Համարը 
N 638-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.07.13/42(845) Հոդ.1028
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.07.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.07.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.07.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԴՐԱ ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 հուլիսի 2011 թվականի N 638-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԴՐԱ ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի հուլիսի 18-ի ՆՀ-174-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 121-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտում գործարար միջավայրի բարելավման հարցերով պետության և գործարար համայնքի արդյունավետ երկխոսությունն ապահովելու նպատակով`

1. Ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհուրդ և հաստատել դրա կազմը` համաձայն N 1 հավելվածի։

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհրդի աշխատակարգը` համաձայն N 2 հավելվածի։

3. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին`

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում առաջարկել գործարար համայնքի և աջակցող դոնոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին Հայաստանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհրդին առաջարկություն ներկայացնել խորհրդի քարտուղարությանն իրենց կողմից տրամադրվող տեխնիկական աջակցության վերաբերյալ.

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհրդի առաջին նիստը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2011 թ. հուլիսի 7
Երևան

 

 

Հավելված N 1

 ՀՀ վարչապետի 2011 թ.

 հուլիսի 7-ի N 638-Ն

որոշման

Կ Ա Զ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

 

Հ. Աբրահամյան

 

- ՀՀ վարչապետ (խորհրդի նախագահ)

     

Կ. Ճշմարիտյան

 

- ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար

     

Գ. Մելքոնյան

 

- ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ

     

Մ. Դեյվիս

 

- Վերակառուցման և զարգացման
եվրոպական բանկի Երևանի գրասենյակի
ղեկավար (համաձայնությամբ)

     

Ա. Սորոկին

 

- Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Երևանի գրասենյակի ղեկավար (համաձայնությամբ)

     

Գ. Պողոսյան

 

- «Գործարար շահերի պաշտպանության ցանց» հասարակական կազմակերպության համակարգող (համաձայնությամբ)` 5 տարի ժամկետով

     

Ե. Հովհաննիսյան

 

- «Հայաստանի տրանսպորտային առաքողների միություն» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ)` 4 տարի ժամկետով

     

Կ. Մարտիրոսյան

 

- Երևանի առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն (համաձայնությամբ)` 3 տարի ժամկետով

     

Ց. Գրիգորյան 

 

- «Վաճառականների միություն» հասարակական կազմակերպության նախագահ (համաձայնությամբ)` 5 տարի ժամկետով


Փ. Թադևոսյան

 


-«Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպության նախագահ (համաձայնությամբ)` 5 տարի ժամկետով

(հավելվածը փոփ. 11.04.12 N 332-Ն, 29.05.13 N 393-Ն, 10.06.13 N 444-Ն, 17.10.13 N 939-Ն, 11.09.14 N  873-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

 ՀՀ վարչապետի 2011 թ.

 հուլիսի 7-ի N 638-Ն

որոշման

 

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Ր Գ

 

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն աշխատակարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհրդի (այսուհետ` խորհուրդ) գործունեության կարգը:

2. Խորհուրդը խորհրդատվական-խորհրդակցական մարմին է, որը պետական մարմիններ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (այսուհետ` ՓՄՁ) ոլորտում գործարար միջավայրի զարգացման հարցերի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով գործարար համայնքի հետ համատեղ իրականացնում է անհրաժեշտ միջոցառումներ:

3. Խորհրդի գործունեության կազմակերպչական-մեթոդական ապահովումն իրականացնում է խորհրդի քարտուղարությունը (այսուհետ` քարտուղարություն), որի աշխատակարգն ու կառուցվածքը հաստատվում է խորհրդի կողմից:

 

II. ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

4. Խորհրդի գործունեության սկզբունքներն են՝

1) պատասխանատվությունը հասարակության առջև.

2) խորհրդի անդամների իրավահավասարությունը.

3) գործունեության թափանցիկությունը.

4) գործարար համայնքի կարծիքը հաշվի առնելը՝ առաջարկությունների նախապատրաստման և ընդունման ժամանակ:

5. Խորհրդի գործառույթներն են՝

1) ՓՄՁ-ի զարգացման համար արդիական հարցերի քննարկումը.

2) քարտուղարության կողմից առաջարկված՝ ՓՄՁ-ի զարգացման, ինչպես նաև ոլորտի պետական կառավարման համակարգի բարելավման վերաբերյալ լուծումների մասին համապատասխան առաջարկությունների մշակումը։

6. Խորհուրդն իրավունք ունի՝

1) անհրաժեշտության դեպքում իր նիստերին հրավիրելու պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին կամ այլ շահագրգիռ անձանց` նիստին առաջադրված լուծումների համատեղ քննարկման նպատակով.

2) պետական մարմիններ ներկայացնելու առաջարկություններ ՓՄՁ-ի ոլորտի պետական քաղաքականության հետագա զարգացման վերաբերյալ.

3) պետական մարմիններից ստանալու անհրաժեշտ՝ ՓՄՁ-ի ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն:

6.1. Խորհրդի կազմում գործարար համայնքը ներկայացնում են հինգ ներկայացուցիչներ, որոնք, բացառությամբ խորհրդի առաջին կազմի, ընդգրկվում են հինգ տարի ժամկետով:

(6.1-ին կետը լրաց. 11.04.12 N 332-Ն)

6.2. Գործարար համայնքի ներկայացուցիչների` խորհրդի կազմում ընդգրկվելու ժամանակաշրջանի ավարտին նախորդող եռամսյակում, քարտուղարությունը Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքէջում հայտարարություն է հրապարակում նոր անդամների թեկնածությունների ընտրության նպատակով: Խորհուրդը նիստի ընթացքում քննարկում է քարտուղարությանը դիմած նոր ներկայացուցիչների թեկնածությունները և նրանց թվից ընտրում նոր անդամներ:

(6.2-րդ կետը լրաց. 11.04.12 N 332-Ն)

6.3. Խորհրդի կազմում` որպես գործարար համայնքի ներկայացուցիչ ընդգրկվելու հայտ կարող են ներկայացնել այն գործարար շահերը ներկայացնող միավորումները և այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունները`

1) որոնք ներկայացնում են 15-ից ոչ պակաս անդամների կամ շահառուների շահերը.

2) որոնց անդամների 2/3-ը կամ նրանց անդամներ կամ շահառուներ հանդիսացող միավորումների 2/3-ը գերփոքր և փոքր ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ են` «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով:

(6.3-րդ կետը լրաց. 11.04.12 N 332-Ն)

6.4. Խորհրդի կազմում ընդգրկվելու հայտի հետ մեկտեղ գործարար միավորումը ներկայացնում է առաջարկություն իր կողմից քարտուղարությանը տրամադրվելիք աջակցության մասին:

(6.4-րդ կետը լրաց. 11.04.12 N 332-Ն)

6.5. Քարտուղարությունը խորհրդի կազմում` որպես գործարար համայնքի ներկայացուցիչ ընդգրկվելու հայտ ներկայացրած գործարար միավորումների թվից ընտրում է խորհրդի անդամների թեկնածուներին` հաշվի առնելով հետևյալ չափանիշները`

1) գործարար միավորման գործունեության պատմությունը.

2) առաջարկվող աջակցության ձևը:

(6.5-րդ կետը լրաց. 11.04.12 N 332-Ն)

6.6. Խորհուրդը նոր անդամներին ընտրում է քվեարկությամբ` սույն աշխատակարգի 16-րդ և 17-րդ կետերով սահմանված կարգով:

(6.6-րդ կետը լրաց. 11.04.12 N 332-Ն)

6.7. Խորհրդի` գործարար համայնքը ներկայացնող անդամների լիազորությունները, քարտուղարության ներկայացմամբ, կարող են դադարեցվել ժամկետից շուտ: Այս դեպքում հաշվի է առնվում համապատասխան անդամի կողմից ներկայացվող գործարար համայնքի մասնակցությունը խորհրդի աշխատանքներին, մասնավորապես`

1) գործարար համայնքի կողմից խորհրդի քննարկմանն առաջադրվող հարցերը` դրանց բովանդակությունը և արդիականությունը.

2) խորհրդի կողմից քննարկվող հարցերի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունները` հիմնավորմամբ.

3) քարտուղարության աշխատանքներին ցուցաբերած աջակցությունը.

4) գործարար համայնքը ներկայացնող համապատասխան անդամի մասնակցությունը խորհրդի նիստերին: Երկու անգամ առանց հիմնավոր պատճառի չմասնակցելը խորհրդի նիստերին համարվում է անհարգելի:

(6.7-րդ կետը լրաց. 11.04.12 N 332-Ն)

6.8. Խորհրդի աշխատանքներին խորհրդի համապատասխան անդամի կողմից ներկայացվող գործարար համայնքի մասնակցության վերաբերյալ տեղեկատվությունը քարտուղարությանն է տրամադրվում գործարար համայնքի հանդիպումների արձանագրությունների միջոցով:

(6.8-րդ կետը լրաց. 11.04.12 N 332-Ն)

6.9. Խորհրդի` գործարար համայնքը ներկայացնող անդամի լիազորությունները ժամկետից շուտ դադարեցնելու դեպքում նոր անդամների ընտրությունն անցկացվում է սույն աշխատակարգի 6.2-6.6-րդ կետերով սահմանված կարգով:

(6.9-րդ կետը լրաց. 11.04.12 N 332-Ն)

7. Խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են առնվազն յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ անգամ, ինչպես նաև արտահերթ նիստերի միջոցով:

8. Խորհրդի արտահերթ նիստեր կարող են հրավիրել հրատապ հարցերի և խնդիրների լուծման համար` խորհրդի նախագահի կամ խորհրդի անդամների առնվազն 1/3-ի նախաձեռնությամբ:

9. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների 2/3-ը:

10. Խորհրդի նիստի օրակարգը և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր խորհրդի անդամներին են տրամադրվում նիստից 5 օր առաջ:

11. Խորհրդի քննարկմանը ներկայացվող հարցերը մշակում է քարտուղարությունը:

12. Խորհրդի յուրաքանչյուր նիստ սկսվում է օրակարգի հաստատմամբ և նախորդ նիստի ընթացքում ընդունված որոշումների կատարման մասին քարտուղարի զեկուցմամբ:

13. Խորհրդի նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերը ներկայացնում է խորհրդի քարտուղարը:

14. Հարցի քննարկման ընթացքում խորհրդի անդամների կողմից նոր առաջարկներ ներկայացնելու կամ լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում հարցի քննարկումը տեղափոխվում է հաջորդ նիստ: Քարտուղարությունը պարտավոր է ապահովել պահանջվող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև հնչեցված առաջարկությունների վերլուծությունը:

15. Խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են մասնակցել հրավիրված պետական մարմինների ներկայացուցիչներ:

16. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

17. Ձայների հավասարության դեպքում որոշիչ է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ձայնը, իսկ խորհրդի այն անդամը, որը համաձայն չէ խորհրդի ընդունած որոշմանը, կարող է ներկայացնել գրավոր կարծիք, որը կցվում է խորհրդի նիստի արձանագրությանը:

18. Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են քարտուղարության կողմից: Արձանագրության մեջ ամրագրվում են օրակարգում ընդգրկված հարցերը, մասնակիցների ելույթները, ինչպես նաև պետական և այլ մարմինների համար ՓՄՁ-ի ոլորտի բարելավման հարցերի վերաբերյալ մշակված առաջարկությունները կամ լուծումները:

19. Խորհրդի արձանագրությունը և որոշումները նիստից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարությունը տրամադրում է խորհրդի անդամներին:

20. Խորհուրդը կարող է ստեղծել աշխատանքային խմբեր:

 

III. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ

 

 21. Խորհրդի նախագահը`

1) վարում է խորհրդի նիստերը.

2) ստորագրում է խորհրդի արձանագրությունները.

3) իր բացակայության դեպքում խորհրդի անդամներից մեկին հանձնարարում է վարել խորհրդի նիստերը.

4) հանձնարարականներ է տալիս քարտուղարությանը.

5) բաշխում է պարտականությունները խորհրդի անդամների միջև:

 

IV. ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ

 

22. Խորհրդի անդամն իրավունք ունի`

1) խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու հարցեր.

2) ներկայացնելու առաջարկություններ խորհրդի քննարկմանը ներկայացված հարցերի վերաբերյալ:

23. Խորհրդի անդամը խորհրդի նիստերին մասնակցում է անձամբ:

(հավելվածը լրաց. 11.04.12 N 332-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան