Համարը 
N 123-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.03.02/13(816) Հոդ.196
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
10.02.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.02.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.03.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳԱՅԼԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

10 փետրվարի 2011 թվականի N 123-Ն

 

ԳԱՅԼԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածին և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել գայլերի թվաքանակի կարգավորման և միջոցառումների իրականացման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի համաձայն ոչնչացված գայլերի դիմաց պարգևատրման չափը` յուրաքանչյուր գլխի համար` 123346 դրամ:

(2-րդ կետը փոփ. 16.04.15 N 431-Ն)

3. Սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի համաձայն ոչնչացված գայլերի դիմաց պարգևատրման գումարները վճարելու հետ կապված ծախսերը փոխհատուցելու համար Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը 2011 թվականի առաջին եռամսյակում հատկացնել 10000.0 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ նպաստներ բյուջեից» հոդվածով):

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. փետրվարի 24
Երևան 

 

 

 

Հավելված

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

փետրվարի 10-ի N 123-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԳԱՅԼԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գայլերի թվաքանակի կարգավորման և միջոցառումների իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Գայլերի թվաքանակի կարգավորման հետ կապված միջոցառումները (որսը) կարող են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները (այսուհետ` անձինք), ովքեր ունեն՝

1) որսորդական վկայական.

2) հրազենով որս իրականացնելու դեպքում՝ որսորդական զենք կրելու վկայական։

3. Գայլերի որսն իրականացվում է՝

1) որսորդական ողորկափող հրազենով.

2) ակոսափող հրազենով.

3) ինքնաորս գործիքներով՝ թակարդներով։

4. Բացառիկ դեպքերում գայլերի ոչնչացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անձինք կարող են իրականացնել նաև առանց սույն կարգի 2-րդ կետում նշված պայմանների, եթե գայլերը իրենց կենսակերպով և վարքով հասցնում են կամ կարող են վնաս հասցնել մարդու գործունեությանը կամ կյանքին։ Տվյալ դեպքում գայլերի ոչնչացման համար անձանց կողմից կարող են օգտագործվել նաև սույն կարգի 3-րդ կետում չնշված գործիքներ և այլ հարմարանքներ։

5. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված դեպքերում տվյալ վարչական տարածքի տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հաստատմամբ կազմվում է համապատասխան փաստաթուղթ (ակտ, արձանագրություն գայլերի ոչնչացման վերաբերյալ)։

6. Գայլերի որսն իրականացրած և սույն կարգի 4-րդ կետում նշված անձինք գրանցվում են Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի հրամանով ստեղծված` գայլերի թվաքանակի կարգավորման միջոցառումների ապահովման հանձնաժողովում (այսուհետ` հանձնաժողով)։

Հանձնաժողովի կազմը և գործունեության աշխատակարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի հրամանով:

(6-րդ կետը փոփ. 16.02.12 N 146-Ն)

7. Որսած գայլերի դիմաց սահմանված պարգևատրման գումարներն անձանց տրամադրվում են սույն կարգում նշված պայմանների համաձայն, ինչպես նաև գայլի մորթին հանձնաժողովին ներկայացնելու դեպքում։

8. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված դեպքերում ոչնչացված գայլերի դիմաց սահմանված պարգևատրման գումարներն անձանց տրամադրվում է հանձնաժողովում գրանցվելու, ինչպես նաև տվյալ վարչական տարածքի տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթը և գայլի մորթին հանձնաժողովին ներկայացնելու դեպքում։

(8-րդ կետը լրաց. 16.02.12 N 146-Ն)

9. Գայլերի որսն իրականացրած անձինք, ինչպես նաև սույն կարգի 4-րդ կետում նշված անձինք գայլի մորթին ներկայացնում են հանձնաժողովին` կատարված գործողության պահից ոչ ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում։

(9-րդ կետը փոփ. 16.02.12 N 146-Ն)

10. Պարգևատրման գումարները տրամադրվում են համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում և գայլի մորթին հանձնաժողովի կողմից ընդունվելու օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում:

10.1. Որսված գայլի մորթին հանձնաժողովի կողմից չի ընդունվում և որսված գայլի դիմաց սահմանված պարգևավճարը չի վճարվում, եթե՝

1) խախտվել է սույն կարգի 9-րդ կետում նշված ժամկետը.

2) հանձնաժողով չի ներկայացվել`

ա. որսորդական վկայականը,

բ. որսը համայնքի բնակավայրի սահմաններում իրականացվելու դեպքում` սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված փաստաթուղթը.

3) գայլը որսվել է արգելված եղանակով (ձգօղակով, թունավորելով, պայթեցնելով).

4) ներկայացվել է որսված գայլի քայքայված մորթի.

5) ներկայացված փաստաթղթերում տեղեկատվությունը լիարժեք չէ (որսորդական վկայականը կամ որսորդական զենք կրելու վկայականը ժամկետանց է, սույն կարգի 4-րդ կետում նշված դեպքերում 5-րդ կետով սահմանված փաստաթղթում բացակայում են գայլ որսացողի անձնական տվյալները, որսալու վայրը, ձևը, ժամանակը):

(10.1-ին կետը լրաց. 16.04.15 N 431-Ն)

11. Անձինք գայլերի որսի իրականացման ժամանակ պետք է առաջնորդվեն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 9-Ն հրամանով հաստատված որսի կանոնների դրույթներով:

12. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով տրված համապատասխան գումարն ամբողջությամբ սպառելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում տեղեկատվություն է տեղադրում, ինչպես նաև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում զանգվածային լրատվության միջոցներով հայտարարություն է անում գումարի սպառման և գայլերի մորթին չընդունելու մասին։

(12-րդ կետը լրաց. 16.02.12 N 146-Ն)

(հավելվածը փոփ., լրաց. 16.02.12 N 146-Ն, լրաց. 16.04.15 N 431-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան