Համարը 
N 1272-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.10.25/63(1338) Հոդ.1019
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.10.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.10.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆՈՐ ՎԱՅՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1272-Ն

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆՈՐ ՎԱՅՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 350-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 07.07.22 N 1018-Ն)

1. Սահմանել ծանուցում ներկայացրած և հաշվառված անձանց մասին տեղեկատվությունը, դրանցում կատարված փոփոխությունները, ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը կասեցնելու կամ դադարեցնելու, ինչպես նաև նոր վայրում գործունեություն իրականացնելու մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմնին տրամադրելու կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2017 թ. հոկտեմբերի 16

Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 5-ի N 1272-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆՈՐ ՎԱՅՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են օրենքով սահմանված կարգով ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառող լիազոր մարմինների (այսուհետ` լիազոր մարմին) կողմից հաշվառված` ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմնին տրամադրելու կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Լիազոր մարմինների կողմից հաշվառված` ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմին է ներկայացվում էլեկտրոնային եղանակով, այդ թվում՝ փաստաթղթաշրջանառության «Mulberry» համակարգի միջոցով («Microsoft Excel» համակարգչային ծրագրի ձևաչափով):

3. Լիազոր մարմինները հաշվառված անձանց մասին տեղեկատվությունն իրենց պաշտոնական կայքում հրապարակելուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, հարկային մարմնին են տրամադրում տեղեկատվություն՝

1) ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով ծանուցում ներկայացրած և հաշվառված անձանց, ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման կամ նոր վայրում այդ գործունեությունն իրականացնելու համար ներկայացված ծանուցման հաշվառման մասին՝ համաձայն N 1 ձևի.

2) ծանուցում ներկայացրած և հաշվառված անձանց հաշվառման տվյալներում կատարված փոփոխությունների և ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին՝ համաձայն N 2 ձևի:

4. Սույն կարգն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակ համարվելու դեպքում լիազոր մարմինները մեկամսյա ժամկետում՝ համաձայն N 3 ձևի, հարկային մարմին են ներկայացնում տեղեկատվություն` մինչև տվյալ գործունեությունը ծանուցման ենթակա գործունեություն համարվելն այդ գործունեության տեսակի համար տրված լիցենզիաների մասին:

5. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան տեղեկությունների փոխանցման գործընթացն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 192-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Ձև N 1

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ, ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՄ ՆՈՐ ՎԱՅՐՈՒՄ ԱՅԴ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

20__ թ.__________________ ամսվա համար

____________________________________________

(տեղեկատվություն ներկայացնող՝ լիազոր մարմնի անվանումը)

 

NN
ը/կ

Ծանուցում ներկայացրած և հաշվառված անձանց վերաբերյալ

Ծանուցումների հաշվառման վերաբերյալ

կազմա-կերպու-թյան անվանումը, անհատ ձեռնար-կատիրոջ անունը, ազգանունը, ֆիզիկա-կան անձի անունը, ազգանունը

կազմա-կերպու-թյան պետական գրանցման համարը, անհատ ձեռնար-կատիրոջ պետական հաշ-վառման համարը, ֆիզի-կական անձի անձնագրի (նույնա-կանացման քարտի) սերիան և համարը

հարկ վճարողի հաշ-վառման համարը(ՀՎՀՀ), ֆիզի-կական անձի հանրային ծառա-յության համա-րանիշը կամ համա-րանիշ չստա-նալու մասին տեղե-կանքի համարը

կազմա-կերպու-թյան գտնվելու, անհատ ձեռնար-կատիրոջ և ֆիզիկա-կան անձանց բնակու-թյան կամ հաշ-վառման վայրը

ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակներն ըստ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի

ծանուց-ման հաշ-վառման սերիան

ծանուց-ման հաշ-վառման համարը

ծանուց-ման հաշվառ-ման օրը, ամիսը, տարե-թիվը

ծանուց-ման ենթակա գործու-նեու-թյամբ զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու համար սահ-մանված պետական տուրքի վճարման օրը, ամիսը, տարե-թիվը

գործունե-ության իրականաց-ման վայրը, վայրերը, նոր վայրը կամ նոր վայրերը*

ծանուցման ենթակա գործունեու-թյունը

հոդ-վածը

կետը

ենթա-կետը

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

6.3

7

8

9

10

11

                           
                           
                           

 

Կատարող

 

____________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

______________

(հեռախոսահամարը) 

 

Ստորաբաժանման ղեկավար  

 

____________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

 

______________

(ստորագրությունը)

 

Կից՝ ___ էջ (լրացվում է թվերով և տառերով):

 

____ _________________ 20__ թ.

 

* - Յուրաքանչյուր տողի վրա նշվում է գործունեության իրականացման մեկ վայր

 

Ձև N 2

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

20__ թ.__________________ ամսվա համար

________________________________________________

(տեղեկատվություն ներկայացնող՝ լիազոր մարմնի անվանումը)

 

NN
ը/կ

Ծանուցում ներկայացրած և հաշվառված անձանց վերաբերյալ

Ծանուցումների հաշվառման վերաբերյալ

Ծանուցումների
հաշվառման տվյալների փոփոխությունները

Ծանուցման ենթակա գործունեությամբ
զբաղվելու իրավունքի կասեցման վերաբերյալ

Ծանուցման ենթակա
 գործունեությամբ զբաղվելու
իրավունքի դադարեցման վերաբերյալ

կազմա-կերպու-թյան անվա-նումը, անհատ ձեռնար-կա-տիրոջ անունը, ազգա-նունը, ֆիզի-կական անձի անունը, ազգա-նունը

կազմա-կերպու-թյան պետա-կան գրանց-ման հա-մարը, անհատ ձեռնար-կա-տիրոջ պետա-կան հաշվառ-ման հա-մարը, ֆիզի-կական անձի անձնա-գրի (նույնա-կանաց-ման քարտի) սերիան և հա-մարը

հարկ վճա-րողի հաշ-վառ-ման հա-մարը(ՀՎՀՀ), ֆիզիկա-կան անձի հան-րային ծառա-յության համա-րանիշը կամ համա-րանիշ չստա-նալու մասին տեղե-կանքի հա-մարը

կազմա-կերպու-թյան գտնվելու, անհատ ձեռնար-կա-տիրոջ և ֆիզի-կական անձանց բնա-կության կամ հաշ-վառման վայրը

ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակներն ըստ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի

ծա-նուց-ման հաշ-վառ-ման սե-րիան

ծա-նուց-ման հաշ-վառ-ման հա-մարը

ծա-նուց-ման հաշ-վառ-ման օրը, ամիսը, տարե-թիվը

գործու-նեու-թյան իրա-կա-նաց-ման վայրը կամ վայ-րերը*

կազմա-կերպու-թյան փոփոխ-ված անվա-նումը, անհատ ձեռնար-կա-տիրոջ փոփոխ-ված անունը, ազգա-նունը, ֆիզի-կական անձի փոփոխ-ված անունը, ազգա-նունը

ֆիզի-կական անձի անձնա-գրի (նույնա-կանաց-ման քարտի) փո-փոխ-ված սերիան և հա-մարը

կազմա-կերպու-թյան գտնվելու, անհատ ձեռնար-կա-տիրոջ և ֆիզիկա-կան անձանց բնակու-թյան կամ հաշ-վառման փոփոխ-ված վայրը

կասեց-ման (այդ թվում` ծանուց-ման ենթա-կա գործու-նեու-թյամբ զբաղ-վելու իրա-վունքից զրկելու) մասին որոշ-ման (հրա-մանի) օրը, ամիսը, տարե-թիվը և հա-մարը

կասեց-ման մասին որո-շումը (հրա-մանը) համա-պա-տաս-խան անձին պատ-շաճ հանձ-նելու կամ նրա մոտ մուտքա-գրվելու օրը, ամիսը, տարե-թիվը

կասեց-ման մասին հրա-մանով (որոշ-մամբ) նախա-տեսված կասեց-ման օրը, ամիսը, տարե-թիվը

ծանուց-ման ենթակա գործու-նեու-թյամբ զբաղ-վելու իրա-վունքից զրկելու մասին ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը, ամիսը, տարե-թիվը

կասեց-ման (այդ թվում` ծանուց-ման ենթա-կա գործու-նեու-թյամբ զբաղ-վելու իրա-վունքից զրկելու) ժամ-կետը (օրերի քա-նակը)

կասեց-ման վերաց-ման օրը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման մասին դատա-րանի վճռի օրը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման մասին դատա-րանի վճռով ծանուց-ման ենթակա գործու-նեու-թյամբ զբաղ-վելու իրա-վունքի դադա-րեցման օրը, ամիսը, տարե-թիվը

ծանու-ցում ներկայ-ացրած անձի ծանուց-ված գործու-նեու-թյան դադա-րեցման դիմումի օրը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման դիմումի համա-ձայն ծանուց-ման ենթակա գործու-նեու-թյամբ զբաղ-վելու իրա-վունքի դադա-րեցման օրը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման մասին որոշ-ման (հրա-մանի) օրը, ամիսը, տարե-թիվը և հա-մարը

դադա-րեցման մասին որո-շումը (հրա-մանը) համա-պա-տաս-խան անձին պատ-շաճ հանձ-նելու կամ նրա մոտ մուտ-քա-գրվելու օրը, ամիսը, տարե-թիվը**

դադա-րեցման մասին որոշ-մամբ ծանուց-ման ենթակա գործու-նեու-թյամբ զբաղ-վելու իրա-վունքի դադա-րեցման օրը, ամիսը, տարե-թիվը

ծանուց-ման ենթակա գործու-նեու-թյան տե-սակը

հոդ-վածը

կետը

ենթա-կետը

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

6.3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

                                                         
                                                         
                                                         

 

Կատարող

 

____________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

______________

(հեռախոսահամարը)

 

Ստորաբաժանման ղեկավար

 

____________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

______________

(ստորագրությունը)

 

Կից՝ __ էջ (լրացվում է թվերով և տառերով):

 

____ _________________ 20__ թ.

 

* - Յուրաքանչյուր տողի վրա նշվում է գործունեության իրականացման մեկ վայր

**- Ներկայացման համար սահմանված ժամկետում տեղեկատվության բացակայության դեպքում սյունակը չի լրացվում: Տեղեկատվությունը սահմանված ժամկետից հետո հայտնի դառնալու դեպքում՝ տողը լրացվում է ամբողջությամբ

 

Ձև N 3

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՑԱԾ ԵՎ ՆՈՒՅՆ ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՈՒ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

20__ թ.__________________ ամսվա համար

____________________________________________

(տեղեկատվություն ներկայացնող՝ լիազոր մարմնի անվանումը)

 

NN
ը/կ

Լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ

Լիցենզավորված գործունեության տեսակների և տրված լիցենզիաների վերաբերյալ

Լիցենզիայի գործողության կասեցման և դադարեցման վերաբերյալ

կազմա-կերպու-թյան անվա-նումը, անհատ ձեռնար-կատիրոջ անունը, ազգա-նունը, ֆիզի-կական անձի անունը, ազգա-նունը

կազմա-կերպու-թյան պետա-կան գրանց-ման համարը, անհատ ձեռնար-կատիրոջ պետա-կան հաշվառ-ման համարը, ֆիզի-կական անձի անձնա-գրի (նույնա-կանաց-ման քարտի) սերիան և համարը

հարկ վճարողի հաշ-վառման
համարը(ՀՎՀՀ), ֆիզի-կական անձի հանրային ծառա-յության համա-րանիշը կամ համա-րանիշ չստա-նալու մասին տեղե-կանքի համարը

կազմա-կեր-պության գտնվելու, անհատ ձեռնար-կա-տիրոջ և ֆիզի-կական անձանց բնա-կության կամ հաշ-վառման վայրը

գործունեության տեսակներն ըստ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի

լիցեն-զիայի սերիան

լիցեն-զիայի համարը

լիցեն-զիան տալու օրը, ամիսը, տարե-թիվը

լիցեն-զավոր-ման ենթակա գործու-նեու-թյան իրակա-նացման վայրը կամ վայ-րերը*

կասեց-ման մասին որոշման (հրամանի) օրը, ամիսը, տարեթիվը և համարը

կասեց-ման մասին որոշումը (հրա-մանը) համա-պատաս-խան անձին պատշաճ հանձնելու կամ նրա մոտ մուտքա-գրվելու օրը, ամիսը, տարե-թիվը

գործո-ղության դադա-րեցման մասին որոշ-ման (հրա-մանի) օրը, ամիսը, տարե-թիվը և համարը

գործո-ղության դադա-րեցման օրը, ամիսը, տարե-թիվը

գործու-նեու-թյան տեսակը

հոդ-վածը

կետը

ենթա-կետը

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

7

8

9

10

11

12

13

                                 
                                 
                                 

Կատարող

 

____________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

______________

(հեռախոսահամարը)

 

Ստորաբաժանման ղեկավար

 

____________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

______________

(ստորագրությունը)

 

Կից՝ ___ էջ (լրացվում է թվերով և տառերով):

 

____ _________________ 20__ թ.

 

* - Յուրաքանչյուր տողի վրա նշվում է գործունեության իրականացման մեկ վայր