Համարը 
N 839-Ա
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.07.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.07.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.07.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի N 594-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 հուլիսի 2015 թվականի N 839-Ա

 

ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի N 594-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 85-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 89-րդ հոդվածի 4-րդ կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. 2015 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածով սահմանված պետական մարմինների կողմից, բացառությամբ հարկային և մաքսային մարմինների, ստուգումները կարող են իրականացվել միայն`

1) պետական կառավարչական հիմնարկներում, պետական ոչ առևտրային կամակերպություններում, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում, 100 տոկոս պետական բաժնեմասով փակ բաժնետիրական ընկերություններում և 100 տոկոս համայնքային բաժնեմասով փակ բաժնետիրական ընկերություններում.

2) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում.

3) տնտեսավարող սուբյեկտների գրավոր դիմումի հիման վրա.

4) մանկապարտեզներում և դպրոցներում երեխաների սննդի կազմակերպման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների.

5) հանրային անվտանգության, անձանց իրավունքների, կյանքի և առողջության պաշտպանության, պետության պաշտպանության և անվտանգության ապահովման դեպքերում (համապատասխան հիմնավորումներով)` միայն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գրավոր համաձայնությամբ.

6) սույն որոշման հավելվածով հաստատված տեսչությունների ստուգումների ստուգաթերթերով` ստուգումների տարեկան ծրագրում ընդգրկված և բարձր ռիսկային խմբում գտնվող սուբյեկտների մոտ:

(1-ին կետը փոփ. 14.01.16 N 43-Ա, 09.06.16 N 597-Ա)

2. Սույն որոշման 1-ին կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գրավոր համաձայնությունը`

1) ստանալու նպատակով՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածով սահմանված պետական մարմինները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ են ներկայացնում ստուգման անհրաժեշտությունը հիմնավորող տեղեկատվությունը, որն առնվազն պետք է ներառի՝

ա. ստուգման անհրաժեշտության առաջացման պատճառը և հիմնական ռիսկի գործոնները,

բ. առկա իրավիճակի նկարագիրը,

գ. ստուգման չիրականացման հետևանքով առաջացող հնարավոր վտանգները,

դ. ստուգման իրականացման դեպքում ակնկալվող արդյունքները.

2) տրամադրվելու կամ մերժելու դեպքում՝ վերջինիս վերաբերյալ և ստուգման անհրաժեշտությունը հիմնավորող տեղեկատվությունը տեղադրվում է www. e-gov.am կայքում:

3. 2015 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ իրականացվող ստուգումները, բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված դեպքերի, կասեցվում են:

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մայիսի 29-ի «Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» N 594-Ա որոշումը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. հուլիսի 30
Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հուլիսի 30-ի N 839-Ա որոշման

 

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԻ

Պետական մարմնի և տեսչության անվանումները

Ստուգաթերթերը

1

2

1. ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Առողջապահական պետական տեսչություն

1.1. Հանրակրթական դպրոցների (ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 85.31.1, 58.31.2) ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 4-ի N 349-Ն որոշման հավելվածի N 26 ստուգաթերթ)

1.2. Նախադպրոցական կազմակերպությունների (հիմնարկների) (ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 85.10.0) ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 4-ի N 349-Ն որոշման N 27 ստուգաթերթ)

2. ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

Էներգետիկայի պետական տեսչություն

2.1. Ստուգաթերթ N 1 110կՎ և բարձր լարման էլեկտրատեղակայանքի` ենթակայանի (ԵԿ) և բաշխիչ սարքվածքի (ԲՍ) համար (ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1569-Ն որոշման N 1 հավելված)

2.2. Ստուգաթերթ N 2 110կՎ և բարձր լարման էլեկտրատեղակայանքի` էլեկտրահաղորդման օդային գծի (ՕԳ) համար (ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1569-Ն որոշման N 2 հավելված)

2.3. Ստուգաթերթ N 3 գազի համակարգի` գազափոխադրման բարձր ճնշման էներգատեղակայանքի համար (ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1569-Ն որոշման N 3 հավելված)

2.4. Ստուգաթերթ N 4 գազի համակարգի` գազաբշխման և գազասպառման միջին և բարձր ճնշման էներգատեղակայանքի համար (ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1569-Ն որոշման N 4 հավելված)

2.5. Ստուգաթերթ N 5 տնտեսավարող սուբյեկտի (մասնաճյուղի) համար (ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1569-Ն որոշման N 5 հավելված)

3. ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Օրինականության վերահսկողության տեսչություն

3.1. Կուսակցությունների գործունեության նկատմամբ օրինականության հսկողության պահանջների կատարման ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 624-Ն որոշման N 2 հավելված)

3.2. Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ օրինականության հսկողության պահանջների կատարման ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 624-Ն որոշման N 3 հավելված)

4. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

Բնապահպանական պետական տեսչություն

4.1. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարում, պահպանություն (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 519-Ն որոշման N 11 ստուգաթերթ)

4.2. Թափոնների հավաքում, մշակում և ոչնչացում, թափոնների վերամշակում (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 519-Ն որոշման N 6 ստուգաթերթ)

5. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.16 N 597-Ա)

6. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության տեսչություն

6.1. Շահումով խաղի կազմակերպման և խաղատան կազմակերպման և լիցենզիայի պայմանների ու պահանջների կատարման ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 12-ի N 18-Ն որոշման N 2 հավելված)

6.2. Վիճակախաղերի կազմակերպման լիցենզիայի պայմանների ու պահանջների կատարման ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 12-ի N 18-Ն որոշման N 1 հավելված)

7. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Աուդիտորական գործունեության հսկողության տեսչություն

7.1. Աուդիտորական գործունեության մասին նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարման հսկողության ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 99-Ն որոշման հավելված)

8. ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչություն

 

8.1. Ավտոմոբիլային գազալցավորման ճնշակայանների (ագլճկ) համար (ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 35.23) ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 14-ի N 132-Ն որոշման հավելվածի N 9 ստուգաթերթ)

9. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

9.1. Հանրային սննդի կազմակերպությունների համար ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման N 1 հավելված):
9.2. Մսամթերքի արտադրության կազմակերպությունների համար ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման N 3 հավելված):
9.3. Կաթնամթերքի արտադրության կազմակերպությունների համար ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման N 4 հավելված):
9.4. Կրեմային հրուշակեղենի արտադրության կազմակերպությունների համար ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման N 6 հավելված):
9.5. Ոչ կենդանական ծագման մթերքների և խոհարարական արտադրանքի ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշման N 2 հավելված):
9.6. Ձկնամթերքի արտադրության կազմակերպությունների համար ստուգաթերթ (ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշման N 3 հավելված)

 

(հավելվածը խմբ. 14.01.16 N 43-Ա, փոփ., լրաց. 09.06.16 N 597-Ա)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան