Համարը 
N 626-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.06.25/34(269) Հոդ.572
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.05.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.06.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
07.06.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.07.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
7 հունիսի 2003 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

8 մայիսի 2003 թվականի N 626-Ն

 

ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հուլիսի 30-ի «Շինարարության ավարտի փաստագրման կարգը հաստատելու մասին» N 477 որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2003 թ. հունիսի 3
Երևան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված շինարարության (շենքերի, շինությունների, դրանց վերակառուցման, վերականգնման, ամրացման, արդիականացման, ընդլայնման և բարեկարգման` բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող դեպքերի) շահագործման ընդունման փաստագրման կարգը:

2. Ավարտված շինարարության շահագործման ընդունումը փաստագրվում է շահագործման ակտի ձևակերպմամբ` N 1 ձևը կցվում է, հաստատված նախագծով ու շինարարական կապալի պայմանագրով նախատեսված բոլոր աշխատանքներն իրականացվելուց և օրենքով ու սույն կարգով սահմանված պահանջներին համապատասխան կապալառուի կողմից ավարտված շինարարական օբյեկտը կառուցապատողին հանձնելուց և կառուցապատողի կողմից այն ընդունվելուց հետո:

3. Ավարտված շինարարության շահագործման ընդունումը փաստագրում է օրենքով սահմանված իրավասու մարմինը (համայնքում` համայնքի ղեկավարը, համայնքի վարչական սահմաններից դուրս տարածքներում` մարզպետը, Երևանում` Երևանի քաղաքապետը) (այսուհետ` իրավասու մարմին):

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` հատկապես վտանգավոր և տեխնիկապես բարդ օբյեկտների, քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների, ինչպես նաև երկու և ավելի պետությունների շահերին առնչվող օբյեկտների շինարարական կապալի պայմանագրով կատարված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է այդ որոշմամբ ստեղծված ընդունող հանձնաժողովի կողմից` անհրաժեշտության դեպքում սույն կարգը լրացնող հատուկ պահանջների ամրագրմամբ, եթե միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:

5. Ավարտված շինարարական օբյեկտի համապատասխանությունը հաստատված նախագծին և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին ամրագրվում է կապալառուի ու կառուցապատողի միջև կազմված երկկողմանի հանձնման-ընդունման ակտով (այսուհետ` երկկողմանի ակտ) կամ օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտով (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողովի ակտ)` N 2 ձևը կցվում է, և հիմնավորվում է կատարողական փաստաթղթերով, ինչպես նաև ինժեներական, տեխնոլոգիական սարքավորումները, ենթակառուցվածքային օբյեկտներն ու ցանցերը շահագործող կազմակերպությունների (այսուհետ` շահագործող կազմակերպություններ) եզրակացություններով: Շահագործող կազմակերպություններին վերաբերող, սույն կարգով սահմանված դրույթները գործում են օրենքով և կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում:

6. Կատարողական փաստաթղթերի փաթեթը կազմում է կապալառուն` տեխնիկական հսկողություն, օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված դեպքերում` հեղինակային հսկողություն իրականացնող անձանց մասնակցությամբ: Կատարողական փաստաթղթերի կազմը և ձևերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը:

7. Կատարողական փաստաթղթերի կամ դրանց մի մասի բացակայության դեպքում կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին վերականգնել դրանք` անհրաժեշտ տեխնիկական հետազոտություններ կամ փորձարկումներ կատարելու միջոցով:

8. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի (այդ թվում` պետությանը տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային) միջոցների հաշվին կամ դրանց ներգրավմամբ, ինչպես նաև, անկախ ֆինանսավորման աղբյուրից` պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում, սահմանված կարգով հաստատված պետական ցուցակներում ընդգրկված հանրապետական նշանակության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 882 որոշմամբ հաստատված հատուկ օբյեկտների և կարևորագույն նշանակություն ունեցող օբյեկտների շինարարության շահագործման փաստագրման համար պարտադիր հիմք է հանդիսանում ընդունող հանձնաժողովի ակտը: Ընդունող հանձնաժողովի ակտը պարտադիր է նաև այն դեպքերում, երբ կառուցապատողն օրենքով իրավունք ունի հանդես գալու որպես շինարարական աշխատանքներ իրականացնող, որի հետևանքով անհնարին է դառնում սույն կարգի 5-րդ կետով նախատեսված երկկողմանի հանձնման-ընդունման ակտի ձևակերպումը:

9. Կառուցապատողի ցանկությամբ հանձնաժողով կարող է ստեղծվել նաև սույն կարգի 8-րդ կետով չնախատեսված դեպքերում:

10. Հանձնաժողովը ձևավորում և ղեկավարում է կառուցապատողը (բացառությամբ սույն կարգի 4-րդ կետով նախատեսված դեպքերի):

11. Հանձնաժողովի կազմում ներգրավվում են կառուցապատողի, կապալառուի, տեխնիկական հսկողություն և, օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված դեպքերում` հեղինակային հսկողություն իրականացնող անձինք, քաղաքաշինական պետական տեսչության համապատասխան տարածքային բաժնի (այսուհետ` տարածքային բաժին), շահագործող կազմակերպությունների, ինչպես նաև օրենքով համապատասխան վերահսկողական իրավասություններով օժտված այլ շահագրգիռ պետական մարմինների (այսուհետ` շահագրգիռ պետական մարմին) և իրավասու մարմնի ներկայացուցիչները:

12. Կառուցապատողը կապալառուի կողմից շինարարությունն ավարտվելու մասին հաղորդումն ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում, մինչև հանձնաժողովի աշխատանքներն սկսելը, դիմում է շահագրգիռ պետական մարմիններին և շահագործող կազմակերպություններին` հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավվելու առաջարկությամբ, որի վերաբերյալ 5-օրյա ժամկետում ստանում է համապատասխան ներկայացուցչի թեկնածությունը: Հանձնաժողովի աշխատանքն իրականացվում է կառուցապատողի հաշվին և չի կարող տևել 15 օրից ավելի:

13. Ընդունող հանձնաժողովի ակտը պետք է ստորագրված լինի հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից, որոնցից յուրաքանչյուրն իր իրավասության սահմաններում պատասխանատվություն է կրում հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշման համար` օրենքով սահմանված կարգով:

14. Ընդունող հանձնաժողովի անդամն ակտը չստորագրելու դեպքում նախագահին է տրամադրում իր իրավասության սահմաններում արված դիտողությունները` նշելով արձանագրված թերությունները: Նշված թերությունները պետք է վերացվեն հանձնաժողովի աշխատանքի համար սահմանված ժամկետում, այլապես օբյեկտը հանձնաժողովի կողմից շահագործման չի ընդունվում:

15. Առանց հանձնաժողովի օբյեկտը շահագործման ընդունելու դեպքում, կապալառուի կողմից շինարարությունն ավարտվելու մասին հաղորդումն ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում, կառուցապատողը համապատասխան եզրակացություն ստանալու նպատակով դիմում է շահագործող կազմակերպություններին և շահագրգիռ պետական մարմիններին, ինչպես նաև տարածքային բաժնին` ներկայացնելով օբյեկտի համապատասխան կատարողական փաստաթղթերը:

16. Դիմումն ստանալու օրվանից 5-օրյա ժամկետում տարածքային բաժինը, շահագրգիռ պետական մարմիններն ու շահագործող կազմակերպությունները, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրենց վերապահված իրավասության սահմաններում, տալիս են եզրակացություն` հավաստելով ավարտված շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը տրամադրված տեխնիկական պայմաններին և սույն կարգի պահանջներին: Ընդ որում, ստացված եզրակացությունները հիմք են հանդիսանում շահագործող կազմակերպությունների կողմից համապատասխան ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու համար:

17. Տրամադրված տեխնիկական պայմաններին և սույն կարգի պահանջներին` ավարտված շինարարական աշխատանքների անհամապատասխանության դեպքում տարածքային բաժինը, շահագրգիռ պետական մարմինը կամ շահագործող կազմակերպությունը նշված ժամկետում պարտավոր է կառուցապատողին տրամադրել իր իրավասության սահմաններում արված դիտողությունները` նշելով արձանագրված թերությունները: Նշված թերությունները վերացնելուց հետո կառուցապատողը կրկին դիմում է համապատասխան մարմնին կամ կազմակերպությանը, որը եռօրյա ժամկետում տալիս է իր եզրակացությունը:

18. Կառուցապատողի ցանկությամբ շինարարական համալիրի կազմում ընդգրկված առանձին շենքերի և շինությունների շահագործման ընդունումը կարող է ձևակերպվել ըստ դրանց շինարարության ավարտի:

19. Ձմռան ամիսներին ձևակերպվող շահագործման ակտով կարող է նախատեսվել շինարարության թույլտվություն չպահանջող բարեկարգման աշխատանքները մոտակա գարնանային-ամառային ամիսներին իրականացնելու վերաբերյալ պայման: Այդ աշխատանքներն ավարտվում են շահագործման ակտով սահմանված ժամկետում և ընդունվում կառուցապատողի կողմից շահագործումը փաստագրող իրավասու մարմնի ներկայացուցչի մասնակցությամբ` համապատասխան նշում կատարելով շահագործման ակտում:

20. Շինարարական կապալի պայմանագրով կարող է նախատեսվել անհատական բնակելի տների և դրանց կից տնտեսական շինությունների, ինչպես նաև առևտրային իրացման նպատակով կառուցված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի, այդ թվում` ներկառուցված ոչ բնակելի տարածքներով, շինարարական աշխատանքների ոչ լրիվ իրականացումը, որի դեպքում շահագործման ընդունման ակտը ձևակերպվելուց հետո շինարարական աշխատանքները` ցանկը կցվում է, կատարվում են նոր սեփականատիրոջ կողմից, ընդ որում, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաև ինժեներատեխնոլոգիական սարքավորումների մոնտաժման և գործարկման աշխատանքները պարտադիր պետք է իրականացվեն ամբողջությամբ:

21. Ավարտված շինարարության շահագործումը փաստագրելու նպատակով կառուցապատողը դիմում է իրավասու մարմնին` շահագործման ակտի ձևակերպման համար:

Դիմումին կցվում են`

ա) ընդունող հանձնաժողովի ակտը կամ երկկողմանի ակտը.

բ) երկկողմանի ակտի դեպքում` տարածքային բաժնի, շահագրգիռ պետական մարմինների և շահագործող կազմակերպությունների դրական եզրակացությունները.

գ) կատարողական փաստաթղթերի ցանկը.

դ) ակտի ձևակերպման համար «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով վճարի մուծումը հավաստող անդորրագիրը:

22. Իրավասու մարմինը ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա դիմումը տալու օրվանից 5-օրյա ժամկետում ձևակերպում և կառուցապատողին է հանձնում շահագործման ակտը կամ դիմումը մերժելու մասին գրավոր պատասխանում է դիմողին, նշելով մերժման պատճառները, ընդ որում, մերժումը կարող է պատճառաբանվել միմիայն սույն կարգի 21-րդ կետի պահանջներին չհամապատասխանելու հիմքով:

23. Իրավասու մարմնի առաջադրած պահանջները բավարարվելու դեպքում շահագործման ակտը ձևակերպվում է կառուցապատողի կրկնակի դիմումը տալու օրվանից եռօրյա ժամկետում:

24. Շահագործման ակտը կազմվում է 4 օրինակից, որոնցից մեկը մնում է իրավասու մարմնի մոտ, մեկական օրինակ տրվում է կառուցապատողին, կապալառուին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան տարածքային մարմնին:

25. Քաղաքային կամ գյուղական համայնքի ղեկավարը շինարարության շահագործման ակտը ձևակերպելուց հետո եռօրյա ժամկետում դրա մասին ծանուցում է համապատասխան մարզպետին և տեսչության տարածքային բաժնին` կցելով շահագործման ակտի պատճենը:

26. Մարզպետը (Երևանի քաղաքապետը) համայնքի վարչական սահմաններից դուրս տարածքներում շահագործման ակտերի ձևակերպման մասին եռօրյա ժամկետում ծանուցում է քաղաքաշինական պետական տեսչությանը` կցելով շահագործման ակտի պատճենը:

27. Շահագործման ակտը հիմք է հանդիսանում կառուցված օբյեկտի նկատմամբ գույքային իրավունքների գրանցման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` տվյալ օբյեկտի շահագործման իրավունքի ամրագրված սահմանափակումը դադարեցնելու համար:

28. Ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործումն իրականացվում է գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխան:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

Ձև 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ա Կ Տ

 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ

 

N ____ ____ __________ 200  թ.

 

Կառուցապատող ______________________________________ կողմից կառուցված,

(իրավաբանական անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)

 

որը գտնվում է ____________________________________________________

 

______________________________________________________________

(օբյեկտի անվանումը և տեղադրությունը)

համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման, որի`

 

ա) նախագծային փաստաթղթերը մշակվել են __________________________________

(նախագծային կազմակերպության անվանումը,

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

_________________________________________________________ կողմից.

 

բ) շինարարությունն սկսվել է ___________________________________________

(շինարարության թույլտվություն տվող մարմնի անվանումը)

 

_________________________________________________________ կողմից

 

տրված ____ _______ 200  թ. N ____ շինարարության թույլտվության համաձայն.

 

գ) շինարարությունն իրականացվել է __________________________________ կողմից

(գլխավոր կապալառուի անվանումը)

______________________________________________________________

 

դ) օբյեկտի հիմնական ցուցանիշներն են` _____________________________________

 

______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

ե) հատուկ պայմանները ________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

ՀԻՄՔԵՐ`

ա) կառուցապատողի դիմումը ____ ________ 200  թ.

բ) ընդունող հանձնաժողովի ակտը ____ ________ 200  թ.

կամ

երկկողմանի ակտը` քաղաքաշինական պետական տեսչության տարածքային բաժնի, շահագրգիռ պետական մարմինների և շահագործող կազմակերպությունների դրական եզրակացություններով.

գ) կատարողական փաստաթղթերի ցանկը _________ թերթ

 

 

Համայնքի ղեկավար (ՀՀ մարզպետ, Երևանի քաղաքապետ)

 

____________________
(ստորագրությունը)

__________________________________ 
(անունը, ազգանունը)

 

____ ________ 200  թ.

 

 

Ձև 2

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ`

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(ակտը հաստատող անձի անունը, ազգանունը

և պաշտոնը)

 

 ____ ___________ 200  թ.

 

 

Ա Կ Տ

 

ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

 

____ __________ 200  թ.

Օբյեկտի անվանումը և տեղադրությունը
__________________________

 

Ընդունող հանձնաժողովը կազմավորված է __________________________________

(հրամանով, հանձնարարականով, որոշմամբ)

 

_________________________________________________________ կողմից

(կառուցապատողի անվանումը (անունը, ազգանունը)

 

_____ _________ 200  թ., հետևյալ կազմով`

 

Նախագահ` կառուցապատող (ներկայացուցիչ) ______________________________________________________________

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

 

Հանձնաժողովի անդամներ` ներկայացուցիչներ`

 

Գլխավոր կապալառու _________________________________________________

(անվանումը)

 

_______________________________________________________________

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

 

Ենթակապալառու կազմակերպություն _______________________________________

(անվանումը)

 

_______________________________________________________________

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

 

Շահագործող կազմակերպություններ

 

1. ______________________________________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

2. ______________________________________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

3. ______________________________________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

Վերահսկող կազմակերպություններ`

 

1. _______________________________________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

2. _______________________________________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

3. _______________________________________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

Այլ շահագրգիռ կազմակերպություններ`

 

1. _______________________________________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

2. _______________________________________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

3. _______________________________________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

Հեղինակային հսկողություն իրականացնող ______________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

_________________________________________________________________

 

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ______________________________________

(անվանումը, պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

_________________________________________________________________

 

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ`

 

1. Գլխավոր կապալառու` ____________________________________________ կողմից

(անվանումը)

 

շահագործման ընդունմանն է ներկայացված շինարարական աշխատանքներն ավարտված _________________________________________________________________

(օբյեկտի անվանումը, շինարարական կապալի պայմանագրի N)

 

2. Շինարարական աշխատանքներն սկսված են համաձայն _____________________________

 

_______________________________________________________ կողմից տրված

(շինարարության թույլտվություն տվող մարմնի անվանումը)

 

_____ ________ 200  թ. N _______ շինարարության թույլտվության

 

3. Շինարարությունն իրականացված է _________________________________________

 

_________________________________________________________________

(գլխավոր կապալառուի անվանումը, շինարարական կապալի պայմանագրի N)

____________________________________________________________ կողմից

 

4. Շինարարության իրականացման ժամկետը`

 

աշխատանքների սկիզբը _______________________________

(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

 

աշխատանքների ավարտը ______________________________

(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

 

Շինարարության տևողությունը`

 

նախատեսված` ______________________

(ամիսներով)

 

փաստացի` ________________________

(ամիսներով)

 

5. Օբյեկտի հիմնական ցուցանիշներն են` ______________________________________

(համաձայն հաստատված նախագծային փաստաթղթերի)

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

6. Ընդունող հանձնաժողովին տրամադրված են հետևյալ փաստաթղթերը`

 

շինարարության թույլտվությունը _____________________________________

 

հաստատված նախագծային փաստաթղթերը _______________________________

 

կատարողական փաստաթղթերը ______________________________________

(սույն կարգի 6-րդ կետով նախատեսված կազմով)

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

Շահագործման ընդունմանը ներկայացված ________________________________

(օբյեկտի անվանումը)

 

ՊԱՏՐԱՍՏ Է ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

Հանձնաժողովի նախագահ ______________________________________

(անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

Հանձնաժողովի անդամներ _____________________________________

(անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

______________________________________

 

______________________________________

 

______________________________________

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՉԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ` ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՍՈՒՅՆ ԿԱՐԳԻ 20-ՐԴ ԿԵՏԻ

 

Ներբնակարանային և ներկառուցված ոչ բնակելի տարածքների ներքին սենքերի`

ա) դռների և լուսամուտագոգերի տեղադրում.

բ) ներքին հարդարման աշխատանքներ` ներառյալ հատակների ծածկույթի (մանրահատակ, կերամիկական սալիկներ, լինոլեում և այլն), սվաղի, պատերի երեսապատման (կերամիկական սալիկներ, պաստառներ և այլն) և ներկման աշխատանքներ.

գ) ջրմուղ-կոյուղու ցանցի իրականացում` սանտեխսարքավորումների տեղադրմամբ.

դ) էլեկտրագծերի ցանցի իրականացում` վարդակների, սարքերի և սարքավորումների տեղադրմամբ.

ե) հեռուստակապի համակարգի, հեռախոսակապի, ռադիոկապի տեղադրում.

զ) ծխահրդեհային տեղեկացման ավտոնոմ սարքերի տեղադրում.

է) ներկառուցված կահույքի իրականացում: