Համարը 
ՀՕ-192
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1998.01.31/2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.1997
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.01.1998
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.02.1998
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
31.12.2000

Ծանուցում
Ծրագիրը գործում է սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ը`սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից
26 դեկտեմբերի 1997թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1.

Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման նպատակները և հիմնական խնդիրները

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի (այսուհետ` պետական գույք) մասնավորեցման սույն ծրագրի (այսուհետ` ծրագիր) հիմնական նպատակներն են`

- տնտեսության մասնավորեցման աստիճանը բարձրացնելը.

- ընկերությունների (ձեռնարկությունների) գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելը.

- պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացը հիմնականում ավարտելը.

- պետական գույքի մասնավորեցման մեթոդները զարգացնելը, այդ թվում` մրցույթներն ավելի լայն կիրառելը` առավելագույնս խրախուսելով ներդրումները և ընկերությունների (ձեռնարկությունների) վաճառքը ռազմավարական ներդրողներին.

- պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին պետական բյուջեի եկամուտներն ավելացնելը:

 

Հոդված 2.

Մասնավորեցվող պետական գույքի ընտրության սկզբունքները

 

Մասնավորեցվող պետական գույքի ընտրության սկզբունքներն են`

- գյուղատնտեսությունն սպասարկող ու հարակից ճյուղերի ընկերությունների (ձեռնարկությունների) և օբյեկտների մասնավորեցումն ավարտելը.

- ժողովրդական սպառման ապրանքներ թողարկող և դրանցով հանրապետության սպառողական շուկայի վրա առավելագույն ազդեցություն ունեցող ընկերությունների (ձեռնարկությունների) մասնավորեցումն ավարտելը.

- արտադրական և սոցիալական բնույթի անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումն ավարտելը.

- առավել ներդրումներ պահանջող ոլորտների ընկերությունների (ձեռնարկությունների), որտեղ ակնկալվում են մասնավոր ներդրումներ, մասնավորեցման գործընթացն սկսելը:

Բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների պետական բաժնետոմսերի վաճառքը իրականացվում է կառավարության որոշմամբ` առանց դրանք սույն ծրագրում ընդգրկելու:

 

Հոդված 3.

Տնտեսության այն ճյուղերը և ոլորտները, որոնցում մասնավորեցում չի նախատեսվում

 

1. Սույն ծրագրի համաձայն մասնավորեցման ենթակա չեն`

- քաղաքացիական պաշտպանության և մոբիլիզացիոն նշանակության օբյեկտները.

- հրաձգարանները և ռազմական կառույցները.

- դրամահատող, պետական շքանշաններ, կնիքներ և դրոշմակնիքներ պատրաստող ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- հիմնարար հետազոտություններով զբաղվող ինստիտուտները.

- երկրաբանության, քարտեզագրության, երկրաբաշխության, հիդրոօդերևութաբանության ճյուղերի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վիճակի ու պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- պետական ռեզերվների ու մոբիլիզացիոն պաշարների պահեստային տնտեսության օբյեկտները և սառնարանները.

- սանիտարահամաճարակային, անասնաբուժության, բույսերի և անտառտնտեսության պաշտպանության ծառայությունների ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- ցեղական անասունների բուծման պետական տոհմային ընկերությունները (ձեռնարկությունները) և կենտրոնները, մշակաբույսերի սորտափորձարկման պետական հենակետերը, պետական սերմտեսչության լաբորատորիաները, մշակաբույսերի էլիտային սերմնաբուծական ընկերությունները (ձեռնարկությունները), պետական տնկարանները.

- ստանդարտացման և չափագիտության ծառայությունների ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- երկաթուղիները, ընդհանուր օգտագործման հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները, Երևանի մետրոպոլիտենը.

- ռադիոակտիվ և տրոհվող նյութեր (դրանց սարքավորումներ) արտադրող, ինչպես նաև այդ բնագավառում գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնստրուկտորական աշխատանքներ իրականացնող ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- ուղղիչ աշխատանքային հիմնարկների ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները,

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանն առընթեր գիտամանկավարժական ինստիտուտները:

2. Մասնավորեցման ենթակա օբյեկտների զբաղեցրած տարածքները չեն մասնավորեցվում, եթե տվյալ օբյեկտները տեղաբաշխված են`

ա) պետական մարմինների վարչական շենքերում և շինություններում.

բ) ինժեներատեխնիկական կառույցներում, հաղորդակցության ուղիներում (կամուրջներ, թունելներ, պատնեշներ, ստորգետնյա անցումներ և այլն) և ինժեներատեխնիկական առումով դրանց մասը համարվող կից տարածքներում, երկաթուղային կայարաններում, ավտոկայաններում, սոցիալական ոլորտի օբյեկտներում (դպրոցներ, ուսումնական հաստատություններ, մշակութային օբյեկտներ և այլն).

գ) պաշտպանական և անվտանգության նշանակություն ունեցող օբյեկտներում և դրանց կից տարածքներում:

Սույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերում, երբ տվյալ տարածքի մասնավորեցումը չի թույլատրվում, այդ տարածքը կարող է օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարձակալական հիմունքներով:

 

Հոդված 4.

Պետական բաժնետիրական, պետական մասնակցությամբ և ոչ պետական ընկերություններ (ձեռնարկություններ) և անավարտ շինարարության օբյեկտներ, որոնց մասնավորեցումն իրականացվում է ծրագրով

 

Սույն ծրագրի մասն է կազմում պետական ընկերությունների (ձեռնարկությունների) և անավարտ շինարարության օբյեկտների ցանկը` ըստ տնտեսության ճյուղերի և ոլորտների (ցանկերը կցվում են)` առանձին նշելով բաժնետոմսերի ազատ բաժանորդագրությամբ մասնավորեցվողները: Իսկ ծրագրի ցանկերում ընդգրկված այն ընկերությունները (ձեռնարկությունները), որոնց մասնավորեցման ձևը նշված չէ, մասնավորեցվում են «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ձևերով:

«Փոքր» օբյեկտները համարվում են ծրագրի մաս և մասնավորեցվում են «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն:

Անավարտ շինարարության բոլոր օբյեկտները, ընկերությունների (ձեռնարկությունների) կազմում գտնվող «փոքր» օբյեկտները և գույքի առանձին տարրերը համարվում են ծրագրում ընդգրկված:

Նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված ընկերությունները (ձեռնարկությունները) և օբյեկտները համարվում են սույն ծրագրի մաս և ենթակա են առաջնահերթ մասնավորեցման «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ձևերով, իսկ ծրագրում ընդգրկված «փոքր» օբյեկտների մասնավորեցումը հիմնականում ավարտվում է մինչև 1998թ. հուլիսի 1-ը:

Նախատեսվում է մասնավորեցնել ծրագրի ցանկերում ընդգրկված ընկերությունների (ձեռնարկությունների) ընդհանուր թվի` 1998թ.` 50 տոկոսը (140), 1999թ.` 30 տոկոսը (84), 2000թ.` 20 տոկոսը (56):

 

Հոդված 5.

Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների օգտագործման կարգը և ժամկետները

 

Սույն ծրագրով սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների թողարկում չի իրականացվում:

Նախորդ ծրագրերով բաշխված սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների օգտագործման վերջին ժամկետ է սահմանվում 1998 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

 

Հոդված 6.

Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարումները

 

Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարումների սանդղակը կիրառվում է «փոքր» օբյեկտների և վարձակալած գույքը մասնավորեցնելու դեպքում և նախորդ ծրագրերով տարաժամկետ վճարման իրավունք ստացած սուբյեկտների նկատմամբ:

 

«Փոքր» օբյեկտները և վարձակալած գույքը մասնավորեցնելու դեպքում տարաժամկետ վճարումների չափերը

 

Գնահատված արժեքը
(դրամով)

Առաջին վճարի չափը
(գնահատված արժեքի տոկոսով)

Վճարման
ժամկետը
(տարիներով)
Վճարումների
թիվը
(անգամ)
Մինչև 500.000

100

-

-

500.001-1.000.000

50

1

2

1.000.001-1.500.000

40

2

3

1.500.001-2.000.000

35

3

4

2.000.001-3.000.000

30

4

5

3.000.001-4.000.000

25

5

6

4.000.001-5.000.000

25

6

7

5.000.001-6.000.000

25

7

8

6.000.001-7.000.000

20

8

9

7.000.001-8.000.000

20

9

10

8.000.001-9.000.000

20

10

11

9.000.001-10.000.000

20

11

12

10.000.001-11.000.000

20

12

13

11.000.001-12.000.000

20

13

14

12.000.001-13.000.000

20

14

15

13.000.001-14.000.000

20

15

16

14.000.001-15.000.000

20

16

17

15.000.001-16.000.000

20

17

18

16.000.001-18.000.000

20

18

19

18.000.001-20.000.000

20

19

20

20.000.001-ից ավելի

20

20

21

 

Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարման դեպքում յուրաքանչյուր հերթական վճարումից հետո օբյեկտի արժեքի մնացած մասը մուծվում է հավասար մասերով` տարին մեկ անգամ: Գնորդը ցանկացած ժամանակ կարող է մուծել մնացած ամբողջ գումարը: Հերթական վճարման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հաշվի է առնվում գնահատման պահի և վճարման պահի ԱՄՆ-ի դոլարի և հայկական դրամի փոխարժեքների հարաբերությունը:

Օբյեկտի գնահատված արժեքի առաջին վճարը կատարելուց հետո վճարման ենթակա տարաժամկետ մնացած գումարները միանվագ մուծելու դեպքում կիրառվում է զեղչ` համաձայն հետևյալ սանդղակի`

 

Վճարման ենթակա գումարը (դրամով)

Զեղչված գումարը (դրամով)

մինչև 1.000.000

Վճարման ենթակա գումարի 10 տոկոսը

1.000.000-2.000.000

100.000+1 միլիոնը գերազանցող գումարի 14 տոկոսը

2.000.001-4.000.000

240.000+2 միլիոնը գերազանցող գումարի 16 տոկոսը

4.000.001-6.000.000

560.000+4 միլիոնը գերազանցող գումարի 20 տոկոսը

6.000.001-8.000.000

960.000+6 միլիոնը գերազանցող գումարի 24 տոկոսը

8.000.001-10.000.000

1.440.000+8 միլիոնը գերազանցող գումարի 28 տոկոսը

10.000.001-12.000.000

2.000.000+10 միլիոնը գերազանցող գումարի 44 տոկոսը

12.000.001-14.000.000

2.880.000+12 միլիոնը գերազանցող գումարի 52 տոկոսը

14.000.001-16.000.000

3.920.000+14 միլիոնը գերազանցող գումարի 60 տոկոսը

16.000.001-18.000.000

5.120.000+16 միլիոնը գերազանցող գումարի 68 տոկոսը

18.000.001-20.000.000

6.480.000+18 միլիոնը գերազանցող գումարի 76 տոկոսը

20.000.001-ից ավելի

Վճարման ենթակա գումարի 50 տոկոսը

 

Տարաժամկետ վճարման կարգով մասնավորեցված (սեփականաշնորհված) օբյեկտի գնորդը 50 և ավելի տոկոս վճարելու դեպքում վճարված մասով կարող է ճանաչվել սեփականատեր, եթե առկա է մնացած մասի գնորդը, որը համաձայն է կնքել պայմանագիր և կատարել հետագա վճարումները` սույն օրենքով սահմանված կարգով:

(6-րդ հոդվածը խմբ., փոփ. 28.12.98 ՀՕ-282, խմբ. 17.05.00 ՀՕ-59)

 

Հոդված 7.

Մասնավորեցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական միջոցառումները` ըստ տնտեսության ոլորտների և առանձին ընկերությունների (ձեռնարկությունների)

 

Մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված ընկերությունների (ձեռնարկությունների) և անավարտ շինարարության օբյեկտների նախապատրաստման նպատակով մասնավորեցում (սեփականաշնորհում) իրականացնող պետական կառավարման լիազորված մարմինը մշակում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում տնտեսության առանձին ոլորտների մասնավորեցման ենթածրագրեր, սահմանում է կազմակերպական-տեխնիկական համալիր միջոցառումների պլան: Այն իրականացնում են վերոհիշյալ մարմնի նշանակած անձինք կամ պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային մարմինները, ընդ որում`

- մասնավորեցում (սեփականաշնորհում) իրականացնող պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունները, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային մյուս մարմինները տեղեկություններ են տալիս իրենց ենթակայության տակ գտնվող ու մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված ընկերությունների (ձեռնարկությունների) ֆինանսական վիճակի, ինչպես նաև առաջարկություններ` այն կարգավորելու կամ ընկերությունը (ձեռնարկությունը) լուծարելու մասին.

- կարող են հրավիրվել նաև մասնագիտացված աուդիտորական կազմակերպություններ, որոնց հիմնական նպատակը լուծարման ենթակա կազմակերպությունների (ձեռնարկությունների) վնասաբերության պատճառները բացահայտելն է.

- անհրաժեշտության դեպքում ստեղծվում են փորձագետների ժամանակավոր խմբեր, որոնց միջոցով մշակվում են հանձնարարականներ` տնտեսության այս կամ այն ճյուղում կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնելու, ընկերությունները (ձեռնարկությունները) վերակազմավորելու (բաժանելու, այլ ձեռնարկությունների հետ միացնելու, գործող ընկերության (ձեռնարկության) կազմից առանձնացնելու), ինչպես նաև ընկերություններում (ձեռնարկություններում) զբաղվածության կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ:

 

Հոդված 8.

Մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված ընկերությունների (ձեռնարկությունների) նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունների սահմանափակումները

 

Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունները, պետական կառավարման մյուս մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրավունք չունեն ծրագիրը ուժի մեջ մտցնելուց հետո դրանում ընդգրկված ընկերությունները (ձեռնարկությունները) լուծարել, վերակազմավորել, ստեղծել դուստր ընկերություններ, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով սահմանված դեպքերի:

Ծրագրում այլ սահմանափակումներ կարող են սահմանվել սույն օրենքի լրացումների և փոփոխությունների միջոցով:

 

Հոդված 9.

Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական և իրավական միջոցառումները

 

Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական միջոցառումներն են`

- հասարակության լայն խավերին «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, դրանից բխող օրենքներին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներին և այլ նորմատիվ իրավական ակտերին ծանոթացնելու գործընթացը կազմակերպելը.

- մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված կադրերի համար մեթոդական և գործնական ուսուցում կազմակերպելը.

- աճուրդային կենտրոնների և մասնավորեցում (սեփականաշնորհում) իրականացնող պետական կառավարման մարմնի տարածքային ստորաբաժանումների միջոցով բաժնետոմսերի բաժանորդագրություն իրականացնելը.

- նոր բաժնետոմսերի բաց տեղաբաշխումը ֆոնդային բորսաների միջոցով.

- խորհրդատվական ընկերություններ և մասնագետներ ներգրավելը:

Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ իրավական միջոցառումներն են`

- մասնավորեցվող պետական գույքի գնահատման, գնահատման մեթոդների ընտրության, պետական գույքի առանձին ձևերով մասնավորեցման իրականացման կարգերի (կանոնակարգերի) մշակումը, դրանց օրենսդրական կատարելագործումը:

 

Հոդված 10.

Ծրագրի գործողության ժամկետը

 

Ծրագիրը գործում է սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Լ. Տեր-Պետրոսյան


Երևան
17 հունվարի 1998 թ.
ՀՕ-192

 

Ց Ա Ն Կ

 

1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ)

 

NN
ը/կ
Ծածկագիրը Ընկերության (ձեռնարկության) անվանումը Հասցեն Մասնավորեցման ձևը
1 2 3 4 5
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ
1.   (տողը հանվել է 14.04.99 ՀՕ-292)    
2. 60 001 «Երևանի ՋԷԿ» ՊՁ քաղ. Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. մասնավորեցում
3. 60 002 «Ջերմային ցանցեր» ՊՁ քաղ. Երևան, Թեյշեբաինի 8 մասնավորեցում
4. 60 003 «Սևան-Հրազդանյան ՀԷԿ-երի կասկադ» ՊՁ Կոտայքի մարզ, գ. Արգել մասնավորեցում
5. 60 004 «Որոտանի ՀԷԿ-երի կասկադ» ՊՁ քաղ. Գորիս, գ. Տաթև, գ. Որոտան քաղ. Սիսիան, գ. Շամբ, գ. Շաղատ մասնավորեցում
6.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
7.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
8.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
9.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
10.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
11.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
12.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
13.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
14.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
15.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
16.   (տողը հանվել է 25.04.00 ՀՕ-56)    
17. 60 016 «Հայատոմսպասարկում» ՊՁ քաղ. Մեծամոր մասնավորեցում
18. 60 017 «Հայէներգաքիմպաշտպանություն» ՓԲԸ քաղ. Երևան Արին Բերդի 3-րդ նրբ. մասնավորեցում
19. 60 018 «Հայատոմէներգամոնտաժ» ՓԲԸ Արմավիրի մարզ մասնավորեցում
20. 60 019 «Հայատոմջերմաէներգամոնտաժ» ՓԲԸ Արմավիրի մարզ մասնավորեցում
21. 60 020 «Հայհիդրոէլեկտրամոնտաժ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի պող., 4-րդ նրբ., 6 մասնավորեցում
22. 60 021 «Հայէներգաջերմամեկուսացում» ՊՁ քաղ. Հրազդան մասնավորեցում
23. 60 022 «Հայէներգացանցշին» ՊՁ քաղ. Երևան, Բաբայան 10/1 մասնավորեցում
24. 60 023 «Հայէներգո» ՊՁ-ի
«Բնակկենցաղային տնտեսություն» ԴՁ
քաղ. Երևան, Իսահակյան 24 մասնավորեցում
25. 60 024 «Հայգազ» ՊՁ-ի
Մասիսի «Հայանիստ» օժանդակ տնտեսություն
քաղ. Մասիս մասնավորեցում
26. 60 025 «Հայգազ» ՊՁ-ի գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և վերամշակման ԴՁ քաղ. Մասիս մասնավորեցում
  60 068 «Երևանի էլեկտրացանց»
փակ բաժնետիրական
ընկերություն
ք. Երևան,
Մյասնիկյանի
5/1
Մասնավորեցում
(միջազգային մրցույթ
և ուղղակի վաճառք)
  60 069 «Հյուսիսային էլեկտրացանց»
փակ բաժնետիրական
ընկերություն
ք. Գյումրի,
Շարա Տալյանի 1
Մասնավորեցում
(միջազգային մրցույթ
և ուղղակի վաճառք)
  60 070 «Հարավային էլեկտրացանց»
փակ բաժնետիրական
ընկերություն 
ք. Արտաշատ,
Արազու 43
Մասնավորեցում
(միջազգային մրցույթ
և ուղղակի վաճառք)
  60 071 «Կենտրոնական էլեկտրացանց»
փակ բաժնետիրական
ընկերություն
ք. Աբովյան,
Արզնու պողոտա
Մասնավորեցում
(միջազգային մրցույթ
և ուղղակի վաճառք)

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

27. 60 026  Մասնագիտացված աշխատանքների վարչություն քաղ. Երևան, Սունդուկյան 66 մասնավորեցում
28. 60 027 «Արմավիրապակի» ՊՓԲԸ Արմավիրի մարզ,
Շահումյան 3
մասնավորեցում
29. 60 028 «Պեմզաշենի ՇԻԿ» ՊՓԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Պեմզաշեն
մասնավորեցում
30. 60 029 Նոր Խարբերդի
«Դիատոմիտների գործարան» ՓԲԸ
Արարատի մարզ, գ. Նոր Խարբերդ մասնավորեցում
31. 60 030 Արարատի ցեմենտի կոմբինատ քաղ. Արարատ մասնավորեցում
32. 60 031 «Անի-Պեմզա» կոմբինատ Շիրակի մարզ, գ. Անիպեմզա մասնավորեցում
33. 60 032 «Արթիկ-տուֆ» ԱՄ քաղ. Արթիկ, Տուֆագործների 24  մասնավորեցում

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

34. 60 033 «Հայքիմնախագիծ» ՊՁ (տարածք չունի) քաղ. Վանաձոր, Օգոստոսի 23-ի փող., 2 մասնավորեցում
35. 60 034 Ռետինատեխնիկական իրերի գործարանի ՇՎՎ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 25 մասնավորեցում

61 900 «Պրոմեթեյ-Խիմպրոմ» ՓԲԸ Վանաձոր մասնավորեցում

ՀԱՍՏՈՑԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

36. 60 035 «Արագած» ՊՁ Արագածոտնի մարզ, գ. Արագած մասնավորեցում
37. 60 036 «Ալմաստ» գործարան»  ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ռուբինյանց 28 մասնավորեցում

ՀԱՏՈՒԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

38. 60 037 Վանաձորի «ԷՀՏ» քաղ. Վանաձոր, Գործարանային 2 մասնավորեցում
39. 60 038 «Արև» ՊՁ քաղ. Ապարան, Գայի 20 մասնավորեցում

ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ

40. 60 039 Կապանի «Էլեկտրոն» ՓԲԸ քաղ. Կապան,
Լեռնահանքեր
մասնավորեցում
41. 60 040 «Էլեկտրոն-Գյումրի» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Գործարանային 5 մասնավորեցում
42. 60 041 «Կոնտակտ Ռելե» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ազատության պող. մասնավորեցում
43. 60 042 «Նեյրոն» ՊՁ-ի «Գողթ» ԴՁ Կոտայքի մարզ, գ. Գողթ մասնավորեցում
44. 60 043 «Նեյրոն» ՊՁ-ի «ՇՎՎ» ԴՁ քաղ. Երևան, Միկոյան 17 մասնավորեցում
45. 60 044 «Նեյրոն» ՊՁ-ի «Տաթև» ԴՁ Սյունիքի մարզ, գ. Տաթև մասնավորեցում
46. 60 045 «Նեյրոն» ՊՁ-ի «Հովիտ» ԴՁ Տավուշի մարզ մասնավորեցում

ԼԵՌՆԱՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱ

47. 60 046 Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ քաղ. Քաջարան, Լեռնագործների 1 մասնավորեցում
48. 60 047 Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ քաղ. Մեղրի, գ. Ագարակ մասնավորեցում
49. 60 048 Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ քաղ. Կապան, Գործարանային 4 մասնավորեցում
50. 60 049 Ախթալայի ՀՀՊՁ քաղ. Ախթալա մասնավորեցում
51. 60 050 «Հայոսկի» ՀՆՊՁ քաղ. Երևան, Կոմիտասի 49 մասնավորեցում
52. 60 051 «Կանազ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Գրիբոյեդովի 25 մասնավորեցում
53. 60 052 «Ակսոն» գործարան քաղ. Երևան, Գրիբոյեդովի 25 մասնավորեցում
54. 60 053 «Մագնոն» ՀԿՏԲ քաղ. Գյումրի, Ա. Մանուկյան 4 մասնավորեցում
55. 60 054 «Շողակն» ՊՁ քաղ. Նոր Հաճն մասնավորեցում

ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

56. 60 055 «Կումայրի» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Աբովյան 256 մասնավորեցում
57. 60 056 «Էդգար» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Լիսիցյան փող. մասնավորեցում
58. 60 057 Վանաձորի «Ղարս» կարի ֆաբրիկա քաղ. Վանաձոր, Դպրոցի 47 մասնավորեցում
59. 60 058 Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա քաղ. Երևան, Սարկավագի 157 մասնավորեցում
60. 60 059 Արթիկի գուլպա-նասկեղենի  ֆաբրիկա քաղ. Արթիկ, Շահումյան 1 մասնավորեցում
61. 60 060 Մանկական հագուստի կարի ֆաբրիկա քաղ. Երևան, Վրացական 5 մասնավորեցում
62. 60 061 Կամոյի առևտրաարտադրական ձեռնարկություն քաղ. Գավառ, Կ. Հայրապետի 5 մասնավորեցում
63. 60 062 Մաստարայի կոշիկի ֆաբրիկա Արագածոտնի մարզ, գ. Մաստարա մասնավորեցում
64. 60 063 Գյումրիի «Նարեկ» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Թբիլիսյան 42 մասնավորեցում
65. 60 064 Գառնահովտի կոշիկի ֆաբրիկա Արագածոտնի մարզ, գ. Գառնահովիտ մասնավորեցում

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

66. 60 065 Վանաձորի «Ավտոմատիկա ԳԱՁ» ՓԲԸ քաղ. Վանաձոր, Մ. Խորենացու 5 մասնավորեցում 

 ԱՅԼ ՃՅՈՒՂԵՐ

67. 60 066 «Վիտա» ձեռնարկություն քաղ. Երևան, Ավան, 4-րդ փող., 19 մասնավորեցում
68. 60 067 «Լալվար» ՓԲԸ քաղ. Տաշիր մասնավորեցում 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ

69. 60 150 «Երառսպասարկում» ՊՁ-ի N 3 ԴՁ քաղ. Երևան,  Արցախի 28 մասնավորեցում 
70. 60 151 «Երառսպասարկում» ՊՁ-ի N 5 ԴՁ քաղ. Երևան, Ա. Վշտունու 5-րդ նրբ., 24 մասնավորեցում 
71. 60 152 «Երառսպասարկում» ՊՁ-ի N 8 ԴՁ քաղ. Երևան, Աբելյան 8 մասնավորեցում 
72. 60 153 «Երառսպասարկում» ՊՁ-ի Մ/Ս N 7 ԴՁ քաղ. Երևան, Ավան-3, Գրիգոր Նարեկացու 54 մասնավորեցում 
73. 60 154 «Գեղառսպաս» ՊՁ քաղ. Գավառ, Գրիգոր Լուսավորչի 18 մասնավորեցում 
74. 60 155 «Վայոցձորառսպաս» ՊՁ քաղ. Եղեգնաձոր, Պարույր Սևակի 9 մասնավորեցում 
75. 60 156 «Տավուշառսպաս» ՊՁ քաղ. Դիլիջան, Օրջոնիկիձեի 6ա մասնավորեցում 
76. 60 157 «Արագածոտնառսպաս» ՊՁ քաղ. Արտաշատ, Երևանյան 47 մասնավորեցում 
77. 60 158 «Արարտառսպաս» ՊՁ քաղ. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փող., 79 մասնավորեցում 
78. 60 159 «Վաղարշապատառսպաս» ՊՁ քաղ. Վաղարշապատ, Աթարբեկյան 24 մասնավորեցում 
79. 60 160 Սևանի հանգստյան գոտում համալիր սպասարկման ՊՁ քաղ. Սևան, հանգստյան գոտի մասնավորեցում
80. 60 161 «Հայինտուր-ֆիրմա» ՊՁ քաղ. Երևան, Փ. Բուզանդի 1 մասնավորեցում 
81. 60 162 Արագածի ԿՄՖ քաղ. Արարատ մասնավորեցում

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

82. 60 200 ՇՇ-14 քաղ. Վաղարշապատ, Գայի խճ. մասնավորեցում
83. 60 201 «ՇՇ-23» ՓԲԸ քաղ. Վայք մասնավորեցում
84. 60 202 «Վայոց ձոր» ՓԲԸ քաղ. Եղեգնաձոր, Միկոյան 16 մասնավորեցում
85. 60 203 «Հիդրոշինարար» ՓԲԸ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան մասնավորեցում
86. 60 204 «Վարարակ» ՓԲԸ քաղ. Գորիս, Ավանգարդի 29 մասնավորեցում
87. 60 205 «Անի» ՓԲԸ քաղ. Մարալիկ մասնավորեցում
88. 60 206 «ՇՇ-8» ՓԲԸ քաղ. Նոյեմբերյան մասնավորեցում
89. 60 207 «Մասիս» ՓԲԸ Արարատի մարզ, գ. Մարմարաշեն մասնավորեցում
90. 60 208 «Աղուտներ» ՓԲԸ Արմավիրի մարզ, գ. Երասխահուն մասնավորեցում
91. 60 209 «Աղստև» ՓԲԸ քաղ. Իջևան մասնավորեցում
92. 60 210 «Արգամ» ՓԲԸ քաղ. Բերդ մասնավորեցում
93. 60 211 «Տարոն» ՓԲԸ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան մասնավորեցում
94. 60 212 «Ջրաշինարար-2» ՓԲԸ Շիրակի մարզ, գ. Կապս մասնավորեցում
95. 60 213 «Հայջրշին» ՊՁ-ի Սիսիանի տեղամաս քաղ. Սիսիան   մասնավորեցում
96. 60 214 «Հայջրշին» ՊՁ-ի Կապանի տեղամաս քաղ. Կապան  մասնավորեցում
97. 60 215 «Հայջրշին» ՊՁ-ի «Գրավի» ՓԲԸ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան մասնավորեցում
98. 60 216 Գորիսի հրուշակեղենի ՊՁ քաղ. Գորիս, Առաքելյան 26 մասնավորեցում
99. 60 217 Իջևանի ծխախոտի ֆերմենտացիոն գործարան քաղ. Իջևան մասնավորեցում
100. 60 218 Արմավիրի հացի գործարան քաղ. Արմավիր մասնավորեցում
101. 60 219 Ջերմուկի հացի գործարան քաղ. Ջերմուկ, Ձախափնյակ թաղ. մասնավորեցում
102. 60 220 Թթխմորի և հաց-հրուշակեղենի փորձարարական արտադրական ՊՁ քաղ. Երևան, Նոր Արեշ, 25-րդ փող., 50 մասնավորեցում
103. 60 221 Թթխմորի միավորում քաղ. Աբովյան մասնավորեցում
104. 60 222 Գորիսի հացընդունման ՊՁ քաղ. Գորիս, Տաթևացու 8 մասնավորեցում
105. 60 223 Ագարակի հացի գործարան Սյունիքի մարզ, գ. Ագարակ մասնավորեցում
106. 60 224 Երևանի N 10 հացի գործարան քաղ. Երևան, Կիևյան 16 մասնավորեցում
107. 60 225 Երևանի փորձարարական գործարան քաղ. Երևան, Զ. Քանաքեռցու 76 մասնավորեցում
108. 60 226 Բյուրեղավանի հացի գործարան քաղ. Բյուրեղավան մասնավորեցում
109. 60 227 Սևանի անասնամթերման գրասենյակ քաղ. Սևան, Կոլխոզնիկների փող. մասնավորեցում
110. 60 228 Նոյեմբերյանի անասնամթերման գրասենյակ Տավուշի մարզ, գ. Բերդավան մասնավորեցում
111. 60 229 «Հայգյուղջրատարշին» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Սունդուկյան 66ա մասնավորեցում
112. 60 230 «Հայջրշին» ՊՁ-ի N 7 ՇՇ  Արմավիրի մարզ, գ. Քարակերտ մասնավորեցում
113. 60 231 «Եղվարդշին» ՓԲԸ քաղ. Եղվարդ մասնավորեցում
114. 60 232 «Սիփան» ՓԲԸ Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ մասնավորեցում
115. 60 233 «Թալին» ՓԲԸ քաղ. Թալին մասնավորեցում
116. 60 234 «ՇՇ-2» ՓԲԸ Արարատի մարզ, գ. Լանջազատ մասնավորեցում
117. 60 235 «Ջրաշինարար-20» ՓԲԸ քաղ. Չարենցավան մասնավորեցում
118. 60 236 «Ջավախք» ՓԲԸ Արմավիրի մարզ, գ. Եղեգնուտ մասնավորեցում
119. 60 237 «Մասիս-1» ՓԲԸ Արարատի մարզ, «Մասիս» կայարան մասնավորեցում
120. 60 238 «Զվարթնոց-1» ՓԲԸ քաղ. Վաղարշապատ մասնավորեցում
121. 60 239 Մասնագիտացված ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն Կոտայքի մարզ, գ. Վերին Պտղնի մասնավորեցում
122. 60 240 Երևանի թռչնաբուծական փորձարարական բազայի Մասիսի տեղամաս Արարատի մարզ, գ. Այնթափ մասնավորեցում
123. 60 241 Փետուրի վերամշակման արտադրության և իրացման ձեռնարկություն Արմավիրի մարզ, գ. Մուսալեռ մասնավորեցում
124. 60 242 «Հայջրտնտ» ՀՆՊՁ-ի «Հորատում» ԴՁ Արագածոտնի մարզ, գ. Ագարակ մասնավորեցում
125. 60 243 «Հայջրտնտ» ՀՆՊՁ-ի N 2 շինարարական ԴՁ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան մասնավորեցում
126. 60 244 «Հայջրտնտ» ՀՆՊՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ մասնավորեցում
127. 60 245 Ստեփանավանի անասնամթերման գրասենյակ քաղ. Ստեփանավան, Արևելյան 2 մասնավորեցում
128. 60 246 Պռոշյանի սերմնաբուծական բազա Կոտայքի մարզ, գ.Պռոշյան մասնավորեցում
129. 60 247 Սիսիանի սերմնազտիչ գործարան Սյունիքի մարզ, գ. Ույծ մասնավորեցում
130. 60 248 «Սերմեր» արտադրաառևտրական ֆիրմա» ՊՁ քաղ. Երևան, Այվազովսկու 14 մասնավորեցում
131. 60 249 Մոսկվայի «Արարատ» գինու-կոնյակի գործարանի անավարտ շինարարություն քաղ. Մոսկվա, Բրյուլովո, 6-րդ Ռադիալնայա մասնավորեցում
132. 60 250 Սանկտ Պետերբուրգի «Արարատ» գինու-կոնյակի գործարան քաղ. Սանկտ Պետերբուրգ, Սոֆիյսկայա 93 մասնավորեցում
  60 260 «Մանուկ» համատեղ ձեռնարկություն» ՍՊԸ-ի պետական բաժնեմաս քաղ. Արմավիր, Շահումյան 9 մասնավորեցում

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

133. 60 300 Երևանի ՈՒԱՏՁ-1 քաղ. Երևան, Արցախի 23 մասնավորեցում
134. 60 301 «Երուղևորտրանս» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Թևոսյան 5 մասնավորեցում
135. 60 302 Երևանի ՈՒԱՏՁ-6 քաղ. Երևան, Դավթաշեն թաղ. մասնավորեցում
136. 60 303 Երևանի միջքաղաքային ՈՒԱՏՁ քաղ. Երևան, Շիրակի 76 մասնավորեցում
137. 60 304 Երևանի միկրոավտոբուսային ՈՒԱՏՁ քաղ. Երևան, Բագրատունյաց 42 մասնավորեցում
138. 60 305 Երևանի մերձքաղաքային  մասնավորեցում ՈՒԱՏՁ քաղ. Երևան, Նուբարաշենի խճ., 9 մասնավորեցում
139. 60 306 Աբովյանի ԲՈՒԱՏՁ Կոտայքի մարզ, գ. Մայակովսկի մասնավորեցում
140. 60 307 Արարատի ԲԱՏՁ քաղ. Արարատ, Գրիբոյեդովի 11 մասնավորեցում
141. 60 308 Արտաշատի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փող. մասնավորեցում
142. 60 309 Գորիսի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Գորիս, Առաքելյան 30 մասնավորեցում
143. 60 310 Սևանի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Սևան, Նաիրյան 191 մասնավորեցում
144. 60 311 Վեդու ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Վեդի, Արարատյան 113 մասնավորեցում
145. 60 312 Հրազդանի ԲԱՏՁ քաղ. Հրազդան, Կաքավաձոր թաղ. մասնավորեցում
146. 60 313 Հրազդանի ՈՒԱՏՁ քաղ. Հրազդան, Վանատուն թաղ. մասնավորեցում
147. 60 314 Եղեգնաձորի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճ., փակ. 1 մասնավորեցում
148. 60 315 Մարտունու ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Մարտունի, Սիրունյան 1 մասնավորեցում
149. 60 316 Մասիսի ԲՈՒԱՏՁ Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ մասնավորեցում
150. 60 317 Մեղրու ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Մեղրի, Ադեզյան 3 մասնավորեցում
151. 60 318 Նաիրիի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Եղվարդ, Կոմիտասի 41 մասնավորեցում
152. 60 319 Չարենցավանի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Չարենցավան, Արցախի 1 մասնավորեցում
153. 60 320 Ջերմուկի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Ջերմուկ մասնավորեցում
154. 60 321 Ճամբարակի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Ճամբարակ մասնավորեցում
155. 60 322 Վայքի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Վայք, Ա. Մելիքյան 3 մասնավորեցում
156. 60 323 Վարդենիսի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Վարդենիս, Չարենցի 70 մասնավորեցում
157. 60 324 Ալավերդու ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Ալավերդի, Թբիլիսյան խճ. 7 մասնավորեցում
158. 60 325 Ապարանի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Ապարան, Գայի 1 մասնավորեցում
159. 60 326 Բաղրամյանի ԲՈՒԱՏՁ Արմավիրի մարզ, գ. Մյասնիկյան մասնավորեցում
160. 60 327 Գյումրիի ԲԱՏՁ-1 քաղ. Գյումրի, Շիրակացու 8 մասնավորեցում
161. 60 328 Երևանի ԲԱՏՁ-3 քաղ. Երևան, Շիրակի փող., փակ. 3/2 մասնավորեցում
162. 60 329 Երևանի միջազգային ԲԱՏՁ քաղ. Երևան, Արցախի փող., նրբ. 5/3 մասնավորեցում
163.  60 330 Էջմիածնի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Վաղարշապատ, Ծաղկունքի խճ. մասնավորեցում
164. 60 331 Վանաձորի 2981 ԱՇ-ի նախկին N 1 ԲԱՏՁ-ի բազան քաղ. Վանաձոր, Կնունյանց 1 մասնավորեցում
165. 60 332 Իջևանի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Իջևան, Արցախյան 2 մասնավորեցում
166. 60 333 Սպիտակի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Սպիտակ, Շահումյան 122 մասնավորեցում
167. 60 334 Ստեփանավանի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Ստեփանավան, Հոկտեմբերյան 145 մասնավորեցում
168. 60 335 Տավուշի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Բերդ, Լենինի 6 մասնավորեցում
169. 60 336 Տաշիրի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Տաշիր, Կիրովի փող. մասնավորեցում
170. 60 337 Երևանի մետրոպոլիտենի նորոգման-մեխանիկական ՊՁ քաղ. Երևան, Արարատյան 87 մասնավորեցում
171. 60 338 Երևանի մետրոպոլիտենի նորոգման էլեկտրամեխանիկական տեղամաս քաղ. Երևան, Թբիլիսյան փող.
(Քանաքեռ)
մասնավորեցում
172. 60 339 Եղեգնաձորի ՃՇՇՁ քաղ. Եղեգնաձոր մասնավորեցում
173. 60 340 Կոտայքի ՃՇՇՁ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ մասնավորեցում
174. 60 341 Քաշաթաղի ՃՇՆՁ Քաշաթաղ մասնավորեցում
175. 60 342 Նաիրիի ՃՇՇՁ Կոտայքի մարզ մասնավորեցում
176. 60 343 Երևանի ՃՇՁ քաղ. Երևան մասնավորեցում
177. 60 344 «Անահիտ» պանսիոնատ քաղ. Ստեփանավան մասնավորեցում
178. 60 345 ՀՀ երկաթուղու «Լեռնագործ» ՓԲԸ Լոռու մարզ, «Այրում» կայարան մասնավորեցում
179. 60 346 ՀՀ երկաթուղու Երևանի շինմոնտաժային ՊՁ քաղ. Երևան, Թամանցիների 93 մասնավորեցում
180. 60 347 ՀՀ երկաթուղու Երևանի ջրամատակարարման ուղեմաս քաղ. Երևան, Արցախի 40 մասնավորեցում
181. 60 348 ՀՀ երկաթուղու «Հայերկաթուղիմատ» ՊՁ քաղ. Երևան, Տիգրան Մեծի 50 մասնավորեցում
182. 60 349 ՀՀ երկաթուղու Գյումրիի երկաթուղու հիվանդանոց քաղ. Գյումրի, Գյումրիի երկաթուղու հիվանդանոց մասնավորեցում
183. 60 350 ՀՀ երկաթուղու Արզնու երկաթուղու հիվանդանոցային վերականգնողական կենտրոն  Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի մասնավորեցում
184. 60 351 ՀՀ երկաթուղու Գյումրիի քաղաքային կառույցների ուղեմաս քաղ. Գյումրի, Երկաթգծի 62 մասնավորեցում
185. 60 352 ՀՀ երկաթուղու Երևանի քաղաքացիական կառույցների ուղեմաս  քաղ. Երևան, Արցախի 40 մասնավորեցում
186. 60 353 «Այգ» ՓԲԸ (Երևանի ՆԳ) քաղ. Երևան, Նուբարաշենի խճ. 1 մասնավորեցում
187. 60 354 «Գյումրիավտոնորոգում» ՓԲԸ (Գյումրիի ԱՆԳ) քաղ. Գյումրի, Փանյան 1 մասնավորեցում
188. 60 355 «Սլացք» ՓԲԸ (Վանաձորի ԱՆԳ) քաղ. Վանաձոր, Թևոսյան 3 մասնավորեցում
189. 60 356 Արթիկի ԲՈՒԱՏՁ քաղ. Արթիկ, Գործարանային 2 մասնավորեցում
190. 60 357 Գյումրիի ԲԱՏՁ-3 քաղ. Գյումրի, Բուլվարային 2 մասնավորեցում
191. 60 358 Երևանի ԲԱՏՁ-6 քաղ. Երևան, Արցախի 34 մասնավորեցում
192. 60 359 Երևանի ԲԱՏՁ-7 քաղ. Երևան, Արին Բերդի փող., նրբ. 5/10 մասնավորեցում
193. 60 360 Երևանի ԲԱՏՁ-9 քաղ. Երևան, Շիրակի 39 մասնավորեցում
194. 60 361 Երևանի ՏԱՁ քաղ. Երևան, Արցախի 73 մասնավորեցում
195. 60 362 Երևանի բեռնման-բեռնաթափման ուղեմաս քաղ. Երևան, Արարատյան 90 մասնավորեցում
196. 60 363 «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՀՆՊՁ-ի ջերմոցային տնտեսություն քաղ. Երևան, Արարատյան 87 մասնավորեցում
197. 60 364 «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՀՆՊՁ-ի ավտոտնակներ (5 հատ) քաղ. Երևան, Արարատյան 87 մասնավորեցում

ԿԱՊ

198. 60 500 «Նյութատեխնիկական մատակարարման և առևտրաարտադրական պետական ձեռնարկություն քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 37 մասնավորեցում
199. 60 501 Սիսիանի էլեկտրակապի ԴՁ-ի անասնապահական ֆերմա Սյունիքի մարզ, գ. Տոլորս մասնավորեցում
200. 60 502 Գավառի էլեկտրակապի ԴՁ-ի անասնապահական ֆերմա քաղ. Գավառ մասնավորեցում
201. 60 503 Վարչատնտեսական ՊՁ-ի «Շինարարություն և արտադրություն» ԴՁ քաղ. Երևան, Ռադիշչևի 4 մասնավորեցում
202. 60 504 Վարչատնտեսական ՊՁ-ի ջերմոցային տնտեսություն Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, N 1 ռադիոկենտրոն մասնավորեցում
203. 60 505 Վարչատնտեսական ՊՁ-ի թռչնաբուծական տնտեսություն Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ,  N 1 ռադիոկենտրոն մասնավորեցում

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

204. 60 600 «Հանրապետական մանկական  օրթոպեդիկ հիվանդանոց» ՊՁ քաղ. Մասիս մասնավորեցում

ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

205. 60 700 «Լույս» հրատարակչություն քաղ. Երևան, Իսահակյան 28 մասնավորեցում

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

206. 60 800 Երևանի երիտասարդական կամերային թատրոն քաղ. Երևան, Մեսրոպ Մաշտոցի 58 մասնավորեցում

 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔ

207. 60 900 Լոռու ԴՁ-ի Ախթալայի բազայի ճաշարան Լոռու մարզ, գ. Նեղուց, «Երկրաբան» բազա մասնավորեցում
208. 60 901 Լոռու ԴՁ-ի Ախթալայի բազայի խանութ Լոռու մարզ, Նեղուց, «Երկրաբան» բազա մասնավորեցում
209. 60 902 Լոռու ԴՁ-ի Շամլուղի բազայի գրասենյակ քաղ. Շամլուղ մասնավորեցում
210. 60 903 Լոռու ԴՁ-ի Շամլուղի բազայի ճաշարան քաղ. Շամլուղ մասնավորեցում
211. 60 904 Լոռու ԴՁ-ի Շամլուղի բազայի պահեստ քաղ. Շամլուղ մասնավորեցում
212. 60 905 Աղստևի ԴՁ-ի «Արեգ» բազա քաղ. Իջևան, «Արեգ» բազա մասնավորեցում
213. 60 906 Գուգարքի ԵՀՇ ՊՁ-ի Դիլիջանի բազայի ադմինիստրատիվ շենք քաղ. Դիլիջան, Կամոյի փող.  մասնավորեցում
214. 60 907 Հարավային ԵՀՇ ՊՁ-ի Կապանի ԴՁ-ի օժանդակ տնտեսություն քաղ. Կապան մասնավորեցում
215. 60 908 Հարավային ԵՀՇ ՊՁ-ի Կապանի ԴՁ-ի քիմիական լաբորատորիայի շենք քաղ. Կապան, բանավան Արփիկ մասնավորեցում
216. 60 909 ՏԵԵ ՊՁ-ի բազա քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 47 մասնավորեցում
217. 60 910 ՀԻԵ ՊՁ-ի Սամաղարի բազայի ճաշարան Արմավիրի մարզ, գ. Սամաղար մասնավորեցում
218. 60 911 «Կառույց» ՓԲԸ Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ մասնավորեցում
219. 60 912 «Ջաջուռածուխ» ՊՁ (2 անգար) Շիրակի մարզ, գ. Ղարիբջանյան մասնավորեցում

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

220. 61 200 «Արմավիրի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՁ քաղ. Արմավիր, Երևանյան 40 ա մասնավորեցում
221. 61 201 «Արմավիրի Մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՁ քաղ. Արմավիր, Սայաթ-Նովայի 23 մասնավորեցում
222. 61 202 «Վաղարշապատի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՁ քաղ. Վաղարշապատ, Աթարբեկյան 20 ա մասնավորեցում
223. 61 203 «Վաղարշապատի մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՁ քաղ. Վաղարշապատ, Մեսրոպ Մաշտոցի 8 մասնավորեցում

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

224. 61 300 Մարզադաշտի սպորտհամալիր քաղ. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան փող. մասնավորեցում
225. 61 301 Կաթսայատուն` ջեռուցման ցանցով քաղ. Եղեգնաձոր, Մոմիկի 18 մասնավորեցում
226. 61 302 Առևտրի կենտրոն քաղ. Ջերմուկ մասնավորեցում
227. 61 303 Առողջարան (567 տեղ) քաղ. Ջերմուկ մասնավորեցում

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

228. 61 400 Արարատի մարզի Վեդու «Ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՁ քաղ. Վեդի, Պուշկինի 1 մասնավորեցում

Շինարարություն

229. 61 700 «Հանթսման-Հայաստան» ՍՊԸ
համատեղ ձեռնարկության
հայկական բաժնեմաս
քաղ. Երևան
Արցախի 49
մասնավորեցում

_______
Ծանոթագրություն.-

ՈՒԱՏՁ` ուղևորատար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն
ԲՈՒԱՏՁ` բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն
ԲԱՏՁ` բեռնատար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն
ՃՇՇՁ` ճանապարհների շինարարության և շահագործման ձեռնարկություն
ՊՁ` պետական ձեռնարկություն
ՄՆԳ` մեխանիկական նորոգման գործարան
ԱՆԳ` ավտոնորոգման գործարան
ՏԱՁ` տրանսպորտային առաքման ձեռնարկություն

(ցանկը փոփ., լրաց. 14.04.99 ՀՕ-292, լրաց. 12.10.99 ՀՕ-8, փոփ., խմբ. 13.10.99 ՀՕ-7, փոփ. 25.04.00 ՀՕ-56, լրաց. 06.07.00 ՀՕ-73, 28.07.00 ՀՕ-84)

Ց Ա Ն Կ

 

1998 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 34 ՏՈԿՈՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

NN
ը/կ
Ծածկագիրը Ընկերության (ձեռնարկության) անվանումը Հասցեն Մասնավորեցման ձևը
1 2 3 4 5
1. 61 100 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Անիի շրջանային միավորում Շիրակի մարզ, գ. Մարալիկ մասնավորեցում
2. 61 101 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Ստեփանավանի շրջանային միավորում քաղ. Ստեփանավան, Հոկտեմբերյան 1 մասնավորեցում
3. 61 102 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Արագածի շրջանային միավորում Արագածոտնի մարզ, գ. Ծաղկահովիտ մասնավորեցում
4. 61 103 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Վարդենիսի շրջանային միավորում քաղ. Վարդենիս մասնավորեցում
5. 61 104 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Սևանի միջշրջանային միավորում  Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գագարին մասնավորեցում
6. 61 105 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Նոյեմբերյանի շրջանային միավորում Տավուշի մարզ, գ. Բերդավան մասնավորեցում
7. 61 106 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Մասիսի շրջանային միավորում Արարատի մարզ, «Մասիս» կայարան մասնավորեցում
8. 61 107 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Բաղրամյանի շրջանային միավորում Արմավիրի մարզ, գ. Մյասնիկյան մասնավորեցում
9. 61 108 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Տաշիրի շրջանային միավորում քաղ. Տաշիր մասնավորեցում
10. 61 109 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Արտաշատի շրջանային միավորում քաղ. Արտաշատ, Հոկտեմբերյան 25 մասնավորեցում
11. 61 110 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Ախուրյանի շրջանային միավորում Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան, Ախուրյան խճ. մասնավորեցում
12. 61 111 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Ապարանի շրջանային միավորում քաղ. Ապարան մասնավորեցում
13. 61 112 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Գորիսի շրջանային միավորում քաղ. Գորիս մասնավորեցում
14. 61 113 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Նաիրիի շրջանային միավորում քաղ. Եղվարդ մասնավորեցում
15. 61 114 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Սիսիանի շրջանային միավորում քաղ. Սիսիան, Ադամյան 35 մասնավորեցում
16. 61 115 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Տավուշի շրջանային միավորում քաղ. Բերդ, Տավուշի 33 մասնավորեցում
17. 61 116 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Նոյեմբերյանի շրջանային միավորում Տավուշի մարզ, գ. Բերդավան մասնավորեցում
18. 61 117 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Սպիտակի շրջանային միավորում քաղ. Սպիտակ, Լենինականի խճ. մասնավորեցում
19. 61 118 «Գեղամա» («Բերրիություն» ԱՄ-ի Գագարինի միջշրջանային միավորում) ՓԲԸ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գագարին մասնավորեցում
20. 61 119 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Արագածի շրջանային միավորում Արագածոտնի մարզ, գ. Ծաղկահովիտ մասնավորեցում
21. 61 120 «Բերրիություն» ԱՄ-ի  Ապարանի շրջանային միավորում  Արագածոտնի մարզ, գ. Քուչակ մասնավորեցում
22. 61 121 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Նաիրիի շրջանային  միավորում  քաղ. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 1 մասնավորեցում
23. 61 122 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Երևանի միավորում քաղ. Երևան, Հաղթանակ թաղ., 1-ին փող. 46 մասնավորեցում
24. 61 123 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Իջևանի շրջանային միավորում քաղ. Իջևան մասնավորեցում
25. 61 124 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Իջևանի միջշրջանային բազա քաղ. Իջևան մասնավորեցում
26. 61 125 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Թումանյանի շրջանային միավորում Լոռու մարզ, գ. Օձուն մասնավորեցում
27. 61 126 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Ստեփանավանի շրջանային միավորում  քաղ. Ստեփանավան, Ամերիկյան թաղ. մասնավորեցում
28. 61 127 «Հատիս» ՓԲԸ քաղ. Աբովյան, Սևանի 11 մասնավորեցում
29. 61 128 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Մարտունու շրջանային միավորում քաղ. Մարտունի, Գարեգին Նժդեհի 4 մասնավորեցում
30. 61 129 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Գորիսի շրջանային միավորում քաղ. Գորիս, Ամառանոցային 125 մասնավորեցում
31. 61 130 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Սիսիանի շրջանային  միավորում  քաղ. Սիսիան, Իսրայելյան 1 մասնավորեցում
32. 61 131 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Մեղրու շրջանային միավորում քաղ. Մեղրի մասնավորեցում
33. 61 132 «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Սպիտակի շրջանային միավորում քաղ. Սպիտակ, Լենինականյան խճ.135 մասնավորեցում
34. 61 133 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Ախուրյանի շրջանային միավորում Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան մասնավորեցում
35. 61 134 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Արարատի շրջանային միավորում քաղ. Վեդի, Արարատյան 5 մասնավորեցում
36. 61 135 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Արթիկի շրջանային միավորում քաղ. Արթիկ մասնավորեցում
37. 61 136 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Վաղարշապատի շրջանային միավորում Արմավիրի մարզ, Խաթունարխի խճ. 5-րդ կմ մասնավորեցում
38. 61 137 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Արտաշատի շրջանային միավորում քաղ. Արտաշատ, Արարատյան 7 մասնավորեցում
39. 61 138 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Վարդենիսի շրջանային միավորում քաղ. Վարդենիս մասնավորեցում
40. 61 139 Սևանի ձկնաբուծական գործարան քաղ. Սևան, Կիրովի 189 մասնավորեցում
41. 61 140 «Երուղևորտրանս» ԼԿՊՁ-ի «Ճոպանուղի» ստորաբաժանում քաղ. Երևան, Ամառանոցային 66 մասնավորեցում
42. 61 141 «Կիլիկիա» ՓԲԸ քաղ. Աբովյան, Սևանի 11 մասնավորեցում
43. 61 142 «Փարոս» ՓԲԸ («Փարոս» ԴՁ) քաղ. Աբովյան, Սևանի 11 մասնավորեցում
44. 61 143 «Վան» ՓԲԸ քաղ. Աբովյան, Սևանի 11 մասնավորեցում
45. 61 144 «Բերրիություն» ԱՄ-ի Արմավիրի շրջանային միավորում քաղ. Արմավիր մասնավորեցում
46. 61 145 «Սիրիուս» ՓԲԸ քաղ. Աբովյան մասնավորեցում
47. 61 146 Հրազդանի ջերմատնային տնտեսություն քաղ. Հրազդան մասնավորեցում
48. 61 147 Սպիտակի հացամթերքի կոմբինատ քաղ. Սպիտակ, Կիրովականի խճ. մասնավորեցում
49. 61 148 Վաղարշապատի «Էլեկտրոն» գործարան քաղ. Վաղարշապատ մասնավորեցում
50. 61 149 Արմավիրի «Սորտսերմբանջար» ՓԲԸ քաղ. Արմավիր մասնավորեցում
51. 61 150 Երևանի N 12 ԲԱՏՁ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 119 մասնավորեցում
52. 61 151 «Զվարթնոց» պոլիգրաֆիական ձեռնարկություն քաղ. Երևան, Իսակովի 48 մասնավորեցում

(ցանկը փոփ. 13.10.99 ՀՕ-7)

 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ Ի Կ

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՄԱՍԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ

 

N Հոդվածի N-ը Առաջարկության հեղինակը(ները) Առաջարկության բովանդակությունը Նշումներ (առաջարկությունը
ընդունված է (+),
ընդունված չէ (-),
ընդունված է մասամբ)
1 2 3 4 5
1. Հոդված 2

ՀՀ կառավարություն

Առաջարկվում է հոդվածում լրացնել հետևյալ դրույթը.
«- բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների և այլ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների պետական բաժնետոմսերի վաճառքը իրականացվում է կառավարության որոշմամբ, առանց դրանք սույն ծրագրում ընդգրկելու»:
+
2. Հոդված 4 ԱԺ-ի տնտեսական հանձնաժողով,
ՀՀ կառավարություն 
Վերնագիրը շարադրել հետևյալ  խմբագրությամբ. «Պետական բաժնետիրական, պետական մասնակցությամբ և ոչ պետական ընկերություններ (ձեռնարկություններ) և անավարտ շինարարության օբյեկտներ, որոնց մասնավորեցումն իրականացվում է ծրագրով»: +
    ԱԺ-ի տնտեսական հանձնաժողով,
ՀՀ կառավարություն
Հոդվածի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մասերը տալ նոր խմբագրությամբ.

«Փոքր» օբյեկտները համարվում են ծրագրի մաս և մասնավորեցվում են «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն:

Անավարտ շինարարության բոլոր օբյեկտները, ընկերությունների (ձեռնարկությունների) կազմում գտնվող «փոքր» օբյեկտները և գույքի առանձին տարրերը համարվում են ծրագրում ընդգրկված:

Նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված ընկերությունները (ձեռնարկությունները) և օբյեկտները համարվում են սույն ծրագրի մաս և ենթակա են մասնավորեցման «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ձևերով»:

+
    ԱԺ-ի տնտեսական
հանձնաժողով,
ՀՀ կառավարություն
Հոդվածի վերջում նախատեսել ծրագրի ցանկերում ընդգրկված ընկերությունների (ձեռնարկությունների) տարեկան մասնավորեցման հարաբերական և բացարձակ ցուցանիշները: +
3. Հոդված 5 ԱԺ-ի տնտեսական
հանձնաժողով,
ՀՀ կառավարություն
Հոդվածից հանել «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենքից կրկնվող մասերը: +
4. Հոդված 6 ԱԺ-ի տնտեսական
հանձնաժողով,
ՀՀ կառավարություն
Առաջին նախադասության «մասնավորեցման» բառից հետո հանել «և պետական գույքի ուղղակի վաճառքի» բառերը: +
5. Հոդված 8 ԱԺ-ի տնտեսական
հանձնաժողով,
ՀՀ կառավարություն
Երկրորդ նախադասության «սահմանվել» բառից հետո ավելացնել «սույն օրենքի» բառերը: +