Համարը 
N 192-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.01.17/2(179) Հոդ.20
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
09.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.01.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
04.12.2022


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
29 դեկտեմբերի 2004 թ.
Պետական գրանցման թիվ 32004351

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

9 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք. Երևան

N 192-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ և 22-րդ հոդվածի 3-րդ կետերով


 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում օդանավերի պետական գրանցման, օդանավերի ռեգիստրի վարման ու թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատների տրման և օտարերկրյա թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատների ճանաչման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

(1-ին կետը խմբ. 25.04.07 N 66-Ն)

2. Ճանաչել և կիրառել Քաղաքացիական Ավիացիայի Միջազգային Կազմակերպության (այսուհետ՝ ԻԿԱՕ) կողմից ընդունված և հրապարակված «Թռիչքային պիտանիության ձեռնարկ»-ը (DOC 9760):

(2-րդ կետը խմբ. 25.04.07 N 66-Ն)

Գլխավոր վարչության պետ՝

Ա. Մովսեսյան


 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր
քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչության պետի
2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի
N 192-Ն հրամանի

   

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում օդանավերի պետական գրանցման, օդանավերի ռեգիստրի վարման ու թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատների տրման և օտարերկրյա թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատների ճանաչման կարգը (այսուհետ` Կարգ) մշակվել է 1944 թ. Չիկագոյի «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին կոնվենցիայի» (այսուհետ՝ Կոնվենցիա), և դրա Հավելված 7-ի «Օդանավերի ազգային և գրանցման նիշերը», Հավելված 8-ի «Օդանավերի թռիչքային պիտանիություն» և Հավելված 16-ի «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» առաջին հատորի «Ավիացիոն աղմուկ» և երկրորդ հատորի «Ավիացիոն շարժիչների էմիսիա», «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Օրենք) պահանջներին համապատասխան:

Կարգում կիրառվող տերմիններն ու հասկացություններն օգտագործվում են Կոնվենցիայի, դրա Հավելված 7-ի՝ «Օդանավերի ազգային և գրանցման նիշերը», Հավելված 8-ի՝ «Օդանավերի թռիչքային պիտանիություն», Հավելված 16-ի՝ «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» առաջին «Ավիացիոն աղմուկ» հատորում, երկրորդ «Ավիացիոն շարժիչների էմիսիա» հատորում՝ և «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում օգտագործվող հասկացություններին համապատասխան:

(1-ին կետը լրաց. 25.04.07 N 66-Ն)

2. Սույն Կարգը սահմանում է`

1) Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի գրանցումը և Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի պետական ռեգիստրի վարումը,

2) քաղաքացիական և պետական օդանավերի Գրանցման Սերտիֆիկատի հատկացումը,

3) օդանավերի Ապագրանցման Սերտիֆիկատի հատկացումը,

4) քաղաքացիական և պետական օդանավերի Պիտանիության Սերտիֆիկատի հատկացումը,

5) օդանավերի Արտահանման Պիտանիության Սերտիֆիկատի հատկացումը,

6) օդանավերի Աղմուկի Սերտիֆիկատի հատկացումը,

7) օդանավերի ներկման, օդանավերի ազգային և գրանցման նիշերի շնորհումը և նշագծման կարգը:

(2-րդ կետը խմբ. 04.11.14 N 276-Ն)

3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական և պետական օդանավերի գրանցումը և «Ավիացիայի մասին» օրենքով և սույն Կարգով նախատեսված փաստաթղթերի հատկացումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը (այսուհետ` Գլխավոր Վարչություն):

Հայաստանի Հանրապետությունում վարվում է օդանավերի պետական ռեգիստր (այսուհետ՝ Ռեգիստր), որում նշված են Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օդանավերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Օդանավի Գրանցման սերտիֆիկատում նշված տեղեկությունները լրացվում են նաև Ռեգիստրում: Օդանավի՝ գրավի առարկա հանդիսանալու վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչպես նաև դրանց փոփոխություններին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկությունները նույնպես նշվում են Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի Ռեգիստրում:

Առանց օդաչուների, չկառավարվող աէրոստատների Ռեգիստրը ներառում է տեղեկություններ դրանց օդ բաց թողման ամսաթվի, ժամանակի և տեղի, աէրոստատի տեսակի և շահագործողի անվանման վերաբերյալ տեղեկություններ:

Կարգի դրույթները չեն կիրառվում օդերևութաբանական չկառավարվող, օդից թեթև գնդերի (շար-պիլոտների) նկատմամբ, որոնք օգտագործվում են զուտ օդերևութաբանական նպատակների համար, կամ առանց օդաչուի, չկառավարվող, առանց օգտակար բեռի աէրոստատների նկատմամբ:

(3-րդ կետը լրաց. 25.04.07 N 66-Ն, լրաց., փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

4. Գրանցման հայտի քննարկումը, քաղաքացիական և պետական օդանավերի Գրանցման Սերտիֆիկատի կամ թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի, Ապագրանցման Սերտիֆիկատի, Արտահանման Սերտիֆիկատի և դրանց հետ կապված քաղվածքների, տեղեկանքների հատկացումը կատարվում է հայտը Գլխավոր Վարչությունում մուտքագրվելուց հետո՝ 15 օրվա ընթացքում: Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը կամ սույն Կարգին ներկայացված փաստաթղթերի անհամապատասխանության կամ փաստաթղթերի ոչ լրիվ ներկայացման դեպքում Գլխավոր Վարչությունը դիմողին գրավոր՝ հայտը Գլխավոր Վարչությունում մուտքագրվելուց հետո՝ 7 օրվա ընթացքում, տեղեկացնում է թերությունների մասին: Հետագա քննարկումը կատարվում է դիտողությունները վերացնելուց հետո՝ 15 օրվա ընթացքում:

(4-րդ կետը լրաց. 04.11.14 N 276-Ն)

5. Օդանավը կարող է գրանցվել Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե

ա) դրա սեփականատեր և (կամ) շահագործող են հանդիսանում՝

1) Հայաստանի Հանրապետությունը,

2) Հայաստանի Հանրապետության համայնքները,

3) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները,

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած իրավաբանական անձինք.

բ) օդանավն ունի Գլխավոր Վարչության կողմից տրված կամ ճանաչված թռիչքային պիտանիության տեսակի Հավաստագիր (այսուհետ` տեսակի Հավաստագիր).

Գլխավոր Վարչության կողմից ճանաչվում են այն տեսակի Հավաստագրերը, որոնք տրված են՝

ԽՍՀՄ Պետավիառեգիստրի կողմից, ԽՍՀՄ ՆԼԳՍ (НЛГС), ՆԼԳՍ-2 (НЛГС-2), ԵՆԼԳՍ (ЕНЛГС), ՆԼԳՍ-3 (НЛГС-3), ՆԼԳՎ (НЛГВ),

Միջպետական Ավիացիոն Կոմիտեի (MAK) ավիացիոն ռեգիստրի կողմից Մաս 23 (АП-23), Մաս 25 (АП-25), Մաս 27 (АП-27), Մաս 29 (АП-29), Մաս-ՕԼՍ (AП-ОЛС),

Միացյալ Ավիացիոն Իշխանությունների (JAA) անդամ պետությունների կողմից ՋԱՌ-22 (JAR-22), ՋԱՌ-23 (JAR-23), ՋԱՌ-25 (JAR-25), ՋԱՌ-27 (JAR-27), ՋԱՌ-29 (JAR-29), ՋԱՌ-ՎԼԱ (JAR-VLA), ՋԱՌ-ՎԼՌ (JAR-VLR)

ԱՄՆ ֆեդերալ ավիացիոն իշխանությունների (FAA) կողմից ՖԱՌ-23 (FAR-23), ՖԱՌ-25 (FAR-25), ՖԱՌ-27 (FAR-27), ՖԱՌ-29 (FAR-29), ՖԱՌ-125 (FAR-125) և Եվրոպական թռիչքային անվտանգության գործակալության (EASA) Եվրոմիության անդամ պետությունների կողմից ՍիՍ-22 (CS-22), ՍիՍ-23 (CS-23), ՍիՍ-25 (CS-25), ՍիՍ-27 (CS-27), ՍիՍ-29 (CS-29), ՍիՍ-ՎԼԱ (CS-VLA), ՍիՍ-ՎԼՌ (CS-VLR) նորմերից որևէ մեկին համապատասխան,

գ) օդանավը չի գրանցված այլ երկրում:

Նախկին ԽՍՀՄ արտադրության այն օդանավերի տիպերը (Հավելված 13), որոնք չեն բավարարում սույն կետի «բ» ենթակետի պահանջներին, սակայն երկար ժամանակ շահագործվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, կարող են գրանցվել և շահագործվել նախագծող կազմակերպության կողմից որոշված անհատական ժամկետներով և փաստաթղթերի հիման վրա՝ ուղևորատար օդանավերի դեպքում՝ մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, իսկ այլ նշանակության օդանավերի դեպքում՝ մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

(5-րդ կետը լրաց. 13.02.06 N 25-Ն, 25.04.07 N 66-Ն, փոփ. 27.12.07 N 216-Ն, լրաց. 21.12.10 N 231-Ն)

6. Կետ 5-ի պայմանները բավարարող օդանավը ժամանակավորապես ընդգրկվում է ռեգիստրի հավելվածում հետևյալ դեպքերում`

ա) այդ օդանավի տիպը ունի շահագործման ժամանակի սահմանափակում,

բ) օդանավին որոշակի ժամանակ չի կարող տրվել թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատ (օդանավը գտնվում է տեխնիկական սպասարկման կամ վերանորոգման գործընթացի մեջ և այլն),

գ) հայտատուի հայտի հիման վրա, եթե սեփականատիրոջ ու շահագործողի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է ժամկետային սահմանափակում:

(6-րդ կետը փոփ. 21.12.10 N 231-Ն, 04.11.14 N 276-Ն)

7. Ռեգիստրում կամ ռեգիստրի հավելվածում օդանավի գրանցումն իրականացվում է օդանավի սեփականատիրոջ հայտի հիման վրա:

(7-րդ կետը փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

8. Ռեգիստրում գրանցված օդանավն ունի Հայաստանի Հանրապետության ազգային պատկանելություն:

Ռեգիստրի հավելվածում գրանցված օդանավն ունի Հայաստանի Հանրապետության ազգային պատկանելություն այնքան ժամանակ, որքան գրառումը վավերական է:

(8-րդ կետը փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

9. Հայաստանի Հանրապետությունում ավիացիոն նպատակներով շահագործվող օդանավը պետք է ունենա օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատ:

(9-րդ կետը խմբ. 21.12.10 N 231-Ն)

10. Ռեգիստրից օդանավը հանվելու դեպքում Գրանցման Սերտիֆիկատը ենթակա է վերադարձման Գլխավոր Վարչություն:

(10-րդ կետը փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

11. Ռեգիստրում գրանցված քաղաքացիական օդանավին՝ ըստ նշանակության, կարող է տրվել հետևյալ անվանումներից մեկը.

ա) Առևտրային տրանսպորտային օդանավերին որպես՝

ուղևորատար (passenger),բեռնատար (cargo),փոխարկելի (convertible),

բ) Ավիացիոն աշխատանքների (գյուղատնտեսական, շինարարական, նկարահանման, ուսումնական, սանիտարական, փրկարարական և այլ աշխատանքների կատարման համար նախատեսված) օդանավերին որպես՝

հատուկ կիրառման (special),

գ) Ընդհանուր նշանակության, ոչ առևտրային օդանավերին որպես՝       մասնավոր (private):

Սույն կետի ա) և բ) ենթակետերում նշված օդանավերը պետք է բավարարեն

ԽՍՀՄ ՆԼԳՍ (НЛГС ), ՆԼԳՍ-2 (НЛГС -2), ԵՆԼԳՍ (ЕНЛГС ), ՆԼԳՍ-3 (НЛГС-3), ՆԼԳՎ (НЛГВ), Միջպետական Ավիացիոն Կոմիտեի Մաս 23  (АП -23), Մաս 25 (АП -25), Մաս 27 (АП 27), Մաս 29 (АП-29), Միացյալ Ավիացիոն Իշխանությունների (JAA) ՋԱՌ-23 (JAR-23), ՋԱՌ-25 (JAR-25), ՋԱՌ-27 (JAR-27), ՋԱՌ-29 (JAR-29), ԱՄՆ ֆեդերալ ավիացիոն իշխանությունների (FAA) ՖԱՌ-23 (FAR-23), ՖԱՌ-25 (FAR-25), ՖԱՌ-27 (FAR-27), ՖԱՌ-29 (FAR-29) և Եվրոպական թռիչքային անվտանգության գործակալության (EASA) ՍիՍ-23 (CS-23), ՍիՍ-25 (CS-25), ՍիՍ-27 (CS-27), ՍիՍ-29 (CS-29) թռիչքային պիտանիության նորմերի պահանջներից որևէ մեկին՝ ըստ օդանավի տեսակի:

Բացառություն են կազմում օդանավերի տիպերը, որոնք չեն բավարարում սույն կետի պահանջներին, սակայն նշված են Հավելված 13-ում, ուղևորատար օդանավերի դեպքում՝ մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, իսկ այլ նշանակության օդանավերի դեպքում՝ մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

(11-րդ կետը խմբ. 13.02.06 N 25-Ն, փոփ. 27.12.07 N 216-Ն, փոփ., լրաց. 27.12.08 N 188-Ն, լրաց., խմբ. 21.12.10 N 231-Ն, փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

12. Օդանավն այլ շահագործողի վարձակալության տալու և/կամ մեկ ամսից ավելի նախատեսված ժամկետով բազավորման տեղի փոփոխման դեպքում անհրաժեշտ է հայտնել Գլխավոր Վարչություն` պայմանագրի և օդանավի բազավորման վայրի մասին տեղեկությունները գրանցելու համար:

13. Օդանավերի գրանցման մասին փաստաթղթերը պահպանվում են Գլխավոր Վարչությունում հինգ տարի ժամկետով:

(13-րդ կետը փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

14. Շահագործման համար ռեգիստրում գրանցված օդանավը պետք է բավարարի քաղաքացիական օդանավերի սույն կարգի 5-րդ կետում նշված թռիչքային պիտանիության նորմերով սահմանված պահանջներին, պիտանի լինի թռիչքների համար և համապատասխանի շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջներին ու ունենա օդանավի թռիչքների պիտանիության մասին Գլխավոր Վարչության կողմից տրված գործող Սերտիֆիկատ:

Գլխավոր Վարչության կողմից ճանաչվում են օդանավերի շարժիչների, օդային պտուտակների և օդանավերի աղմուկի՝ Միջպետական Ավիացիոն Կոմիտեի Մաս 33 (АП -33), Մաս 35 (АП -35), Մաս 36 (АП -36), Մաս ՎԴ (ԱՊ-ՎԴ), Միացյալ Ավիացիոն Իշխանությունների (JAA) ՋԱՌ-26(JAR-26), ՋԱՌ-ՏՍՕ(JAR-TSO), ՋԱՌ-34 (JAR-34), ՋԱՌ-36 (JAR-36), ՋԱՌ-Ե (JAR-E), ՋԱՌ-Պ (JAR-P), ՋԱՌ-ԱՊՈՒ (JAR-APU) ԱՄՆ ֆեդերալ ավիացիոն իշխանությունների (FAA) ՖԱՌ-33 (FAR-33), ՖԱՌ-34 (FAR-34), ՖԱՌ-35 (FAR-35), ՖԱՌ-36 (FAR-36) և Եվրոպական թռիչքային անվտանգության գործակալության (EASA) ՍիՍ-ԵՏՍՕ (CS-ETSO), ՍիՍ-34 (CS-34), ՍիՍ-36 (CS-36), ՍիՍ-ԱՊՈՒ (CS-APU), ՍիՍ-Ե (CS-E), ՍիՍ-Պ (CS-P) նորմերի պահանջներին համապատասխան տրված սերտիֆիկատները:

Գլխավոր Վարչության կողմից ճանաչվում են նաև օդանավերի մասերի անձնագրերը, որոնք տրված են համաձայն Միջպետական Ավիացիոն Կոմիտեի Ավիացիոն Ռեգիստրի ԴՊ 4-2004 (ДП 4-2004), ԳՈՍՏ 27693-88 (ГОСТ 27693-88), մասերի թռիչքային պիտանիության կտրոնները` տրված համաձայն Եվրոպական թռիչքային անվտանգության գործակալության (EASA) Ֆորմ 1 (Form 1), ԱՄՆ ֆեդերալ ավիացիոն իշխանությունների (FAA) 8130-3, ՏՍիԱ Ֆորմ 24-0078 (TCA Form 24-0078) և Միջպետական Ավիացիոն Կոմիտեի նշանակված ներկայացուցիչների կողմից վավերացված թռիչքային պիտանիության հաստատման կտրոնները:

Նշված փաստաթղթերը հանդիսանում են հաստատված կառուցվածքին արտադրանքի համապատասխանությունը հավաստող համարժեք փաստաթղթեր և ընդունելի են Գլխավոր Վարչության կողմից:

Գլխավոր Վարչության կողմից կարող է ճանաչման մասին որոշում կայացվել սերտիֆիկացիոն այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ, որոնք տրվել են սույն կարգի 5-րդ և 14-րդ կետերում նշված համապատասխան նորմերի հիման վրա:

(14-րդ կետը փոփ., լրաց. 13.02.06 N 25-Ն, լրաց. 25.04.07 N 66-Ն, փոփ., լրաց. 21.12.10 N 231-Ն, փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

15. Հայաստանի Հանրապետությունում շահագործվող օտարերկրյա օդանավը պետք է ունենա թռիչքային պիտանիության գործող Սերտիֆիկատ, որը տրված կամ ճանաչված է Գլխավոր Վարչության կողմից` համաձայն միջազգային կոնվենցիայի կամ այդ երկրի հետ համաձայնագրի:

 

II. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

16. Օդանավի սեփականատերը հայտ է ներկայացնում Գլխավոր Վարչություն` օդանավը գրանցելու վերաբերյալ (Հավելված 1):

Հայտին կցվում են`

ա) սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի բնագիրը,

բ) օդանավի թռիչքային պիտանիության Տեսակի Հավաստագրի պատճենը,

գ) օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման ակտի բնագիրը (Հավելված 4), 

դ) վարձակալության վերաբերյալ պայմանագրի բնագիրը, եթե օդանավի սեփականատերը չի հանդիսանում դրա շահագործողը (առևտրային տրանսպորտային օդանավերի դեպքում),

ե) տեխնիկական սպասարկման վերաբերյալ պայմանագրի բնագիրը, եթե օդանավի տեխնիկական սպասարկումը շահագործողի կողմից կատարվում է ոչ լրիվ,

զ) նախորդող գրանցման պետության Ապագրացման Սերտիֆիկատը, եթե օդանավը նախկինում գրանցված է եղել այլ պետության ռեգիստրում,

է) (ենթակետն ուժը կորցրել է 21.12.10 N 231-Ն)

ը) օդանավի թռիչքային և տեխնիկական շահագործման ձեռնարկները:

Սույն կետի «ա», «դ», «ե» ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը օդանավի սեփականատիրոջն են վերադարձվում պատճենահանումից հետո:

(16-րդ կետը փոփ. 21.12.10 N 231-Ն, լրաց. 04.11.14 N 276-Ն)

17. Ռեգիստրում կամ նրա հավելվածում գրանցված յուրաքանչյուր օդանավին տրվում է Քաղաքացիական Օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատ (Հավելված 2) կամ Պետական Օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատ (Հավելված 15), որոնք պարունակում են տեղեկատվություն անգլերեն լեզվով:

(17-րդ կետը լրաց. 25.04.07 N 66-Ն, խմբ. 04.11.14 N 276-Ն)

18. Օդանավի սեփականատիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի կողմից սույն Կարգով ներկայացված գրավոր հայտի հիման վրա օդանավը կարող է ժամանակավորապես ընդգրկվել ռեգիստրի հավելվածում` անկախ օդանավի դրսում գտնվելու և նրա վերջնական գրանցման համար ոչ բոլոր պայմանները բավարարված լինելու հանգամանքից:

Ռեգիստրի հավելվածում օդանավը ժամանակավորապես ընդգրկելու համար սույն Կարգի 5-րդ կետի «ա» և «գ» ենթակետերի պահանջները պարտադիր են:

(18-րդ կետը փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

19. Ժամանակավոր գրանցման դեպքում օդանավը գրանցվում է ռեգիստրի հավելվածում և տրվում է օդանավի գրանցման ժամանակավոր Սերտիֆիկատ (ըստ գործողության ժամկետի սահմանափակում ունեցող օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատ):

(19-րդ կետը փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

20. Թռիչքների կատարման ընթացքում օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատը պետք է գտնվի օդանավում՝ բացառությամբ Գլխավոր Վարչության թույլտվության դեպքում:

21. Ռեգիստրում գրանցվում են նաև տեղեկություններ օդանավի սեփականատիրոջ, շահագործողի և օդանավը գրավի առարկա հանդիսանալու վերաբերյալ (եթե օդանավը գրավ է դրվել):

(21-րդ կետը փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

22. Ռեգիստրում կամ նրա հավելվածում գրանցված յուրաքանչյուր քաղաքացիական օդանավի շնորհվում է ազգային և գրանցման նիշեր: Ազգային և գրանցման նիշերը նշագծվում են օդանավի վրա և գրանցվում են օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատում:

(22-րդ կետը փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

23. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օդանավերի համար առանձնացված և ԻԿԱՕ-ի հանձնաժողովի կողմից հաստատված ազգային նիշը բաղկացած է երկու լատինական գլխատառերից` EK, իսկ Հայաստանի Հանրապետության պետական օդանավերի համար հանդիսանում է «Armenia» և/կամ «Հայաստան: Գրանցման նիշը բաղկացած է տառերից, թվերից կամ տառաթվային համադրությունից, որը տրվում է Գլխավոր Վարչության կողմից և գրառվում է ազգային նիշից հետո: Եթե գրանցման նիշի առաջին պայմանանշանը տառ է, ապա դրանից առաջ դրվում է միացման գծիկ:

1) Եթե գրանցման նիշը բաղկացած է տառերից, այս նպատակով չեն կիրառվում կոմբինացիաներ, որոնք կարող են ընդունվել իբրև հինգտառանի ազդանշաններ միջազգային կոդի (Մաս 2), Q կոդով կիրառվող, Q տառով սկսվող երեք տառից բաղկացած կոմբինացիաներ, ինչպես նաև կոմբինացիաներ, որոնք կարող են որպես SOS կամ նմանատիպ արտակարգ ազդանշան ընկալվել, օրինակ՝ XXX, PAN և TTT:

2) Սույն կոդերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պահվում է էլեկտրակապի միջազգային գործող օրակարգում:

(23-րդ կետը լրաց. 25.04.07 N 66-Ն, 04.11.14 N 276-Ն)

 

III. ՕԴԱՆԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ, ԿՐԿՆԱԳՐԻ ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

24. Օդանավի սեփականատիրոջ փոխվելու մասին տեղեկության գրանցումից հետո տրվում է նոր Գրանցման Սերտիֆիկատ՝ հայտը Գլխավոր Վարչությունում մուտքագրվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, նախկին Գրանցման Սերտիֆիկատը ենթակա է վերադարձման Գլխավոր Վարչություն:

Շահագործողի կամ օդանավի նշանակության փոփոխման դեպքում օդանավը ենթակա է նոր գրանցման` օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի փոխարինմամբ, սույն Կարգի 4-րդ կետով նախատեսված ժամկետում: Ընդ որում, նախկին Գրանցման Սերտիֆիկատը ենթակա է վերադարձման Գլխավոր Վարչություն: Շահագործողի կամ օդանավի նշանակության փոփոխման դեպքում հայտին կից ներկայացվում է սույն Կարգի 16-րդ կետի «գ»-«ե» ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը:

25. Օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի կորստյան դեպքում օդանավի շահագործումն անմիջապես դադարեցվում է մինչև օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի կրկնագրի ստացումը:

26. Օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի կրկնագիր տրվում է սեփականատիրոջ դիմումի հիման վրա (Հավելված 3)՝ դիմումը Գլխավոր Վարչությունում մուտքագրվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դիմումին կցվում է օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի կորստյան պատճառների և հանգամանքների վերաբերյալ օդանավը շահագործողի կազմած բացատրությունը:

27. Գրանցման Սերտիֆիկատի փչանալու կամ մաշվելու դեպքում սեփականատիրոջ դիմումի (Հավելված 3) հիման վրա կատարվում է օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի փոխարինում՝ դիմումը Գլխավոր Վարչությունում մուտքագրվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դիմումին կից Գլխավոր Վարչություն է ներկայացվում նաև փչացման կամ մաշվելու պատճառների վերաբերյալ օդանավը շահագործողի կազմած բացատրությունը:

28. Օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի փոխարինման կամ կրկնագրի տրման դեպքում նախկին Սերտիֆիկատը համարվում է անվավեր և առկայության դեպքում անհապաղ ենթակա է վերադարձման Գլխավոր Վարչություն:

 

IV. ՕԴԱՆԱՎԸ ՌԵԳԻՍՏՐԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ (ԱՊԱԳՐԱՆՑԵԼՈՒ) ԿԱՐԳԸ
(վերնագիրը խմբ. 04.11.14 N 276-Ն)

 

29. Օդանավը ռեգիստրից կամ ռեգիստրի հավելվածից հանվում է.

ա) սեփականատիրոջ հայտի հիման վրա (Հավելված 6),

բ) եթե օդանավի գրանցման պայմանները չեն համապատասխանում Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ա» և «գ» ենթակետերի պահանջներին,

գ) եթե օդանավը գրանցված է որպես ռազմական օդանավ,

դ) եթե օդանավն ապամոնտաժվել, վերացվել, կամ անհետ կորած է համարվել, և որոնողական աշխատանքներն ավարտված են,

ե) եթե օդանավը վերջին երեք տարվա ընթացքում չի ունեցել թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սեփականատերը Գլխավոր Վարչության կողմից սահմանված ժամկետում ապացուցում է օդանավի պիտանիությունը,

զ) եթե օդանավը դուրս է գրված կամ հանված է շահագործումից,

է) եթե լրացել է օդանավի գրանցման ժամանակավոր Սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը և Գլխավոր Վարչություն հայտ չի ներկայացվել գրանցման ժամկետի երկարաձգման կամ ռեգիստրի հավելվածից ռեգիստրի հիմնական մաս տեղափոխելու մասին:

(29-րդ կետը փոփ. 21.12.10 N 231-Ն, 04.11.14 N 276-Ն)

30. Եթե ռեգիստրում նշված է, որ օդանավը հանդիսանում է գրավի առարկա, ապա օդանավը չի հանվում ռեգիստրից առանց գրավառուի գրավոր համաձայնության:

(30-րդ կետը փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

31. Հայաստանի Հանրապետության օդանավը ռեգիստրից հանելու դեպքում սեփականատերը տալիս է հանման հայտ և Գլխավոր Վարչություն է ներկայացնում`

ա) օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատը,

բ) օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը:

32. Հայաստանի Հանրապետության օդանավը ռեգիստրից հանելու և օտարերկրյա պետություն արտահանելու դեպքում, սեփականատերը հայտի հետ միասին Գլխավոր Վարչություն է ներկայացնում նաև օդանավի Ապագրանցման Սերտիֆիկատի (Հավելված 7) և օդանավի Արտահանման Պիտանիության Սերտիֆիկատի (Հավելված 11) ստացման հայտ:

V. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
(վերնագիրը խմբ. 04.11.14 N 276-Ն)

 

33. Քաղաքացիական և պետական օդանավերի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատները (Հավելված 10, Հավելված 16) տրվում են Գլխավոր Վարչության կողմից մինչև առաջին կամ հերթական նորոգումը` ոչ ավել, քան երեք օրացուցային տարի ժամկետով:

(33-րդ կետը խմբ. 04.11.14 N 276-Ն)

34. Օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը տրվում է հետևյալ փաստաթղթերի հիման վրա`

ա) օդանավի սեփականատիրոջ կամ շահագործողի հայտի (Հավելված 8),

բ) օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի (Հավելված 2),

գ) օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման ակտի (Հավելված 4),

դ) նախագծող կամ արտադրող կազմակերպության կողմից օդանավի անհատական ժամկետների երկարաձգման վերաբերյալ փաստաթղթերի, եթե այդպիսիք նախատեսված են:

Եթե օդանավը նախկինում գրանցված է եղել այլ պետության ռեգիստրում, ապա թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի տրման ժամանակ կարող են հիմք ընդունվել նաև օտարերկրյա պետության կողմից տրված Արտահանման Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը կամ գործող Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը:

(34-րդ կետը փոփ. 21.12.10 N 231-Ն, 04.11.14 N 276-Ն)

35. Օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատում նշվում են նրա վավերականության ժամկետը և օդանավի շահագործման հետ կապված սահմանափակումները:

(35-րդ կետը խմբ. 04.11.14 N 276-Ն)

36. Օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատն ունի գրանցման համար: Սերտիֆիկատների վերաբերյալ Գլխավոր Վարչությունում կատարվում է հաշվառում:

(36-րդ կետը խմբ. 04.11.14 N 276-Ն)

37. Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի նշանակումը կատարվում է՝ հաշվի առնելով օդանավի ռեսուրսի (պաշարի) մնացորդը և դրա տեխնիկական վիճակը:

38. Օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը երկարաձգվում կամ նշանակվում է հետևյալ փաստաթղթերի հիման վրա`

ա) օդանավի սեփականատիրոջ կամ շահագործողի հայտի (Հավելված 8)

բ) օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման ակտի (Հավելված 4):

Սույն կետով նախատեսված թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի գործողության երկարաձգման կամ նշանակման ժամկետը սահմանվում է Կարգի 33-րդ և 37-րդ կետերով սահմանված դրույթներին համապատասխան:

39. Օդանավի սեփականատերը կամ շահագործողը պարտավոր է Գլխավոր Վարչությանը տրամադրել օդանավի թռիչքային պիտանիությանը, տեխնիկական սպասարկմանը, ձևափոփոխումներին և վերանորոգմանը վերաբերող ամբողջ տեղեկությունը:

40. Թռիչքների կատարման ընթացքում օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը պետք է գտնվի օդանավում` բացառությամբ Գլխավոր Վարչության թույլտվության դեպքերի:

Այն դեպքերում, երբ օդանավը կարող է կատարել անվտանգ թռիչք, սակայն չունի օդանավի Թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատ՝ Գլխավոր վարչության կողմից ԻԿԱՕ-ի «Թռիչքային պիտանիության ձեռնարկ»-ի (DOC 9760) դրույթներին համապատասխան տրվում է օդանավի թռիչքի թույլտվություն (Հավելված 14):

(40-րդ կետը լրաց. 25.04.07 N 66-Ն)

41. Օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի փոխարինման կամ օդանավի շահագործման հետ կապված սահմանափակումների փոփոխման դեպքում, սույն Կարգի 4-րդ կետով նախատեսված ժամկետում, կատարվում է օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի փոխարինում՝ օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման ակտի (Հավելված 4) և օդանավի սեփականատիրոջ կամ շահագործողի հայտի հիման վրա (Հավելված 8): Ընդ որում, նախկին թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը ենթակա է վերադարձման Գլխավոր Վարչություն:

42. Օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի կորստյան դեպքում օդանավի շահագործումը անհապաղ դադարեցվում է` մինչև օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի կրկնագրի ստացումը:

43. Օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի կրկնագիրը տրվում է սեփականատիրոջ կամ շահագործողի դիմումի հիման վրա (Հավելված 9). դիմումը Գլխավոր Վարչությունում մուտքագրվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դիմումին կցվում է օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի կորստյան պատճառների և հանգամանքների վերաբերյալ օդանավը շահագործողի կազմած բացատրությունը:

44. Օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի փչանալու կամ մաշվելու դեպքում սեփականատիրոջ կամ շահագործողի դիմումի (Հավելված 9) հիման վրա կատարվում է օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի փոխարինում՝ դիմումը Գլխավոր Վարչությունում մուտքագրվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դիմումին կից Գլխավոր Վարչություն է ներկայացվում նաև փչացման կամ մաշվելու պատճառների վերաբերյալ օդանավը շահագործողի կազմած բացատրությունը:

45. Օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի փոխարինման կամ կրկնագրի տրման դեպքում նախկին Սերտիֆիկատը համարվում է անվավեր և ենթակա է անհապաղ վերադարձման Գլխավոր Վարչություն:

46. Օդանավի թռիչքային պիտանիության պատասխանատվությունը կրում է օդանավ շահագործողը:

47. Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օդանավը կամ դրա սարքավորումները չեն սպասարկվում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, պարտադիր վերափոխումներն իրականացված չեն, իրականացվել են թռիչքային պիտանիության տեսակետից նշանակալի ոչ արտոնված վերափոխումներ օդանավում կամ դրա սարքավորումներում, կամ չեն անցկացվել տեսչական և այլ ստուգումներ, ապա օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը սահմանված կարգով համարվում է անվավեր` մինչև օդանավը կրկին կհամարվի պիտանի թռիչքների համար:

48. Օդանավի սեփականատերը կամ շահագործողը պարտավոր է Գլխավոր Վարչությանը անմիջապես հայտնել հանգամանքների, իրադարձությունների ու խափանումների մասին, որոնք կարող են ազդել օդանավի թռիչքային պիտանիության վրա:

49. Եթե թռիչքային պիտանիության տեսչական ստուգումների արդյունքում կամ այլ պատճառներով Գլխավոր Վարչությունը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օդանավը թռիչքների համար պիտանի չէ, ապա նրա կողմից դադարեցվում կամ կասեցվում է օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի գործողությունը` մինչև օդանավը կրկին կհամարվի թռիչքների համար պիտանի: Գործողությունը դադարեցված կամ կասեցված թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը պետք է վերադարձվի Գլխավոր Վարչություն:

 

VI. ՏԵՂԱՆՔՈՒՄ ԸՍՏ ԱՂՄՈՒԿԻ ՕԴԱՆԱՎԻ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ (ԱՂՄՈՒԿԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ) ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄ ԵՎ ԷՄԻՍԻԱՅԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

(վերնագիրը լրաց. 25.04.07 N 66-Ն, փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

 

50. Աղմուկի Սերտիֆիկատը (Հավելված 12) տրվում է Գլխավոր Վարչության կողմից սեփականատիրոջ կամ շահագործողի հայտի և տեղանքում ըստ Աղմուկի Օդանավի Տեսակի Հավաստագրի հիման վրա:

50.1 Տեղանքում ըստ Աղմուկի Օդանավի Տեսակի Հավաստագրի (այսուհետ՝ Աղմուկի տեսակի Հավաստագրի) տրման համար կիրառվող պահանջները ներկայացվում են Կոնվենցիայի Հավելված 16-ի «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» առաջին «Ավիացիոն աղմուկ» Հատորում և հետևյալն են.

1) միջձայնային ռեակտիվ շարժիչներով ինքնաթիռների համար՝ Մաս 2-րդ Գլուխ 2, 3 և 4՝ ըստ կիրառման.

2) պտուտակային շարժիչներով ինքնաթիռների համար՝ Մաս 2-րդ Գլուխ 3, 4, 5, 6 և 10՝ ըստ կիրառման.

3) ուղղաթիռների համար՝ Մաս 2-րդ Գլուխ 8 և 11՝ ըստ կիրառման.

4) գերձայնային ինքնաթիռների համար՝ Մաս 2-րդ Գլուխ 12՝ ըստ կիրառման.

5) օդանավի՝ աղմուկի պահանջներին համապատասխանության ընդունելի մեծությունները ներկայացված են հետևյալ փաստաթղթերում.

ա) այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Մաս 2-րդի Գլուխ 2-րդը, նշված են ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Լրացում 1-ում.

բ) այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Մաս 2-րդի Գլուխ 3-րդը, նշված են ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Լրացում 2-ում.

գ) այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Մաս 2-րդի Գլուխ 4-րդը, նշված են ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Լրացում 2-ում.

դ) այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Մաս 2-րդի Գլուխ 5-րդը, նշված են ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Լրացում 2-ում.

ե) այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Մաս 2-րդի Գլուխ 6-րդը, նշված են ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Լրացում 3-ում.

զ) այն ուղղաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Մաս 2-րդի Գլուխ 8-րդը, նշված են ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Լրացում 2-ում.

է) այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Մաս 2-րդի Գլուխ 10-րդը, նշված են ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Լրացում 6-ում.

ը) այն ուղղաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Մաս 2-րդի Գլուխ 11-րդը, նշված են ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Լրացում 4-ում.

թ) այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Մաս 2-րդի Գլուխ 12-րդը, նշված են ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի Լրացում 1-ում.

6) օդանավի աղմուկի հավաստագրման ընթացակարգերը կարգավորվում են ԻԿԱՕ Հավելված 16-ի Հատոր 1-ի համաձայն:

(50.1 կետը լրաց. 25.04.07 N 66-Ն)

51. Աղմուկի Սերտիֆիկատն ունի գրանցման համար: Սերտիֆիկատների տրման հաշվառումը վարվում է հատուկ մատյանում:

52. Թռիչքների կատարման ընթացքում աղմուկի Սերտիֆիկատը պետք է գտնվի օդանավում` բացառությամբ Գլխավոր Վարչության հատուկ թույլտվության դեպքերի:

53. Օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի փոփոխման դեպքում կատարվում է աղմուկի Սերտիֆիկատի փոխարինում:

54.  Աղմուկի Սերտիֆիկատի կորստյան դեպքում օդանավի շահագործումը դադարեցվում է մինչև աղմուկի Սերտիֆիկատի կրկնագրի ստացումը:

55. Աղմուկի Սերտիֆիկատի կրկնագիրը տրվում է սեփականատիրոջ կամ շահագործողի դիմումի և կորստի պատճառների և հանգամանքների ծառայողական քննության ակտի հիման վրա:

56. Աղմուկի Սերտիֆիկատի վնասվելու կամ մաշվելու դեպքում սեփականատիրոջ կամ շահագործողի դիմումի և վնասվելու կամ մաշվելու պատճառների (հանգամանքների) ծառայողական քննության ակտի հիման վրա կատարվում է աղմուկի Սերտիֆիկատի փոխարինում:

57. Աղմուկի Սերտիֆիկատի փոխարինման կամ կրկնագրի տրման դեպքում նախկին Սերտիֆիկատը ենթակա է անհապաղ վերադարձման  Գլխավոր Վարչություն:

57.1 Օդանավի արտանետումների Տեսակի Հավաստագրի (այսուհետ՝ Արտանետման Հավաստագիր) տրման համար կիրառվող պահանջները ներկայացվում են Կոնվենցիայի Հավելված 16-ի «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» երկրորդ «Ավիացիոն շարժիչների էմիսիա» Հատորում և հետևյալն են.

1) վառելիքի կանխամտածված արտանետման կանխարգելման համար՝ Մաս 2-րդի Գլուխ 2.

2) տուրբոռեակտիվ և տուրբոօդամղիչային շարժիչների էմիսիաների համար միայն մինչձայնային արագություններով թռիչքի համար՝ Մաս 3-րդի Գլուխ 2.

3) տուրբոռեակտիվ և տուրբոօդամղիչային շարժիչների էմիսիաների համար միայն գերձայնային արագություններով թռիչքի համար՝ Մաս 3-րդի Գլուխ 3.

4) Օդանավի՝ շարժիչի էմիսիաների պահանջներին համապատասխանության ընդունելի մեծությունները ներկայացված են հետևյալ փաստաթղթերում.

5) ճնշման բարձրացման աստիճանի գնահատման համար՝ ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 2-րդ Լրացում 1-ում.

6) ծխի էմիսիայի գնահատման համար՝ ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 2-րդի Լրացում 2-ում.

7) գազային էմիսիաների գնահատման տեխնիկական միջոցների և չափման սարքավորումների համար՝ ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 2-րդի Լրացում 3-րդում (բացառությամբ դրա Հավելվածների).

8) օդանավի գազատուրբինային շարժիչի էմիսիայի փորձարկման համար օգտագործվող վառելիքի նկատմամբ պահանջները՝ ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 2-րդի Լրացում 4-ում.

9) արտաքին այրման գազատուրբինային շարժիչների գազային էմիսիաների գնահատման տեխնիկական միջոցների և չափման սարքավորումների համար՝ ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 2-րդի Լրացում 5-րդում (բացառությամբ դրա Հավելվածների).

10) գազային և ծխի էմիսիաների համապատասխանության ընթացակարգի համար՝ ԻԿԱՕ-ի Հավելված 16-ի Հատոր 2-րդի Լրացում 6-ում.

Օդանավի շարժիչների էմիսիաների հավաստագրման ընթացակարգերը կարգավորվում են ԻԿԱՕ Հավելված 16-ի Հատոր 2-րդի համաձայն:

(57.1 կետը լրաց. 25.04.07 N 66-Ն)

 

VII. ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(վերնագիրը փոփ. 04.11.14 N 276-Ն)

 

58. Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի ռեգիստրից օդանավի դուրսգրման և օտարերկրյա պետություն արտահանման դեպքում, սեփականատիրոջ հայտի (Հավելված 9) հիման վրա Գլխավոր Վարչություն վերադարձված օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատի և օդանավի Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի փոխարեն տրվում է օդանավի Ապագրանցման Սերտիֆիկատ (Հավելված 7) և օդանավի Արտահանման Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատ (Հավելված 11):

Արտահանման Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի հատկացման դեպքում սեփականատերը կամ շահագործողը Գլխավոր Վարչություն է ներկայացնում օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման ակտը (Հավելված 4):

(58-րդ կետը խմբ. 25.04.07 N 66-Ն, լրաց. 21.12.10 N 231-Ն)

59. Օդանավի Արտահանման Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատում գրանցվում է նշանակման պետությունը և գործողության ժամկետը:

(59-րդ կետը լրաց. 21.12.10 N 231-Ն)

60. Օդանավի Արտահանման Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը տրվում է օդանավը տեղափոխելու համար և չի տալիս օդանավն առևտրային նպատակներով շահագործելու իրավունք՝ համաձայն Միջազգային Քաղաքացիական Ավիացիայի մասին Կոնվենցիայի (Չիկագոյի կոնվենցիա) «Օդանավի թռիչքային պիտանիություն» թիվ 8-րդ Հավելվածի «Թռիչքային պիտանիության ձեռնարկի»:

(60-րդ կետը լրաց. 21.12.10 N 231-Ն)

61. Նշանակման պետություն ժամանելուն պես կամ գործողության ժամկետը լրանալիս (որը ավելի վաղ է տեղի ունենում) օդանավի Արտահանման Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը ուժը կորցնում է:

(61-րդ կետը լրաց. 21.12.10 N 231-Ն)

62. Օդանավի Արտահանման Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատն ուժը կորցնում է նաև այդ օդանավն օտարերկրյա պետության ռեգիստրում (գրանցամատյանում) գրանցվելու դեպքում:

(62-րդ կետը լրաց. 21.12.10 N 231-Ն)

63. Օդանավի Արտահանման Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատն ունի գրանցման համար: Սերտիֆիկատների տրման հաշվառումը վարվում է հատուկ մատյանում:

(63-րդ կետը լրաց. 21.12.10 N 231-Ն)

 

VIII. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՆԻՇԵՐԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԻ ՆԵՐԿՈՒՄԸ

 

64. Օդանավի վրա ազգային և գրանցման նիշերի նշագծման համար օգտագործվում է ներկ կամ ցանկացած այլ միջոցներ, որոնք ապահովում են պաշտպանության համանման աստիճան: Ազգային և գրանցման նիշերը ողջ ժամանակ պետք է լինեն հստակորեն տարբերակվող և տեսանելի:

Թռչող սարքն ունի ճանաչելիության վահանակ, որտեղ նշված են, առնվազն, ազգային և գրանցման նիշը: Վահանակը պատրաստվում է հրակայուն մետաղից կամ այլ հրակայուն նյութից՝ օժտված համապատասխան ֆիզիկական հատկություններով և կցվում է թռչող սարքին գլխավոր մուտքի մոտ տեսանելի տեղում կամ, առանց օդաչուի չկառավարվող աերոստատի դեպքում այն կցվում է օգտակար բեռի արտաքին մասի տեսանելի տեղում:

(64-րդ կետը լրաց. 25.04.07 N 66-Ն)

65. Նիշերը նշագծվում են՝

1) Օդից ծանր թռչող սարքեր.

ա) Թևեր. Օդից ծանր թռչող սարքերի վրա նիշերը նշագծվում են մի տեղում թևի կոնստրուկցիայի ներքևի մակերևույթի վրա: Դրանք նշագծվում են թևի կոնստրուկցիայի ներքևի մակերևույթի ձախ կեսի վրա, եթե դրանք չեն զբաղեցնում այդ ողջ մակերևույթը: Հնարավորության դեպքում նիշերը տեղաբաշխվում են թևի առջևի և հետին եզրերից հավասարաչափ հեռավորության վրա: Տառերի և թվերի գագաթները ուղղված են դեպի թևի առջևի եզրի կողմերը.

բ) Ֆյուզելաժ (կամ համանման կոնստրուկցիա) և պոչաթևերի ուղղաձիգ մակերևույթները: Օդից ծանր թռչող սարքերի վրա նիշերը նշագծվում են կամ ֆյուզելաժի (կամ համանման կոնստրուկցիայի) յուրաքանչյուր կողմի վրա թևերի և պոչաթևի մակերևույթի միջև, կամ պոչաթև ուղղաձիգ մակերևույթների վերին կեսի վրա: Եթե նիշերը տեղաբաշխված են պոչաթևի մեկ ուղղաձիգ մակերույթի վրա, ապա դրանք նշագծվում են յուրաքանչյուր կողմից: Եթե նիշերը տեղաբաշխված են պոչաթևի մի քանի ուղղաձիգ մակերույթների վրա, ապա դրանք նշագծվում են արտաքին մակերևույթների դրսի կողմերի վրա.

գ) Հատուկ դեպքեր: Եթե օդից ծանր թռչող սարքերի կոնստրուկցիայում բացակայում են 1 և 2 կետերում նշված համանման մասերը, ապա նիշերը նշագծվում են այնպես, որպեսզի ապահովեն օդանավի արագ ճանաչելիությունը.

2) Օդից թեթև թռչող սարքեր.

ա) Դիրիժաբլներ. Դիրիժաբլի վրա նիշերը նշագծվում են կամ ֆյուզելաժի, կամ կայունացուցչի մակերևույթի վրա: Եթե նիշերը նշագծվում են ֆյուզելաժի վրա, դրանք տեղակայվում են ֆյուզելաժի երկայնքով կողմերից յուրաքանչյուրի վրա, ինչպես նաև սիմետրիկության գծի ուղղությամբ վերին մակերևույթի վրա: Եթե նիշերը նշագծվում են կայունացուցչի մակերևույթի վրա, դրանք տեղակայվում են հորիզոնական և ուղղաձիգ կայունացուցիչների վրա, հորիզոնական կայունացուցչի վրա նիշերը նշագծվում են վերին մակերևույթի աջ մասում և ստորին մակերևույթի ձախ մասում, ընդ որում, տառերի և թվերի գագաթներն ուղղված են դեպի թևի առջևի եզրը, հորիզոնական կայունացուցչի վրա նիշերը նշագծվում են կայունացուցչի ստորին մասի յուրաքանչյուր կողմի վրա, ընդ որում, տառերը և թվերը նշագծվում են հորիզոնական.

բ) Շրջանաձև աերոստատներ (բացի առանց օդաչուի չկառավարվող աերոստատների): Նիշերը նշագծվում են երկու տրամագծորեն հակառակ տեղերում: Դրանք նշագծվում են աերոստատի առավելագույն հորիզոնական շրջանագծի մոտ.

գ) Ոչ շրջանաձև աերոստատներ (բացի առանց օդաչուի չկառավարվող աերոստատների): Նիշերը նշագծվում են դրա յուրաքանչյուր կողմի վրա: Դրանք նշագծվում են աերոստատի առավելագույն կողային հատման գծին մոտ անմիջապես կախովի գոտու վերևը կամ զամբյուղի կախովի լարերի ամրացման կետերից վերև.

դ) Օդից թեթև թռչող սարքեր (բացի առանց օդաչուի չկառավարվող աերոստատների): Կողային նիշերը նշագծվում են այնպես, որպեսզի տեսանելի լինեն երկու կողմերից և ցամաքից.

ե) Առանց օդաչուի չկառավարվող աերոստատներ: Նիշերը նշագծվում են ճանաչելիության վահանակի վրա:

(65-րդ կետը խմբ. 25.04.07 N 66-Ն)

66. Նիշերի յուրաքանչյուր առանձին խմբում տառերը և թվերն ունեն միևնույն բարձրություն:

1) Օդից թեթև թռչող սարքեր նիշերը նշագծվում են.

ա) օդից թեթև թռչող սարքերի վրա (բացի առանց օդաչուի չկառավարվող աերոստատների) նիշերը ունեն առնվազն 50 սմ բարձրություն.

բ) առանց օդաչուի չկառավարվող աերոստատների նիշերի չափսերը որոշվում են գրանցման պետության կողմից՝ հաշվի առնելով օգտակար բեռի չափսը, որին փակցվում է ճանաչելիության վահանակ.

2) Օդից ծանր թռչող սարքերի նիշերը նշագծվում են.

ա) Թևեր. Օդից ծանր թռչող սարքերի վրա նիշերի բարձրույթունը կազմում է առնվազն 50 սմ.

բ) Ֆյուզելաժ (կամ համանման կոնստրուկցիա) և պոչաթևերի ուղղաձիգ մակերևույթները. Ֆյուզելաժի (կամ համանման կոնստրուկցիայի) և օդից ծանր թռչող սարքերի պոչաթևերի ուղղաձիգ մակերևույթների վրա նիշերն ունեն առնվազն 30 սմ բարձրություն.

գ) Հատուկ դեպքեր. Եթե օդից ծանր թռչող սարքերի կոնստրուկցիայում բացակայում են 1 և 2 կետերում նշված համանման մասերը, ապա նիշերն ունեն այնպիսի չափսեր, որոնք ապահովում են թռչող սարքի արագ ճանաչելիությունը:

(66-րդ կետը խմբ. 25.04.07 N 66-Ն)

67. Տառային նշանակման համար օգտագործվում են լատինական այբուբենի մեծատառերը` առանց գեղազարդման:

68. Յուրաքանչյուր պայմանանշանի լայնքը (բացի 1 թվից) և միացման գծիկի երկարությունը կազմում են պայմանանշանի բարձրության երկու երրորդը:

Բոլոր պայմանանշանները և միացման գծիկներն արվում են հոծ գծերով և այնպիսի գույնով, որն ապահովում է լավ ցայտագունություն հիմնագույնի (ֆոնի) հետ: Գծերի հաստությունը կազմում է պայմանանշանի բարձրության մեկ վեցերորդը:

69. Յուրաքանչյուր պայմանանշան անջատվում է նախորդ կամ հաջորդ պայմանանշանից այն հեռավորությամբ, որը կազմում է պայմանանշանի լայնքի մեկ չորրորդից ոչ պակաս: Միացման գծիկը համարվում է առանձին պայմանանշան:

70. Քաղաքացիական օդանավերի վրա ֆյուզելյաժի քթամասի երկու կողմերից կարող են նշագծվել օդանավի տեսակի նշումները և գերատեսչական պատկանելության տարբերիչ նշանները:

71. Օդանավի ներկումը պետք է համապատասխանի օդանավի Գրանցման Սերտիֆիկատում նշված շահագործողի ներկման սխեմային` բացառությամբ Գլխավոր Վարչության կողմից թույլատրված առանձին դեպքերի՝ մասնավորապես օդանավի տեղափոխման, այլ շահագործողի փոխանցման դեպքերի և այլն: Օդանավի ներկման բոլոր փոփոխությունները շահագործողի կողմից պետք է ներկայացվեն Գլխավոր Վարչություն` շահագործողի Սերտիֆիկատի նկարագրման մեջ փոփոխություն կատարելու համար:

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությանը

Հ Ա Յ Տ

(հավելվածը փոփ. 13.02.06 N 25-Ն, 21.12.10 N 231-Ն, 04.11.14 N 276-Ն)


 

Հավելված 2


Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
REPUBLIC OF ARMENIA

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ
CERTIFICATE OF REGISTRATION OF CIVIL AIRCRAFT
N XXXX

1. Ազգային և

գրանցման նիշերը

Nationality and

registration marks

....................................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից

օդանավի նշագրումը

Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft

........................................................................................

........................................................................................

3. Օդանավի սերիայի

համարը

Aircraft serial number

....................................

 

4. Օդանավի նշանակությունը ........................................................................................................................

 

Categories ...................................................................................................................................................

 

5. Օդանավի սեփականատերը .........................................................................................................................

 

Name of owner ..............................................................................................................................................

 

6. Սեփականատիրոջ գտնվելու վայրը ............................................................................................................

 

Address of owner .........................................................................................................................................

 

7. Օդանավի շահագործողը .............................................................................................................................

 

Operator of the aircraft .............................................................................................................................

 

8. Սույնով հավաստվում է, որ տվյալ օդանավը սահմանված կարգով գրանցված է Հայաստանի

Հանրապետության օդանավերի Ռեգիստրում՝ 1944 թվականի դեկտեմբերի 7-ի «Միջազգային

քաղաքացիական ավիացիայի մասին» Կոնվենցիային և «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքին համապատասխան:

It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Register

of the Civil Aircrafts of the Republic of Armenia in accordance with the Convention on International

Civil Aviation dated 7 December 1944 and with the Aviation Law of the Republic of Armenia.

 

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department ...........................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

 

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________  _____ 20__թ.

 

Սույն սերտիֆիկատը տրված է միայն գրանցման նպատակով և չի հանդիսանում օդանավի

սեփականության իրավունք հավաստող փաստաթուղթ:

This Certificate is issued for registration purpose only and is not to certify the right for aircraft

ownership.

(հավելվածը խմբ. 25.04.07 N 66-Ն, փոփ. 21.12.10 N 231-Ն)

Հավելված 3

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությանը

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
(հավելվածը փոփ. 13.02.06 N 25-Ն, 21.12.10 N 231-Ն)

Հավելված 4

էջ  1,  2

Ա Կ Տ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ
(հավելվածը փոփ. 13.02.06 N 25-Ն, 21.12.10 N 231-Ն)

Հավելված 5

էջ  1,  2

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ - ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱԿՏ
(հավելվածը փոփ. 13.02.06 N 25-Ն, 21.12.10 N 231-Ն)

Հավելված 6


Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությանը

Հ Ա Յ Տ

(հավելվածը փոփ. 13.02.06 N 25-Ն, 21.12.10 N 231-Ն, 04.11.14 N 276-Ն)

Հավելված 7

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
REPUBLIC OF ARMENIA

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT

ՕԴԱՆԱՎԻ ԱՊԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ
CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AIRCRAFT
N XXX


1. Նախկին ազգային և գրանցման նիշերը

Previous nationality and registration marks.................................................................................................

 

2. Օդանավի տիպը և նշանակությունը

 

Aircraft type and category ...........................................................................................................................

 

3. Սերիայի/գործարանային համարը

 

Serial or manufactory N ................................................................................................................................

 

4. Օդանավի վերջին սեփականատերը

Last owner of the aircraft..............................................................................................................................

.......................................................................................................................... ...................................................

 

Սույնով հավաստվում է, որ տվյալ օդանավը «   » 20  թ. հանված է Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի Ռեգիստրից՝ 1944 թվականի դեկտեմբերի 7-ի «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» Կոնվենցիային և 2007 թվականի փետրվարի 22-ի «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:

It is hereby certified that the above aircraft has been deleted from the Register of the Republic of Armenia on __________  _____ 200_ in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and with the Aviation Law of the Republic of Armenia.

 

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department .................................................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)


Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________  _____”20__թ.

(հավելվածը խմբ. 25.04.07 N 66-Ն, փոփ. 21.12.10 N 231-Ն, 04.11.14 N 276-Ն)

Հավելված 8

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությանը

Հ Ա Յ Տ

(հավելվածը փոփ. 13.02.06 N 25-Ն, 21.12.10 N 231-Ն, 04.11.14 N 276-Ն)

Հավելված 9


Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությանը

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

(հավելվածը փոփ. 13.02.06 N 25-Ն, 21.12.10 N 231-Ն, 04.11.14 N 276-Ն)

Հավելված 10

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
REPUBLIC OF ARMENIA

 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS OF CIVIL AIRCRAFT
N XXXX

1. Ազգային և

գրանցման նիշերը

Nationality and

registration marks


 

...................................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից

օդանավի նշագրումը

Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft

 

.......................................................................................

 

.......................................................................................

3. Օդանավի սերիայի

համարը

Aircraft serial number


 

...................................

 

4. Օդանավի նշանակությունը ........................................................................................................................

 

Categories ...................................................................................................................................................

 

5. Օդանավի սեփականատերը .........................................................................................................................

 

Name of owner ..............................................................................................................................................

 

6. Օդանավի շահագործողը ..............................................................................................................................

 

Operator of the aircraft ................................................................................................................................

 

7. Լրացուցիչ տեղեկություն .............................................................................................................................

 

Additional information .....................................................................................................................................

 

8. Սույն Օդանավի Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը տրված է 1944 թվականի դեկտեմբերի 7-ի «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» Կոնվենցիային և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 192-Ն հրամանին համապատասխան և վերաբերում է նշված օդանավին, որը համարվում է թռիչքներին պիտանի այն պայմանով, որ տեխնիկական սպասարկումը և շահագործումը համապատասխանում է վերը նշված նորմերի պահանջներին և շահագործման սահմանափակումներին:

This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and GDCA RA Director's order number 192-N dated 9 December 2004 in respect of the abovementioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.

 

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department ...........................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

 

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________   _____”20__թ.

(հավելվածը խմբ. 25.04.07 N 66-Ն, փոփ. 21.12.10 N 231-Ն)

 

Հավելված 11


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
REPUBLIC OF ARMENIA

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ
EXPORT CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS
N XXX

Սույն սերտիֆիկատը հավաստում է, որ ներքոհիշյալ արտադրանքը ստուգված է մինչ վկայականի վավերացումը և համարվում է պիտանի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

Սույն վկայականը չի հավաստում համապատասխանությունը պետությունների միջև կնքած որևէ համաձայնագրին կամ պայմանագրին և չի տալիս այլ երկրում օդանավի շահագործման թույլտվություն:

This certifies that the product identified below has been examined as of the date of this Certificate and considered airworthy in accordance with the legislation of the Republic of Armenia.
This certificate in no way attests to compliance with any agreements or contracts between the states, nor does it constitute authority to operate the aircraft in the other state.

 1. Արտադրանքը .......................................................

Product

5. Տեղադրված շարժիչների տիպը ...........................

և գործարանային համարները

Engine model and serial number

 2. Արտադրողը ........................................................................................................................

Manufacturer


 3.
Սերիական համարը .............................................................................................................

Serial number

 4.  c  Նոր       Նոր վերանորոգված 6. Պտուտակի տիպը ..................................................

      
New


Newly overhauled

 

Propeller model

 

Օգտագործված օդանավ

Used aircraft


7. Օդանավի արտահանման երկիրը ...............................................................
State to which exported

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department Department ...........................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

 

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________  _____”20__թ.
Ուժի մեջ է մինչև
Validity ______________  _____”20__թ.

(հավելվածը խմբ. 25.04.07 N 66-Ն, փոփ. 21.12.10 N 231-Ն)

 

Հավելված 12

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
REPUBLIC OF ARMENIA

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT

2.  ՕԴԱՆԱՎԻ ԱՂՄՈՒԿԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
  AIRCRAFT NOISE CERTIFICATE

3. Document number: XXXX

 4. Ազգային և գրանցման

նիշերը

Nationality and

registration marks:

 

............................................

 5. Օդանավ արտադրողը և արտադրողի կողմից

օդանավի նշագրումը

Manufacturer and manufacturer's designation:

 

.....................................................................

.....................................................................

 6. Օդանավի սերիայի

համարը

Aircraft serial number:

 

...........................................

 7. Շարժիչ

Engine:
.............................................................

 8. Օդային պտուտակ*

Propeller:*
............................................................

 9. Թռիչքային առավելագույն

զանգված

Maximum take-off mass:

............................................kg

 10. Վայրէջքային առավելագույն

 զանգված*

Maximum landing mass*:


................................................................kg

 11. Աղմուկի սերտիֆիկացման

 ստանդարտ

Noise certification Standard


............................................................

 12. Աղմուկի սերտիֆիկացման կիրառվող ստանդարտներին համապատասխանեցնելու նպատակով

ներդրված լրացուցիչ ձևափոխումներ

Additional modifications incorporated for the purpose of compliance with the applicable noise certification

Standards:
.......................................................................................................................................................................................

 13. Աղմուկի
մակարդակը
վազքուղու կողքից/
լրիվ հզորության*
Lateral/full-power noise
level:*
................................................

 14. Աղմուկի
մակարդակը
վայրէջքի
ժամանակ*
Approach noise level:*

.....................................
 15. Աղմուկի
մակարդակը
բարձրության
հավաքման
ժամանակ*
Flyover noise level:*
...............................

 16. Աղմուկի
մակարդակը վրայով
անցման ժամանակ*
Overflight noise level:*


...................................

17. Աղմուկի
մակարդակը թռիչքի պահին*
Take-off noise level:*

.........................
Նշումներ
Remarks:

 18. Սույն վկայականը վերոհիշյալ օդանավին տրված է Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի Կոնվենցիայի 16-րդ Հավելվածի I հատորի համաձայն, որը համարվում է Աղմուկի սերտիֆիկացման նշված ստանդարտին համապատասխանող, երբ այն սպասարկվում և շահագործվում է համապատասխան պահանջներն ու շահագործման սահմանափակումները հաշվի առնելով:
  This noise certificate is issued pursuant to Volume I of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, in respect of the above-mentioned aircraft, which is considered to comply with the indicated noise Standard when maintained and operated in accordance with the relevant requirements and operating limitations.

Կ.Տ.

19. Տրված է

Seal

Date of Issue _____________  _____”20__թ.

20. Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department .......................................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

 

 

* Այս սյունակները կարող են չլրացվել՝ կախված Աղմուկի սերտիֆիկացման ստանդարտից
* These boxes may be omitted depending on the noise certification Standard.

 

(հավելվածը խմբ. 25.04.07 N 66-Ն, փոփ. 21.12.10 N 231-Ն)

Հավելված 13

ՑԱՆԿ

 

ԿԱՐԳԻ 5-ՐԴ ԵՎ 11-ՐԴ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ

 

Հ/հ

Օդանավի տիպը

1

 ԻԼ - 76, ԻԼ - 76Տ, ԻԼ - 76ՏԴ

2

 ՏՈՒ - 134Ա-3, ՏՈՒ - 134Բ-3

3

 ԱՆ - 12, ԱՆ - 12Բ, ԱՆ - 12ՏԲ, ԱՆ -12ԲԿ, ԱՆ - 12ԲՊ

4

 ԱՆ - 26, ԱՆ - 26Բ

5

 Մի - 8Տ, Մի-8ՄՏՎ

 

(հավելվածը լրաց. 13.02.06 N 25-Ն, խմբ. 21.12.10 N 231-Ն)

 

Հավելված 14

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
REPUBLIC OF ARMENIA

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT

ՕԴԱՆԱՎԻ ԹՌԻՉՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
PERMIT TO FLY OF AIRCRAFT
N XXXX

1. Ազգային և

գրանցման նիշերը

Nationality and

registration marks

 

....................................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից

օդանավի նշագրումը

Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft

 

........................................................................................

........................................................................................

3. Օդանավի

սերիայի

համարը

Aircraft serial

number

....................................

 

4. Թույլտվության բովանդակությունը ..................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

The permit covers ..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

5. Սահմանափակումներ/Նշումներ

Limitation/ Remarks

 

 

Սույնով ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը ՔԱԳՎ պետի 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 192-Ն հրամանի համաձայն թույլ է տալիս տվյալ  ինքնաթիռի ներքոհիշյալ հատուկ պայմաններով թռիչքը ՀՀ օդային տարածքում: Սույն թույլտվությունը գործում է նաև այլ երկրների օդային տարածքներում թռիչքներ իրականացնելու նպատակով՝ տվյալ երկրների համապատասխան մարմինների կողմից լրացուցիչ թույլտվության առկայության պայմանով:

The General department of civil aviation at the government of the Republic of Armenia granted by virtue of the Order No. 192-Ն hereby permit noted aircraft to fly within the airspace of the Republic of Armenia. This permit is also valid for flight within other States provided separate approval is obtained from the competent authorities of such States.

 

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department Department...........................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

 

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________  "_____"”20__թ.

(հավելվածը լրաց. 25.04.07 N 66-Ն, փոփ. 21.12.10 N 231-Ն)

 

Հավելված 15

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
REPUBLIC OF ARMENIA

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT

ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ
CERTIFICATE OF REGISTRATION OF STATE AIRCRAFT
N XXXX

1.Ազգային և գրանցման նիշերը
Nationality and
registration marks

....................................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից
օդանավի նշագրումը
Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft

........................................................................................

........................................................................................

3. Օդանավի սերիայի
համարը
Aircraft serial
number ...................................

4. Օդանավի նշանակությունը ........................................................................................................................
Categories ...................................................................................................................................................

5. Օդանավի սեփականատերը .........................................................................................................................
Name of owner ..............................................................................................................................................

6. Սեփականատիրոջ գտնվելու վայրը ............................................................................................................
Address of owner .........................................................................................................................................

 

7. Սույնով հավաստվում է, որ տվյալ օդանավը սահմանված կարգով գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի պետական Ռեգիստրում՝ «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:
It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered into the Aircraft State Register of the Republic of Armenia.

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ
Director of Airworthiness Department ...........................................................................

  (Ստորագրություն, Ազգանուն)
(Signature, Name)

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date օf Issue _____________ _____ 20__թ.

Սույն սերտիֆիկատը տրված է միայն գրանցման նպատակով և չի հանդիսանում օդանավի
սեփականության իրավունք հավաստող փաստաթուղթ:
This Certificate is issued for registration purpose only and is not to certify the right for aircraft ownership.

(հավելվածը լրաց. 04.11.14 N 276-Ն)

 

  

 Հավելված 16

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
REPUBLIC OF ARMENIA

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ 
ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT

ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS OF STATE AIRCRAFT
N XXXX 

1. Ազգային և
գրանցման նիշերը
Nationality and
registration marks

...................................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից
օդանավի նշագրումը
Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft

.......................................................................................

.......................................................................................

3.Օդանավի սերիայի
համարը
Aircraft serial number

...................................

4. Օդանավի նշանակությունը ........................................................................................................................
Categories ...................................................................................................................................................

5. Օդանավի սեփականատերը .........................................................................................................................
Name of
owner ..............................................................................................................................................

6. Լրացուցիչ տեղեկություն .............................................................................................................................
Additional
information .....................................................................................................................................

7. Սույն Օդանավի Թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատը տրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 192-Ն հրամանին համապատասխան և վերաբերում է նշված օդանավին, որը համարվում է թռիչքներին պիտանի այն պայմանով, որ տեխնիկական սպասարկումը և շահագործումը համապատասխանում է վերը նշված նորմերի պահանջներին և շահագործման սահմանափակումներին:

This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the GDCA RA Director's order number 192-N dated 9 December 2004 in respect of the abovementioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent requirements and operating limitations.

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department ...........................................................................

1.Ազգային և գրանցման նիշերը
Nationality and
registration marks

....................................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից
օդանավի նշագրումը
Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft

........................................................................................

........................................................................................

3. Օդանավի սերիայի
համարը
Aircraft serial
number ...................................

4. Օդանավի նշանակությունը ........................................................................................................................
Categories ...................................................................................................................................................

5. Օդանավի սեփականատերը .........................................................................................................................
Name of owner ..............................................................................................................................................

6. Սեփականատիրոջ գտնվելու վայրը ............................................................................................................
Address of owner .........................................................................................................................................

 

7. Սույնով հավաստվում է, որ տվյալ օդանավը սահմանված կարգով գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի պետական Ռեգիստրում՝ «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:
It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered into the Aircraft State Register of the Republic of Armenia.

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ
Director of Airworthiness Department ...........................................................................

  (Ստորագրություն, Ազգանուն)
(Signature, Name)

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date օf Issue _____________ _____ 20__թ.

Սույն սերտիֆիկատը տրված է միայն գրանցման նպատակով և չի հանդիսանում օդանավի
սեփականության իրավունք հավաստող փաստաթուղթ:
This Certificate is issued for registration purpose only and is not to certify the right for aircraft ownership.

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________ _____”20__թ.

Ուժի մեջ է մինչև
Validity ______________ _____”20__թ.

(հավելվածը լրաց. 04.11.14 N 276-Ն)

(կարգը լրաց., խմբ., փոփ. 13.02.06 N 25-Ն, խմբ., լրաց. 25.04.07 N 66-Ն, փոփ. 27.12.07 N 216-Ն, փոփ., լրաց. 27.12.08 N 188-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 21.12.10 N 231-Ն, 04.11.14 N 276-Ն)