Համարը 
N 997-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.10.01/52(1065) Հոդ.870
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
18.09.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.09.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.10.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 1791-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 28-Ի N 1184-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

18 սեպտեմբերի 2014 թվականի N 997-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 1791-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 28-Ի N 1184-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի և 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիա» պետական հիմնարկը վերակազմակերպելու և «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 1791-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`

1) հավելվածի 7-րդ կետից հանել «ակադեմիական» բառը.

2) հավելվածի 10-րդ կետում`

ա. «ա» ենթակետում «և ակադեմիական կրծքանշան» բառերը փոխարինել «, իսկ նախնական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացած շրջանավարտներին` նաև համապատասխան կրծքանշան» բառերով,

բ. կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «ա.1» ենթակետով.

«ա.1) բարձրագույն մասնագիտական կրթության գերազանցության դիպլոմի արժանացած շրջանավարտներին հանձնում է «Գերազանցիկ շրջանավարտ» կրծքանշան.»,

գ. կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «զ» ենթակետով.

«զ) իր միջոցների հաշվին ապահովում է կրթահամալիրի աշխատողների ու սովորողների առողջության պահպանման, կենցաղի, սննդի, հանգստի, բուժման, ֆիզիկական և հոգևոր զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը.».

3) հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 10.1-ին կետով.

«10.1. Սույն կանոնադրության 10-րդ կետի «ա» և «ա.1» ենթակետերով նախատեսված կրծքանշանների նկարագիրը և դրանք տալու կարգը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով:».

4) հավելվածի 21-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ա) քննարկում է կրթահամալիրի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշումների նախագծերը.».

5) հավելվածի 22.5-րդ կետում`

ա. «գ» ենթակետից հանել «հայցորդության» բառը,

բ. «ժբ» ենթակետը «պլանները» բառից հետո լրացնել «, որոնք ներկայացվում են ուսումնական գործընթացը կազմակերպող և դրա նկատմամբ հսկողություն իրականացնող վարչության կողմից» բառերով,

գ. կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «ժգ», «ժդ», «ժե», «ժզ», «ժէ», «ժը» ենթակետերով.

«ժգ) հաստատում է կրթահամալիրում ուսումնական գործընթացը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերը.

ժդ) սահմանում է կրթահամալիրի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության չափորոշիչները.

ժե) տպագրության է երաշխավորում կրթահամալիրի հրատարակությունները.

ժզ) կրթության ոլորտը կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` եզրակացություն է տալիս սովորողին ակադեմիական արձակուրդ տրամադրելու նպատակահարմարության մասին.

ժէ) քննարկում է սովորողների՝ վերականգնման մասին դիմումները և այդ միջնորդությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին դիմելու հարցը.

ժը) ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրի պատվավոր կոչումներ շնորհելու մասին որոշումներ:».

6) հավելվածի 34-րդ կետից հանել «Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում ուսման մասին» կանոնագրքին,» բառերը.

7) հավելվածի 52-րդ կետում «եկամուտներն ուղղվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե» բառերը փոխարինել «եկամուտների 80 տոկոսն ուղղվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, իսկ 20 տոկոսը՝ կրթահամալիրի հաշվին» բառերով:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 28-ի «Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում ուսման մասին կանոնագիրքը հաստատելու մասին» N 1184-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


2014 թ. սեպտեմբերի 23
Երևան