Համարը 
N 271-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.03.26/15(1028) Հոդ.207
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
06.03.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.03.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.03.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

6 մարտի 2014 թվականի N 271-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Պետական մրցանակների դափնեկիր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Հովհաննես Չեքիջյանին նվիրված գիրք-ալբոմի հրատարակման, «Դվին» հնավայրի պեղումների և պեղավայրի ամրակայման աշխատանքների իրականացման և ժամանակակից հայ մուլտիպլիկացիայի զարգացմանն աջակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությանը 2014 թվականի առաջին եռամսյակում հատկացնել 49020.0 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին` համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման N 11 հավելվածի NN 11.17 և 12 աղյուսակներում կատարել լրացումներ` համաձայն NN 2 և 3 հավելվածների:

3. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով «Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը հատկացված գումարի շրջանակներում Հ. Չեքիջյանին նվիրված գիրք-ալբոմի հրատարակումն իրականացվում է «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված բանակցային ընթացակարգով` առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու:

4. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարին` սույն որոշման 1-ին կետով հատկացված գումարները տրամադրել սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված կազմակերպություններին` նվիրաբերության պայմանագրերի հիման վրա:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2014 թ. մարտի 20

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

մարտի 6-ի N 271-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՇՎԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԾԱՆՈՒՄԸ` ԸՍՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ

(հազ. դրամ)

NN
ը/կ

Միջոցառումների և դրանք
իրականացնող մարմինների
անվանումները

Հատկացվող գումարը` ըստ եռամսյակների
(աճողական)

Բյուջետային
ծախսերի
տնտեսագիտական
դասակարգման
հոդվածները

առաջին
եռամսյակ

առաջին
կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

 

Ընդամենը` ՀՀ մշակույթի նախարարություն, այդ թվում`

49020.0

49020.0

49020.0

49020.0

 

1.

«Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբ» ՊՈԱԿ
Հովհաննես Չեքիջյանին նվիրված գիրք-ալբոմի հրատարակում

5500.0

5500.0

5500.0

5500.0

ընթացիկ
դրամաշնորհներ
պետական և
համայնքային
 ոչ առևտրային
կազմակերպություններին

2.

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ «Դվին» հնավայրի պեղումների և պեղավայրի ամրակայման աշխատանքների իրականացում

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

ընթացիկ
դրամաշնորհներ
պետական և
համայնքային ոչ
առևտրային կազմակերպություններին

3.

«Ռոբերտ Սահակյանցի անվան անիմացիոն արվեստանոց» ՀԿ  Աջակցություն ժամանակակից հայ մուլտիպլիկացիայի զարգացմանը, որից`

33520.0

33520.0

33520.0

33520.0

 
 

«Օլիմպիոնիկ» մուլտիպլիկացիոն կինոնկարի արտադրություն

30000.0

30000.0

30000.0

30000.0

այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

 

Տեխնիկական վերազինում

3520.0

3520.0

3520.0

3520.0

այլ կապիտալ դրամաշնորհներ

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

մարտի 6-ի N 271-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի  N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.17 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Աղյուսակ N 1

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

 ֆինանսական ցուցանիշներ

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1. Քաղաքականության միջոցառումներ

1.1. Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Գրականության հրատարակում

1124

ԱԾ 01

Նկարագրությունը
Հանրագիտարանային, գիտահանրամատչելի, հոբելյանական, թարգմանական, սփյուռքահայ, ազգային փոքրամասնությունների, դպրոցական գրադարան և մշակութային ժառանգությունը ներկայացնող գրականության հրատարակում

 

Քանակական

Հոբելյանական հրատարակություններ (անուն գիրք)

1

1

1

1

       

Մատուցված ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

X

X

X

5500.0

5500.0

5500.0

5500.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1124-Մշակույթի ոլորտում հրատարակչական և տեղեկատվական ծառայությունների ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության տեղեկացվածության և կրթական մակարդակի աճ` նպաստելով ԿԶԾ-ի նպատակների իրագործմանը

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)
«Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

Աղյուսակ N 2

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1. Քաղաքականության միջոցառումներ

1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և վերականգնում

1075

ԱՁ 01

Նկարագրությունը
Հուշարձանների նախագծանախահաշվային աշխատանքների իրականացում, հրատապ ուսումնասիրում, հետախուզում և հնագիտական պեղում, ամրակայում, նորոգում և վերանորոգում

 

Քանակական

Պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների պեղումների կատարում

1

1

1

1

       

Մատուցված ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

X

X

X

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1075-Պատմամշակութային ժառանգության պահպանման և վերականգնման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Պատմամշակութային ժառանգության պահպանում, հանրահռչակում, հասարակության հետ հաղորդակցման բարձրացում, հաջորդ սերունդներին փոխանցում, զբոսաշրջության խթանում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Աղյուսակ N 3

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1. Քաղաքականության միջոցառումներ

1.1. Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Կինոնկարների արտադրություն

1056

ԱԾ 01

Նկարագրությունը
Խաղարկային, մուլտիպլիկացիոն և վավերագրական կինոնկարների արտադրություն

 

Քանակական

Շարունակվող և նոր սկսվող մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների թիվը

1

1

1

1

       

Մատուցված ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

X

X

X

30000.0

30000.0

30000.0

30000.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1056-Կինեմատոգրաֆիայի ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում կինոարվեստում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

Աղյուսակ N 4

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1. Քաղաքականության միջոցառումներ

1.2. Տրանսֆերտներ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Կինոնկարների արտադրություն

1056

ԱԾ 01

Նկարագրությունը
Խաղարկային, մուլտիպլիկացիոն և վավերագրական կինոնկարների արտադրություն

 

Քանակական

                            

Մատուցված ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

X

X

X

3520.0

3520.0

3520.0

3520.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1056-Կինեմատոգրաֆիայի ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում կինոարվեստում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

մարտի 6-ի N 271-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/ դասը)

Ծրագիրը/Քաղաքականության միջոցառումը

ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

ծրագիրը

միջոցառումը

1124

 

ԾՐԱԳԻՐ

 
 

ԱԾ01

 

Գրականության հրատարակում

5,500.0

Ծրագրի նկարագրությունը

Հանրագիտարանային, գիտահանրամատչելի, հոբելյանական, թարգմանական, սփյուռքահայ, ազգային փոքրամասնությունների, դպրոցական գրադարան և մշակութային ժառանգությունը ներկայացնող գրականության հրատարակում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Բնակչության տեղեկացվածության և կրթական մակարդակի աճ` նպաստելով ԿԶԾ-ի կրթական նպատակների իրագործմանը

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

1075

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
 

ԱՁ01

 

Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և վերականգնում

10,000.0

Ծրագրի նկարագրությունը

Հուշարձանների նախագծանախահաշվային աշխատանքների իրականացում, հրատապ ուսումնասիրում, հետախուզում և հնագիտական պեղում, ամրակայում, նորոգում և վերանորոգում

   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Պատմամշակութային ժառանգության պահպանում, հանրահռչակում, հասարակության հետ հաղորդակցման բարձրացում, հաջորդ սերունդներին փոխանցում, զբոսաշրջության խթանում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

1056

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
 

ԱԾ01

 

Կինոնկարների արտադրություն

30,000.0

Ծրագրի նկարագրությունը

Խաղարկային, մուլտիպլիկացիոն և վավերագրական կինոնկարների արտադրություն

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում կինոարվեստին

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Ռոբերտ Սահակյանցի անվան անիմացիոն արվեստանոց» ՀԿ

1056

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
 

ԱԾ01

 

Կինոնկարների արտադրություն

3,520.0

Ծրագրի նկարագրությունը

Խաղարկային, մուլտիպլիկացիոն և վավերագրական կինոնկարների արտադրություն

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

«Ռոբերտ Սահակյանցի անվան անիմացիոն արվեստանոց» ՀԿ

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում կինոարվեստին

     
     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

     

«Ռոբերտ Սահակյանցի անվան անիմացիոն արվեստանոց» ՀԿ

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան