Համարը 
N 29-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.04.01/8(520) Հոդ.70
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
04.03.2015
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.03.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.04.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԿՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

17 մարտի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60015087

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

4 մարտի 2015 թ.
ք. Երևան

N 29-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԿՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել էլեկտրաէներգետիկական համակարգում վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում արտահանման նպատակով էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (բաշխող-հաղորդող) պայմանագրի օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Հաստատել էլեկտրաէներգետիկական համակարգում վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում ներկրման նպատակով էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (հաղորդող-բաշխող) պայմանագրի օրինակելի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահի տեղակալ

Շ. Կիրակոսյան

 

 

Հավելված N 1

Հաստատված է

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի

2015 թվականի մարտի 4-ի

N 29-Ն որոշմամբ

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ (ԲԱՇԽՈՂ-ՀԱՂՈՐԴՈՂ)

 

____ _____________ 20_ թվական                                                    ք.__________________

________________________________________________________________________________,

(ընկերության անվանումը)

այսուհետ՝ Բաշխող, ի դեմս ________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մի կողմից, և

________________________________________________________________________________,

(ընկերության անվանումը)

այսուհետ՝ Հաղորդող, ի դեմս ______________________________________________________

________________________________________________________________________________,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մյուս կողմից, այսուհետ համատեղ կոչվելով Կողմեր, իսկ առանձին՝ Կողմ, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

 

1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1. Սույն պայմանագրում օգտագործվող հասկացություններն են.

1) Հանձնաժողով` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով,

2) վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակ՝ էլեկտրաէներգետիկական համակարգում առաջացած իրավիճակ, երբ պատվիրված պահուստային հզորություններով հնարավոր չէ իրականացնել տնտեսական կարգավարում,

3) Համակարգի օպերատոր` էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ,

4) Հաշվարկային կենտրոն` էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային կենտրոնի ծառայության մատուցման լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ,

5) Հաշվարկային ամիս՝ ժամանակահատված, որի գործողությունը սկսվում է օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 0000-ին և ավարտվում է վերջին օրվա ժամը 2400-ին:

 

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

2. Վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում Հաղորդողը Բաշխողից գնում է էլեկտրական էներգիա՝ համաձայն Հանձնաժողովի հաստատած էլեկտրաէներգետիկական համակարգում վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում էլեկտրական էներգիայի ներկրման և արտահանման կարգի:

 

3. ՍԱԿԱԳԻՆԸ

 

3. Հաղորդողի կողմից վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում էլեկտրական էներգիայի գնումը Բաշխողից իրականացվում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի էլեկտրական էներգիայի գործող սակագների հաշվարկներով նախատեսված հաշվարկային տարվա հաշվեկշիռը եզրափակող կայանի էլեկտրական էներգիայի սակագնային դրույքով (երկդրույք սակագնային համակարգ) կամ սակագնով (միադրույք սակագնային համակարգ): Էլեկտրական էներգիայի գնման գինն ամրագրվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում:

4. Հանձնաժողովի կողմից սակագնի փոփոխման դեպքում նոր սակագինն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից: Նման դեպքերում Կողմերը պարտավոր են համապատասխան փոփոխություններ կատարել սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում:

 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

5. Սույն պայմանագրի շրջանակում Կողմերը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, այլ օրենքներով և Հանձնաժողովի իրավական ակտերով:

6. Բաշխողը պարտավորվում է՝

1) ապահովել էլեկտրական էներգիայի հանձնումը Հաղորդողին արտահանման կետում,

2) ստորագրել և ներկայացնել վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը՝ այն ստանալուց հետո ___ օրվա ընթացքում,

3) վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ հաշիվ-ապրանքագիր ներկայացնել Հաղորդողին՝ սույն պայմանագրում սահմանված ժամկետում,

4) իր միջոցներով իրականացնել իր սեփականությունը հանդիսացող՝ սույն պայմանագրով ամրագրված առևտրային հաշվառքի սարքերի սպասարկումը, շահագործումը և պահպանումը,

5) Հաղորդողի հետ համաձայնեցված կարգով ապահովել Հաղորդողի լիազոր ներկայացուցչի մուտքը իր տարածք՝ անհրաժեշտ զննումներ (ստուգումներ) կատարելու համար:

7. Հաղորդողը պարտավորվում է՝

1) գնել Բաշխողի հանձնած էլեկտրական էներգիան և վճարել դրա համար սույն պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետում,

2) ստորագրել և ներկայացնել վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը՝ այն ստանալուց հետո ___ օրվա ընթացքում,

3) իր միջոցներով իրականացնել իր սեփականությունը հանդիսացող սույն պայմանագրով ամրագրված առևտրային հաշվառքի սարքերի սպասարկումը, շահագործումը և պահպանումը,

4) Բաշխողի հետ համաձայնեցված կարգով ապահովել Բաշխողի լիազոր ներկայացուցչի մուտքը իր տարածք՝ անհրաժեշտ զննումներ (ստուգումներ) կատարելու համար:

 

5. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

 

8. Էլեկտրական էներգիան հաշվառում է Հաշվարկային կենտրոնը` Հանձնաժողովի 2004 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 110-Ն որոշմամբ հաստատված էլեկտրաէներգիայի (հզորության) հաշվառման կարգի համաձայն:

9. Հաշվարկային ամսվա վերջին օրվա դրությամբ հաշվառքի սարքերի (հավելված N 2) տվյալների հիման վրա Հաշվարկային կենտրոնը կազմում է վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը (հավելված N 3) և ներկայացնում Կողմերի ստորագրմանը մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա ____-ը:

 

6. ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

10. Վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը ստորագրելուց հետո մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա 15-ը Բաշխողը կազմում է հաշիվ-ապրանքագիր և ներկայացնում Հաղորդողին:

11. Հաղորդողը Հաշվարկային ամսվա ընթացքում գնված էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարումը կատարում է մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա 25-ը:

 

7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

12. Վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում էլեկտրական էներգիայի ընդունում-հանձնումը Կողմերն իրականացնում են արտահանման կետում:

13. Վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում Համակարգի օպերատորը կարող է դադարեցնել էլեկտրական էներգիայի արտահանումը՝ այդ մասին գրավոր տեղյակ պահելով Հաղորդողին, Բաշխողին և Հաշվարկային կենտրոնին՝ հետևյալ դեպքերում՝

1) էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հուսալիության և անվտանգության խախտման կամ խախտման առաջացման վտանգի դեպքում,

2) էլեկտրամատակարարման անխուսափելի սահմանափակումներ պահանջող իրավիճակներում:

14. Կողմերը պարտավոր են սույն պայմանագրի պատճենները տրամադրել Հաշվարկային կենտրոնին և Համակարգի օպերատորին:

15. ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________:

 

8. ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

 

16. Սույն պայմանագրի առնչությամբ Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերից մեկի գրավոր դիմումի դեպքում՝ Հանձնաժողովի միջնորդությամբ՝ նրա կողմից սահմանված կարգով: Սույն պայմանը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը՝ վեճերը լուծելու դատական կարգով:

17. Եթե տարաձայնության առարկան Հաշվարկային կենտրոնի ներկայացրած՝ վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտն է, ապա ցանկացած դեպքում Կողմերը պարտավոր են ստորագրել այդ ակտը, իսկ Հաղորդողը պարտավոր է կատարել վճարումը, որից հետո միայն լուծել տարաձայնությունը: Տարաձայնություն ունեցող Կողմը պարտավոր է վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ստորագրած ակտին կցել հատուկ կարծիք:

 

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

18. Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում սույն պայմանագրով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով:

19. Սույն պայմանագրի 11-րդ կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում Բաշխողն իրավունք ունի Հաղորդողից պահանջել վճարելու տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով:

 

10. ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ

 

20. Կողմերը սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների խախտման համար պատասխանատվություն չեն կրում, եթե այն հետևանք է ֆորս մաժորի: Սույն պայմանագրի իմաստով ֆորս մաժոր են համարվում արտակարգ և անկանխելի այն դեպքերն ու հանգամանքները, որոնք առաջացել են կողմերի կամքից անկախ և միևնույն ժամանակ անկախ վերջիններիս գործադրած ջանքերից խոչընդոտել են պարտավորությունների կատարմանն ուղղված կողմերի գործողություններին: Սույն պայմանագրի իմաստով արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ են բնական և տեխնածին աղետները, բնության ուժերի արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբուքեր, սողանքներ), գործադուլները, հասարակական անկարգությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ապստամբությունները: Սույն կետը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը՝ նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել Հանձնաժողով՝ դրանք ֆորս մաժոր ճանաչելու համար:

21. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ վիճակների մասին անհապաղ տեղեկացնել միմյանց՝ նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր ժամկետները:

 

11. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

22. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցման պահից և գործում է մինչև _________________________:

23. Սույն պայմանագիրը կարող է փոփոխվել փոխադարձ համաձայնությամբ: Փոփոխված պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցման պահից:

24. Հանձնաժողովի կողմից էլեկտրաէներգետիկական համակարգում վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում արտահանման նպատակով էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (Բաշխող-Հաղորդող) պայմանագրի նոր օրինակելի ձև հաստատելու կամ գործող օրինակելի ձևում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու դեպքում դրանք ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից: Կողմերը պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ, կամ լրացումներ կատարել գործող պայմանագրում:

25. Սույն պայմանագիրը կազմված է 3 օրինակից՝ մեկական Կողմերից յուրաքանչյուրի և Հանձնաժողովի համար:

 

12. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

26. Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող հավելվածներն են՝

1) էլեկտրական էներգիայի գների մասին համաձայնագիրը (հավելված N 1),

2) էլեկտրական էներգիայի հաշվառքի սարքերի մասին համաձայնագիրը (հավելված N 2),

3) վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը (հավելված N 3):

 

13. ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

Բաշխող`

Հաղորդող՝

գտնվելու վայրը _________________ գտնվելու վայրը ________________
Հ/Հ _________________________ Հ/Հ _________________________
Հեռախոս ___________________ Հեռախոս ___________________
Ֆաքս ______________________ Ֆաքս ______________________ 
Գործունեության լիցենզիա N ______ Գործունեության լիցենզիա N ______
Ղեկավար _______________________ Ղեկավար _______________________
   

________________________________(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

______________________________(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

Կ.Տ.

 

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

Գրանցված է ___ _____________20__թվականի

Գրանցման N _______            

Կ.Տ.

Պատասխանատու ________________________________

                                                 (ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 

 

Հավելված N 1
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի
հետևանքով առաջացած իրավիճակներում
արտահանման նպատակով էլեկտրական
էներգիայի առուվաճառքի (Բաշխող-Հաղորդող)
20__թվականի ________ ____
N__ պայմանագրի

 

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Սույն համաձայնագրով Հաղորդողը և Բաշխողը փոխադարձ համաձայնությամբ սահմանում են Հաղորդողի կողմից Բաշխողից գնվող էլեկտրական էներգիայի հետևյալ սակագինը՝ ___________ դրամ/կՎտժ:

2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից էլեկտրաէներգետիկական համակարգի էլեկտրական էներգիայի գործող սակագների հաշվարկներով նախատեսված հաշվարկային տարվա հաշվեկշիռը եզրափակող կայանի համար սահմանված էլեկտրական էներգիայի

______________________________________________________________________________

(սակագնային դրույքն է (երկդրույք սակագնային համակարգ) կամ սակագինն է (միադրույք սակագնային համակարգ)

___________ դրամ/կՎտժ:

 

 

ԲԱՇԽՈՂ

ՀԱՂՈՐԴՈՂ

_________________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

____________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

___ ________________ 20__ թվական

___ ________________ 20__ թվական

Կ.Տ.

Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 2
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի
հետևանքով առաջացած իրավիճակներում
արտահանման նպատակով էլեկտրական
էներգիայի առուվաճառքի (Բաշխող-Հաղորդող)
20__թվականի ________ ____
N__ պայմանագրի

 

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՔԻ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Առևտրային և վերստուգիչ հաշվառքի սարքերը.

Առևտրային
հաշվառքի սարքերի տեղադրման վայրերը

Առևտրային հաշվառքի սարքերի համարը և տեսակը

Հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների փոխարկման գործակիցները

Վերստուգիչ հաշվառքի սարքերի տեղադրման վայրերը, համարը և տեսակը

Հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների փոխարկման գործակիցները

Kհտ

Kլտ

Kհտ xKլտ

Kհտ

Kլտ

Kհտ xKլտ

                 
                 

2. Առևտրային հաշվառքի սարքերը տնօրինում և սպասարկում է ____________________________ __________________________ -ը:

3. Վերստուգիչ հաշվառքի սարքերը տնօրինում և սպասարկում է ____________________________ __________________________ -ը:

 

ԲԱՇԽՈՂ

ՀԱՂՈՐԴՈՂ

________________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

____________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

___ ________________ 20__ թվական

___ ________________ 20__ թվական

Կ.Տ.

Կ.Տ.

 

Համաձայնեցված է

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

____________________________________

(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 

__ ______20 __թվական

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 3
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի
հետևանքով առաջացած իրավիճակներում
արտահանման նպատակով էլեկտրական
էներգիայի առուվաճառքի (Բաշխող-Հաղորդող)
20__թվականի ________ ____
N__ պայմանագրի

 

Ա Կ Տ

 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հաղորդող _______________________________________________________________________

Բաշխող _________________________________________________________________________

Հաշվարկային ժամանակաշրջան __ ______ 20__ թվականից մինչև __ ______ 20_ թվականը

Բաշխողի կողմից Հաղորդողին վաճառված էլեկտրական էներգիայի քանակը՝ ____________ կՎտժ

Հիմքը ___________________________________________________________________________

 

ԲԱՇԽՈՂ

ՀԱՂՈՐԴՈՂ

________________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

____________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

___ ________________ 20__ թվական

___ ________________ 20__ թվական

Կ.Տ.

Կ.Տ.

 

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

__________________________________

(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 

__ ______20 __թվական

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 2

Հաստատված է

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2015 թվականի մարտի 4-ի

N 29-Ն որոշմամբ

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԿՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ (ՀԱՂՈՐԴՈՂ-ԲԱՇԽՈՂ)

 

____ _____________ 20_ թվական

ք.__________________

________________________________________________________________________________,

(ընկերության անվանումը)

այսուհետ՝ Հաղորդող, ի դեմս ______________________________________________________

________________________________________________________________________________,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մի կողմից, և

________________________________________________________________________________,

(ընկերության անվանումը)

Այսուհետ` Բաշխող, ի դեմս _________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մյուս կողմից, այսուհետ համատեղ կոչվելով Կողմեր, իսկ առանձին՝ Կողմ, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

 

1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1. Սույն պայմանագրում օգտագործվող հասկացություններն են.

1) Հանձնաժողով` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով,

2) վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակ՝ էլեկտրաէներգետիկական համակարգում առաջացած իրավիճակ, երբ պատվիրված պահուստային հզորություններով հնարավոր չէ իրականացնել տնտեսական կարգավարում,

3) Համակարգի օպերատոր` էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ,

4) Հաշվարկային կենտրոն` էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային կենտրոնի ծառայության մատուցման լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ,

5) Հաշվարկային ամիս՝ ժամանակահատված, որի գործողությունը սկսվում է օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 0000-ին և ավարտվում է վերջին օրվա ժամը 2400-ին:

 

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

2. Վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում Հաղորդողը Բաշխողին վաճառում է էլեկտրական էներգիա` համաձայն Հանձնաժողովի հաստատած էլեկտրաէներգետիկական համակարգում վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում էլեկտրական էներգիայի ներկրման և արտահանման կարգի:

 

3. ՍԱԿԱԳԻՆԸ

 

3. Հաղորդողի կողմից վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում՝ էլեկտրական էներգիայի վաճառքը Բաշխողին իրականացվում է Հանձնաժողովի կողմից Հաղորդողի համար սահմանված ներկրման սակագնով: Էլեկտրական էներգիայի վաճառքի գինն ամրագրվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում:

4. Հանձնաժողովի կողմից սակագնի փոփոխման դեպքում նոր սակագինն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից: Նման դեպքերում կողմերը պարտավոր են համապատասխան փոփոխություններ կատարել սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում:

 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

5. Սույն պայմանագրի շրջանակում Կողմերը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, այլ օրենքներով և Հանձնաժողովի իրավական ակտերով:

6. Հաղորդողը պարտավորվում է՝

1) ապահովել էլեկտրական էներգիայի հանձնումը Բաշխողին ներկրման կետում,

2) ստորագրել և ներկայացնել վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը՝ այն ստանալուց հետո ___ օրվա ընթացքում,

3) վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ հաշիվ-ապրանքագիր ներկայացնել Բաշխողին՝ սույն պայմանագրում սահմանված ժամկետում,

4) իր միջոցներով իրականացնել իր սեփականությունը հանդիսացող՝ սույն պայմանագրով ամրագրված առևտրային հաշվառքի սարքերի սպասարկումը, շահագործումը և պահպանումը,

5) Բաշխողի հետ համաձայնեցված կարգով ապահովել Բաշխողի լիազոր ներկայացուցչի մուտքը իր տարածք՝ անհրաժեշտ զննումներ (ստուգումներ) կատարելու համար:

7. Բաշխողը պարտավորվում է՝

1) գնել Հաղորդողի հանձնած էլեկտրական էներգիան և վճարել դրա համար սույն պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետում,

2) ստորագրել և ներկայացնել վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը՝ այն ստանալուց հետո ___ օրվա ընթացքում,

3) իր միջոցներով իրականացնել իր սեփականությունը հանդիսացող սույն պայմանագրով ամրագրված առևտրային հաշվառքի սարքերի սպասարկումը, շահագործումը և պահպանումը,

4) Հաղորդողի հետ համաձայնեցված կարգով ապահովել Հաղորդողի լիազոր ներկայացուցչի մուտքը իր տարածք՝ անհրաժեշտ զննումներ (ստուգումներ) կատարելու համար։

 

5. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

 

8. Էլեկտրական էներգիան հաշվառում է Հաշվարկային կենտրոնը` Հանձնաժողովի 2004 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 110-Ն որոշմամբ հաստատված էլեկտրաէներգիայի (հզորության) հաշվառման կարգի համաձայն:

9. Հաշվարկային ամսվա վերջին օրվա դրությամբ հաշվառքի սարքերի (հավելված N 2) տվյալների հիման վրա Հաշվարկային կենտրոնը կազմում է վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը (հավելված N 3) և ներկայացնում Կողմերի ստորագրմանը մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա ____-ը:

 

6. ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

10. Վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը ստորագրելուց հետո մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա 15-ը Հաղորդողը կազմում է հաշիվ-ապրանքագիր և ներկայացնում Բաշխողին:

11. Բաշխողը Հաշվարկային ամսվա ընթացքում գնված էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարումը կատարում է մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա 25-ը:

 

7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

12. Վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում էլեկտրական էներգիայի ընդունում-հանձնումը Կողմերն իրականացնում են ներկրման կետում:

13. Կողմերը պարտավոր են սույն պայմանագրի պատճենները տրամադրել Հաշվարկային կենտրոնին և Համակարգի օպերատորին:

14. ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________:

 

8. ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

 

15. Սույն պայմանագրի առնչությամբ Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերից մեկի գրավոր դիմումի դեպքում՝ Հանձնաժողովի միջնորդությամբ՝ նրա կողմից սահմանված կարգով: Սույն պայմանը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը՝ վեճերը լուծելու դատական կարգով:

16. Եթե տարաձայնության առարկան Հաշվարկային կենտրոնի ներկայացրած՝ վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտն է, ապա ցանկացած դեպքում Կողմերը պարտավոր են ստորագրել այդ ակտը, իսկ Բաշխողը պարտավոր է կատարել վճարումը, որից հետո միայն լուծել տարաձայնությունը: Տարաձայնություն ունեցող Կողմը պարտավոր է վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ստորագրած ակտին կցել հատուկ կարծիք:

 

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

17. Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում սույն պայմանագրով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով:

18. Սույն պայմանագրի 11-րդ կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում, Հաղորդողը իրավունք ունի Բաշխողից պահանջել վճարելու տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով:

 

10. ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ

 

19. Կողմերը սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների խախտման համար պատասխանատվություն չեն կրում, եթե այն հետևանք է ֆորս մաժորի: Սույն պայմանագրի իմաստով ֆորս մաժոր են համարվում արտակարգ և անկանխելի այն դեպքերն ու հանգամանքները, որոնք առաջացել են կողմերի կամքից անկախ և միևնույն ժամանակ անկախ վերջիններիս գործադրած ջանքերից խոչընդոտել են պարտավորությունների կատարմանն ուղղված կողմերի գործողություններին: Սույն պայմանագրի իմաստով արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ են համարվում բնական և տեխնածին աղետները, բնության ուժերի արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբուքեր, սողանքներ), գործադուլները, հասարակական անկարգությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ապստամբությունները: Սույն կետը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել Հանձնաժողով՝ դրանք ֆորս մաժոր ճանաչելու համար:

20. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ վիճակների մասին անհապաղ տեղեկացնել միմյանց՝ նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր ժամկետները:

 

11. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

21. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցման պահից և գործում է մինչև _________________________:

22. Սույն պայմանագիրը կարող է փոփոխվել փոխադարձ համաձայնությամբ: Փոփոխված պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցման պահից:

23. Հանձնաժողովի կողմից էլեկտրաէներգետիկական համակարգում վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակներում ներկրման նպատակով էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (Հաղորդող-Բաշխող) պայմանագրի նոր օրինակելի ձև հաստատելու կամ գործող օրինակելի ձևում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու դեպքում դրանք ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից: Կողմերը պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ, կամ լրացումներ կատարել գործող պայմանագրում:

24. Սույն պայմանագիրը կազմված է 3 օրինակից՝ մեկական Կողմերից յուրաքանչյուրի և Հանձնաժողովի համար:

 

12. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

25. Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող հավելվածներն են՝

1) էլեկտրական էներգիայի գների մասին համաձայնագիրը (հավելված N 1),

2) էլեկտրական էներգիայի հաշվառքի սարքերի մասին համաձայնագիրը (հավելված N 2),

3) վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը (հավելված N 3):

 

13. ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

Հաղորդող՝

Բաշխող`
գտնվելու վայրը _________________ գտնվելու վայրը ________________
Հ/Հ _________________________ Հ/Հ _________________________
Հեռախոս ___________________ Հեռախոս ___________________
Ֆաքս ______________________ Ֆաքս ______________________
Գործունեության լիցենզիա N ______ Գործունեության լիցենզիա N ______
Ղեկավար _______________________ Ղեկավար _______________________
   

________________________________(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

______________________________(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

Կ.Տ.

 

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

 

Գրանցված է ___ _____________20__թվականի

 

Գրանցման N _______                           

   Կ.Տ.

 

Պատասխանատու ________________________________

                                                  (ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 

 

Հավելված N 1
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի
հետևանքով առաջացած իրավիճակներում
ներկրման նպատակով էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (Հաղորդող- Բաշխող)
20__թվականի ________ ____
N__ պայմանագրի

 

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Սույն համաձայնագրով Հաղորդողը և Բաշխողը փոխադարձ համաձայնությամբ սահմանում են Հաղորդողի կողմից Բաշխողին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի հետևյալ սակագինը՝ ___________ դրամ/կՎտժ:

2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Հաղորդողի համար սահմանված էլեկտրական էներգիայի ներկրման սակագինն է ____________ դրամ/կՎտժ:

 

ՀԱՂՈՐԴՈՂ

ԲԱՇԽՈՂ

________________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

____________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն,  ազգանուն)

___ ________________ 20__ թվական

___ ________________ 20__ թվական

Կ.Տ.

Կ.Տ.

 

Հավելված N 2
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի
հետևանքով առաջացած իրավիճակներում
ներկրման նպատակով էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (Հաղորդող- Բաշխող)
20__թվականի ________ ____
N__ պայմանագրի

 

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՔԻ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Առևտրային և վերստուգիչ հաշվառքի սարքերը.

Առևտրային
հաշվառքի սարքերի տեղադրման վայրերը

Առևտրային հաշվառքի սարքերի համարը և տեսակը

Հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների փոխարկման գործակիցները

Վերստուգիչ հաշվառքի սարքերի տեղադրման վայրերը, համարը և տեսակը

Հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների փոխարկման գործակիցները

Kհտ

Kլտ

Kհտ xKլտ

Kհտ

Kլտ

Kհտ xKլտ

                 
                 

2. Առևտրային հաշվառքի սարքերը տնօրինում և սպասարկում է ___________________________ __________________________ -ը:

3. Վերստուգիչ հաշվառքի սարքերը տնօրինում և սպասարկում է ___________________________ __________________________ -ը:

 

ՀԱՂՈՐԴՈՂ

ԲԱՇԽՈՂ

________________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն,  ազգանուն)

____________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն,  ազգանուն)

___ ________________ 20__ թվական

___ ________________ 20__ թվական

Կ.Տ.

Կ.Տ.

 

Համաձայնեցված է

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

____________________________________

(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 

__ ______20 __թվական

 

Կ.Տ.

 

Հավելված N 3
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում
վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի
հետևանքով առաջացած իրավիճակներում
ներկրման նպատակով էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (Հաղորդող- Բաշխող)
20__թվականի ________ ____
N__ պայմանագրի

 

Ա Կ Տ

 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Բաշխող _______________________________________________________________________

Հաղորդող _______________________________________________________________________

Հաշվարկային ժամանակաշրջան __ ______ 20__ թվականից մինչև __ ______ 20_ թվականը

Ընդամենը վաճառված էլեկտրական էներգիայի քանակը՝ ____________ կՎտժ

Հիմքը ___________________________________________________________________________

 

ՀԱՂՈՐԴՈՂ

ԲԱՇԽՈՂ

________________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն

____________________________
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն

___ ________________ 20__ թվական

___ ________________ 20__ թվական

Կ.Տ.

Կ.Տ.

 

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

____________________________________

(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 

__ ______20 __թվական

 

Կ.Տ.