Համարը 
N 876
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2003.01.15/1(119) Հոդ.3
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
25.12.2002
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.12.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ: ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ: ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» N 2-III-Ա2-1 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
28 դեկտեմբերի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10002340

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

25 դեկտեմբերի 2002 թ.
ք. Երևան

N 876

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ: ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ: ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» N 2-III-Ա 2-1 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 4-ի, «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը և դրա ենթակայության մարմինները վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 15.08.2002 թ. N 1316-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրության կետ 7-ի «ե» ենթակետի, ելնելով բնակչության առողջության պահպանման շահերից` խմելու ջրի ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող սանիտարահիգիենիկ նորմերը և պահանջները սահմանելու նպատակով,

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա2-1 սանիտարական նորմերը և կանոնները (կցվում է):

2. ՀՀ ԱՆ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության տարածքային մարմինների ղեկավարներին`

սահմանել հսկողություն «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա2-1 սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջների կատարման նկատմամբ:

 

Նախարար`

Ա. Մկրտչյան

 

 

Հաստատված է
ՀՀ առողջապահության նախարարության
2002 թ. ____ «_____» N     հրամանով

 

Խ Մ Ե Լ ՈՒ  Ջ ՈՒ Ր

 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ N 2-III-Ա2-1

 

1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

1.1. «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող պահանջներ: Որակի հսկողություն» սանիտարական կանոնները և նորմերը (այսուհետ` սանիտարական կանոններ) սահմանում են խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները, ինչպես նաև արտադրվող ու բնակավայրերին կենտրոնացված համակարգերով տրվող խմելու ջրի որակի հսկողության կանոնները (այսուհետ` ջրամատակարարման համակարգեր):

1.2. Սանիտարական կանոնները նախատեսված են պետական գործադիր իշխանությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների և այլ իրավաբանական ու այն գործարար անձանց համար, որոնց գործունեությունը կապված է ջրամատակարարման համակարգերի նախագծման, կառուցման, շահագործման և բնակչությանը խմելու ջրով ապահովելու հետ, ինչպես նաև այն կազմակերպությունների համար, որոնք իրականացնում են պետական և գերատեսչական սանիտարահամաճարակային հսկողություն:

1.3. Սանիտարական կանոնները կիրառվում են այն ջրի նկատմամբ, որը տրվում է ջրամատակարարման համակարգերի միջոցով և նախատեսված է բնակչության կողմից խմելու և կենցաղային նպատակներով սպառման, պարենային հումքի վերամշակման և սննդամթերքի արտադրության, պահպանման ու վաճառքի, ինչպես նաև խմելու որակի ջրի օգտագործում պահանջող արտադրանքի արտադրությունների համար:

1.4. Ջրամատակարարման ինքնավար համակարգերի, անհատական սարքավորումների միջոցով պատրաստվող, ինչպես նաև բնակչությանը շշերով և կոնտեյներներով իրացվող խմելու ջրին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները սահմանվում են հատուկ սանիտարական նորմերով և կանոններով:

 

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

2.1. Ջրամատակարարման համակարգերով տրվող խմելու ջրի որակը պետք է համապատասխանի սույն սանիտարական կանոնների պահանջներին:

2.2. Այն ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են խմելու ջրի քիմիական կազմի տարածաշրջանային առանձնահատկությունները, սահմանվում են անհատական յուրաքանչյուր ջրամատակարարման համակարգերի համար` հավելված 9-ում նշված կանոններին համապատասխան:

2.3. Եթե ջրամատակարարման համակարգի կառույցներում կամ օբյեկտներում առաջանում են վթարային իրավիճակներ կամ տեխնիկական շեղումներ, որոնք բերում են կամ կարող են բերել խմելու ջրի որակի կամ բնակչության ջրամատակարարման պայմանների վատթարացմանը, այն կազմակերպությունը, որն իրականացնում է ջրամատակարարման համակարգի շահագործումը, պարտավոր է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել այդ շեղումների վերացման ուղղությամբ և տեղյակ պահել այդ մասին տարածքային հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կենտրոնին: Խմելու ջրի որակի արտադրական հսկողությունն իրականացնող կազմակերպությունը նույնպես պարտավոր է հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության տարածքային կենտրոնին անհապաղ տեղյակ պահել ջրի լաբորատոր հետազոտության հիգիենիկ նորմերին չհամապատասխանող յուրաքանչյուր նմուշի վերաբերյալ:

2.5. Բնակչության կողմից խմելու ջրի օգտագործումն արգելվում է, եթե գործող ջրամատակարարման համակարգը չի ապահովում բնակչությանը տրվող, սույն կանոնների պահանջներին բավարարող խմելու ջրի որակը և առկա է իրական վտանգ բնակչության առողջության համար:

2.6. Տվյալ ջրամատակարարման համակարգից բնակչությանը տրվող հիգիենիկ նորմերին չհամապատասխանող խմելու ջրի օգտագործումն արգելվում է համապատասխան տարածքի գլխավոր պետական սանիտարական բժշկի կողմից կայացրած որոշման հիման վրա` ելնելով բնակչության առողջությանը սպառնացող վտանգի գնահատումից:

2.6.1. Եթե կայացվել է որոշում խմելու ջրի օգտագործումը դադարեցնելու մասին, ապա այն կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում են ջրամատակարարման համակարգերի շահագործումը, կազմում և ՊՀՀ տեսչության տարածքային կենտրոնի հետ համաձայնեցնում են միջոցառումներ, ուղղված խմելու ջրի որակի վատթարացման պատճառների հայտնաբերմանը և վերացմանը, բնակչությանը, սույն կանոնների պահանջներին համապատասխանող խմելու ջրով ապահովման համար:

2.6.3. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության տարածքային կենտրոնը պարտադիր տեղյակ են պահում բնակչությանը խմելու ջրի օգտագործման դադարեցման որոշման, ջրի որակի բարելավման համար իրականացվող միջոցառումների մասին, ինչպես նաև այն առաջարկությունների մասին, որոնք պետք է իրականացվեն բնակչության կողմից տվյալ իրավիճակում:

 

3. ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 

3.1. Խմելու ջուրը պետք է լինի անվտանգ համաճարակային և ճառագայթային տեսակետից անվնաս քիմիական կազմով և ունենա բարենպաստ զգայորոշական հատկություններ:

3.2. Խմելու ջրի որակը մինչև ջրաբաշխիչ ցանց մտնելը, ինչպես նաև արտաքին ու ներքին ջրամատակարարման ցանցերի ջրառման կետերում պետք է համապատասխանի հավելված 1, 2, 3, 4, 5 և 10-ում նշված հիգիենիկ նորմերին:

3.3. Համաճարակային առումով խմելու ջրի անվտանգությունը որոշվում է դրա համապատասխանությամբ հավելված 1-ում բերված մանրէաբանական և մակաբուծաբանական ցուցանիշների:

3.3.1. Խմելու ջրի որակի մանրէաբանական ցուցանիշների հետազոտման ժամանակ յուրաքանչյուր նմուշում կատարվում է ջերմատոլէրանտ կոլիֆորմ մանրէների, ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէների, մանրէների ընդհանուր քանակի և կոլիֆագերի որոշում:

3.3.2. Եթե խմելու ջրի նմուշում հայտնաբերվում են ջերմատոլերանտ կոլիֆորմ մանրէներ և/կամ ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէներ և/կամ կոլիֆագեր, կատարվում է նրանց որոշում` հրատապ վերցրած կրկնակի նմուշառնված ջրում: Այդ դեպքերում, միաժամանակ կատարվում է ջրի աղտոտվածության պատճառի հայտնաբերման համար քլորիդների, ամոնիումային ազոտի, նիտրիտների և նիտրատների որոշում:

3.3.3. Եթե խմելու ջրի կրկնակի հետազոտությունների ժամանակ 100 մլ-ում հայտնաբերվում են 2-ից ավելի ընդհանուր աղիքային խմբի մանրէներ և/կամ ջերմատոլերանտ կոլիֆորմ մանրէներ և/կամ կոլիֆագեր, ապա կատարվում է խմելու ջրի նմուշների հետազոտություն կոլիֆորմ ախտածին մանրէների և/կամ աղիքային վիրուսների հայտնաբերման վերաբերյալ:

3.3.4. Հետազոտություն կատարվում է նաև համաճարակային ցուցումներով ՊՀՀ տեսչության տարածքային կենտրոնի որոշման հիման վրա, աղիքային խմբի ախտածին մանրէների հայտնաբերման նպատակով:

3.4. Ըստ քիմիական կազմի, խմելու ջրի անվտանգությունը որոշվում է նորմերին դրա համապատասխանությամբ, ըստ`

3.4.1. ընդհանրացված ցուցանիշներով և բնական ջրերում հաճախ հանդիպող վնասակար քիմիական նյութերի, ինչպես նաև համատարած նշանակություն ստացած անտրոպոգեն ծագումով նյութերի պարունակության (հավելված 2),

3.4.2. ջրամատակարարման համակարգում ջրի մշակման ժամանակ ներմուծված և առաջացած վնասակար քիմիական նյութերի պարունակության (հավելված 3),

3.4.3. մարդու տնտեսական գործունեության ընթացքում առաջացած և ջրամատակարարման աղբյուրներ ներթափանցած վնասակար քիմիական նյութերի պարունակության (հավելված 10),

3.5. Եթե խմելու ջրում հայտնաբերվել են վտանգավորության առաջին և երկրորդ դասերին պատկանող մի քանի քիմիական նյութեր, որոնք նորմավորվում են վնասակարության սանիտարաթունաբանական հատկանիշներով, ապա այդ նյութերից յուրաքանչյուրի հայտնաբերված քանակի հարաբերությունների գումարն իրենց սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներին, չպետք է գերազանցի 1-ից: Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով.

 

C1փ

+

C2փ

+ .... +

Cnփ

1

C1թ

C2թ

Cnթ

 

որտեղ, C1, C2, Cn -1-ին և 2-րդ դասերի առանձին նյութերի փաստացի, թույլատրելի կոնցենտրացիաներն են:

3.6. Խմելու ջրի բարենպաստ զգայորոշական հատկությունները որոշվում են հավելված 4-ում նշված, ինչպես նաև 2, 3 և 10 հավելվածում բերված ջրի զգայորոշական հատկությունների վրա ազդող նյութերի պարունակության նորմերին դրա համապատասխանությամբ:

3.5.1. Խմելու ջրում չի թույլատրվում անզեն աչքով տեսանելի տարբեր ջրային օրգանիզմների և մակերեսային թաղանթի առկայություն:

3.6. Խմելու ջրի ճառագայթային անվտանգությունը որոշվում է հավելված 5-ում բերված ընդհանուր α և β ակտիվության ցուցանիշներով նորմերին դրա համապատասխանությամբ:

3.6.1 Ջրում առկա ռադիոնուկլիդների նույնացումը և դրանց անհատական կոնցենտրացիաների որոշումը կատարվում է ընդհանուր ակտիվության նորմերի գերազանցման դեպքում:

 

4. ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 

4.1. Խմելու ջրի որակի նկատմամբ պետք է իրականացվի արտադրական հսկողություն և պետական սանիտարահամաճարակային վերահսկողություն:

4.2. Խմելու ջրի որակի արտադրական հսկողությունն ապահովվում է ջրամատակարարման համակարգի շահագործումն իրականացնող կազմակերպության կողմից:

4.3. Ջրառի տեղերում լաբորատոր հետազոտությունների համար խմելու ջրի նմուշների քանակը և պարբերականությունը սահմանվում է հավելված 6-ում բերված պահանջներին համապատասխան:

4.4. Որոշվող ցուցանիշների տեսակները և խմելու ջրի հետազոտվող նմուշների քանակը, մինչև բաշխիչ ցանց մտնելը, սահմանվում է հավելված 7-ում բերված պահանջներին համապատասխան:

4.5. Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցում խմելու ջրի արտադրական հսկողությունը մանրէաբանական և զգայորոշական ցուցանիշներով կատարվում է հավելված 8-ում նշված հաճախականությամբ:

4.6. Ջրամատակարարման ցանցից նմուշառումը կատարվում է փողոցների ջրաբաշխիչ սարքավորումներից, որոնք գտնվում են դրանց ամենաբարձր և փակուղային հատվածներում, ինչպես նաև բոլոր տների ներքին ջրամատակարարման ցանցերի խողովակներից, որոնք ունեն ներմղում և տեղային ջրամղման բակեր:

4.7. Խմելու ջրի որակի արտադրական հսկողությունն իրականացվում է ջրամատակարարման համակարգերը շահագործող կազմակերպությունների լաբորատորիաների կողմից կամ պայմանագրային կարգով` խմելու ջրի որակի հետազոտություններ կատարելու իրավունք ունեցող (հավատարմագրված) այլ կազմակերպությունների լաբորատորիաների կողմից:

4.8. Պետական սանիտարահամաճարակային վերահսկողությունը խմելու ջրի որակի նկատմամբ իրականացվում է ՊՀՀ տեսչության մարմինների կողմից պլանային կարգով և սանիտարահամաճարակային ցուցումներով:

4.9. Հետազոտության համար ջրի նմուշառումը և խմելու ջրի որակի լաբորատոր հետազոտությունները կատարվում են համապատասխան պետստանդարտներով սահմանված մեթոդներով:

4.10 Ձուկ-ձկնամթերքի արտադրությունում օգտագործվող խմելու ջրի որակը մանրէաբանական ցուցանիշներով լրացուցիչ պետք է համապատասխանի հավելված 1-ում ներկայացված «Ձուկ-ձկնամթերքի արտադրությունում օգտագործվող խմելու ջրի որակի լրացուցիչ մանրէաբանական ցուցանիշներին:

(4.10 կետը լրաց. 20.04.07 N 737-Ն)

 

Հավելված 1

 

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐ

 

Ցուցանիշներ

Չափման միավորներ

Նորմաներ

Ջերմատոլէրանտ կոլիֆորմ մանրէներ 1/

100 մլ-ում մանրէների քանակ

Բացակայություն

Ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէներ 2/

100 մլ-ում մանրէների քանակ

Բացակայություն

Մանրէների  ընդհանուր քանակություն 2/

Գաղութներ առաջացնող
մանրէների քանակը 1 մլ-ում

50-ից ոչ ավել

կոլիֆագեր 3/

Վահանակ առաջացնող
միավորների (ՎԱՄ)
քանակը 100 մլ-ում

Բացակայություն

Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաների սպորներ 4/

Սպորների  քանակը 20 մլ-ում

Բացակայություն

Լյամբլյաների ցիստեր 3/

Ցիստերի քանակը 50 մլ-ում

Բացակայություն

աղիքային ցուպիկ` «Esherichia
coli»

100մլ-ում մանրէների քանակ

0

էնտերոկոկկ-«Enterococci»

100մլ-ում մանրէների քանակ

0

 

1/ Որոշման ժամանակ կատարվում է վերցված 100 մլ ջրի նմուշի եռանվագ հետազոտություն:

2/ Նորմատիվների գերազանցումը չի թույլատրվում ջրամատակարարման արտաքին և ներքին ցանցի ջրաբաշխիչ կետերից վերցված նմուշների 95 տոկոսում, 12 ամսվա ընթացքում, 100-ից ոչ պակաս հետազոտված նմուշների քանակի դեպքում, տարվա ընթացքում:

3/ Հետազոտությունները կատարվում են միայն մակերեսային ջրի աղբյուրներից սնվող ջրամատակարարման համակարգերում մինչև ջրաբաշխիչ ցանց մտնելը:

4/ Հետազոտությունը կատարվում է ջրի մշակման տեխնոլոգիական եղանակի արդյունավետության գնահատման ժամանակ:

(Հավելվածը լրաց. 20.04.07 N 737-Ն)

 

Հավելված 2

 

ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՎ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՋՐԵՐՈՒՄ ՀԱՃԱԽ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱՆՏՐՈՊՈԳԵՆ ԾԱԳՈՒՄՈՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Ցուցանիշներ

Չափման միավորներ

Նորմատիվներ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա (ՍԹԿ) ոչ ավել

Վնասակարության ցուցանիշ 1/

Վտանգավորության դաս

Ընդհանրացված ցուցանիշներ

Ջրածնային ցուցանիշ

PH միավորներ

6-9 սահմաններում

 

 

Ընդհանուր հանքայնացում (չոր մնացորդ)

մգ/լ

1000 (1500) 2/

 

 

Ընդհանուր կոշտություն

մմոլ/լ

7,0 (10) 2/

 

 

Պերմանգանատային օքսիդացում

մգ/լ

5.0

 

 

Նավթամթերքներ, գումարային

մգ/լ

0,1

 

 

Մակերեսային ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ) անիոնաակտիվ

մգ/լ

0.5

 

 

ֆենոլային ինդեքս

մգ/լ

0.25

 

 

Անօրգանական նյութեր

Ալյումինիում (AI 3+)

մգ/լ

0.5

ս/թ

2

Բարիում (Ba 2+)

-//-

0.1

-//-

2

Բերիլիում (Be 2+)

-//-

0.0002

-//-

1

Բոր (B, գումարային)

-//-

0.5

-//-

2

Երկաթ (Fe, գումարային)

-//-

0.3 (1.0) 2/

զգայ.

3

Կադմիում (Cd, գումարային)

-//-

0.001

ս.-թ.

2

Մանգան (Mn, գումարային)

-//-

0.1 (0.5) 2/

զգայ.

3

Պղինձ (Cu, գումարային)

-//-

1.0

-//-

3

Մոլիբդեն (Mo, գումարային)

-//-

0.25

ս.-թ.

2

Արսեն (As, գումարային)

-//-

0.05

-//-

2

Նիկել (Ni, գումարային)

-//-

0.1

-//-

3

Նիտրատներ (ըստ NO-3)

-//-

45

զգայ.

3

Սնդիկ (Hg, գումարային)

-//-

0.0005

ս.-թ.

1

Կապար (Pb, գումարային)

-//-

0.03

-//-

2

Սելեն (Se, գումարային)

-//-

0.01

-//-

2

Ստրոնցիում (Sr 2+/)

-//-

7.0

-//-

2

Սուլֆատներ (SO4 2-)

-//-

500

զգաց.

4

Ֆտորիդներ (F -)

-//-

 

-//-

 

Կլիմայական շրջանների համար

-I և II

-//-

1.5

ս.-թ.

2

III

-//-

1.2

-//-

2

Քլորիդներ (CI-)

-//-

350

զգայ.

4

Քրոմ (Cr6+)

-//-

0.05

ս.-թ.

3

Ցիանիդներ (CN -)

-//-

0.035

-//-

2

Ցինկ (Zn 2+)

-//-

5.0

զգայ.

3

Օրգանական նյութեր

 γ - ՀՔՑՀ (լինդան)

-//-

0.002 3/

ս.-թ.

1

ԴԴՏ (իզոմերների գումար)

-//-

0.002 3/

-//-

2

2,4-Դ

-//-

0.03 3/

-//-

2

 

1/ Նյութի վնասակարության լիմիտավորող հատկանիշը, որով սահմանված է նորմատիվը` «ս. -թ.» - սանիտարաթունաբանական, «զգայ.» -զգայորոշական:

2/ Փակագծերում նշված մեծությունը կարող է սահմանվել տարածքի գլխավոր պետական սանիտարական բժշկի որոշմամբ` ջրամատակարարման տվյալ համակարգի համար, ելնելով բնակավայրի սանիտարահամաճարակային իրավիճակից և օգտագործվող ջրապատրաստման տեխնոլոգիայից:

3/ Նորմատիվներն ընդունված են Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) առաջարկություններին համապատասխան:

 

Հավելված 3

 

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԵՎ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ (ՍԹԿ/ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Ցուցանիշներ

Չափման միավորներ

Նորմեր սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա (ՍԹԿ) ոչ ավել

Վնասակա-րության ցուցանիշ

Վտանգա-վորության դաս

Քլոր 1/

 

 

 

 

-մնացորդային ազատ

մգ/լ

0.3-0.5 սահմաններում

զգայ.

3

-մնացորդային կապված

-//-

0.8-0.12 սահմաններում

-//-

3

քլորոֆորմ (ջրի քլորացման դեպքում)

-//-

0.2 2/

ս.-թ.

2

օզոն մնացորդային 3/

-//-

0.3

զգայ.

 

ֆորմալդեհիդ (ջրի օզոնացման դեպքում)

-//-

0.05

ս.-թ.

2

պոլիակրիլամիդ

-//-

2.0

-//-

2

ակտիվացված սիլիկաթթու (ըստ Si)

-//-

10

-//-

2

պոլիֆոսֆատներ (ըստ PO 4 3-)

-//-

3.5

զգայ.

3

ալյումինիում և երկաթ պարունակող կոագուլյանտների մնացորդային քանակներ

-//-

նայել ցուցանիշներ «Ալյումինիում» երկաթ» աղ. 2

 

 

 

1/ Ազատ քլորով ջրի վարակազերծման դեպքում ջրի հետ դրա կոնտակտը պետք է լինի 30 րոպեից ոչ պակաս, կապված քլորով -60 րոպեից ոչ պակաս: Մնացորդային քլորի պարունակության հսկողությունն իրականացվում է մինչև ջրի ջրաբաշխիչ ցանց մղելը: Ջրում ազատ և կապված քլորի միաժամանակ առկայության դեպքում դրանց ընդհանուր կոնցենտրացիան չպետք է գերազանցի 1,2 մգ/լ: Առանձին դեպքերում ՀՀՀ կենտրոնի համաձայնությամբ խմելու ջրում հնարավոր է թույլատրել քլորի ավելի բարձր կոնցենտրացիա:

2/ Նորմատիվն ընդունված է ԱՀԿ-ի առաջարկություններին համապատասխան:

3/ Մնացորդային օզոնի պարունակության հսկողությունն իրականացվում է խառնման խցիկից հետո, ապահովելով 12 րոպեից ոչ պակաս կոնտակտ:

 

Հավելված 4

 

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԶԳԱՅՈՐՈՇԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Ցուցանիշներ

Չափման միավորներ

Նորմեր, ոչ ավելի

Հոտ

բալեր

2

Համ

-//-

2

Գունավորում

աստիճաններ

20 /35/ 1)

Պղտորություն

ՖՊՄ (ըստ ֆորմազինի) պղտորության միավոր կամ մգ/լ (ըստ կաոլինի)

2.6 /35/ 1)
1.5 /2/ 1)

 

Փակագծերում նշված մեծությունը կարող է սահմանվել տվյալ տարածքի գլխավոր պետական սանիտարական բժշկի որոշումով, տվյալ ջրամատակարարման համակարգի համար, ելնելով բնակավայրի սանիտարահամաճարակային իրավիճակի գնահատականից և օգտագործվող ջրապատրաստման տեխնոլոգիայից:

 

Հավելված 5

 

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

Ցուցանիշներ

Չափման միավորներ

Նորմեր

Վնասակարության ցուցանիշ

Ընդհանուր α- ռադիոակտիվություն

Բկ/լ

0.1

ռադիաց.

Ընդհանուր β- ռադիոակտիվություն

Բկ/լ

1.0

-//-

 

Հավելված 6

 

ՋՐԱՌԻ ՏԵՂԵՐՈՒՄ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

Ցուցանիշների տեսակներ

Մեկ տարվա ընթացքում նմուշների քանակը, ոչ պակաս

Ստորգետնյա աղբյուրների համար

Մակերեսային աղբյուրների համար

Մանրէաբանական

4  (ըստ տարվա եղանակների)

12 (ամենամսյա)

Մակաբուծական

չեն կատարվում

-//-

զգայորոշման

4 (ըստ տարվա եղանակների)

12 (ամենամսյա)

ընդհանրացված ցուցանիշներ

-//-

-//-

անօրգանական և օրգանական նյութեր

1

4 (ըստ տարվա եղանակների)

Ռադիոլոգիական

1

1

 

Հավելված 7

 

ՄԻՆՉԵՎ ԲԱՇԽԻՉ ՑԱՆՑ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐՈՒՄ ՈՐՈՇՎՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՎՈՂ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

Ցուցանիշների տեսակներ

Մեկ տարվա ընթացքում նմուշների քանակը, ոչ պակաս

Ստորգետնյա աղբյուրների համար

Մակերեսային աղբյուրների համար

Տվյալ ջրահամակարգից ջրով ապահովող բնակչության թիվը, հազար մարդ

մինչև 20

20-100

100-ից բարձր

մինչև 100

100-ից բարձր

Մանրէաբանական

50 1/

150 2/

365 3/

365 3/

365 3/

Մակաբուծական

չեն կատարվում  

12 4/

12 4/

Զգայորոշման

50 1/

150 2/

365 3/

365 3/

365 3/

Ընդհանրացված ցուցանիշներ

4 4/

6 5/

12 6/

12 6/

24 7/

Անօրգանական և օրգանական նյութեր

1

1

1

4 4/

12 6/

Ջրապատրաստման  տեխնոլոգիայի հետ կապված ցուցանիշներ

Մնացորդային  քլոր, մնացորդային օզոն ոչ պակաս մեկ անգամ մեկ ժամում, մնացած ռեագենտները ոչ պակաս մեկ անգամ հերթափոխի ընթացքում

Ռադիոլոգիական

1

1

1

1

1

 

1. Ընդունվում է ջրի նմուշների վերցման հետևյալ պարբերականությունը`

1/ շաբաթը մեկ անգամ, 2/ շաբաթը 3 անգամ, 3/ ամեն օր, 4/ 1 անգամ տարվա եղանակների ընթացքում,

5/ 2 ամիսը մեկ անգամ, 6/ ամիսը 1 անգամ, 7/ ամիսը 2 անգամ:

2. Եթե մինչև 20 հազար մարդու խմելու ջրով ապահովող ստորգետնյա աղբյուրներից սնվող ջրմուղու ջուրը չի վարակազերծվում, ապա մանրէաբանական և զգայորոշական ցուցանիշներով հետազոտությունները կատարվում են ամիսը 1 անգամից ոչ պակաս:

3. Հեղեղների և արտակարգ իրավիճակների դեպքում անհրաժեշտ է սահմանել խմելու ջրի որակի հսկողության ուժեղացված ռեժիմ` ՊՀՀ տեսչության տարածքային կենտրոնի համաձայնությամբ:

 

Հավելված 8

 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ՑԱՆՑՈՒՄ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԶԳԱՅՈՐՈՇԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սպասարկվող բնակչության քանակը,
հազ. մարդ

Նմուշների քանակը մեկ ամսում

մինչև  10

2

10-20

10

20-50

30

50-100

100

100-ից ավել

100+1 նմուշ, յուրաքանչյուր 5 հազար մարդու համար
100 հազարից  ավել բնակչության դեպքում

 

Նմուշների քանակի մեջ չեն մտնում պարտադիր հսկողական նմուշները, որոնք վերցվում են ցանցի վերանորոգումից կամ այլ տեխնիկական աշխատանքներ կատարելուց հետո:

 

Հավելված 9

 

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր Ը

 

1. Խմելու ջրի կազմի ցուցանիշների ընտրության կազմակերպման կարգը.

1.1. Սույն սանիտարական կանոնների 3.3 կետի համաձայն խմելու ջրի քիմիական կազմի ցուցանիշների ընտրությունը, որոնք ենթակա են մշտական արտադրական հսկողության, իրականացվում է ջրամատակարարման յուրաքանչյուր համակարգի համար` ջրամատակարարման աղբյուրների ջրի քիմիական կազմի գնահատման արդյունքների, ինչպես նաև ջրամատակարարման համակարգի խմելու ջրի արտադրության տեխնոլոգիայի հիման վրա:

1.2. Ընդլայնված հետազոտություններ իրականացնելու համար խմելու ջրի քիմիական կազմը բնութագրող ցուցանիշների ընտրությունը կատարվում է ջրամատակարարման համակարգը շահագործող կազմակերպության կողմից ՊՀՀ տեսչության մարմինների համաձայնությամբ երկու փուլով:

1.2.1. Առաջին փուլում ջրամատակարարման համակարգը շահագործող կազմակերպությունը վերլուծում է ոչ պակաս, քան վերջին 3 տարվա ժամանակահատվածի հետևյալ փաստաթղթերը`

- ջրառներից վերև ջրամատակարարման աղբյուրներ թափվող կեղտաջրերի ծավալների և կազմի մասին պետական վիճակագրական հաշվետվություններ և այլ պաշտոնական տվյալներ,

- բնության պահպանության, հիդրոմետ ծառայության, ջրային ռեսուրսների, երկրաբանական և ընդերքի օգտագործման մարմինների և այլ կազմակերպությունների ստորերկրյա, մակերեսային ջրերի և ջրամատակարարման համակարգի խմելու ջրի որակի վերաբերյալ իրականացվող մոնիտորինգի և արտադրական հսկողության տվյալները,

- հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության մարմինների ջրամատակարարման համակարգերում և բնակչության ջրօգտագործման տեղերում ջրի որակի հետազոտությունների արդյունքները,

- ջրահավաքման ավազանում (մակերեսային աղբյուրների համար) և սանիտարական պաշտպանական գոտու տարածքում (ստորգետնյա աղբյուրների համար) օգտագործվող ագրոքիմիկատների և պեստիցիդների ծախսերի և տեսականու մասին տվյալներ: Կատարված վերլուծության հիման վրա կազմվում է նյութերի ցանկ, որոնք բնութագրում են ջրամատակարարման կոնկրետ աղբյուրի ջրի քիմիական կազմը և սույն սանիտարական կանոնների հավելված 10-ում ունեն հիգիենիկ նորմատիվներ:

1.2.2 2-րդ փուլում ջրամատակարարման համակարգը շահագործող կազմակերպության կողմից կատարվում են խմելու ջրի ընդլայնված լաբորատոր հետազոտություններ կազմված քիմիական նյութերի ցանկով, ինչպես նաև սույն սանիտարական կանոնների հավելված 2-ում նշված ցանկով:

1.2.2.1 Ջրի մշակման ռեագենտային եղանակներ օգտագործվող ջրամատակարարման համակարգերի համար, ընդլայնված հետազոտությունների կատարման ժամանակ մինչև ջրի մատակարարելը ջրաբաշխիչ ցանց, լրացուցիչ ներառվում են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 3-ում նշված ցուցանիշները:

1.2.2.2 Ջրի ընդլայնված լաբորատոր հետազոտությունները կատարվում են մեկ տարվա ընթացքում ջրամատակարարման համակարգի ջրառի տեղերում, իսկ ջրի մշակման կամ տարբեր ջրառների ջրերի խառնման դեպքում նաև մինչև ջրաբաշխիչ ցանց մտնելը:

1.2.2.3 Խմելու ջրի նմուշների հետազոտությունների նվազագույն թիվը կախված է ջրամատակարարման աղբյուրի տեսակից և կատարվում է տարվա ընթացքում հետևյալ հաճախականությամբ.

- ստորգետնյա աղբյուրների համար տարեկան 4 անգամ, տարվա յուրաքանչյուր եղանակին,

- մակերեսային աղբյուրների համար տարեկան 12 անգամ, ամիսը մեկ անգամ:

1.2.2.4 Եթե կա անհրաժեշտություն ստանալ ավելի ստույգ տեղեկություններ ջրի քիմիական կազմի և նրա մեջ պարունակվող նյութերի կոնցենտրացիաների դինամիկայի մասին, ապա անհրաժեշտ է ավելացնել խմելու ջրի հետազոտվող նմուշների քանակը և հաճախականությունը` ջրամատակարարման աղբյուրի ջրի որակի գնահատման առաջադրանքներին համապատասխան:

1.3. ՊՀՀ տեսչության տարածքային կենտրոնը վերլուծում է ջրի քիմիական կազմի ընդլայնված հետազոտությունների արդյունքները ջրամատակարարման յուրաքանչյուր համակարգի համար և հաշվի առնելով սանիտարահամաճարակային իրավիճակը տվյալ տարածքում և բնակչության խմելու ջրօգտագործման սանիտարահիգիենիկ պայմանները, գնահատում է քիմիական նյութերի պոտենցիալ վտանգը բնակչության առողջության համար:

1.4. Գնահատման արդյունքների հիման վրա ՊՀՀ տեսչության տարածքային կենտրոնը մշակում է առաջարկություններ, հսկվող ցուցանիշների ցանկի մշտական արտադրական հսկողության տակ գտնվող խմելու ջրի նմուշների քանակի և նմուշառման պարբերականության վերաբերյալ:

1.5. Հսկվող ցուցանիշների որոշման մեթոդիկաները:

1.5.1 Ջրի նմուշառման կետերի պլանը ջրառի կետերում, մինչև ջրամատակարարման ցանց ջրի մուտքը (մաքուր ջրի ավազանում) և ջրմուղու ջրաբաշխման արտաքին և ներքին ցանցի կետերում:

1.5.2 Ջրի հսկվող նմուշների քանակը և դրանց հաճախականությունը լաբորատոր հետազոտությունների համար, ջրի հետազոտվող նմուշներում որոշվող ցուցանիշների ցանկը:

1.5.3. Ջրի նմուշառման և դրանց հետազոտման օրացուցային գրաֆիկները:

1.5.4. Ջրի հետազոտվող նմուշների քանակը և նմուշների վերցման հաճախականությունը որոշվում է ջրամատակարարման յուրաքանչյուր համակարգի համար առանձին, հաշվի առնելով ՀՀՀ կենտրոնի առաջարկությունները, սակայն սույն սանիտարական կանոնների 5.3 կետում, հավելված 6-ի և 4.4 կետում, հավելված 7-ի և 4.5 կետում, հավելված 8-ի նշվածից ոչ պակաս:

 

Հավելված 10

 

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐՈՒՄ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐ

 

1. Սույն ցանկում ներառված են խմելու ջրում վնասակար նյութերի հիգիենիկ նորմերը: Այդ ցանկի մեջ են մտնում այն քիմիական նյութերը, որոնք կարող են լինել խմելու ջրում նշված տեսքով և կարող են նույնականացվել արդի անալիտիկ եղանակներով:

2. Ցանկում քիմիական նյութերը տեղադրված են օրգանական և անօրգանական նյութերի կառուցվածքներին համապատասխան: Յուրաքանչյուր ենթաբաժինն իրենից ներկայացնում է համապատասխան բաժնի ընդլայնում: Ենթաբաժիններում նյութերը տեղակայված են նորմերի թվային աճի կարգով: Օրգանական թթուները, այդ թվում թունաքիմիկատները նորմավորվում են ըստ անիոնի, անկախ դրանից, թե ցանկում տվյալ թթուն որ ձևով է ներկայացված (թթվի տեսքով, դրա անիոնի կամ դրա աղի): Տարրերը և կատիոնները («անօրգանական նյութեր» բաժնի 1-ին կետ) նորմավորվում են գումարային օքսիդացման բոլոր աստիճանների համար, եթե այդ նշված չէ այլ ձևով:

3. Ցանկն ունի հետևյալ ուղղահայաց սյունակավորում.

3.1 ցանկի 1-ին սյունակում նշված են քիմիական նյութերի ամենահաճախ օգտագործվող անվանումները:

3.2 2-րդ սյունակում նշված են քիմիական նյութերի հոմանիշները և որոշ ընդունված անվանումները:

3.3 3-րդ սյունակում նշված են ՍԹԿ կամ ԿԹՄ-ի մեծությունները մգ/լ-ում, որտեղ ՍԹԿ-սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներ, որոնց դեպքում նյութերը չունեն ուղղակի կամ անուղղակի ներգործություն մարդու առողջության վրա և չեն վատթարացնում ջրօգտագործման հիգիենիկ պայմանները, ԿԹՄ (նշված է աստղով) - կողմնորոշիչ թույլատրելի մակարդակներ, որոնք մշակված են թունաբանական կանխատեսման հաշվարկային և էքսպրես-փորձնական եղանակների հիման վրա:

Եթե նորմերի չափի սյունակում նշված է «բացակայություն», ապա դա նշանակում է, որ խմելու ջրում տվյալ միացության կոնցենտրացիան պետք է լինի կատարվող հետազոտման եղանակի հայտնաբերման սահմանից ցածր:

3.4 4-րդ սյունակում նշված է նյութի վնասակարության լիմիտավորող հատկանիշը, ըստ որի սահմանված է նորմատիվը:

- ս-թ - սանիտարաթունաբանական

- զգայ.- զգայորոշական, այդ թվում հոտ (փոխում է ջրի հոտը), գույն (առաջացնում է ջրի գունավորում), փրփ. (առաջացնում է փրփուր), թաղ. (առաջացնում է թաղանթ ջրի մակերեսի վրա), համ (ջրին տալիս է համ), օպ. (առաջացնում է օպալեսցենցիա), պղտ. (առաջացնում է պղտորություն):

3.5 5-րդ սյունակում նշված է նյութերի վտանգավորության դասը.

1-ին դաս - արտակարգ վտանգավոր,

2-րդ դաս - բարձր վտանգավոր,

3-րդ դաս - վտանգավոր,

4-րդ դաս - չափավոր վտանգավոր:

Դասակարգման հիմքում ընկած են այն ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են մարդկանց համար տարբեր աստիճանի վտանգ ներկայացնող ջուրը կեղտոտող քիմիական նյութերը, կախված թունաբանական, կուտակման, վնասակարության լիմիտավորման ցուցանիշի հայտնաբերման հեռավոր գործոնի առաջացման հատկությունից:

Նյութերի վտանգավորության դասերը հաշվի են առնում`

- խմելու ջրում առաջնահերթ հսկողության ենթակա միացությունների ընտրության ժամանակ,

- լրացուցիչ ֆինանսական ներդրումներ պահանջող ջրապահպան միջոցառումների հաջորդականության սահմանման ժամանակ,

- տեխնոլոգիական գործընթացներում բարձր վտանգավորության նյութերի ավելի անվտանգ նյութերով փոխարինելու առաջարկների հիմնավորման ժամանակ,

- ջրում նյութերի անալիտիկ հսկողության սելեկցիոն մեթոդների մշակման գերակայության որոշման ժամանակ:

 

 

Խմելու ջրում վնասակար նյութերի պարունակության հիգիենիկ նորմերը (ՍԹԿ) տարածվում են նաև խմելու- տնտեսական և կուլտուր - կենցաղային ջրօգտագործման ջրային օբյեկտների ջրի վրա:

 

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐՈՒՄ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

 

Նյութի անվանումը Հոմանիշներ Նորմատիվի մեծությունը մգ/լ Վնասա- կարության ցուցանիշ Վտան- գավո- րության դաս
Անօրգանական նյութեր
1. Տարրեր, կատիոններ        
Թալիում   0,0001 ս.-թ. 2
Տարրական ֆոսֆոր   0,0001 ս.-թ. 1
Նիոբիում   0,01 ս.-թ. 2
Տելլուր   0,01 ս.-թ. 2
Սամարիում   0,024 ս.-թ. 2
Լիթիում   0,03 ս.-թ. 2
Անտիմոն   0,05 ս.-թ. 2
Վոլֆրամ   0,05 ս.-թ. 2
Արծաթ   0,05 ս.-թ. 2
Վանադիում   0,1 ս.-թ. 2
Բիսմուտ   0,1 ս.-թ. 2
Կոբալտ   0,1 ս.-թ. 2
Ռուբիդիում   0,1 ս.-թ. 2
Եվրոպիում   0,3* զգայ. համ 4
Քրոմ (Cr3+)   0,5 ս.-թ. 3
Սիլիցիում   10,0 ս.-թ. 2
Նատրիում   200,0 ս.-թ. 2
2. Անիոններ
Ռոդանիդ-իոն   0,1 ս.-թ. 2
Քլորիդ-իոն   0,2 ս.-թ. 3
Բրոմիդ-իոն   0,2 ս.-թ. 2
Պերսուլֆատ-իոն   0,5 ս.-թ. 2
Հեքսանիտրոկոբալտիատ-իոն   1,0 ս.-թ. 2
Ֆերրոցիանիդ-իոն   1,25 ս.-թ. 2
Հիդրոսուլֆիդ-իոն   3,0 ս.-թ. 2
Նիտրիտ-իոն   3,0 զգայ. 2
Պերքլորատ-իոն   5,0 ս.-թ. 2
Քլորատ-իոն   20,0 զգայ. համ 3
Ծծմբաջրածին Ջրածնի սուլֆիդ 0,003 զգայ. հոտ 4
Ջրածնի գերօքսիդ Ջրածնի պերօքսիդ 0,1 ս.-թ. 2
Օրգանական նյութեր
1. Ածխաջրածիններ 
1.1. ալիֆատիկ 
Իզոպրեն 2-Մեթիլբութա-1.3-դիեն 0.005 զգայ. հոտ 4
Բութադիեն-1.3 Դիվինիլ- 0.05 զգայ. հոտ 4
Բութիլեն Բութ-1-են 0.2 զգայ. հոտ 3
Էթիլեն Էթեն 0.5 զգայ. հոտ 3
Պրոպիլեն Պրոպեն 0.5 զգայ. հոտ 3
Իզոբուտիլեն 2-Մեթիլպրոպ-1,3-են 0.5 զգայ. հոտ 3
1.2. ցիկլիկ
1.2.1. ալիցիկլիկ
1.2.1.1. միամիջուկ
Ցիկլոհեքսեն Տետրահիդրոբենզոլ 0,02 ս.-թ. 2
Ցիկլոհեքսան Հեքսահիդրոբենզոլ. հեքսամեթիլեն 0,1 ս.-թ. 2
1.2.1.2. բազմամիջուկ
Նորբորնեն 2,3-Դիցիկլո (2.2.1) հեպտեն 0,004 զգայ,հոտ 4
Դիցիկլոհեպտադիեն Բիցիկլո (2.2.1) հեպա 2.5-դիեն, նորբորնադիեն 0,004 զգայ,հոտ 4
Դիցիկլոպենտադիեն Տրիցիկլոդեկա-3.8- դիեն,3ա,4.7.7 ա- տետրահիդրո-4.7- մեթանո-1 Ն-ինդեն 0,015 զգայ,հոտ 3
1.2.2. արոմատիկ
1.2.2.1. միամիջուկային  
Բենզոլ   0,01 ս.-թ. 2
Էթիլբենզոլ   0,01 զգայ,համ 4
մ-Դիէթիլբենզոլ 1.3-Դիէթիլբենզոլ 0,04 զգայ,հոտ 4
Քսիլոլ Դիմեթիլբենզոլ 0,05 զգայ,հոտ 3
Դիիզոպրոպիլբենզոլ Դի-1-մեթիլէթիլ բենզոլ 0,05 ս.-թ. 2
Մոնոբենզիլտոլուոլ 3-Բենզիլտոլուոլ 0,08 զգայ,հոտ 2
Բութիլբենզոլ 1-Ֆենիլբութան 0,1 զգայ,հոտ

3

Իզոպրոպիլբենզոլ Կումոլ, 1-մեթիլէթիլբենզոլ 0,1 զգայ,հոտ 3
Ստիրոլ Վինիլբենզոլ 0,1 զգայ,հոտ 3
α-Մեթիլստիրոլ (1-մեթիլվինիլ) բենզոլ 0,1 զգայ,համ 3
Պրոպիլբենզոլ 1-Ֆենիլպրոպան 0,2 զգայ,հոտ 3
պ-տրետ-Բութիլտոլուոլ 1-(1.1-Դիմեթիլէթիլ)-4-մեթիլբենզոլ,1-մեթիլ-4-տրետ-բութիլ բենզոլ 0,5 զգայ,հոտ 3
Տոլուոլ Մեթիլբենզոլ 0,5   4
Դիբենզիլտոլուոլ (3-մեթիլ-4-բենզոլ) ֆենիլ]մեթան 0,6   3
1.2.2.2. բազմամիջուկային
Բենզ(ա)պիրեն   0,000005 ս.-թ. 1
1.2.2.2.1. բիֆենիլներ
Դիֆենիլ Բիֆենիլ, ֆինիլբենզոլ 0,001 ս.-թ. 2
Ալկիլդիֆենիլ   0,4   2
1.2.2.2.2.կոնդենսացված
Նավթալին   0,01   4

2. Հալոգեն պարունակող միացություններ

2.1. ալիֆատիկ
2.1.1. միայն սահմանային կապեր պարունակող
Յոդոֆորմ Տրիյոդոմեթան 0,0002 զգայ. հոտ 4
Տետրաքլորհեպտան   0,0025 զգայ. հոտ 4
1,1,1,9-Տետրաքլորպենտանան   0,003 զգայ. հոտ 4
Բութիլքլորիդ 1-Քլորբութան 0,004 ս.-թ. 2
1,1,1,5-Տետրաքլորնոնան   0,005 զգայ. հոտ 4
Տետրաքլոր ածխածին Տետրաքլորմեթան 0,006 ս.-թ. 2
1,1,1,11-Տետրաքլորունդեկան   0,007 զգայ. հոտ 4
Հեքսաքլորբութան   0,001 զգայ. հոտ 3
Հեքսաքլորէթան   0,01 զգայ. հոտ 4
1,1,1,3 Տետրաքլորպրոպան   0,01 զգայ. հոտ 4
1-Քլոր-2,3-դիբրոմպրոպան 1,2-Դիբրոմ-3-քլոր- պրոպան, նեմագոն 0,01 զգայ. հոտ 3
1,2,3,4-Տետրաքլորբութան   0,02 ս.-թ. 2
Պենտաքլորբութան   0,02 զգայ. հոտ 3
Պերքլորբութան   0,02 զգայ. հոտ 3
Պենտաքլորպրոպան   0,03 զգայ. հոտ 3
Դիքլորբրոմմեթան   0,03 ս.-թ. 2
Քլորդիբրոմմեթան   0,03 ս.-թ. 2
1,2-Դիբրոմ-1,1,5- տրիքլորպենտան Բրոմթան 0,04 զգայ. հոտ 3
1,2,3-Տրիքլորպրոպան   0,07 զգայ. հոտ 3
Տրիֆտորքլորպրոպան Ֆրեոն 253 0,1 ս.-թ. 2
1,2-Դիբրոմպրոպան   0,1 ս.-թ. 3
Բրոմոֆորմ Տրիբրոմմեթան 0,1 ս.-թ. 2
Տետրաքլորէթան   0,2 զգայ. հոտ 4
Քլորէթիլ Քլորէթան, էթիլքլորիդ, քլորային էթիլ 0,2 ս.-թ. 4
1,2-Դիքլորպրոպան   0,4 ս.-թ. 2
1,2-Դիքլորիզոբութան 2-Մեթիլ-1, 2-դիքլոր-պրոպան 0,4 ս.-թ. 2
Դիքլորմեթան Քլորային մեթիլեն 7,5 զգայ. հոտ 3
Դիֆտորքլորմեթան Ֆրեոն-22 10,0 ս.-թ. 2
Դիֆտորդիքլորմեթան Ֆրեոն-12 10,0 ս.-թ. 2
Մեթիլքլորոֆորմ 1,1,1-տրիքլորէթան 10,0* ս.-թ. 2
2.1.2. կրկնակի կապեր պարունակող
Տետրաքլորպրոպեն   0,002 ս.-թ. 2
2-Մեթիլ-3-քլորպրոպ-1-են Մեթալիլքլորիդ 0,01 ս.-թ. 2
β-Քլորոպրեն 2-Քլորբութա-1.3-դիեն 0,01 ս.-թ. 2
Հեքսաքլորբուտադիեն Պերքլորբութա-1,3-դիեն 0,01 զգայ. հոտ 3
2,3,4-Տրիքլորբութեն-1 2,3,4-Տրիքլորբութ-1-են 0,02 ս.-թ. 2
2,3-Դիքլորբութադիեն-1,3 2,3-Դիքլորբութա-1,3-դիեն 0,03 ս.-թ. 2
1,1,5-Տրիքլորպենտեն   0,04 զգայ. հոտ 3
Վինիլքլորիդ Քլորէթեն, քլորէթիլեն 0,05 ս.-թ. 2
1,3-Դիքլորբութեն-2 1,3-Դիքլորբութ-2-են 0,05 զգայ. հոտ 4
3,4-Դիքլորբութեն-1   0,2 ս.-թ. 2
Ալլիլ քլորիդ 3-Քլորպրոպ-1-են 0,3 ս.-թ. 3
1,1-Դիքլոր-4-մեթիլպենտա- դիեն-1,4 Դիեն-1,4 0,37 զգայ. համ 3
Դիքլորպրոպեն   0,4 ս.-թ. 2
3,3-Դիքլորիզոբութիլեն 3,3-Դիքլոր-2-մեթիլ-1-պրոպեն 0,4 ս.-թ. 2
1,3-Դիքլորիզոբութիլեն 2-Մեթիլ-1,3- դիքլորպրոպ-1-են 0,4 ս.-թ. 2
1,1-Դիքլոր-4- մեթիլպենտադիեն-1,3 Դիեն-1,3 0,41 զգայ. հոտ 3
2.2. ցիկլիկ        
2.2.1. ալիցիկլիկ        
2.1.1. միամիջուկ        
Հեքսաքլորցիկլոպենտադիեն 1,2,3,4,5,5- Հեքսաքլոր-1,3 ցիկլոպենտադիեն 0,001 զգայ. հոտ 3
1,1-Դիքլորցիկլոհեքսան   0,02 զգայ. հոտ 3
1,2,3,4,5,6- Հեքսաքլորցիկլոհեքսաքլորան Հեքսաքլոր 0,02 զգայ. հոտ 4
Պերքլորմեթիլենցիկլոպեն տեն 4-(Դիքլորմեթիլեն)- 1,2,3,3,5,5-Հեքսա- քլորցիկլոպենտեն 0,05 զգայ. հոտ 4
Քլորցիկլոհեքսան   0,05 զգայ. հոտ 3
2.2.1.2. բազմամիջուկ        
1,2,3,4,10,10-Հեքսաքլոր-1,4,4ա,5,8,8ա-հեքսահիդրո-1,4-էնդոէկզո-5,8-դիմեթանոնաֆթալին 1,4,4ա,5,8,8ա-Հեքսահիդրո-1,2,3,4, 10,10-Հեքսաքլոր- 1,4,5,8- դիմեթանոնավթալին, ալդրին 0,002 զգայ. համ 3
1,4,5,6,7,8,8 - Հեպտաքլոր- 4,7- էնդոմեթիլեն- 3ա,4,7,7ա- տետրահիդրոինդեն 3ա,4,7,7ա-Տետրահիդրո-1,4,5,6, 7,8,8- հեպտա-քլոր- 4,7-մեթանո-1 H- ինդեն, հեպտաքլոր 0,05 ս.-թ. 2
β-Դիհիդրոհեպտաքլոր 2,3,3ա,4,7,7ա-Հեքսահիդրո-2,4,5,6,7,8,8- հեպտաքլոր-4,7-մեթանո-ինդեն, դիլոր 0,1 զգայ. հոտ 4
Պոլիքլորպինեն   0,2 ս.-թ. 3
2.2.2. արոմատիկ
2.2.2.1. միամիջուկ
2.2.2.1.1. միջուկում հալոգենի ատոմով
2,5-Դիքլոր-պ-տրետ-բութիլ-տոլուոլ 1,4-Դիքլոր-2-(1,1- դիմեթիլ)-5- մեթիլբենզոլ 0,003 զգայ. հոտ 3
օ-Դիքլորբենազոլ 2,3-Դիքլորբենզոլ 0,002 զգայ. հոտ 3
Քլոր-պ-տրետ-բութիլ-տոլուոլ 1-Մեթիլ-4-(1,1- դիմեթիլէթիլ)-2-քլորբենզոլ 0,002 զգայ. հոտ 4
1,2,3,4-Տետրաքլորբենզոլ   0,01 ս.-թ. 2
Քլորբենզոլ   0,02 ս.-թ. 3
2.4-Դիքլորտոլուոլ 2,4-Դիքլոր-1- մեթիլբենզոլ 0,03 զգայ. հոտ 3
1,3,5-տրիքլորբենզոլ   0,03 զգայ. հոտ 3
2,3,6-Տրիքլորտոլուոլ   0,03 զգայ. հոտ 3
օ- և պ- քլորտոլուոլ օ- և պ- Քլորմեթիլբենզոլ 0,2 ս.-թ. 3
2,3,6-Տրիքլոր-պ-տրետ-բութիլտոլուոլ   0,1 զգայ. հոտ 4
2.2.2.1.2. հարակից շղթայում հալոգենի ատոմով
Քլորային բենզիլ Քլորմեթիլբենզոլ 0,001 ս.-թ. 2
Հեքսաքլորմետաքսիլոլ 1,3-Բիս (տրիքլորմեթիլ) բենզոլ 0,008 զգայ. հոտ 4
Հեքսաքլորպարաքսիլոլ 1,4-Բիս (տրիքլորմեթիլ) բենզոլ 0,03 զգայ. հոտ 4
Բենզոտրիֆտորիդ Տրիֆտորմեթիլբենզոլ 0,1 ս.-թ. 2
2.2.2.2. բազմամիջուկ
2.2.2.2.1. բիֆենիլներ
Մոնոքլորդիֆենիլ Մոնոքլորբիֆենիլ 0,001 ս.-թ. 2
Դիքլորդիֆենիլ Դիքլորբիֆենիլ 0,001 ս.-թ. 2
Տրիքլորդիֆենիլ Տրիքլորբիֆենիլ 0,001 ս.-թ. 1
Պենտաքլորդիֆենիլ Պենտաքլորբիֆենիլ 0,001 ս.-թ. 1
2.2.2.2.2. Կոնդենսացված
2-Քլորնավթալին   0,01 զգայ. հոտ 4

3. Թթվածին պարունակող միացություններ

3.1 սպիրտներ և պարզ եթերներ
3.1.1. միատոմ սպիրտներ
3.1.1.1. ալիֆատիկ սպիրտներ
3-Մեթիլ-3-բութիլ-1-ոլ Իզոբութենիլկարբինոլ 0,004 ս.-թ. 2
Հեպտիլ սպիրտ նորմալ Հեպտան-1-ոլ, հեքսիլ-կարբինոլ 0,005 ս.-թ. 2
3-մեթիլ-1-բութեն-3-ոլ 2-մեթիլպրոպ-2-են-1-ոլ, դիմեթիլվինիլկար-բինոլ, իզոպրենային սպիրտ 0,005 ս.-թ. 2
Հեքսիլ սպիրտ նորմալ Հեքսան-1-ոլ, ամիլկարբինոլ, պենտիլկարբինոլ 0,01 ս.-թ. 2
Հեքսիլ սպիրտ երկրորդային 1-մեթիլպենտան-1-ոլ, հեքսան-2-ոլ, մեթիլբութիլկարբինոլ 0,01 ս.-թ. 2
Հեքսիլ սպիրտ երրորդային 2-մեթիլպենտան-2-ոլ, դիէթիլմեթիլկարբինոլ ֆլոտոռեագենտ ՏԳՍ 0,01 ս.-թ. 2
Նոնիլ սպիրտ նորմալ Նոնան-1-ոլ, օկտիլկար-բինոլ 0,01 ս.-թ. 2
Օկտիլ սպիրտ նորմալ Օկտան-1-ոլ, հեպտիլկար-բինոլ 0,05 զգայ. համ 3
Բութիլ սպիրտ նորմալ Բութան-1-ոլ, պրոպիլկարբինոլ 0,1 ս.-թ. 2
Ալիլ սպիրտ Պրոպ-2-են-1-ոլ վինիլկարբինոլ 0.1 զգայ. համ 3
Իզոբութիլ սպիրտ 2-մեթիլպրոպան-1-ոլ, իզոպրոպիլկարբինոլ 0.15 ս.-թ. 2
Բութիլ սպիրտ երկրորդական Բութան-2-ոլ, մեթիլ- իզոբութիլկարբինոլ 0.2 ս.-թ. 2
Պրոպիլ սպիրտ պրոպան-1-ոլ, էթիլկարբինոլ 0.25 զգայ. հոտ 4
Իզոպրոպիլ սպիրտ պրոպան-2-ոլ, դիմեթիլկարբինոլ 0.25 զգայ. հոտ 4
Բութիլ սպիրտ երրորդային տրետ-բութիլ սպիրտ, 1.,1 դիմեթիլ- էթանոլ, տրիմեթիլկարբինոլ, 2-մեթիլպրոպան-2-ոլ 1.0 ս.-թ. 2
Ամիլ սպիրտ Պենտան-1-ոլ, բութիլկարբինոլ 1.5 զգայ. հոտ 3
Մեթիլ սպիրտ Մեթանոլ, կարբինոլ 3.0 ս.-թ. 2
3.1.1.1.1. հալոգենա տեղակալված միատոմանի սպիրտներ
Էթիլենքլորհիդրիդ 1-քլոր-2-հիդրոքսի- էթան, 2-քլորէթանոլ, 2-քլորէթիլ սպիրտ, քլորմեթիլկարբինոլ, 1-քլոր-էթան-2-ոլ 0.1 ս.-թ. 2
1,1,7-տրիհիդրոդոդեկաֆտոր- հեպտիլ սպիրտ

П-3

0.1 զգայ. հոտ 4
1,1,3-տրիհիդրոտետրաֆտոր- պրոպիլ սպիրտ

П-1

0.25 զգայ. հոտ 3
1,1,5-տրիհիդրոօկտաֆտոր պենտիլ սպիրտ

П-2

0.25 զգայ. հոտ 4
1,1,9-տրիհիդրոհեքսադեկա- ֆտորնոնիլ սպիրտ

П-4

0.25 զգայ. հոտ 4
1,1,13-տրիհիդրոտետրա- էյկոզա-ֆտորտրիդեցիլ սպիրտ

П-6

0.25 զգայ. հոտ 3
1,1,11- տրիհիդրոէյկոզաֆտորուն- դեցիլ սպիրտ

П-5

0.5 զգայ. հոտ 3
β, β - դիքլորիզոպրոպիլ սպիրտ 1,3-դիքլորպրոպան- 2-ոլ, դիքլորհիդրին, դիքլորմեթիլկարբինոլ 1.0 զգայ. հոտ 3
1,1- դիհիդրոպերֆտոր հեպտիլ սպիրտ 2,2,3,34,4,5,5,6,6, 7,7,7-տրիդեկաֆտոր-հեպտան-1-ոլ 4.0 ս.-թ. 2
3.1.1.2. ցիկլիկ
3.1.1.2.1. ալիցիկլիկ
Ցիկլոհեքսանոլ հեքսահիդրոֆենոլ 0.5 ս.-թ. 2
3.1.1.2.2. արոմատիկ
3.1.1.2.2.1. միամիջուկ
3.1.1.2.2.1.1. ֆենոլներ
Ֆենոլ   0.001 զգայ. հոտ 4
մ- և պ- կրեզոլ մ- և պ- մեթիլֆենոլ, 1-հիդրոքսի-2 (և 4) մեթիլֆենոլ 0.004 ս.-թ. 2
օ- և պ- պրոպիլֆենոլ 1-հիդրոքսի-2 (և 4) պրոպիլբենզոլ 0.01 զգայ. հոտ 4
Ալկիլֆենոլ   0.1 զգայ. 3
Դիմեթիլֆենոլ քսիլենոլ 0.25 զգայ. հոտ 4
3.1.1.2.2.1.1.1. հալոգեն տեղակալվածներ
Քլորֆենոլ   0.001 զգայ. հոտ 4
Դիքլորֆենոլ   0.002 զգայ. համ 4
Տրիքլորֆենոլ   0.004 զգայ. համ 4
3.1.1.2.2.1.2. հարակից շղթայում հիդրօքսիխումբ պարունակող
3.1.1.2.2.1.2.1. հալոգեն տեղակալվածներ
3.1.1.2.2.2. կոնդենսացվածներ
α-նավթոլ նավթ-1-ոլ, 1-նավթոլ 0.1 զգայ. հոտ 3
β-նավթոլ նավթ-2-ոլ, 2-նավթոլ 0.4 ս.-թ. 3
3.1.2. պարզ եթերներ
3.1.2.1. ալիֆատիկ
Էթինիլվինիլբութիլեթեր 1-բութօքսիբութ-1- են-3-են, բութօքսիբոթենին 0.002 զգայ. հոտ 4
Դիէթիլացետալ 1,1-դիէթօքսիէթան 0.1 զգայ. հոտ 4
C12-C15 առաջնային սպիրտների էթքոսիլատ   0.1 զգայ. փրփ 4
Դիէթիլ եթեր էթօքսիէթան 0.3 զգայ. համ 4
Դիմեթիլ եթեր մեթօքսիմեթան 5.0 ս.-թ. 4
3.1.2.1.1. հալոգեն տեղակալվածներ
β β-դիքլորդիէթիլ եթեր 1,1-օքսիբիս (2-քլորէթան), քլորէքս 0.03 ս.-թ. 2
3.1.2.2. արոմատիկ
Դիֆենիլոլպրոպան 4,4-իզոպրոպիլիդեն- դիֆենոլ 0,01 զգայ. համ 4
մ- ֆենօքսիտոլոուոլ 3-ֆենօքսիտոլուոլ 0,04 զգայ. 4
Անիզոլ Մեթօքսիբենզոլ 0,05 ս.-թ. 3
3.1.3. բազմատոմ սպիրտներ և խառը միացություններ
3.1.3.1. ալիֆատիկ բազմատոմ սպիրտներ
2-մեթիլ-2-, 3-բութանդիոլ Մեթիլբութանդիոլ 0,04 ս.-թ. 2
Գլիցերին տրիօքսիպրոպան պրոպանտրիոլ 0.06* զգայ. փրփ 4
Պենտաէրիտրիտ 2,2-դիմեթիլոլ-պրոպան-դիոլ-1,3 0.1 ս.-թ. 2
Էթիլենգլիկոլ Էթան-1,2-դիոլ 1.0 ս.-թ. 3
1,4-բուտինդիոլ բութ-2-ին-1,4-դիոլ 1.0 ս.-թ. 2
1,4-բութանդիոլ բութան-1,4-դիոլ 5.0 ս.-թ. 2
3.1.3.1.1. հալոգեն տեղակալվածներ
Մոնոքլորհիդրին 3-քլորպրոպան-1,2- դիոլ, α-քլորհիդրին 0.7 զգայ. համ 3
3.1.3.2. բազմատոմ ֆենոլներ
Պիրոկատեխին 1,2-բենզոլդիոլ, 1,2-դիօքսիբենզոլ 0.1 զգայ.գուն 4
Պիրոգալոլ 1,2,3-տրիօքսի-բենզոլ 0.1 զգայ.գուն 3
Հիդրոխինոն 1,4-դիօքսիբենզոլ 0.2 զգայ.գուն 4
5-մեթիլռեզորցին 5-մեթիլ-1,3-բենզոլ-դիոլ 1.0 զգայ.գուն 4
3.1.3.2.1. հալոգեն տեղակալվածներ
2,2-բիս-(4-հիդրօքսի-3,5- դիքլորֆենիլ) պրոպան տետրաքլորդիան 0.1 զգայ. համ 4
3.1.3.3. հիդրօքսի- և օքսիխմբեր պարունակողներ
3.1.3.3.1. ալիֆատիկ
2-ալիլօքսիէթիլ սպիրտ   0.4 ս.-թ. 3
դիէթիլենգլիկոլ 2,2'-օքսիդիէթանոլ 1.0 ս.-թ. 3
Տետրաէթիլենգլիկոլ 2,2'-օքսիդի-էթիլեն-դիօքսիդիէթանոլ 1.0 ս.-թ. 3
Պենտաէթիլենգլիկոլ 3,6,9,12-տետրա- օքսատետրադեկան-1, 14-դիոլ, էթիլենգլիկոլ-տետրա- օքսիդիէթիլեթեր 1.0 ս.-թ. 3
3.1.3.3.2. արոմատիկ
3-ֆենօքսիբենզիլ սպիրտ 3-ֆենօքսիֆենիլ-մեթանոլ, 3-ֆենօքսիֆենիլ կարբինոլ 1.0* ս.-թ. 3
3.2. ալդեհիդներ և կետոններ
3.2.1. միայն մեկ օքսիխումբ պարունակողներ
3.2.1.1. ալիֆատիկ
3.2.1.1.1. միայն հագեցած կապեր պարունակող ալիֆատիկ միացություններ
Դիէթիլկետոն պենտան-3-ոն, 3-օքսոպենտան 0.1 զգայ. հոտ 4
Մեթիլէթիլկետոն բութան-2-ոն, 2-օքսոբութան 1.0 զգայ. հոտ 3
3.2.1.1.1.1. հալոգեն տեղակալվածներ
Քլորալ 3-քլորացետ-ալդեհիդ 0.2 ս.-թ. 2
Պերֆտորհեպտանալ հիդրատ   0.5 ս.-թ. 2
3.2.1.1.1.2. հիդրօքսի- և օքսիխումբ պարունակողներ
Դիացետոնային սպիրտ 4-հիդրօքսի-4- մեթիլպենտան-2-ոն 0.5* ս.-թ. 2
3.2.1.1.2. կրկնակի կապ պարունակողներ
Ակրոլեին պրոպենալ, ակրիլալդեհիդ 0.02 ս.-թ. 1
Մեզիտիլ օքսիդ 2-մեթիլպենտ-2-են- 4-ոն 0.06* ս.-թ. 2
α-էթիլ β-ակրոլեին 2-էթիլհեքսանալ 0.2 զգայ. հոտ 4
β-մեթիլ ակրոլեին բութ-2-ենալ, կրոտոնալդեհիդ, 2-բութենալ 0.3 ս.-թ. 3
3.2.1.2. ցիկլիկ
3.2.1.2.1. ալիցիկլիկ
Ցիկլոհեքսանոն   0.2 ս.-թ. 2
3.2.1.2.1.1. հալոգեն տեղակալվածներ
Բրոմկամֆորա   0.5* զգայ. հոտ 3
3.2.1.2.2. արոմատիկ
3.2.1.2.2.1. միամիջուկ արոմատիկ տեղակալիչներ պարունակողներ
մ-ֆենօքսիբենզալդեհիդ 3-ֆենօքսի-բենզալդեհիդ 0.02 ս.-թ. 2
ացետոֆենոն   0.1 ս.-թ. 3
2.2,-դիմետօքսի-1,2- դիֆենիլէթանոն 2,2-դիմեթօքսի-2-ֆենիլացետոֆենոն 0.5* զգայ. հոտ 3
3.2.1.2.2.1.1. հալոգեն տեղակալվածներ
մ-բրոմբենզալդեհիդ 3-բրոմբենզոլ-ալդեհիդ 0.02 ս.-թ. 2
Պենտաքլորացետոֆենոն 1-(պենտաքլորֆենիլ) էթանոն 0.02 զգայ. համ 3
3,3-դիմեթիլ-1-քլոր-1-(4-քլորֆենօքսիդ)բութան-2-ոն 0.04 ս.-թ. 4
3.2.2. մեկ օքսոխմբից ավել պարունակողներ
Տետրահիդրոխինոն ցիկլոհեքսան-1,4-դիոն, 1,4-դի-օքսոցկլոհեքսան 0,05 զգայ. հոտ 3
Գլուտարոալդեհիդ Գլուտարոդիալդե-հիդ 0.07 ս.-թ. 2
Ացետիլացետոնատներ   2.0* ս.-թ. 2
Անտրախինոն 9,10-դիհիդրո-9, 10-դիօքսոանտրացեն, 9, 10-անտրացեն-դիոն 10.0 ս.-թ. 3
3.2.2.1. հալոգեն տեղակալվածներ
2,3,5,6-տետրաքլոր-ն-բենզոխինոն քլորանիլ, տետրաքլորխինոն 0,01 զգայ. գուն 3
2,3-դիքլոր-5-դիքլորմեթիլեն-2-ցիկլոպենտեն-1,4-դիոլ   4,5-դիքլոր-2-(դիքլորմեթիլեն)-4-ցիկլոպենտեն-1,3-դիոն, դիկետոն 0.1 զգայ. հոտ 3
2,3-դիքլոր-1,4-նավթոխինոն   0.25 ս.-թ. 2
1-քլորանտրախինոն   3.0 ս.-թ. 2
2-քլորանտրախինոն β-քլորանտրախինոն 4.0   2
3.2.2.2. հիդրօքսոխումբ պարունակողներ
1,5-դիհիդրօքսիանտրախինոն 1,5-դիհիդրօքսի-9, 10-անտրացենդիոն 0.1 զգայ. գուն 3
1,8-դիհիդրօքսիանտրախինոն դանտրոն 0.25 զգայ. գուն 3
1,2-դիհիդրօքսիանտրախինոն 1,2-դիհիդրօքսի-9, 10-անտրացենդիոն, ալիզարին 3.0 ս.-թ. 2
1,4,5,8-տետրա-հիդրօքսիանտրախինոն 1,4,5,8 տետրահիդրօքս-9, 10-անտրացենդիոն 3.0 ս.-թ. 2
1,4-դիհիդրօքսիանտրախինոն խինիզարին 4.0 ս.-թ. 2
3.3. կարբոնաթթուներ և նրանց ածանցյալները
3.3.1. կարբոնաթթուներ և նրանց իոնները
3.1.1. մեկ կարբօքսիխումբ պարունակողներ
3.3.1.1.1. ալիֆատիկ
3.3.1.1.1.1. միայն հագեցած կապեր պարունակողներ
Ստեարինաթթու, աղ Օկտադեկանաթթու, աղ 0.25* զգայ. պղտ 4
3.3.1.1.1.1.1.1. հալոգեն տեղակալվածներ
ααβ-տրիքլորպրոպիոնաթթու 2,2,3-տրիպրոպիոնաթթու 0.01 զգայ. համ 4
Քլորէնանտաթթու 7-քլորհեպտանաթթու 0.05 զգայ. հոտ 4
Մոնոքլորքացախաթթու, աղ քլորքացախաթթու, աղ 0.05 ս.-թ. 2
Քլորունդեկանաթթու 11- քլորունդեկանաթթու 0.1 զգայ. հոտ 4
Քլորպելարգանաթթու 9-քլորպելարգանաթթու 0.3 զգայ. հոտ 4
Պերֆտորվալերիանաթթու նոնաֆտորպենտանա-թթու, պերֆտորպենտանաթթու 0.7 ս.-թ. 2
α մոնոքլորպրոպիոնաթթու 2-քլորպրոպիոնաթթու 0.8 զգայ. համ 3
Հիդրոպերֆտորէնանտաթթու 2,2,3,3,4,4,5,5     6,6,7,7-դոդեկաֆտորհեպտանաթթու 1.0 ս.-թ. 2
Պերֆտորէնանտաթթու Պերֆտորհեպտանաթթու 1.0 ս.-թ. 2
2,2 դիքլորպրոպիոնաթթու, նատրիումական աղ դալապոն 2.0 զգայ. հոտ 3
Տրիքլորքացախաթթու, աղ   5.0 զգայ. հոտ 4
3.3.1.1.1.1.2. արոմատիկ տեղակալիչներ պարունակողներ
3,3,1,1,1,1,3 հիդրօքսի-, օքսի-, և օքսոխմբեր պարունակողներ   2.0    
5-(2,5-դիմեթիլֆենօքսի)- 2,2-դիմեթիլպենտանաթթու գեմֆիբրոզիլ 0.001 ս.-թ. 1
Ֆենօքսիքացախաթթու գլիկոլաթթու, ֆենիլ եթեր, հիդրօքսիքացախաթթու 1.0 ս.-թ. 2
2-(α նավթօքսի)-պրոպիոնաթթու 2-(1- նավթալինիլօքսի) պրոպիոնաթթու 2.0 ս.-թ. 2
3.3.1.1.1.1.3.1. հալոգեն տեղակալվածներ
2,4-դիքլորֆենօքսի-α- կարագաթթու 4-(2,4-դիքլոր ֆենօքսի) կարագաթթու, 2,4-ԴՄ 0.01 ս.-թ. 2
2-մեթիլ-4-քլորֆենօքսի- կարագաթթու 4-(2-մեթիլֆենօքսի) քլորբութանաթթու, տրոպոտոքս 0.03 զգայ. հոտ 3
2,4-դիքլորֆենօքսի-α-պրոպիոնաթթու 2-(2,4-դիքլորֆենօքսի) պրոպիոնաթթու, 2,4-ԴՊ 0.5 զգայ. համ 3
3.3.1.1.1.2. չհագեցած կապեր պարունակողներ
ակրիլաթթու պրոպան-2-են կարբոնաթթու 0.5 ս.-թ. 2
Մետակրիլաթթու 2-մեթիլպրոպան-2-են կարբոնաթթու 1.0 ս.-թ. 3
3.3.1.1.1.2.1. օքսո- և հալոգեն պարունակողներ
α, β - դիքլոր - β - ֆորմիլ- ակրիլաթթու 4-օքսո-2,3-դիքլորիզո-կրոտոնաթթու, մուկոքլորաթթու 1.0 ս.-թ. 2
3.3.1.1.2. ցիկլիկ
3.3.1.1.2.1. ալիցիկլիկ
Քրիզանթեմաթթու, աղ 2,2-դիմեթիլ-3-պրոպենիլ-1-ցիկլոպրոպանաթթու, աղ, 3-իզոբութենիլ-2,2-դիմեթիլ-1 ցիկլոպրո-պանկարբոնաթթու, աղ 0.8 ս.-թ. 3
Նավթենաթթուներ   1.0 զգայ. հոտ 4
3.3.1.1.2.2. արոմատիկ
Բենզոաթթու, աղ   0.6 զգայ. համ 4
3.3.1.1.2.2.1. հալոգեն տեղակալվածներ
2-քլորբենզոաթթու օ-քլորբենզոաթթու 0.1 զգայ. համ 4
4-քլորբենզոաթթու պ-քլորբենզոաթթու 0.2 զգայ. համ 4
2,3,6-տրիքլորբենզոաթթու   1.0 ս.-թ. 2
3.3.1.1.2.2.2. հիդրօքսի- օքսի- և օքսոխումբ պարունակողներ
2-հիդրոքսի-3,6- դիքլորբենզոաթթու   0.5 զգայ. գուն 3
2-մետօքսի-3,6- դիքլորբենզոաթթու   2-մետօքսի-3,6- դիքլորբենզոաթթու, դիանատ 15.0 ս.-թ. 2
3.3.1.2. բազմահիմն թթուներ
3.3.1.2.1. ալիֆատիկ
Մալեինաթթու ցիս-բութենդիոնաթթու 1.0 զգայ. հոտ  4
Ադիպինաթթու, աղ հեքսադիոնաթթու, աղ,
1,4-բութանդիկարբոնաթթու, աղ
1.0 ս.-թ.  3
Սեբացինաթթու 1,8-օկտանդիկարբոնաթթու 1.5 ս.-թ.  3
3.3.1.2.2. արոմատիկ
3.3.1.2.2.1. հալոգեն տեղակալվածներ
3.3.2. բարդ եթերներ
3.3.2.1. միահիմն թթուների բարդ եթերներ
3.3.2.1.1. ալիֆատիկ
3.3.2.1.1.1. սահմանային
3.3.2.1.1.1.1. չտեղակալված
3.3.2.1.1.1.1.1. միայն հագեցած կապեր պարունակող սպիրտներ
Մեթիլացետատ

քացախաթթու, մեթիլեթեր,
քացախաթթվի մեթիլ եթեր

0.1 ս.-թ. 3
Էթիլացետատ քացախաթթու, էթիլ-
եթեր, քացախաթթվի
էթիլ եթեր
0.2 ս.-թ. 2
3.3.2.1.1.1.1.2. կրկնակի կապեր պարունակողներ
Ցիս-8-դոդեցինիլ-ացետատ քացախաթթու, Z-դոդեց-8-էնիլ եթեր, Z-դոդեց-8-էնիլ քացախաթթվի եթեր, դենացիլ 0.00001 զգայ. հոտ  4
Վինիլացետատ քացախաթթու, վինիլեթեր քացախաթթվի վինիլեթեր 0.2 ս.-թ.  2
3.3.2.1.1.1.1.3. բազմատոմանի սպիրտների
3.3.2.1.1.1.1.4.
հիդրօքսի-, օքսի-,
օքսոխմբեր պարունակող
սպիրտների
  0.6    
Էթիլիդենդիացետատ քացախաթթու, 1-ացետօքսիէթիլեթեր, քացախաթթվի ացետօքսիէթիլեթեր 0.6 ս.-թ.  2
3.3.2.1.1.1.2. հալոգեն տեղակալված
2,4,5-տրիքլորֆենօքսիէթիլ-α, α դիքլորպրոպիոնատ 2.2-դիքլորպրոպիոնաթթու, 2-(2,4,5-
տրիքլորֆենօքսի) էթիլ եթեր; 2-(2,4,5-
տրիքլորֆենօքսի) 2,2-դի-քլորպրոպիոնաթթվի
էթիլ եթեր, պենտանատ
2.5 ս.-թ. 3
2,4,5-տրիքլորֆենօքսի-
էթիլտրիքլորացետատ
Քացախաթթու, տրիքլոր-2-(2,4,5-տրիքլորֆենօքսի) էթիլային եթեր; տրի-քլոր-2-(2,4,5-տրիքլորֆենօքսի) քացախաթթվի էթիլ եթեր; հեքսանատ 5.0 ս.-թ. 3
3.3.2.1.1.1.3. հիդրօքսի-, օքսի և օքսոխմբեր պարունակողներ
Կաթնաթթվի էթիլեթեր 2 հիդրօքսիպրոպանաթթու, էլիլեթեր 0.4 ս.-թ. 3
Ացետոքացախաթթու,
մեթիլեթեր
մեթիլացետոացետատ, ացետոքացախաթթվի
մեթիլ եթեր
0.5* ս.-թ. 2
Կաթնաթթվի իզոպրոպիլ եթեր 1-հիդրօքսիպրոպա-նաթթու, 1 մեթիլէթիլեթեր 1.0 ս.-թ.  3
Ացետոպրոպիլացետատ քացախաթթու, 4-
օքսոպենտիլ եթեր;
քացախաթթվի 4-
օքսոպենտիլ եթեր
2.8* ս.-թ.  2
3.3.2.1.1.1.3.1. հալոգեն տեղակալվածներ
Դիքլորֆենօքսիքացախաթթվի γ քլորկրոտիլեթեր 4-քլորբութ-2-են
եթեր 2,4- դիքլոր-
ֆենօքսիքացախաթթվի,
կրոտիլին
0.02 զգայ. հոտ 4
2- քլորացետոքացախաթթվի
α-մեթիբենզիլեթեր
2-քլոր-3-օքսոկարա- գաթթվի 1-ֆենիլէթիլ-
եթեր
0.15 ս.-թ. 2
2,4 դիքլորֆենօքսի քացախաթթվիբութիլ եթեր 2,4-դիքլորֆենօքսի-քացախաթթու,
բութիլեթեր, 2,4-Դ,
2,4-ԴԲ բութիլեթեր
0.5 զգայ. հոտ 3
2,4 դիքլորֆենօքսի 2,4-դիքլորֆենօքսի- 0.2 զգայ. հոտ  3
քացախաթթվի օկտիլեթեր քացախաթթու, օկտիլեթեր      
3.3.2.1.1.2. կրկնակի կամ եռակի կապեր պարունակողներ
3.3.2.1.1.2.1. միատոմանի սպիրտների
Էթիլակրիլատ ակրիլաթթու, էթիլեթեր
ակրիլաթթվիէթիլեթեր
0.005 զգայ. հոտ  4
3.3-դիմեթիլ-4.6.6-
տրիքլոր-5-
հեքսենաթթվի էթիլեթեր
3.3-դիմեթիլ-4.6.6-տրիքլոր-5-հեքսենաթթու, էթիլեթեր 0.008 զգայ. հոտ 3
Բութիլակրիլատ ակրիլաթթու, բութիլեթեր, ակրիլաթթվի բութիլեթեր 0.01 զգայ. համ  4
Մեթիլմետակրիլատ 2-մեթիլ-2-պրոպենաթթու, մեթիլեթեր, մետակրիլաթթվի մեթիլեթեր 0.01 ս.-թ.  2
Մետակրիլաթթվի բութիլեթեր մետակրիլաթթվի մեթիլեթեր 0.02 զգայ. հոտ 4
Մեթիլակրիլատ ակրիլաթթու, մեթիլեթեր, ակրիլաթթվի մեթիլեթեր 0.02 զգայ. հոտ  4
β, β - դիմեթիլակրիլաթթվի
էթիլեթեր
3-մեթիլբութ-2-են թթվի էթիլեթեր 0.4 զգայ. հոտ  3
3.3.2.1.1.2.2. բազմատոմ սպիրտների
Էթիլենգլիկոլի մոնոմետակրիլ եթեր Մետակրիլաթթու, 2-հիդրօքսիէթիլ եթեր 0.03 ս.-թ.  4
3.3.2.1.2. ցիկլիկ
3.3.2.1.2.1. ալիցիկլիկ
2.2-դիմեթիլ-3 պրոպենիլ-
1 ցիկլոպրոպան-
կարբոնաթթվի մեթիլեթեր
2.2-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլ-պրոպ-1-էնիլ)-ցիկլոպրոպան-1 կարբոնաթթու, մեթիլեթեր,
քրիզանթեմաթթվի մեթիլեթեր,-մեթիլքրիզանթեմատ
0.61 զգայ. հոտ 4
3.3.2.1.2.1.1. օքսոխմբեր պարունակողներ
3.3.2.1.2.2. արոմատիկ
մեթիլբենզոատ բենզոաթթու, մեթիլեթեր,
բենզոաթթվի մեթիլեթեր, նեոբոնայուղ
0.05 զգայ. համ  4
պ-տոլուիլաթթու,
մեթիլեթեր
 
4-մեթիլբենզոաթթու,
մեթիլեթեր,
պ-տոլուիլա թթվի
մեթիլեթեր
0.05 զգահ. համ  4
3.3.2.1.2.2.1. սպիրտում արոմատիկ տեղակալիչներով
3.3.2.2. երկհիմն թթուների բարդ եթերներ
3.3.2.2.1. ալիֆատիկ
3.3.2.2.1.1. սահմանային
3.3.2.2.1.1.1. ալիֆատիկ սահմանային սպիրտներ
3.3.2.2.1.1.2. ոչ սահմանային սպիրտներ
3.3.2.2.1.2. կրկնակի կամ
եռակի կապեր պարունակողներ
  1.0    
Մալեինաթթվի դիէթիլեթեր մալեինաթթու, դիէիլեթեր 1.0 ս.-թ.  2
3.3.2.2.2. արոմատիկ
Դիմեթիլֆտալատ ֆտալաթթու, դիմեթիլ-եթեր,
ֆտալաթթվիդիմեթիլ եթեր
0.3 ս.-թ.  3
Տետրաքլոր տերեֆտալաթթվի
դիմեթիլ եթեր
Տետրաքլոր տերեֆտալաթթու,
դիմեթիլ եթեր, դակտալ W-75,
քլորտալ-դիմեթիլ
1.0 ս.-թ.  3
Դիմեթիլ տերեֆտալատ Տերեֆտալաթթու, դիմեթիլ եթեր,
տերեֆտալաթթվի դիմեթիլ եթեր
1.5 զգայ. հոտ  4
3.3.3. անհիդրիդներ և հալոգենանհիդրիդներ
Տերեֆտալաթթվի դիքլորանհիդրիդ

Տերեֆտալաթթու, դիքլորանհիդրիդ; 1,4- բենզոլդիկարբոնիլ դիքլորիդ

0.02 զգայ. հոտ  4
2.3.5.6-տետրաքլոր-
տերեֆտալաթթվի-
դիքլորանհիդրիդ
2.3.5.6 տետրաքլոր-
տերեֆտալաթթու,
դիքլորանհիդրիդ,
2.3.5.6 տետրաքլոր-
տերեֆտալոիլդիքլորիդ
2.3.5.6-տետրաքլոր-
1.4-բենզոլ-
դիկարբոնիլդիքլորիդ
0.02 զգայ. հոտ  4
Իզոֆտալաթթվի
դիքլորանհիդրիդ
իզոֆտալաթթու,
դիքլորանհիդրիդ
իզոֆտալոիլքլորիդ,
1.3-բենզոլդիկարբոնիլ-
դիքլորիդ
0.08 զգայ. հոտ  4

4. Ազոտ պարունակող միացություններ

4.1 ամիններ և նրանց աղերը
4.1.1. առաջնային
4.1.1.1. մեկ ամինոխումբ պարունակողներ
4.1.1.1.1. ալիֆատիկ
4.1.1.1.1.1. միայն հագեցած կապեր պարունակողներ
Ամիններ C16 - C20   0.03 զգայ. հոտ  4
Ամիններ C10 - C15   0.04 զգայ. հոտ  4
Մոնոիզոբութիլամին 2 մեթիլ-1-պրոպանամին 0.04 զգայ. համ  3
Ամիններ C7 - C9   0.1 զգայ. հոտ  3
Մոնոպրոպիլամին Պրոպիլամին 0.5 զգայ. հոտ  3
Մոնոէթիլամին էթիլամին 0.5 զգայ. հոտ  3
Տրետ-բութիլամին   1.0 ս.թ.  3
Մոնոմեթիլամին մեթիլամին 1.0 ս.թ.  3
Իզոպրոպիլամին   2.0 ս.թ.  3
Մոնոբութիլամին Բութիլամին 4.0 զգայ. հոտ  3
4.1.1.1.1.1.1. օքսի-, օքսո-, կարբօքսիխմբեր պարունակողներ
Իզոպրոպանոլամին 1-ամինո-2-հիդրօքսիպրոպան 0.3 ս.թ.  2
Մոնոէթանոլամին 2-ամինո-էթանոլ 0.5 ս.թ.  2
4.1.1.1.1.2. չհագեցած կապեր պարունակողներ
Մոնոալիլամին ալիլամին 0.005 ս.թ.  2
4.1.1.1.1.2.1. Օքսի-, օքսո,- հիդրօքդի-, և կարբօքսի խմբեր պարունակողներ
Մոնոէթանոլամինի վինիլ եթեր 2-(էթենիլօքսի) էթան ամին, 1-վինիլօքսի-2-ամինոէթան 0.006 զգայ. հոտ  3
4.1.1.1.1.2.2. Թթուների ամիդներ
Ակրիլամիդ Պրոպենամիդ, ակրիլաթթու, ամիդ 0.01 ս.թ.  2
Մետակրիլամիդ Մետակրիլաթթու, ամիդ 0.1 ս.թ.  2
Մեթիլոլմետակրիլամիդ 4-հիդրօքսի-2-մեթիլ- բութեն-2-թթու, ամիդ 0.1 ս.թ.  2
N-N- Դիմեթիլամինո- մեթիլակրիլամիդ

КФ-6

2.0 ս.թ.  2
4.1.1.1.2. Ցիկլիկ
4.1.1.1.2.1. Ալիցիկլիկ
4.1.1.1.2.2. Արոմատիկ
4.1.1.1.2.2.1. Միամիջուկ
Ալկիլանիլին   0.003 ս.թ.  2
2.4.6. տրիմեթիլանիլին 2.4.6. տրիմեթիլանիլին, մեզիդին 0.01 ս.թ.  2
Անիլին Ֆենիլամին, ամինոբենզոլ 0.1 ս.թ.  2
պ-բութիլանիլին պ-ամինոբութիլբենզոլ 0.4 զգայ. հոտ  3
մ-տոլուիդին 3-մեթիլանիլին 0.6 ս.թ.  2
պ-տոլուիդին 4-մեթիլանիլին, պ-ամինոմեթիլբենզոլ 0.6 զգայ. հոտ  3
4.1.1.1.2.2.1.1. Հալոգեն տեղակալվածներ
Դիքլորանիլին Դիքլորբենզոլամին 0.05 զգայ.  3
Բրոմտոլուին Բրոմտոլուիդին (օ, մ, պ-իզոմերների խառնուրդ) 0.05 զգայ. հոտ  4
մ-տրիֆտորմեթիլանիլին 3-(տրիֆտորմեթիլ)- բենզոլամին, 3 ամինոբեն զոտրիֆտորիդ 0.02 ս.-թ.  2
մ-քլորանիլին 3-քլորբենզոլամին 0.2 ս.-թ.  2
պ-քլորանիլին 4-քլորբենզոլամին 0.2 ս.-թ.  2
2.4.6-տրիքլորանիլին 2.4.6-տրի-քլորբենզոլամին 0.8 զգայ. համ  3
2.4.5-տրիքլորանիլին 2.4.5-տրի-քլորբենզոլամին 1.0 զգայ. թաղ  4
4.1.1.1.2.2.1.2. հիդրօքսի-, օքսի-, օքսո,- կարբօքսի խմբեր պարունակողներ
օ-ամինոֆենոլ 1-ամինո-2-հիդրօքսի բենզոլ, օ-հիդրօքսիանիլին 0.01 զգայ.գուն  4
պ-անիզիդին 4-մետօքսիանիլին 0.02 ս.թ.  2
օ-անիզիդին 2-մետօքսիանիլին 0.02 ս.թ.  2
պ-ֆենետիդին 4-էտօքսիանիլին, ամինոֆենոլ 0.02 ս.թ.  2
պ-ամինոֆենոլ   0.05 զգայ. գուն.  4
Ֆենիլհիդրօքսիլամին N-ֆենիլհիդրօքսիլամին 0.1 ս.թ.  3
մ-ամինոֆենոլ 1-ամինո-3- հիդրօքսիբենզոլ, հիդրօքսիանիլին 0.1* զգայ. գուն.  4
4-ամինոբենզոյաթթու   0.1 ս.թ.  3
5-ամինոսալիցիլաթթու 5-ամինո-2-հիդրօքսի-բենզոյաթթու 0.5 զգայ. գուն.  4
3-ամինոբենզոյաթթու   10.0 զգայ. գուն.  4
4.1.1.1.2.2.1.2.1. հալոգեն տեղակալվածներ
4-ամինո-3-քլորֆենոլ   0.1 զգայ. գուն.  4
4.1.1.1.2.2.1.3. թթուների ամիդներ
Բենզամիդ   0.2* ս.-թ.  3
4.1.1.1.2.2.2. արոմատիկ կոնդենսացված
1-ամինոանտրախինոն   10.0 ս.-թ.  2
4.1.1.2. Երկու և ավելի ամինոխումբ պարունակողներ
4.1.1.2.1. ալիֆատիկ
4.1.1.2.1.1. միայն սահմանային կապեր պարունակողներ
Հեքսամեթիլենդիամին 1.6. դիամինոհեքսան 0.01 ս.-թ.  2
Հիդրազին   0.01 ս.-թ.  2
1.12-դոդեկամեթիլեն- դիամին 1.12-դոդեկանդիամին 1.12-դիամինո դոդեկան 0.05 ս.-թ.  3
Էթիլենդիամին 1.2-դիամինոէթան 0.2 զգայ. հոտ  4
4.1.1.2.1.1.1. Օքսի-, օքսո-, հիդրօքսի-, և կարբոքսի խմբեր պարունակողներ
Տետրաօքսիպրոպիլէթիլենդիամին Լապրոմոլ 294 2.0 ս.-թ.  2
4.1.1.2.1.1.2. թթուների ամիդներ
4.1.1.2.1.2. չհագեցած կապեր պարունակողներ
Դիալիլամին   0.01 ս.-թ.  2
Ալկիլպրոպիլենդիամին   0.16 զգայ. հոտ  4
4.1.1.2.2. արոմատիկ
4.1.1.2.2.1. միամիջուկ
օ-ֆենիլենդիամին 1.2-դիամինոբենզոլ, ֆենիլեն-1.2-դիամին 0.01 զգայ. գուն.  3
Ֆենիլհիդրազին   0.01 ս.-թ.  3
4.4-դիամինո-դիֆենիլեթեր 4.4-օքսիբիս- բենզոլամին 0.03 ս.-թ.  2
մ, պ-ֆենիլենդիամին դիամինոբենզոլ, ֆենիլենդիամին 0.1 ս.-թ.  2
4.1.1.2.2.2. բազմամիջուկ կոնդենսացված
1.4-դիամինոան-տարխինոն 1.4-դիամինո-9-10- անտրացենդիոն 0.02 զգայ. գուն.  3
1.5-դիամինոան-տարխինոն 1.5-դիամինո-9-10- անտրացենդիոն 0.2 զգայ. գուն.  4
4.1.2. երկրորդային
4.1.2.1. միայն ալիֆատիկ տեղակալիչներ պարունակողներ
Դիիզոբութիլամին բիս(2-մեթիլպրոպիլ)- ամին, 2-մեթիլ-N-(2-մեթիլ-պրոպիլ)-1-պրոպանամին 0.07 զգայ. համ  4
Դիմեթիլամին   0.1 ս.-թ.  2
Իզոպրոպիլօկտադեցիլամին N-Իզոպրոպիլօկտադեցիլամին 0.1 զգայ. թաղ  4
Դիէթիլենտրիամին N-(2-ամինոէթիլ)-1, 2-էթանդիամին, 2,2'- դիամինոդիէթիլամին 0.2 զգայ. հոտ  4
Դիպրոպիլամին N-պրոպիլ-1 պրոպանամին 0.5 զգայ. համ  3
Դիիզոպրոպիլամին N-իզոպրոպիլ-1- իզոպրոպանամին 0.5 ս.-թ.  3
Էթիլբութիլամին N-էթիլ-1-բութանամին 0.5 զգայ. համ  3
Դիբութիլամին N-բութիլ-1- բութանամին 1.0 զգայ. հոտ  3
Դիէթիլամին   2.0 ս.-թ.  3
4.1.2.1.1. հիդրօքսի-, օքսի-, օքսո-, կարբոնախմբեր պարունակողներ
Դիէթանոլամին   0.8 զգայ. համ 4
4.1.2.1.2. օքսիմներ
Ացետօքսիմ   8.0 ս.-թ.  2
4.1.2.1.3. հիդրօքսամային թթուներ
4.1.2.2. ցիկլիկ տեղակալիչներ պարունակողներ
4.1.2.2.1. ալիցիկլիկ տեղակալիչներ պարունակողներ
N-էթիլցիկլոհեքսիլամին   0.1 ս.-թ.  4
4.1.2.2.1.1. Մեկ ալիցիկլիկ տեղակալիչով միզանյութի ածանցյալներ
4.1.2.2.2. Միամիջուկ արոմատիկ տեղակալիչներ պարունակողներ
4-ամինոդիֆենիլամին N-ֆենիլ-1,4 բենզոլ- դիամին, N-ֆենոլ-պ- ֆենիլենդիամին 0.005 ս.-թ.  2
Դիֆենիլամին N-ֆենիլբենզոլամին 0.05 զգայ. հոտ  3
N-մեթիլանիլին   0.3 զգայ. հոտ  2
N-էթիլ-օ-տոլուիդին N-էթիլ-2-մեթիլանիլին 0.3 զգայ. հոտ  3
N-էթիլմետատոլուիդին 3-մեթիլ-N- էթիլանիլին 0.6 ս.-թ.  2
N-էթիլանիլին N-էթիլբենզոլամին 1.5 զգայ. հոտ  3
4.1.2.2.2.1. հիդրօքսի-, օքսի-, օքսո-, կարբօքսի խմբեր պարունակողներ
4-ամինո-2-(2-հիդրօքսի- էթիլ)-N-էթիլանիլին սուլֆիտ   0.2 զգայ. հոտ  3
Ժ-ացետամինոֆենոլ

քացախաթթու, (4-հիդրօքսիֆենիլ)- ամիդ; պարացետամոլ; 4-ացետամիդոֆենոլ

1.0 զգայ. համ  3
N-ացետիլ-2-ամինոֆենոլ   2.5 զգայ. գուն.  4
4.1.2.2.2.2. օքսիմներ
Ցիանբենզալդեհիդի օքսիմ, նատրիումական աղ   0.03 զգայ. հոտ  4
պ-խինոնդիօքսիմ 2.5-ցիկլոհեքսանդիեն -1.4 դիոնդիօքսիմ 0.1 ս.-թ.  3
Ցիկլոհեքսանոնօքսիմ   1.0 ս.-թ.  2
4.1.2.2.2.3. թթուների ամիդներ
3-քլոր-2.4- դիմեթիլվալերանիլիդ 2-մեթիլպենտանաթթու, 4-մեթիլ-3-քլորանիլիդ, սոլան 0.1 զգայ. հոտ  4
Սալիցիլաթթվի անիլիդ   2.5 զգայ. հոտ  3
4.1.2.2.2.4. մեկ արոմատիկ տեղակալիչով միզանյութի ածանցյալներ
մ-տրիֆտոր մեթիլֆենիլ միզանյութ 1-(3-տրիֆտոր մեթիլֆենիլ) միզանյութ 0.03 զգայ. համ  4
4-քլոր-2-բութինիլ-N-(3-քլորֆենիլ) կարբամատ

4-քլորֆենիլ կարբամինաթթու, 4-քլոր բութ-2-անային եթեր, կարբին

0.03 զգայ. հոտ  4
3-մեթիլֆենիլ-N-մեթիլկարբամատ մեթիլկարբամինաթթու, մեթիլֆենիլ եթեր; դիկրեզիլ 0.1 զգայ. հոտ  3
Իզոպրոպիլֆենիլկարբամատ ֆենիլկարբամինոթթու, իզոպրոպիլ եթեր 0.2 զգայ. հոտ  4
Իզոպրոպիլքլորֆենիլ-կարբամատ 3-քլորֆենիլկարբամինաթթու, իզոպրոպիլ եթեր 1.0 զգայ. հոտ  4
Օքսիֆենիլմեթիլմիզանյութ 1-հիդրօքսի-3-մեթիլ-1-ֆենիլմիզանյութ; մետուրին 1.0 ս.-թ.  3
3-մետօքսիկարբամիդոֆենիլ- N-ֆենիլկարբամատ

3-տոլիլկարբամինաթթու, 3-(N-մետօքսի կարբոնիլամինո) ֆենիլ եթեր; ֆենմեդիֆամ

2.0 ս.-թ.  3
4.1.2.2.3. բազմամիջուկ արոմատիկ տեղակալիչներ պարունակողներ
1-քլոր-4-բենզոիլ- ամինոանտրախինոն   2.5 ս.-թ.  3
4.1.2.2.3.1. կոնդենսացված արոմատիկ տեղակալիչներով միզանյութի ածանցյալներ
1-նավթիլ-N-մեթիլկարբամատ մեթիլկարբամինաթթու, նավթ-1-աին եթեր, սեվին 0.1 զգայ. հոտ  4
4.1.3. երրորդային
4.1.3.1. միայն ալիֆատիկ տեղակալիչներ պարունակողներ
Տրիալիլամին   0.01 ս.-թ.  2
1-բութիլ բիգուանիդինի հիդրոքլորիդ Գլիբուտիդ 0.01* ս.-թ.  2
Տրիիզոօկտիլամին N, N-դիիզոօկտիլ իզոօկտանամին 0.025 ս.-թ.  2
Տրիմեթիլամին   0.05 զգայ. հոտ  4
Տրիալկիլամին C7-C9   0.1 ս.-թ.  3
Ալկիլդիմեթիլամին   0.2 ս.-թ.  3
N, N'-դիէթիլգուանիդին աղաթթվական 1.2- դիէթիլգուանիդինի մոնոհիդրոքլորիդ 0.8 ս.-թ.  3
Տրիբութիլամին   0.9 զգայ. հոտ  3
Տրիէթիլամին   2.0 ս.-թ.  2
4.1.3.1.1. նիտրիլներ
Մալոնոնիտրիլ պրոպանդինիտրիլ, դիցիանոմեթան 0.02 ս.-թ.  2
Ացետոնցիանհիդրին 2-հիդրօքսի-2-մեթիլ- պրոպանաթթու; նիտրիլ; հիդրօքսիիզոկարագաթթվի նիտրիլ 0.35 ս.-թ.  2
Ալկիլամինոպրոպիոնիտրիլ C17-C20   0.05 զգայ. փրփ  4
Ադիպինաթթվի դինիտրիլ   0.1 ս.-թ.  2
Ալիլ ցիանային բութ-3-անային թթու, նիտրիլ 0.1 ս.-թ.  2
Իզոկրոտոնոնիտրիլ 2-մեթիլ-2- պրոպեննիտրիլ 0.1 ս.-թ.  2
Կրոտոնիտրիլ բութ-2-ային թթու, նիտրիլ 0.1 ս.-թ.  2
Սուկցինոնիտրիլ բութանդինիտրիլ 0.2 ս.-թ.  2
Ացետոնիտրիլ քացախաթթու, նիտրիլ 0.7 զգայ. հոտ  3
Կալցիումի ցիանամիդ Կարբամինաթթու, նիտրիլ, կալցիումով միացություններ 1.0 ս.-թ.  3
Ակրիլաթթվի նիտրիլ   2.0 ս.-թ.  2
Դիցիանդիամիդ ցիանոգուանիդին 10.0 զգայ. համ  4
4.1.3.1.2. հիդրօքսի-, օքսի-, օքսո-, կարբոխմբեր պարունակողներ
Տրիիզոպրոպանոլամին Տրիպրոպիլամին 0.5 ս.-թ.  2
Տրիէթանոլամին   1.0 զգայ. համ  4
N-բենզոիլ-N-(3,4-դիքլոր-ֆենիլ)-2-ամինոպրոպիոնաթթվի էթիլեթեր էթիլ-N-բենզոիլ-N-(3,4-դիքլորֆենիլ) ալանինատ, սուֆֆիկս 1.0 ս.-թ.  2
Մեթիլդիէթանոլամին

բիս(2-հիդրօքսիէթիլ) մեթիլամին, 2,2-(N-մեթիլամինո) դիէթանոլ

1.0 ս.-թ.  2
4.1.3.1.3. ամիդներ
Դիմեթիլացետամիդ   0.4 ս.-թ.  2
2-(α-նավթօքսի) պրոպիոնթթվի դիէթիլամիդ N, N-դիէթիլ-2-(1- նավթալենիլօքսի) պրոպանամիդ 1.0 ս.-թ.  2
4.1.3.1.4. մի քանի ալիֆատիկ տեղակալիչներով միզանյութի ածանցյալներ
N, N' դիմեթիլմիզանյութ 1,3- դիմեթիլմիզանյութ 1.0 ս.-թ.  2
N, N-դիէթիլկարբամիքլորիդ   6.0 ս.-թ.  2
4.1.3.2. ցիկլիկ տեղակալիչներ պարունակող
4.1.3.2.1. ալիցիկլիկ տեղակալիչներով միզանյութի ածանցյալներ
3-(հեքսահիդրո-4,7-մեթանինդան-5-իլ)-1,1-դիմեթիլմիզանյութ հերբան 2.0 ս.-թ.  2
4.1.3.2.2. արոմատիկ տեղակալիչներ պարունակող
N, N-դիէթիլ-պ-ֆենիլեն դիամինսուլֆատ ՑՊՎ, 1,4- ամինոդիէթիլանիլ- ինսուլֆատ 0.1 ս.-թ.  2
N, N-դիէթիլանիլին N, N- դիէթիլբենզոլամին 0.15 զգայ. գուն  3
Ալկիլբենզիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ C10-C16   0.3 զգայ. փրփ  3
Ալկիլբենզիլդիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ C-17-C-20   0.5 զգայ. փրփ  3
N-(C7-C9)ալկիլ-N-ֆենիլ-պ-ֆենիլենդիամին C-789 արդյունք 0.9* զգայ. գուն.  3
էթիլբեզիլանիլին N-ֆենիլ-N- էթիլբենզոլմեթանամին 4.0 ս.-թ.  2
4.1.3.2.2.1. նիտրիլներ, իզոնիտրիլներ
Բենզիլ ցիանային իզոցիանոմեթիլբենզոլ 0.03 զգայ. հոտ  4
Իզոֆտալաթթվի դինիտրիլ 1,3-բենզոլդիկարբոնիտրիլ, իզոֆտալոնիտրիլ, 1,3-դիցիանոբենզոլ 5.0 ս.-թ.  3
4.1.3.2.2.2. ամիդներ
4.1.3.2.2.3. մեկ կամ մի քանի արոմատիկ տեղակալիչներով միզանյութի ածանցյալներ
Դիֆենիլմիզանյութ N, N'- դիֆենիլմիզանյութ, կարբանիլիդ 0.2 զգայ. հոտ  4
N-տրիֆտորմեթիլֆենիլ- N', N'-դիմեթիլմիզանյութ 1,1-դիմեթիլ3-(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլ) միզանյութ, կոտորան 0.3 զգայ. հոտ  4
Դիէթիլֆենիլմիզանյութ ցենտրալիտ 0.5 զգայ. համ  4
N'-(3,4-դիքլորֆենիլ)- N, N-դիմեթիլմիզանյութ 1.1-դիմեթիլ-3-(3,4-դիքլորֆենիլ) միզանյութ, դիուրոն 1.0 զգայ. հոտ  4
4.1.4. ամոնիումի չորրորդային հիմքերի աղեր
Մեթիլտրիալկիլամոնիումի նիտրատ   0.01 ս.-թ.  2
Ալկիլտրիմեթիլամոնիումի քլորիդ   0.2 ս.-թ.  2
Քլորխոլինքլորիդ N, N, N-տրիմեթիլ-N-(2-քլորէթիլ) ամոնիումի քլորիդ 0.2 ս.-թ.  2
4.2. թթվածին և ազոտ պարունակողներ
4.2.1. նիտրո- և նիտրոզո- միացություններ
4.2.1.1. ալիֆատիկ
Նիտրոմեթան   0.005 զգայ. հոտ  4
Տրինիտրոմեթան Նիտրոֆորմ 0.01 զգայ. գուն  3
Տետրանիտրոմեթան   0.5 զգայ. հոտ  4
Նիտրոպրոպան   1.0 ս.-թ.  3
Նիտրոէթան   1.0 ս.-թ.  2
4.2.1.1.1. հիդրօքսի-, օքսի-, օքսո- կարբօքսիխմբեր պարունակողներ
Դինիտրոդիէթիլենգլիկոլ դիհիդրօքսիէթիլ եթեր դինիտրատ, դիէթիլենգլիկոլ դինիտրատ 1.0 ս.-թ.  3
Դինիտրոտրիէթիլենգլիկոլ   1.0 ս.-թ.  3
4.2.2. ցիկլիկ
4.2.1.1. ալիցիկլիկ
Քլորնիտրոզոցիկլոհեքսան 1-նիտրոզո-1-քլորցիկլոհեքսան 0.005 զգայ. հոտ  4
Նիտրոցիկլոհեքսան   0.1 ս.-թ.  2
4.2.1.2.2. արոմատիկ
4.2.1.2.2.1. միամիջուկ
Նիտրոբենզոլ   0.2 ս.-թ.  3
Տրինիտրոբենզոլ   0.4 ս.-թ.  2
Դինիտրոբենզոլ   0.5 զգայ. հոտ  4
2,4-դինիտրոտոլուոլ   0.5 ս.-թ.  2
4.2.1.2.2.1.1. հալոգեն տեղակալվածներ
մ-տրիֆտորմեթինիտրոբենզոլ 1-նիտրո-3-տրիֆտորմեթիլբենզոլ 0.01 զգայ. հոտ  3
Նիտրոքլորբենզոլ նիտրոքլորբենզոլ (2,3,4-իզոմերների խառնուրդ) 0.05 ս.-թ.  3
Նիտրոզոֆենոլ   0.1 զգայ. գուն  3
2,5-դիքլորնիտրոբենզոլ 1,4-դիքլոր-2-նիտրոբենզոլ 0.1 ս.-թ.  2
3,4-դիքլորնիտրոբենզոլ 4-նիտրո-1,2-դիքլորբենզոլ 0.1 ս.-թ.  3
Դինիտրոքլորբենզոլ 2,4-դինիտրո-1-քլորբենզոլ 0.5 զգայ. հոտ  3
4.2.1.2.2.1.2 հիդրօքսի-, օքսի-, օքսո-, կարբօքսիխմբեր պարունակողներ
պ-նիտրոֆենետոլ 4-նիտրոէտոքսիբենզոլ 0.002 ս.-թ.  2
պ-նիտրոֆենոլ 4-նիտրոֆենոլ 0.02 ս.-թ.  2
2-երկրորդ-բութիլ-4,6- դինիտրոֆենիլ-3,3- դիմեթիլակրիլատ 2-(1-մեթիլպրոպիլ)-4,6-դինիտրոֆենիլ-3-մեթիլ-2-բութենոատ, մորոցիտ, ակրիցիտ, էնդոզան, 2-երկրորդ-բութիլ-4,6-դինիտրոֆենիլ-3-մեթիլկրոտոնատ 0.03 ս.-թ.  2
2,4-դինիտրոֆենոլ   0.03 ս.-թ.  3
2-մեթիլ-4,6-դինիտրոֆենոլ   0.05 ս.-թ.  2
մ-նիտրոֆենոլ 3-նիտրոֆենոլ 0.06 ս.-թ.  2
օ-նիտրոֆենոլ 2-նիտրոֆենոլ 0.06 ս.-թ.  2
պ-նիտրոանիզոլ 4-նիտրոմեթօքսի-բենզոլ 0.1 զգայ. համ  3
2-(1-մեթիլպրոպիլ)4,6- դինիտրոֆենոլ դինոսեբ 0.1 զգայ. գուն.  4
մ-նիտրոբենզոյաթթու 3-նիտրոբենզոյաթթու 0.1 զգայ. գուն.  4
պ-նիտրոբենզոյաթթու 4-նիտրոբենզոյաթթու 0.1 ս.-թ.  3
Մեթիլէթիլ-[2-(1- էթիլմեթիլպրոպիլ)-4,6- դինիտրոֆենիլ] կարբոնատ 2-երկրորդ-բութիլ-4,6-դինիտրոֆենիլաթթու, իզոպրոպիլ եթեր; դինիտրոբուտոն; սիտազոլ; ակրեկս 0.2 զգայ. թաղ  4
օ-նիտրոանիզոլ 2-նիտրոանիզոլ 0.3 զգայ. համ  3
2,4,6-տրինիտրոֆենոլ պիկրինաթթու 0.5 զգայ. գուն  3
2-[(պ-նիտրոֆենիլ) ացետիլամինո] էթան-1-ոլ օքսիացետիլամին 1.0 զգայ. հոտ  4
4.2.1.2.2.1.2.1. հալոգեն տեղակալվածներ
պ-նիտրոֆենիլքլոր- մեթիլկարբինոլ 4-նիտրո-α-քլորմեթիլ-բենզոլմեթանոլ; [1-(4-նիտրոֆենիլ)]-2-քլորէթան-1-ոլ 0.2 զգայ. հոտ  4
3-նիտրո-4 քլորբենզոյաթթու   0.25 զգայ. համ  3
5-նիտրո-2-քլորբենզոյաթթու   0.3 զգայ. համ  4
2,4-դիքլորֆենիլ-4- նիտրոֆենիլ եթեր 2,4-դիքլոր-1-(4-նիտրոֆենօքսի)բենզոլ, նիտրոքլոր, տոկորն 4.0 ս.-թ.  2
2,5-դիքլոր-3-նիտրոբենզոյաթթու   2.0 ս.-թ.  2
4.2.1.2.2.1.3. ամինո-, իմինո-, դիազո- խմբեր պարունակողներ
4-նիտրո-N, N-դիէթիլանիլին   0.002 զգայ. գուն  3
2-նիտրոանիլին օ-նիտրոանիլին 0.01 զգայ. գուն  3
N-նիտրոզո-դիֆենիլամին դիֆենիլնիտրոզոամին 0.01 ս.-թ.  2
2,4-դինիտրո-2,4- դիազոպենտան N, N'-դիմեթիլ-N, N-դինիտրոմեթանդիամին 0.02 ս.-թ.  2
4-նիտրոանիլին պ-նիտրոանիլին, 4-նիտրոբենզոլամին 0.05 ս.-թ.  3
Դինիտրոանիլին դինիտրոբենզոլամին 0.05 զգայ. գուն  4
3-նիտրոանիլին 3-նիտրոբենզոլամին, մ-նիտրոանիլին 0.15 զգայ. գուն  3
Ինդոտոլուիդին

N(4-ամինո-3- մեթիլֆենիլ)պ-բենզոխինոնիմին

1.0 ս.-թ.  2
4.2.1.2.2.1.3.1. հալոգեն տեղակալվածներ
4-քլոր-2-նիտրոանիլին 4-քլոր-2- նիտրոբենզոլամին 0.025 զգայ. գուն  3
2,6-դիքլոր-4- նիտրոանիլին 2,6-դիքլոր-4-նիտրո- բենզոլամին, դիքլորան, բոտրան 0.1 զգայ. գուն  3
3,5-դինիտրո-4- դիէթիլամինոբենզոտրի- ֆտորիդ նիտրոֆոր 1.0 զգայ. հոտ  4
3,5-դինիտրո-4- դիպրոպիլամինոբենզոտրի- ֆտորիդ 2,6-դինիտրո-N, N-դիպրոպիլ-4- տրիֆտորմեթիլանիլին, տրեֆլան 1.0 զգայ. հոտ  4
4.2.1.2.2.1.3.2. հիդրօքսի-, օքսի, օքսո-, կարբօքսիխմբեր պարունակողներ
2,4,4-տրինիտրոբենզանիլիդ 2,4,6-տրինիտրո-բենզոյաթթու, անիլիդ 0.02 ս.-թ.  2
պ-նիտրոֆենիլամինոէթանոլ 2-[(4-նիտրոֆենիլ) ամինո] էթանոլ, օքսիամին 0.5 զգայ. հոտ  4
4.2.1.2.2.2. կոնդենսացված արոմատիկ
Դինիտրոնավթալին   1.0 զգայ. գուն.  4
1-նիտրոանտրախինոն-
2-կարբոնաթթու
9, 10-դիհիդրո-1- նիտրո-9,10-դիօքսի- 2-անտրացենաթթու 2.5 ս.-թ.  3
4.2.2. ազոտային և ազոտական թթվի եթերներ և աղեր
Բութիլնիտրիտ ազոտային թթու, բութիլ եթեր 0.05 զգայ. հոտ  4
1-նիտրոգուանիդին   0.1 ս.-թ.  2
5. Ծծումբ պարունակող միացություններ
5.1. թիոմիացություններ
5.1.1. C-S-H խումբ պարունակողներ
Մեթիլմերկապտան   0.0002 զգայ. հոտ  4
Ալիլմերկապտան   0.0002 զգայ. հոտ  3
β-մերկապտոդիէթիլամին 2-(N,N-դիէթիլամինո) էթանթիոլ 0.1 զգայ. հոտ  4
5.1.2. C-S-C խումբ պարունակողներ
Դիմեթիլսուլֆիդ մեթիլթիոմեթիլֆենոլ, 3-մեթիլ-4-թիոանիզոլ 0.01 զգայ. համ  4
3-մեթիլ-4 մեթիլթիոֆենոլ մեթիլթիոմեթիլֆենոլ, 3-մեթիլ-4-թիոանիզոլ 0.01 զգայ. համ  4
2-մեթիլթիո-Օ- մեթիլկարբոմոիլ բութանոնօքսիմ-3 3-մեթիլթիո-2-բութանոն-Օ-(մեթիլա-մինոկարբոնիլ) օքսին, դրավին 755 0.1 զգայ. հոտ  3
4-քլորֆենիլ-2,4,5- տրիքլորֆենիլսուլֆիդ 1,2,4-տրիքլոր-5- [4-(քլորֆենիլ) թիո] բենզոտետրազուլ, անիմերտ 0.2 զգայ. թաղ  4
Դիվինիլսուլֆիդ վինիլսուլֆիդ, 1,1- թիո-բիսէթեն 0.5 զգայ. հոտ  3
5.1.3. C-S-S-C խումբ պարունակողներ
Դիմեթիլդիսուլֆիդ   0.04 զգայ. հոտ  3
5.1.4. C=S խումբ պարունակողներ
Ծծմբածխածին   1.0 զգայ. հոտ  
5.1.4.1. թիոմիզանյութի ածանցյալներ
S-պրոպիլ-N-էթիլ-N- բութիլթիոկարբամատ բութիլ(էթիլ) թիոկարբամինաթթու, S-պրոպիլ եթեր, տիլլամ 0.01 զգայ. հոտ  3
Թիոմիզանյութ թիոկարբամիդ, թիոկարբամինաթթվի դիամիդ 0.03 ս.-թ.  2
S-(2,3-դիքլորալիլ)-N,N- դիիզոպրոպիլթիոկարբամատ դիիզոպրոպիլթիոկարբա- մինաթթու, S-(2,3- դիքլորպրոպ-2-ային) եթեր; ավադեկս 0.03 զգայ. հոտ  4
S-էթիլ-N,N'-դիպրոպիլթիո- կարբամատ դիպրոպիլթիոկարբամինաթթու, S-էթիլ եթեր; էպտամ 0.1 զգայ. հոտ  3
Ամիդինոթիոքացախաթթու կարբօոքսիմեթիլիզոթիո-միզանյութ 0.4 ս.-թ.  2
1,2-բիս-մետօքսիկարբոնիլ- թիոուրեիդոբենզոլ 1,2-ֆենիլենբիս (իմինոկարբոնոթիոլ) բիսկարբամինաթթու, դիէթիլ եթեր տոպսին; նեմաֆաքս; թիոֆանատ 0.5 զգայ. համ  3
5.1.4.2. դիթիոկարբամինաթթվի ածանցյալներ
Տետրաէթիլթիուրամդիսուլֆիդ N,N,N',N'-տետրաէթիլ-թիուրամդիսուլֆիդ, թիուրամ Ե բացակա զգայ. հոտ  3
N-մեթիլդիթիո-կարբամինաթթու, N-մեթիլամինային աղ   0.02 զգայ. հոտ  3
Նատրիումի մեթիլդիթիո- կարբամատ մեթիլդիթիոկարբամաթթու, նատրիումական աղ; կարբաթիոն 0.02 զգայ. հոտ  3
ամոնիումի էթիլենբիսթիոկարբամատ 1,2-էթիլենբիսթիո-կարբամինաթթու, դիամինային աղ 0.04 զգայ. հոտ  3
Տ-էթիլ-N-էթիլ-N-ցիկլո- հեքսիլթիոկարբամատ ռոնիտ, ցիկլոատ 0.2 ս.-թ.  3
ցինկի էթիլենբիսդիթիո- կարբամատ N,N'-էթիլենբիսբիթիո-կարբամինաթթու, ցինկի աղ; ցինեբ 0.3 զգայ. պղտ  3
ամոնիումի դիմեթիլդիթիո- կարբամատ դիմեթիլդիթիոկարբա-մինաթթու, ամոնիումային աղ 0.5 ս.-թ.  3
Տետրամեթիլթիուրամդի սուլֆիդ տետրամեթիլթիուրանդի-սուլֆիդ, թիուրամ Դ 1.0 ս.-թ.  2
5.1.4.3. քսանտոգենատներ
Բութիլքսանտոգենատ թիոլթիոածխաթթու, բութիլ եթեր 0.001 զգայ. հոտ  4
Իզոամիլքսանտոգենատ թիոլթիոածխաթթու, իզո ամիլ եթեր; իզոպենտիլ քսանտոգենատ 0.005 զգայ. հոտ  4
Իզոպրոպիլքսանտոգենատ, աղ թիոլթիոածխաթթու, իզոպրոպիլ եթեր 0.05 զգայ. հոտ  4
Էթիլքսանտոգենատ, աղ թիոլթիոքացախաթթու, էթիլ եթեր, աղ 0.1 զգայ. հոտ  4
5.1.5. C-N=S խումբ պարունակողներ
5.1.6. սուլֆոնային աղեր
(4-հիդրօքսի-2-մեթիլֆենիլ) դիմեթիլսուլֆոնի քլորիդ   0.007 զգայ. հոտ  4
5.2. թթվածնի հետ անմիջականորեն կապված ծծումբ պարունակող միացություններ
5.2.1. սուլֆօքսիդներ
5.2.2. սուլֆոններ
N-ն-բութիլ-N (պ-մեթիլբենզոլ սուլֆոնիլ) միզանյութ 1-բութիլ-1-(պ- տոլիլ-սուլֆոնիլ) միզանյութ, բուտամիդ 0.001* ս.-թ  1
N-պրոպիլ-N'-(պ- քլորբենզոլսուլֆոնիլ) միզանյութ 3-պրոպիլ-1-[(պ-քլորֆենիլ) սուլֆոնիլ] միզանյութ, քլորպրոպամիդ 0.001* ս.-թ  1
4,4'-դիքլորդիֆենիլսուլֆոն 1,1'-սուլֆոնիլ-բիս(4-քլորբենզոլ), դի-4-քլոր- ֆենիլսուլֆոն, բիս (պ-քլորֆենիլ)սուլֆոն 0.4 ս.-թ  2
4,4'-դիամինոդիֆենիլսուլֆոն 4,4'-սուլֆոնիլդիանիլին 1.0 ս.-թ  2
5.2.3. սուլֆինային թթուներ և նրանց ածանցյալները
պ-տոլուոլսուլֆինաթթու, աղ 4-մեթիլբենզոլսուլֆինաթթու, աղ 1.0 ս.-թ.  2
5.2.4. սուլֆոթթուներ և նրանց ածանցյալները
5.2.4.1. ալիֆատիկ սուլֆոթթուներ և նրանց աղերը
Մեթիլտրիալկիլամոնիում մեթիլսուլֆատ   0.01 ս.-թ.  3
Օլեֆինսուլֆոնատ C-15-C18   0.2 ս.-թ.  2
Օլեֆինսուլֆոնատ C-12-C14   0.4 զգայ. փրփ  4
N-մեթիլսուլֆամինաթթու   0.4 ս.-թ.  2
Ալկիլսուլֆոնատներ   0.5 զգայ. գուն.  2
5.2.4.2. արոմատիկ
5.2.4.2.1. միամիջուկ
5.2.4.2.1.1. սուլֆոթթուներ և սուլֆոթթուների աղերը (բացի ալկիլից ուրիշ տեղակալիչներ չպարունակող)
Ալկիլբենզոսուլֆոնատներ քլորային սուլֆոնոլ 0.5 զգայ. փրփ  4
5.2.4.2.1.1.1. ռադիկալում տեղակալիչներ պարունակողներ
1,4-բիս (4-մեթիլ-2- սուլֆոֆենիլամինո)-5,8-դի- հիդրօքսիանտրախինոն, դինատրիումական աղ քրոմային կանաչ ներկանյութ անտրախինոնային 2Ժ 0.01 զգայ. գուն  4
4-նիտրոանիլին-2-սուլֆոնաթթու, աղ 4-նիտրոանիլին-2- սուլֆոնաթթվի աղ 0.08 զգայ. գուն.  4
Ամինոբենզոլ-3-սուլֆոնաթթու մետանիլաթթու, անիլին-մ-սուլֆոնաթթու 0.7 զգայ. գուն.  4
3-նիտրոանիլին-4-սուլֆոնաթթու 4-ամինո-2-նիտրո- բենզոլսուլֆոնաթթու, 3-նիտրոսուլֆանիլաթթու 0.9 զգայ. գուն.  4
պ-քլորբենզոլսուլֆոնատ նատրիումի 4-քլորբենզոլսուլֆոթթու, նատրիումական աղ; լուդիգոլ 2.0 ս.-թ.  2
5.2.4.2.1.2. արոմատիկ սուլֆոթթուների եթերներ
5.2.4.2.1.3. արոմատիկ սուլֆոթթուների հալոգենանհիդրիդներ
Բենզոլսուլֆոքլորիդ բենզոլսուլֆոնիլ- քլորիդ 0.5 զգայ. հոտ  4
5.2.4.2.1.4. ամիդներ
բենզոլսուլֆոթթվի N-բութիլամիդ բենզոլսուլֆոնաթթու, N-բութիլամիդ; N-բութիլ-բենզոլ- սուլֆամիդ 0.03 ս.-թ.  2
Բենզոլսուլֆամիդ բենզոլսուլֆոնաթթու, ամիդ 6.0 ս.-թ.  
5.2.4.2.2. կոնդենսացված բազմամիջուկային
Բիս (ն-բութիլ-անիլին) անտրախինոնդիսուլֆոնաթթու, դինատրիումական աղ թթվային անտրախինոնային կանաչ ներկանյութ H2C 0.04 զգայ. գուն.   4
1,8-դիամինոնավթալին- 4-սուլֆոնաթթու C-թթու 1.0 զգայ. հոտ  3
2-նավթոլ-6-սուլֆոթթու 6-հիդրօքսի-2- նավթալինսուլֆոթթու, β-նավթոլսուլֆոթթու, շեֆֆեր աղ 4.0 ս.-թ.  3
5.3. ծծմբային և ծծմբական թթուների աղեր և եթերներ
4- քլորֆենիլ-4- քլորբենզոլսուլֆոնատ եթերսուլֆոնատ 0.2 զգայ. համ  4
Ծծմբական թթվի 2- ամինոէթիլեթեր 2-ամինոէթիլ-ծծմբական թթու 0.2 ս.-թ.  
պ-մեթիլամինոֆենոլ-սուլֆատ մեթոլ 0.3 զգայ. գուն.  3
Ալկիլ սուլֆատներ   0.5 զգայ. փրփ  
տրիէթանոլամինիալկիլ- սուլֆոնատբենզոլ   1.0 զգայ. փրփ  3
6. Ֆոսֆոր պարունակող միացություններ
6.1. C-P կապ պարունակողներ
6.1.1. Ֆոսֆիններ և ֆոսֆոնների աղեր
Տրիս (դիէթիլամինո)-2- քլորէթիլֆոսֆին դեֆոս 2.0 զգայ. հոտ  3
6.1.2. երրորդային ֆոսֆինների օքսիդներ
Տրիիզոպենտիլֆոսնինի օքսիդ   տրիս (3-մեթիլ- բութիլֆոսնորաթթու) 0.3 ս.-թ.  2
Դիօկտիլիզոպենտիլֆոսֆինի օքսիդ (3-մեթիլբութիլ) դիօկտիլֆոսֆինի օքսիդ 1.0 ս.-թ.  3
6.1.3. ֆոսֆոնատներ
2-քլորէթիլֆոսֆոնաթթու, բիս (2-քլորէթիլ) եթեր 2-քլորէթիլֆոսֆոնաթթվի դիէթիլ եթեր 0.2 ս.-թ.  2
Վինիլֆոսֆոնաթթու, բիս (β, β-քլորէթիլ) եթեր Օ,Օ-(2-քլորէթիլ) վինիլֆոսֆատ, վինիֆոս 0.2* ս.-թ.  2
Օ,Օ-դիֆենիլ-1-հիդրոօքսի- 2,2,2-տրի-քլորֆոսֆոնատ   0.3 զգայ. փրփ  5
Օ (2-քլոր-4-մեթիլֆենիլ) N'-իզոպրոպիլ-ամիդոքլոր- մեթիլթիոֆոսֆոնատ (4-մեթիլ-2-քլոր- ֆենիլ)-N-երկրորդ- բութիլ-ամիդոքլոր- մեթիլթիոֆոսֆոնատ, իզոֆոս 3 0.4 զգայ. հոտ  4
Օքսիհեքսիլիդենդիֆոս-ֆոնատ   0.5 ս.-թ.  3
Օքսիհեպտիլիդենդիֆոսֆոնատ   0.5 ս.-թ.  3
Օքսինոնիլիդենդիֆոսֆոնատ   0.5 ս.-թ.  3
Օքսիօկտիլիդենդիֆոսֆոնատ   0.5 ս.-թ.  3
Օքսիէթիլիդենդիֆոսֆոնաթթու հիդրօքսիէթան-1,1- դիֆոսֆոնաթթու 0.6 զգայ. համ  4
2-քլորէթիլֆոսֆոնաթթու, 2-քլորէթիլ եթեր 2-քլորէթիլֆոսֆոնաթթվի մոնոեթեր 1.5 ս.-թ.  3
2-քլորէթիլֆոսֆոնաթթու էտրել, էտեֆոն, ֆլորել 4.0 ս.-թ.  2
2-հիդրօքսի-1,3-պրոպիլեն դիամին N,N,N',N'- տետրամեթիլենֆոսֆոնաթթու, նատրիումական աղ ԴՊՖ-1-ն 4.0 զգայ. համ  4
6.2. ֆոսֆորային և ֆոսֆորական թթուների ածանցյալներ
6.2.1. ֆոսֆիտներ
Տրիմեթիլֆոսֆիտ   0.005 զգայ. հոտ  4
Տրիֆենիլֆոսֆիտ Օ,Օ,Օ-տրիֆենիլֆոսֆիտ 0.01 ս.-թ.  2
Դիմեթիլֆոսֆիտ   0.02 զգայ. հոտ  3
6.2.3. ֆոսֆորական թթվի ամիդներ
6.2.2. ֆոսֆատներ
Օ,Օ,Օ-տրիկրեզիլֆոսֆատ տրիկրեզիլֆոսֆատ 0.005 ս.-թ.  2
Օ,Օ,Օ-տրիբութիլֆոսֆատ տրիբութիլ ֆոսֆատ 0.01 զգայ. համ  4
Օ,Օ,Օ-տրիքսիլենիլֆոսֆատ տրիքսիլենիլֆոսֆատ 0.05 զգայ. հոտ  3
Օ,Օ-դիմեթիլ-Օ-[3-(կարբ-1- ֆենիլէթօքսի) պրոպեն-2-իլ- 2-ֆոսֆատ] 3-դիմետօքսիֆոսֆո- րիլօքսիկրոտոնաթթու, 1-ֆենիլէթիլ եթեր, ցիօդրին 0.05 ս.-թ.  2
Օ,Օ-դիմեթիլ-Օ-[1-(2,3,4, 5-տետրաքլորֆենիլ)-2] քլորվինիլֆոսֆատ վինիլֆոսֆատ 0.2 զգայ. համ  3
Օ,Օ,Օ-տրիմեթիլֆոսֆատ տրիմեթիլֆոսֆատ 0.3 զգայ. հոտ  4
6.2.2.1. հալոգենտեղակալվածներ
Օ,Օ-դիմեթիլ-Օ-(2,2- դիքլորվինիլֆոսֆատ) Օ-(2,2-դիքլորվինիլ)-Օ,Օ-դիմեթիլֆոսֆատ, ԴԴՎՖ, դիխլոֆոս 1.0 զգայ. հոտ  3
Օ,Օ-դիմեթիլ-(1-հիդրօքսի- 2,2,2-տրիքլորէթան) ֆոսֆոնատ քլորոֆոս 0.05 զգայ. հոտ  4
Դիքլորպրոպիլ (2-էթիլհեքսիլ) ֆոսֆատ   6.0 զգայ.  4
6.2.2.2. թիոֆոսֆատներ
S,S,S-տրիբութիլտրիթիոֆոսֆատ բութիֆոս 0.0003 զգայ. համ  4
Օ-կրեզիլդիթիոֆոսֆատ   կրեզոլային- դիթիոֆոսֆատ 0.001 զգայ. հոտ  4
Օ,Օ-դիմեթիլ-S- էթիլմերկապտոէթիլ-դիթիո- ֆոսֆատ Օ,Օ-դիմեթիլ-S-(2-էթիլ-թիոէթիլ) դիթիոֆոսֆատ, Մ-81 0.001 զգայ. հոտ  4
Օ,Օ-դիմեթիլ-Օ-(3-մեթիլ-4-մեթիլթիոֆենիլ-թիոֆոսֆատ) թիոֆոսֆորական թթու, Օ,Օ-դիմեթիլ-Օ-(3- մեթիլ-4-մեթիլթիո) ֆենիլ եթեր; սուլֆիդոֆոս; բայտեկս 0.001 զգայ. հոտ  4
Օ-(4 մեթիլթիոֆենիլ) Օ- էթիլ
S պրոպիլդիթիոֆոսֆատ
բոլստար, գելոտիոն, սուլպրոֆոս 0.003 զգայ. հոտ  4
Բիս (2-էթիլհեքսիլ) դիթիո- ֆոսֆորական թթու դիթիոֆոսֆորական թթու, Օ,Օ-բիս (2-էթիլհեքսիլ) եթեր 0.02 ս.-թ.  2
Օ,Օ-դիէթիլ-S-կարբէտ- օքսիմեթիլթոիֆոսֆատ ացետոֆոս 0.03 զգայ. հոտ  4
Օ,Օ-դիմեթիլ-S-կարբէթօքսի- մեթիլթիո-ֆոսֆատ (դիմետօքսիթիոֆոսֆորիլթիո) քացախաթթու, էթիլ եթեր, մեթիլացետեֆոս 0.03 զգայ. հոտ  4
Օ,Օ-դիմեթիլ-S-(1,2- դիկարբէթօքսիէթիլ) դիթիո- ֆոսֆատ 2-(դիմետօքսիթիոֆոս-ֆորիլթիո) բութանդիոնաթթու, դիէթիլ եթեր; կարբոֆոս 0.05 զգայ. հոտ  4
Օ,Օ-դիէթիլ-S-բենզիլ-թիոֆոսֆատ S-բենզիլ-Օ,Օ,-դիէթիլթիոֆոսֆատ, ռիցիդ-Պ 0.05 ս.-թ.  2
Յ-ֆենիլ-Օ-էթիլթիոֆոս-նորական թթու, աղ   0.1 զգայ. հոտ  4
Դիբութիլդիթիոֆոսֆատներ դիթիոֆոսֆորական թթու, Օ,Օ-դիբութիլ եթեր աղ 0.1 ս.-թ.  2
Դիբութիլմոնոթիոֆոսֆատ   0.1 զգայ. հոտ  3
Դիմեթիլդիթիոֆոսֆորական թթու Օ,Օ-դիմերիլդիթիո- ֆոսֆորական թթու 0.1 զգայ. հոտ  4
S-(2-ացիդամիդոէթիլ)-Օ,Օ- դիմեթիլդիթիո-ֆոսֆատ ամիֆոս 0.1 զգայ. հոտ  4
Դիէթիլդիթիոֆոսֆորական թթու Օ,Օ'-դիէթիլդիթիո-ֆոսֆորական թթու 0.2 զգայ. հոտ  4
Դիէթիլդիթիոֆոսֆատ դիէթիլֆոսֆորային թթու, աղ 0.5 զգայ. հոտ  3
6.2.2.2.1. հալոգենտեղակալվածներ
Օ-մեթիլ-Օ-էթիլքլորթիո-ֆոսֆատ դիեթեր 0.002 զգայ. հոտ  4
Օ-ֆենիլ-Օ-էթիլքլորթիո-ֆոսֆատ   0.005 զգայ. հոտ  3
Օ-(4-բրոմ-2,5-դիքլորդիֆենիլ) Օ,Օ-դիէթիլթիոֆոսֆատ բրոմոֆոս 0.01 զգայ. հոտ  4
Մոնոմեթիլդիքլորթիոֆոսֆատ Օ-մեթիլդիքլորթիոֆոսֆատ 0.01 ս.-թ.  2
մոնոէթիլդիքլորթիոֆոսֆատ Օ-էթիլդիքլորթիոֆոսֆատ 0.02 զգայ. հոտ  4
Օ-(2,4-դիքլորֆենիլ) -S- պրոպիլ-Օ-էթիլթիոֆոսֆատ էտաֆոս, պրոթիոֆոս, տոկութիոն, բիդերոն 0.05 զգայ. հոտ  3
Դիէթիլքլորթիոֆոսֆատ Օ,Օ-դիէթիլքլորթիոֆոսֆատ 0.05 զգայ. հոտ  4
Դիմեթիլքլորթիոֆոսֆատ Օ,Օ-դիմեթիլքլորթիոֆոսֆատ 0.07 զգայ. հոտ  3
Օ-մեթիլ-Օ (2.4.5- տրիքլորֆենիլ)-Օ- էթիլթիոֆոսֆատ Տրիքլորմետաֆոս-3 0.4 զգայ. հոտ  4
Օ,Օ-դիմեթիլ-Օ-(2.5- դիքլոր-4-յոդոֆենիլ) թիոֆոսֆատ յոդոֆենֆոս 1.0 զգայ. հոտ  3
6.2.2.2.2. ազոտ պարունակողներ
Օ,Օ-դիէթիլ-Օ (4-նիտրոֆենիլ) թիոֆոսֆատ Օ-(4-նիտրոֆենիլ) Օ, Օ-դիէթիլթիոֆոսֆատ, թիոֆոս 0.003 զգայ. հոտ  4
Օ,Օ-դիմեթիլ-S- (N-մեթիլ- N-ֆորմիլկարբամոիլմեթիլ)- դիթիոֆոսֆատ Օ,Օ-դիմեթիլ-S-(N-մեթիլ-N ֆորմիլամինոմեթիլ)- դիթիոֆոսֆատ, անտիո 0.004 զգայ. հոտ  4
Օ,Օ-դիմեթիլ-Օ-(4-նիտրոֆենիլ) ֆոսֆատ մետաֆոս 0.02 զգայ. հոտ  4
Բութիլամիդ-Օ-էթիլ-S- ֆենիլդիթիոֆոսֆորական թթու Օ-էթիլ-S-ֆենիլ-N-բութիլամիդոդիթիոֆոսֆատ, ֆոսբութիլ 0.03 զգայ. հոտ  4
Օ,Օ-դիմեթիլ-S-(N- մեթիլկարբամիդոմեթիլ)- դիթիոֆոսֆատ Օ,Օ-դիմեթիլ-S(2-(N-մեթիլամինո)-2 օքսոէթիլ)-դիթիոֆոսֆատ, ռոգոր 0.03 զգայ. հոտ  4
Օ.Օ-դիմեթիլ-Օ-(4-ցիանֆենիլ) թիոֆոսֆատ Ցիանօքս 0.05 զգայ. հոտ  4
Օ.Օ-դիմեթիլ-Օ-(3-մեթիլ-4-նիտրոֆենիլ)-թիոֆոսֆատ Մեթիլնիտրաֆոս 0.025 զգայ. հոտ  3
Օ.Օ-դիմեթիլ-S-2-(1-N- մեթիլկարբամոիլէթիլմերկապտո) էթիլթիո ֆոսֆատ Կիլվալ, վամիդոթիոն 0.3 զգայ. հոտ  4
N (β,β-Օ,Օ-դիիզոպրոպիլդի- թիոֆոս նորիլէթիլ) բենզո- լսուլֆոնամիդ Օ,Օ-դիիզոպրոպիլ- S-2-ֆենիլսուլֆոնիլ- ամինոէթիլդիթիո ֆոսֆատ, բենզուլիդ, բետասան 1.0 ս.-թ.  2
6.2.4. ֆոսֆորական թվի և օրգանական հիմքերի աղեր
1,2,4-տրիամինոբենզոլի ֆոսֆատ   0.01 զգայ. համ  3
ն-ամինոբենզոյական թթվի ֆոսֆատ   0.1 զգայ. հոտ  3
7. Հետերոցիկլիկ միացություններ
7.1. թթվածին պարունակողներ
7.1.1. եռանդամ ցիկլ պարունակողներ
Պրոպիլենի օքսիդ 1,2,-էպօքսիպրոպան, մետօքսիրան 0.01 ս.-թ.  2
էպիքլորհիդրին 1-քլոր-2,3-էպօքսիպրոպան 0.01 ս.-թ.  2
7.1.2. հնգանդամ ցիկլ պարունակողներ
Դիքլորմալիյնաթթվի անհիդրիդ դիքլորբութանդիոնային անհիդրիդ 0.1 ս.-թ.  2
ֆուրան   0.2 ս.-թ  2
2-մեթիլֆուրան սիլվան 0.5 զգայ. հոտ  4
Ֆուրիլ սպիրտ ֆուր-2-իլ-մեթանոլ, 2-հիդրօքսիմեթիլֆուրան, 2-ֆուրանմեթանոլ 0.6* ս.-թ.  2
Ֆուրֆուրոլ 2-ֆուրալդեհիդ 1.0 զգայ. օպ.  4
5-նիտրոֆուրֆուրոլ դիացետատ (5-նիտրո-2-ֆուրանիլ) մեթանդիոլդի-ացետատ 2.0* ս.-թ.  2
7.1.3. վեցանդամ ցիկլ պարունակողներ
5,6-դիհիդրո-4-մեթիլ-2H-պիրան դիմեթիլդիհիդրոպիրան 0.0001 ս.-թ.  1
4-մեթիլ-4-հիդրօքսիտետրա- հիդրոպիրան 4-մեթիլտետրահիդրո-4-ոլ-2H-պիրան, պիրան սպիրտ 0.001 ս.-թ.  2
Դիմեթիլդիօքսան 5,5-դիմեթիլ-1,3- դիօքսան 0.005 ս.-թ.  2
4-մեթիլ-4-հիդրօքսիէթիլ-1,3-դիօքսան 4-մեթիլ-4-էթանոլ-1,3-դիօքսան, դիօքսան սպիրտ 0.04 ս.-թ.  2
7.1.4. բազմամիջուկ
Քլորէնդիկային անհիդրիդ պերքլորնոբորն-5-են-2,3-դիկարբոնաթթու, անհիդրիդ 1.0 զգայ. հոտ  3
7.2. ազոտ պարունակողներ
7.2.1. մեկատոմ ազոտով հնգանդամ ցիկլ
Դիքլորմալեինաթթվի ցիկլո- հեքսիլիմիդ ցիմիդ 0.04 զգայ. հոտ  4
7.2.2. մեկատոմ ազոտով վեցանդամ ալիֆատիկ ցիկլ
Պիպերիդին   0.06 ս.-թ.  3
4-ամինո-2,2,6,6-տետրա- մեթիլպիպերիդին տրիացետոնամինի ամին 4.0 ս.-թ.  2
տրիացետոնամին 2,2,6,6-տետրամեթիլ- պիպերիդին-4-ոն 4.0 ս.-թ.  2
7.2.3. մեկ ատոմով վեցանդամ արոմատիկ ցիկլ
N-մեթիլպիրիդին քլորիդ 1-մեթիլպիրիդին քլորիդ 0.01 զգայ. հոտ  4
Հեպտաքլորպիկոլին 2-տրիքլորմեթիլ-3,4, 5,6-տետրաքլորպիրի-դին 0.02    2
Հեքսաքլորպիկոլին 2-քլորմեթիլ-3,4,5-տրիքլորպիրիդին 0.02 ս.-թ.  2
Հեքսաքլորամինոպիկոլին 4-ամինո-տրիքլորմե-թիլ-3,5,6-տրիքլորօիրիդին 0.02 ս.-թ.  2
Պենտաքլորամինոպիկոլին 2-տրիքլորմեթիլ- դիքլորպիրիդին 0.02 ս.-թ.  2
Տետրաքլորպիկոլին 1-քլոր-6-(տրիքլորմեթիլ) պիրիդին 0.02 ս.-թ.  3
2,5-լուտիդին 2,5-դիմեթիլպիրիդին 0.05 ս.-թ.  2
a-պիկոլին 2-մեթիլպիրիդին 0.05 ս.-թ.  2
Պիրիդին   0.2 ս.-թ.  2
4-ամինո-3,5,6-տրիքլոր- պիկոլինաթթու 4-ամինո-3,5,6-տրիքլոր-2-պիրիդինակարբոնաթթու, պիկլորամ, տորդոն 10.0 ս.-թ.  3
կալիումի 4-ամինո-3,5,6- տրիքլորպիկոլինատ 4-ամինո-3,5,6-տրիքլոր-2-պիրիդին կարբոնաթթու, կալիումական աղ, քլորամպ 10.0 ս.-թ.  2
7.2.4. մեկ ատոմ ազոտով բազմամիջուկ
5-ացետօքսի-1,2-դիմեթիլ- 3-կարբէտօքսիինդոլ ացետօքսիինդոլ 0.004* ս.-թ.  2
5-բորմ-5-հիդրօքսի-3- կարբէտօքսի-1-մեթիլ-2- ֆենիլթիոմեթիլինդոլ թիոինդոլ 0.004* ս.-թ.  2
2-քլորցիկլոհեքսիլթիո-N- ֆտալիմիդ ֆտալեաթթու, N-(2-քլորցիկլոհեքսիլիմիդ) 0.02 զգայ. հոտ  4
N տրիքլորմեթիլթիոֆտալիմիդ ֆտալան 0.04 զգայ. հոտ  4
6-բրոմ-5-հիդրօքսի-4-դիմեթիլամինո-3-կարբէտօքսի-1-մեթիլ-2-ֆենիլթիոմեթիլինդոլի հիդրոքլորիդ արբիդոլ 0.04* ս.-թ.  3
Օ,Օ-դիմեթիլ-S-ֆտալիմիդո- մեթիլդիթիոֆոսֆատ ֆտալոֆոս 0.2 զգայ. համ  3
Տրիքլորմեթիլթիոտետրա-հիդրոֆտալիմիդ կապտան 2.0 զգայ. հոտ  4
7.2.5. մի քանի ատոմ ազոտով հնգանդամ ցիկլ
1,3-դիքլոր-5,5-դիմեթիլ-հիդանտոին 5,5-դիմեթիլ-1,3-դիքլորիմիդազոլիդին-2,4-դիոն, դիքլորանտին բացակա ս.-թ.  3
1-ֆենիլ-3-պիրազոլիդոն ֆենիդոն 0.5 զգայ. գու  3
1-(2-հիդրօքսիպրոպիլ) 1-մեթիլ-2-պենտադեցիլ-2- իմիդազո-2-իմիդազոլինի մեթիլսուլֆատ կարբոզոլին, ՍՊԴ-3 0.2 ս.-թ.  2
5,5-դիմեթիլհիդանտոին   1.0 զգայ. համ  3
7.2.6. երկու ատոմ ազոտով վեցանդամ ցիկլ
Սուլֆապիրիդազին 6-(ն-ամիդոբենզոլ- սուլֆամիդո) 3- մետօքսիպիրիդազին; սուլֆանիլաթթու, N- (6-մետօքսիպիրիդազին-3-իլ) ամիդ 0.2 ս.-թ.  2
Օ,Օ-դիէթիլ-Օ-(2-իզոպրոպիլ -4-մեթիլպիրիմեդիլ-6-թիոֆոսֆատ) Օ-(2-իզոպրոպիլ-6-մեթիլպիրիմիդին- 4-իլ) Օ,Օ-դիէթիլ-թիոֆոսֆատ, բազուդին 0.3 զգայ. հոտ  4
N-(2-ամինոէթիլ) պիպերազին 1-(2-ամինոէթիլ) պիպերազին 0.6 ս.-թ.  
1-ֆենիլ-4,5-դիքլորպիրիդա- զոն-6   2.0 ս.-թ.  3
1-ֆենիլ-4-ամինո-5-քլոր-պիրիդազոն-6 5-ամինո-2-ֆենիլ-4-քլորպիրիդազին-3-(2H)-ոն, ֆենազոն 2.0 ս.-թ.  2
4-ամինո-6-քլորպիրիմիդին 6-քլոր-4-պիրիմիդինամին 3.0* զգայ. գուն  3
4-ամինո-6-մետօքսիպիրիմիդին   5.0* զգայ. գուն  3
Օքսիէթիլպիպերազին   6.0 ս.-թ.  2
Դիէթիլենդիամին Հեքսահիդրոպիրազին, պիպերազին 9.0 զգայ. հոտ  3
7.2.7. երեք ատոմ ազոտով վեցանդամ ցիկլ
2-քլոր-4,6-բիս (էթիլամինո) սիմմ-տրիազին 2,4-բիս (N-էթիլամինո) 6-քլոր-1,3,5- տրիազին, սիմազին բացակա զգայ. ֆլոտ  4
2-քլոր-4,6-բիս-(1 էթիլամինո)-սիմմ-տրիազինի-2- օքսիածանցյալներ սիմազինի 2- օքսիածանցյալներ բացակա զգայ. ֆլոտ  
Օ,Օ-դիմեթիլ-S-(4,6-դիամի- մինո-3,1,5-տրիազին-2-իլ-մեթիլ)-դիթիոֆոսֆատ սայֆոս, մենազոն, սաֆիկոլ, ազադիթիոն 0.1 ս.-թ.  3
Ցիկլոտրիմեթիլենտրի-նիտրոամին 1,3,5-տրինիտրո-1,3, 5-պերհիդրոտրիազին, հեքսոգեն 0.1 ս.-թ.  2
4,6-բիս (իզոպրոպիլամինո)-2-(N-մեթիլ-N-ցիանամինո)-1,3,5-տրիազին մետազին 0.3 զգայ. համ  4
2-ամինո-4-մեթիլ-6-մետօքսի-1,3,5-տրիազին 2-ամինո-4-մեթիլ-6-մետօքս-սիմմ-տրիազին 0.4* զգայ. հոտ  3
2-քլոր-4,6-բիս(իզոպրոպիլամինո) սիմմ-տրիազին 2,4-բիս(N-իզոպրոպիլամինո)-6-քլոր-1,3, 5-տրիազին, պրոպազին սիմազին չլուծվող 1.0 զգայ. հոտ  4
2-մեթիլթիո-4,6-դիիզո- պրոպիլամինո-սիմմ-տրիազին 2-ամինո-4-(N,N-դի- իզոպրոպիլամինո)-6- մեթիլթիո-1,3,5-տրիազին, պրոմետրին 3.0 զգայ. հոտ  3
Ցիանուրաթթու 1,3,5-տրիազին-2,4, 6-(1H, 3H, 5H)- տրիոն 6.0 զգայ. համ  3
7.2.8. մի քանի ատոմ ազոտով բազմամիջուկ
1,2-բիս (1,4,6,9-տետրա- ազոտրիցիկլո [4,4,1,1,4,9] դոդեկանո)-էթիլիդեն դիհիդրոքլորիդ ԴԽՏԻ150Ա 0.015 ս.-թ.  2
Դիպիրիդիլ բիպիրիդիլ 0.03 զգայ. հոտ  3
1,2,3,-բենզոտրիազոլ   0.1 ս.-թ.  3
Մեթիլ-N-(2-բենզիմիդազոլիլ) կարբամատ 1H-բենզիմիդազոլ-2 իլ-կարբամինաթթու, մեթիլ եթեր 0.1 զգայ. թաղ  4
3-ցիկլոհեքսիլ-5,6- տրիմեթիլենուրացիլ 3-ցիկլոհեքսիլ-6,7-դիհիդրո-1H-ցիկլոպենտապիրիմիդին-2,4-(3H, 5H)-դիոն, հեքսիլուր 0.2 ս.-թ.  2
1,1-դիմեթիլ-4,4'- դիպիրիդիլմեթիլֆոսֆատ   0.3 զգայ. հոտ  3
Դիպիրիդիլֆոսֆատ   0.3 զգայ. հոտ  4
Մեթիլ-1-բութիլակարբոմոիլ- 2-բենզիմիդազոլ-կարբամատ արիլատ 0.5 զգայ. թաղ  4
Հեքսամեթիլենտետրամին 1,3,5,7-տետրա-ազատրիցիկլոդեկան, ուրոտրոպին, ամինոֆորմ, ֆորմին 0.5 ս.-թ.  2
5-ամինո-2-(պ-ամինոֆենիլ)- 1H-բենզիմիդազոլ   1.0 ս.-թ.  2
Տրիէթիլենդիամին 1,4-դիազոբիցիկլո [2,2,2] օկտա, ԴԱՎՍՕ 6.0 ս.-թ.  2
7.2.9. ցիկլում վեց ատոմից ավել պարունակողներ
S-էթիլ-N-հեքսամեթիլենթիո- կարբամատ հեքսահիդրո-1H- ազեպին-1-թիոկարբո- նաթթու-S-էթիլ եթեր, յալան 0.07 զգայ. հոտ  4
Հեքսամեթիլենիմինի հիդրոքլորիդ   5.0 ս.-թ.  2
Ցիկլոտետրամեթիլեն- տետրանիտրոամին օկտահիդրո-1,3,5,7-տետրանիտրո-1,3,5,7- տետրազոցին, օկտագեն 0.2 ս.-թ.  2
7.3. ծծումբ պարունակողներ
2-քլորթիոֆեն   0.001 զգայ. հոտ  4
Տետրահիդրոթիոֆեն-1,1-դիօքսիդ սուլֆոլան, տետրամեթիլենսուլֆոն 0.5 զգայ. հոտ  3
Թիոֆեն թիոֆուրան 2.0 զգայ. հոտ  3
7.4. խառը
7.4.1. որպես հետերոատոմներ ազոտ և թթվածին պարունակողներ
Կոդեին   բացակա    
Մորֆին   բացակա    
Օ,Օ-դիէթիլ-S-(6-քլոր- բենզօքսազոլինիլմեթիլ) դիթիոֆոսֆատ S-(2,3-դիհիդրո-3-օքսո-6 քլոր-բենզօքսազոլ-3-իլմեթիլ) Օ,Օ-դիէթիլֆոսֆատ, ֆազալոն 0.001 զգայ. հոտ  4
Տետրահիդրո-1,4-օքսազին մորֆոլին 0.04 զգայ. համ  3
Բենզօքսազոլոն-2 բենօքսազոլոն-2 (3H)-ոն 0.1 ս.-թ.  2
3-քլորմեթիլ-6-քլորբենօքսազոլոն 6-քլոր-3-քլորմեթիլ-2(3H) բենօքսազոլոն 0.4 ս.-թ.  2
7.4.2. որպես հետերոատոմ ազոտ և ծծումբ պարունակողներ
Դիբենզթիազոլդիսուլֆիդ 2,2'-դիթիոդիբենզոթիազոլ, ալտաքս բացակա զգայ. հոտ  3
2-բութիլթիոբենզոթիազոլ բութիլկապտաքս 0.005 զգայ. հոտ  4
3,5-դիմեթիլտետրահիդրո-1,3,5-թիադիազինտիոն-2 3,5-դիմեթիլպերհիդրո-1,3,5-թիադիազին-2 թիոն, միլոն, թիազոն 0.01 զգայ. հոտ  4
Բենզթիազոլ   0.25* զգայ. հոտ  4
2-հիդօքսիբենզոթիազոլ 2-(3H)-հիդրօքսի-բենզոթիազոլոն 1.0 ս.-թ.  2
2-մերկապտոբենզթիազոլ բենզթիազոլ-2-թիոլկապտաքս 5.0 զգայ. հոտ  4
8. էլեմենտոօրգանական միացություններ
8.1. սնդիկի միացություններ
էթիլմերկուրիլքլորիդ գրանոզան 0.0001 ս.-թ.  1
Դիէթիլսնդիկ   0.0001 ս.-թ.  1
8.2. անագի միացություններ
Տետրաէթիլանագ տետրաէթիլստանան 0.0002 ս.-թ.  1
Բիս (3բութիլանագ) օքսիդ   0.0002 ս.-թ.  1
Տրիբութիլմետակրիլատանագ տրիբութիլ (2-մեթիլ-1-օքսո-2-պրոպենիլ) օքսիստանան 0.0002 ս.-թ.  1
Դիցիկլոհեքսիլ անագի օքսիդ դիցլոհեքսիլօքսոստանան 0.001 ս.-թ.  2
Տրիցիկլոհեքիլանագ-քլորիդ   0.001 ս.-թ.  2
Դիքլորդիբութիլանագ դիբութիլդիքլորստանան 0.002 ս.-թ.  2
Դիէթիլանագ դիքլորիդ դիքլորիդիէթիլստանան 0.002 ս.-թ.  2
Տետրաբութիլանագ տետրաբութիլստանան 0.002 ս.-թ.  2

Էթիլենբիս (թիոգլիկոլատ)-դիոօկտիլանագ

  0.002 ս.-թ.  2
Դիբութիլանագօքսիդ դիբութիլօքսոստանան 0.004 ս.-թ.  2
Դիբութիլդիլաուրատ-անագ բիս(դոդեկանոիլօքսի)-դիբութիլստանան 0.01 ս.-թ.  2
Դիբութիլդիիզոօկտիլ-թիոգլիկոլատանագ բիս (իզոօկտիլօքսիկարբոնիլ-մեթիլթիո) դիբութիլստանան 0.01 ս.-թ.  2
Դիէթիլդիօկտանոատ-անագ դիէթիլբիս (օկտանոիլօքսի) ստանանդիէթիլդիկապրիլատ-անագ 0.01 ս.-թ.  2
Դիիզոբութիլմալեատդիօկտի- լանագ   0.02 ս.-թ.  2
Սուլֆիդդիբութիլանագ դիբութիլանագի սուլֆիդ 0.02 ս.-թ.  2
Տրիբութիլանագի քլորիդ քլորտրիբութիլ ստանան, տրիբութիլ-քլորստանան 0.02 ս.-թ.  2
8.3. կապարի միացություններ
Տետրաէթիլ կապար   բացակա ս.-թ.  1
8.4. արսենի միացություններ
8.5. սիլիցիումի միացություններ
Տրիֆտորպրոպիլսիլան   1.5 զգայ. համ  4