Համարը 
N 312-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.04.02/16(1029) Հոդ.248
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
06.02.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.03.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.04.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

6 փետրվարի 2014 թվականի N 312-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» N 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 32-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «բ» պարբերությանը համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման NN 5, 11 և 12 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգում իմունիզացիայի ազգային ծրագրերը ժամանակին իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից սույն որոշմամբ նախատեսված գնումներն իրականացվում են «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված բանակցային ընթացակարգ կիրառելու միջոցով՝ առանց գնումների մասին հայտարարությունը նախապես հրապարակելու:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2014 թ. մարտի 28

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

փետրվարի 6-ի N 312-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(գումարների ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ

0.0

0.0

0.0

0.0

     

այդ թվում`

       

07

   

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

(204,414.0)

(204,414.0)

(408,828.0)

(408,828.0)

     

այդ թվում`

       
 

02

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

(204,414.0)

(204,414.0)

(408,828.0)

(408,828.0)

     

այդ թվում`

       
   

04

Պարաբժշկական ծառայություններ

(204,414.0)

(204,414.0)

(408,828.0)

(408,828.0)

     

այդ թվում`

       
     

03. Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և բժշկական օգնության ծառայություններ

(204,414.0)

(204,414.0)

(408,828.0)

(408,828.0)

     

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

(204,414.0)

(204,414.0)

(408,828.0)

(408,828.0)

     

այդ թվում`

       
     

Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

(204,414.0)

(204,414.0)

(408,828.0)

(408,828.0)

07

   

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

204,414.0

204,414.0

408,828.0

408,828.0

 

04

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

204,414.0

204,414.0

408,828.0

408,828.0

     

այդ թվում`

       
   

01

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

204,414.0

204,414.0

408,828.0

408,828.0

     

այդ թվում`

       
     

06. Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր

204,414.0

204,414.0

408,828.0

408,828.0

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

204,414.0

204,414.0

408,828.0

408,828.0

     

այդ թվում`

       
     

Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

204,414.0

204,414.0

408,828.0

408,828.0

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

փետրվարի 6-ի N 312-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Ծածկագիրը

Անվանումը

Գնման ձևը

Չափի միավորը

Միավորի գինը

Քանակը

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

գումարը

(հազ. դրամ)

 

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  

(408,828.0)

 

Բաժին 07, խումբ 02, դաս 04

 

Պարաբժշկական ծառայություններ

 

03. Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և բժշկական օգնության ծառայություններ

 

ՄԱՍ I. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

(408,828.0)

33651600/1

 պատվաստանյութեր

ՇՀ

դոզա

107

31000

(3,317.0)

33651600/2

 պատվաստանյութեր

ՇՀ

դոզա

1112

15500

(17,236.0)

33651600/3

 պատվաստանյութեր

ՇՀ

դոզա

2117

15500

(32,813.5)

33651600/4

 պատվաստանյութեր

ՇՀ

դոզա

5402

15500

(83,731.0)

33651600/5

 պատվաստանյութեր

ՇՀ

լրակազմ

6701

15500

(103,865.5)

33651600/6

 պատվաստանյութեր

ՇՀ

դոզա

10830

15500

(167,865.0)

               
 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

       

408,828.0

 

Բաժին 07, խումբ 04, դաս 01

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

 

05. Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր

 

ՄԱՍ I. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

408,828.0

33651600/1

 պատվաստանյութեր

ԲԸԱՀ

դոզա

1112

20000

22,240.0

33651600/2

 պատվաստանյութեր

ԲԸԱՀ

դոզա

7056

15000

105,840.0

33651600/3

 պատվաստանյութեր

ԲԸԱՀ

դոզա

5184

12895

66,848.0

33651600/4

 պատվաստանյութեր

ԲԸԱՀ

դոզա

6700

15000

100,500.0

33651600/5

 պատվաստանյութեր

ԲԸԱՀ

դոզա

7560

15000

113,400.0

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

փետրվարի 6-ի N 312-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.18 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(նվազեցումները նշված են փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները

1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքների ցուցանիշները

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և բժշկական օգնության ծառայություններ զորամասային և հոսպիտալային օղակներում

 

Նկարագրությունը

Զինծառայողների, նրանց ընտանիքների անդամների և նախազորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային բուժօգնություն, հիգիենիկ, հակահամաճարակային և կանխարգելիչ ծառայությունների մատուցում

1099

ԱԾ05

Քանակական

Մշակված չէ

               

Որակական

Մշակված չէ

               

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

               

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

x

x

x

x

(204,414.0)

(204,414.0)

(408,828.0)

(408,828.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1099 Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Նպաստել ՀՀ պաշտպանունակության բարձրացմանը

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Աղյուսակ N 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.9 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1. Քաղաքականութան միջոցառումներ

1.1. Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը

Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր

 

Նկարագրությունը

Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի իրականացման ծառայություններ

1003

ԱԾ07

Քանակական

1) իմունական-խարգելման աշխատանքների իրականացման համար UNISEF-ի միջոցով ձեռք բերված պատվաստանյութերի դոզաների քանակը

54250

54250

108500

108500

       

Որակական

Մշակված չէ

               

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

               

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

x

x

x

x

204,414.0

204,414.0

408,828.0

408,828.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1003 Հանրային առողջության պահպանման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների ազդեցության բացառում և նվազեցում, մարդու և նրա ապագա սերունդների կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում (արգելակել և հակադարձել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, մալարիայի և այլ հիվանդությունների տարածման ընթացքը)

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Աղյուսակ N 3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Բաժին 2

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

 (հազ. դրամ)

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(բաժին/խումբ/դաս)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (գումարների նվազեցումները նշված են փակագծերում)

1099

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության ծրագիր

(408,828.0)

     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման, բուժկանխարգելիչ, մասնագիտական արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության ծառայություններ, մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայություններ

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում՝ բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ05

 

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և բժշկական օգնության ծառայություններ զորամասային և հոսպիտալային օղակներում

(408,828.0)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

Զինծառայողների, նրանց ընտանիքների անդամների և նախազորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային բուժօգնություն, հիգիենիկ, հակահամաճարակային և կանխարգելիչ ծառայությունների մատուցում

 
     

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

 
     

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

 

Աղյուսակ N 4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

Բաժին 2

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

 (հազ. դրամ)

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(բաժին/խումբ/դաս)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (գումարների ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1003

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հանրային առողջության պահպանման ծրագիր

408,828.0

     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Հանրային առողջության պահպանման, հիգիենիկ և հակահամաճարակային անվտանգության և մոնիթորինգի ծառայություններ

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների ազդեցության բացառում և նվազեցում, մարդու և նրա ապագա սերունդների կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում (արգելակել և հակադարձել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, մալարիայի և այլ հիվանդությունների տարածման ընթացքը)

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ07

 

Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր

408,828.0

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի իրականացման ծառայություններ

 
     

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

 
     

«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբրիելյան