Համարը 
N 145-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.02.26/8(1021).1 Հոդ.120.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.01.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.02.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.02.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 հունվարի 2014 թվականի N 145-Ն

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ, 10-րդ հոդվածի 6-րդ, 11-րդ հոդվածի 4-րդ ու 10-րդ և 37-րդ հոդվածի 4-րդ մասերի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել, որ`

1) պետական նպաստների բնագավառի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է.

2) ընտանեկան նպաստ, սոցիալական նպաստ, հրատապ օգնություն, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ տրամադրող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած տարածքային մարմինները սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններն են, որոնք`

ա. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների աշխատակազմերի առանձնացված ստորաբաժանում` սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություններն են, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի, Արարատի, Վանաձորի, Գյումրու և Ջերմուկի քաղաքային համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի առանձնացված ստորաբաժանում` սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժինները (երկուսը միասին այսուհետ` տարածքային կենտրոն),

բ. տարածքային կենտրոններն ունեն իրենց կողմից սպասարկվող տարածքներ և ծածկագրեր` համաձայն N 1 հավելվածի,

գ. ունեն Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և տարածքային կենտրոնի հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ:

2. Հաստատել`

1) ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի.

2) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառվելու (փաստագրվելու) կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ցանկը` ըստ ընտանիքների անապահովության գնահատման վրա ազդեցության գործակցի արժեքների` համաձայն N 4 հավելվածի.

4) անասնապահությունից և հողօգտագործումից ստացվող եկամտի հաշվարկման կարգը` համաձայն N 5 հավելվածի.

5) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայի ստեղծման, ձևավորման, անհատական տվյալների` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների միջև փոխանակման կարգը` համաձայն N 6 հավելվածի.

6) սոցիալական բանկի, ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում հաշվառված անձանց մասին Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների և այլ պետական մարմինների, ինչպես նաև կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջև փոխանակվող տեղեկատվությունը` համաձայն N 7 հավելվածի.

7) ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստի կամ հրատապ օգնության նշանակման և վճարման կարգը` համաձայն N 8 հավելվածի.

8) մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի նշանակման և վճարման կարգը` համաձայն N 9 հավելվածի.

9) մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի անկանխիկ եղանակով վճարման կարգը` համաձայն N 10 հավելվածի.

10) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների միջև մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի տեղեկատվական բազաներում ամրագրված անհատական տվյալների փոխանակման կարգը` համաձայն N 11 հավելվածի.

11) ընտանիքի (քաղաքացու) ներկայացրած փաստաթղթերում նպաստի իրավունք տվող կամ նպաստի չափի փոփոխություն առաջացնող ոչ հավաստի տեղեկությունների հիման վրա խորհրդի` ավելի վճարված գումարների վերադարձման վերաբերյալ առաջարկության մասին որոշում ընդունելու և ընտանիքի (քաղաքացու) հետ գրավոր համաձայնությամբ ժամանակացույց կազմելու կարգը` համաձայն N 12 հավելվածի.

12) ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի վճարման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից միջոցների հատկացման կարգը` համաձայն N 13 հավելվածի:

3. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին` ապահովել ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված անձանց մասին համապատասխան տեղեկատվության փոխանակումը:

4. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին և առաջարկել Երևանի քաղաքապետին, Գյումրու, Վանաձորի, Ջերմուկի և Արարատի քաղաքային համայնքների ղեկավարներին ապահովել`

1) սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների միջոցով նպաստների նշանակման և վճարման գործընթացները` օգտագործելով 2013 թվականին գործող օրենսդրությամբ նպաստի տվյալ տեսակի նշանակման համար հաստատված` տպագրված ձևաթղթերը.

2) ընտանեկան նպաստ, սոցիալական նպաստ կամ հրատապ օգնություն ստացող ընտանիքների ցուցակները բնակչության համար առավել տեսանելի վայրերում պարտադիր փակցնելը.

3) սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններին իրավաբանական օգնությամբ` քաղաքացիների (ընտանիքների) կողմից ավելի ստացված գումարների վերադարձման կամ համապատասխան դատարան հայցադիմումներ ներկայացնելու գործում.

4) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում ընտանիքների հաշվառման (փաստագրման) աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպումը, իսկ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների սպասարկման տարածքում մեկից ավելի համայնքների առկայության դեպքում` աշխատանքների կազմակերպումը համայնքներում` դրանցում ներգրավելով տեղական ինքնակառավարման մարմինները.

5) յուրաքանչյուր կիսամյակի առաջին ամսվա մինչև 15-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին ներկայացնել տեղեկատվություն նախորդ կիսամյակի ընթացքում` քաղաքացիների (ընտանիքների) կողմից ավելի ստացված գումարների վերադարձման մասին:

5. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին և առաջարկել Երևանի քաղաքապետին ապահովել ընտանեկան նպաստ, սոցիալական նպաստ կամ հրատապ օգնություն ստացող ընտանիքների ցուցակների պարտադիր տեղադրումը`

1) համապատասխանաբար նախարարության, մարզպետարանների, քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքէջերում, ինչպես նաև համացանցային կայքեր ունեցող` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքապետարանների և գյուղապետարանների կայքէջերում` համաձայն N 14 հավելվածի.

2) այն քաղաքապետարանների և գյուղապետարանների համացանցային կայքէջերում, որոնց կայքէջերը կձևավորվեն սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:

6. Սահմանել, որ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում` 2013 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ հաշվառված կենսաթոշակառուների կենսաթոշակի չափը 2014 թվականի ընթացքում ընտանիքների անապահովության գնահատման ժամանակ ընտանիքի ամբողջական եկամտի կազմում հաշվի է առնվում 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվարկված կենսաթոշակի չափով:

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2014 թ. փետրվարի 21

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՍԱՐԿՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ

 

Անվանումը

Ծածկագիրը

Սպասարկվող տարածքը

1

2

3

1. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

   

Աշտարակի

016

քաղ. Աշտարակ և Աշտարակի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Ապարանի

049

Ապարանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Ծաղկահովտի

050

Արագածի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Թալինի

094

Թալինի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

2. ՀՀ Արարատի մարզպետարան

   

Վեդու

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

051

Արարատի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Արտաշատի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

014

քաղ. Արտաշատ և Արտաշատի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Մասիսի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

077

Մասիսի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

3. ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

   

Արմավիրի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

031

քաղ. Արմավիր և Արմավիրի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Բաղրամյանի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

057

Բաղրամյանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Վաղարշապատի

038

քաղ. Վաղարշապատ և Էջմիածնի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

4. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

   

Գավառի

025

քաղ. Գավառ և Կամոյի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Սևանի

035

քաղ. Սևան և Սևանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Ճամբարակի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

074

Կրասնոսելսկի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Մարտունու

076

Մարտունու նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Վարդենիսի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

058

Վարդենիսի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

5. ՀՀ Լոռու մարզպետարան

   

Թումանյանի

012

քաղ. Ալավերդի և Թումանյանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Սպիտակի

036

քաղ. Սպիտակ և Սպիտակի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Ստեփանավանի

037

քաղ. Ստեփանավան և Ստեփանավանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Տաշիրի

069

Տաշիրի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

 6. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

   

Աբովյանի

011

քաղ. Աբովյան և Աբովյանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Հրազդանի

033

քաղ. Հրազդան և Հրազդանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը` բացառությամբ Ալափարս, Արզական, Բջնի, Կարենիս և Ֆանտան գյուղերի

Չարենցավանի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

039

քաղ. Չարենցավան և Ալափարս, Արզական, Բջնի, Կարենիս ու Ֆանտան գյուղեր

Եղվարդի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

080

Նաիրիի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

7. ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

   

Ախուրյանի

055

Ախուրյանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Ամասիայի

046

Ամասիայի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Աշոցքի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

063

Աշոցքի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Արթիկի

015

քաղ. Արթիկ և Արթիկի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Մարալիկի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

048

Անիի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

8. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

   

Գորիսի

018

քաղ. Գորիս և Գորիսի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Կապանի

027

քաղ. Կապան և Կապանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Մեղրիի

079

Մեղրիի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Սիսիանի

088

Սիսիանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

9. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան

   

Եղեգնաձորի

065

Եղեգնաձորի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Վայքի

044

Վայքի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

10. ՀՀ Տավուշի մարզպետարան

   

Իջևանի

067

Իջևանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Նոյեմբերյանի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

081

Նոյեմբերյանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Բերդի

097

Տաուշի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

Դիլիջանի

021

քաղ. Դիլիջան,

Թեղուտ, Հաղարծին, Գոշ գյուղեր

11. Երևան քաղաք

   

Կենտրոնի

106

Կենտրոնի վարչական շրջանի տարածքը

Շենգավիթի

111

Շենգավիթի վարչական շրջանի տարածքը

Մալաթիա-Սեբաստիայի

107

Մալաթիա-Սեբաստիայի վարչական շրջանի տարածքը

Աջափնյակի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

101

Աջափնյակի վարչական շրջանի տարածքը

Դավթաշենի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

104

Դավթաշենի վարչական շրջանի տարածքը

Արաբկիրի

103

Արաբկիրի վարչական շրջանի տարածքը

Ավանի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

102

Ավանի վարչական շրջանի տարածքը

Նոր Նորքի

108

Նոր Նորքի վարչական շրջանի տարածքը

Քանաքեռ-Զեյթունի

112

Քանաքեռ-Զեյթունի վարչական շրջանի տարածքը

Նորք-Մարաշի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

109

Նորք-Մարաշի վարչական շրջանի տարածքը

Նուբարաշենի

(տեղակայված` համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում)

110

Նուբարաշենի վարչական շրջանի տարածքը

Էրեբունու

105

Էրեբունու վարչական շրջանի տարածքը

12. ՀՀ Արարատի մարզ

   

Արարատի

013

քաղ. Արարատ

13. ՀՀ Շիրակի մարզ

   

Գյումրի-1

268

Գյումրու նախկին Շիրակի շրջանի վարչական տարածքը

Գյումրի-2

269

Գյումրու նախկին Մոսկովյան շրջանի վարչական տարածքը

14. ՀՀ Լոռու մարզ

   

Վանաձորի

026

քաղ. Վանաձոր և Գուգարքի նախկին վարչական շրջանի տարածքը

15. ՀՀ Վայոց ձորի մարզ

   

Ջերմուկի

020

քաղ. Ջերմուկ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են ընտանիքների անապահովության աստիճանի գնահատման համար օգտագործվող բնութագրիչների` յուրաքանչյուրին համապատասխանող թվային արժեքների, գործակիցների մեծությունների, ընտանիքների անապահովության գնահատման բանաձևի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Ընտանիքի անապահովության գնահատման ժամանակ օգտագործվում են հետևյալ բնութագրիչները`

1) ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի սոցիալական խումբը.

2) ընտանիքի անաշխատունակ անդամների թիվը.

3) բնակավայրը.

4) ընտանիքի բնակարանային պայմանները.

5) անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի առկայությունը և տեխնիկական զննում անցնելու հանգամանքը.

6) ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը.

7) անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ կատարելը.

8) ապրանքների ներմուծման և արտահանման համար ընտանիքի անդամներից մեկի կողմից մաքսային վճարների կատարումը.

9) ամառային ամիսների ընթացքում ընտանիքի սպառած էլեկտրաէներգիայի քանակը.

10) ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական պայմանների վերաբերյալ տարածքային կենտրոնի, ինչպես նաև համապատասխան սոցիալական աջակցության խորհրդի առաջարկությամբ արված եզրակացությունը.

11) ընտանիքի եկամուտը:

3. Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի սոցիալական խումբը, դրա ծածկագիրը, թվային արժեքը`

 

Սոցիալական խմբի անվանումը

Ծածկագիրը

Անապահովության միավորը (Pi)

1) հաշմանդամության I խումբ ունեցող անձ

Հ11

48

2) հաշմանդամության II խումբ ունեցող անձ

Հ22

39

3) հաշմանդամության III խումբ ունեցող անձ

Հ33

28

4) հաշմանդամություն ունեցող երեխա

Հ44

45

5) երեխա` մինչև 5 տարեկանը լրանալը

Ա55

35

6) երեխա` 5 տարեկանից մինչև 18 տարեկանը լրանալը

Ա66

33

7) միակողմանի ծնողազուրկ երեխա

Մ23

43

8) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա

Ե56

50

9) միայնակ մոր երեխա

Մ45

26

10) ամուսնալուծված անձի երեխա

Ա34

26

11) ուսանող` մինչև 23 տարեկան

Ս12

22

12) սովորող՝ 18 տարեկանից մինչև հանրակրթական

ուսումնական հաստատությունն ավարտելու տարվա հունիս ամիսը ներառյալ

Ս22

30

13) հղի կին (12 շաբաթական և ավելի ժամկետով)

Հ00

35

14) գործազուրկ

Գ99

22

15) աշխատանքի շուկայում անմրցունակ անձ

Գ98

28

16) կենսաթոշակառու

Կ88

36

17) միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառու

Կ87

37

18) տարեց կենսաթոշակառու (75 տարեկան և բարձր)

Կ86

39

19) ընտանիքի «բացակա» կամ որևէ սոցիալական խումբ չունեցող անդամ

 

18

 

4. Ընտանիքի անապահովության միավորը որոշելիս` ընտանիքի «հարգելի բացակա» անդամն ընտանիքի անդամ չի դիտարկվում:

5. Միաժամանակ մի քանի սոցիալական խմբերի պատկանելու դեպքում ընտանիքի անդամի անապահովության միավորը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր սոցիալական խմբի անապահովության միավորների գումարման միջոցով` օգտագործելով ճշգրտման գործակիցներ: Այս դեպքում սոցիալական տարբեր խմբերի անապահովության միավորները դիտարկվում են նվազող հաջորդականությամբ` առաջին միավորը վերցվում է ամբողջությամբ, երկրորդը` 0,3, իսկ երրորդը և չորրորդը` 0,1` ճշգրտման գործակիցներով։

6. Միակողմանի ծնողազուրկ երեխայի, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի, ամուսնալուծված ընտանիքի երեխայի, միայնակ մոր երեխայի, ինչպես նաև հաշմանդամ երեխայի սոցիալական խմբերի դեպքերում, որպես 2-րդ սոցիալական խումբ, հաշվի է առնվում նրանց` անչափահաս երեխա լինելու հանգամանքը` իրենց ժամկետներով:

7. Ընտանիքի անապահովության միջին միավորը (Pմիջ.) որոշելու համար ընտանիքի բոլոր անդամների անապահովության միավորների գումարը բաժանվում է ընտանիքի սոցիալական անձնագրում հաշվառված (բացառությամբ «հարգելի բացակա» անդամի) անձանց թվի վրա`

Pմիջ. = (1/n) x (P1 + P2 +.....+ Pn),

որտեղ n-ն ընտանիքի սոցիալական անձնագրում հաշվառված (բացառությամբ «հարգելի» ճանաչված «բացակա» անդամի) անձանց թիվն է։

8. Ընտանիքի անաշխատունակ անդամների թիվը`

1) ընտանիքի անաշխատունակ անդամների թիվն ընտանիքի անապահովության միավորի վրա ազդեցություն է գործում Kընտ գործակցով`

Kընտ = 1,00 + 0,02 m,

որտեղ m-ն ընտանիքի անաշխատունակ անդամների թիվն է.

2) ընտանիքի անաշխատունակ անդամներն են երեխաները կամ 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ կամ տարիքային կենսաթոշակի իրավունք ունեցող չաշխատող անձինք:

9. Ընտանիքի «բացակա» անդամի` անապահովության գնահատման տեղեկատվական բազայում ծննդյան ամսաթվի առկայության դեպքում, Kընտ  գործակիցը հաշվելիս, անաշխատունակ լինելը հաշվի է առնվում իր տարիքին համապատասխան: Ծննդյան ամսաթվի բացակայության դեպքում նա դիտարկվում է որպես ընտանիքի չափահաս աշխատունակ անդամ (18-63 տարեկան):

10. Բնակավայրը ընտանիքի անապահովությունը գնահատելիս, հաշվի է առնվում Kտ գործակցով: Բնակավայրերի ցանկը, ըստ Kտ գործակցի արժեքների, նշված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 3 հավելվածում:

11. Ընտանիքի անապահովության գնահատման միավորի վրա ընտանիքի բնակարանային պայմանների ազդեցությունը որոշվում է Kբն  գործակցով`

 

Բնակարանային պայմանները

Kբն Ծածկագիրը
1) աղետի հետևանքով տրամադրված տնակ 1,2 04
2) ոչ հիմնական (ժամանակավոր) շինություն, տնակ 1,06 05
3) վթարային (3-րդ կամ 4-րդ աստիճանի) բնակարան 1,05 03
4) հանրակացարանի չսեփականաշնորհված սենյակ (բնակարան) 1,03 02

5) այլ պայմաններ (վարձակալությամբ կամ առանց դրա ընտանիքին չպատկանող բնակելի

տարածություն, հյուրանոց, առողջարան, հիվանդանոց, զբոսաշրջության հանգրվան,

մանկապարտեզ, դպրոց, նկուղ, ավտոտնակ, որոշակի բնակության վայր չունենալը և այլն)  1,02 06 և 07
6) սեփական առանձնատուն 1,00 01
7) բնակարան բազմաբնակարան շենքում 1,00 00:

12. Անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի առկայությունը և տեխնիկական զննում անցնելու հանգամանքն ընտանիքի անապահովության միավորի վրա ազդեցություն են գործում Kավ  գործակցի միջոցով, որն ունի 0-ական արժեք: Սույն պայմանը չբավարարող մնացած ընտանիքների համար Kավ-ն հավասարվում է 1.0-ի:

13. Ընտանիքի որևէ անդամի` ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հանգամանքն ընտանիքի անապահովության միավորի վրա ազդեցություն է գործում Kձ գործակցի միջոցով, որն ունի 0-ական արժեք: Սույն պայմանը չբավարարող մնացած ընտանիքների համար Kձ-ն հավասարվում է 1.0-ի:

14. Ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի` անշարժ գույքի սեփականության իրավունք ձեռք բերելու հանգամանքն ընտանիքի անապահովության միավորի վրա ազդեցություն է գործում Kագ  գործակցի միջոցով, որն ունի 0-ական արժեք: Սույն պայմանը չբավարարող մնացած ընտանիքների համար Kագ -ն հավասարվում է 1.0-ի:

15. Ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման համար մաքսային վճարներ կատարելու հանգամանքն ընտանիքի անապահովության միավորի վրա ազդում է Kմաքս  գործակցի միջոցով, որն ունի 0-ական արժեք: Սույն պայմանը չբավարարող մնացած ընտանիքների համար Kմաքս -ը հավասարվում է 1.0-ի:

16. Ամառային ամիսների ընթացքում ընտանիքի կողմից էլեկտրաէներգիայի սպառման հանգամանքն ընտանիքի անապահովության միավորի վրա ազդում է Kէ  գործակցի միջոցով, որն ունի 0-ական արժեք, եթե ամառային ամիսների ընթացքում ընտանիքի սպառած էլեկտրաէներգիայի քանակը գերազանցում է միջին ամսական սահմանային չափաքանակները, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

1) w = 1,3 x (80 կՎտ.ժամ + 40 կՎտ . ժամ x n), որտեղ n-ն ընտանիքի անդամների թիվն է.

2) նշված պայմանը չբավարարող մնացած ընտանիքների համար Kէ-ն հավասարվում է 1.0-ի:

17. Ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական պայմանների վերաբերյալ տարածքային կենտրոնի եզրակացությունը բարեկեցիկ ճանաչված ընտանիքների համար կիրառվում է Kբ  գործակցով, որն ունի 0-ական արժեք, սոցիալապես անապահով ճանաչված ընտանիքների համար Kբ-ն հավասարվում է 1.0-ի:

18. Ընտանիքի եկամուտն անապահովության միավորի վրա ազդեցություն է գործում Kեկ  գործակցի միջոցով, որի արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևի օգնությամբ`

 

 

K եկ  = 1.2 – 0,028

 

   d

S j

  j=1

 

,

nx 2000

 

 

որտեղ`

d-ն սոցիալական անձնագրի լրացման պահին տվյալ բնակության վայրում ընտանիքի հաշվառված և փաստացի բնակվող բոլոր անդամների թիվն է,

Sj-ն ընտանիքի j-րդ անդամի եկամուտն է սոցիալական անձնագրի լրացման պահին (առանց ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստի կամ հրատապ օգնության գումարի),

n-ն սոցիալական անձնագրի լրացման պահին տվյալ ընտանիքի անդամների թիվն է` առանց «հարգելի» հաշվառված բացակա անդամի:

19. Ընտանիքի անապահովության գնահատման բանաձևը սույն կարգի 7-18-րդ կետերում նշված ցուցանիշների թվային արժեքների և գործակիցների արտադրյալն է`

P = Pմիջ  x Kընտ  x Kտ  x Kբն  x Kավ  x Kձ  x Kագ  x Kէ  x Kեկ  x Kմաքս  x Kբ,

որտեղ P-ն ընտանիքի անապահովությունը գնահատող միավորն է:

20. Ընտանիքի անապահովության գնահատման բանաձևի օգնությամբ հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ընտանիքի անապահովության միավորը` մեկ հարյուրերորդականի ճշտությամբ: Ընդ որում, որքան բարձր է այդ միավորը, այնքան տվյալ ընտանիքը համարվում է անապահով:

21. Եթե միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառու (Կ87) ունեցող ընտանիքի անապահովության միավորն անապահովության 0 միավորից բարձր է և ցածր` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից տվյալ տարվա համար սահմանված ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորից կամ հավասար դրան, ապա այդ ընտանիքի անապահովության միավորը հավասարվում է սահմանային միավորից մեկ հարյուրերորդական բարձր միավորի:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԵԼՈՒ (ՓԱՍՏԱԳՐՎԵԼՈՒ)

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են իրեն անապահով համարող ընտանիքի` ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում (այսուհետ` գնահատման համակարգ) հաշվառվելու (փաստագրվելու) հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև սահմանվում է հաշվառվելու (փաստագրվելու) համար անհրաժեշտ տվյալների և (կամ) փաստաթղթերի ցանկը:

2. Գնահատման համակարգում հաշվառվելու նպատակով իրեն անապահով համարող ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը (այսուհետ` դիմող) դիմում է իր բնակության վայրն սպասարկող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված` սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմին (այսուհետ՝ տարածքային կենտրոն) ներկայացնելով դիմում-հայտարարագիր` համաձայն N 1 ձևի, և անհրաժեշտ փաստաթղթերը (տվյալները):

3. Սույն կարգով սահմանված փաստաթղթերը չեն պահանջվում, եթե դրանցում ներառված տվյալներն առկա են համապատասխան մարմինների (կազմակերպությունների) էլեկտրոնային տեղեկատվական բազաներում:

4. Դիմում-հայտարարագիրը` անհրաժեշտ փաստաթղթերով, հաշվառվում է դիմումների հաշվառման մատյանում` համաձայն N 2 ձևի:

5. Դիմողի ընտանիքի համար լրացվում է սոցիալական անձնագիր` երկու օրինակից` համաձայն N 3 ձևի, որի մեկ օրինակը մնում է տարածքային կենտրոնում, իսկ մյուսը տրամադրվում է դիմողին:

6. Սոցիալական անձնագիրը լրացվում է համաձայն N 4 ձևի: Սոցիալական անձնագրում լրացված տվյալները մուտքագրվում են գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազա (այսուհետ` տեղեկատվական բազա):

 

II. ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

 

7. Ընտանիքի կազմը որոշվում է ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկի կողմից (ընտանիքի մյուս չափահաս անդամների համաձայնությամբ) տրված հայտարարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բնակչության տեղական ռեգիստրը վարող տարածքային ստորաբաժանման կողմից (այսուհետ` տեղական ռեգիստր) քաղաքացուն տրամադրված բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման մասին տեղեկանքի կամ տարածքային կենտրոնի` առցանց հարցման հիման վրա տրամադրած տեղեկատվության հիման վրա: Տեղեկատվության մեջ նշվում է ընտանիքի բնակության վայրում (կացարանում)` բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված անձանց, իսկ համապատասխան հանգամանքների առկայության դեպքում` ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ կամ քրեակատարողական հիմնարկում կամ հետախուզման մեջ գտնվելու մասին:

8. Ընտանիքի` գտնվելու վայրում հաշվառված, բայց այդ վայրում փաստացի չբնակվող անդամը սոցիալական անձնագրում և տեղեկատվական բազայում հաշվառվում է որպես ընտանիքի «բացակա» նշված անդամ, եթե առկա է տարածքային կենտրոնի և «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված խորհրդի (այսուհետ` խորհուրդ) ներկայացուցիչներից կազմված խմբի տնային այցելության մասին արձանագրությունը: «Բացակա» լրացված ընտանիքի անդամի համար սոցիալական անձնագրում ամրագրվում և տեղեկատվական բազայում մուտքագրվում է «հարգելի բացակա», եթե`

1) ընտանիքի տվյալ անդամը` «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված` ընտանիքի անդամ չհամարվող անձ է.

2) տեղական ռեգիստրում` տվյալ բնակության վայրում հաշվառված ընտանիքի բոլոր անդամներն են նշված «բացակա», և սոցիալական անձնագիրը լրացվում է տվյալ բնակության վայրում փաստացի հիմունքներով հաշվառված և բնակվող ընտանիքի համար.

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է անհայտ բացակայող կամ գտնվում է հետախուզման մեջ.

4) ընտանիքի անդամներից մեկի նախկին ամուսինն է, և առկա է ամուսնության դադարման իրավական հիմքը.

5) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է ընտանիքի անդամների խնամակալ կամ հոգաբարձու.

6) ընտանիքի բացակա անդամը 6 ամիս և ավելի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայում է և ներկայացնում է փաստաթուղթ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս հաշվառված լինելու (բնակվելու) մասին:

9. Ընտանիքի կազմը և փաստացի բնակության հասցեն որոշվում են տարածքային կենտրոնի, տեղական ինքնակառավարման մարմնի և խորհրդի մեկական ներկայացուցիչներից կազմված խմբի տնային այցելությամբ, եթե`

1) սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված տեղեկատվության մեջ որպես դիմողի ընտանիքի բնակության հասցե նշված է երկրաշարժի հետևանքով քանդված շինության հասցեն.

2) դիմողը ներառված է պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրում` ոչ իր փաստացի բնակության վայրում.

3) ուսումնասիրության մասին արձանագրությունն ստորագրվում է տնային այցելությանը մասնակից բոլոր պաշտոնատար անձանց կողմից:

10. Միևնույն բնակության վայրում բնակվող յուրաքանչյուր ընտանիքի կամ դրանցից մեկի համար լրացվում է առանձին սոցիալական անձնագիր, եթե առկա են`

1) բնակարանային մակերեսի բաժանման մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը.

2) միևնույն բնակության վայրում բնակվող (հաշվառված) ընտանիքների առանձին տնտեսություն վարելու հանգամանքը (առանձին մուտքեր, առանձին ջրաչափեր, առանձին էլեկտրական հաշվիչներ կամ առանձին տնտեսություն վարելու նմանատիպ այլ հանգամանքներ), որը հաստատվել է խորհրդի առաջարկությամբ և տարածքային կենտրոնի կատարած տնային այցելության ընթացքում կատարված ուսումնասիրության մասին արձանագրությամբ:

11. Սույն կարգի 9-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված կարգով առանձին ընտանիք ճանաչված դիմողի սոցիալական անձնագրում և տեղեկատվական բազայում լրացվում են միայն դիմողի ընտանիքի անդամների տվյալները:

12. Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի սոցիալական խմբին համապատասխան ընտանիքի սոցիալական անձնագրում և տեղեկատվական բազայում լրացվում է դրա ծածկագիրը:

13. Սոցիալական խմբերի ծածկագրերը և դրանց ամրագրման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերն են (փաստաթղթերը չեն պահանջվում, եթե դրանցում ամրագրված տվյալները ներառված են համապատասխան մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական բազաներում, և առկա է դրանք առցանց ինքնաշխատ եղանակով ստանալու հնարավորությունը)`

 

Սոցիալական խմբի անվանումը

Ծածկագիրը

1) հաշմանդամության I խումբ ունեցող անձ

Հ11

2) հաշմանդամության II խումբ ունեցող անձ

Հ22

3) հաշմանդամության III խումբ ունեցող անձ

Հ33

4) հաշմանդամություն ունեցող երեխա

Հ44

պահանջվող փաստաթուղթը` բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի տեղեկանքի լուսապատճենը և տեղեկանք կենսաթոշակ (հաշմանդամության նպաստ) նշանակող մարմնից.

5) երեխա` մինչև 5 տարեկանը լրանալը

Ա55

6) երեխա` 5 տարեկանից մինչև 18 տարեկանը լրանալը

Ա66

պահանջվող փաստաթուղթը` ծննդյան վկայականի լուսապատճենը (նույնականացման քարտ) կամ 16 տարեկանը լրացած անձանց համար` անձնագրի լուսապատճենը.

7) միակողմանի ծնողազուրկ երեխա

Մ23

պահանջվող փաստաթուղթը` ծնողի մահվան վկայականի պատճենը կամ մահացած ճանաչելու մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի լուսապատճենը, ինչպես նաև կենսաթոշակի կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի իրավունքի դեպքում` տեղեկանք կենսաթոշակ (նպաստ) նշանակող մարմնից.

8) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա

Ե56

պահանջվող փաստաթուղթը` ծնողների կամ միակ ծնողի մահվան վկայականի պատճենը կամ մահացած ճանաչելու մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի լուսապատճենը, ինչպես նաև տեղեկանք խնամակալության և հոգաբարձության մարմնից որպես առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա հաշվառելու մասին, կենսաթոշակի կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի իրավունքի դեպքում` տեղեկանք կենսաթոշակ (նպաստ) նշանակող մարմնից.

9) միայնակ մոր երեխա

Մ45

պահանջվող փաստաթուղթը` ծննդյան վկայականի, որում հոր տվյալներին վերաբերող տողում չկա որևէ գրանցում, լուսապատճենը, մնացած դեպքերում` քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժնից տեղեկանք այն մասին, որ հոր մասին տվյալները լրացված են մոր ցուցումով, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ծնված` Հայաստանում բնակվող երեխաների համար` այդ պետություններում սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանքներ.

10) ամուսնալուծված անձի երեխա

Ա34

պահանջվող փաստաթուղթը` երեխայի ծնողների ամուսնալուծության վկայականի կամ ամուսնալուծության մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի (2005 թվականի մայիսի 1-ից հետո կայացված), երեխայի հայրության որոշման վկայականի, եթե երեխայի ծնողները բնակվում են առանձին, կամ երեխայի ծնողներից մեկին անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի լուսապատճենները.

11) ուսանող` մինչև 23 տարեկան

Ս12

պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք ուսումնական հաստատությունում առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորելու մասին.

12) սովորող՝ 18 տարեկանից մինչև հանրակրթական ուսումնական հաստատությունն ավարտելը

Ս22

պահանջվող փաստաթուղթը` անձնագիր և դրա լուսապատճենը կամ նույնականացման քարտ, տեղեկանք հանրակրթական ուսումնական հաստատությունից.

13) հղի կին (12 շաբաթական և ավելի ժամկետով)

Հ00

պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք համապատասխան բուժհաստատությունից.

14) գործազուրկ

Գ99

պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք (տվյալ) զբաղվածության տարածքային կենտրոնից.

15) աշխատանքի շուկայում անմրցունակ անձ

Գ98

պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք (տվյալ) զբաղվածության տարածքային կենտրոնից.

16) կենսաթոշակառու

Կ88

պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք կենսաթոշակ (ծերության նպաստ) նշանակող իրավասու մարմնից.

17) միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառու

Կ87

պահանջվող փաստաթուղթը` դիմում-հայտարարություն.

18) տարեց կենսաթոշակառու (75 տարեկան և բարձր)

Կ86

19) պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային կազմում գտնվող անձ

Ծ21

պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք զինկոմիսարիատից:

 

14. Սոցիալական խմբերի ամրագրման առանձնահատկություններն են`

1) կենսաթոշակառու է համարվում կենսաթոշակի կամ ծերության նպաստի իրավունք ունեցող անձը.

2) միայնակ մոր երեխա է համարվում այն երեխան, որի մայրը ներկայացրել է համապատասխան փաստաթղթերը, կամ որը որդեգրվել է ամուսնության մեջ չգտնվող կնոջ կողմից, ընդ որում, միայնակ մոր երեխայի ծածկագիրը չի կիրառվում, եթե միայնակ կնոջ խնամքի տակ գտնվող մեկից ավելի երեխաների հայրանունը (բացառությամբ երկվորյակ կամ ավելի ծնված բոլոր երեխաների հայրանունից) նույնն է.

3) միակողմանի ծնողազուրկ երեխա է համարվում համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացրած` 21 տարեկանը չլրացած չաշխատող անձը կամ մինչև 23 տարեկանը չլրացած չաշխատող անձը, եթե սովորում է ուսումնական հաստատություններում առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ, բայց ոչ ավելի, քան մինչև այն ավարտելը.

4) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա է համարվում համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացրած` 23 տարեկանը չլրացած անձը.

5) կենսաթոշակային տարիքը լրացած և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար «կենսաթոշակառու» և «տարեց կենսաթոշակառու» սոցիալական խմբերը որպես 2-րդ սոցիալական խումբ չեն ամրագրվում.

6) կենսաթոշակային տարիքը չլրացած և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար «գործազուրկ» և «աշխատանքի շուկայում անմրցունակ անձ» սոցիալական խմբերը որպես 2-րդ սոցիալական խումբ չեն ամրագրվում.

7) միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառու է համարվում այն չաշխատող կենսաթոշակառուն կամ ծերության կամ հաշմանդամության նպաստ ստացող անձը, որը չունի չափահաս` կենսաթոշակի կամ հաշմանդամության նպաստի իրավունք չունեցող զավակներ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ խնամողներ և դրա մասին տվյալ անձը (անձինք) տալիս է (են) դիմում-հայտարարություն` համաձայն N 5 ձևի.

8) «Կ 87» ծածկագիրը չի ամրագրվում, եթե`

ա. տվյալ կենսաթոշակառուն (կենսաթոշակառուները) ունի (ունեն) 18 տարեկանը լրացած և ավելի բարձր տարիքի, կենսաթոշակի իրավունք չունեցող առնվազն մեկ զավակ կամ ծնող (ծնողներ)` անկախ նրա (նրանց) բնակության վայրից,

բ. տվյալ կենսաթոշակառուի (կենսաթոշակառուների) հետ սոցիալական անձնագրում հաշվառված է 18 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի` կենսաթոշակի իրավունք չունեցող անձ (անձինք)` բացառությամբ այն դեպքի, եթե այդ անձի (անձանց) համար սոցիալական անձնագրում ամրագրված և տեղեկատվական բազայում մուտքագրված է «հարգելի բացակա» տվյալը:

15. Ընտանիքում տեխնիկական զննում անցած անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի առկայության հանգամանքն ամրագրվում է «02» ծածկագրով, որը կարող է չամրագրվել, եթե առկա են խորհրդի պատշաճ հիմնավորված առաջարկությունը դրա մասին և տարածքային կենտրոնի կազմակերպած տնային այցելության ընթացքում կատարված ուսումնասիրության մասին արձանագրությունը:

16. Ընտանիքի որևէ անդամի`

1) ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հանգամանքն ամրագրվում է «03» ծածկագրով.

2) սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կամ լիակատար տնտեսական ընկերակցության կամ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետեր (մասնակից) լինելու հանգամանքն ամրագրվում է «07» ծածկագրով.

3) վստահության վրա հիմնված` ընկերության բաժնետեր լինելու հանգամանքն ամրագրվում է «08» ծածկագրով.

4) սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով նախատեսված հանգամանքները չեն ամրագրվում, եթե առկա են խորհրդի պատշաճ հիմնավորված առաջարկությունը դրա մասին և տարածքային կենտրոնի կազմակերպած տնային այցելության ընթացքում կատարված ուսումնասիրության մասին արձանագրությունը:

17. Ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի` անշարժ գույքի սեփականության իրավունք ձեռք բերելու հանգամանքն ամրագրվում է «Կ» ծածկագրով, որը կարող է չամրագրվել, եթե առկա են խորհրդի պատշաճ հիմնավորված առաջարկությունը դրա մասին և տարածքային կենտրոնի կազմակերպած տնային այցելության ընթացքում կատարված ուսումնասիրության մասին արձանագրությունը:

18. Ընտանիքի անդամներից մեկի կողմից ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման համար մաքսային մուծումներ կատարելու հանգամանքն ամրագրվում է «06» ծածկագրով, որը կարող է չամրագրվել, եթե առկա են խորհրդի պատշաճ հիմնավորված առաջարկությունը դրա մասին և տարածքային կենտրոնի կազմակերպած տնային այցելության ընթացքում կատարված ուսումնասիրության մասին արձանագրությունը:

19. Ընտանիքի կողմից ամառային ամիսների ընթացքում էլեկտրաէներգիայի` սահմանված չափաքանակից ավելի սպառած լինելու հանգամանքն ամրագրվում է «05» ծածկագրով, որը կարող է չամրագրվել, եթե առկա են խորհրդի պատշաճ հիմնավորված առաջարկությունը դրա մասին և տարածքային կենտրոնի կազմակերպած տնային այցելության ընթացքում կատարված ուսումնասիրության մասին արձանագրությունը:

20. Սույն կարգի 15-19-րդ կետերով սահմանված կարգով խորհրդի ներկայացրած առաջարկությունը և տարածքային կենտրոնի` համապատասխան տեղեկատվությունը չամրագրելու մասին որոշումը գործում են`

1) սույն կարգի 15-16-րդ կետերով սահմանված տեղեկատվությունների դեպքում` առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով.

2) սույն կարգի 17-19-րդ կետերով սահմանված տեղեկատվությունների դեպքում` մինչև հաջորդ տեղեկատվությունն ստանալու ամիսը.

3) սույն կետով սահմանված ժամկետը լրանալու ամսվան հաջորդող ամսվա ընթացքում համապատասխան տեղեկատվության ամրագրման հարցը կրկին քննարկվում է սահմանված կարգով:

21. Ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական պայմանների վերաբերյալ տարածքային կենտրոնի եզրակացությունն ամրագրվում է`

1) ընտանիքին սոցիալապես անապահով ճանաչելու դեպքում` «այո» ծածկագրով.

2) ընտանիքին բարեկեցիկ ճանաչելու դեպքում` «ոչ» ծածկագրով:

22. Ընտանիքի բնակարանային պայմանների ծածկագրերն են և դրանց ամրագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

 

Բնակարանային պայմանները

Ծածկագիրը

1) աղետի հետևանքով տրամադրված տնակ

04

պահանջվող փաստաթուղթը` տեղական ինքնակառավարման մարմնի տեղեկանք.

2) ոչ հիմնական (ժամանակավոր) շինություն, տնակ

05

պահանջվող փաստաթուղթը` տեղական ինքնակառավարման մարմնի տեղեկանք.

3) վթարայնության 3-րդ կամ 4-րդ աստիճան ունեցող բնակարան

03

պահանջվող փաստաթուղթը` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության լիազորած մասնագիտացված կազմակերպության կամ այդ կազմակերպությունից ստացված համապատասխան եզրակացության հիմքով, տվյալ եզրակացությունը տալու օրվանից հետո տվյալ շինության ամրացման աշխատանքներ իրականացված չլինելու դեպքում` տեղական ինքնակառավարման մարմնի տված տեղեկանքը.

4) հանրակացարանի չսեփականաշնորհված սենյակ (բնակարան)

02

պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք հանրակացարանի ղեկավար կառավարման մարմնից.

5) այլ պայմաններ (վարձակալությամբ կամ առանց դրա ընտանիքին չպատկանող բնակելի տարածություն, հյուրանոց, առողջարան, հիվանդանոց, զբոսաշրջության հանգրվան, մանկապարտեզ, դպրոց, նկուղ, ավտոտնակ և այլն)

06

պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք տեղական ինքնակառավարման մարմնից կամ հյուրանոցի, առողջարանի, հիվանդանոցի, զբոսաշրջության հանգրվանի, մանկապարտեզի, դպրոցի կառավարման ղեկավար մարմնից.

6) որոշակի բնակության վայր չունենալը

07

հայտարարությամբ և տարածքային կենտրոնի կողմից կատարված տեղազննության արդյունքում (ահազանգման արդյունքում):

23. Ընտանիքի միջին ամսական ամբողջական եկամտի կազմի մեջ մտնում են`

1) ընտանիքի անդամների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված` հաշվարկված` վճարման ենթակա միջոցները և դրանց հավասարեցված եկամուտները` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 8-ի «Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների ցանկը սահմանելու մասին» N 853-Ն որոշմամբ սահմանված` աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների ցանկի.

2) կենսաթոշակը.

3) մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում` նպաստները.

4) «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34.1-ին հոդվածով սահմանված զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների, առանձին կատեգորիաների անձանց ընտանիքների անդամների ամենամսյա պարգևավճարները (այսուհետ` պարգևավճար).

5) անասնապահությունից և հողօգտագործումից ստացվող եկամուտը:

24. Աշխատավարձի չափը հաշվի է առնվում դիմելու պահին նախորդած 3 ամսվա միջին ամսական աշխատավարձի չափով: Աշխատավարձի չափի մասին տվյալը դիմողի կողմից ներկայացվում է յուրաքանչյուր եռամսյակի առաջին ամսվա ընթացքում, եթե այդ ամիսը չի հաջորդում տվյալ ընտանիքի փաստագրման ամսվան:

25. Եթե դիմողը մինչև դիմելու ամիսն աշխատել է երեք ամսվանից քիչ, ապա աշխատավարձի չափը հաշվի է առնվում դիմելու ամսվան նախորդող ամսվա աշխատավարձի չափով, իսկ դիմողի` աշխատանքից ազատվելու դեպքում աշխատավարձի չափի մասին տվյալը հանվում է տեղեկատվական բազայից` դրա մասին համապատասխան փաստաթուղթը ներկայացվելուց անմիջապես հետո` մեկօրյա ժամկետում։

26. Աշխատավարձի, ինչպես նաև աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ միջոցների չափերն ստուգվում են պետական կենսաթոշակային համակարգի անձնավորված տվյալների շտեմարանում:

27. Կենսաթոշակի, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների, պարգևավճարների չափերը, որպես եկամուտ, հաշվի են առնվում դիմելու ամսվան նախորդող ամսվա չափով:

28. Եթե ընտանիքն ստանում է կերակրողին կորցնելու դեպքում տրվող կենսաթոշակ կամ նպաստ, ապա կենսաթոշակի կամ նպաստի չափն ամրագրվում է «Մ 23» կամ «Ե 56» ծածկագիրն ունեցող անձանց վերաբերող տողերում` համամասնորեն:

29. Անասնապահությունից և հողօգտագործումից ստացվող եկամուտը հաշվարկվում է` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 5 հավելվածի։

30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կենսաթոշակի, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների, պարգևավճարների չափերը փոփոխվում են գնահատման համակարգի կենտրոնական տեղեկատվական բազայում, դրանց բարձրացման ամսվան հաջորդող ամսվա ընթացքում:

31. Ընտանիքի ամբողջական եկամտի հաշվարկի մեջ չեն մտնում «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով և 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով սահմանված իրավունքների իրականացման շրջանակներում վճարվող աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցները:

 

III. ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ

 

32. Տարածքային կենտրոնը դիմում-հայտարարագիրը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ընդունելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում առցանց հարցում է կատարում`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տեղեկատվական բազա` ընտանիքին (ըստ ընտանիքի անդամների) պատկանող (ամբողջ հանրապետությունում) հողամասի հողատեսքի, դրա կադաստրային զուտ եկամտի և հողատարածքի մակերեսի մասին տեղեկատվություն ստանալու նպատակով: Առցանց հարցման օրը համարվում է ընտանիքին (ըստ ընտանիքի անդամների) պատկանող (ամբողջ հանրապետությունում) գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի հողատեսքի, դրա կադաստրային զուտ եկամտի և հողատարածքի մակերեսի մասին տեղեկանքը ներկայացնելու օր.

2) բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական բազա` դիմողի անունով` ընտանիքի բնակության վայրում (կացարանում)` բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված անձանց մասին, իսկ համապատասխան հանգամանքների առկայության դեպքում` ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու կամ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու մասին տեղեկատվություն ստանալու նպատակով: Առցանց հարցման օրը համարվում է անհրաժեշտ տվյալը ներկայացնելու օր։

33. Տարածքային կենտրոնը, ըստ անհրաժեշտության, համապատասխան տեղեկատվական շտեմարաններից ինքնաշխատ եղանակով (դիմելու պահին) կամ դիմողի կողմից ներկայացված տեղեկանքի հիման վրա ստանում է դիմողի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի մասին ստորև թվարկվող տվյալները`

1) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցների չափը.

2) կենսաթոշակի տեսակը և չափը.

3) մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների, պարգևավճարների չափերը և ժամկետները.

4) հաշմանադմության խումբը և ժամկետը.

5) գործազուրկի կամ անմրցունակ գործազուրկ լինելու հանգամանքը և դրանց ժամկետները.

6) առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու հանգամանքը:

34. Տարածքային կենտրոնն ստանում է համապատասխան տեղեկատվական շտեմարաններից ինքնաշխատ եղանակով կամ գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազան սպասարկող կազմակերպությունից` համադրման արդյունքներով ստացված, դիմողի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի մասին ստորև թվարկվող տվյալները`

1) ընտանիքի որևէ անդամի`

ա. ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու մասին,

բ. սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կամ լիակատար տնտեսական ընկերակցության կամ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետեր (մասնակից) լինելու մասին,

գ. վստահության վրա հիմնված ընկերության բաժնետեր լինելու մասին,

դ. անշարժ գույքի սեփականության իրավունք ձեռք բերելու մասին,

ե. ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման համար մաքսային մուծումներ կատարելու մասին.

2) ընտանիքի կողմից ամառային ամիսների ընթացքում էլեկտրաէներգիայի` սահմանված չափաքանակից ավելի սպառած լինելու մասին:

35. Տարածքային կենտրոնի աշխատողը ներկայացված փաստաթղթերը համեմատում է դիմում-հայտարարագրում նշված փաստաթղթերի ցանկի, ինչպես նաև բնօրինակների հետ, լուսապատճենների վրա կատարում է «Իսկականի հետ ճիշտ է» գրառումը և ստորագրում է, դիմում-հայտարարագրի վրա նշում է ստացման ամսաթիվը, ստորագրում և ընդունում է` դիմողին վերադարձնելով դիմում-հայտարարագրի` պատճենահանող թղթով պատճենահանվող օրինակը:

36. Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում տեղակայված տարածքային կենտրոնի դեպքում ներկայացված փաստաթղթերը տեսաներածվում են, և լուսապատճեններ չեն պահանջվում:

37. Տարածքային կենտրոնի աշխատողները ներկայացված փաստաթղթերում չեն կարող ուղղում կատարել` բացառությամբ ակնհայտ սխալների ու վրիպակների:

38. Եթե դիմում-հայտարարագրի հետ միասին չեն ներկայացվում բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ապա տարածքային կենտրոնի աշխատողը դիմում-հայտարարագրում կատարում է համապատասխան նշումներ և դիմում-հայտարարագրի` պատճենահանող թղթով պատճենահանվող օրինակը 3 օրվա ընթացքում վերադարձնում է դիմողին` տեղեկացնելով պակասող փաստաթղթերի և դրանք սահմանված ժամկետում ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին:

39. Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում տեղակայված տարածքային կենտրոնի դեպքում դիմողը գրավոր ծանուցվում է պակասող փաստաթղթերի և դրանք սահմանված ժամկետում ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին:

40. Տարածքային կենտրոնի աշխատողը, դիմում-հայտարարագիրն ընդունելիս, դիմողին ծանոթացնում է`

1) սոցիալական ծառայությունների տրամադրման, ինչպես նաև ընտանիքների անապահովության միավորի հիման վրա նշանակվող պետական նպաստների նշանակման ու վճարման կարգերին.

2) դիմողի հետ ճշտում է ընտանիքի փաստացի կազմի ու տեղական ռեգիստրում հաշվառված անձանց, դիմում-հայտարարագրում ներառված և սույն կարգի 32-րդ և 33-րդ կետերով նախատեսված տվյալների համապատասխանությունը.

3) սույն կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված կարգով անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում դիմողին ուղղորդում է համապատասխան պետական մարմին (կազմակերպություն)` նրան տրամադրելով խորհրդատվություն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգի մասին:

41. Տարածքային կենտրոնի աշխատողը տեղեկատվական բազա է մուտքագրում ներկայացված փաստաթղթերում առկա (ինքնաշխատ եղանակով ստացված) տվյալները (այդ թվում` դիմում-հայտարարագրում լրացված ընտանիքի կազմի, ինչպես նաև հաշվարկված` ընտանիքի հողօգտագործումից ստացվող եկամտի մասին տվյալները)` մեկօրյա ժամկետում:

42. Տարածքային կենտրոնի աշխատողը տվյալ ընտանիքի համար կազմում է սոցիալական գործ` համաձայն N 6 ձևի, որը պահպանում է տարածքային կենտրոնը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

43. Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում տեղակայված տարածքային կենտրոնի դեպքում սոցիալական գործը կազմվում է նաև էլեկտրոնային տարբերակով, որի մեջ տեսաներածվում են դիմողի ներկայացրած բոլոր փաստաթղթերը:

44. Տարածքային կենտրոնի աշխատողը սույն կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված կարգով ստացած տվյալները համեմատում է դիմողի դիմում-հայտարարագրում ներառված տվյալների հետ, անհամապատասխանության դեպքում դրանք մուտքագրում է տեղեկատվական բազա, իսկ տեղեկանքը եռօրյա ժամկետում տպում և ներկայացնում է տարածքային կենտրոնի ղեկավարին` հաստատման, որը հաստատվելուց հետո տեղադրվում (տեսաներածվում) է սոցիալական գործի մեջ:

45. Տարածքային կենտրոնի տվյալ տարածքն սպասարկող աշխատողը դիմում-հայտարարագրում լրացված և սույն կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված կարգով ստացված տեղեկանքում առկա տվյալների անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է տարածքային կենտրոնի ղեկավարին:

46. Տարածքային կենտրոնի աշխատողը սույն կարգի 32-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված կարգով ստացած տվյալները համեմատում է դիմողի դիմում-հայտարարագրում ներառված տվյալների հետ և եռօրյա ժամկետում`

1) դրանց համապատասխանության դեպքում տեղեկանքը տպում և ներկայացնում է տարածքային կենտրոնի ղեկավարին` հաստատման, որը հաստատվելուց հետո տեղադրվում (տեսաներածվում ) է սոցիալական գործի մեջ.

2) դրանց անհամապատասխանության դեպքում դիմողին ուղղորդում է տեղական ռեգիստր` նրան տրամադրելով խորհրդատվություն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված` բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման կարգի մասին: Տեղական ռեգիստրի տրամադրած տեղեկանքը համարվում է տրված սույն կարգի 32-րդ կետով սահմանված օրը, եթե այն տարածքային կենտրոն է ներկայացվել առցանց հարցման օրվան հաջորդող 30 օրվա ընթացքում:

47. Տարածքային կենտրոնի կողմից դիմումն ընդունվելու, ինչպես նաև սույն կարգի 34-րդ կետով սահմանված տվյալներն ստանալուց հետո դիմողի բնակության վայրն սպասարկող աշխատողը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարում է տնային այցելություն` ուսումնասիրելու համար դիմողի ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, կազմում է արձանագրություն, եզրակացություն և ներկայացնում է առաջարկություն`

1) ընտանիքին սոցիալապես անապահով և նպաստառության ենթակա ճանաչելու մասին.

2) ընտանիքին սոցիալապես անապահով և եռամսյակային հրատապ օգնություն նշանակելու հարցը խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու մասին.

3) ընտանիքին սոցիալապես անապահով, սակայն նպաստառության ոչ ենթակա ճանաչելու մասին.

4) ընտանիքին սոցիալապես անապահով և «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված սոցիալական ծառայություն տրամադրելու մասին.

5) ընտանիքի կամ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի կամ մի քանիսի համար սոցիալական դեպք բացելու մասին.

6) սույն կարգի 34-րդ կետով նախատեսված դեպքերում` խնդիրը խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու մասին.

7) ընտանիքին բարեկեցիկ ճանաչելու մասին:

48. Սույն կարգի 47-րդ կետով սահմանված առաջարկությունը համապատասխան աշխատողը տնային այցելություն կատարելու օրվան հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում է տարածքային կենտրոնի ղեկավարին:

49. Տարածքային կենտրոնը սույն կարգի 34-րդ կետով սահմանված տվյալներն ստանալուց հետո` սույն կարգի 47-րդ կետով սահմանված կարգով տրված առաջարկությունների մասին ամփոփ տեղեկատվությունը մեկ ամսվա ընթացքում ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (այսուհետ` նախարարություն)` համաձայն N 7 ձևի, կցելով բարեկեցիկ ճանաչված ընտանիքների ցուցակը:

50. Դիմողը փաստագրման նպատակով դիմելու (հաշվառման կամ նախորդ փաստագրման) ամսվան հաջորդող 12-րդ ամսվա ընթացքում տարածքային կենտրոն է ներկայացնում սույն կարգով նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները):

51. Եթե հաշվառվելուց կամ փաստագրվելուց հետո 12 ամսվա ընթացքում ընտանիքի կազմում, ընտանիքին, ընտանիքի որևէ անդամին վերաբերող տվյալներում կատարվել են փոփոխություններ, ապա դիմողը 30 օրվա ընթացքում ներկայացնում է դրանք հավաստող փաստաթղթերը:

52. Ընտանիքի բնակության վայրը փոխվելու դեպքում` դիմումի համաձայն դիմողին է տրամադրվում տվյալ ընտանիքի ստացած ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստի կամ հրատապ օգնության մասին տեղեկանք` համաձայն N 8 ձևի:

53. Ընտանիքի բնակության վայրը փոխվելու մասին դիմումը և տրված տեղեկանքի պատճենը պահվում են սոցիալական գործում:

54. Նոր բնակության վայրում տարածքային կենտրոնի տվյալ տարածքն սպասարկող աշխատողը տեղեկանքի (N 8 ձև) հիման վրա նույն կազմով տեղափոխված ընտանիքի համար սոցիալական անձնագրի նույն համարով կազմում է նոր սոցիալական գործ՝ պահանջելով գնահատման համակարգում հաշվառվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

55. Ընտանիքի մեկ անդամի (կամ մի քանի անդամի) տեղափոխման և նոր բնակության վայրի տարածքային կենտրոնում առանձին հաշվառման դեպքում նոր բնակության վայրի տարածքային կենտրոնում տրվում է սոցիալական անձնագիր` նոր համարով, կազմվում է սոցիալական նոր գործ՝ պահանջելով գնահատման համակարգում հաշվառվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

56. Ընտանիքը հաշվառումից դուրս է գալիս ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկի դիմումի հիման վրա, որը պահվում է սոցիալական գործում և ձևակերպվում է գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում` հետևյալ ծածկագրերով`

1) «Ե»` ընտանիքը տեղափոխվում է այլ բնակավայր` նշելով այն տարածաշրջանի ծածկագիրը, ուր տեղափոխվում է ընտանիքը.

2) «Կ»` կրկնակի հաշվառված լինելու դեպքում.

3) «Մ»` միայնակ անձի մահվան դեպքում.

4) «Ի»` դիմել է ընտանիքը գնահատման համակարգի հաշվառումից դուրս բերելու համար:

57. Սոցիալական գործում պահպանվում են վերջին 5 տարվա ընթացքում դիմողի ներկայացրած բոլոր փաստաթղթերը, իսկ դրանից հետո դիմելիս` ներկայացրած փաստաթղթերի հիման վրա կազմվում է նոր սոցիալական գործ:

58. Սոցիալական նախորդ գործը պահպանվում է տարածքային կենտրոնում` 5 տարի ժամկետով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

Ձև N 1

 

Խնդրում ենք դիմում-հայտարարագիրը լրացնել ընթեռնելի ձեռագրով։

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ – Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր _____________

 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԵԼՈՒ (ՓԱՍՏԱԳՐՎԵԼՈՒ) ՀԱՄԱՐ

 

_______________________ սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմնի ղեկավար

պարոն (տիկին) ____________________________________________________________ին

__________________________________________________________________________

(դիմողի ազգանունը, անունը, հայրանունը) (սոցիալական անձնագրի համարը)

 

Ներկայացնելով սույն դիմում–հայտարարագիրը՝ խնդրում եմ իմ ընտանիքը հաշվառել ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում: Լրացնելով սույն դիմում-հայտարարագիրը` պատասխանատու եմ ներկայացրածս տվյալների հավաստիության համար:

Ես՝ _________________________________________________ ,

1) երաշխավորում եմ, որ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառվելու ընթացքում սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի աշխատողն իմ ընտանիքի կազմի և պայմանների ուսումնասիրման ժամանակ առանց խոչընդոտների կարող է կատարել սույն դիմում-հայտարարագրով հայտարարագրված տեղեկությունների հավաստիության ուսումնասիրություն.

2) պարտավորվում եմ ընտանիքիս կազմի, եկամուտների և այլ փոփոխությունների դեպքում մեկամսյա ժամկետում տեղյակ պահել սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնին` ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթեր, ինչպես նաև տեղյակ եմ, որ յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ անգամ պետք է ներկայացնեմ դիմում-հայտարարագիր և անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

3) համաձայն եմ, որ իմ ընտանիքի անդամների աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մասին իմ ներկայացրած տվյալներն ստուգվեն անձնավորված հաշվառման համակարգի տեղեկատվական շտեմարանում, սպառած էլեկտրաէներգիայի քանակը` «Հայկական էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունում առկա տվյալներով, իսկ մյուս տվյալները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով ստացված տեղեկատվությամբ.

4) տեղեկացված եմ, որ ընտանիքիս մասին ոչ հավաստի տվյալներ ներկայացնելու կամ դրանք թաքցնելու պատճառով ավելի վճարված գումարը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետ է գանձվում:

 

Ընտանիքի կազմը _____________

            (անդամների թիվը)

Բնակության վայրը__________________

 

NN

ը/կ

Ազգանունը,

անունը,

հայրանունը

Ծննդյան օրը,

ամիսը,

տարեթիվը

Անձնագրի (ճամփորդական փաստաթղթի) կամ ծննդյան վկայականի սերիան, համարը

Հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ այն չունենալու մասին տեղեկանքի համարը

Զբաղվածությունը և (կամ) կարգավիճակը

Եկամուտը և (կամ) կենսաթոշակի (պարգևավճարի) չափը

1.

           
   

2.

           
   

3.

           
   

4.

           
   

5.

           
   

6.

           
   

 

Ներկայացվող փաստաթղթերի

ցանկը

Ներկայացված փաստաթղթերի

թիվը

Չներկայացված փաստաթղթերի

թիվը

Չներկայացված փաստաթղթերը

ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը

Տեղեկանք բնակարանային պայմանների մասին (աղետի հետևանքով տրամադրված տնակ, ոչ հիմնական շինություն)՝ տրված տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից

     

3-րդ կամ 4-րդ աստիճանի վթարային բնակարանի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության լիազորած մասնագիտացված կազմակերպության կամ այդ կազմակերպությունից ստացված համապատասխան եզրակացության հիման վրա տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից տրված տեղեկանք

     

Անձնագիրը (նույնականացման քարտը, ճամփորդական փաստաթուղթը) կամ ծննդյան վկայականը և դրանց լուսապատճենները

     

Մահվան վկայականը կամ մահացած ճանաչելու մասին դատարանի վճիռը և դրանց լուսապատճենները

     

Տեղեկանք` որպես առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա հաշվառելու մասին՝ տրված խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի կողմից

     

Ամուսնալուծության վկայականի կամ դատարանի վճռի կամ հայրության ճանաչման վկայականի լուսապատճենը կամ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժնի կողմից տրված տեղեկանք` երեխայի հոր մասին տեղեկությունները մոր հայտարարությամբ գրանցված լինելու մասին

     

Տեղեկանք աշխատավայրից՝ աշխատավարձի չափի մասին կամ հայտարարություն չաշխատելու մասին

     

Աշխատանքային գրքույկի լուսապատճենը կամ հայտարարություն երբևէ աշխատած չլինելու կամ աշխատանքային գրքույկ չունենալու մասին

     

Տեղեկանք ուսումնական հաստատությունում, այդ թվում` դպրոցում, ցերեկային ուսուցմամբ սովորելու մասին

     

Տեղեկանք` տրված կենսաթոշակ (նպաստ) նշանակող իրավասու մարմնի կողմից

     

Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից տրված հաշմանդամության տեղեկանքի լուսապատճենը

     

Տեղեկանք` համապատասխան բուժհաստատությունից՝ 12 շաբաթական և ավելի հղիության մասին

     

Տեղեկանք զինկոմիսարիատից՝ բանակ զորակոչվելու մասին

     

Փաստաթուղթ 6 ամիս և ավելի Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս բնակվելու (հաշվառված լինելու) մասին

     

Դիմում-հայտարարություն միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառու լինելու մասին

     

Տեղեկանք՝ տրված խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատության կողմից

     

Տեղեկանք անասնաբույժից` ընտանիքի տնօրինած անասնատեսակի և դրա քանակի մասին

     

Այլ

     

 

Տեղեկություններ սեփականության, բնակարանային և կենցաղային պայմանների մասին

 

 

Այո/ոչ

 

Սեփականությունը

Տեղե-

կությունները

 

Կոմունալ հարմարու-

թյունների առկայությունը

Այո/ոչ

Աբոնենտի գրքույկի համարը

Առանձին բնակարան

(առանձ-

նատուն)

 

ՍՊԸ, ՓԲԸ, ԲԲԸ, ԼՏԸ (մասնաբաժին և այլն)

 

էլեկտրականություն

   

Ոչ հիմնական շինություն

 

օժանդակ շինություններ (ամառանոց, ավտոտնակ, անասնագոմ, մրգի սառնարան և այլն)

 

կենտրոնական ջեռուցում

   

Հանրակա-ցարան

 

ավտոմեքենա (մակնիշը, տեխզննման

ամսաթիվը, պետհամարանիշը)

 

ջեռուցման անհատական համակարգ

   

Տնակ

 

գյուղտեխնիկա (մակնիշը և տեսակը)

 

բնական գազ

   

Վթարային բնակարան

(3-րդ կամ

4-րդ աստիճանի)

 

անասնատեսակ (այո/ոչ)

 

հեռախոս (այդ թվում` բջջային)

   

Անօթևան

 

այլ եկամուտներ (առևտրային գործունեություն)

և այլն

 

ջրաչափ

   

Այլ

       

 

NN

ը/կ

Հողամասի հողատեսքը

Հողատարածքի չափը

(հա)

Հողի հարկի (վարձավճարի) չափը

NN

ը/կ

Հողամասի հողատեսքը

Հողատարածքի չափը

(հա)

Հողի հարկի (վարձավճարի) չափը

1.

     

4.

     

2.

     

5.

     

3.

     

6.

     

 

5) տեղեկացված եմ, որ ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ կամ հրատապ օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ, սակայն չներկայացված փաստաթղթերը դիմում-հայտարարագիրը լրացնելուց ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնելու դեպքում դիմելու օր կհամարվի դիմում-հայտարարագիրը լրացնելու օրը: Նշված ժամկետից հետո ներկայացնելու դեպքում դիմելու օր կհամարվի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը:

Սույն դիմում-հայտարարագրի առաջին օրինակը պահվում է սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնում, իսկ պատճենահանող թղթով պատճենահանված օրինակը` քաղաքացու մոտ:

Ընտանիքի չափահաս անդամների համաձայնությունը (դիմում-հայտարարագիրն առցանց մուտքագրելու դեպքում` սույն համաձայնությունը լրացվում է առանձին)

NN

ը/կ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

Ազգակցական կապը

 

Համաձայն եմ դիմում-հայտարարագրում ներառված տվյալների հետ

(ստորագրությունը)

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

Դիմող`

__________________________

(ստորագրությունը)

____________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

     

______ _____________ 20 թ.

 
     
Տարածքային մարմնի աշխատող  

______________________

(ստորագրությունը)

____________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

     

______ _____________ 20 թ.

 

Ձև N 2

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

NN

ը/կ

Ազգա-նունը, անունը, հայրա-նունը

Դիմողի բնակության վայրը

Դիմում-հայտարարագիրն ընդունելու օրը, ամիսը, տարեթիվը` անհրաժեշտ

ոչ բոլոր փաստաթղթերով

Դիմում-հայտարարա-գիրն ընդունելու օրը, ամիսը, տարեթիվը` անհրաժեշտ

բոլոր փաստա-թղթերով

Նպաստ նշանակելը մերժելու մասին գրավոր տեղեկացման օրը, ամիսը, տարեթիվը

Նպաստի դադարեցման կարգադրության հերթական համարը

Նպաստի դադարեցման կարգադրության մեկ օրինակը քաղաքացուն առաքելու կամ տրամադրելու օրը, ամիսը, տարեթիվը

               

 

Ձև N 3

 

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

1. ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N

I__I__I__I__I__I__I

   
2. Ազգանունը __________________________   
 

3. Անունը  ____________________________ 4. Հայրանունը __________________________________

 
5. Բնակության վայրը __I__I__I      6. _________________________________________________
 

7. Քաղաքը, գյուղը ______________________________________ 8. Փոստը __________________

 

9. Փողոցը ________________________ 10. Շենքը ______________ 11. Բնակարանը ___________

 

12. Հեռախոսահամարը I__I__I__I__I__I 13. Համատիրությունը I__I__I__I 14. Մասնագետը _I__I__I__I

Վարման կանոններին ծանոթ եմ:

 

15. __________________________________

Սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմնի ղեկավար (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

16. ________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

17.§____¦___________________________200 թ.

Ընտանիքի կազմը

     
   
     

18. Անդամների թիվը __________________

 

# 20

21

22 23

NN

ը/կ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Սեռը

Ազգակցական կապը

Ծննդյան, օրը/ամիսը/տարեթիվը

Անձը հաստատող փաստաթուղթը

1.

     

/ /

 

2.

     

/ /

 

3.

     

/ /

 

4.

     

/ /

 

5.

     

/ /

 

6.

     

/ /

 

7.

     

/ /

 

8.

     

/ /

 

9.

     

/ /

 

10.

     

/ /

 

11.

     

/ /

 

12.

     

/ /

 

 

33. Սոցիալական ծառայությունների տարածքային

մարմնի աշխատողի նշումները ________________

34. Բնակարանային պայմանները ____________

 

24 25 26 27 28 29 30 31 32

Գրան-

ցումը

Սոցիալական խումբը

Եկամուտը

Ծանոթագրություն

խումբը

ժամկետը

խումբը

ժամկետը

խումբը

ժամկետը

 

 

   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   
   

/ /

 

/ /

 

/ /

   

 

Տվյալներ տրամադրված օգնությունների մասին

 

35

36

37

38

 

 

35

36

37

38

NN

ը/կ

Անվանումը

Օրը / ամիսը/ տարե-

թիվը

Օգնող կազմակեր-պությունը

Ստո-

րա-

գրու-թյունը

  

NN

ը/կ

Անվանումը

Օրը / ամիսը/ տարե-

թիվը

Օգնող կազմա-

կերպությունը

Ստորա-

գրությունը

                   

1.

 

 / /

   

15.

 

 / /

   

2.

 

 / /

   

16.

 

 / /

   

3.

 

 / /

   

17.

 

 / /

   

4.

 

 / /

   

18.

 

 / /

   

5.

 

 / /

   

19.

 

 / /

   

6.

 

 / /

   

20.

 

 / /

   

7.

 

 / /

   

21.

 

 / /

   

8.

 

 / /

   

22.

 

 / /

   

9.

 

 / /

   

23.

 

 / /

   

10.

 

 / /

   

24.

 

 / /

   

11.

 

 / /

   

25.

 

 / /

   

12.

 

 / /

   

26.

 

 / /

   

13.

 

 / /

   

27.

 

 / /

   

14.

 

 / /

   

28.

 

 / /

   

 

N

           

 

39

40

41

42

43

 44 

 45 

 46 

 47 

48

49

50

 

Կրթու-

թյունը

Հասարա-

կական աշխա-

տանքը

Փախստականի գրանցման համարը

Զբաղվածու-

թյունը

Ընանիքի

տվյալ-

ները

       

Հանրային ծառայություն-

ների համարանիշը

Դպրոցը

 

1.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

2.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

3.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

4.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

5.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

6.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

7.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

8.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

9.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

10.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

11.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

 I

   

12.

   

 I I I I I

           

 I I I I I I I I

I

   

 

Ձև N 4

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

Դաշտի

համարը

Դաշտի անվանումը

Դաշտի լրացման հիմքը

Դաշտի բովանդակությունը

1.

Սոցիալական անձնագրի համարը

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տրամադրած տիրույթից

վեցանիշ թիվ

2.

Ազգանունը

անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

դիմողի ազգանունը

3.

Անունը

անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

դիմողի անունը

4.

Հայրանունը

անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

դիմողի հայրանունը

5.

Բնակության վայրը

(տարածքային կենտրոնի ծածկագիրը)

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 1 հավելվածը

6.

Տարածաշրջանի կամ քաղաքի

անվանումը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 1 հավելվածը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 1 հավելվածը

7.

Քաղաքը, գյուղը

տեղեկանք` տեղական ռեգիստրից կամ տարածքային կենտրոնի առցանց հարցման հիման վրա տրամադրած տեղեկատվությունը

քաղաքի (գյուղի) անվանումը

8.

«Հայփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերության ստորաբաժանումը

հայտարարությամբ

«Հայփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերության ստորաբաժանման համարը

9.

Փողոցը

տեղեկանք` տեղական ռեգիստրից կամ տարածքային կենտրոնի առցանց հարցման հիման վրա տրամադրած տեղեկատվությունը

փողոցի անվանումը

10.

Շենքը

տեղեկանք` տեղական ռեգիստրից կամ տարածքային կենտրոնի առցանց հարցման հիման վրա տրամադրած տեղեկատվությունը

շենքի համարը

11.

Բնակարանը

տեղեկանք` տեղական ռեգիստրից կամ տարածքային կենտրոնի առցանց հարցման հիման վրա տրամադրած տեղեկատվությունը

բնակարանի համարը

12.

Հեռախոսահամարը

հայտարարությամբ

հեռախոսահամարը

13.

Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի կամ տեղական

ինքնակառավարման մարմնի

պայմանական համարը

հայտարարությամբ

համատիրության համարը կամ տեղական

ինքնակառավարման մարմնի

պայմանական համարը

14.

Մասնագետը

պետի կարգադրությունը

ստորագրությունը

15.

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի ղեկավարը (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

ստորագրությունը

16.

Քաղաքացի

դիմողը

ստորագրությունը

17.

Լրացման ժամկետը

 

օրը, ամիսը, տարեթիվը

18.

Անդամների թիվը

տեղեկանք` տեղական ռեգիստրից կամ տարածքային կենտրոնի առցանց հարցման հիման վրա տրամադրած տեղեկատվությունը կամ տնային այցելության արձանագրությունը

ընտանիքի ներկա անդամների թիվը

19.

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը, ծննդյան վկայականը

ընտանիքի բոլոր անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները

20.

Սեռը

անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը, ծննդյան վկայականը

իգական

արական

21.

Ազգակցական կապը

հայտարարությամբ

00 դիմողը (ազգակցական կապը դիմողի նկատմամբ)

01 ամուսինը

02 աղջիկը

03 տղան

04 մայրը

05 հայրը

06 քույրը

07 եղբայրը

08 տատը

09 պապը

10 հարսը

11 փեսան

12 թոռը

13 սկեսուրը

14 սկեսրայրը

15 զոքանչը

16 աները

17 այլ

22.

Ծննդյան տարեթիվը

անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը կամ ծննդյան վկայականը

օրը, ամիսը, տարեթիվը

23.

Անձը հաստատող

փաստաթուղթը

անձնագրի, ծննդյան վկայականի համարները

սերիան, համարը

24.

Հաշվառումը

տեղեկանք` տեղական ռեգիստրից կամ տարածքային կենտրոնի առցանց հարցման հիման վրա տրամադրած տեղեկատվությունը և (կամ) տնային այցելության արձանագրությունը

«այո» - ընտանիքի ներկա անդամ

«ոչ» - ընտանիքի ներկա անդամ, որն այդ հասցեում չունի հաշվառում (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի

N 145-Ն որոշման N 3 հավելվածի 9-րդ կետ)

«բ» - ընտանիքի «բացակա» անդամ

«հ» - ընտանիքի «հարգելի բացակա» անդամ

25, 27, 29.

Խումբը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 3 հավելվածով նախատեսված փաստաթղթերը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 3 հավելվածի 13-րդ կետով սահմանված ծածկագրերը

26, 28,

30.

Ժամկետը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 3 հավելվածով նախատեսված փաստաթղթերը

օրը, ամիսը, տարեթիվը

31.

Եկամուտ

տեղեկանք` աշխատավայրից և (կամ) կենսաթոշակ,

նպաստ, պարգևավճար նշանակող մարմնից

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի
N 145-Ն որոշման N 3
հավելվածի 23-31-րդ կետերով սահմանված կարգով

32.

Ծանոթագրություն

   

33.

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի աշխատողի նշումները

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 3 հավելվածի 15-19-րդ և 21-րդ կետերով նախատեսված ծածկագրերը և «04» - կամավոր հրաժարված

34.

Բնակարանային պայմանները

տեղեկանք` բնակավայրից, իսկ 3-րդ կամ 4-րդ աստիճանի վթարային բնակարանի համար՝ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության լիազորած մասնագիտացված կազմակերպության կամ այդ կազմակերպությունից ստացված համապատասխան եզրակացության հիման վրա տեղական ինքնակառավարման մարմնի տված տեղեկանքը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 3 հավելվածի 22-րդ կետով նասխատեսված ծածկագրերը

35.

Անվանումը

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանը

բնաիրային օգնության ծրագրի համարը

36.

Օրը, ամիսը, տարեթիվը

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանը

բնաիրային օգնության տրամադրման օրը, ամիսը, տարեթիվը

37.

Օգնող կազմակերպությունը

տվյալ բնաիրային օգնության ծրագիրը

 

38.

Ստորագրությունը

   

39.

Կրթությունը

հայտարարությամբ

1 - նախադպրոցական

2 - տարրական ընդհանուր

3 - հիմնական ընդհանուր

4 - ավագ դպրոց ընդհանուր

5 - հատուկ ընդհանուր

6 - նախնական մասնագիտական

7 - միջին մասնագիտական

8 - բարձրագույն մասնագիտական

9 - հետբուհական մասնագիտական

40.

Հասարակական աշխատանք

   

41.

Փախստականի վկայականի

գրանցման համարը

ճամփորդական փաստաթուղթը

սերիան, համարը

42.

Զբաղվածությունը

աշխատանքային գրքույկ, ստուգման գրքույկ,

տեղեկանք` տեղական ինքնակառավարման մարմնից

«ա» - զբաղված քաղաքացու համարը

«չ» - չզբաղված քաղաքացու համարը

43-րդ սյունակի

1-ին տողը,

43-րդ սյունակի 2-րդ տողը

Ընտանիքի տվյալը

հարցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե և տեղեկանք անասնաբույժից` ընտանիքի տնօրինած անասնատեսակի և դրա քանակի մասին

43.1. հողօգտագործումից ստացվող եկամտի չափը

43.2. անասնապահությունից
ստացվող եկամտի չափը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի

N 145-Ն որոշման

N 5 հավելվածով սահմանված կարգով

43-րդ սյունակի

3-րդ տողը

Ընտանիքի տվյալը

բնական գազի աբոնենտային գրքույկը

բնական գազի աբոնենտային գրքույկի համարը

43-րդ սյունակի 4-րդ տողը

Ընտանիքի տվյալը

էլեկտրաէներգիայի վարձի վճարման գրքույկը

էլեկտրաէներգիայի աբոնենտային գրքույկի համարը

44.

Փաստագրման կամ փոփոխության ժամկետը

փաստաթղթերը

ներկայացնելու ժամկետը

օրը, ամիսը, տարեթիվը

45.

Կենսաթոշակառուի աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցը

տեղեկանք` աշխատավայրից

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի
N 145-Ն որոշման

N 3 հավելվածի 23-26-րդ կետերով սահմանված կարգով

46.

Կենսաթոշակի վկայականի համարը

կենսաթոշակ նշանակող մարմնի տված տեղեկանքը կամ առցանց ստացված տվյալը

կենսաթոշակի վկայականի համարը

47.

Երկրորդ կենսաթոշակի վկայականի համարը

երկրորդ կենսաթոշակ նշանակող մարմնի տված տեղեկանքը կամ առցանց ստացված տվյալը

կենսաթոշակի վկայականի համարը

48.

Հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոցիալական քարտի) համարը

հանրային ծառայությունների համարանիշը (նույնականացման քարտը կամ սոցիալական ապահովության քարտը)

հանրային ծառայությունների համարանիշը

49.

Դպրոցի կամ մանկապարտեզի գտնվելու վայրը, տեսակը և համարը

հայտարարությամբ

«Դ» - դպրոց

«Ք» - քոլեջ

«Վ» - վարժարան

«Գ» - խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն

«Մ» - մանկապարտեզ

Նշված ծածկագիր տառերից հետո ամրագրվում է համապատասխան հաստատության համարը։

50.

Առաջին եռամսյակի եկամուտը

տեղեկանք` աշխատավայրից

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 3 հավելվածի 23-26-րդ կետերով սահմանված կարգով

51.

Երկրորդ եռամսյակի եկամուտը

տեղեկանք` աշխատավայրից

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 3 հավելվածի 23-26-րդ կետերով սահմանված կարգով

52.

Երրորդ եռամսյակի եկամուտը

տեղեկանք` աշխատավայրից

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 3 հավելվածի 23-26-րդ կետերով սահմանված կարգով

53.

Չորրորդ եռամսյակի եկամուտը

տեղեկանք` աշխատավայրից

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

N 3 հավելվածի 23-26-րդ կետերով սահմանված կարգով

Ձև N 5

Ձ ԵՎ

 

միայնակ ՉԱՇԽԱՏՈՂ կենսաթոշակառուի դիմում-հայտարարության

 

(դիմումի երեսի կողմը)

 

_________________________________________________________________

(սոցիալական ծառայության տարածքային մարմնի ղեկավար)

Քաղաքացի________________________________________________________ - ից

Բնակության վայրը___________________________________________________

Անձնագրի սերիան ___________N ____________ տրված ______________________

հեռախոսահամարը ____________________

 

Դ ի մ ու մ

 

Խնդրում եմ ինձ հաշվառել ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում` որպես______________________________________________________________

 (լրացնում է անձամբ միայնակ կենսաթոշակառուն)

___________________

(ստորագրությունը)

_____ ____________20 թ.

 

(դիմումի դարձերեսը)

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Հայտնում եմ, որ ես միայնակ կենսաթոշակառու եմ, չեմ աշխատում և _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(ազատ շարադրանքով լրացնում է աշխատունակ չափահաս տղա, աղջիկ, ծնողներ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ խնամողներ չունենալու մասին)

 

Ինձ տեղյակ է պահված, որ կեղծ հայտարարություն տալու դեպքում կզրկվեմ ընտանեկան նպաստ և մարդասիրական օգնություն ստանալու իրավունքից:

Պարտավորվում եմ ընտանիքիս կազմի փոփոխության կամ պետության լրիվ խնամքին անցնելու դեպքում մեկամսյա ժամկետում տեղյակ պահել սոցիալական ծառայության տարածքային մարմնին:

 

___________________

(ստորագրությունը)

_____ ____________20 թ.

 

Ձև N 6

 

Նշումներ գործի թերթերի մասին

 

________________

(գործի թերթերի թիվը)

________________

(ամսաթիվը)

________________

(ստորագրությունը)

________________

(գործի թերթերի թիվը)

________________

(ամսաթիվը)

________________

(ստորագրությունը)

______________

(գործի թերթերի թիվը)

______________

(ամսաթիվը)

______________

(ստորագրությունը)

 

________________

(գործի թերթերի քանակը)

________________

(ամսաթիվը)

________________

(ստորագրությունը)

________________

(գործի թերթերի քանակը)

________________

(ամսաթիվը)

________________

(ստորագրությունը)

______________

(գործի թերթերի քանակը)

______________

(ամսաթիվը)

______________

(ստորագրությունը)

 

Նշումներ հաշվառման վերցնելու և հաշվառումից հանելու մասին

 

Հաշվառումից հանել _______

(ամսաթիվը)

______________________

(հիմքը)

Նպաստը _____________

(չափը)

Վճարված է մինչև _________

(ամսաթիվը)

Կ. Տ.

_____________________

(ստորագրությունը)

Հաշվառել ______________

(ամսաթիվը)

 _____________________

(հիմքը)

Նպաստը _____________

(չափը)

Նշանակել ____________

(ամսաթիվը)

Կ. Տ.

____________________

(ստորագրությունը)

ՀՀ __________________ մարզ

______________ սոցիալական ծառայությունների

տարածքային մարմին

 

տարածքային մարմնի ծածկագիրը

Սոցիալական գործ

 

 

Սոցիալական անձնագրի համարը __

Բնակության վայրը ________________

Վճարող կազմակերպության բաժանմունքի ինդեքսը ___________

 

Հեռախոսահամարը _______________

 

Նպաստը նշանակված է`

1. _________ _____ _________20 թ-ից

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

2. _________ _____ _________20 թ-ից

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

3. _________ _____ _________20 թ-ից

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

4. _________ _____ _________20 թ-ից

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

5. _________ _____ _________20 թ-ից

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 6. _________ _____ _________20 թ-ից

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

 

Ձև N 7

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

սոցիալական ծառայություններ տրամադրող ________________ տարածքային մարմնին տրամադրած` Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններից ԵՎ այլ պետական մարմիններից ստացված տվյալների կիրառման մասին

 

Տրամադրված տեղեկությունների տեսակը

Ցուցակում ընդգրկված ընտանիքների

թիվը

Զրոյացված են

Չեն զրոյացվել

Ծանոթա-

գրություն

(չունեն)

նպաստառու

ոչ

նպաստառու

նպաստառու

ոչ

նպաս-տառու

Անձնական օգտագործման ավտոմեքենա

           

Անհատ ձեռնարկատեր

           

Ձեռնարկատիրական գործունեություն

           

Ամուսնություն

           

Ամուսնալուծություն

           

Մահացած

           

Մաքսային

           

Էլեկտրաէներգիա

           

Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներ

           

Ընդամենը

           

 

Սոցիալական ծառայություններ

տրամադրող տարածքային

մարմնի ղեկավար

_____________

(ստորագրությունը)

________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

 

____ ______________ 20 թ.

   

Ձև N 8

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

բնակության վայրը փոխող ընտանիքի ընտանեկան կամ սոցիաԼԱկան նպաստ կամ հրատապ օգնություն ստանալու մասին

 

Տրվում է

___________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

___________________________

(բնակության վայրը)

սոցիալական անձնագիրը _________, որ ընտանիքը լրիվ կազմով

_________________________

(ընտանիքի անդամների թիվը)

որից ________ -ը 18 տարին չլրացած երեխաներ, _______________ տարածքային կենտրոնի կողմից

տրվել է ______________________________________________________________ և ստացել է

(սոցիալական անձնագրի դուրսգրման պատճառը)

ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ________________________________________ դրամ`

(նշել բառերով)

մինչև 20_ _թ. ___________________________________________________ ամիսը ներառյալ,

 (նշել բառերով)

հրատապ օգնություն _______________________________________________________ դրամ`

(նշել բառերով)

մինչև 20_ _թ. ______________________ ամիսը ներառյալ:

(նշել բառերով)

Նոր բնակության վայրում ենթակա է վճարման ____________________________

(նշել բառերով)

ամիսների համար______________________________ դրամի չափով:

                     (նշել բառերով)

Ենթակա չէ վճարման ___________________________________ ամիսը (ամիսները):

(նշել բառերով)

Սոցիալական ծառայությունների

տարածքային մարմնի ղեկավար

______________

(ստորագրությունը)

_____________________

(անունը, ազգանունը)

   

Սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմնի աշխատող

______________

(ստորագրությունը)

_______________________

(անունը, ազգանունը)

____ _________________ 20_ _ թ.

Կ. Տ.

 
   

Ես` ______________________________________ , 

(քաղաքացու անունը, հայրանունը, ազգանունը)

20 թ.___ ին ստացա տեղեկանքը և

տեղեկացված եմ, որ 21 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև ___ _________ 20___ թ. նոր բնակության վայրի սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում չհաշվառվելու դեպքում իմ ընտանիքին` նախկին բնակության վայրի սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի նշանակած և չվճարած ընտանեկան նպաստը կամ միանվագ դրամական օգնությունը չեմ կարող ստանալ:

___________________

(ստորագրությունը)

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ` ԸՍՏ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ

 

Մարզը

Բնակավայրը

Kտ գործակցի արժեքը

Արագածոտն

քաղ. Թալին

1,03

քաղ. Ապարան

1,03

Ծաղկահովիտ

1,03

Գառնահովիտ

1,03

Ոսկետափ

1,03

Արարատ

Զանգակատուն

1,05

Երասխ

1,05

Սևակավան

1,05

Արմավիր

Բագարան

1,05

Երվանդաշատ

1,05

Լեռնագոգ

1,05

Բաղրամյան

1,03

Դալարիկ

1,03

Մյասնիկյան

1,03

Շենիկ

1,03

Արգինա

1,03

Կողբավան

1,03

Տալվորիկ

1,03

Արտամետ

1,03

Արևադաշտ

1,03

Վանանդ

1,03

Լուկաշին

1,03

Քարակերտ

1,03

Գեղարքունիք

քաղ. Գավառ

1,03

քաղ. Ճամբարակ

1,03

քաղ. Մարտունի

1,03

քաղ. Սևան

1,03

քաղ. Վարդենիս

1,03

Մադինա

1,03

Արտանիշ

1,05

Թթուջուր

1,05

Ջիլ

1,05

Վահան

1,05

Գագարին

1,05

Լոռի

քաղ. Վանաձոր

1,03

քաղ. Ալավերդի

1,03

քաղ. Ախթալա

1,03

քաղ. Թումանյան

1,03

քաղ. Շամլուղ

1,03

քաղ. Տաշիր

1,03

քաղ. Սպիտակ

1,03

քաղ. Ստեփանավան

1,03

Բազում

1,05

Գուգարք

1,05

Եղեգնուտ

1,05

Լեռնապատ

1,05

Գեղասար

1,05

Սարահարթ

1,05

Շենավան

1,05

Ջիլիզա

1,05

Պաղաղբյուր

1,05

Ապավեն

1,05

Սարալանջ

1,05

Խնկոյան

1,05

Նոր Խաչակապ

1,05

Ջրաշեն

1,05

Լեռնավան

1,05

Ղուրսալ

1,05

Կաթնաջուր

1,05

Քարաձոր

1,05

Սարամեջ

1,05

Լեռնանցք

1,05

Արևաշող

1,05

Գոգավան

1,05

Գոգարան

1,05

Հարթագյուղ

1,05

Լուսաղբյուր

1,05

Մեծ Պառնի

1,05

Ծաղկաբեր

1,05

Շիրակամուտ

1,05

Կոտայք

քաղ. Հրազդան

1,03

քաղ. Բյուրեղավան

1,03

քաղ. Եղվարդ

1,03

քաղ. Նոր Հաճն

1,03

քաղ. Չարենցավան

1,03

Շիրակ

քաղ. Գյումրի

1,03

քաղ. Մարալիկ

1,03

քաղ. Արթիկ

1,03

Աշոցք

1,03

Բաշգյուղ

1,03

Կաքավասար

1,03

Սարապատ

1,03

Մեծ Սարիար

1,03

Փոքր Սարիար

1,03

Սարագյուղ

1,03

Սալուտ

1,03

Ձորաշեն

1,03

Պեմզաշեն

1,03

Ախուրյան

1,03

Ջաջուռ

1,03

Անիպեմզա

1,03

Անի կայարան

1,05

Ամասիա

1,05

Ջրաձոր

1,05

Շաղիկ

1,05

Ծաղկուտ

1,05

Հովտուն

1,05

Բանդիվան

1,05

Սյունիք

քաղ. Մեղրի

1,05

քաղ. Ագարակ

1,05

քաղ. Կապան

1.03

քաղ. Գորիս

1.03

քաղ. Դաստակերտ

1.03

քաղ. Սիսիան

1.03

քաղ. Քաջարան

1.03

Շաղատ

1,05

Մուցք

1,05

Ագարակ

1,05

Նյուվադի

1,05

Շվանիձոր

1,05

Ալդարա

1,05

Կարճևան

1,05

Կուրիս

1,05

Գուդեմնիս

1,05

Լեհվազ

1,05

Վարդանիձոր

1,05

Լիճք

1,05

Տաշտուն

1,05

Վահրավար

1,05

Բարձրավան

1,05

Խնածախ

1,05

Խնձորեսկ

1,05

Խոզնավար

1,05

Կոռնիձոր

1,05

Հարթաշեն

1,05

Վաղատուր

1,05

Ներքին Խնձորեսկ

1,05

Տեղ

1,05

Շուռնուխ

1,05

Արավուս

1,05

Քարահունջ

1,05

Քարաշեն

1,05

Որոտան (Գորիսի շրջ.)

1,05

Կաղնուտ

1,05

Ուժանիս

1,05

Եղվարդ

1,05

Ագարակ

1,05

Սյունիք

1,05

Վերին Խոտանան

1,05

Շիշկերտ

1,05

Դիցմայրի

1,05

Ներքին Գյոդակլու

1,05

Խորձոր

1,05

Արզնակ (Սզնուտ)

1,05

Գեղանուշ

1,05

Ճակատեն

1,05

Սրաշեն

1,05

Արծվանիկ

1,05

Վերին Գյոդակլու

1,05

Շիկահող

1,05

Ծավ

1,05

Ներքին Հանդ

1,05

Խդրանց

1,05

Տանձավեր

1,05

Աղվանի

1,05

Դավիթ Բեկ

1,05

Առաջաձոր

1,05

գ. Քաջարան

1,05

Վայոց ձոր

քաղ. Եղեգնաձոր

1,03

քաղ. Ջերմուկ

1,03

քաղ. Վայք

1,03

Խաչիկ

1,05

Բարձրունի

1,05

Խնձորուտ

1,05

Նոր Ազնաբերդ

1,05

Սերս

1,05

Ելփին

1,05

Չիվա

1,05

Տավուշ

քաղ. Բերդ

1,03

քաղ. Իջևան

1,03

քաղ. Դիլիջան

1,03

քաղ. Նոյեմբերյան

1,03

Վերին Կարմիր աղբյուր

1,05

Չինչին

1,05

Վարագավան

1,05

Պառավաքար

1,05

Չինարի

1,05

Ներքին Կարմիր աղբյուր

1,05

Նորաշեն

1,05

Մոսեսգեղ

1,05

Նավուր

1,05

Ծաղկավան

1,05

Թովուզ

1,05

Իծաքար

1,05

Արծվաբերդ

1,05

Այգեպար

1,05

Այգեձոր

1,05

Չորաթան

1,05

Բերդավան

1,05

Կողբ

1,05

Բարեկամավան

1,05

Դովեղ

1,05

Կոթի

1,05

Բաղանիս

1,05

Ոսկեպար

1,05

Ոսկեվան

1,05

Կայան

1,05

Կիրանց

1,05

Այգեհովիտ

1,05

Ծաղկավան

1,05

Բերքաբեր

1,05

Աչաջուր

1,05

Վազաշեն

1,05

Դիտավան

1,05

Սարիգյուղ

1,05

Սևքար

1,05

Արծվաբերդ

1,05

Ջուջևան

1,05

Դեղձավան

1,05

Աճարկուտ

1,05

Ակնաղբյուր

1,05

Լուսաձոր

1,05

Խաշթառակ

1,05

Ազատամուտ

1,05

Լուսահովիտ

1,05

Հայաստանի Հանրապետության մյուս բնակավայրերում Kտ-ն հավասար է 1,0-ի:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՏԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ

 

1. Ընտանիքի` անասնապահությունից ստացվող եկամուտը հաշվարկվում է ընտանիքի տնօրինած անասնատեսակի և դրա քանակի մասին դիմողի դիմում-հայտարարագրում և համայնքում անասնահամաճարակային միջոցառումներ իրականացնող անասնաբույժի կամ համայնքի անասնաբուժական ծառայություն իրականացնող անձի (այսուհետ` անասնաբույժ) կողմից քաղաքացուն տրամադրված տեղեկանքում` համաձայն ձևի, առկա տվյալների հիման վրա: Ընդ որում, քաղաքային բնակավայրերի բազմաբնակարան շենքերում բնակվող` որևէ անասնատեսակ չտնօրինող ընտանիքը դրա մասին հայտնում է (հայտարարություն է տալիս)` նշում կատարելով տեղեկանք-հայտարարագրի համապատասխան բաժնում:

2. Անասնաբույժը տրամադրվող տեղեկանքում ներառում է տեղեկանքի տրամադրման օրվա դրությամբ տվյալ ընտանիքի կողմից տնօրինվող անասնատեսակները և դրանց քանակը:

3. Անասնաբույժը հաշվառում է իր տրամադրած տեղեկանքները` ըստ ընտանիքների և տեղեկանքների տրամադրման ժամկետի: Տեղեկանքի տրամադրման ամսվան հաջորդող 12 ամսվա ընթացքում տվյալ ընտանիքի կողմից ներկայացված անասնագլխաքանակի շարժի մասին տեղեկատվությունն անասնաբույժը պաշտոնապես տրամադրում է համապատասխան տարածքային կենտրոնին` ներկայացված տեղեկատվությունը հաշվառելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4. Եթե ընտանիքը տնօրինում է մեկ անասնատեսակ, ապա անասնապահությունից ընտանիքների ստացվող եկամուտն ընտանիքի միջին ամսական ամբողջական եկամտի մեջ չի հաշվարկվում, եթե ընտանիքը տնօրինում է մինչև՝

1) 1 կով, կամ՝

2) 1 այլ սեռահասակային խմբերի տավար, կամ՝

3) 1 գոմշամատակ, կամ՝

4) 1 խոզամայր (խոճկորներով), կամ՝

5) 3 այլ սեռահասակային խմբերի խոզեր, կամ՝

6) 4 ոչխար (կամ այծ), կամ՝

7) 36 հավ, կամ՝

8) 37 բադ (կամ սագ), կամ՝

9) 1 ջայլամ, կամ՝

10) 18 հնդկահավ, կամ՝

11) 13 մեղվաընտանիք:

5. Եթե ընտանիքը տնօրինում է մեկից ավելի անասնատեսակ կամ սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված անասնագլխաքանակից ավելի, ապա անասնապահությունից ընտանիքի ստացվող ամսական եկամուտը հաշվարկվում է համաձայն աղյուսակի` 150000 դրամը գերազանցող գումարի մեկ տասներկուերորդի (1/12-ի) չափով:

Աղյուսակ

NN
ը/կ

Անասնատեսակը

Տարեկան
եկամուտը
(դրամ)

1.

Կով

120000

2.

Այլ սեռահասակային խմբերի տավար

90000

3.

Գոմշամատակ

150000

4.

Խոզամայր (խոճկորներով)

90000

5.

Այլ սեռահասակային խմբերի խոզեր

32500

6.

Ոչխար, այծ

30000

7.

Հավ

3300

8.

Բադ, սագ

3200

9.

Ջայլամ

120000

10.

Հնդկահավ

6650

11.

Մեղվաընտանիք

9000

 

6. Սեփականության կամ վարձակալության իրավունքով մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողից ստացվող եկամտի հաշվարկը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած` Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական և բնակավայրային հողերի կադաստրային զուտ եկամտի չափերի հիման վրա:

7. Ընտանիքի` հողօգտագործումից ստացվող եկամուտը հաշվարկվում է ընտանիքին սեփականության կամ վարձակալության իրավունքով պատկանող՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի հողատեսքի և հողատարածքի մակերեսի մասին դիմողի դիմում-հայտարարագրում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմից առցանց եղանակով ստացած տեղեկանքում առկա տվյալների հիման վրա:

8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմը տեղեկանքում նշում է ընտանիքին (ըստ ընտանիքի անդամների) պատկանող հողատարածքի մակերեսի չափը (ամբողջ հանրապետությունում), գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի հողատեսքը և դրա մեկ հեկտարի կադաստրային զուտ եկամտի չափը:

9. Ընտանիքի միջին ամսական ամբողջական եկամտի մեջ հողօգտագործումից ստացված եկամուտը հաշվարկվում է` օգտագործելով մեկ հեկտար տվյալ գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքի համար կադաստրային զուտ եկամտի չափը, սեփականության կամ վարձակալության իրավունքով օգտագործվող հողատարածքի մակերեսը` մեկ տասներկուերորդի (1/12-ի) չափով:

10. Սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված հաշվարկով ստացված տարեկան եկամտից հանվում է հողի հարկի կամ վարձավճարի չափը, որը դիմողը լրացնում է դիմում-հայտարարագրում:

11. Օրենքով սահմանված կարգով հողի հարկից ազատված ընտանիքների համար հողօգտագործումից ստացվող եկամուտը չի հաշվարկվում` հողի հարկից ազատված լինելու ժամանակահատվածում:

12. Անասնապահությունից և հողօգտագործումից ստացվող եկամուտ չի հաշվարկվում Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի, Այգեձոր, Այգեպար, Պառավաքար, Ներքին Կարմիր աղբյուր, Մոսեսգեղ, Կայան, Վազաշեն, Այգեհովիտ, Ազատամուտ, Սարիգյուղ, Բերքաբեր, Ծաղկավան, Կիրանց, Բերդավան, Դովեղ, Բարեկամավան, Կոթի, Ոսկեվան, Ոսկեպար, Բաղանիս, Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի, Խնձորուտ, Խաչիկ, Նոր Ազնաբերդ և Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ, Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան, Ջիլ, Թթուջուր և Արտանիշ բնակավայրերում բնակվող ընտանիքների համար:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

Ձև

 

Խնդրվում է լրացնել ընթեռնելի ձեռագրով

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ընտանիքի տնօրինած անասնատեսակի ԵՎ դրա քանակի մասին

 

Բնակության վայրը  

_____________________________________ __________________
   (մարզը, համայնքը, փողոցը շենքը, տունը, բնակարանը) (ընտանիքի անդամների թիվը)

NN
ը/կ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

Ազգակցական կապը

 

Համաձայն եմ տեղեկանքում հայտարարագրված տվյալների հետ
(ստորագրությունը)

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

 

Դիմող_______________________________________________ _______ 20 թ.

   (ազգանունը, անունը, հայրանունը)   (ստորագրությունը)

 

 Տարածքային մարմնի աշխատող _________________________ ___________________

   (ազգանունը, անունը, հայրանունը)   (ստորագրությունը)
______________ 20__թ.

 

Լրացվում է համայնքի անասնաբույժի կողմից:

Հիշեցում. Անասնաբուժական ծառայություն իրականացնող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք ոչ հավաստի տեղեկություններ տրամադրելու դեպքում պատասխանատվություն են կրում օրենքով սահմանված կարգով:

 

Տեղեկանք N

NN
ը/կ

Ընտանիքի տնօրինած անասնատեսակը

 Քանակը (թվերով և բառերով)

1.

Կով

 

2.

Այլ սեռահասակային խմբերի տավար

 

3.

Գոմշամատակ

 

4.

Խոզամայր (խոճկորներով)

 

5.

Այլ սեռահասակային խմբերի խոզեր

 

6.

Ոչխար, այծ

 

7.

Հավ

 

8.

Բադ, սագ

 

9.

Ջայլամ

 

10.

Հնդկահավ

 

11.

Մեղվաընտանիք

 

 

________________ անասնաբույժ` __________________________________________ _____________

  (համայնքի անվանումը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը, անձնագրի համարը, ում կողմից է տրվել) (ստորագրությունը)
_______ ______________________________ 20__թ.:

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ, ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ, ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի (այսուհետ` գնահատման համակարգ) տեղեկատվական բազան Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական բնակվող անձանց (այսուհետ` քաղաքացի) անհատական տվյալների միասնական տեղեկատվական շտեմարանի (այսուհետ` սոցիալական բանկ) մաս է կազմում:

2. Սոցիալական բանկը բաղկացած է հետևյալ տեղեկատվական բազաներից`

1) էլեկտրոնային կենսաթոշակի տեղեկատվական համակարգի տվյալների շտեմարան.

2) անձնավորված հաշվառման համակարգի տեղեկատվական շտեմարան.

3) ընտանիքների անապահովության գնահատման տեղեկատվական համակարգի տվյալների շտեմարան.

4) երեխաների ծննդյան միանվագ և մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստների տեղեկատվական համակարգի տվյալների շտեմարան.

5) Հայաստանի Հանրապետության զբաղվածության ոլորտի գործառույթներ իրականացնող «Գործ» տեղեկատվական համակարգի տվյալների շտեմարան.

6) «ՎՏԲ-Հայաստան» բանկում որպես նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկի ավանդատուների ավանդների փոխհատուցման տեղեկատվական շտեմարան.

7) հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական շտեմարան.

8) կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների հաշվառման տեղեկատվական շտեմարան.

9) պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական շտեմարան.

10) սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների հաշվառման տեղեկատվական շտեմարան.

11) բարեգործական ծրագրերի հաշվառման տեղեկատվական շտեմարան:

3. Սոցիալական բանկում ներառվում են Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններում և այլ պետական մարմիններում, ինչպես նաև կազմակերպություններում առկա տեղեկատվական բազաների (հարակից բազաներ) այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքացիների սոցիալական իրավունքի իրացման համար:

4. Սոցիալական բանկում ներառվում են ստորև նշված հարակից բազաներում առկա տվյալները`

1) Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության տեխնիկական զննություն անցած անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների և դրանց փոխադրամիջոցների սեփականատերերի մասին.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության`

ա. բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված անձանց

բ. անձնական օգտագործման փոխադրամիջոցների մասին.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային վճարներ կատարած անձանց մասին.

4) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի`

ա. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում գրանցված անձանց մասին,

բ. իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված իրավաբանական անձանց մասին.

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում հողի սեփականատերերի, հողը վարձակալողների մասին, անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ կատարած անձանց մասին:

5. Սույն կարգի 2-րդ և 4-րդ կետերում նշված տեղեկատվական բազաների թվարկումն սպառիչ չէ:

6. Սոցիալական բանկում տվյալները մշակվում են և պաշտպանվում «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

7. Սոցիալական բանկում առկա հարակից բազաների տվյալները և գնահատման համակարգի տվյալները փոխանակվում են համապատասխան տեղեկատվական բազաների միջև` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 7 հավելվածի:

8. Գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքների տվյալները մշակվում են ընտանիքներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում սոցիալական աջակցություն տրամադրելու որոշում ընդունելու նպատակով:

9. Գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազան ստեղծվում է ընտանիքի սոցիալական անձնագրում ամրագրված` ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին և ընտանիքին վերաբերող սոցիալ-տնտեսական պայմանների մասին տվյալների մուտքագրման միջոցով:

10. Գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազան բաղկացած է կենտրոնական տեղեկատվական բազայից և դրա բաղկացուցիչ մասերից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններում (այսուհետ` տարածքային կենտրոն) ձևավորված տեղական տեղեկատվական բազաներից:

11. Գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազան տնօրինում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, կենտրոնական տեղեկատվական բազան սոցիալական բանկը շահագործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընտրված կազմակերպությունը, իսկ տեղական տեղեկատվական բազաները շահագործում են տարածքային կենտրոնները:

12. Գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալների հիման վրա ստացված տեղեկատվությունը տեղակայվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքէջում՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանով հաստատված ձևաչափով:

13. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքէջում տեղակայված տեղեկատվական բազան հասանելի է քաղաքացուն` իր տվյալների մասով:

14. Տեղական տեղեկատվական բազան կազմված է գնահատման համակարգում հաշվառված (փաստագրված) և տվյալ տարածքային կենտրոնի սպասարկման տարածքում բնակվող ընտանիքների և նրանց անդամների տվյալներից:

15. Գնահատման համակարգում հաշվառված և նախորդ 12 ամիսների ընթացքում չփաստագրված ընտանիքների կազմի և պայմանների մասին տվյալները պահպանվում են գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում` անժամկետ:

16. Գնահատման համակարգի կենտրոնական, տեղական տեղեկատվական բազաներ և սոցիալական բանկ մուտքի թույլտվություն ունի այն շահագործող անձնակազմը:

17. Կենտրոնական, տեղական տեղեկատվական բազաները և սոցիալական բանկը շահագործող անձնակազմի յուրաքանչյուր աշխատող ունի տեղեկատվական բազայի հետ աշխատանքի իր ծածկագիրը, նշանաբանը և կարգը, որոնցով որոշվում են յուրաքանչյուրի տեղեկատվական բազա մուտքի, անհատական տվյալների պաշտպանության և տեղեկատվական բազայի շահագործման համար լիազորությունների իր շրջանակները:

18. Տարածքային կենտրոնի յուրաքանչյուր աշխատող տարածքային կենտրոնի ղեկավարի կարգադրությամբ կատարում է իրեն ամրակցված սպասարկման որոշակի տարածքի ընտանիքների հաշվառումը (փաստագրումը) և նրանց տվյալների տեղեկատվական բազայի սպասարկումը, նրանց անհատական տվյալների, դրանց փոփոխությունների, սոցիալական աջակցության հատկացման համար իրավունքի ծրագրային որոշումը:

19. Տարածքային կենտրոնի աշխատողն իր ծածկագրով և նշանաբանով մուտք ունի միայն իր սպասարկման տարածքի տեղեկատվական բազա:

20. Տարածքային կենտրոնի աշխատողի ծածկագիրը և նշանաբանը գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում լրացնում է ամբողջ տեղական տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողը` ապահովելով յուրաքանչյուր աշխատողի կողմից իր ծածկագրի գաղտնի մուտքագրումը:

21. Տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողի պարտականություններն ամրացվում են տարածքային կենտրոնի աշխատողներից մեկին` տարածքային կենտրոնի ղեկավարի կարգադրությամբ:

22. Տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողն ապահովում է տվյալների տեղական տեղեկատվական բազայի ամբողջականության պահպանումը, իրականացնում տեղեկատվական բազայի սպասարկման բոլոր գործառույթները` բազայի սպասարկում, բառարանների կազմում, նշանաբանների փոփոխություն, տվյալ տեղական տեղեկատվական բազայում անձի կրկնակի հաշվառման հայտնաբերում, տեղափոխված ընտանիքի սոցիալական անձնագրի համարի մուտքագրում, նպաստ վճարող մարմնի աշխատողի երթուղիների մուտքագրում, ժամկետանց սոցիալական խմբերի հեռացում, ընտանիքի անապահովության միավորի հաշվարկ, ռեեստրների մուտքագրում, հաշվետվության կազմում:

23. Տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողն ապահովում է տարածքային կենտրոնի և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, ի դեմս կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպության, միջև տվյալների` միմյանց փոխանցումը:

24. Տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է տարածքային կենտրոնի մեկ այլ աշխատող, որի վրա պատասխանատու աշխատողի լիազորությունները դրվում են տարածքային կենտրոնի պետի կարգադրությամբ (հրամանով): Փոխարինող պատասխանատու աշխատողը տեղական տեղեկատվական բազայում աշխատում է հիմնական պատասխանատու աշխատողի նշանաբանով, սակայն իր ծածկագրով: Ծածկագրի գաղտնի փոփոխությունն ապահովում է հիմնական պատասխանատու աշխատողը: Ծածկագրի փոփոխության հանգամանքը, տեղական տեղեկատվական բազայի և փաստաթղթերի հանձնում-ընդունումն արձանագրվում են, որն ստորագրում են պատասխանատու աշխատողը և նրան փոխարինող համապատասխան աշխատողը:

25. Տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողի անսպասելի բացակայության դեպքում նրան փոխարինող տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողի տեղական տեղեկատվական բազա մուտքի թույլտվությունն ապահովում է կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպության աշխատողը: Տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողի աշխատանքի վերադարձի ժամանակ հանձնում-ընդունումը կատարվում է սույն կարգով:

26. Տարածքային կենտրոնի աշխատողներից մեկի բացակայության ընթացքում նրան փոխարինում է տարածքային կենտրոնի այլ աշխատող, որին այդ լիազորությունները փոխանցվում են տարածքային կենտրոնի ղեկավարի կարգադրությամբ (հրամանով): Փոխարինող աշխատողն աշխատում է տեղական տեղեկատվական բազայում հիմնական աշխատողի նշանաբանով, սակայն իր ծածկագրով, որի գաղտնի մուտքագրումը տեղական տեղեկատվական բազա ապահովում է տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողը: Ծածկագրի փոփոխության հանգամանքը և տեղական տեղեկատվական բազայի համապատասխան փաստաթղթերի հանձնում-ընդունումն արձանագրվում է, որն ստորագրում են 2 աշխատողները: Աշխատողի անսպասելի բացակայության դեպքում արձանագրությունն ստորագրում են տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողն ու նրան փոխարինող աշխատողը:

27. Տարածքային կենտրոնի աշխատողի աշխատանքի վերադարձի ժամանակ հանձնում-ընդունումը կատարվում է սույն կարգի 26-րդ կետում նշված ընթացակարգով:

28. Գնահատման համակարգի տեղական տեղեկատվական բազայի շահագործման անվտանգ պայմաններն ապահովում է մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարը կամ Երևան քաղաքի վարչական շրջանի ղեկավարը, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի, Ջերմուկի քաղաքային համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի քարտուղարները:

29. Գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայի պաշտպանության մաթեմատիկական ծրագրային ապահովումն իրականացնում է կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպությունը:

 

II. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ

 

30. Տեղական տեղեկատվական բազայում ընտանիքի կազմում և պայմաններում տեղի ունեցած փոփոխություններն ամրագրվում են դրա մասին փաստաթղթերը ներկայացնելուց անմիջապես հետո` մեկօրյա ժամկետում:

31. Ընտանիքի որևէ անդամի սոցիալական խմբի ժամկետը լրանալու դեպքում տվյալ սոցիալական խմբի, դրանով պայմանավորված եկամտի չափի հանումը և սոցիալական խմբի փոփոխումը կատարվում են տվյալ ամսվա ընթացքում մաթեմատիկական ծրագրային եղանակով:

32. Հաշմանդամության խմբի ժամկետի երկարացման վերաբերյալ տվյալ փոփոխության ամրագրումը կատարվում է ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկի կողմից փաստաթուղթ ներկայացվելու դեպքում: Եթե այն ներկայացվում է ժամկետի լրացման օրվանից 3 ամսվա ընթացքում, ապա, անկախ հաշմանդամության խմբից, ժամկետը վերականգնվում է նախորդ ժամկետի լրացման ամսաթվից սկսած, իսկ եկամուտը ներկայացված փաստաթղթում ամրագրված տվյալին համապատասխան:

33. Եթե ընտանիքի հղի անդամի հղիության ժամկետը լրանում է և 2 ամսվա ընթացքում ներկայացվում է երեխայի ծննդյան վկայականը, ապա դրա արդյունքում ձեռք բերված անապահովության միավորը վերականգնվում է ընտանիքի հղի անդամի հղիության ժամկետի լրացման ամսաթվից սկսած:

34. Կենտրոնական տեղեկատվական բազան թարմացվում է ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ, տարածքային կենտրոնների տրամադրած արդիականացված տեղեկատվական բազաների միջոցով` մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 8-ը:

35. Կենտրոնական տեղեկատվական բազայում իրականացվում են`

1) համադրումներ ընտանիքների կամ նրանց անդամների կրկնակի հաշվառումները հայտնաբերելու նպատակով` ամբողջ կենտրոնական տեղեկատվական բազայում.

2) տարբեր նախարարություններից և պետական այլ մարմիններից, ինչպես նաև կազմակերպություններից, անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից, ստացված տեղեկատվական հարակից բազաների մշակում և համադրում.

3) ուղղումներ (միայն չափահաս անձանց տվյալների) անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա ամրագրված տվյալներում (ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը)` բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալների հետ համադրման ժամանակ հայտնաբերված անհամապատասխանությունների դեպքում.

4) կենսաթոշակի, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34.1-ին հոդվածով սահմանված պարգևավճարների ամրագրված չափի փոփոխություն` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ դրանց չափի բարձրացման դեպքում` բարձրացման ամսվան հաջորդող ամսվա ընթացքում:

36. Գնահատման համակարգի միջոցով իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկվում են տվյալ ծրագրի համար սահմանված սոցիալական տվյալներ ունեցող և անապահովության սահմանային միավորից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքները:

37. Գնահատման համակարգի տվյալների հիման վրա իրականացվող սոցիալական աջակցության բաշխման ծրագրերում չեն ընդգրկվում (անկախ սույն կարգի 36-րդ կետով նախատեսված պայմանների բավարարումից)`

1) կրկնակի հաշվառված կամ ընտանիքի կրկնակի հաշվառված անդամ ունեցող ընտանիքները՝ մինչև կրկնակի հաշվառումից դուրս գալը.

2) ծրագրի իրականացման պահին նախորդած 12 ամսվա ընթացքում չփաստագրված ընտանիքները:

 

III. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄԸ

 

38. Տարածքային կենտրոնը տեղեկատվական բազայի փոփոխությունները՝ արդիականացված տվյալները, փոխանցում է կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպությանը` առցանց:

39. Տեղական տեղեկատվական բազայում տվյալ ամսվա ընթացքում կատարված փոփոխություններն արխիվացվում են տվյալ ամսվա վերջին օրացուցային օրվա դրությամբ:

40. Կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպությունից ամենամսյա արդիականացված տեղական տեղեկատվական բազաները 15-օրյա ժամկետում փոխանցվում են տարածքային կենտրոններին` առցանց:

41. Հարակից բազաներից ստացված տվյալների և գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալների հետ համադրման արդյունքները կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպությունը փոխանցում է տարածքային կենտրոններին` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով՝ ցուցակների ձևով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ, ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ

 

NN
ը/կ

Նախարարության,
այլ պետական մարմնի, կազմակերպության անվանումը

Բովանդակությունը

Անհրաժեշտ տվյալները

Պարբերականությունը

Ժամկետը

Կրիչը

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից տրամադրվող տվյալի բովանդակությունը

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն

անձնական օգտագործման փոխադրամիջոցներ

դիմելու նախորդ տարում տեխնիկական զննում անցած փոխադրամիջոցի սեփականատիրոջ ազգանունը, անունը, փոխադրամիջոցի մակնիշը, հաշվառման համարանիշը, նույնականացման համարը

յուրաքանչյուր ամիս

հաջորդ
ամսվա 10-ը

առցանց` վեբ ծառայության միջոցով

Սեփականատիրոջ հանրային ծառայությունների համարանիշ

2.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

1. անձնական օգտագործման փոխադրամիջոցներ

2. բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված անձանց մասին

փոխադրամիջոցի սեփականատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձնագրի սերիան, համարը, բնակության վայրը, տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը և մակնիշը, նույնականացման համարը
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի
N 713-Ն որոշման համաձայն

առցանց հարցման համաձայն

առցանց հարցման օրը

առցանց` վեբ ծառայության միջոցով

ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստի իրավունք ունեցող (կամ հավակնող) անձանց անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, հանրային ծառայությունների համարանիշը

3.

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
(համաձայնությամբ)

էլեկտրաէներգիայի անհատ բաժանորդներ

բաժանորդի անունը, հայրանունը, ազգանունը, բնակության վայրը, անձնագրի սերիան, համարը, բաժանորդի քարտի համարը, էլեկտրաէներգիայի սպառման ամսական չափը, սոցիալական ապահովության քարտի համարը

տարեկան մեկ անգամ, տվյալ տարվա (6-րդ, 7-րդ և 8-րդ ամիսների) ծախսը

սեպտեմբերի 25-ը

մագնիսական կրիչով

 

4.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

մաքսային վճարներ

անունը, հայրանունը, ազգանունը, բնակության վայրը, անձնագրի սերիան, համարը և մաքսային վճարների չափը, սոցիալական ապահովության քարտի համարը

յուրաքանչյուր
ամիս

հաջորդ ամսվա 25-ը

էլեկտրոնային փոստով, իսկ 2014 թվականի հոկտեմբերից` առցանց` վեբ ծառայության միջոցով

 

5.

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցման գործակալություն

մահացածի, ծնվածի,
նորածնի ծնողների տվյալները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի
N 723-Ն որոշման համաձայն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 723-Ն որոշման համաձայն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 723-Ն որոշման համաձայն

առցանց` վեբ ծառայության միջոցով

 

ամուսնալուծվածների տվյալները

հայրության որոշման վկայականի համարը, ամուսնալուծության վկայականի համարը, ամուսնալուծության օրը, ամիսը, տարեթիվը

առցանց հարցման հանաձայն

առցանց հարցման օրը

առցանց` վեբ ծառայության միջոցով

 

6.

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

ՍՊԸ

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, գրանցված անդամների անունները, հայրանունները, ազգանունները, բնակության վայրերը, անձնագրերի և վկայականների համարներն ու գրանցման ամսաթվերը, ամիսները, տարեթվերը, հանրային ծառայությունների համարանիշը

յուրաքանչյուր ամիս

հաջորդ ամսվա 10-ը

առցանց` վեբ ծառայության միջոցով

 

ՓԲԸ

ԲԲԸ

ԼՏՀ

ԼՊՀ

վստահության վրա հիմնված ընկերություն

7.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

1. սեփականատիրոջ (համասեփականատե-րերի) մասին տվյալներ

 

 

 

 


2. գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի տվյալներ

 

 

 

 

 

3. գործարքի մասին

1. ֆիզիկական անձ հանդիսացող սեփականատիրոջ (համասեփականա-տերերի) անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները (սերիան և համարը), հանրային ծառայությունների համարանիշը

2. անշարժ գույքի գտնվելու վայրը, հողամասի և շինությունների կադաստրային ծածկագրերը, կադաստրային արժեքները, գյուղատնտեսական հողամասերի կադաստրային զուտ եկամուտի չափը

3. գործարքի տեսակը, պայմանագրի գինը, գործարքից ծագող իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվը

առցանց հարցման հանաձայն

առցանց հարցման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը

առցանց` վեբ ծառայության միջոցով

անշարժ գույքի օտարման գործարքներով սեփականության իրավունք ձեռք բերողների, հողի սեփականատերերի, հողը վարձակալողների հանրային ծառայությունների համարանիշը

Ըստ անհրաժեշտության` Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների, այլ պետական մարմինների, կազմակերպությունների և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջև տվյալները փոխանակվում են համատեղ համաձայնեցված ձևաչափերով:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

 Կ Ա Ր Գ

 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԿԱՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԿԱՄ ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ

 

1. Սույն ակտով կարգավորվում են ընտանեկան կամ սոցիալական (այսուհետ` երկուսը միասին` նպաստ) կամ հրատապ օգնության նշանակման և վճարման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Նպաստի և հրատապ օգնության վճարումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից` համապատասխան սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնին (այսուհետ` տարածքային կենտրոն) այդ նպատակով հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմանում:

3. Նպաստի և հրատապ օգնության համար ֆինանսական միջոցների չափերն ըստ տարածքային կենտրոնների, հաշվի առած ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգով որոշված աղքատ ընտանիքների թիվը, ընտանիքի անապահովության սահմանային մեծության միավորը, ընտանեկան նպաստի բազային մասը և ընտանիքի յուրաքանչյուր անչափահաս (մինչև 18 տարեկան) անդամին տրվող հավելման չափերը, սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

4. Նպաստը նշանակվում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում (այսուհետ՝ գնահատման համակարգ) հաշվառված` (փաստագրված) ընտանիքի անապահովության սահմանային մեծության միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքին` «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված կարգով դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվանից` մինչև նպաստի վճարման դադարեցման հիմքերի առաջացումը:

5. Գնահատման համակարգում հաշվառվելու համար տարածքային կենտրոն ներկայացված դիմում-հայտարարագիրը համարվում է նպաստ կամ հրատապ օգնություն նշանակելու համար տրված դիմում:

6. Տարածքային կենտրոնի աշխատողի կողմից տվյալ ընտանիքի համար կազմված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 3 հավելվածի 42-րդ կետով սահմանված սոցիալական գործը համարվում է նպաստի գործ, որը պահպանում է տարածքային կենտրոնը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

7. Ընտանիքը գնահատման համակարգում հաշվառելու (փաստագրելու), ինչպես նաև դրանից հետո ընտանիքի անապահովության միավորի փոփոխության դեպքերում, որը հանգեցնում է տվյալ ընտանիքի ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստի իրավունք ձեռք բերելուն կամ իրավունքը կորցնելուն կամ ընտանեկան նպաստի չափի կամ նպաստի տեսակի փոփոխության, տարածքային կենտրոնի տվյալ տարածքն սպասարկող աշխատողը տպում է տեղեկատվական բազայում ձևավորված` տվյալ ընտանիքի սոցիալական անձնագրի առաջին էջը, որը պահպանվում է սոցիալական գործում:

8. Տարածքային կենտրոնի տվյալ տարածքն սպասարկող աշխատողը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 3 հավելվածի 47-րդ կետով սահմանված տնային այցելության արձանագրությունը` եզրակացության ու նպաստ նշանակելու կամ մերժելու առաջարկության հետ միասին, ներկայացնում է տարածքային կենտրոնի ղեկավարին, որը բաժնի պետի կամ գլխավոր մասնագետի առաջարկության հիման վրա ընդունում է որոշում տվյալ ընտանիքին նպաստ նշանակելու մասին:

9. Նպաստ նշանակելու կամ մերժելու որոշման մասին դիմողն իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) պաշտոնական կայքէջում տեղակայված տեղեկատվական բազայից, որը հասանելի է դիմող ընտանիքին` իր տվյալների մասով:

10. Ընտանիքի` նպաստի իրավունքի ձեռքբերման դեպքում տարածքային կենտրոնի տվյալ տարածքն սպասարկող աշխատողը տեղեկատվական բազայում դիմումների էլեկտրոնային մատյանում մուտքագրում է դիմումը, ստանում և տպում է նպաստի նշանակման մասին կարգադրությունը` համաձայն N 1 ձևի:

11. Եթե ընտանիքի կազմում կա որոշակի ժամկետով սոցիալական խումբ ունեցող մի քանի անդամ, ապա նպաստը վճարվում է մինչև սոցիալական խմբերի ամենավաղ ժամկետը լրանալու ամիսը ներառյալ: Տվյալ ընտանիքի նպաստի իրավունքը տվյալ սոցիալական խմբի ժամկետը լրանալու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ վերանայվում է գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում` ծրագրային եղանակով, և նպաստի իրավունքի պահպանման դեպքում` անկախ նպաստի տեսակի փոփոխությունից, նպաստի վճարումը շարունակվում է մինչև հաջորդ ժամկետը լրանալը` ընտանիքի անապահովության միավորի տվյալ տիրույթի համար սահմանված չափով:

12. Եթե լրանում է ընտանիքի հաշմանդամություն ունեցող անդամի հաշմանդամության ժամկետը, և այդ պահին չի ներկայացվում համապատասխան փաստաթուղթ, ու չի պահպանվում նպաստի իրավունքը, ապա այդ ընտանիքին նպաստի վճարումը կասեցվում է 3 ամսով:

13. Եթե լրանում է ընտանիքի հղի անդամի հղիության ժամկետը, և այդ պահին չի ներկայացվում երեխայի ծննդյան վկայականը, և չի պահպանվում նպաստի իրավունքը, ապա նպաստի վճարումը կասեցվում է 2 ամսով:

14. Եթե լրանում է ընտանիքի հաշմանդամություն ունեցող անդամի հաշմանդամության ժամկետը, և այդ ընտանիքը 3 ամսվա ընթացքում ներկայացնում է համապատասխան փաստաթուղթ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչվելու մասին, անկախ հաշմանդամության խմբի փոփոխությունից, և դրա արդյունքում ձեռք է բերում անապահովության սահմանային մեծության միավորից բարձր միավոր, ապա նպաստի վճարումը շարունակվում է կասեցված ամսվանից` ընտանիքի անապահովության միավորի տվյալ տիրույթի համար սահմանված չափով:

 15. Եթե լրանում է ընտանիքի հղի անդամի հղիության ժամկետը, և 2 ամսվա ընթացքում ներկայացվում է երեխայի ծննդյան վկայականը, և ընտանիքն արդյունքում ձեռք է բերում ընտանիքի անապահովության սահմանային մեծության միավորից բարձր միավոր, ապա նպաստի վճարումը շարունակվում է կասեցված ամսվանից` ընտանիքի անապահովության միավորի տվյալ տիրույթի համար սահմանված չափով` անկախ նպաստի տեսակի փոփոխությունից:

16. Ընտանիքի անապահովության միավորի փոփոխության դեպքում, որը հանգեցնում է նպաստի չափի կամ տեսակի փոփոխության, տարածքային կենտրոնի տվյալ տարածքն սպասարկող աշխատողը տեղեկատվական բազայում ստանում և տպում է նպաստի նշանակման մասին կարգադրությունը (N 1 ձև):

17. Ընտանիքի կազմի փոփոխությամբ կամ ընտանիքի անչափահաս անդամի 18 տարեկանը լրանալու պատճառով նպաստի տեսակի փոփոխության դեպքում` տարածքային կենտրոնի տվյալ տարածքն սպասարկող աշխատողը տեղեկատվական բազայում ստանում և տպում է նպաստի նշանակման մասին կարգադրությունը (N 1 ձև):

18. Սույն կարգի 10-րդ, 16-րդ և 17-րդ կետերով սահմանված կարգադրությունները տեղադրվում են սոցիալական գործում:

19. Նպաստը կամ հրատապ օգնությունը նշանակվում և վճարվում է դիմողին: Նպաստի կամ հրատապ օգնության վճարման պահին դիմողի բացակայության դեպքում նպաստը կամ հրատապ օգնությունը կարող է վճարվել ընտանիքի այլ չափահաս անդամի:

20. Նպաստը կամ հրատապ օգնությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է վճարվել նաև քաղաքացու օրինական ներկայացուցչին (խնամակալ, հոգաբարձու):

21. Միայնակ բնակվող կենսաթոշակառուին նշանակված, բայց նրա մահվան պատճառով չվճարված նպաստը կամ հրատապ օգնությունը` ներառյալ մահվան ամիսը, վճարվում է հուղարկավորությունը կազմակերպած անձին` տեղական ինքնակառավարման մարմնի տված տեղեկանքի հիման վրա, եթե նա դիմել է միայնակ բնակվող կենսաթոշակառուի մահվան ամսվան հաջորդող երկու ամիսների ընթացքում:

22. Ընտանիքի նպաստի վճարումը դադարեցվում է նպաստի իրավունքը կորցնելու հաջորդ ամսվանից:

23. Դիմողի կողմից` նպաստի իրավունք տվող ոչ հավաստի տեղեկություններով փաստաթղթեր ներկայացվելու կամ նպաստի իրավունք տվող ընտանիքի եկամուտներում կամ ընտանիքի կազմում ու պայմաններում տեղի ունեցած փոփոխությունների վերաբերյալ հավաստի տեղեկություններով փաստաթղթեր չներկայացվելու դեպքում նպաստի վճարումը դադարեցվում է դրանց հայտնաբերման ամսվանից:

24. Ընտանիքի` նպաստի իրավունքը կորցնելու դեպքում տարածքային կենտրոնի տվյալ տարածքն սպասարկող աշխատողը տեղեկատվական բազայում ստանում և տպում է նպաստի վճարման դադարեցման մասին կարգադրությունը` համաձայն N 2 ձևի, որը հաշվառվում է դիմում-հայտարարագրերի հաշվառման մատյանում` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 3 հավելվածի N 2 ձևի:

25. Նպաստի վճարման դադարեցման որոշման մասին դիմողն իրազեկվում է սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված կարգով:

26. Նպաստի վճարման դադարեցման դեպքում սոցիալական գործերի հաշվառման էլեկտրոնային մատյանի «Ծանոթագրություն» սյունակում նշվում են նպաստի վճարման դադարեցման մասին որոշումը և ամսաթիվը:

27. Նպաստի վճարման ընթացքում տարածքային կենտրոնի կողմից տվյալ ընտանիքի կազմի փոփոխության հայտնաբերման, ինչպես նաև ընտանիքի անապահովության միավորի փոփոխության դեպքում, որը հանգեցնում է նպաստի չափի նվազման, կատարվում է նպաստի չափի վերահաշվարկ և կազմվում է վերահաշվարկի մասին կարգադրություն` համաձայն N 3 ձևի:

28. Վերահաշվարկի մասին կարգադրությանը տրվում է հերթական համար, որը գրանցվում է վերահաշվարկի մասին կարգադրությունների հաշվառման մատյանում` նշելով կարգադրության համարը, ամսաթիվը, սոցիալական անձնագրի համարը, դիմողի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, վճարման ենթակա գումարը, վճարումից հետո` տեղեկատվություն դրա մասին:

29. Վերահաշվարկի մասին կարգադրությունը բաղկացած է 3 մասից: Առաջին 2 մասը լրացնում է տարածքային կենտրոնը: Սոցիալական գործում մնում է կարգադրության առաջին մասը, երկրորդ մասը մնում է «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վճարող կազմակերպությունում (այսուհետ` վճարող կազմակերպություն), իսկ երրորդ մասը` լրացված` վճարող կազմակերպության կողմից, վերադարձվում է տարածքային կենտրոն՝ վճարման ռեեստրների հետ միասին:

30. Վերահաշվարկի մասին կարգադրության երկրորդ և երրորդ մասերն ուղարկվում են վճարող կազմակերպություն, որը վերահաշվարկի մասին կարգադրության երկրորդ մասն ամրացնում է վճարման ցուցակի, իսկ երրորդ մասը` ռեեստրի համապատասխան էջերին:

31. Վճարման ցուցակի և ռեեստրի նույն էջի դարձերեսին ձեռագրով լրացվում է չվճարված գումարի չափը, նշվում է կարգադրության համարը, ստորագրվում և կնքվում է վճարող կազմակերպության պատասխանատու աշխատողի կողմից:

32. Չվճարված գումարի չափն արտացոլվում է վճարումն ավարտվելուց հետո` վճարման ցուցակի և ռեեստրի ամփոփ տվյալներում` առանձին տողով:

33. Տարածքային կենտրոնը մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 8-ը նախարարություն է ներկայացնում տեղեկատվություն` համաձայն N 4 ձևի, այն ընտանիքների մասին, որոնց`

1) ընտանիքի անապահովության գնահատման միավորը վերականգնվել է.

2) ոչ նպաստառուի մեղքով չստացած նպաստի գումարները վերականգնվել են.

3) նշանակվել են ընտանիքում երեխայի ծննդյան կամ երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու կամ ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում միանվագ հրատապ օգնություններ:

34. Նախարարության աշխատակազմի սոցիալական աջակցության վարչությունում տեղեկատվության ուսումնասիրությունից հետո համապատասխան փոփոխություններ են կատարվում գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում:

35. Ընտանիքի բնակության վայրը փոխվելու դեպքում ընտանիքին վճարվում է նախկին բնակության վայրի տարածքային կենտրոնի նշանակած և չվճարված նպաստի կամ հրատապ օգնության գումարը, եթե մի բնակության վայրից մեկ այլ բնակության վայր տեղափոխվելուց հետո նոր բնակության վայրի տարածքային կենտրոնում այդ ընտանիքը հաշվառվել է 21-օրյա ժամկետում:

36. Հրատապ օգնության համար դիմողը «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ, 20-րդ և 21-րդ հոդվածներով սահմանված ժամկետում տարածքային կենտրոն է ներկայացնում դիմում` համաձայն N 5 ձևի, և`

1) ընտանիքում երեխայի (երեխաների) ծննդյան դեպքում տվյալ երեխայի (երեխաների) ծննդյան վկայականը (վկայականները), իսկ կյանքի 4 շաբաթվա ընթացքում մահացած երեխայի (երեխաների) համար` երեխայի ծննդի պետական գրանցման փաստը հաստատելու մասին փաստաթուղթ` տրված քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից.

2) երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում` տվյալ երեխայի հանրակրթական ուսումնական հաստատության առաջին դասարան ընդունվելու մասին տեղեկանք.

3) ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում` մահվան վկայականը և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից տրված տեղեկանք` հուղարկավորության կազմակերպման մասին:

37. Միանվագ հրատապ օգնության նշանակման մասին կարգադրությունը` համաձայն N 6 ձևի, լրացվում և կարվում է սոցիալական գործում:

38. Եռամսյակային հրատապ օգնությունը նշանակվում է նպաստի իրավունք չունեցող և «0» միավորից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքին` անհետաձգելի լուծում պահանջող` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվելու դեպքում` «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված խորհրդի (այսուհետ` խորհուրդ) առաջարկությամբ` հաշվի առնելով «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված հանգամանքները:

39. Ընտանիքին եռամսյակային հրատապ օգնություն նշանակելու համար տարածքային կենտրոնի տվյալ տարածքն սպասարկող աշխատողը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 3 հավելվածի 47-րդ կետով սահմանված կարգով կատարում է տնային այցելություն և ներկայացնում առաջարկություն եռամսյակային հրատապ օգնության նշանակելու հարցը խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու վերաբերյալ:

40. Տարածքային կենտրոնն ընթացիկ եռամսյակի վերջին ամսվա վերջին 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում խորհուրդ է ներկայացնում այն ընտանիքների ցուցակը` համաձայն N 7 ձևի, որոնց եռամսյակային հրատապ օգնություն նշանակելու մասին դիմումներն ուսումնասիրվել են սույն կարգի 39-րդ կետով սահմանված կարգով:

41. Տարածքային կենտրոնի ղեկավարը խորհուրդ է ներկայացնում տեղեկատվություն հաջորդ եռամսյակում հրատապ օգնության նշանակման համար ունեցած ֆինանսական միջոցների չափի մասին:

42. Խորհուրդը քննարկում է եռամսյակային հրատապ օգնություն նշանակելու համար ներկայացված դիմումները և 7-օրյա ժամկետում նախապատրաստում հիմնավորված առաջարկություն այն ընտանիքների վերաբերյալ, որոնց նախատեսվում է հաջորդ եռամսյակում նշանակել հրատապ օգնություն: Տարածքային կենտրոնը խորհրդից ստացված ցուցակները կարում է առանձին թղթապանակում և պահում ֆինանսական փաստաթղթերին համահավասար:

43. Եռամսյակային հրատապ օգնությունը նշանակում է տարածքային կենտրոնը` Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների համար հատկացված միջոցների շրջանակներում, որը մշտադիտարկվում է նախարարության աշխատակազմի սոցիալական աջակցության վարչության կողմից:

44. Եռամսյակային հրատապ օգնությունը նշանակվում է 3 ամիս ժամկետով:

45. Եռամսյակային հրատապ օգնության նշանակման մասին կարգադրությունը` համաձայն N 8 ձևի, լրացվում և կարվում է սոցիալական գործում:

46. Եռամսյակային հրատապ օգնության վճարումը դադարեցվում է տվյալ եռամսյակի ընթացքում, եթե`

1) տվյալ ընտանիքի փաստագրման ժամկետը լրացել է այդ եռամսյակի ընթացքում, և չեն ներկայացվել անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

2) տվյալ ընտանիքը կամ ընտանիքի անդամներից մեկը կրկնակի է հաշվառված.

3) ընտանիքի անապահովության միավորն այդ եռամսյակի ընթացքում դարձել է «0» կամ ընտանիքը ձեռք է բերել նպաստի իրավունք:

47. Նպաստի և հրատապ օգնության ցուցակները կազմում և տպում է գնահատման համակարգի կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպությունը (այսուհետ` կազմակերպություն)` տարածքային կենտրոնների տրամադրած ամենամսյա տեղեկատվության հիման վրա:

48. Նպաստը և հրատապ օգնությունը վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս (անհրաժեշտության դեպքում` 2 ամսվանը միասին) վճարման ցուցակներով` համաձայն NN 9 և 10 ձևերի:

49. Բնակչությանը` ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ կամ հրատապ օգնություն ստացող ընտանիքների մասին իրազեկվում է վճարման ցուցակների երկրորդ օրինակը տեսանելի վայրերում փակցնելու միջոցով և սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված ձևով:

50. Տարածքային կենտրոնը վճարման ցուցակները և տիտղոսաթերթերը կազմակերպությունից ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարման ցուցակի յուրաքանչյուր էջն ստուգում է, ստորագրում, կնքում և հանձնում համապատասխան վճարող կազմակերպություն` համաձայն N 11 ձևի:

51. Տարածքային կենտրոնում տարածքային կենտրոնի ղեկավարի կողմից վճարման ցուցակները հանձնվում են վճարող կազմակերպության լիազորած անձին: Տարածքային կենտրոնի ղեկավարը և վճարող կազմակերպության լիազորած անձն ստորագրում են տիտղոսաթերթի 2 օրինակները, որոնցից մեկը մնում է տարածքային կենտրոնում, մյուսը՝ վճարող կազմակերպությունում:

52. Վճարման ցուցակների էջերը համարակալվում են:

53. Վճարման ցուցակների յուրաքանչյուր էջի գլխամասում նշվում են տարեթիվը, ամիսը, տարածքային կենտրոնի, վճարող կազմակերպության, բնակավայրի անվանումները և վճարող կազմակերպության համարը:

54. Վճարման ցուցակի ամեն տողում նշվում են մեկ նպաստառու կամ հրատապ օգնություն ստացող ընտանիքի մասին տվյալները:

55. Յուրաքանչյուր էջի վերջում նշվում են այդ էջում գրանցված նպաստառու կամ հրատապ օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը, վճարման ենթակա նպաստի կամ հրատապ օգնության, վերահաշվարկի կարգադրությամբ չվճարված և փաստացի վճարված գումարների չափերը, կնիքի և տարածքային կենտրոնի ղեկավարի ու տեղեկատվական բազայի վարչական պատասխանատու աշխատողի ստորագրությունների տեղերը:

56. Վճարման ցուցակի վերջում նշվում են սույն կարգի 55-րդ կետով սահմանված տեղեկությունների ամփոփ տվյալները:

57. Ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկի պահանջով նպաստը կամ հրատապ օգնությունը նրան վճարվում է իր մասով, որի չափը որոշվում է նպաստի կամ հրատապ օգնության գումարն ընտանիքի անդամների թվի վրա բաժանելով:

58. Վճարման ցուցակում մեկ պարզ գծով ջնջվում է ընտանիքին վերաբերող ամբողջ տողը (ներառյալ ռեեստրը) և նույն էջի հակառակ երեսին ձեռագրով լրացվում են ընտանիքի այն չափահաս անդամների անունները, ազգանունները` ընտանիքի սոցիալական անձնագրում նշված կազմին համապատասխան, որոնց նպաստը կամ հրատապ օգնությունը վճարվում է իրենց մասով:

59. Եթե պահանջվում է նպաստը վճարել ընտանիքի մի քանի անդամի համար, ապա մեկ անձին հասանելիք մասին համապատասխանող գումարը բազմապատկվում է այդ անձանց թվով և նշվում որպես վճարման ենթակա գումար:

60. Վճարող կազմակերպությունը վճարումն ավարտելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում տարածքային կենտրոն է հանձնում լրացված ռեեստրները, փոխադարձ հաշվետվության ակտի` համաձայն N 12 ձևի, 5 օրինակ: Հաշվետվության ակտի 2 օրինակը 2 օրվա ընթացքում վերադարձվում են վճարող կազմակերպություն:

61. Տարածքային կենտրոնը յուրաքանչյուր ամսվա վճարումն ավարտելուց հետո 6 օրվա ընթացքում նախարարություն, համապատասխան մարզպետարան կամ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ կամ Գյումրու կամ Վանաձորի կամ Արարատի կամ Ջերմուկի քաղաքային համայնքների ղեկավարների աշխատակազմ է ներկայացնում փոխադարձ հաշվետվության ակտի մեկ օրինակը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

Ձև N 1

 

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N

 

ՆՊԱՍՏԸ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Քաղաքացի __________________________________ ընտանիքին

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

բնակության վայրը ________________________________________________________

մինչև 18 տարեկան անդամները ______, սոցիալական անձնագիր N __________,

անապահովության միավորը _____________

նշանակել նպաստ` վճարելով _________ դրամ:

Վճարել` սկսած ____ ________________ 20 թ-ից:

Հաշվարկը կատարեց

______________
(ստորագրությունը)

_____________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Սոցիալական ծառայություններ

տրամադրող տարածքային

մարմնի ղեկավար

______________
(ստորագրությունը)

____________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

____ ______________ 20 թ.

 

Կ. Տ.

 

Ձև N 2

 

_________________ սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմին

 

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N

 

ՆՊԱՍՏԻ ՎՃԱՐՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Քաղաքացի __________________________________________________________ ընտանիքին

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

սոցիալական անձագրի N ___ , միավորը ___ , մինչև 18 տարեկան անձանց թիվը _____

դադարեցնել նպաստի վճարումը, քանի որ ընտանիքի անապահովության միավորը կազմում է ______:

Սպասարկող աշխատող

___________________

(ստորագրությունը)

________________________

(անունը, ազգանունը)

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող

տարածքային մարմնի ղեկավար

__________________________

(ստորագրությունը)

________________________

(անունը, ազգանունը)

 

____ ______________ 20 թ.

 

Կ. Տ.

Ձև N 3

 

 ________________ սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմին

 

Վ Ե Ր Ա Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ Ի  Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N

 

Քաղաքացի _______________________________________________________

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ընտանիքի

Սոցիալական անձնագրի N _______________ , բնակության վայրը __________________

______________________________________________________________________________

միավորը` __ , մինչև 18 տարեկան անձանց թիվը ____ , ___________________________

  (վճարման ենթակա գումարը, ամիսները)
_____________________________________________________________________________________________

կտրման գիծ

______________________ վճարող կազմակերպություն

 

Սոցիալական ծառայությունների __________________ տարածքային մարմին

 

Վ Ե Ր Ա Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ Ի  Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N

Քաղաքացի ___________________________________________________________________

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

ընտանիքի

Սոցիալական անձնագրի N _________________ , բնակության վայրը _____________________

_________________________________________________________-_________________________

միավորը` _____ , մինչև 18 տարեկան անձանց թիվը ______ , _____________________________

  (վճարման ենթակա գումարը)
 ____________________________________________________________________________

 (ամսվա վճարման ցուցակի էջի համարը և ցուցակում հերթական համարը)

Վճարել ________________________________ ամիսների համար վերահաշվարկված

 (ամիսների անվանումները)

գումարը` ընդամենը ___________________________________________ դրամի չափով:

 

Աշխատող

_________________________________

(անունը, ազգանունը)

____ ______________ 20 թ.

Սոցիալական ծառայություններ
տրամադրող տարածքային
մարմնի ղեկավար

_____________

(ստորագրությունը)

____________________

(անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

Ստացա ________________ ,

 (գումարը)

______________________________

(քաղաքացու անունը, հայրանունը, ազգանունը)

______________

(անձնագրի համարը)

Վճարեց

_____________

(ստորագրությունը)

______________________

(անունը, ազգանունը)

 

____ ______________ 20 թ.

________________________________________________________________________________

 կտրման գիծ

 

Վերադարձվում է ___________________________________ տարածքային կենտրոնին

 

Վ Ե Ր Ա Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ Ի  Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N

Սոցիալական անձնագրի N ________________________ ,

 _____________________________________________________________________________

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

_______________________________________________________________________________

 (ամսվա վճարման ցուցակի էջի համարը և ցուցակում հերթական համարը)

 

Վճարված գումարը _________ , ________________________________ ամիսների համար

 (ամիսների անվանումները)

Վճարող կազմակերպության աշխատող

___________

(ստորագրությունը)

____________________________

(անունը, ազգանունը)

 

____ ______________ 20 թ.

 

 Կ. Տ.

Ձև N 4

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող ________________ տարածքային

մարմնի կողմից 20 թ. _______________ ամսվա ընտանիքի չստացած

նպաստի գումարի վերականգնման և հրատապ օգնություն նշանակելու մասին

 

NN ը/կ

 

Նպաստի և եռամսյակային հրատապ օգնության վերականգնվող գումարը

նպաստը

եռամսյակային հրատապ օգնությունը

ընդամենը` գումարի չափը

ընտանիքի թիվը

գումարի չափը

ընտանիքի թիվը

գումարի չափը

 

1.

Տարածքային մարմնի սխալը

         

2.

Նպաստի գործի տեղափոխությունը

         

3.

Դատարանի որոշումը

         

4.

Համակարգի աշխատողի մեղքը

         

5.

Հարգելի պատճառով չստացած

         

6.

Միայնակ կենսաթոշակառուի մահ

         

7.

Երեխայի ծննդյան միանվագ հրատապ օգնություն

         

8.

Երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ հրատապ օգնություն

         

9.

Ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում միանվագ հրատապ օգնություն

         

10.

Տարածքային մարմնի կողմից վերականգնված, այդ թվում (11+...+20)

         

11.

«ՈՉ» (բարեկեցիկ)

         

12.

«01» (նպաստի կամ օգնություն ստանալու իրավունքից զրկված)

         

13.

«02» (ավտոմեքենա)

         

14.

«03» (անհատ ձեռնարկատեր)

         

15.

«04» (կամավոր հրաժարված)

         

16.

«05» (էլեկտրաէներգիա)

         

17.

«06» (մաքսային)

         

18.

«08» (առևտրային կազմակերպության հիմնադիր)

         

19.

«09» (հեռախոս)

         

20.

«Կ» (անշարժ գույք)

         

21.

Ընդամենը (1+...+10)

         

 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող
տարածքային մարմնի ղեկավար

__________________

 (ստորագրությունը)

_______________________

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

 

___ ________ 20 թ.

Նախարարության աշխատող

_________ ____________

(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

___ ________ 20 թ.

Գնահատման համակարգի
տեղեկատվական բազան շահագործող
կազմակերպության աշխատող

_________ ____________

(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

___ ________ 20 թ.

 

Ձև N 5

 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող

 ________________________________ տարածքային մարմին

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

Քաղաքացի___________________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Սոցիալական անձնագրի համարը _____________

Ունեմ նպաստի իրավունք, խնդրում եմ նշանակել միանվագ հրատապ օգնություն (կատարել «ν» նշում)

1. երեխայի ծննդյան

 
 
     

2. երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու

 
 
     

3. ընտանիքի անդամի մահվան կապակցությամբ

 
 
Ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող հետևյալ փաստաթղթերը (կատարել «ν» նշում)

 

1. երեխայի (երեխաների) ծննդյան վկայականի լուսապատճենը

 
 

 

2. 4 շաբաթվա ընթացքում մահացած երեխայի համար` քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի տված ծննդի պետական

գրանցման փաստը հաստատելու մասին փաստաթղթի լուսապատճենը

 
 

3. երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու մասին տեղեկանքը

 
 
     

4. ընտանիքի անդամի մահվան վկայականի լուսապատճենը

 
 
     

5. տեղեկանք հուղարկավորությունը կազմակերպելու մասին

 
 

 

Ընդամենը ------------------- էջ:

 Էջերի քանակը

 

Դիմող ______________________,

   _____ ______________20  թ.

  ստորագրությունը

   

 

Ընդունեցի դիմումը և փաստաթղթերը ___________________________________________

 սպասարկող մասնագետի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 _____ ______________20 թ.

 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող

 ________________________________ տարածքային մարմին

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Քաղաքացի_____________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Սոցիալական անձնագրի համարը _____________

Խնդրում եմ իմ ընտանիքին նշանակել եռամսյակային հրատապ օգնություն

20  թ-ի ______ եռամսյակի համար:

 

Դիմող ______________________,

   _____ ______________20  թ.

  ստորագրությունը

   

 

Ընդունեցի դիմումը և փաստաթղթերը __________________________________________

 սպասարկող մասնագետի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 _____ ______________20  թ.

 

Ձև N 6

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքացի __________________________________________________ ընտանիքին

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

______________________________________________________________________________,

 (բնակության վայրը)

սոցիալական անձնագիր ______________________________________________________,

 (սոցիալական անձնագրի համարը)

 

ընտանիքի ____________________________________________________________ անդամի

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

մահվան կապակցությամբ նշանակել միանվագ հրատապ օգնություն` ________ դրամի չափով:

 

Սպասարկող մասնագետ __________________ _____________________________________

    (ստորագրությունը)  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Տարածքային մարմնի ղեկավար __________________ _____________________________________

    (ստորագրությունը)  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

 Կ.Տ.

 ____ _________ ______ 20  թ.

 

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Քաղաքացի __________________________________________________ ընտանիքին

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

____________________________________________________________________________,

 (բնակության վայրը)

սոցիալական անձնագիր _____________________________________________________,

 (սոցիալական անձնագրի համարը)

ընտանիքի ___________________________________________________________ անդամի

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

ընտանիքում _________________________________________________________ երեխայի`

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

առաջին դասարան ընդունվելու կապակցությամբ նշանակել միանվագ հրատապ օգնություն` ________ դրամի չափով:

 

Սպասարկող մասնագետ _________________ _____________________________________

    (ստորագրությունը)  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

Տարածքային մարմնի ղեկավար ________ _______________________________________

    (ստորագրությունը)  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

 Կ.Տ.

 ____ _________ ______ 20  թ.

 

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Քաղաքացի __________________________________________________ ընտանիքին

  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)
_____________________________________________________________________________,

 (բնակության վայրը)

սոցիալական անձնագիր ______________________________________________,

 (սոցիալական անձնագրի համարը)

ընտանիքի ___________________________________________________________ անդամի

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

ընտանիքում__________________________________________________________ երեխայի`

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

ծննդյան կապակցությամբ նշանակել միանվագ հրատապ օգնություն` ________ դրամի չափով:

 

Սպասարկող մասնագետ _________________ _____________________________________

    (ստորագրությունը)  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

Տարածքային մարմնի ղեկավար ______________ __________________________________

    (ստորագրությունը)  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

 Կ.Տ.

 ____ _______________ 20  թ.

 

Ձև N 7

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

Սոցիալական ծառայությունների ______________ տարածքային մարմնի 20__թ. ______ եռամսյակում եռամսյակային հրատապ օգնության համար դիմած ընտանիքների

 

NN ը/կ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Սոցիալական
անձնագրի համարը

Բնակության
վայրը

Փաստագրման ամսաթիվը

Փոստը

Միավորը

Մինչև 18
տարեկան անձանց
թիվը

Ընթացիկ գումարը
(դրամ)

Սոցիալական աջակցության
խորհրդի
եզրակացությունը

Ծանոթա-գրություն

1.

Հակոբյան Արամ Կ.

111111

Կուզնեցովի 14/1

17.04.2002 թ.

1

29.25

 

16000

բավարարել

 

2.

Հակոբյան Արամ Պ.

111112

Կուզնեցովի 14/2

26.04.2002 թ.

2

28.23

5

16000

մերժել

 
                     
                     
                     

 

Առաջարկում եմ ընդգրկել

ընտանիք` դրամ գումարով: Կարգադրություն N
Ընդգրկել 1 ընտանիք:
Վճարել 16000 դրամ

 

Խորհրդի նախագահ

Տարածքային մարմնի ղեկավար

 

 ___________ _________________ _____________ ________________
 (ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը) (ստորագրությունը)  (անունը, ազգանունը)

 

 ___ ___________ 20___ թ.

 

Կ. Տ.

 

Ձև N 8

 

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

եռամսյակային հրատապ օգնության նշանակման մասին

Քաղաքացի ____________________________________

բնակության վայրը _____________________________________________________

սոցիալական անձնագիրը ________________

 

Կարգադրություն N

20  թ. ________ ամսվա համար
վճարել ___________ դրամ:
Անապահովության միավորը
 ____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար

_____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ. ________ ամսվա համար
վճարել ___________ դրամ:
Անապահովության
միավորը ____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________ 

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար

_____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ. ________ ամսվա համար
վճարել ___________ դրամ:
Անապահովության
միավորը ____________
Հաշվարկը կատարեց

____________________ 

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար

_____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ. _________ ամսվա համար

վճարել ___________ դրամ:

Անապահովության միավորը ____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________ 

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար _____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ. ________ ամսվա համար

վճարել ___________ դրամ:

Անապահովության միավորը

____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________ 

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար _____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ. ________ ամսվա համար

վճարել ___________ դրամ:

Անապահովության միավորը ____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________ 

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար _____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ. _______ ամսվա համար

վճարել ___________ դրամ:

Անապահովության միավորը

 ____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________ 

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար _____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ. ________ ամսվա համար

վճարել ___________ դրամ:

Անապահովության միավորը ____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________ 

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար _____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ. _______ ամսվա համար

վճարել ___________ դրամ:

Անապահովության միավորը ____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________ 

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար _____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ. _______ ամսվա համար

վճարել ___________ դրամ:

Անապահովության միավորը

 ____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________ 

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար _____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ. ________ ամսվա համար

վճարել ___________ դրամ:

Անապահովության միավորը ____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար _____________________

 (ստորագրությունը)

Կարգադրություն N

20  թ._________ ամսվա համար

վճարել ___________ դրամ:

Անապահովության միավորը ____________

Հաշվարկը կատարեց

____________________ 

 (ստորագրությունը)

Տարածքային մարմնի

ղեկավար _____________________

 (ստորագրությունը)

Ձև N 9

   

ՑՈՒՑԱԿ

     

բնակավայրի
անվանումը

____________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ______________ ԵՎ ՆԱԽՈՐԴ ԱՄԻՍՆԵՐԻ

ՆՊԱՍՏՆԵՐ __._______.20 _թ.

 ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ) ՆՊԱՍՏԻ ՎՃԱՐՄԱՆ

Տարածքային կենտրոն
001 Վճարող/մասնաճյուղ

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 ԷՋ, ԷՋ 1   001 Վճարող/մասնաճյուղ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 ԷՋ, ԷՋ 1

 

Բնակության
վայրը

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Հանրային ծառայություն-ների համարանիշը կամ նշում համարանիշ չունենալու մասին

Սոցիալական անձնագրի համարը

Անձնագրի սերիան,
համարը

Անցած ամիսների

Հունվար ամսվա

  

NN
ը/կ

Սոցիալա-կան անձնագրի համարը

Անցողիկ գումարը (դրամ)

Հունվար

շենքը

բնակա-րանը

գումարը (դրամ)

ստորագրու-թյունը

ստորագրու-թյունը

գումարը (դրամ)

ստորագրու-թյունը

օրը

ստորագրու-թյունը

գումարը (դրամ)

օրը

   

Աղաջանյան Անահիտ Ա.

 

691687

 

***

   

16000

     

1

691687

 

16000

 
   

Աղաջանյան Անահիտ Հ.

 

691798

 

***

   

21500

     

2

691798

 

21500

 
   

Աղաջանյան Անահիտ Մ.

 

852316

 

***

   

27000

     

3

852316

 

27000

 
                         

4

       
                         

5

       
                         

6

       
                         

7

       

 

Էջում ընդամենը ----- ընտանիք ---------------- դրամ

         

Ընդ ------- ընտ. ----------------- դրամ

Վերահաշվարկի կարգադրությամբ հետ է պահվել -------- դրամ

 

Կ. Տ.

     

Վերահաշվարկի կարգադրությամբ հետ է

Ընդամենը վճարվել է`    ընտանիք    դրամ

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ___________

     

պահվել ------------------- դրամ

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂ _______________

     

Վճարվել է    ընտանիք    դրամ

Ձև N 10

   

ՑՈՒՑԱԿ

   
     

բնակավայրի
անվանումը

____________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ______________ ԵՎ ՆԱԽՈՐԴ ԱՄԻՍՆԵՐԻ

ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ __.___20 _թ.

ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ

Տարածքային կենտրոն
001 Վճարող/մասնաճյուղ

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 ԷՋ, ԷՋ 1   001 Վճարող/մասնաճյուղ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 ԷՋ, ԷՋ 1

 

Բնակության
վայրը

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Հանրային ծառայություն-ների համարանիշը կամ նշում համարանիշ չունենալու մասին

Սոցիալա-կան անձնագրի համարը

Անձնագրի սերիան, համարը

Անցած ամիսների

Հունվար ամսվա

    

NN
ը/կ

Սոցիալա-կան անձնագրի համարը

Անցողիկ գումարը (դրամ)

Հունվար

շենքը

բնակա-րանը

գումարը (դրամ)

ստորագրու-թյունը

ստորագրու-թյունը

գումարը (դրամ)

ստորագրու-թյունը

օրը

ստորագրու-թյունը

գումարը (դրամ)

օրը

   

Աղաջանյան Անահիտ Ա.

 

691687

 

***

   

16000

     

1

691687

 

16000

 
   

Աղաջանյան Անահիտ Հ.

 

691798

 

***

   

16000

     

2

691798

 

16000

 
   

Աղաջանյան Անահիտ Մ.

 

852316

 

***

   

16000

     

3

852316

 

16000

 
                         

4

       
                         

5

       
                         

6

       
                         

7

       
           

***

               

***

   

Էջում ընդամենը ----- ընտանիք ---------------- դրամ

         

Ընդ ------- ընտ. ----------------- դրամ

Վերահաշվարկի կարգադրությամբ հետ է պահվել --------- դրամ

 

Կ. Տ.

     

Վերահաշվարկի կարգադրությամբ հետ է

Ընդամենը վճարվել է`   ընտանիք     դրամ

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ___________

     

պահվել ------------------- դրամ

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂ _______________

     

Վճարվել է`    ընտանիք    դրամ

Ձև N 11

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

 

Օրինակ
22.01.2014 թ.
ԴԻԼԻՋԱՆԻ Տարածքային կենտրոն
  Վճարող կազմակերպություն թիվ                  255
  Վճարման ցուցակ Անցողիկ և Հունվար
  Գործերի քանակը

196

  Երեխաների թիվը

278

  Էջերի քանակը

10

  Անցողիկ գումարը  
  ՀՈՒՆՎԱՐ

       5226000

 

Էջի N

Գործերի քանակը

Երեխաների
թիվը

Անցողիկ

ՀՈՒՆՎԱՐ

1

20

32

 

537000

2

18

24

 

521500

3

19

26

 

522000

4

20

24

 

510000

5

20

28

 

535500

6

21

27

 

524000

7

20

23

 

498000

8

20

34

 

548000

9

18

32

 

525000

10

20

28

 

505000

    Հանձնեցի

Ընդունեցի

 Տարածքային մարմնի ղեկավար
կազմակերպության

 Վճարող

պատասխանատու աշխատող

 

_________________________

 

Կ. Տ.

 ________________________

Կ. Տ.

 

 _____ _________________ 20   թ.

 

 _____ _________________ 20   թ.

Ձև N 12

ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏ

 

___________________վճարող կազմակերպության _______________ և սոցիալական

 ծառայությունների ________________________ տարածքային մարմնի միջև _______________

 ամսվա նպաստի և եռամսյակային հրատապ օգնության գումարների փոխհաշվարկի

վերաբերյալ

 

 

Ամսաթիվը

Ընտանեկան
նպաստը

Սոցիալական
նպաստը

Հրատապ
օգնությունը

Ընդամենը

պարտք վճարումից առաջ

վճարող
կազմակերպությունը
տարածքային
մարմնին

         

տարածքային
մարմինը
վճարող
կազմակերպությանը

         

Ֆինանսավորվել է
Այդ թվում.

         

1.

         

2.

         

Ետ գանձում

         

Վճարում (սկիզբ-վերջ)

         

Այդ թվում.

         

1. Ամսվա վերջ

         

2. Ամսվա սկիզբ

         

  Հետ վերադարձ

         

պարտք վճարումից հետո

վճարող
կազմակերպությունը
տարածքային
մարմնին

         

տարածքային
մարմինը
վճարող
կազմակերպությանը

         

 

Պարտքի գումարը նշել բառերով ------------------------------------------------------------------------

 _________Վճարող կազմակերպության
պատասխանատու
աշխատող____________________

Սոցիալական ծառայություններ
տրամադրող ______________
տարածքային մարմնի ղեկավար
____________________

 

Հաշվապահ________________ Պատասխանատու աշխատող ___________

Կ.Տ.

                                Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 9

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՆԱՄՔԻ ՆՊԱՍՏԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ

 

1. Սույն ակտով կարգավորվում են մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի (այսուհետ` նպաստ) նշանակման և վճարման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինը (այսուհետ` տարածքային կենտրոն) նպաստի նշանակման գործերը (այսուհետ` նպաստի գործ) պահպանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

3. Նպաստ նշանակելու համար ծնողն իր փաստացի բնակության վայրի տարածքային կենտրոն է ներկայացնում դիմում՝ համաձայն N 1 ձևի:

4. Տարածքային կենտրոնի ղեկավարը դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ընդունելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում առցանց հարցում է կատարում բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական բազա` դիմումում հայտարարագրված բնակության վայրի և այնտեղ բնակվող անձանց մասին տվյալների հավաստիությունն ստուգելու նպատակով:

5. Տարածքային կենտրոնի աշխատողը ներկայացված փաստաթղթերը համեմատում է բնօրինակների հետ, լուսապատճենների վրա կատարում է գրառում «իսկականի հետ ճիշտ է» ու ստորագրում, դիմումի վրա նշում ստացման ամսաթիվը, ստորագրում և ընդունում է, ծանոթացնում դիմողին նպաստի նշանակման և վճարման կարգին:

6. Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում տեղակայված տարածքային կենտրոնի դեպքում ներկայացված փաստաթղթերը տեսաներածվում են, և լուսապատճեններ չեն պահանջվում:

7. Տարածքային կենտրոնի աշխատողները չեն կարող ներկայացված փաստաթղթերում ուղղում կատարել, բացառությամբ ակնհայտ սխալներն ու վրիպակները:

8. Նպաստ նշանակելու համար ծնողի դիմումը հաշվառվում է տարածքային կենտրոնի` նպաստի համար առանձնացված դիմումների գրանցման մատյանում:

9. Տարածքային կենտրոնի աշխատողը սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված կարգով ստացած տեղեկատվությունը համեմատում է դիմումում ներառված տեղեկատվության հետ և եռօրյա ժամկետում`

1) դրանց համապատասխանության դեպքում տեղեկանքը տպում և ներկայացնում է տարածքային կենտրոնի ղեկավարին` հաստատման, որը հաստատվելուց հետո տեղադրվում է նպաստի գործի մեջ.

2) դրանց անհամապատասխանության դեպքում դիմողին ուղղորդում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բնակչության տեղական ռեգիստրը վարող տարածքային ստորաբաժանում (այսուհետ` բնակչության տեղական ռեգիստր)` նրան տրամադրելով խորհրդատվություն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված` բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման կարգի մասին:

10. Տարածքային կենտրոնի աշխատողը նպաստի նշանակման համար անհրաժեշտ տվյալներն ստանալուց հետո` 1-օրյա ժամկետում տեղեկատվական բազայում ամրագրում է ներկայացված տվյալները, որից հետո ստանում և տպում է կարգադրություն՝ համաձայն N 2 ձևի, որը հաստատում է տարածքային կենտրոնի ղեկավարն ստորագրությամբ և կնիքով: Կազմվում է նպաստի գործ՝ համաձայն N 3 ձևի, որը համարակալված է կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպության (այսուհետ` կազմակերպություն) կողմից տարածքային կենտրոնին նախօրոք տրամադրված համարների տիրույթից:

11. Նպաստը նշանակելուց հետո` 15 օրվա ընթացքում, տարածքային կենտրոնն այդ մասին պաշտոնապես տեղեկացնում է համապատասխան գործատուին՝ համաձայն N 4 ձևի:

12. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով սահմանված կարգով մինչև երկու տարեկան երեխաների թվի փոփոխության դեպքում փոխվում է նպաստի չափը համապատասխան հանգամանքների առաջացման հաջորդ ամսվա մեկից:

13. Նպաստի չափի փոփոխության դեպքում տարածքային կենտրոնի աշխատողն ստանում և տպում է նոր կարգադրություն՝ համաձայն N 2 ձևի:

14. Նպաստ ստացողի կողմից նպաստը 3 ամիս անընդմեջ չստանալու դեպքում նրա անունը նպաստի վճարման ցուցակում չի ներառվում:

15. Նպաստ ստացողի անունը նպաստի վճարման ցուցակում չի ներառվում, եթե նա կամ երեխան կրկնակի է հաշվառված նպաստի նշանակման կենտրոնական կամ տեղական տեղեկատվական բազաներում (այսուհետ` տեղեկատվական բազա):

16. Սույն կարգի 14-րդ և 15-րդ կետերով սահմանված գործառույթները կատարվում են նպաստի նշանակման և վճարման տեղեկատվական բազայի շահագործման ծրագրի միջոցով:

17. Նպաստի վճարումը դադարեցվում է «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 14-րդ մասով սահմանված դեպքերում` համապատասխան հանգամանքն առաջանալու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից:

18. Նպաստի իրավունքը դադարելու դեպքում տարածքային կենտրոնի աշխատողը ստանում է դադարեցման կարգադրություն` համաձայն N 5 ձևի, տպում է, որը հաստատում է տարածքային կենտրոնի ղեկավարը:

19. Նպաստ ստացողի բնակության վայրը փոխվելու դեպքում իր դիմումի համաձայն նրան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում է գրավոր տեղեկանք ստացած նպաստի մասին՝ համաձայն N 6 ձևի:

20. Դիմումում նշվում է այն տարածքային կենտրոնի անվանումը և ընտանիքի բնակության վայրը, որտեղ տեղափոխվում է նպաստ ստացողը:

21. Դիմումը` բնակության վայրը փոխելու մասին և 19-րդ կետով սահմանված տեղեկանքի պատճենը պահվում են նպաստի պատճենահանված (ընթեռնելի) գործում, իսկ գործի բնօրինակը և տեղափոխման մասին տարածքային կենտրոնի կողմից տրված տեղեկանքը տրամադրվում են նպաստ ստացողին՝ բնակության նոր վայր ներկայացնելու համար:

22. Նոր բնակության վայրում տարածքային կենտրոնի ղեկավարը տեղափոխման մասին տեղեկանքի հիման վրա նպաստ ստացողի դիմումին ընթացք է տալիս սույն կարգի 4-րդ, 6-րդ և 9-րդ կետերի համաձայն: Նպաստ ստացողի համար կազմվում է նպաստի գործ նույն համարով:

23. Նոր բնակության վայրի տարածքային կենտրոնը սույն կարգի 11-րդ կետով սահմանված ձևով տեղեկացնում է համապատասխան գործատուին տվյալ նպաստ ստացողի բնակության վայրի, ինչպես նաև նպաստ նշանակող տարածքային կենտրոնի գտնվելու վայրի փոփոխության մասին:

24. Նպաստի վճարման ցուցակները կազմում և տպում է կազմակերպությունը՝ տարածքային կենտրոնների տրամադրած ամենամսյա տեղեկատվության հիման վրա:

25. Նպաստի վճարումը կատարվում է յուրաքանչյուր ամիս (անհրաժեշտության դեպքում երկու ամիսը միասին), կանխիկ վճարման ցուցակներով` համաձայն N 7 ձևի (այսուհետ` ցուցակ):

26. Տարածքային կենտրոնը կազմակերպությունից կանխիկ վճարման ցուցակները և տիտղոսաթերթերը (համաձայն N 8 ձևի) ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատում և հանձնում է «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված վճարող կազմակերպություն (այսուհետ` կանխիկ վճարող կազմկերպություն)։ Միաժամանակ կանխիկ վճարող կազմակերպությանն է հանձնվում տվյալ ամսվա կանխիկ վճարման ցուցակներում ընդգրկված այն նպաստ ստացողների ցուցակը, որոնց նպաստի վճարումը դադարեցվել է այդ ամիս:

27. Տիտղոսաթերթի գլխամասում նշվում է տարածքային կենտրոնի, կանխիկ վճարող կազմակերպության և բնակավայրի անվանումը, ցուցակը կազմելու ամսաթիվը, վճարման ամիսը, ցուցակում ընդգրկված նպաստ ստացողների և երեխաների թիվը, էջերի քանակը, վճարման ենթակա գումարը:

28. Տիտղոսաթերթի վերջում նշվում են տարածքային կենտրոնի ղեկավարի և վճարող կազմակերպության պատասխանատու աշխատողի տվյալները:

29. Տարածքային կենտրոնում՝ ղեկավարի կողմից կանխիկ վճարման ցուցակների հանձնումը կատարվում է կանխիկ վճարող կազմակերպության լիազորած անձին, որոնք ստորագրում են տիտղոսաթերթի երկու օրինակներում, որոնցից մեկը մնում է տարածքային կենտրոնում, մյուսը՝ վճարող կազմակերպությունում:

30. Կանխիկ վճարման ցուցակների էջերը համարակալվում են:

31. Կանխիկ վճարման ցուցակի յուրաքանչյուր էջի գլխամասում նշվում է տարին, ամիսը, տարածքային կենտրոնի, բնակավայրի անվանումը և վճարող կազմակերպության անվանումը, համարը:

32. Կանխիկ վճարման ցուցակը բաղկացած է վճարման մասից և ռեեստրից:

33. Կանխիկ վճարման ցուցակի յուրաքանչյուր էջի վերջում նշվում է այդ էջում գրանցված նպաստ ստացողների թիվը, վճարման ենթակա նպաստի չվճարված և փաստացի վճարված գումարների չափերը, կնիքի և տարածքային կենտրոնի ղեկավարի ու տեղեկատվական բազայի վարչական պատասխանատու աշխատողի ստորագրությունների տեղը:

34. Կանխիկ վճարման ցուցակի վերջում նշվում են 33-րդ կետով սահմանված տեղեկությունների ամփոփ տվյալները:

35. Կանխիկ վճարող կազմակերպությունը վճարումն ավարտելուց հետո երեք օրացուցային օրվա ընթացքում տարածքային կենտրոնին է հանձնում լրացված ռեեստրները, փոխադարձ հաշվետվության ակտը 5 օրինակից՝ համաձայն N 9 ձևի: Հաշվետվության ակտի երկու օրինակը հետ է վերադարձվում վճարող կազմակերպությանը երկու օրվա ընթացքում:

36. Տարածքային կենտրոնը յուրաքանչյուր ամսվա վճարման ավարտից հետո 6 օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (այսուհետ` նախարարություն) կամ համապատասխան մարզպետարանի կամ Երևանի քաղաքապետարանի կամ Գյումրու կամ Վանաձորի, Արարատի կամ Ջերմուկի քաղաքային համայնքների ղեկավարների աշխատակազմ է ներկայացնում փոխադարձ հաշվետվության ակտի մեկ օրինակը:

37. Ոչ նպաստառուի մեղքով չստացած նպաստի գումարը վերականգնվում է N 10 ձևի համաձայն մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 8-ը նախարարություն ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա:

38. Նախարարության աշխատակազմի սոցիալական աջակցության վարչությունում տեղեկատվության ուսումնասիրությունից հետո համապատասխան փոփոխություններ են կատարվում մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի տեղեկատվական բազայում:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբրիելյան

 

Ձև N 1

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող _______________
(տարածքային մարմին)

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

Քաղաքացի_____________________________________________________________

 

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը ______ ________________________

Հանրային ծառայությունների համարանիշի համարը ____________________

Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը___________

 

Երեխայի _________________________________________________________________________

 

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը ______ ________________________

Հանրային ծառայությունների համարանիշի համարը ________________________

Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը___________

 

Բնակության վայրը __________________________________________________________________

Հեռախոսահամարը ----------------------------

Նպաստի վճարման եղանակը` կանխիկ

 

անկանխիկ

 

________________________ , 
(բանկի անվանումը)

_______________________________ 
(հաշվի համարը)

 

Հանդիսանալով -------------------------------------------------------------------- խնդրում եմ նշանակել

նշել կարգավիճակը (ծնողը, խնամակալը որդեգրողը)

մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ:

Ներկայացնում եմ «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքով պահանջվող հետևյալ փաստաթղթերը (կատարել «Ներմուծեք նկարագրությունը_2374» նշում).

1.  երեխայի (երեխաների) ծննդյան վկայականի պատճենը

 

2. տեղեկանք գործատուից(գործատուներից)` մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի

արձակուրդում գտնվելու մասին

 

Ընդամենը ----------------- էջ:

 Էջերի քանակը

 

Տեղեկացումը ստացել եմ`

Դիմող`

______________________,

_____ ______________20 թ.
 

 (ստորագրությունը)

 

 

Հայտնում եմ, որ համաձայն եմ իմ խնամքի արձակուրդում գտնվելու հանգամանքն ստուգվի անձնավորված հաշվառման համակարգի տեղեկատվական շտեմարանում:

Ընդունեցի դիմումը և փաստաթղթերը _________________________________________

 

 (սպասարկող մասնագետի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

  _____ ______________20  թ.

_______________________________________________________________________

 (կտրման գիծ)

 

Տեղեկացում

1. Հարգելի դիմող աշխատանքի ներկայանալուց կամ աշխատանքից ազատվելուց հետո դուք պարտավոր եք 10 օրվա ընթացքում դրա մասին տեղեկացնել տարածքային կենտրոնին (բաժնին):

2. Անկանխիկ վճարման դեպքում անհրաժեշտ է նշել բանկի անվանումը և բանկային հաշվի համարը:

Ուշադրություն, ներկայացված փաստաթղթերում ոչ հավաստի տեղեկությունների հայտնաբերման դեպքում Դուք կզրկվեք նպաստ ստանալու իրավունքից, իսկ ավելի վճարված գումարները ենթակա են վերադարձման կամ դատական կարգով բռնագանձման:

Համաձայն «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի` երեխայի խնամքի նպաստը կդադարեցվի նաև երեխայի 2 տարեկանը լրանալու, երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն (մանկատուն) տեղավորելու, Ձեր կամ երեխայի հանրապետությունից 6 ամիս և ավելի ժամկետով բացակայելու, օրենքով սահմանված այլ դեպքերում:

 

(լրացվում է մեկից ավելի երեխաների տվյալները ներկայացնելիս)

 

 

Երեխայի _____________________________________________________________________

 

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը ______ ________________________

Հանրային ծառայությունների համարանիշի համարը ____________________

Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը___________

 

Երեխայի _____________________________________________________________________

 

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը ______ ________________________

Հանրային ծառայությունների համարանիշի համարը ____________________

Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը___________

 

Երեխայի _____________________________________________________________________

 

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը ______ ________________________

Հանրային ծառայությունների համարանիշի համարը ____________________

Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը___________

 

Ձև N 2

 

 

 

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ N

 

Քաղաքացի ----------------------------------------------------------------------------------------ին

 

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Բնակության վայրը --------------------------------------------------------------------------------

 

նշանակել մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ վճարելով

------------------ դրամ

(գումարի չափը)

------------------------------------- երեխայի համար,

(երեխաների թիվը)

 

Վճարել սկսած ______ __________20   թ-ից մինչև ______ ____________20   թ.:

 

Հաշվարկը կատարեց ----------------------------------------------------------        ------------------------

                                     (աշխատողի ազգանուն, անունը, հայրանունը)

 (ստորագրությունը)

 

 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող ___________________

 

տարածքային մարմնի ղեկավար -----------------------------------------------        ---------------------

 (ազգանունը, անուն, հայրանունը)

(ստորագրությունը)

 

 

Կ.Տ.

 

 

_______________20   թ.

Ձև N 3

Նշումներ հաշվառման վերցնելու և հաշվառումից հանելու մասին

Հաշվառումից հանել_________

ամսաթիվ___________________

(հիմքը)

 

նպաստ__________________

(չափը)

 

Վճարված է մինչև____________

                               (ամսաթիվը)

 

Կ.Տ. _____________________

(ստորագրությունը)

Հաշվառել_________

ամսաթիվ___________________

(հիմքը)

 

նպաստ__________________

(չափը)

 

Նշանակել____________

(ամսաթիվը)

 

Կ.Տ. _____________________

(ստորագրությունը)

Հաշվառումից հանել_________

ամսաթիվ___________________

(հիմքը)

 

նպաստ__________________

(չափը)

 

Վճարված է մինչև____________

                               (ամսաթիվը)

 

Կ.Տ. _____________________

(ստորագրությունը)

Հաշվառել_________

ամսաթիվ___________________

(հիմքը)

 

նպաստ__________________

(չափը)

 

Նշանակել____________

(ամսաթիվը)

 

Կ.Տ. _____________________

(ստորագրությունը

Հաշվառումից հանել_________

ամսաթիվ___________________

(հիմքը)

 

նպաստ__________________

(չափը)

 

Վճարված է մինչև____________

                               (ամսաթիվը)

 

Կ.Տ. _____________________

(ստորագրությունը)

Հաշվառել_________

ամսաթիվ___________________

(հիմքը)

 

նպաստ__________________

(չափը)

 

Նշանակել____________

(ամսաթիվը)

 

Կ.Տ. _____________________

(ստորագրությունը

  

ՀՀ _________________մարզ

_________________սոցիալական ծառայություններ տրամադրող
տարածքային մարմին

 

տարածքային մարմնի ծածկագիրը

 

 

Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի գործ N-----

 

Բնակության վայրը ________________________________________

 

Վճարող կազմակերպության բաժանմունքի ինդեքսը ________

 

Հեռախոսահամարը_______________

 

Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը նշանակված է

 

1. ______________________________ՙ____՚ _________20  թ.-ից

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

 

2. ______________________________ՙ____՚ ________20 թ.-ից

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

 

3.______________________________ՙ____՚ _________20 թ.-ից

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

 

4._____________________________ՙ____՚ _________20 թ.-ից

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

   

Նշումներ գործի թերթերի

 Նշումներ գործի թերթերի մասին


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)


____________________
(գործի թերթերի քանակը)____________________
(ամսաթիվը)
___________________________
(ստորագրությունը)

Ձև N 4

Հարգելի -----------------------------------------------------------

 

 

Ձեր կազմակերպության աշխատող ---------------------------------------------------ին

 

սոցիալական ծառայություններ տրամադրող ------------------------------------------------

տարածքային մարմնում նշանակվել է մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ:

Համաձայն «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 9-րդ մասի` խնդրում ենք մինչև երեխայի երկու տարին լրանալը աշխատանքի ներկայանալուց կամ աշխատանքից ազատվելուց հետո 15 օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնել սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնին:

 

 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող -----------------------------

 

տարածքային մարմնի ղեկավար ----------------------------

                    

 (ստորագրությունը)

 

Կ. Տ.

 

----- --------------------- 20 թ.

 

Տարածքային մարմնի գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը ______________________

 

Ձև N 5

 

Կարգադրություն N

 

Քաղաքացի -----------------------------------------------------------------------------------------ի

                    

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

 

Գործ N _________________

 

Բնակության վայրը ----------------------------------------------------------------------------------

երեխաների թիվը _____

 

Դադարեցնել մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի վճարումը,

 քանի որ_____________________________________________________________________

 

Սպասարկող աշխատող _______________________________________________

                    

(ազգանունը, անունը, ստորագրությունը)

 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող ___________________

տարածքային մարմնի ղեկավար ____________________________

                    

 (ստորագրությունը)

 

 

Կ. Տ.

 

______ _________________20  թ.

 

 

Ձև N 6

 

Տեղեկանք

 

մինչև երկու տարեկան երեխայի

խնամքի նպաստ ստանալու

 

 

Տրվում է ______________________________________ , ____________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

բնակության վայրը)

 

 

Գործ N _____________ , գործում առկա էջերի թիվը -------------------

 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող __________________________________

տարածքային մարմնի կողմից նշանակվել է մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի

նպաստ ____________ երեխայի համար ,

(երեխաների թիվը)

և ստացել է ամսական __________________________________________ դրամ նպաստ,

(նշել բառերով)

 

 

մինչև 20 թ. _________________________________ ամիսը ներառյալ:

(նշել բառերով)

 

 

 

 

________ ___________ 20 թ.-ին տրվել է տեղափոխում

 

 

Նոր բնակության վայրում ենթակա է վճարման __________________________________

 

(նշել բառերով)

 

ամիսների համար ____________________________ դրամի չափով:

(նշել բառերով)

 

 

Սպասարկող աշխատող ______________ ______________________________________

(ստորագրությունը)

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող _____________________

 

տարածքային մարմնի ղեկավար

______________________

_______________________________

( ստորագրությունը)

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

 

Կ. Տ.

 

 

________ ___________ 20   թ.

 

Ձև N 7

ՑՈՒՑԱԿԲնակավայրի
անվանումը

                    

__________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ __________ ԵՎ ՆԱԽՈՐԴ ԱՄԻՍՆԵՐԻ
ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՆԱՄՔԻ ՆՊԱՍՏԻ ՎՃԱՐՄԱՆ


ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 ԷՋ, ԷՋ 1       001 Վճարող/մասնաճյուղ

               ԽՆԱՄՔԻ __._______.20 _թ

Տարածքային մարմին
001 Վճարող/մասնաճյուղ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 ԷՋ, ԷՋ 1

Բնակության վայրը

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Հանրային ծառայու-թյունների համարա-նիշը կամ նշում համարանիշ չունենալու մասին

Գործի համարը

Անձնագրի սերիան, համարը

Անցած ամիսների

Հունվար ամսվա

  

N

Գործի համարը

Անցողիկ
գումար
(դրամ)

Հունվար

շենքը

բնակ.

գումարը (դրամ)

ստորա-

գրությունը

ստորա-

գրությունը

գումարը (դրամ)

ստորա-
գրությունը

օրը

ստորագրու-

թյունը

գումարը (դրամ)

օրը

   

Աղաջանյան Անահիտ Ա.

 

5800052

 

***

   

18000

     

1

5800052

 

18000

 
   

Աղաջանյան Անահիտ Հ.

 

5800157

 

***

   

18000

     

2

5800157

 

18000

 
   

Աղաջանյան Անահիտ Մ.

 

5800164

 

***

   

18000

     

3

5800164

 

18000

 
                         

4

       
                         

5

       
                         

6

       
                         

7

       
           

***

               

***

 

 

 

Էջում ընդամենը ----- ընտանիք ---------------- դրամ

         

Ընդ ------- ընտ. ----------------- դրամ

Վերահաշվարկի կարգադրությամբ հետ է պահվել ------------------- դրամ

       

Կ. Տ.

     

Վերահաշվարկի կարգադրությամբ հետ է պահվել ------------------- դրամ

Ընդամենը վճարվել է         ընտանիք           դրամ

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
___________

     
 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂ ______________

     

Վճարվել է              ընտ.           դրամ

Ձև N 8

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

 

Օրինակ ԴԻԼԻՋԱՆԻ Տարածքային մարմին 22.01.2014թ.
  Վճարող կազմակերպություն

թիվ

255

  Վճարման ցուցակ Անցողիկ և Հունվար
  Գործերի քանակը

68

 
  Երեխաների թիվը

70

 

  Էջերի քանակը

4

 
  Անցողիկ գումարը  
  ՀՈՒՆՎԱՐ

       1260000

 

 

Էջի
համարը

Գործերի քանակը

Երեխաների
թիվը

Անցողիկ

ՀՈՒՆՎԱՐ

1

20

20

 

360000

2

10

11

 

198000

3

18

18

 

324000

4

20

21

 

378000

 

 

    Հանձնեցի

Ընդունեցի

 Սոցիալական ծառայություններ
տրամադրող տարածքային մարմնի ղեկավար

Վճարող կազմակերպության
պատասխանատու աշխատող

 

 

_________________________

 

Կ. Տ.

 

________________________

Կ. Տ.

 

 _____ _________________ 20   թ.

 

 _____ _________________ 20   թ.

Ձև N 9

 

ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏ

 

 

------------------ Վճարող կազմակերպության -------------------- և սոցիալական
Ծառայություններ տրամադրող ---------------------- տարածքային մարմնի միջև ------------ ամսվա մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի գումարների փոխհաշվարկի վերաբերյալ

 

 

Ամսաթիվը

Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ

պարտք վճարումից առաջ

վճարող կազմակերպությունը տարածքային մարմնին

   

տարածքային մարմինը
վճարող կազմակերպությանը

   

Ֆինանսավորվել է
Այդ թվում`

   

1.

   

2.

   

Հետ գանձում

   

Վճարում (սկիզբ-վերջ)

   

Այդ թվում`

   

1. Ամսվա վերջ

   

2. Ամսվա սկիզբ

   

Հետ վերադարձ

   

պարտք
վճարումից
հետո

վճարող
կազմակերպությունը
տարածքային մարմնին

   

տարածքային մարմինը
վճարող
կազմակերպությանը

   

 

 

Պարտքի գումարը նշել բառերով` ------------------------------------------------------------------------

 

 

 _________վճարող կազմակերպության
պատասխանատու
աշխատող____________________

Սոցիալական ծառայություններ
տրամադրող ______________
տարածքային մարմնի ղեկավար
____________________

 

 

 

Հաշվապահ________________ Պատասխանատու աշխատող ___________

Կ.Տ.

                                Կ.Տ.

 

Ձև N 10

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող ___________________ տարածքային մարմնի կողմից 20 թ. ________________ ամսվա վճարման ցուցակներում չստացած մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի գումարի վերականգնման

NN
ը/կ

 

Երեխայի խնամքի նպաստ

նպաստառուների թիվը

երեխաների թիվը

գումարի չափը

1.

Տարածքային մարմնի սխալ

     

2.

Նպաստի գործի տեղափոխություն

     

3.

Դատարանի որոշում

     

4.

Համակարգի աշխատողի մեղք

     

5.

Հարգելի պատճառով չստացած

     
 

Ընդամենը (1+...+5)

     

Տարածքային մարմնի ղեկավար ______________
______________________  

_____ ____________ 20 թ.

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

 

(անունը, ազգանունը)

 

 

Նախարարության աշխատող    

___________________________

_____ ____________ 20 թ.

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

 

 

Կազմակերպության աշխատող`  

___________________________

_____ ____________ 20 թ.

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

 

 

Հավելված N 10

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՄԻՆՉԵՎ 2 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՆԱՄՔԻ ՆՊԱՍՏԻ ԱՆԿԱՆԽԻԿ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՎՃԱՐՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի անկանխիկ վճարման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի (այսուհետ` նպաստ) անկանխիկ եղանակով վճարելը նպաստի գումարը գանձապետական համակարգի միջոցով նպաստ ստացողի բանկային հաշվին փոխանցելն է:

3. Նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարելուն առնչվող հարաբերությունները կարգավորվում են նպաստների վճարման ծառայություններ մատուցելու մասին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի (այսուհետ` աշխատակազմ) և բանկի միջև կնքված պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր), իսկ բանկային հաշվի սպասարկմանն առնչվող հարաբերությունները` նպաստ ստացողի ու բանկի միջև կնքված` բանկային հաշվի պայմանագրով (այսուհետ` բանկային հաշվի պայմանագիր):

4. Բանկն աշխատակազմին է տրամադրում իր հետ բանկային հաշվի պայմանագիր կնքած` դիմում ներկայացրած հաճախորդների տվյալները:

5. Աշխատակազմը նպաստի տեղեկատվական բազա ներառված` նպաստը տվյալ բանկի միջոցով ստանալու մասին դիմում ներկայացրած նպաստ ստացողի տվյալները համեմատում է սույն կարգի 4-րդ կետում նշված տվյալների հետ և անհամապատասխանությունների առկայության դեպքում` բանկի և աշխատակազմի փոխհամաձայնեցված կարգով ճշտում դրանք: Եթե սույն կետում նշված անհամապատասխանությունները փոխհամաձայնեցված կարգով չեն ճշտվում, ապա նպաստը վճարվում է կանխիկ եղանակով:

6. Աշխատակազմը, հիմք ընդունելով նպաստի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները, այդ թվում` նպաստը վճարելու եղանակը և բանկային հաշվի համարը, ձևավորում է էլեկտրոնային վճարման ցուցակը:

7. Սույն կարգով և պայմանագրով սահմանված ժամկետներում ու կարգով աշխատակազմը բանկին է տրամադրում էլեկտրոնային վճարման ցուցակը և ապահովում է վճարման ենթակա գումարի (այդ թվում` պայմանագրով սահմանված` ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա փոխհատուցման գումարի) փոխանցումը բանկին:

8. Բանկը համապատասխան դրամական միջոցներն ընդունելու օրվան հաջորդող բանկային օրվանից ոչ ուշ նպաստի գումարը մուտքագրում է նպաստ ստացողի բանկային հաշվին:

9. Աշխատակազմը և բանկը տեղեկատվությունը փոխանակում են փոխհամաձայնեցված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 11

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՆԱՄՔԻ ՆՊԱՍՏԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԶԱՆԵՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

 

1. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի տեղեկատվական բազան Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական բնակվող անձանց (այսուհետ` քաղաքացի) անհատական տվյալների միասնական տեղեկատվական շտեմարանի (այսուհետ` սոցիալական բանկ) մաս է կազմում:

2. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի (այսուհետ` նպաստ) տեղեկատվական բազայում ամրագրված անհատական տվյալները մշակվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում` նպաստի նշանակման և վճարման գործընթացն իրականացնելու նպատակով:

3. Նպաստի տեղեկատվական բազաներն ստեղծվում են «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ և 28-րդ հոդվածներով պահանջվող փաստաթղթերում (ինքնաշխատ եղանակով ստացվող) առկա` երեխային և ծնողին կամ որդեգրողին կամ խնամակալին վերաբերող անհատական տվյալների` տեղեկատվական բազա ներառման միջոցով:

4. Նպաստի տեղեկատվական բազան բաղկացած է կենտրոնական տեղեկատվական բազայից և տեղական տեղեկատվական բազաներից:

5. Կենտրոնական տեղեկատվական բազան ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններում (այսուհետ` տարածքային կենտրոն) ձևավորված տեղական տեղեկատվական բազաներից:

6. Տեղական տեղեկատվական բազան ձևավորվում է տվյալ տարածքային կենտրոնի սպասարկման տարածքում բնակվող այն անձանց և նրանց երեխաների տվյալներից, ովքեր դիմել են նպաստ ստանալու համար:

7. Նպաստի տեղեկատվական բազան տնօրինում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընտրված կազմակերպությունը (այսուհետ` կազմակերպություն), իսկ տեղական տեղեկատվական բազաները շահագործում են տարածքային կենտրոնները:

8. Նպաստի տեղեկատվական բազաներում հաշվառված անհատական տվյալները պաշտպանվում են «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

9. Կազմակերպությունը տեղական տեղեկատվական բազայում առկա դիմողի` մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու մասին տվյալը համադրում է անձնավորված հաշվառման համակարգի տեղեկատվական շտեմարանում առկա տվյալների հետ:

10. Սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված համադրման արդյունքները կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպությունը փոխանցում է տարածքային կենտրոններին` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով՝ ցուցակների ձևով:

11. Տարածքային կենտրոնը տեղական տեղեկատվական բազայում կատարված փոփոխությունները` արդիականացված տվյալները, փոխանցում է կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպությանը` առցանց:

12. Տեղական տեղեկատվական բազայում տվյալ ամսվա ընթացքում կատարված փոփոխություններն արխիվացվում են տվյալ ամսվա վերջին օրացուցային օրվա դրությամբ

13. Տարածքային կենտրոնը տեղական տեղեկատվական բազան կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպություն է ներկայացնում յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ` մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 8-ը:

14. Կենտրոնական տեղեկատվական բազայից ամենամսյա արդիականացված տեղական տեղեկատվական բազաները 15-օրյա ժամկետում փոխանցվում են տարածքային կենտրոններին` առցանց:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 12

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԸՆՏԱՆԻՔԻ (ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ) ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆՊԱՍՏԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՏՎՈՂ ԿԱՄ ՆՊԱՍՏԻ ՉԱՓԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՈՉ ՀԱՎԱՍՏԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ (ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ) ՀԵՏ ԳՐԱՎՈՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԿԱԶՄԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են ընտանիքի (քաղաքացու) ներկայացրած փաստաթղթերում նպաստի իրավունք տվող կամ նպաստի չափի փոփոխություն առաջացնող ոչ հավաստի տեղեկությունների հիման վրա ավելի վճարված գումարները, ընտանիքի (քաղաքացու) հետ գրավոր համաձայնությամբ կազմված ժամանակացույցով, վերադարձնելու կամ ընտանիքի (քաղաքացու) կողմից այդ գումարների վերադարձման պարտքը մարած համարելու մասին «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված խորհուրդների (այսուհետ` խորհուրդ) առաջարկության կապակցությամբ որոշում ընդունելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Ընտանիքի (քաղաքացու) ներկայացրած փաստաթղթերում նպաստի իրավունք տվող կամ նպաստի չափի փոփոխություն առաջացնող ոչ հավաստի տեղեկությունների հիման վրա ավելի վճարված գումարների` ընտանիքի (քաղաքացու) հետ գրավոր համաձայնությամբ կազմված ժամանակացույցով վերադարձնելու (այսուհետ` ավելի վճարված գումարների ժամանակացույցով վերադարձնել) կամ ընտանիքի (քաղաքացու) կողմից այդ գումարների վերադարձման պարտքը մարած (այսուհետ` ավելի վճարված գումարների պարտքը մարած) համարելու մասին խորհրդի առաջարկությունը ներկայացնելու կապակցությամբ խորհուրդն ընդունում է որոշում քվեարկությամբ, եթե առկա է գրավոր դիմում և գումարվել է խորհրդի նիստ:

3. Խորհրդին կարող են գրավոր դիմել ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը (քաղաքացին), սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինը (այսուհետ` տարածքային կենտրոն), խորհրդի անդամ կազմակերպությունների, ընտանիքի (քաղաքացու) փաստացի բնակության վայրի համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի, համապատասխան մարզպետարանի աշխատակազմի պատասխանատու աշխատողները`

1) ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը (քաղաքացին) խորհրդին ներկայացրած գրավոր դիմումին իր նախաձեռնությամբ կարող է կցել լրացուցիչ այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք կարող են հավաստել սույն կարգի 12-րդ կետով նախատեսված կողմնորոշիչ ցուցանիշներով իր ընտանիքի ոչ վճարունակ լինելու հանգամանքը.

2) տարածքային կենտրոնի խորհրդին ուղղած գրությանը պարտադիր կցվում է սեփական ուժերով իրականացրած տնային այցելության արձանագրությունը, որում ներառվում են ընտանիքի (քաղաքացու) սոցիալ-տնտեսական փաստացի վիճակի նկարագիրը, դրանից բխող եզրակացությունը և առաջարկությունը.

3) խորհրդի անդամ կազմակերպությունների, ընտանիքի (քաղաքացու) փաստացի բնակության վայրի համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի, համապատասխան մարզպետարանի աշխատակազմի պատասխանատու աշխատողների` խորհրդին ուղղած գրությանը պարտադիր կցվում է սեփական ուժերով իրականացրած տնային այցելության արձանագրությունը, որում ներառվում են ընտանիքի (քաղաքացու) սոցիալ-տնտեսական փաստացի վիճակի նկարագիրը, դրանից բխող եզրակացությունը և առաջարկությունը: Նշված գրությանը համապատասխան կազմակերպությունն իր նախաձեռնությամբ կարող է կցել լրացուցիչ այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք կարող են հավաստել սույն կարգի 12-րդ կետով նախատեսված կողմնորոշիչ ցուցանիշներով` տվյալ ընտանիքի ոչ վճարունակ լինելու հանգամանքը:

4. Խորհրդի` ավելի վճարված գումարների ժամանակացույցով վերադարձնելու կամ պարտքը մարած համարելու առաջարկության մասին ընդունած որոշումն իրավաչափ է, եթե դրա ընդունման համար քվեարկել են նիստին մասնակցած խորհրդի անդամների թվի կեսից ավելին:

5. Ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը (քաղաքացին) ավելի վճարված գումարների վերադարձման կամ միանվագ վերադարձման հնարավորություն չունենալու մասին գրավոր կարող է դիմել տարածքային կենտրոն:

6. Տարածքային կենտրոնի ղեկավարը քաղաքացու` ընտանիքի մյուս չափահաս անդամների համաձայնությամբ տրված դիմումի հիման վրա, առանց սույն կարգով սահմանված ընթացակարգերի, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ընտանիքի (քաղաքացու) հետ կազմում է ավելի վճարված գումարի վերադարձման ժամանակացույց:

7. Տարածքային կենտրոնի ղեկավարը դիմողի` ավելի վճարված գումարների վերադարձման կամ միանվագ վերադարձման հնարավորություն չունենալու մասին գրավոր դիմումն ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում կազմակերպում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի վարչական պատասխանատու աշխատողի և տվյալ տարածքն սպասարկող աշխատողի համատեղ տնային այցելություն:

8. Տնային այցելությունից հետո աշխատանքային մեկ օրվա ընթացքում կազմվում է արձանագրություն, որում ներառվում են տվյալ ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական պայմանների նկարագիրը, դրանից բխող եզրակացությունը և առաջարկությունը: Արձանագրությունն ստորագրում են տնային այցելություն կատարած բոլոր աշխատողները: Արձանագրությունը ներկայացվում է տարածքային կենտրոնի ղեկավարին, որն ընդունում է որոշում տվյալ ընտանիքին ավելի վճարված գումարի վերադարձման կամ դատական կարգով բռնագանձման համար հայցադիմում ներկայացնելու կամ ժամանակացույցով վերադարձման կամ պարտքը մարած համարելու հարցը սոցիալական աջակցության խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու մասին:

9. Խորհուրդն ավելի վճարված գումարների ժամանակացույցով վերադարձման կամ պարտքը մարած համարելու կապակցությամբ ստացած յուրաքանչյուր գրավոր դիմումը քննարկում է այն ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում:

10. Խորհրդի նիստին խորհրդի նախագահի որոշմամբ կարող են հրավիրվել զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, դիմողի փաստացի բնակության համայնքի ավագանու անդամներ և այլ ներկայացուցիչներ:

11. Խորհուրդը կազմում է հանձնաժողով` առնվազն երեք անդամով, որում կարող են ներգրավվել Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի աշխատակազմի, խորհրդի անդամ կազմակերպությունների, դիմողի փաստացի բնակության վայրի տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչներ:

12. Հանձնաժողովը կատարում է դիմողի փաստացի բնակության վայրի այցելություն, տեղում ուսումնասիրում դիմողի ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական պայմանները, տալիս եզրակացություն ավելի վճարված գումարների ժամանակացույցով վերադարձման կամ պարտքը մարած համարելու մասին` հաշվի առնելով`

1) ընտանիքի կազմը` չափահաս անաշխատունակ` հաշմանդամ և կենսաթոշակառու, անչափահաս անդամների թիվը, սոցիալական այլ խումբ ունեցող երեխաների առկայությունը, նրանց թիվը.

2) ընտանիքում եկամտի կայուն աղբյուրի բացակայությունը.

3) կոմունալ վարձավճարների վճարման առկա վիճակը` պարտքերը.

4) ընտանիքի ունեցած այլ պարտքեր.

5) բնակարանի (առանձնատան) կահավորվածության, դրա մաշվածության աստիճանը.

6) առողջապահական և հանրակրթական ծառայությունների մատչելիությունը.

7) երկարատև բուժման կարիք ունեցող` ընտանիքի հիվանդ անդամ ունենալը.

8) բնական և տեխնածին աղետների հետևանքով տուժած լինելը, բնակարանի հրդեհը, բնակարանի մի մասի կամ ամբողջական փլուզումը, ներտնային հաղորդակցուղիների վթարները և նմանատիպ այլ հանգամանքներ.

9) ընտանիքի անդամի մահը.

10) կենցաղային ծայրահեղ ծանր այլ պայմաններ:

13. Հանձնաժողովը կազմում է տնային այցելության արձանագրությունը, որն ստորագրում են տնային այցելությանը մասնակցած` հանձնաժողովի բոլոր անդամները:

14. Հանձնաժողովի եզրակացությունը քննարկում է խորհուրդը, որի ընդունած որոշումն առաջարկությունը ներկայացնելու կամ չներկայացնելու մասին` ստորագրված նիստին մասնակցած բոլոր անդամների կողմից եռօրյա ժամկետում ուղարկվում է տարածքային կենտրոն:

15. Որոշմանը դեմ քվեարկած խորհրդի անդամը կարող է հատուկ կարծիք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին և (կամ) մարզպետին, իսկ Երևանում` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին և (կամ) Երևանի քաղաքապետին:

16. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետը, իսկ Երևանում` Երևանի քաղաքապետը հատուկ կարծիքն ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում, համապատասխան ստորաբաժանման միջոցով, ուսումնասիրում են խորհրդի կողմից որոշման ընդունման ընթացակարգերի համապատասխանությունը սույն կարգով սահմանված պահանջներին: Անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում խորհրդի կրկնակի քննարկմանն է ուղարկվում հարցը` գրության մեջ նշելով հայտնաբերված անհամապատասխանությունները:

17. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը հատուկ կարծիքն ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում, համապատասխան ստորաբաժանման միջոցով, ուսումնասիրում է խորհրդի կողմից որոշման ընդունման ընթացակարգերի համապատասխանությունը սույն կարգով սահմանված դրույթներին, անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում հարցն ուղարկում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետին, իսկ Երևանում` Երևանի քաղաքապետին` սույն կարգի 16-րդ կետով սահմանված կարգով ընթացք տալու համար:

18. Տարածքային կենտրոնը խորհրդի առաջարկության մասին որոշումն ստանալուց հետո աշխատանքային երեք օրվա ընթացքում ընդունում է որոշում, որում նշում է քաղաքացու (ընտանիքի) սոցիալական գործի (սոցիալական անձնագրի) համարը, ոչ հավաստի տեղեկատվության հայտնաբերման ամսաթիվը, ճշտված տեղեկատվության կիրառման արդյունքով նպաստի չափի և իրավունքի փոփոխության հանգամանքը, նպաստի վճարման դադարեցման դեպքում` դրա ամսաթիվը և ժամկետը, ավելի վճարված գումարի չափը, հետ վերադարձի ենթակա գումարի չափը, սոցիալական աջակցության խորհրդի նիստի ամսաթիվը, խորհրդի առաջարկության բովանդակությունը, խորհրդի առաջարկության հիման վրա ընդունված որոշումը, ժամանակացույց կազմելու դեպքում` ժամկետն ու ամսաթիվը, պարտքը մարած համարված գումարի չափը:

19. Խորհրդի կազմած որոշումն առաջարկության մասին և դրա հիման վրա տարածքային կենտրոնի ընդունած որոշումը պահպանվում են տվյալ ընտանիքի նպաստի գործում, իսկ տվյալները մեկօրյա ժամկետում մուտքագրվում են տեղեկատվական բազա:

20. Տարածքային կենտրոնը խորհրդի` ավելի վճարված գումարի ժամանակացույցով վերադարձման առաջարկության մասին որոշումն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում դիմողի հետ կազմում է ժամանակացույց` մինչև 12 ամիս ժամկետով, որն ստորագրում են տարածքային կենտրոնի ղեկավարը և դիմողը` ընտանիքի չափահաս անդամների գրավոր համաձայնությամբ:

21. Ընտանիքի չափահաս անդամների անհամաձայնության և (կամ) փոխադարձ համաձայնությամբ հաստատված ժամանակացույցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների չկատարման դեպքում տվյալ ընտանիքին ավելի վճարված գումարները ենթակա են դատական կարգով բռնագանձման:

22. Տարածքային կենտրոնը սոցիալական աջակցության խորհրդի` ավելի վճարված գումարի պարտքի մարման առաջարկության մասին որոշումն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա հիման վրա ընդունում է որոշում ավելի վճարված գումարի պարտքի մարման մասին: Ընդ որում, պարտքի մարման գումարը չի կարող գերազանցել տվյալ ընտանիքի ստացած վերջին ամսվա նպաստի չափի եռապատիկը:

23. Սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված` մարված պարտքի գումարը գերազանցող գումարի վերադարձման համար ընտանիքի (քաղաքացու) հետ կազմվում է ավելի վճարված գումարի վերադարձման ժամանակացույց:

24. Տարածքային կենտրոնը սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված` ընդունած իր որոշման մասին գրավոր հայտնում է տվյալ ընտանիքին և տեղեկացնում, որ դրանից հետո տվյալ ընտանիքի` ոչ հավաստի տեղեկատվությամբ դիմում-հայտարարագիր ներկայացնելու պահին, որևէ չափահաս անդամի կողմից (անգամ այլ ընտանիքի կազմում) ոչ հավաստի տեղեկատվության ներկայացման պատճառով ավելի վճարված գումարների պարտքի մարման վերաբերյալ այլևս դրական որոշում չի կարող ընդունվել:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 13

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ, ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՆԱՄՔԻ ՆՊԱՍՏԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ

 

1. Ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի (այսուհետ` նպաստ) վճարումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինները յուրաքանչյուր ամիս Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանն են տրամադրում տեղեկատվություն նպաստառու ընտանիքների, անձանց և նրանց նպաստի չափի մասին, որոնց հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կազմում է նպաստների ֆինանսական միջոցների մասին հայտ-պահանջագրերն ու դրանք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն:

3. Նպաստների վճարումները կատարում է «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով ընտրված կազմակերպությունը` գանձապետական համակարգի միջոցով փոխանցված գումարների հաշվին:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 14

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻ

Մարզը

NN
ը/կ

Համայնքը

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

1.

1.

քաղ. Աշտարակ

2.

2.

քաղ. Թալին

3.

3.

քաղ. Ապարան

4.

4.

գ. Արագած

5.

5.

գ. Օշական

6.

6.

գ. Արտենի

7.

7.

գ. Նորաշեն

ԱՐԱՐԱՏ

8.

1.

քաղ. Արտաշատ

9.

2.

քաղ. Արարատ

10.

3.

քաղ. Վեդի

11.

4.

գ. Հովտաշատ

12.

5.

գ. Սիփանիկ

13.

6.

գ. Տափերական

14.

7.

գ. Մխչյան

ԱՐՄԱՎԻՐ

15.

1.

քաղ. Արմավիր

16.

2.

քաղ. Վաղարշապատ

17.

3.

գ. Փարաքար

18.

4.

գ. Գայ

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

19.

1.

քաղ. Գավառ

20.

2.

քաղ. Սևան

21.

3.

գ. Երանոս

22.

4.

քաղ. Ճամբարակ

23.

5.

գ. Զովաբեր

24.

6.

գ. Ծովագյուղ

25.

7.

գ. Վարդենիկ

ԼՈՌԻ

26.

1.

քաղ. Վանաձոր

27.

2.

քաղ. Ալավերդի

28.

3.

քաղ. Ստեփանավան

29.

4.

քաղ. Ախթալա

30.

5.

քաղ. Սպիտակ

31.

6.

գ. Շահումյան

32.

7.

գ. Գարգառ

ԿՈՏԱՅՔ

33.

1.

քաղ. Հրազդան

34.

2.

քաղ. Չարենցավան

35.

3.

քաղ. Եղվարդ

36.

4.

քաղ. Աբովյան

37.

5.

քաղ. Բյուրեղավան

38.

6.

քաղ. Նոր Հաճն

39.

7.

քաղ. Ծաղկաձոր

40.

8.

գ. Նոր Գեղի

41.

9.

գ. Ջրվեժ

42.

10.

գ. Նոր Երզնկա

43.

11.

գ. Զովունի

44.

12.

գ. Գետարգել

45.

13.

գ. Կարենիս

46.

14.

գ. Արզական

47.

15.

գ. Արտավազ

48.

16.

գ. Առինջ

49.

17.

գ. Գեղաշեն

50.

18.

գ. Բջնի

51.

19.

գ. Նոր Արտամետ

52.

20.

գ. Աղավնաձոր

53.

21.

գ. Քասախ

54.

22.

գ. Զառ

55.

23.

գ. Բուժական

56.

24.

գ. Քանաքեռավան

ՇԻՐԱԿ

57.

1.

քաղ. Գյումրի

58.

2.

քաղ. Արթիկ

59.

3.

քաղ. Մարալիկ

60.

4.

գ. Ազատան

61.

5.

գ. Բասեն

62.

6.

գ. Ախուրյան

ՍՅՈՒՆԻՔ

63.

1.

քաղ. Կապան

64.

2.

քաղ. Մեղրի

65.

3.

քաղ. Գորիս

66.

4.

քաղ. Քաջարան

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

67.

1.

քաղ. Եղեգնաձոր

68.

2.

քաղ. Ջերմուկ

69.

3.

քաղ. Վայք

ՏԱՎՈՒՇ

70.

1.

քաղ. Իջևան

71.

2.

քաղ. Դիլիջան

72.

3.

քաղ. Բերդ

73.

4.

քաղ. Այրում

74.

5.

քաղ. Նոյեմբերյան

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբրիելյան