

1.0

1.00

8.13

Գ. Հ. չունի

7.

Գեղաքար

 

140

16.0

 

X

 

1.0

1.00

1.39

"-"

8.

Գեղհովիտ

1982

6290

421.0

 

X

 

0.7

0.98

19.80

Գ. Հ. սպառվել է

 

Լեռնահովիտ

        

X

 

1.0

1.00

1.22

Գ. Հ. չունի

 

Յանըղ

        

X

 

1.0

1.00

0.94

"-"

9.

Դդմաշեն

1981

3057

119.0

 

X

 

0.7

1.00

6.37

Գ. Հ. սպառվել է

10.

Դրախտիկ

 

1630

110.0

 

X

 

1.0

0.94

7.77

Գ. Հ. չունի

11.

Երանոս

1972

5921

307.0

 

X

 

0.9

1.00

17.76

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է, սպառվել է

12.

Թթուջուր

1972

1396

67.0

  

X

 

 

0.9

0.98

4.55

Գ. Հ սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել է

13.

Լճափ

1982

1234

103.0

 

X

 

0.7

0.98

5.28

"-"–

14. Լուսակունք

1977

1434 167.0   

X

      0.9 1.00 9.89 Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

15.

Խաչաղբյուր

 

1410

179.0

 

X

 

1.0

0.98

11.32

Գ. Հ. չունի

16.

Ծաղկունք

1980

1212

75.0

  

X

 

 

1.00

4.92

Գ. Հ. սպառվել է

17.

Ծափաթաղ

 

332

60.0

 

X

 

1.0

1.00

3.93

Գ. Հ. չունի

18.

Ծովագյուղ

1984

4620

160.0

  

X

  

0.7

0.92

8.20

Գ. Հ. սպառվել է

19

Ծովազարդ

1979

2223

204.0

    

X

  

0.9

1.00

11.97

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է, սպառվել է

20.

Ծովակ

 

2961

267.0

  

X

 

1.0

1.00

16.73

Գ. Հ. չունի

21.

Ծովինար

1969

4794

360.0

 

X

 

0.9

1.00

20.64

"-"

22.

Կախակն

 

541

39.0

 

X

 

1.0

1.00

2.87

"-"

23.

Կարճաղբյուր

1977

2280

240.0

        

X

    

0.9

1.00

13.89

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

24.

Հայրավանք

1982

752

137.0

                   

X

    

0.7

0.92

6.49

Կառուցապատում

25.

Ձորավանք

 

299

18.0

             

X

     

1.0

0.92

1.48

Գ. Հ. չունի

26.

Մադինա

1970

1029

80.0

          

X

       

0.9

1.00

5.08

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է, սպառվել է

27.

Մարտունի

 

968

69.0

    

X

   

1.0

1.00

5.64

Գ. Հ. չունի

28.

Մաքենիս

1977

562

60.0

    

X

   

0.9

1.00

3.79

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

29.

Մեծ Մասրիկ

1978

3345

308.0

 

X

   

0.9

1.00

17.68

"-"

30.

Ներքին Գետաշեն

1982

8324

500.0

 

X

 

0.7

1.00

23.50

Կառուցապատում

31.

Նորակերտ

1977

976

86.0

    

X

   

0.9

1.00

5.37

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

32.

Նորատուս

1971

6592

277.0

   

X

    

0.9

0.98

16.25

Գ. Հ. սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել է

33.

Սեմյոնովկա

1983

301

27.0

 

X

 

0.7

0.98

1.56

Կառուցապատում

34.

Վահան

1972

1736

70.0

 

X

 

0.9

0.92

4.73

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

35.

Վարդենիկ

1985

9784

636.0

 

X

 

0.7

0.57

25.67

Գ. Հ. սպառվել է

36.

Վերին Գետաշեն

1966

4443

392.0

 

X

 

0.9

1.00

22.23

"-"

37.

Տորֆավան

 

542

37.0

 

X

 

1.0

1.00

2.78

Գ. Հ. չունի

38.

Փամբակ

1979

508

57.0

 

X

  

0.9

1.00

3.60

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

39.

Փոքր Մասրիկ

1985

1087

131.0

 

X

 

0.7

0.92

6.36

Կառուցապատում

                          

398.65

  

1.

Ազատ

1978

175

26.0

   

 

0 9

1.00

1.81

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

2.

Ակունք

1969

4229

432.0

   

X

0.9

0.92

23.90

"-"

3.

Այգուտ

1984

1542

105.0

   

X

0.7

.0.98

5.48

Կառուցապատում

 

Ջիվիխլու

         

X

1.0

1.00

0.62

Գ. Հ. չունի

4.

Այրք

 

415

109.0

   

X

1.0

0.98

6.77

"-"

5.

Աստղաձոր

1985

4056

234.0

   

X

0.7

0.98

11.47

Կառուցապատում

   

6.

Ավազան

 

228

45.0

   

X

1.0

0.92

3.00

"-"

7.

Արտանիշ

1980

1046

84.0

 

  

X

0.9

0.94

5.21

"-"

8.

Բերդկունք

 

275

55.0

   

X

1.0

0.98

3.61

Գ.Հ. չունի

9.

Գանձակ

1986

4417

177.0

   

X

0.7

0.98

9.07

Կառուցապատում

10.

Գեղամավան

1987

2190

121.0

   

X

0.7

0.98

5.58

Գ. Հ. սպառվել է

11.

Գեղարքունիք

1973

2089

131.0

   

X

0.9

1.00

8.11

Գ. Հ. սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել է

12.

Դարանակ

 

138

50.0

    

X

1.0

0.98

3.33

Գ. Հ. չունի

13.

Զոլաքար

1987

6669

429.0

   

X

0.7

0.98

20.19

Կառուցապատում

14.

Զովաբեր

1985

1887

109.0

    

X

0.7

0.92

5.62

"-"

15.

Թազագյուղ

1969

2572

199.0

   

X

0.9

0.98

11.71

Գ. Հ. սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել է

16.

Լանջաղբյուր

1974

2346

140.0

   

X

0.9

1.00

8.63

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

17.

Լիճք

1985

4787

344.0

   

X

0.7

0.98

16.33

"-"

18.

Լճաշեն

1989

4770

199.0

   

X

0.7

0.98

10.06

Գ. Հ. սպառվել է

19

Լճավան

1980

589

57.0

   

X

0.9

1.00

3.68

Կառուցապատում

20

Ծակքար

1990

2471

158.0

   

X

0.7

0.98

7.95

Գ. Հ. սպառվել է

21

Ծաղկաշեն

1983

541

49.0

   

X

0.7

0.92

2.59

Կառուցապատում

22

Կալավան

1981

418

59.0

   

X

0.7

0.92

2.96

"-"

 

Բարեպատ

           

X

1.0

1.00

0.66

Գ. Հ. չունի

23

Կարմիրգյուղ

1981

6312

302.0

   

X

0.7

0.98

14.60

Գ. Հ. սպառվել է

24

Կութ

1978

240

59.0

        

X

0.9

1.00

3.56

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

25

Ձորագյուղ

1986

4388

289.0

   

 

X

0.7

0.98

13.90

Գ. Հ. սպառվել է

26

Նորաշեն

1985

528

33.0

          

X

0.7

0.98

1.94

"-"

27

Չկալովկա

1976

595

50.0

   

X

0.9

1.00

3.29

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

28

Ջիլ

1982

1021

94.0

    

X

0.7

0.98

4.82

Կառուցապատում

29

Սարուխան

1987

8919

430.0

    

X

0.7

0.98

20.38

"-"

30

Սոթք

1986

1676

142.0

      

X

0.7

0.92

7.01

"-"

31

Վաղաշեն

1982

3927

199.0

      

   

X

0.7

0.65

8.94

"-"

32

Վարսեր

1984

2140

97.0

  

 

X

0.7

0.92

5.14

Գ. Հ. սպառվել է

                       

261.92

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

      

0

41

34

  

  

660.57

  

II-398.65 III-261.92

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

NN
ը/կ 
 Մարզերի և
բնակավայրերի
անվանումները
 ԳՀ մշակման
թվականը
 Բնակչ. թիվը (մարդ) փաստ.  Տարածքը (հա) փաստ.  Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակման ժամկետները
Իջեցման գործակիցներ   Արժեքները (մլն դրամ) Ծանոթագրություն 
 առաջնահերթ միջինա- ժամկետ   երկարա-ժամկետ  քաղաք. փաստաթղ.  տեղագր. և ինժ. երկրաբ. հետազոտ.
 2001  2002- 2003  2004- 2005
 2  4  5  6  7  8 10  11  12 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

1.

քաղ. Վանաձոր

1989

172700

2510.0

 

X

 

0.7

0.48

33.29

Կառուցապատում

2.

քաղ. Ախթալա

 

4000

455.0

 

X

 

1.0

0.92

15.53

Գ. Հ. չունի

 

Առողջարանին կից

 

45

10.0

 

X

 

1.0

0.92

1.03

"-"

3.

քաղ. Թումանյան

1968

2400

680.0

 

X

 

0.9

0.98

20.98

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

 

Քոբեր կայարան

 

25

4.5

 

X

 

1.0

0.98

0.74

Գ. Հ. չունի

4.

քաղ. Սպիտակ

1989

21600

1491.0

 

X

 

0.7

0.57

33.52

Կառուցապատում

5.

քաղ. Ստեփանավան

1989

24500

1666.0

 

X

 

0.7

0.51

36.47

"-"

 

Արմանիս

 

500

43.5

 

X

 

1.0

1.00

3.12

Գ. Հ. չունի

6.

քաղ. Շամլուղ

 

1700

80.0

 

X

 

1.0

0.86

3.74

"-"

 

Ախթալա

       

X

 

1.0

1.00

1.51

"-"

 

Բենդիկ

       

X

 

1.0

1.00

0.74

"-"

7.

Ահնիձոր

 

328

27.1

 

X

 

1.0

1 00

2.03

"-"

8.

Ամրակից

 

656

68.5

 

X

 

1.0

0.92

4.61

"-"

9.

Ապավեն

 

129

23.0

 

X

 

1.0

0.98

1.78

"-"

10.

Արծնի

1978

439

59.0

 

X

 

0.9

1.00

3.68

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

11.

Գազանաբուծ. պետ. տնտ

       

X

 

1.0

1.00

0.98

Գ. Հ. չունի

12.

Գարգառ

1974

1592

111.3

 

X

 

0.9

1.00

6.97

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

13.

Գյուլագարակ

1977

2576

142.0

 

X

 

0.9

1.00

8.77

"-"

14.

Թեղուտ

 

730

48.0

 

X

 

1.0

1.00

3.52

Գ. Հ. չունի

15.

Կարմիր Աղեկ

 

227

26.5

 

X

 

1.0

0.98

1.99

"-"

16.

Կողես

 

425

42.0

 

X

 

1.0

1.00

2.96

"-"

17.

Հալավար

 

135

12.4

 

X

 

1.0

1.00

1.20

"-"

 

Գյուլլուդարա

       

X

 

1.0

0.98

1.05

"-"

 

Հայդարլի

       

X

 

1.0

1.00

0.64

"-"

 

Քիլիսա

       

X

 

1.0

1.00

0.66

"-"

18.

Հաղպատ

1971

1130

64.8

 

X

 

0.9

0.92

4.25

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

19.

Մարց

    

669

59.8

 

X

 

1.0

1.00

4.17

Գ. Հ. չունի

20.

Մղարթ

1979

546

41.1

 

X

 

0.9

1.00

2.77

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

21.

Յաղդան

 

243

66.0

 

X

 

1.0

0.94

4.19

Գ. Հ. չունի

22.

Նովոսելցովո

 

182

33.0

 

X

 

1.0

1.00

2.37

"-"

23.

Նորաշեն

1980

2321

117.8

 

X

 

0.9

1.00

7.44

Գ. Հ. սպառվել է

24.

Պաղաղբյուր

 

108

92.0

 

X

 

1.0

1.00

5.75

"-"

25.

Պուշկինո

 

444

93.0

 

X

 

1.0

1.00

5.90

Գ. Հ. չունի

26.

Պրիվոլնոյե

 

1120

130.0

 

X

 

1.0

1.00

8.40

"-"

27.

Ջիլիզա

 

223

18.8

 

X

 

1.0

1.00

1.56

"-"

28.

Սարատովկա

 

412

80.8

 

X

 

1.0

1.00

5.19

"-"

 

Գետավան

 

66

13.2

 

X

 

1.0

1.00

1.24

"-"

29.

Սարչապետ

1974

3212

189.0

 

X

 

0.9

1.00

11.37

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

30.

Սվերդլով

 

1276

99.0

 

X

 

1.0

0.98

6.69

Գ. Հ. չունի

31.

Ուրասար

 

450

81.0

 

X

 

1.0

1.00

5.28

"-"

32.

Քարկոփ

 

392

51.0

 

 

X

 

1.0

1.00

3.47

"-"

                              

271.55

  
                           

1.

քաղ. Ալավերդի

1992

24400

1200.0

   

X

0.5

0.51

20.61

Կառուցապատում

 

Ակներ

    

600

51.0

   

X

1.0

0.92

3.55

Գ. Հ. չունի

2.

քաղ. Տաշիր

1991

14300

327.0

   

X

0.5

0.51

6.45

Կառուցապատում

3.

Ագարակ

1974

1589

109.0

   

X

0.9

0.65

6.25

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

4.

Աթան

1969

360

53.0

   

X

0.9

1.00

3.27

"-"

5.

Այգեհատ

1969

363

52.4

   

X

0.9

1.00

3.24

"-"

6.

Աքորի

1977

2750

134.0

   

X

0.9

0.86

8.09

"-"

7.

Բազում

1979

1243

69.9

   

X

0.9

0.94

4.60

"-"

8.

Բովաձոր

 

395

46.0

   

X

1.0

1.00

3.19

Գ. Հ. չունի

9.

Դաշտադեմ

 

318

159.0

   

X

1.0

0.92

9.42

"-"

10.

Դեբետ

1976

886

78.7

   

X

0.9

1.00

4.92

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

11.

Լեջան

1975

1008

147.0

     

X

0.9

1.00

8.61

"-"

12.

Լեռնահովիտ

1977

2137

119.0

   

X

0.9

1.00

7.48

"-"

13.

Լեռնապատ

1970

2028

157.5

   

X

0.9

1.00

9.49

"-"

14.

Լերմոնտով

1984

986

97.8

   

X

0.7

0.92

4.89

Կառուցապատում

15.

Լոռի Բերդ

1983

593

62.0

   

X

0.7

0.98

3.25

Գ. Հ. սպառվել է

16.

Լուսաղբյուր

1981

1350

46.0

   

X

0.7

0.92

2.75

Կառուցապատում

17.

Կաթնաղբյուր

1970

1127

91.0

   

X

0.9

0.92

5.66

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

18.

Կաթնառատ

1976

1179

75.0

   

X

0.9

1.00

4.95

"-"

19.

Կուրթան

1971

2314

139.0

   

X

0.9

1.00

8.57

"-"

20.

Հովնանաձոր

 

125

16.0

   

X

1.0

1.00

1.39

Գ. Հ. չունի

21.

Ձյունաշող

1969

291

104.0

   

X

0.9

1.00

5.95

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

22.

Ձորագետ

 

246

40.0

   

X

1.0

1.00

2.77

Գ. Հ. չունի

23.

Ձորագյուղ

1977

411

106.5

   

X

0.9

1.00

6.15

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

24.

Ձորամուտ

1981

404

75.5

   

X

0.7

0.98

3.73

Կառուցապատում

 

Գոգավան

 

132

16.0

   

X

1.0

1.00

1.39

Գ. Հ. չունի

25.

Մարգահովիտ

1985

5300

232.7

   

X

0.7

0.98

11.50

Գ. Հ. սպառվել է

26.

Մեդովկա

 

221

73.0

    

X

1.0

1.00

4.65

"-"

 

Կրուգլայա շիշկա

 

175

18.0

   

X

1.0

1.00

1.51

"-"

27.

Մեծ Այրում

1975

646

77.0

   

X

0.9

0.92

4.68

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

 

Փոքր Այրում

1985

226

43.0

   

X

0.7

1.00

2.26

Կառուցապատում

28.

Մեծավան

1981

7909

365.0

   

X

0.7

1.00

17.57

"-"

29.

Միխայելովկա

1989

712

74.0

   

X

0.7

0.98

3.83

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

30.

Նոր Խաչակապ

1977

840

112.0

   

X

0.9

1.00

6.45

"-"

31.

Պետրովկա

 

255

36.0

   

X

1.0

1.00

2.54

Գ. Հ. չունի

32.

Վարդաբլուր

1979

1446

1260

   

X

0.9

1.00

7.73

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

33.

Քարաբերդ

 

162

49.0

   

X

1.0

1.00

3.29

Գ. Հ. չունի

34.

Քարաձոր

1979

488

27.0

    

X

0.9

1.00

2.00

Գ. Հ. սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել Է

                   

218.63

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

0

41

38

   

490.18

 

II-271.55 III-218.63

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

NN
ը/կ 
 Մարզերի և
բնակավայրերի
անվանումները
 ԳՀ մշակման
թվականը
 Բնակչ. թիվը (մարդ) փաստ.  Տարածքը (հա) փաստ.  Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակման ժամկետները
Իջեցման գործակիցներ   Արժեքները (մլն դրամ) Ծանոթագրություն 
 առաջնահերթ միջինա- ժամկետ   երկարա-ժամկետ  քաղաք. փաստաթղ.  տեղագր. և ինժ. երկրաբ. հետազոտ.
 2001  2002- 2003  2004- 2005
 2  4  5  6  7  8 10  11  12 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

1.

քաղ. Աբովյան

1973

61600

600.0

 

X

  

0.9

0.91

15.06

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

2.

քաղ. Բյուրեղավան

1987

12300

140.0

 

X

 

0.7

0.88

5.04

Ակտիվ կառուցապատում

3.

քաղ. Եղվարդ

1987

14600

500.0

 

X

 

0.7

0.85

13.41

"-"

4.

քաղ. Հրազդան

1992

63320

2076.0

 

X

 

0.7

0.48

10.05

Գ.Հ. դրույթ. ֆունկցիոնալ փոփ. պատճառով

5.

քաղ. Ծաղկաձոր

1972

1746

78.0

 

X

 

0.9

054

2.49

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

6.

քաղ. Չարենցավան

1974

35000

496.0

 

X

 

0.9

0.92

7.41

"-"

7.

Աղավնաձոր

1983

1300

83.1

 

X

 

0.7

0.93

4.39

Ակտիվ կառուցապատում

8.

Առինջ

1970

5720

320.0

 

X

 

0.9

1.00

18.53

"-"

9.

Արգել

1975

3516

84.0

 

X

 

0.9

0.93

5.78

"-"

10.

Արզնի

1958

3600

160.0

 

X

 

0.9

0.59

8.88

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

11.

Արտավազ

 

454

24.0

 

X

 

1.0

1.00

1.96

Գ. Հ. չունի

 

Փյունիկ

 

342

30.0

 

X

 

1.0

0.92

2.17

"-"

12.

Գառնի

1976

7403

517.0

 

X

 

0.9

0.98

28.93

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

13.

Գեղարդ

1984

387

93.0

 

X

 

0.7

1.00

4.51

Կառուցապատում

14.

Գետամեջ

 

811

36.0

 

X

 

1.0

0.92

2.83

Գ. Հ. չունի

15.

Ձորաղբյուր

1981

2177

188.0

 

X

 

0.7

0.98

9.22

Ակտիվ կառուցապատում

16.

Զորավան

 

1507

32.0

 

X

 

1.0

1.00

3.00

Գ. Հ. չունի

17.

Կարենիս

1969

1150

60.0

 

X

 

0.9

0.95

4.05

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

18.

Հանքավան

1970

104

41.5

 

X

 

0.9

1.00

2.64

"-"

19.

Մարմարիկ

1989

810

52.8

 

X

 

0.7

0.95

2.91

Կառուցապատում

20.

Մեղրաձոր

1970

2640

131.2

 

X

 

0.9

1.00

8.21

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

 

Կորչլու

 

67

9.6

 

X

 

1.0

1.00

1.03

Գ. Հ. չունի

21.

Նուռնուս

 

548

55.0

 

X

 

1.0

1.00

3.80

"-"

22.

Պտղնի

1981

1016

79.0

 

X

 

0.7

0.98

5.00

Ակտիվ կառուցապատում

23.

Ջրաբեր

1978

875

46.0

 

X

 

0.9

0.98

3.20

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

24.

Սոլակ

1969

2495

91.0

 

X

 

0.9

0.98

6.02

"-"

25.

Քաղսի

1970

2410

139.7

 

X

 

0.9

0.94

8.50

"-"

26.

Ֆանտան

1975

1095

82.0

 

X

 

0.9

0.95

5.16

"-"

 

            

 

 

 

194.18

 

1.

Ակունք

1959

2100

58.0

   

X

0.9

0.93

4.18

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

2.

Արզական

1981

2924

1360.0

   

X

0.7

0.93

6.94

Կառուցապատում

3.

Բալահովիտ

1985

3486

109.7

   

X

0.7

0.98

5.99

Ակտիվ կառուցապատում

4.

Բջնի

1980

2840

140.2

   

X

0.9

0.88

8.46

"-"

5.

Բուժական

1982

1821

151.2

   

X

0.7

0.92

7.43

Կառուցապատում

6.

Գեղադիր

1984

705

68.0

   

X

0.7

0.92

3.50

"-"

7.

Զառ

1984

1516

73.0

   

X

0.7

0.98

4.09

"-"

8.

Զովաշեն

 

164

37.0

   

X

1.0

0.92

2.27

Գ. Հ. չունի

9.

Զովունի

1982

5200

144.0

   

X

0.7

1.00

7.66

Ակտիվ կառուցապատում

10.

Թեդենիք

1975

620

65.0

   

X

0.9

0.88

3.96

 

11.

Զովք

1981

985

78.0

   

X

0.7

0.98

4.10

Գ. Հ. սպառվել է

12.

Լեռնանիստ

1989

2960

159.5

 

 

X

0.7

0.88

7.85

"-"

13.

Կամարիս

1980

2112

80.0

   

X

0.9

1.00

5.41

"-"

14.

Կապուտան

1980

1215

135.0

   

X

0.9

0.98

8.04

"-"

15.

Կոտայք

1960

1713

78.0

   

X

0.9

0.92

5.12

"-"

16.

Հատիս

1983

450

59.0

   

X

0.7

1.00

3.06

"-"

17.

Մայակովսկի

1966

2044

109.0

   

X

0.9

0.91

6.77

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

18.

Նոր գյուղ

1977

1539

82.0

   

X

0.9

0.98

13.24

 

19.

Ողջաբերդ

1985

1020

64.0

   

X

0.7

0.57

3.07

Կառուցապատում

20.

Պռոշյան

1993

5186

326.1

   

X

0.5

0.98

12.45

Ակտիվ կառուցապատում

21.

Ջրվեժ

1991

6280

147.0

   

X

0.5

0.92

6.11

"-"

22.

Ռադիոկայան

1952

700

48.0

   

X

0.9

1.00

3.25

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

23.

Սևաբերդ

1983

351

40.0

   

X

0.7

0.98

2.13

Կառուցապատում

24.

Վերին Պտղնի

1981

960

48.0

 

 

X

0.7

0.98

2.80

"-"

         

 

 

 

 

 

137 88

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

0

28

24

   

332.06

 

II-194.18 III-137.88

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

NN
ը/կ 
 Մարզերի և
բնակավայրերի
անվանումները
 ԳՀ մշակման
թվականը
 Բնակչ. թիվը (մարդ) փաստ.  Տարածքը (հա) փաստ.  Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակման ժամկետները
Իջեցման գործակիցներ   Արժեքները (մլն դրամ) Ծանոթագրություն 
 առաջնահերթ միջինա- ժամկետ   երկարա-ժամկետ  քաղաք. փաստաթղ.  տեղագր. և ինժ. երկրաբ. հետազոտ.
 2001  2002- 2003  2004- 2005
 2  4  5  6  7  8 10  11  12 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

1

քաղ. Գյումրի

1989

211500

3869.0

X

   

0.7

0.61

39.29

Ակտիվ կառուցապատում

                     

39.29

   
                                              

1.

քաղ. Արթիկ

1989

25360

642.0

 

X

 

0.7

0.61

16.09

Կառուցապատում

2.

Ախուրիկ

1989

1232

94.7

   

X

  

0.7

0.94

4.87

"-"

3.

Ախուրյան

1991

10778

269.7

 

X

  

0.5

0.67

9.49

  

4.

Ամասիա

1989

2895

138.1

 

X

 

0.7

0.67

6.48

"-"

5.

Անիպեմզա

 

486

75.0

 

X

 

1.0

0.98

4.77

Գ. Հ. չունի

6.

Անուշավան

1974

2254

153.8

 

X

 

0.9

1.00

9.35

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

7.

Աշոցք

1989

3590

297.5

   

X

 

0.7

0.67

12.88

Կառուցապատում

8.

Բագրավան

1980

920

74.5

 

X

 

0.9

1.00

4.76

ՀՀ մաքսային մուտք

 

Խարկով

       

X

   

1.0

1.00

2.83

Գ. Գ. չունի

9.

Բաշգյուղ

 

78

14.6

 

X

 

1.0

0.98

1.32

"-"

10.

Բավրա

1975

593

94.3

 

X

  

0.9

0.98

5.61

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

11.

Երազգավորս

1989

1628

103.0

 

X

 

0.7

0.92

5.33

Կառուցապատում

12.

Զույգաղբյուր

1978

484

78.3

 

X

   

0.9

1.00

4.73

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

13.

Իսահակյան

1970

1019

90.9

 

X

  

0.9

0.98

5.62

"-"

 

Բարձրաշեն

 

54

12.0

   

X

      

1.0

1.00

1.17

Գ. Հ. չունի

14.

Լեռնագյուղ

  

41

10.0

 

X

       

1.0

0.98

1.05

"-"

15.

Լուսակերտ

1988

765

73.8

    

X

      

0.7

0.92

3.78

Գ. Հ. սպառվել է

16.

Հառիճ

1980

1395

113.5

     

X

           

0.9

1.00

7.03

"-"

17.

Չորակապ

 

1228

78.1

      

X

     

1.0

0.98

5.37

Գ. Հ. չունի

18

Ղազանչի

1980

644

104. 0

      

X

     

0.9

1.00

6.10

"-"–

19

Մեծ Մանթաշ

1974

2425

235.9

   

X

       

0.9

1.00

13.71

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

20.

Մեծ Սեպասար

1970

1092

116.6

   

X

    

0.9

1.00

7.05

"-"

21.

Մեղրաշեն

1978

1274

125.5

   

X

  

0.9

1.00

7.63

"-"–

22.

Մուսայելյան (Աշոցք)

1974

423

70.3

      

X

      

0.9

1.00

4.23

"-"–

23.

Շիրակավան

1970

736

62.2

       

X

      

0.9

0.98

5.81

"-"

24.

Պեմզաշեն

1985

3287

140.4

      

X

     

0.7

0.61

6.49

Կառուցապատում

25.

Ջրաձոր

 

416

36.2

      

X

    

1.0

1.00

2.63

Գ. Հ. չունի

26.

Սալուտ

 

97

15.6

     

X

   

1.0

0.98

1.37

"-"–

27.

Սառնաղբյուր

1979

3288

232.8

      

X

  

0.9

0.98

13.62

Գ. Հ. սպառվել է հաշվարկ. ժամկետը անցել է

28.

Սարալանջ

1975

1151

92.8

      

X

    

0.9

1.00

5.83

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

29.

Սարատակ

 

1364

138.8

    

X

  

1.0

0.98

7.60

Գ. Հ. չունի

30.

Վարդաղբյուր

 

110

17.4

   

X

   

1.0

0.98

1.48

"-"–

31.

Տուֆաշեն

1970

572

71.6

   

X

  

0.9

1.00

4.43

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

32.

Փանիկ

1974

3031

273.5

    

X

 

0.9

1.00

15.81

"-"–

33.

Փոքր Սարիար

 

289

16.3

    

X

 

1.0

1.00

1.42

Գ. Հ. չունի

34.

Փոքր Սեպասար

 

204

34.2

    

X

 

1.0

0.98

2.43

"-"–

                          

220.17

 

1.

քաղ. Մարալիկ

1989

7800

438.0

   

    

X

0.7

0.77

11.97

Կառուցապատում

2.

Ազատան

1989

5056

413.8

    

X

0.7

0.92

19.09

Գ. Հ. սպառվել է

3.

Ալվար

1974

147

79.0

 

 

X

0.9

1.00

4.63

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

 

Արավետ

           

X

1.0

1.00

1.86

Գ. Հ. չունի

4.

Աղին

1982

548

30.0

    

X

0.7

0.92

1.74

Կառուցապատում

 

Աղին կայարանի գյուղ

 

71

      

X

1.0

1.00

1.13

Գ. Հ. չունի

5.

Աղվորիկի

1974

88

56.0

    

X

0.9

1.00

3.41

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

6.

Անի կայարանի գյուղ

1980

440

       

X

0.9

1.00

2.35

 

7

Առափի

1990

2187

131.5

       

X

0.7

0.88

6.55

Գ. Հ. սպառվել է

8.

Արդենիս

1979

127

129.0

        

X

0.9

1.00

7.27

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

9.

Արեգնադեմ

1989

412

78.0

        

X

0.7

0.98

3.84

Կառուցապատում

10.

Արփենի

1989

437

61.0

      

X

0.7

0.92

3.04

Գ. Հ. սպառվել է

11.

Արևշատ

1983

2012

173.8

     

X

0.7

0.92

9.02

"-"–

12.

Բայանդուր

1989

712

63.9

      

X

0.7

0.98

3.39

Կառուցապատում

13.

Բերդաշեն

1979

304

42.0

    

X

0.9

0.94

2.63

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

 

Պաղակն

 

41

8.0

     

X

1.0

1.00

0.95

Գ. Հ. չունի

14.

Գետափ

1988

862

92 3

     

X

0.7

0.92

4.69

Գ. Հ. սպառվել է

15.

Գետք

1989

591

103.5

      

X

0.7

0.92

4.97

"-"

16.

Գուսանագյուղ

1983

1123

113.3

   

 

X

0.7

0.92

5.76

Կառուցապատում

17.

Թավշուտ

1984

446

60.0

       

X

0.7

0.98

3.11

"-"

18.

Թորոսգյուղ

1989

335

60.5

      

X

0.7

0.94

2.99

"-"

19.

Լանջիկ

1975

927

90.7

      

X

0.9

1.00

5.60

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

20.

Լեռնակերտ

1987

1596

164.0

    

X

0.7

0.92

7.95

Կառուցապատում

21.

Լուսաղբյուր

1985

604

112.3

      

X

0.7

0.92

5.35

"-"–

22.

Կամո

1989

1564

130.5

         

X

0.7

1.00

6.66

Գ. Հ. սպառվել է

23.

Կապս

1989

785

49.0

        

X

0.7

0.94

2.75

Կառուցապատում

24.

Կառնուտ

1989

1020

126.5

      

X

0.7

0.94

6.17

"-"–

25.

Կարմրավան

 

237

56.7

     

 

X

1.0

1.00

3.73

Գ. Հ. չունի

26.

Կրասար

1989

546

77.0

    

 

X

0.7

0.92

3.81

Գ. Հ. սպառվել է

27.

Հայրենյաց

 

677

84.4

   

    

X

1.0

0.98

5.57

Գ. Հ. չունի

28.

Հողմիկ

1989

567

64.1

   

 

X

0.7

0.92

3.28

Գ. Հ. սպառվել է

29.

Հոռոմ

1990

2079

185.6

   

 

X

0.7

1.00

9.16

"-"–

30.

Հովտաշեն

 

409

36.1

  

 

X

1.0

0.98

2.61

Գ. Հ. չունի

31.

Հովունի

1989

712

31.0

   

 

X

0.7

0.92

1.91

Գ. Հ. սպառվել է

32.

Ձորաշեն

 

259

48.0

 

 

X

1.0

0.98

3.22

Գ. Հ. չունի

33.

Ղարիբջանյան

1989

1034

75.0

  

 

X

0.7

0.92

3.92

Կառուցապատում

   

Ախուրյան կայարանի գյուղ

 

25

8.0

  

 

X

1.0

1.00

0.95

Գ. Հ. չունի

34.

Մայիսյան

1989

1742

146.0

  

 

X

0.7

0.88

7.05

Կառուցապատում

35.

Մեծ Սարիար

1989

394

57.0

 

    

X

0.7

0.92

2.82

"-"–

36.

Նոր կյանք

1974

1625

143.5

  

 

X

0.9

1.00

8.68

"-"–

37.

Ոսկեհասկ

1989

2818

134.5

   

X

0.7

0.81

6.61

Գ. Հ. սպառվել է

38.

Ջաջուռ

1989

944

73.9

  

 

X

0.7

0.92

3.86

"-"

39.

Ջրառատ

1989

1385

211.5

 

 

X

0.7

0.92

9.94

Կառուցապատում

40.

Սիզավետ

1978

272

53.1

 

 

X

0.9

0.94

3.20

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

41.

Սպանդարյան

1983

1583

169.2

 

 

X

0.7

0.98

8.31

Գ. Հ. սպառվել է

42.

Ցողամարգ

1977

583

81.9

 

 

X

0.9

1.00

4.98

"-"–

43.

Փոքր Մանթաշ

1988

2375

164.8

 

 

X

0.7

0.92

8.09

Կառուցապատում

44.

Քարաբերդ

1985

1062

116.0

 

 

X

0.7

0.98

5.82

Գ. Հ. սպառվել է

45.

Քեթի

1990

1204

103.5

 

 

X

0.7

0.94

5.25

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251.64

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

 

1

36

49

   

511.10

 

II-220.17 III-251.64

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

NN
ը/կ 
 Մարզերի և
բնակավայրերի
անվանումները
 ԳՀ մշակման
թվականը
 Բնակչ. թիվը (մարդ) փաստ.  Տարածքը (հա) փաստ.  Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակման ժամկետները
Իջեցման գործակիցներ   Արժեքները (մլն դրամ) Ծանոթագրություն 
 առաջնահերթ միջինա- ժամկետ   երկարա-ժամկետ  քաղաք. փաստաթղ.  տեղագր. և ինժ. երկրաբ. հետազոտ.
 2001  2002- 2003  2004- 2005
 2  4  5  6  7  8 10  11  12 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

1.

քաղ. Ագարակ

1991

5100

85.0

X

         

0.5

0.92

2.64

Կառուցապատում

2.

քաղ. Մեղրի
/հայեցակարգ/

1995

5600

110.0

X

       

0.85

0.77

4.41

"-"

3.

Նյուվադի

1993

139

98.0

X

         

0.5

0.92

3 64

"-"

                              

     

 

  

10.69

  
                               

      

          

1.

քաղ. Գորիս

1994

29000

570.0

  

X

 

0.5

0.52

2.16

/Սահմանների նկարագիր/ մաս

2.

քաղ. Դաստակերտ

 

600

32.0

 

X

    

1.0

0.98

2.35

Գ. Հ. չունի

3.

քաղ.Կապան

1982

46800

600.0

 

X

    

0.7

0.98

17.88

Ակտիվ կառուցապատում

4.

քաղ. Սիսիան

1995

19000

330.0

 

X

   

0.5

0.77

7.88

  

5.

քաղ. Քաջարան

1963

8800

274.0

  

X

 

0.9

0.98

9.79

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

6.

Աղվանի

  

83

12.0

  

X

    

1.0

0.92

1.15

Գ. Հ. չունի

7.

Անգեղակոթ

1978

1755

149.0

   

X

      

0.9

1.00

9.01

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

8.

Աշոտավան

1964

620

37.0

 

X

   

0.9

1.00

2.60

"-"

9.

Արավուս

 

152

8.7

    

X

  

1.0

0.98

0.98

Գ. Հ. չունի

10.

Արծվանիկ

1982

562

35.3

   

X

   

0.7

0.82

2 05

 

11.

Բարձրավան

1985

350

30.0

     

X

  

0.7

0.92

1.67

 

12.

Գեղանուշ

 

266

26.0

   

X

  

1.0

1.00

1.98

Գ. Հ. չունի

Գոմարան

1991

87

8.0

     

X

   

0.5

0.92

0.57

13.

Գորայք

 

522

61.0

    

X

   

1.0

1.00

4.12

Գ. Հ. չունի

14.

Լեռնաձոր

1982

646

62.5

   

X

   

0.7

0.92

3.27

"-"

 

Կավճուտ

1991

150

19.0

   

X

   

0.5

0.77

0.89

"-"

  

Մուսալլամ

 

131

5.0

   

X

     

1.0

1.00

0.78

"-"

15.

Լիճք

1981

264

132.5

  

X

    

0.7

0.94

6.08

 

16.

Խդրանց

 

46

7.4

   

X

  

1.0

1.00

0.91

Գ. Հ. չունի

17.

Խոզնավար

 

436

23.9

   

X

   

1.0

1.00

1.92

"-"

18.

Խոտ

 

1013

43.6

  

X

   

1.0

0.98

3.40

"-"

19.

Ծղուկ

 

294

25.0

  

X

 

1.0

1.00

1.92

"-"

20.

Կաղնուտ

 

90

13.6

   

X

  

1.0

0.94

1.24

"-"

21.

Կոռնիձոր

 

1185

46.4

    

X

 

1.0

1.00

3.68

"-"

22.

Հարթաշեն

 

678

40.0

   

X

   

1.0

0.98

3.05

"-"

23.

Ճակատեն

 

175

14.0

       

X

  

1.0

1.00

1.29

"-"

24.

Մուցք

 

367

20.2

  

X

  

1.0

0.98

1.67

"-"

25.

Շենաթաղ

 

380

20.0

   

X

   

1.0

0.98

1.70

"-"

26.

Շուռնուխ

 

177

10.4

  

X

   

1.0

1.00

1.08

"-"

 

Աղբուլլաղ

        

X

    

1.0

1.00

0.75

"-"

 

Ղուրդղուլլաղ

        

X

   

1.0

1.00

0.79

"-"

 

Փայտամշակմ.գործ

       

X

  

1.0

1.00

0.83

"-"

27.

Շվանիձոր

   

457

82.0

 

X

   

1.0

0.98

4.66

"-"

28.

Որոտան (Գորիս)

 

313

5.0

 

X

 

1.0

0.94

0.77

"-"

29.

Սյունիք

1976

940

18.0

     

X

 

0.9

0.98

1.78

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

 

Արչնակ

  

150

5.0

  

X

 

1.0

1.00

0.78

Գ. Հ. չունի

 

Դիցմայրի

 

87

5.0

  

X

 

1.0

1.00

0.78

"-"

 

Խորձոր

  

8

2.0

   

X

 

1.0

1.00

0.60

"-"

 

Ներքին Գյոդակլու

    

 

 

X

   

1.0

1.00

 

"-"

30.

Սվարանց

 

369

23.3

   

X

  

1.0

1.00

1.86

Գ. Հ. չունի

31.

Վաղատուր

 

490

38.4

  

X

  

1.0

1.00

2.83

"-"

32.

Տեղ

1985

2358

102.3

  

X

  

0.7

0.92

4.50

Կառուցապատում

33.

Տոլորս

1966

416

30.0

 

X

    

0.9

0.92

2.06

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

34.

Տորունիք

  

207

17.0

   

X

 

1.0

1.00

1.46

Գ. Հ. չունի

35.

Փայահան

 

20

60.0

 

X

 

1.0

1.00

3.92

"-"

 

Աջաբաջ

  

26

2.0

 

X

 

1.0

1.00

0.60

"-"

 

Հաջաթին

 

 

 

 

X

  

1.0

1.00

֊

"-"

 

Չայքենդ

 

114

4.0

   

 

 

1.0

1.00

0.72

"-"

36.

Քաջարան

 

488

31.0

  

 

   

1.0

0.92

2.40

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

37.

Քարահունջ

1983

1270

38 5

   

X

  

0.7

0.92

4.62

Գ. Հ. սպառվել է

38.

Քարաշեն

 

531

34.1

  

X

  

1.0

1.00

2.59

Գ. Հ. չունի

                             

136.37

"-"

                                    

1.

Ախլաթյան

1984

578

38.0

      

X

0.7

0.92

2.16

 

2.

Անտառաշատ

118

9.0

    

X

1.0

1.00

1.00

Գ. Հ. չունի

3.

Բռուն

1978

1278

47.0

     

X

0.9

1.00

3.48

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

4.

Գուդեմնիս

1985

118

37.0

     

X

0.7

0.92

1.99

Գ. Հ. սպառվել է

5.

Դովրուս

 

112

16.3

     

X

1.0

1.00

1.42

Գ. Հ. չունի

6.

Եղեգ

 

112

16.3

 

 

X

1.0

1.00

1.42

"-"

7.

Թանահատ

 

67

16.0

    

X

1.0

1.00

1.42

"-"

8.

Թասիկ

1978

306

23.0

     

X

0.9

1.00

1.67

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

9.

Խալաջ

 

           

X

1.0

1.00

1.55

Գ. Հ. չունի

10.

Խնձորեսկ

1979

2040

111.0

       

X

0.9

0.94

6.92

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

11.

Կարճևան

1982

456

60.9

           

X

0.7

0.92

3.07

Գ. Հ. սպառվել է

12.

Կուրիս

1985

126

23.0

        

X

0.7

0.92

1.35

 

13.

Հարժիս

1970

916

51.5

         

X

0.9

1.00

3.54

 

14.

Ղարատղա

       

                      

X

1.0

1.00

1.17

Գ. Հ. չունի

15.

Ներքին Խոտանան

            

89

11.5

       

   

X

1.0

1.00

1.14

"-"

16.

Ներքին Հանդ

1972

107

10.4

  

  

X

0.9

1.00

1.00

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

17.

Նորավան

1978

479

32.0

       

X

0.9

1.00

2.28

"-"

18.

Շաղատ

1978

997

71.0

      

X

0.9

1.00

4.61

 

19.

Շիկահող

1975

247

23.0

        

X

0.9

0.94

1.64

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

20.

Շիվենանց

   

109

9.8

   

 

X

1.0

0.98

1.05

Գ. Հ. չունի

21.

Չափնի

 

143

9.5

          

X

1.0

1.00

1.05

"-"

22.

Սալվարդ

1986

411

31.0

          

X

0.7

0.92

1.75

Գ. Հ. սպառվել է

23.

Սառնակունք

1968

507

45.0

          

X

0.9

0.98

2.95

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

24.

Սպանդարյան

1984

441

22.0

            

X

0.7

0.92

1.39

 

25.

Սրաշեն

1975

86

16.6

      

 

 

0.9

1.00

1.33

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

26.

Սևաքար

     

116

21.3

      

X

1.0

0.94

1.68

Գ. Հ. չունի

27.

Վաղատին

 

564

41.0

         

X

1.0

0.98

3.00

"-"

28.

Վերին Գիրաթաղ

 

  

 

 

 

 

1.0

1.00

1.62

"-"

   

Ներքին Գիրաթաղ

 

                

X

1.0

1.00

1.69

"-"

29.

Վերին Գյոդաքլու

 

79

30.0

       

X

1.0

1.00

9 91

"-"

30.

Վերին Խոտանան

 

245

16.0

   

 

 

1.0

0.98

1.40

"-"

31.

Վերիշեն

1968

2256

81.2

     

 

X

0.9

1.00

5.51

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

32.

Տանձատափ

 

98

12.7

        

X

1.0

0.92

1.34

Գ. Հ. չունի

33.

Տաշտուն

1982

250

133.0

        

X

0.7

0.92

6.08

  

34.

Քաշունի

   

128

6.3

      

X

1.0

1.00

1.85

Գ. Հ. չունի

35.

Քյուրուտ

   

               

X

1.0

1.00

0.90

"-"

  

Քիրս

  

                 

X

1.0

1.00

0.89

"-"

  

 

    

                    

80.52

  
  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

    

         

3

51

37

    

227.58

 

1-10.69 II-136.37 III-80.52

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

NN
ը/կ 
 Մարզերի և
բնակավայրերի
անվանումները
 ԳՀ մշակման
թվականը
 Բնակչ. թիվը (մարդ) փաստ.  Տարածքը (հա) փաստ.  Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակման ժամկետները
Իջեցման գործակիցներ   Արժեքները (մլն դրամ) Ծանոթագրություն 
 առաջնահերթ միջինա- ժամկետ   երկարա-ժամկետ  քաղաք. փաստաթղ.  տեղագր. և ինժ. երկրաբ. հետազոտ.
 2001  2002- 2003  2004- 2005
 2  4  5  6  7  8 10  11  12 

Վայոց Ձորի մարզ

1.

քաղ. Եդեգնաձոր

1977

11434

493.0

 

X

 

0.90

0.67

15.02

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

2.

Ազատեկ

1970

598

54.0

 

X

 

0.9

0.98

3.49

"-"

3.

Աղավնաձոր

1976

2035

200.0

 

X

 

0.9

0.94

11.55

Գ. Հ. սպառվել է

4.

Արենի

1977

1919

172.0

 

X

  

0.9

0.98

10.20

Գ. Հ. սպառվել է, հաշվարկ. ժամկետը անցել է

 

Ամաղու

   

23.0

 

X

 

1.0

0.98

1.78

Գ. Հ. չունի

5.

Գնիշիկ

1986

221

45.0

 

X

 

0.7

0.85

2.25

 
 

Մոզրով

1979

320

21.0

  

X

 

0.9

0.94

1.54

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

6.

Գողթանիկ

 

265

37.0

 

X

 

1.0

1.00

2.60

Գ. Հ. չունի

7.

Հերմոն

 

327

41.0

 

X

 

1.0

1.00

2.83

"-"

 

Արատես

   

14.0

 

X

  

1.0

1.00

1.29

"-"

 

Կալասար

   

15.0

  

X

 

1.0

1.00

1.34

"-"

8.

Խաչիկ

1985

1132

213.0

 

X

 

0.7

0.92

9.87

Կառուցապատում

9.

Հորբատեղ

 

276

46.5

 

X

 

1.0

0.98

3.13

 

10.

Մալիշկա

1966

5314

498.0

 

X

 

0.9

0.98

27.73

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

11.

Մարտիրոս

1970

635

142.0

 

X

 

0.9

0.92

8.05

"-"

12.

Նոր Ազնաբերդ

 

191

21.0

 

X

 

1.0

0.98

1.67

Գ. Հ. չունի

13.

Չիվա

1978

975

84.0

 

X

 

0.9

1.00

5.28

"-"

14.

Սալլի

 

228

27.0

 

X

 

1.0

0.98

2.02

Գ. Հ. չունի

15.

Վերնաշեն

1972

1506

211.0

  

X

 

0.9

0.92

11.97

Գ. Հ. սպառվել է

                                      

123.61

  
                                  

     

    

         

1.

Ագարակաձոր

1980

1319

77.0

        

X

0.9

0.98

5.05

 

2.

Աղնջաձոր

1986

467

49.5

       

X

0.7

0.92

2.58

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

3.

Արփի

1976

1123

144.0

     

X

0.9

1.00

8.52

 

4.

Գետափ

1991

2379

134.0

     

X

0.5

0.92

5.38

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

5.

Գլաձոր

1991

2696

172.0

 

 

X

0.5

0.92

6.72

Կառուցապատում

6.

Գոմք

1975

218

57.0

 

 

X

0.9

0.98

3.44

"-"–

 

Ախտա

1975

750

10.0

 

 

X

0.9

0.98

1.26

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել Է

 

Կապույտ

1975

1600

13.0

 

 

X

0.9

0.98

1.76

"-"

7.

Եղեգիս

1986

583

58.7

 

  

X

0.7

0.94

3.05

"-"

8.

Թառաթումբ

1986

639

51.5

 

  

X

0.7

0.92

2.74

Կառուցապատում

9.

Խնձորուտ

1989

539

59.0

 

 

X

0.7

0.98

3.09

Գ. Հ. սպառվել Է

10.

Շատին

1983

1938

160.0

    

    

X

0.7

1.00

8.01

Գ. Հ. չունի

11.

Քարագլուխ

1978

908

73.0

   

 

X

0.9

1.00

4.67

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել Է

 

     

      

     

     

      

   

     

      

       

56.27

"-"

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

      

0

19

13

      

      

179. 88

 

II-123.61 III-56.27

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

NN
ը/կ 
 Մարզերի և
բնակավայրերի
անվանումները
 ԳՀ մշակման
թվականը
 Բնակչ. թիվը (մարդ) փաստ.  Տարածքը (հա) փաստ.  Քաղաքաշինական
փաստաթղթերի
մշակման ժամկետները
Իջեցման գործակիցներ   Արժեքները (մլն դրամ) Ծանոթագրություն 
 առաջնահերթ միջինա- ժամկետ   երկարա-ժամկետ  քաղաք. փաստաթղ.  տեղագր. և ինժ. երկրաբ. հետազոտ.
 2001  2002- 2003  2004- 2005
 2  4  5  6  7  8 10  11  12 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

1.

քաղ. Դիլիջան

1988

23900

498.0

 

X

 

0.7

0.57

12.79

Ակտիվ կառուցապատում

2.

Ազատամուտ

 

3642

76.0

 

X

 

1.0

0.98

5.89

Գ. Հ. չունի

3.

Ակնաղբյուր

1971

   

 

X

 

0.9

0.92

2.76

 

4.

Այգեպար

 

759

72.0

 

X

 

1.0

1.00

4.91

Գ. Հ. չունի

5.

Աղավնավանք

  

522

39.7

 

X

  

1.0

1.00

3.03

"-"

6.

Աչաջուր

1972

4395

214.0

 

X

 

0.9

0.98

12.86

 

7.

Արծվաբերդ

1973

3249

265.5

 

X

 

0.9

0.98

15.33

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

8.

Բագրատաշեն

1986

2911

127.0

 

X

 

0.7

0.98

6.66

Գ. Հ. սպառվել է ՀՀ մաքսային կետ

9.

Բերդավան

1974

3819

180.0

 

X

 

0.9

1.00

10.97

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

10.

Գետահովիտ

   

2200

94.0

 

X

 

1.0

0.92

6.56

Գ. Հ. չունի

11.

Թեղուտ

  

1519

98.0

 

X

 

1.0

1.00

6.77

"-"

12.

Կոթի

1974

2868

207.0

 

X

 

0.9

1.00

12.81

"-"

13.

Կողբ

1974

5760

234.5

  

X

  

0.9

0.98

13.94

Գ. Հ. հաշվ. ժամկետը անցել է,
Գ. Հ. սպառվել է

14.

Պտղավան

1986

1068

54.0

 

X

 

0.7

0.92

3.01

"-"

15.

Սևքար

1967

2272

178.4

 

X

  

0.9

0.98

10.59

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

16.

Վ. Կարմիր աղբյուր

1973

2154

128.0

  

X

 

0.9

1.00

7.95

"-"

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

136.83

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

քաղ. Բերդ

1989

11800

278.0

 

 

X

0.7

0.57

7.42

Կառուցապատում

2.

քաղ. Իջևան

1992

20700

758.9

 

 

X

0.5

0.51

13.52

"-"

3.

քաղ. Նոյեմբերյան

1990

6500

323.0

 

 

X

0.7

0.57

8.02

"-"

4.

Այրում

1989

2832

122.0

 

 

X

0.7

0.57

5.64

"-"

5.

Աճարկուտ

1986

230

15.0

 

 

X

0.7

0.92

1.00

Գ. Հ. սպառվել է

6.

Այգեհովիտ

1989

3438

205.0

 

  

X

0.7

0.92

9.97

Կառուցապատում

 

Կայան

1985

338

21.0

 

 

X

0.7

0.92

1.48

"-"

7.

Այգեձոր

1985

3027

219.0

 

 

X

0.7

0.92

10.51

"-"

8.

Արճիս

1973

1472

94.0

  

 

X

0.9

1.00

6.05

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

9.

Բաղանիս

1981

947

67.0

 

 

X

0.7

1.00

3.64

Կառուցապատում

10.

Բարեկամավան

1981

664

76.0

 

 

X

0.7

1.00

3.93

"-"

11.

Բերքաբեր

1982

572

37.8

 

 

X

0.7

1.00

2.19

"-"

12.

Դեբեդավան

1980

892

32.0

 

 

X

0.9

0.98

2.48

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

13.

Դովեղ

1983

741

52.0

 

 

X

0.7

0.92

2.82

Կառուցապատում

14.

Լճկաձոր

 

506

30.0

 

 

X

1.0

1.00

2.35

"-"

15.

Խաշթառակ

1977

2003

136.4

 

 

X

0.9

1.00

8.37

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

16.

Կիրանց

1972

380

59.0

 

 

X

0.9

0.98

3.21

"-"

17.

Հաղարծին

1991

4424

240.0

 

 

X

0.5

0.77

8.70

Կառուցապատում

18.

Հաղթանակ

1976

1216

58.5

 

 

X

0.9

1.00

4.03

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

19.

Հովք

1975

542

53.1

 

 

X

0.9

1.00

3.27

"-"

20.

Նավուր

1976

1162

118.0

 

 

X

0.9

1.00

7.12

"-"

21.

Նորաշեն

1973

1792

101.0

 

   

X

0.9

0.98

6.42

"-"

22.

Ոսկեվան

1978

1782

110.0

 

 

X

0.9

1.00

6.92

"-"

23.

Պառավաքար

1976

1879

279.0

 

 

X

0.9

1.00

15.88

"-"

24.

Ջուջևան

1981

641

39.0

 

 

X

0.7

1.00

2.31

Կառուցապատում

25.

Սարիգյուղ

1976

1198

77.8

 

  

X

0.9

1.00

5.27

Գ. Հ. հաշվարկ. ժամկետը անցել է

26.

Վարագավան

1977

718

88.0

   

 

X

0.9

1.00

5.36

"-"

27.

Ձորական

  

1252

74.0

   

 

X

1.0

0.98

5.25

Գ. Հ. չունի

      

 

 

   

     

     

   

  

 

 

163.13

 

   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

    

    

0

16

28

  

   

299.96

     

II-136.83 III-163.13

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

«Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման փուլային ծրագրի» ԵՎ այն հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի առնչությամբ շահագրգիռ գերատեսչությունների ԵՎ մարզպետների առաջարկությունների ԵՎ դիտողությունների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության դիրքորոշման մասին

 

NN Ը/կ

ՀՀ գերատեսչություններ և մարզպետներ

Առաջարկություններ և դիտողություններ

Դիրքորոշումը

1

2

3

4

1.

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

1. Ծրագրում 2001 թ. գումարը համապատասխանեցնել ՀՀ պետ.բյուջեով նախատեսված գումարի չափին։
2. Որոշման նախագծի 3 կետի ա/ ենթակետը շարադրել «ՀՀ բնակավայրերի գ/հ մշակման համար ՀՀ հաջորդ տարիների բյուջեների նախագծերը կազմելիս քննարկել դրանց համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների հնարավորության հարցը»։

Ամփոփ տվյալներում լրացվել է ծանոթություն պետ. բյուջեով հատկացված գումարի չափի վերաբերյալ։
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ա/ ենթակետը վերախմբագրվել Է։

2.

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան։

 

3.

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան։

  

4.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչություն

Բալային գնահատման համակարգի բնորոշ ցուցանիշների շարքում նախատեսել տարբեր բնույթի տարերային աղետների ազդեցությունից տարածքի ռիսկի գնահատման բալականությունը։

Բնակավայրերի տարածքների տարերային աղետների ազդեցությունից ռիսկի գնահատման աստիճանը և աղետների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը կատարվում է գլխավոր հատակագծի նախագծման փուլում։

5.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

Ապարան քաղաքը և Մաստարա գյուղը տեղափոխել 2003–2004թթ., իսկ առաջնահերթ ցանկում ընդգրկել այն գյուղերը, որոնք չունեն գլխավոր հատակագիծ /ցանկը կցվում է/

2002-2003 թթ. միջին ժամկետ հերթում ընդգրկվել են Աշնակ, Ծաղկահովիտ, Կոշ, Քուչակ և Օհանավան գյուղերը։

6.

ՀՀ Արարատի մարզպետարան

Արարատ և Մասիս քաղաքները 2001-2002թթ. տեղափոխել 2003-2004 թթ., իսկ Պարույր Սևակը, որպես սահմանամերձ, տեղափոխել առաջնահերթերի ցանկը և մշակել պետբյուջեի հաշվին։

Արարատ և Մասիս քաղաքները տեղափոխել են 2002-2003 թթ., իսկ Պարույր Սևակ գյուղը 2005-2006 թթ. նույնպես տեղափոխվել է 2002-2003թթ.։

7

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

Փարաքար բնակավայրը գտնվելով «Զվարթնոց» օդանավակայանը մայրաքաղաքին կապող մայրուղու վրա առաջարկում ենք տեղափոխել առաջնահերթերի ցանկ։

Փարաքար-Թաիրով համայնքը 2003-2004 թթ-ից տեղափոխվել է 2002-2003 թթ :

8.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

Առաջարկություններ և առարկություններ չկան։

 

9.

ՀՀ Լոռու մարզպետարան

Առաջարկություններ և առարկություններ չկան։

  

10.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

եղվարդ և Աբովյան քաղաքները ընդգրկել առաջնահերթ բնակավայրերի ցանկում։

Աբովյան քաղաքը 2003-2004 թթ. և Եղվարդ քաղաքը 2005-2004 թթ. տեղափոխել են 2002-2003 թթ. բնակավայրերի ցանկում։

11.

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

Գյումրի քաղաքի հետ միասին Արթիկ քաղաքը և Ախուրյանը ընդգրկել առաջնահերթ բնակավայրերի ցանկում։

Արթիկ քաղաքը և Ախուրյանը համապատասխանաբար 2003-2004 թթ. և 2006 թ-ից հետո, տեղափոխել են 2002-2003թթ.։

12.

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

2006թ-ից հետո նախատեսվող Մեղրի, Գորիս և Սիսիան քաղաքների ժամկետները տեղափոխել առաջնահերթ 2001-2002 թթ. ժամկետում։

Մեղրի քաղաքի գլխ. հատակագծի մշակման ժամկետը տեղափոխվել է 2001թ., իսկ Գորիս և Սիսիան քաղաքները 2005-2006 թթ. տեղափոխվել են 2002-2003 թթ.։

13.

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան

Հնարավորության դեպքում Եղեգնաձոր քաղաքը տեղափոխել 2001-2002 թթ. ցանկում։

Եղեգնաձոր քաղաքը 2003-2004 թթ. տեղափոխվել է 2002-2003 թթ.։

14.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան

Առաջարկություններ չկան։

    

15.

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Առաջարկություններ չկան։

  

 

Նախարարի տեղակալ`

Ռ. Ալավերդյան

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18825