Նոր կայքի վերաբերյալ առաջարկությունների մասին խնդրում ենք գրել
մեր ընկերության «Կապ մեզ հետ» բաժնում, կամ
«Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ Facebook էջում:

Ի ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ «ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 25-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ՝ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 Թ. 180-Ն ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՎՈՂ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է «ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ:


Պարզ որոնում Ընդլայնված որոնում
Փաստաթղթի տիպ
Ընդունող մարմին
  Ընդունման տարին

Ամբողջական բառով

Բառասկզբի տառերով

Բոլորը

Որևէ մեկը
 

Ամբողջական բառով

Բառասկզբի տառերով
Փաստաթղթի տիպ
Ընդունող մարմին
Ստորագրող Մարմին
Վավերացնող Մարմին
 
Ընդունման ամսաթիվ
 -
Ստորագրման ամսաթիվ
 -
Վավերացման ամսաթիվ
 -
Ուժի մեջ է մտել
 -
Ուժը կորցրել է
 -
Սկզբնաղբյուր
Գործող ակտերի վերջին տեսքը
Պաշտոնական ինկորպորացիայի ենթարկված ակտեր
   
ՀՀ Օրենսգրքեր
1. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ,      Ընդունված է: 06.12.1985,     Ուժի մեջ է: 01.06.1986  -   Գործում է
2. ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-239,      Ընդունված է: 05.05.1998,     Ուժի մեջ է: 01.01.1999  -   Գործում է
3. ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-248,      Ընդունված է: 01.07.1998,     Ուժի մեջ է: 12.01.1999  -   Գործում է
4. ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-185,      Ընդունված է: 02.05.2001,     Ուժի մեջ է: 15.06.2001  -   Գործում է
5. ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-373-Ն,      Ընդունված է: 04.06.2002,     Ուժի մեջ է: 10.10.2002  -   Գործում է
6. ՀՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-123-Ն,      Ընդունված է: 09.11.2004,     Ուժի մեջ է: 19.04.2005  -   Գործում է
7. ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-124-Ն,      Ընդունված է: 09.11.2004,     Ուժի մեջ է: 21.06.2005  -   Գործում է
8. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-211-Ն,      Ընդունված է: 24.10.2005,     Ուժի մեջ է: 17.12.2005  -   Գործում է
9. ՀՀ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-280-Ն,      Ընդունված է: 28.11.2011,     Ուժի մեջ է: 01.01.2012  -   Գործում է
10. ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-139-Ն,      Ընդունված է: 05.12.2013,     Ուժի մեջ է: 07.01.2014  -   Գործում է
11. ՀՀ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-54-Ն,      Ընդունված է: 25.05.2016,     Ուժի մեջ է: 01.06.2016  -   Գործում է
12. ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-165-Ն,      Ընդունված է: 04.10.2016,     Ուժի մեջ է: 01.01.2018  -   Գործում է
13. ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ 
Օրենսգիրք    ,      Ընդունված է: 11.04.2017,     Ուժի մեջ է: 01.01.2018  -   Գործում է
14. ՀՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-95-Ն,      Ընդունված է: 07.02.2018,     Ուժի մեջ է: 09.04.2018  -   Գործում է
15. ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-110-Ն,      Ընդունված է: 09.02.2018,     Ուժի մեջ է: 09.04.2018  -   Գործում է
16. ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-199-Ն,      Ընդունված է: 05.05.2021,     Ուժի մեջ է: 01.07.2022  -   Գործում է
17. ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-306-Ն,      Ընդունված է: 30.06.2021,     Ուժի մեջ է: 01.07.2022  -   Գործում է
18. ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-246-Ն,      Ընդունված է: 15.06.2022,     Ուժի մեջ է: 01.07.2022  -   Գործում է