Համարը 
N 1292-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.10.25/63(1338) Հոդ.1029
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.10.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.10.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՈՎ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1292-Ն

 

ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՈՎ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 350-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 07.07.22 N 1018-Ն)

1. Սահմանել օրենքով սահմանված գործունեության տեսակով զբաղվելու թույլտվություն կամ լիցենզիա տրամադրող լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվությունների և (կամ) լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Կ. Կարապետյան


2017 թ. հոկտեմբերի 19
Երևան


 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

հոկտեմբերի 5-ի N 1292-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՈՎ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են օրենքով սահմանված գործունեության տեսակով զբաղվելու թույլտվություն կամ լիցենզիա տրամադրող լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվությունների և (կամ) լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկությունները հարկային մարմին ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված՝ լիցենզավորող և (կամ) թույլտվություններ տրամադրող լիազորված մարմինները յուրաքանչյուր ամսվա համար՝ մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 15-ը, հարկային մարմին են ներկայացնում տեղեկություններ`

1) իրենց կողմից տրված լիցենզիաների և թույլտվությունների մասին՝ համաձայն սույն կարգի N 1 ձևի.

2) տրված լիցենզիաների և թույլտվությունների փոփոխությունների, գործողության ժամկետի երկարաձգման, վերաձևակերպման, գործողության կասեցման և դադարեցման մասին՝ համաձայն սույն կարգի N 2 ձևի.

3) տրամադրված այն լիցենզիաների, դրանց կից ներդիրների, լիցենզիաների վերաձևակերպման, լիցենզիաների կամ ներդիրների գործողության կասեցման և դադարեցման մասին՝ համաձայն սույն կարգի N 3 ձևի, որոնց համար «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով պետական տուրքի դրույքաչափը սահմանված է լիցենզիային կից՝ ըստ ոլորտների տրամադրվող յուրաքանչյուր ներդիրի համար: Սույն ենթակետում նշված լիցենզիաների մասով սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված տեղեկությունները չեն ներկայացվում:

(2-րդ կետը փոփ. 27.05.21 N 849-Ն)

3. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ու Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին՝ սույն կարգի 2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված տեղեկությունները սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված ժամկետում ներկայացնել հարկային մարմին։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին առաջարկել ներկայացնել նաև բանկերի մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների, ապահովագրական ընկերությունների և վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների, գրանցման (հաշվառման) վկայականների, գործունեության ժամանակավոր դադարեցման և գրանցումից (հաշվառումից) հանելու մասին տեղեկություններ՝ համաձայն սույն կարգի NN 4 և 5 ձևերի։

(3-րդ կետը խմբ. 27.05.21 N 849-Ն)

4. Լիազոր մարմինները սույն կարգի 2-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված տեղեկությունները հարկային մարմին են ներկայացնում էլեկտրոնային եղանակով, այդ թվում՝ փաստաթղթաշրջանառության «Mulberry» համակարգի միջոցով («Microsoft Excel» համակարգչային ծրագրի ձևաչափով) կամ սույն հավելվածի 5-րդ կետի պահանջներին համապատասխան՝ առցանց ծառայության միջոցով:

(4-րդ կետը լրաց. 03.08.23 N 1331-Ն)

5. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն որոշմամբ սահմանված դրույթներին համապատասխան տեղեկությունների փոխանցման գործընթացն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1849-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով:

(5-րդ կետը խմբ. 03.08.23 N 1331-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

 

Ձև N 1

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

20__ թ._________________________ ամսվա համար

____________________________________________________________________________

(տեղեկություններ ներկայացնող լիցենզավորող, թույլտվություն տրամադրող լիազոր մարմնի անվանումը)

 

NN ը/կ

Լիցենզավորված, թույլտվություն ստացած անձանց վերաբերյալ

Լիցենզիաների և թույլտվությունների վերաբերյալ

գործու-նեության իրակա-նացման վայրը կամ վայրերը*

Ծանո-թագրու-թյուն

կազմակեր-պության անվանումը, անհատ ձեռնարկա-տիրոջ անունը, ազգանունը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը

կազմակեր-պության պետական գրանցման համարը, անհատ ձեռնարկա-տիրոջ պետական հաշվառման համարը, ֆիզիկա-կան անձի անձնագրի (նույնակա-նացման քարտի) սերիան և համարը**

հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը**

կազմակերպության գտնվելու, անհատ ձեռնարկատիրոջ և ֆիզիկական անձանց բնակության կամ հաշվառման վայրը

լիցենզավորման
ենթակա գործունե-ության, պետական սեփականություն հանդիսացող
ընդերքի և
օգտակար
հանածոների օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տեսակներն ըստ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի

սերիան

համարը

տրամա-
դրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

գործողու-թյան ժամկետը` ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

լիցենզիան կամ թույլտվու-թյուն ստանալու համար պետական տուրքի վճարման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

անվա-նումը

հոդ-վածը

կետը

ենթա-կետը

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

6.3

7

8

9

10

11

12

13

                               
                               
                               

 

 Կատարող __________________________  ____________________    Ստորաբաժանման ղեկավար __________________________  ____________________
 

  (պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

  (հեռախոսահամարը)

   (պաշտոնը, անունը, ազգանունը)  (ստորագրությունը)
       
 Կից՝ ___ էջ (լրացվում է թվերով և տառերով)  
             

____ _________________ 20__ թ.

  
* Յուրաքանչյուր տողի վրա նշվում է գործունեության իրականացման մեկ վայր:
** Ֆիզիկական անձանց տվյալների մասով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը 3-րդ և 4-րդ սյունակները կարող է չլրացնել:

 

Ձև N 2

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ, ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

20__ թ._________________________ ամսվա համար

____________________________________________________________________________________

(տեղեկություններ ներկայացնող լիցենզավորող, թույլտվություն տրամադրող լիազոր մարմնի անվանումը)

 

NN ը/կ

Lիցենզավորված, թույլտվություն ստացած անձանց վերաբերյալ

Լիցենզիաների և թույլտվությունների վերաբերյալ

Lիցենզավորված, թույլտվություն ստացած անձանց վերաբերյալ տվյալների փոփոխությունները

Լիցենզիաների և թույլտվությունների հետ կապված փոփոխությունները

Lիցենզիայի կամ թույլտվության գործողության կասեցման կամ կասեցումից հանելու վերաբերյալ

Lիցենզիայի կամ թույլտվության գործողության դադարեցման վերաբերյալ

Ծա-նո-թա-գրու-թյուն

կազմա-կեր-պու-թյան անվա-նումը, անհատ ձեռնար-կա-տիրոջ անունը, ազգա-նունը, ֆիզի-կական անձի անունը, ազգա-նունը

կազմա-կեր-պության պետա-կան գրանց-ման հա-մարը, անհատ ձեռնար-կա-տիրոջ պետա-կան հաշ-վառման հա-մարը, ֆիզի-կական անձի անձ-նագրի (նույ-նակա-նաց-ման քարտի) սերիան և հա-մարը **

հարկ վճա-րողի հաշ-վառ-ման հա-մարը(ՀՎՀՀ), ֆիզի-կական անձի հան-րային ծառա-յության համա-րանիշը կամ համա-րանիշ չստա-նալու մասին տեղե-կանքի հա-մարը **

լիցենզա-
վորման
ենթակա
գործունե-
ության,
պետական
սեփակա-
նություն
հանդի-
սացող
ընդերքի և
օգտակար
հանա-
ծոների
օգտա-
գործման
(շահա-
գործման)
թույլտվու-
թյան տեսակ-
ներն ըստ
«Պետական
տուրքի մասին»
ՀՀ օրենքի

սե-րի-ան

հա-մա-րը

կազ-մակե-րպու-թյան փոփոխ-ած անվա-նումը, անհատ ձեռնար-կա-տիրոջ փոփոխ-ված անունը, ազգա-նունը, ֆիզի-կական անձի փոփոխ-ված անունը, ազգա-նունը

ֆիզի-կական անձի անձ-նագրի (նույ-նակա-նաց-ման քարտի) փոփոխ-ված սերիան և հա-մարը

կազ-մակեր-պության գտնվելու, անհատ ձեռնար-կա-տիրոջ և ֆիզիկա-կան անձանց բնակու-թյան կամ հաշ-վառ-ման փոփոխ-ված վայրը

գործո-ղության երկա-րա-ձգված ժամ-կետը` ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը,

գործու-նեու-թյան իրակա-նաց-ման փո-փոխ-ված վայրը կամ վայ-րերը*

գործու-նեու-թյան իրակա-նաց-ման նոր վայրը կամ վայ-րերը

կասեց-ման (այդ թվում` լիցեն-զա-վորման ենթա-կա գործու-նեու-թյամբ զբաղ-վելու իրա-վունքից զրկելու) մասին որոշ-ման (հրա-մանի) ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը և հա-մարը

կասեց-ման մասին որո-շումը (հրա-մանը) համա-պա-տաս-խան անձին պատ-շաճ հանձ-նելու կամ նրա մոտ մուտքա-գրվելու ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

կասեց-ման մասին հրամա-նով (որոշ-մամբ) նախա-տես-ված կասեց-ման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

լի-ցեն-զա-վոր-ման են-թա-կա գոր-ծու-նեու-թյամբ զբաղ-վելու իրա-վուն-քից զրկե-լու մա-սին ակտն ուժի մեջ մտ-նելու օրը, ամի-սը, տա-րե-թիվը

կասեց-ման (այդ թվում` լի-ցենզա-վոր-ման են-թակա գոր-ծունե-ությամբ զբաղ-վելու իրա-վունքից զրկելու) ժամ-կետը (օրերի թիվը)

կասեց-ման վերաց-ման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման մասին դատա-րանի վճռի ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման մասին դատա-րանի վճռով լիցեն-զիայի կամ թույլ-տվու-թյան գործո-ղության դադա-րեցման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման համար ներկայաց-ված և բավա-րարված դիմումի ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման համար ներկա-յացված և բավա-րար-ված դիմումի համա-ձայն լիցեն-զիայի կամ թույլ-տվու-թյան գործո-ղության դադա-րեցման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման մասին որոշ-ման (հրա-մանի) ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման մասին որո-շումը (հրա-մանը) համա-պա-տաս-խան անձին պատ-շաճ հանձ-նելու կամ նրա մոտ մուտքա-գրվելու ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեց-ման մասին որոշ-մամբ լիցեն-զիայի կամ թույլ-տվու-թյան գործո-ղու-թյան դադա-րեց-ման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

ան-վա-նու-մը

հոդ-վա-ծը

կե-տը

Են-թա-կե-տը

1

2

3

4

5

5.1

5.2

5.3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

                                                           
                                                            
                                                           

 

Կատարող __________________________ ____________________   Ստորաբաժանման ղեկավար __________________________ ____________________
 

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

(հեռախոսահամարը)

    (պաշտոնը, անունը, ազգանունը) (ստորագրությունը)
             
Կից՝ ___ էջ (լրացվում է թվերով և տառերով)        
           

____ _________________ 20__ թ.

       
 
* Յուրաքանչյուր տողի վրա նշվում է գործունեության իրականացման մեկ վայր:
** Ֆիզիկական անձանց տվյալների մասով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը 3-րդ և 4-րդ սյունակները կարող է չլրացնել:

 

Ձև N 3

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԿԻՑ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԿԱՄ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 27.05.21 N 849-Ն)

20__ թ. ________________ ամսվա համար

 _____________________________________________

(տեղեկություններ ներկայացնող մարմնի անվանումը)

 

NN ը/կ

Լիցենզավորված, ներդիր ստացած անձանց վերաբերյալ

Լիցենզիաների
վերաբերյալ

Ներդիրների վերաբերյալ

Ներ-դիրն ստա-նալու համար պետա-կան տուրքի վճար-ման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներն ըստ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի

Լիցենզիաների վերաձևակերպման վերաբերյալ

Լիցենզիաների կամ ներդիրների գործողության կասեցման կամ կասեցումը հանելու վերաբերյալ

Լիցենզիաների կամ ներդիրի գործողության դադարեցման վերաբերյալ

Ծա-նո-թա-գրու-թյուն

կազ-մակեր-պության անվա-նումը, անհատ ձեռնար-կատիրոջ անունը, ազգա-նունը, ֆիզի-կական անձի անունը, ազգա-նունը

կազ-մակեր-պության պետա-կան գրանց-ման հա-մարը, անհատ ձեռնար-կատիրոջ պետա-կան հաշ-վառման համարը, ֆիզիկա-կան անձի անձնագրի (նույնա-կանաց-ման քարտի) սերիան և համարը

հարկ վճարողի հաշվառ-ման համարը (ՀՎՀՀ), ֆիզիկա-կան անձի հանրային ծառա-յության համարա-նիշը կամ համարա-նիշ չստա-նալու մասին տեղեկանքի համարը

կազմակեր-
պության գտնվելու, անհատ ձեռնար-
կատիրոջ և ֆիզի-կական անձանց բնա-կության կամ հաշ-վառման վայրը

սե-
րիան

հա-
մարը

գործու-նեու-թյան տե-սակը

տրա-մա-դրման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

հա-մարը

գործու-նեու-թյան ոլորտը

տրա-մա-
դրման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

ան-վա-նու-մը

հոդ-վա-ծը

կե-տը

են-թա-կե-տը

որոշ-ման ամսա-թիվը, ամի-սը, տա-րե-թիվը

լիցեն-զիայի գրանց-ված փոփո-խու-թյունը

ներդի-րի գրանց-ված փոփո-խու-թյունը

կասեցման մասին որոշման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

կասե-ցումը հանելու մասին որոշման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման մասին որոշման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

դադա-րեցման համար ներկայաց-ված և բավա-րարված դիմումի ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

դադարեց-ման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

լիցեն-զիա

ներ-դիր

լիցեն-զիա

ներ-դիր

լիցեն-զիա

ներ-դիր

լիցեն-զիա

ներ-դիր

լիցեն-զիա

ներ-դիր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14.1

14.2

14.3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

                                                             
                                                             
                                                             


Կատարող __________________________ ____________________   Ստորաբաժանման ղեկավար __________________________ ____________________
 

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

(հեռախոսահամարը)

    (պաշտոնը, անունը, ազգանունը) (ստորագրությունը)
     
Կից՝ ___ էջ (լրացվում է թվերով և տառերով)  
       

____ _________________ 20__ թ.

 

(ձևը փոփ. 27.05.21 N 849-Ն)

 

Ձև N 4

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՐԱՆՑՎՈՂ (ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ՄԱՍԻՆ

 

20 __թ. ___________________ամսվա համար

____________________________________________________

(տեղեկություններ ներկայացնող մարմնի անվանումը)

 

NN

ը/կ

Լիցենզավորված անձի կառուցվածքային ստորաբաժանման վերաբերյալ

Գրանցման վկայականի վերաբերյալ

Գրանց-ման համար պետա-կան տուրքի վճարման ամսա-թիվը, ամիս, տարե-թիվը

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներն ըստ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի

Ծանո-թագրու-թյուն

կազմա-կերպու-թյան անվա-նումը

հարկ վճարողի հաշ-վառման համարը (ՀՎՀՀ)

կառուց-ված-քային ստորա-բաժան-ման անվա-նումը

կառուց-ված-քային ստորա-բաժան-ման գտնվելու և գործու-նեության վայրը

գրանց-ման համարը

գործու-նեության ոլորտը

գրանց-ման ամսա-թիվը, ամիս, տարե-թիվը

անվ-անումը

հոդ-վածը

կետը

ենթա-կետը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.1

10.2

10.3

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կատարող

________________________(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

________________(հեռախոսահամարը)

Ստորաբաժանման

ղեկավար

_______________________(պաշտոնը, անունը, ազգանունը

__________________

(ստորագրությունը)

 

 

Կից՝ ____ էջ (լրացվում է թվերով և տառերով)

 

_________________ 20 ___թ.

(ձևը լրաց. 27.05.21 N 849-Ն)

 

 

Ձև N 5

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՐԱՆՑՎԱԾ (ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ (ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ) ՀԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

20 __թ. ________________ ամսվա համար

___________________________________________________

(տեղեկություններ ներկայացնող մարմնի անվանումը)

 

NN

ը/կ

Լիցենզավորված անձի կառուցվածքային ստորաբաժանման վերաբերյալ

Գրանցման (հաշվառման) վկայականի վերաբերյալ

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներն ըստ «Պետական տուրքի

մասին» ՀՀ օրենքի

Գրանցման (հաշվառման) վկայականի փոփոխության վերաբերյալ

Գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցնելու վերաբերյալ

Գրանցումից (հաշվառումից) հանելու վերաբերյալ

Ծանոթա- գրություն

կազ-մակեր- պության անվա-նումը

հարկ վճարողի հաշվառ- ման համարը (ՀՎՀՀ)

կառուց- ված-քային ստորա- բաժան- ման անվա-նումը

կառուց- ված-քային ստո-րաբա- ժանման գտնվելու և գործու-նե- ության վայրը

գրանց- ման հա-մարը

գործու- նեու-թյան ոլորտը

գրանց-ման ամսա-թիվը, ամիս, տարե-թիվը

անվա- նումը

հոդ-վածը

կետը

ենթա- կետը

որոշ-ման ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

գրանց-ման վկայա-կանի փոփո-խու- թյունը

ժամա-նա- կավոր դա-դարեց- նելու ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

գործու-նեու- թյունը վեր-սկսելու ամսա-թիվ, ամիսը, տարե-թիվը

գրան-ցումից (հաշվա-ռումից) հանելու մասին որոշման ամսա-թիվ, ամիսը, տարե-թիվը

գրան-ցումից (հաշվա-ռումից) հանելու համար ներկա-յացված և բավա-րարված դիմումի ամսաթիվ, ամիսը, տարե-թիվը

գրան-ցումից (հաշվա-ռումից) հանելու ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

10

11

12

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կատարող

________________________(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

________________(հեռախոսահամարը)

Ստորաբաժանման

ղեկավար

_______________________(պաշտոնը, անունը, ազգանունը

__________________

(ստորագրությունը)

 

Կից՝ ___էջ (լրացվում է թվերով և տառերով)

 

_________________ 20 ___թ.

(ձևը լրաց. 27.05.21 N 849-Ն)

(հավելվածը փոփ., խմբ., լրաց. 27.05.21 N 849-Ն, լրաց., խմբ. 03.08.23 N 1331-Ն)