Համարը 
N 1
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.04.01/8(520)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
09.03.2015
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.03.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.03.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 4-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ 17-ՐԴ ԿԵՏԻ ԴՐՈՒՅԹԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

9 մարտի 2015 թ.

N 1

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետի դրույթի կիրառման վերաբերյալ

 

«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետի համաձայն` առողջապահական կազմակերպություն է առողջապահական բնագավառում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունը: Օրենքի 11-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի համաձայն` առողջապահական կազմակերպությունների կողմից մանկական սննդի և հարակից ապրանքների վաճառքն արգելվում է:

Տվյալ իրավիճակում ոչ հստակ է ընկալվում «առողջապահական բնագավառում գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն» հասկացությունը, մասնավորապես` արդյոք դեղատնային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները դիտարկվում են որպես առողջապահական կազմակերպություն նշված օրենքի համատեքստում:

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի դրույթներով` պաշտոնապես պարզաբանում եմ.

1. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն` կրծքով կերակրման խրախուսման ազգային ծրագրով սահմանվում են` առողջապահական կազմակերպություններում նորածիններին բարյացակամ ծառայությունների տրամադրումը: Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետի համաձայն` նորածիններին բարյացակամ ծառայությունների տրամադրում է համարվում` առողջապահական կազմակերպություններում հղի կանանց, մայրերի և մանուկների խնամքին, զարգացմանը և կրծքով կերակրմանը նպաստելուն ուղղված միջոցառումները:

2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն սահմանվում են օրենքի խնդիրները, մասնավորապես` խրախուսել ու աջակցել մայրերի, մանուկների և վաղ տարիքի երեխաների համար բարյացակամ միջավայրի ապահովումն առողջապահական կազմակերպություններում, հասարակական վայրերում և աշխատավայրերում: Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն` կրծքով կերակրող կինն իրավունք ունի` ունենալու համապատասխան պայմաններ աշխատավայրերում, քրեակատարողական հիմնարկներում, առողջապահական կազմակերպություններում և այլ հասարակական վայրերում կրծքով կերակրելու համար:

3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն արտադրողի և (կամ) բաշխողի կողմից արգելվում են խրախուսման հետևյալ եղանակները` բուժաշխատողներին և առողջապահական կազմակերպություններին նվերներ,... տրամադրելը:

4. Օրենքի 18-րդ հոդվածով սահմանվում են առողջապահական կազմակերպության պարտականությունները, մասնավորապես` խրախուսել ու աջակցել կրծքով կերակրումը` որպես օպտիմալ և այլընտրանք չունեցող միջոց մանուկների և վաղ տարիքի երեխաների անվտանգ և համապատասխան (համարժեք) սնուցում ապահովելու համար, խրախուսել ժամանակին և համապատասխան հավելյալ սնուցման կազմակերպումը, պահպանել սույն օրենքով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված՝ կրծքով կերակրման կանոնները և նշված կանոնների վերաբերյալ պարբերաբար իրազեկել բժշկական անձնակազմին, իրականացնել կրծքով կերակրման համար անհրաժեշտ գործնական հմտությունների դասընթաց բուժանձնակազմի համար, իրազեկել հանրությանը, ներառյալ՝ հղիներին, նրանց ընտանիքներին և երեխաներին խնամողներին, կրծքով կերակրման առավելությունների և գործնական հմտությունների, կրծքի կաթի փոխարինիչների օգտագործման և ոչ ճիշտ օգտագործման հետ կապված՝ առողջությանը սպառնացող հնարավոր վտանգների և ռիսկերի վերաբերյալ` տրամադրելով համապատասխան, ճշգրիտ և հասանելի տեղեկատվություն, մանկական սնունդ արտադրողներին և բաշխողներին չտրամադրել հղիների և կերակրող մայրերի կոնտակտային տվյալներ:

5. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի համաձայն` բուժաշխատողները պարտավոր են մանկական սնունդ արտադրողների և (կամ) բաշխողների կողմից ցանկացած առաջարկի դեպքում (նմուշ, նվեր կամ այլ շնորհ) կամ սույն օրենքի նորմերի այլ խախտումների դեպքում տեղեկացնել առողջապահական կազմակերպության ղեկավարությանը:

6. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` բժշկական օգնություն և սպասարկում է բնակչությանը կանխարգելիչ բուժական, դեղորայքային օգնության ցուցաբերումը, ախտորոշիչ հետազոտությունների, վերականգնողական բուժման, բժշկական փորձաքննության անցկացումը, հարբժշկական և ոչ բուժական բնույթի այլ ծառայությունների մատուցումը:

7. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` բժշկական օգնությունը և սպասարկումը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն է, որը իրականացվում է կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից:

8. «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի առաջին մասի ժզ) և ժէ) կետերի համաձայն`

դեղատուն` ձեռնարկություն կամ ձեռնարկության ստորաբաժանումը, որը պատրաստում է դեղեր, կատարում դեղերի որակի ներդեղատնային հսկողություն, մանրակշռում, փաթեթավորում, պահպանում, ինչպես նաև իրականացնում է դեղերի, բժշկական նշանակության և ուղեկցող այլ ապրանքների առևտուր, համապատասխան խորհրդատվություն և տեղեկատվություն.

դեղատնային կրպակ` ձեռնարկություն կամ ձեռնարկության ստորաբաժանում, որը կատարում է դեղերի որակի ներդեղատնային հսկողություն, մանրակշռում, փաթեթավորում, պահպանում, ինչպես նաև իրականացնում է դեղերի, բժշկական նշանակության և ուղեկցող այլ ապրանքների առևտուր, համապատասխան խորհրդատվություն և տեղեկատվություն:

Հիմք ընդունելով «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները` դեղատնային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների գործառույթների մեջ չեն ընդգրկվում «Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 13-րդ, 18-րդ և 19-րդ հոդվածներով սահմանված ծառայությունների տրամադրումը, գործողությունների, միջոցառումների կատարումը և պարտավորությունները: Վերջիններս կարող են իրականացվել բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից` հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» և «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված դրույթները:

Օրենքի 19-րդ, 18-րդ և 13-րդ հոդվածներում սահմանվում են «բուժանձնակազմ», «բուժաշխատող և առողջապահական կազմակերպություն» հասկացությունները, ինչպես նաև 13-րդ հոդվածում սահմանվում է, որ բուժաշխատողներին և առողջապահական կազմակերպություններին նվերներ տրամադրելը արգելվում է: «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 2-րդ պարբերության համաձայն` եթե իրավական ակտում նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է «և» կամ «ու» շաղկապով բաժանված պայմաններով, ապա այդ նորմի կիրառման համար թվարկված բոլոր պայմանների առկայությունը պարտադիր է, իսկ դեղատնային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում աշխատում են դեղագետները և դեղագործները` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 867 որոշմամբ հաստատված հավելված 3-ի 12-րդ կետը:

Ելնելով նշված ակտերի դրույթների վերլուծությունից` պարզ է դառնում, որ «Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ, 18-րդ և 13-րդ հոդվածների դրույթները վերաբերում են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններին:

Վերլուծելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին», «Լիցենզավորման մասին», «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքների համապատասխան նորմերը և համադրելով «Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետում սահմանված դրույթի հետ` սույն օրենքի շրջանակում «առողջապահական բնագավառում գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն» հասկացությունը վերաբերում է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացող կազմակերպություններին կամ անհատ ձեռնարկատերերին, իսկ դեղատնային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունը «Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի համատեքստում չի կարող դիտարկվել որպես առողջապահական բնագավառում գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն:

 

 Ա. Մուրադյան