Համարը 
N 388-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.04.26/26(1301) Հոդ.427
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
06.04.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.04.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.09.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
07.05.20 N 713-Ն որոշման փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն 01.01.2021 թվականին, բացառությամբ հավելվածով սահմանված կարգի 3-րդ մասի 1-ին կետի դրույթի, որն ուժի մեջ կմտնի 01.09.2020 թվականին:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ (ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 22-Ի N 641-Ն ԵՎ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 19-Ի N 465-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

6 ապրիլի 2017 թվականի N 388-Ն

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ (ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 22-Ի N 641-Ն ԵՎ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 19-Ի N 465-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 11-րդ բաժնի 235-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել՝

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի «Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների ու դրանց գնահատությունների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» N 641-Ն որոշումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 19-ի «Հողի սեփականատերերի և պետական սեփականություն հանդիսացող հողի անհատույց (մշտական) օգտագործողների հողերի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 629 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 465-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2017 թ. ապրիլի 20

Երևան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
ապրիլի 6-ի N 388-Ն որոշման

 

 Կ Ա Ր Գ

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ (ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց (այսուհետ՝ անշարժ գույքի հարկ վճարողներ) անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղեկություններն անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ներկայացնելու կարգի հետ կապված հարաբերությունները: Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղեկություններն անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից ներկայացվում են Երևանի համայնքին` խմբավորված՝ ըստ անշարժ գույքի գտնվելու վայրի համապատասխան վարչական շրջանների:

2. Սույն կարգում օգտագործվում են Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված հիմնական հասկացությունները:

3. Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմինը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին է ներկայացնում՝

1) գնահատման կամ վերագնահատման հարկային տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվառված ու գնահատված (վերագնահատված)՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ ամփոփ տեղեկությունները մինչև գնահատման (վերագնահատման) հարկային տարվա սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ համաձայն NN 1 և 2 ձևերի և դրանց լրացման համար նախատեսված կարգի.

2) մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը ներառյալ՝ նախորդ ամսվա ընթացքում անշարժ գույքի սեփականատերերի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունները՝ համաձայն NN 3 և 4 ձևերի և դրանց լրացման համար նախատեսված կարգի.

3) մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը ներառյալ` նախորդ ամսվա ընթացքում անշարժ գույքի հաշվառման ու գնահատման տվյալների փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունները` համաձայն NN 5 և 6 ձևերի և դրանց լրացման համար նախատեսված կարգի.

4) սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված տեղեկություններն անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմինը ներկայացնում է էլեկտրոնային տեսքով՝ տեղեկությունները տեղադրելով իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում, և յուրաքանչյուր համայնք իր վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի մասին տեղեկություններից օգտվում է նախօրոք տրամադրված մուտքի անվան ու գաղտնաբառի միջոցով.

5) անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմինը հաշվառող մարմինների կողմից պահանջի դեպքում՝ 5-օրյա ժամկետում, տրամադրում է անհրաժեշտ տեղեկությունների թղթային տարբերակը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Ձև N 1

Ձևաթղթի դիմային մասը

Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգի

 

Մարզը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

   

Համայնքը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

 

Գնահատումը՝

 

 

 

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

դրությամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի

 

 

 

(անվանումը)

 

տարածքային (մարզային) ստորաբաժանում

 

ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 227-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ (ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Միա-վորի բա-նալին

Արխի-վային ծածկա-գիրը

NN
ը/կ

Սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի)`

Հողամասի բարելավումների (շինությունների)

Իրավունքների`

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի հասցեն

ֆիզի-կական անձի ազգա-նունը կամ կազմա-կերպու-թյան անվա-նումը

ֆիզի-կական անձի անունը

ֆիզի-կական անձի հայր-անունը

ֆիզի-կական անձի անձ-նագրի սերիան և համարը կամ կազմա-կերպու-թյան պե-տական ռեգիս-տրում գրանց-ման համարը

ֆիզի-կական անձի հանրային ծառա-յության համա-րանիշը կամ կազմա-կերպու-թյան ՀՎՀՀ-ն

կադաս-տրային ծածկա-գիրը

հասցեն

օրենքով սահ-մանված հարկվող օբյեկտն ըստ նպա-տակային նշանա-կության

գործառ-նական նշանա-կությունը

ավարտ-վածու-թյան աստի-ճանը

կադաս-տրային արժեքը
(դրամ)

պետա-կան գրանց-ման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարե-թիվը)

սեփակա-նության ձևը (ամբողջը կամ ընդ-հանուր բաժնային կամ ընդ-հանուր համա-տեղ)

գրանց-ման սուբ-յեկտի լրա-ցուցիչ տվյալ-ներ

մարզը

հա-մայնքը (վար-չական շրջանը)

փողոցը, նրբանցքը, փակուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

բնա-կարանը (հա-մարը)

փողոցը, նրբանցքը, փակուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

բնա-կարանը (հա-մարը)

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

   

1

                                         
   

2

                                         
   

3

                                         

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ (ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Ձևաթղթի վանդակները լրացվում են նշագրումներին համապատասխան: Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի համար ամփոփ ցուցակի ձևաթղթի վերնամասի «Մարզը» գրառման համապատասխան վանդակներում լրացվում են Երևան քաղաքի տվյալները, իսկ «Համայնքը» գրառման համապատասխան վանդակներում` Երևանի համապատասխան վարչական շրջանի տվյալները:

2. Անշարժ գույքի ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում բոլոր համասեփականատերերի տվյալները լրացվում է հաջորդաբար՝ առանձին նոր տողերով:

3. Ամփոփ տեղեկությունների 1-0-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է «Հայաստանի անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգ» էլեկտրոնային ծրագրում գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր անշարժ գույքը նույնականացնող միավորի բանալին, իսկ 2-0-րդ սյունակներում՝ արխիվային ծածկագիրը:

4. Ամփոփ տեղեկությունների 1-ին սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) հերթական համարը:

1) Համասեփականատերերի համար նույն գույքային միավոր հանդիսացող անշարժ գույքի հերթական համարը չի փոփոխվում:

5. Ամփոփ տեղեկությունների 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները: Մարզի և համայնքի (վարչական շրջանի) սյունակներում լրացվում են համապատասխան ծածկագրերը կամ տեքստային տվյալները:

6. Ամփոփ տեղեկությունների 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) տեքստային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը (ներառյալ կազմակերպական-իրավական ձևը), ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը, ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն չհանդիսացող գրանցման սուբյեկտների համար ամփոփ տեղեկությունների 8-11-րդ սյունակները չեն լրացվում:

7. Ամփոփ տեղեկությունների 12-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) կադաստրային ծածկագիրը:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) կադաստրային ծածկագիրն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

8. Ամփոփ տեղեկությունների 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) հասցեի տեքստային տվյալները:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն անշարժ գույքի հասցեն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

9. Ամփոփ տեղեկությունների 16-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) օրենքին համապատասխան անվանումը՝ ըստ նպատակային նշանակության՝

1) նպատակային նշանակության տվյալների առումով բնակելի նշանակության դեպքում լրացվում է` 1 (ընդ որում, անհատական բնակելի տան համար՝ 1/1, բնակարանի համար՝ 1/2, այգետնակի (ամառանոցի) համար՝ 1/3, բազմաբնակարան բնակելի շենքի համար՝ 1/4, բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքի համար՝ 1/5, ավտոտնակի համար՝ 1/6), հասարակական նշանակության դեպքում` 2, արտադրական նշանակության դեպքում` 3.

2) համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում:

10. Ամփոփ տեղեկությունների 17-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) համապատասխան գործառնական նշանակության տեքստային տվյալները:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) գործառնական նշանակության տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չեն լրացվում:

11. Ամփոփ տեղեկությունների 18-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր անշարժ գույքի՝ հողամասի անավարտ (կիսակառույց) բարելավումների (շինությունների) ավարտվածության աստիճանին համապատասխանող նշումը` «անավարտ»-ի դեպքում՝ 0, «մինչև 50%»-ի դեպքում` 1, «50-80%»-ի դեպքում` 2, «80% և ավելի»-ի դեպքում` 3:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) ավարտվածության աստիճանի տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չեն լրացվում:

12. Ամփոփ տեղեկությունների 19-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) կադաստրային արժեքը` արտահայտված դրամով:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) կադաստրային արժեքն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չի լրացվում:

13. Ամփոփ տեղեկությունների 20-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են հողամասի բարելավման (շինության) նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարեթիվը (օրինակ՝ 2005 թվականի հուլիսի 15-ի գրանցումը նշվում է` 15.07.2005):

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի բարելավման (շինության) նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չի լրացվում:

14. Ամփոփ տեղեկությունների 21-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) սեփականատիրոջ համար լրացվում է 1, յուրաքանչյուր համասեփականատիրոջ համար` ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում լրացվում է 2, ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում նշվում է բաժնեմասը (նշվում է կոտորակով, օրինակ՝ 1/2, 1/5, 2/5 և այլն):

15. Ամփոփ տեղեկությունների 22-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գրանցման սուբյեկտը, որի համար ֆիզիկական անձանց դեպքում նշվում է 1, կազմակերպության դեպքում` 2, Հայաստանի Հանրապետության (պետական սեփականության) դեպքում` 3, տեղական ինքնակառավարման մարմնի դեպքում` 4, այլ սուբյեկտի դեպքում` 5:

 

Ձև N 2

 

Ձևաթղթի դիմային մասը

Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգի

 

Մարզը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

Համայնքը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

 

Գնահատումը՝

 

 

 

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

դրությամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի

 

 

 

(անվանումը)

 

տարածքային (մարզային) ստորաբաժանում

 

ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 227-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ (ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Միա-վորի բա-նալին

Արխի-վային ծած-կագիր

NN
ը/կ

Սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) կամ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի՝

Հողամասի՝

Իրավունքների՝

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի

ֆիզի-կական անձի ազգա-նունը կամ կազմա-կեր-պության անվա-նումը

ֆիզի-կական անձի անունը

ֆիզի-կական անձի հայր-անունը

ֆիզի-կական անձի անձ-նագրի սերիան և համարը կամ կազմա-կերպու-թյան պետա-կան ռեգիստ-րում գրանց-ման համարը

ֆիզի-կական անձի հան-րային ծառա-յության համա-րանիշը կամ կազմա-կեր-պության ՀՎՀՀ-ն

կադաստ-րային ծածկա-գիրը

գտնվելու վայրի՝

նպա-տակային նշանա-կությունը

գործառ-նական նշանա-կությունը (հողա-տեսքը)

հողակա-դաստ-րային շրջանը կամ գոտին

հողա-տեսքի գնա-հատ-ման խումբը

չափը (հեկտար)

գտնվելու վայրի վերա-բերյալ լրա-ցուցիչ տվյալ-ներ

կադաստ-րային զուտ եկա-մուտը (դրամ-/հա)

կադաստ-րային արժեքը (դրամ-/հա)

պետա-կան գրանց-ման ամսա-թիվը (օրը, ամիսը, տարե-թիվը)

սեփա-կանու-թյան ձևը (ամբողջը կամ ընդ-հանուր բաժնային կամ ընդ-հանուր համա-տեղ)

գրանց-ման սուբ-յեկտի լրա-ցուցիչ տվյալ-ներ

մարզը

հա-մայնքը

փողոցը, նրբանցքը, փա-կուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

բնա-կարանը (հա-մարը)

փողոցը, նրբանցքը, փա-կուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

   

1

                                               
   

2

                                               

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ (ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Ձևաթղթի վերնամասի վանդակները լրացվում են նշագրումներին համապատասխան: Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի համար ամփոփ ցուցակի ձևաթղթի վերնամասի «Մարզը» գրառման համապատասխան վանդակներում լրացվում են Երևան քաղաքի տվյալները, իսկ «Համայնքը» գրառման համապատասխան վանդակներում` Երևանի համապատասխան վարչական շրջանի տվյալները:

2. Հողամասի ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում բոլոր համասեփականատերերի տվյալները լրացվում են հաջորդաբար՝ առանձին նոր տողերով:

3. Ամփոփ տեղեկությունների 1-0-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է «Հայաստանի անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգ» էլեկտրոնային ծրագրում գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր անշարժ գույքը նույնականացնող միավորի բանալին, իսկ 2-0-րդ սյունակներում՝ արխիվային ծածկագիրը:

4. Ամփոփ տեղեկությունների 1-ին սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր հողամասի հերթական համարը:

1) Համասեփականատերերի համար նույն գույքային միավոր հանդիսացող հողամասի հերթական համարը չի փոփոխվում:

5. Ամփոփ տեղեկությունների 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) կամ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները: Մարզի և համայնքի (վարչական շրջանի) սյունակներում լրացվում են համապատասխան ծածկագրերը կամ տեքստային տվյալները:

6. Ամփոփ տեղեկությունների 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) կամ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի տեքստային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը (ներառյալ կազմակերպական-իրավական ձևը), ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը, ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ):

1) Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն չհանդիսացող գրանցման սուբյեկտների համար ամփոփ տեղեկությունների 8-11-րդ սյունակները չեն լրացվում:

7. Ամփոփ տեղեկությունների 12-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի կադաստրային ծածկագիրը:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի կադաստրային ծածկագիրն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

8. Ամփոփ տեղեկությունների 13-րդ և 14-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի գտնվելու վայրի հասցեն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

9. Ամփոփ տեղեկությունների 15-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով սահմանված հողային ֆոնդին համապատասխան նպատակային նշանակությունը՝

1) գյուղատնտեսական նշանակության դեպքում լրացվում է՝ 1, բնակավայրերի նշանակության դեպքում՝ 2, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության դեպքում՝ 3, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների դեպքում՝ 4, հատուկ պահպանվող տարածքների դեպքում՝ 5, հատուկ նշանակության հողերի դեպքում՝ 6, անտառային հողերի դեպքում՝ 7, ջրային հողերի դեպքում՝ 8, պահուստային հողերի դեպքում՝ 9.

2) համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի նպատակային նշանակությունն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

10. Ամփոփ տեղեկությունների 16-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքին համապատասխան յուրաքանչյուր հողամասի գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝

1) գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար ջրովի վարելահողերի դեպքում լրացվում է 1/1, անջրդի վարելահողերի դեպքում՝ 1/2, բազմամյա տնկարկների համար խաղողի դեպքում՝ 1/3, կորիզավորի դեպքում՝ 1/4, հնդավորի դեպքում՝ 1/5, խոտհարքների համար՝ 1/6, արոտավայրերի համար՝ 1/7, այլ գյուղատնտեսական հողատեսքերի համար՝ 1/8.

2) բնակավայրերի հողերի համար բնակելի կառուցապատման հողերի դեպքում լրացվում է 2/1, հասարակական կառուցապատման հողերի դեպքում՝ 2/2, խառը կառուցապատման հողերի դեպքում՝ 2/3, ընդհանուր օգտագործման հողերի դեպքում՝ 2/4, այլ հողերի դեպքում՝ 2/5.

3) արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի համար արդյունաբերական օբյեկտների դեպքում լրացվում է 3/1, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների դեպքում՝ 3/2, պահեստարանների դեպքում՝ 3/3, ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողամասերի դեպքում՝ 3/4.

4) էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի համար էներգետիկայի հողերի դեպքում լրացվում է 4/1, կապի հողերի դեպքում՝ 4/2, տրանսպորտի հողերի դեպքում՝ 4/3, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերի դեպքում՝ 4/4.

5) հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի համար բնապահպանական հողերի դեպքում լրացվում է 5/1, առողջարարական նպատակներով նախատեսված հողերի դեպքում՝ 5/2, հանգստի համար նախատեսված հողերի դեպքում՝ 5/3, պատմական և մշակութային հողերի դեպքում՝ 5/4.

6) համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

11. Ամփոփ տեղեկությունների 17-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի համապատասխան հողակադաստրային շրջանը կամ գոտին:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի համապատասխան հողակադաստրային շրջանը կամ գոտին առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

12. Ամփոփ տեղեկությունների 18-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի համապատասխան հողատեսքի գնահատման համապատասխան խումբը:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի համապատասխան հողատեսքի գնահատման խումբն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

13. Ամփոփ տեղեկությունների 19-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի չափը՝ հեկտարներով:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի չափն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

14. Ամփոփ տեղեկությունների 20-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի գտնվելու վայրի վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալները՝ բնակավայրի սահմաններից ներս գտնվող հողերի համար լրացվում է 1, բնակավայրի սահմաններից դուրս գտնվող հողերի համար՝ 2:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի գտնվելու վայրի վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում:

15. Ամփոփ տեղեկությունների 21-րդ և 22-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար յուրաքանչյուր հողամասի համար լրացվում է կադաստրային գնահատման արդյունքում որոշված կադաստրային զուտ եկամուտը կամ կադաստրային արժեքը՝ արտահայտված դրամով (1 հեկտարի համար)՝

1) ամփոփ տեղեկություններում լրացվում է 21-րդ և 22-րդ սյունակներից միայն մեկը.

2) համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի կադաստրային գնահատման արդյունքում որոշված կադաստրային զուտ եկամուտը կամ կադաստրային արժեքն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

16. Ամփոփ տեղեկությունների 23-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարեթիվը (օրինակ՝ 2005 թվականի հուլիսի 15-ի գրանցումը նշվում է` 15.07.2005):

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չի լրացվում:

17. Ամփոփ տեղեկությունների 24-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար յուրաքանչյուր հողամասի սեփականատիրոջ կամ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի համար լրացվում է 1, յուրաքանչյուր համասեփականատիրոջ համար` ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում լրացվում է 2, ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում նշվում է բաժնեմասը (նշվում է կոտորակով, օրինակ՝ 1/2, 1/5, 2/5 և այլն):

18. Ամփոփ տեղեկությունների 25-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գրանցման սուբյեկտը, որի համար ֆիզիկական անձանց դեպքում նշվում է 1, կազմակերպության դեպքում` 2, Հայաստանի Հանրապետության (պետական սեփականության) դեպքում` 3, տեղական ինքնակառավարման մարմնի դեպքում` 4, այլ սուբյեկտի դեպքում` 5:

 

Ձև N 3

 

Ձևաթղթի դիմային մասը

Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգի

 

Մարզը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

Համայնքը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

 

Փոփոխումը`

 

 

 

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

ընթացքում

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի

 

 

 

(անվանումը)

 

տարածքային (մարզային) ստորաբաժանում

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 227-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Միա-վորի բա-նալին

Արխի-վային ծածկա-գիրը

NN
ը/կ

Նոր սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի)`

Նախկին սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի)`

Հողամասի բարելավումների (շինությունների)

Իրավունքների`

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի հասցեն

ֆիզի-կական անձի ազգա-նունը կամ կազմա-կեր-պության անվա-նումը

ֆիզի-կական անձի անունը

ֆիզի-կական անձի հայրա-նունը

ֆիզի-կական անձի անձ-նագրի սերիան և համարը կամ կազմա-կերպու-թյան պետա-կան ռեգիս-տրում գրանցման համարը

ֆիզի-կական անձի հան-րային ծառա-յության համա-րանիշը կամ կազմա-կերպու-թյան ՀՎՀՀ-ն

ֆիզի-կական անձի ազգա-նունը կամ կազմա-կերպու-թյան անվա-նումը

ֆիզի-կական անձի անունը

ֆիզի-կական անձի հայրա-նունը

ֆիզի-կական անձի անձնա-գրի սերիան և համարը կամ կազմա-կերպու-թյան պետա-կան ռեգիս-տրում գրանց-ման համարը

ֆիզի-կական անձի հան-րային ծառա-յության համա-րանիշը կամ կազմա-կերպու-թյան ՀՎՀՀ-ն

կադաս-տրային ծածկա-գիրը

հասցեն

օրենքով սահ-մանված հարկվող օբյեկտն ըստ նպա-տակային նշանա-կության

կադաս-տրային արժեքը (դրամ)

պետա-կան գրանց-ման ամսա-թիվը (օրը, ամիսը, տարե-թիվը)

սեփա-կանու-թյան ձևը (ամբողջը կամ ընդ-հանուր բաժնային կամ ընդ-հանուր համա-տեղ)

գրանց-ման սու-բյեկտի լրա-ցուցիչ տվյալ-ներ

մարզը

հա-մայնքը (վար-չական շրջանը)

փողոցը, նրբանցքը, փակուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

բնա-կարանը (հա-մարը)

փողոցը, նրբանցքը, փակուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

բնա-կարանը (հա-մարը)

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

   

1

                                               
   

2

                                               

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Ձևաթղթի վերնամասի վանդակները լրացվում են նշագրումներին համապատասխան: Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի համար ամփոփ ցուցակի ձևաթղթի վերնամասի «Մարզը» գրառման համապատասխան վանդակներում լրացվում են Երևան քաղաքի տվյալները, իսկ «Համայնքը» գրառման համապատասխան վանդակներում` Երևանի համապատասխան վարչական շրջանի տվյալները:

2. Անշարժ գույքի ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում բոլոր համասեփականատերերի տվյալները լրացվում են հաջորդաբար՝ առանձին նոր տողերով:

3. Տեղեկությունների 1-0-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է «Հայաստանի անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգ» էլեկտրոնային ծրագրում գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր անշարժ գույքը նույնականացնող միավորի բանալին, իսկ 2-0-րդ սյունակներում՝ արխիվային ծածկագիրը:

4. Տեղեկությունների 1-ին սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) հերթական համարը:

1) Համասեփականատերերի համար նույն գույքային միավոր հանդիսացող անշարժ գույքի հերթական համարը չի փոփոխվում:

5. Տեղեկությունների 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) նոր սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները: Մարզի և համայնքի (վարչական շրջանի) սյունակներում լրացվում են համապատասխան ծածկագրերը կամ տեքստային տվյալները:

6. Տեղեկությունների 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և համապատասխանաբար 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր անշարժ գույքի՝ հողամասի բարելավման (շինության) նոր սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ ու նախկին սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ տեքստային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը (ներառյալ կազմակերպական-իրավական ձևը), ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը, ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն չհանդիսացող գրանցման սուբյեկտների համար տեղեկությունների 8-11-րդ և 13-16-րդ սյունակները չեն լրացվում:

7. Տեղեկությունների 17-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր անշարժ գույքի՝ հողամասի բարելավումների (շինությունների) կադաստրային ծածկագիրը:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) կադաստրային ծածկագիրն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

8. Տեղեկությունների 18-րդ, 19-րդ և 20-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) հասցեի տեքստային տվյալները:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն անշարժ գույքի հասցեն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

9. Տեղեկությունների 21-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր անշարժ գույքի՝ հողամասի բարելավումների (շինությունների) օրենքին համապատասխան անվանումը՝ ըստ նպատակային նշանակության՝

1) նպատակային նշանակության տվյալների առումով բնակելի նշանակության դեպքում լրացվում է` 1 (ընդ որում, անհատական բնակելի տան համար՝ 1/1, բնակարանի համար՝ 1/2, այգետնակի (ամառանոցի) համար՝ 1/3, բազմաբնակարան բնակելի շենքի համար՝ 1/4, բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքի համար՝ 1/5, ավտոտնակի համար՝ 1/6), հասարակական նշանակության դեպքում` 2, արտադրական նշանակության դեպքում` 3.

2) համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) տվյալները առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում:

10. Տեղեկությունների 22-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր անշարժ գույքի՝ հողամասի բարելավումների (շինությունների) կադաստրային արժեքը` արտահայտված դրամով:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) կադաստրային արժեքն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չի լրացվում:

11. Տեղեկությունների 23-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր անշարժ գույքի՝ հողամասի բարելավման (շինության) նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարեթիվն (օրինակ՝ 2005 թվականի հուլիսի 15-ի գրանցումը նշվում է` 15.07.2005):

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի բարելավման (շինության) նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվը առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չի լրացվում:

12. Տեղեկությունների 24-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) սեփականատիրոջ համար լրացվում է 1, յուրաքանչյուր համասեփականատիրոջ համար` ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում լրացվում է 2, ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում նշվում է բաժնեմասը (նշվում է կոտորակով, օրինակ՝ 1/2, 1/5, 2/5 և այլն):

13. Տեղեկությունների 25-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գրանցման սուբյեկտը, որի համար ֆիզիկական անձանց դեպքում նշվում է 1, կազմակերպության դեպքում` 2, Հայաստանի Հանրապետության (պետական սեփականության) դեպքում` 3, տեղական ինքնակառավարման մարմնի դեպքում` 4, այլ սուբյեկտի դեպքում` 5:

 

Ձև N 4

 

Ձևաթղթի դիմային մասը

Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգի

 

Մարզը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

Համայնքը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

 

Փոփոխում՝

 

 

 

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

ընթացքում

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի

 

 

 

(անվանումը)

 

տարածքային (մարզային) ստորաբաժանում

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 227-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Միա-վորի բա-նալին

Արխի-վային ծածկա-գիրը

NN
ը/կ

Նոր սեփականատիրոջ (սեփականատերերի) կամ պետական
սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի՝

Նախկին սեփականատիրոջ (սեփականատերերի) կամ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի՝

Հողամասի՝

Իրավունքների՝

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի

ֆիզի-կական անձի ազգա-նունը կամ կազմա-կերպու-թյան անվա-նումը

ֆիզի-կական անձի անունը

ֆիզի-կական անձի հայրա-նունը

ֆիզի-կական անձի անձ-նագրի սերիան և հա-մարը կամ կազմա-կերպու-թյան պե-տական ռեգիս-տրում գրանց-ման համարը

ֆիզի-կական անձի հան-րային ծառա-յության համա-րանիշը կամ կազմա-կերպու-թյան ՀՎՀՀ-ն

ֆիզի-կական անձի ազգա-նունը կամ կազմա-կերպու-թյան անվա-նումը

ֆիզի-կական անձի անունը

ֆիզի-կական անձի հայրա-նունը

ֆիզի-կական անձի անձ-նագրի սերիան և հա-մարը կամ կազմա-կերպու-թյան պետա-կան ռեգիս-տրում գրանց-ման համարը

ֆիզի-կական անձի հան-րային ծառա-յության համա-րա-նիշը կամ կազմա-կերպու-թյան ՀՎՀՀ-ն

կադաս-տրային ծածկա-գիրը

գտնվելու վայրի՝

նպա-տա-կային նշանա-կու-թյունը

գործառ-նական նշանա-կու-թյունը (հողա-տեսքը)

հողա-կա-դաստ-րային շրջանը կամ գոտին

հողա-տեսքի գնա-հատ-ման խումբը

չափը (հեկ-տար)

գտնվե-լու վայրի վերա-բերյալ լրա-ցուցիչ տվյալ-ներ

կա-դաստ-րային զուտ եկա-մուտը (դրամ
/հա)

կադաս-տրային արժեքը (դրամ
/հա)

պետա-կան գրանց-ման ամսա-թիվը (օրը, ամիսը, տարե-թիվը)

սեփա-կանու-թյան ձևը (ամ-բողջը կամ ընդ-հանուր բաժ-նային կամ ընդ-հանուր համա-տեղ)

գրանց-ման սուբ-յեկտի լրա-ցուցիչ տվյալ-ներ

մարզը

հա-մայնքը

փողոցը, նրբանցքը, փա-կուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

բնա-կարանը (հա-մարը)

փողոցը, նրբանցքը, փա-կուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

   

1

                                                         
   

2

                                                         

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Ձևաթղթի վերնամասի վանդակները լրացվում են նշագրումներին համապատասխան: Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի համար ամփոփ ցուցակի ձևաթղթի վերնամասի «Մարզը» գրառման համապատասխան վանդակներում լրացվում են Երևան քաղաքի տվյալները, իսկ «Համայնքը» գրառման համապատասխան վանդակներում` Երևանի համապատասխան վարչական շրջանի տվյալները:

2. Հողամասի ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում բոլոր համասեփականատերերի տվյալները լրացվում են հաջորդաբար՝ առանձին նոր տողերով:

3. Տեղեկությունների 1-0-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է «Հայաստանի անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգ» էլեկտրոնային ծրագրում գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր անշարժ գույքը նույնականացնող միավորի բանալին, իսկ 2-0-րդ սյունակներում՝ արխիվային ծածկագիրը:

4. Տեղեկությունների 1-ին սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր հողամասի հերթական համարը:

1) Համասեփականատերերի համար նույն գույքային միավոր հանդիսացող հողամասի հերթական համարը չի փոփոխվում:

5. Տեղեկությունների 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի սեփականատիրոջ (համասեփականատիրոջ), ինչպես նաև պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի հաշվառման (գրանցման) կամ գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները: Մարզի և համայնքի (վարչական շրջանի) սյունակներում լրացվում են համապատասխան ծածկագրերը կամ տեքստային տվյալները:

6. Տեղեկությունների 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և համապատասխանաբար 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի նոր սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ, ինչպես նաև պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի ու նախկին սեփականատիրոջ կամ համասեփականատիրոջ, ինչպես նաև պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի տեքստային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը (ներառյալ կազմակերպական-իրավական ձևը), ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը, ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն չհանդիսացող գրանցման սուբյեկտների համար տեղեկությունների 8-11-րդ և 13-16-րդ սյունակները չեն լրացվում:

7. Տեղեկությունների 17-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի կադաստրային ծածկագիրը:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի կադաստրային ծածկագիրն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

8. Տեղեկությունների 18-րդ և 19-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի գտնվելու վայրի հասցեն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

9. Տեղեկությունների 20-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի՝ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով սահմանված հողային ֆոնդին համապատասխան նպատակային նշանակությունը՝

1) գյուղատնտեսական նշանակության դեպքում լրացվում է՝ 1, բնակավայրերի նշանակության դեպքում՝ 2, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության դեպքում՝ 3, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների դեպքում՝ 4, հատուկ պահպանվող տարածքների դեպքում՝ 5, հատուկ նշանակության հողերի դեպքում՝ 6, անտառային հողերի դեպքում՝ 7, ջրային հողերի դեպքում՝ 8, պահուստային հողերի դեպքում՝ 9.

2) համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի նպատակային նշանակությունն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

10. Տեղեկությունների 21-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքին համապատասխան յուրաքանչյուր հողամասի գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝

1) գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար ջրովի վարելահողերի դեպքում լրացվում է 1/1, անջրդի վարելահողերի դեպքում՝ 1/2, բազմամյա տնկարկների համար խաղողի դեպքում՝ 1/3, կորիզավորի դեպքում՝ 1/4, հնդավորի դեպքում՝ 1/5, խոտհարքների համար՝ 1/6, արոտավայրերի համար՝ 1/7, այլ գյուղատնտեսական հողատեսքերի համար՝ 1/8.

2) բնակավայրերի հողերի համար բնակելի կառուցապատման հողերի դեպքում լրացվում է 2/1, հասարակական կառուցապատման հողերի դեպքում՝ 2/2, խառը կառուցապատման հողերի դեպքում՝ 2/3, ընդհանուր օգտագործման հողերի դեպքում՝ 2/4, այլ հողերի դեպքում՝ 2/5.

3) արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի համար արդյունաբերական օբյեկտների դեպքում լրացվում է 3/1, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների դեպքում՝ 3/2, պահեստարանների դեպքում՝ 3/3, ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողամասերի դեպքում՝ 3/4.

4) էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի համար էներգետիկայի հողերի դեպքում լրացվում է 4/1, կապի հողերի դեպքում՝ 4/2, տրանսպորտի հողերի դեպքում՝ 4/3, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերի դեպքում՝ 4/4.

5) հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի համար բնապահպանական հողերի դեպքում լրացվում է 5/1, առողջարարական նպատակներով նախատեսված հողերի դեպքում՝ 5/2, հանգստի համար նախատեսված հողերի դեպքում՝ 5/3, պատմական և մշակութային հողերի դեպքում՝ 5/4.

6) համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

11. Տեղեկությունների 22-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի համապատասխան հողակադաստրային շրջանը կամ գոտին:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի համապատասխան հողակադաստրային շրջանը կամ գոտին առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

12. Տեղեկությունների 23-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի համապատասխան հողատեսքի գնահատման համապատասխան խումբը:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի համապատասխան հողատեսքի գնահատման խումբն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

13. Տեղեկությունների 24-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի չափը՝ հեկտարներով:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի չափն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

14. Տեղեկությունների 25-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի գտնվելու վայրի վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալները՝ բնակավայրի սահմաններից ներս գտնվող հողերի համար լրացվում է 1, բնակավայրի սահմաններից դուրս գտնվող հողերի համար՝ 2:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի գտնվելու վայրի վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

15. Տեղեկությունների 26-րդ և 27-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար յուրաքանչյուր հողամասի համար լրացվում է կադաստրային գնահատման արդյունքում որոշված կադաստրային զուտ եկամուտը կամ կադաստրային արժեքը՝ արտահայտված դրամով (1 հեկտարի համար)՝

1) տեղեկություններում լրացվում է 26-րդ և 27-րդ սյունակներից միայն մեկը.

2) համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի կադաստրային գնահատման արդյունքում որոշված կադաստրային զուտ եկամուտը կամ կադաստրային արժեքն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

16. Տեղեկությունների 28-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարեթիվը (օրինակ՝ 2005 թվականի հուլիսի 15-ի գրանցումը նշվում է` 15.07.2005):

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չի լրացվում:

17. Տեղեկությունների 29-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար յուրաքանչյուր հողամասի սեփականատիրոջ կամ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի համար լրացվում է 1, յուրաքանչյուր համասեփականատիրոջ համար` ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում լրացվում է 2, ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում նշվում է բաժնեմասը (նշվում է կոտորակով, օրինակ՝ 1/2, 1/5, 2/5 և այլն):

18. Տեղեկությունների 30-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գրանցման սուբյեկտը, որի համար ֆիզիկական անձանց դեպքում նշվում է 1, կազմակերպության դեպքում` 2, Հայաստանի Հանրապետության (պետական սեփականության) դեպքում` 3, տեղական ինքնակառավարման մարմնի դեպքում` 4, այլ սուբյեկտի դեպքում` 5:

 

Ձև N 5

 

Ձևաթղթի դիմային մասը

Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգի

 

Մարզը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

Համայնքը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

 

Փոփոխումը՝

 

 

 

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

ընթացքում

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի

 

 

 

(անվանումը)

 

տարածքային (մարզային) ստորաբաժանում

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 227-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Միա-վորի բա-նալին

Արխի-վային ծածկա-գիրը

NN
ը/կ

Սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի)`

Հողամասի բարելավումների (շինությունների)՝

Իրավունքների`

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի հասցեն

ֆիզի-կական անձի ազգա-նունը կամ կազմա-կերպու-թյան անվա-նումը

ֆիզի-կական անձի անունը

ֆիզի-կական անձի հայրա-նունը

ֆիզի-կական անձի անձ-նագրի սերիան և համարը կամ կազմա-կերպու-թյան պետա-կան ռեգիս-տրում գրանցման համարը

ֆիզի-կական անձի հանրային ծառա-յության համա-րանիշը կամ կազմա-կերպու-թյան ՀՎՀՀ-ն

կադաս-տրային ծածկա-գիրը

հասցեն

օրենքով սահ-մանված հարկվող օբյեկտն ըստ նպատա-կային նշանա-կության

գործառ-նական նշանա-կությունը

ավարտ-վածու-թյան աստի-ճանը

կադաս-տրային արժեքը /ՀՀ դրամ/

պետա-կան գրանց-ման ամսա-թիվը (օրը, ամիսը, տարե-թիվը)

կարգա-վիճակը

մարզը

հա-մայնքը (վար-չական շրջանը)

փողոցը, նրբանցքը, փակուղին և այլն

շենքը- /տունը (հա-մարը)

բնա-կարանը (հա-մարը)

փողոցը, նրբանցքը, փակուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

բնա-կարան (հա-մարը)

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

   

1

                                       
   

 2

                                       

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Ձևաթղթի վերնամասի վանդակները լրացվում են նշագրումներին համապատասխան: Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի համար ամփոփ ցուցակի ձևաթղթի վերնամասի «Մարզը» գրառման համապատասխան վանդակներում լրացվում են Երևան քաղաքի տվյալները, իսկ «Համայնքը» գրառման համապատասխան վանդակներում` Երևանի համապատասխան վարչական շրջանի տվյալները:

2. Անշարժ գույքի ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում բոլոր համասեփականատերերի տվյալները լրացվում են հաջորդաբար՝ առանձին նոր տողերով:

3. Տեղեկությունների 1-0-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է «Հայաստանի անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգ» էլեկտրոնային ծրագրում գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր անշարժ գույքը նույնականացնող միավորի բանալին, իսկ 2-0-րդ սյունակներում՝ արխիվային ծածկագիրը:

4. Տեղեկությունների 1-ին սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր անշարժ գույքի հերթական համարը:

1) Համասեփականատերերի համար նույն գույքային միավոր հանդիսացող անշարժ գույքի հերթական համարը չի փոփոխվում:

5. Տեղեկությունների 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները: Մարզի և համայնքի (վարչական շրջանի) սյունակներում լրացվում են համապատասխան ծածկագրերը կամ տեքստային տվյալները:

6. Տեղեկությունների 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) տեքստային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը (ներառյալ կազմակերպական-իրավական ձևը), ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը, ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն չհանդիսացող գրանցման սուբյեկտների համար ամփոփ տեղեկությունների 8-11-րդ սյունակները չեն լրացվում:

7. Տեղեկությունների 12-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր անշարժ գույքի՝ հողամասի բարելավումների (շինությունների) կադաստրային ծածկագիրը:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) կադաստրային ծածկագիրն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

8. Տեղեկությունների 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) հասցեի տեքստային տվյալները:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հասցեն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

9. Տեղեկությունների 16-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության)՝ օրենքին համապատասխան անվանումը՝ ըստ նպատակային նշանակության՝

1) նպատակային նշանակության տվյալների առումով բնակելի նշանակության դեպքում լրացվում է` 1 (ընդ որում, անհատական բնակելի տան համար՝ 1/1, բնակարանի համար՝ 1/2, այգետնակի (ամառանոցի) համար՝ 1/3, բազմաբնակարան բնակելի շենքի համար՝ 1/4, բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքի համար՝ 1/5, ավտոտնակի համար՝ 1/6), հասարակական նշանակության դեպքում` 2, արտադրական նշանակության դեպքում` 3.

2) համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում:

10. Տեղեկությունների 17-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) համապատասխան գործառնական նշանակության տեքստային տվյալները:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) գործառնական նշանակության տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չեն լրացվում:

11. Տեղեկությունների 18-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր անշարժ գույքի՝ հողամասի անավարտ (կիսակառույց) բարելավումների (շինությունների) ավարտվածության աստիճանին համապատասխանող նշումը` «անավարտ»-ի դեպքում՝ 0, «մինչև 50%»-ի դեպքում` 1, «50-80%»-ի դեպքում` 2, «80% և ավելի»-ի դեպքում` 3:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) ավարտվածության աստիճանի տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չեն լրացվում:

12. Տեղեկությունների 19-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) կադաստրային արժեքը` արտահայտված դրամով:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի միևնույն բարելավումների (շինությունների) կադաստրային արժեքն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չի լրացվում:

13. Տեղեկությունների 20-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի բարելավման (շինության) նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարեթիվը (օրինակ՝ 2005 թվականի հուլիսի 15-ի գրանցումը նշվում է` 15.07.2005):

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի բարելավման (շինության) նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չի լրացվում:

14. Տեղեկությունների 21-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է սեփականության իրավունքի դադարումը հողամասի բարելավումների (շինությունների) քանդման կամ վերացման դեպքում նշելով՝ 1, հողամասի բարելավումների (շինությունների) սեփականության իրավունքի ծագման, նորակառույցի կամ հարկայնության փոփոխության դեպքերում նշելով՝ 2, իսկ օրենքով սահմանված այլ հիմքերի դեպքում՝ 3:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի բարելավման (շինության) նկատմամբ սեփականության իրավունքի դադարումը, ծագումը, նորակառույցի կամ հարկայնության փոփոխությունն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

 

Ձև N 6

 

Ձևաթղթի դիմային մասը

Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգի

 

Մարզը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

Համայնքը՝

 

(անվանումը)

 

(ծածկագիրը)

 

Փոփոխում՝

 

 

 

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

ընթացքում

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի

 

 

 

(անվանումը)

 

տարածքային (մարզային) ստորաբաժանում

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 227-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Միա-վորի բա-նալին

Արխի-վային ծածկա-գիրը

NN
ը/կ

Սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) կամ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի՝

Հողամասի՝

Իրավունքների՝

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի

ֆիզի-կական անձի ազգա-նունը կամ կազմա-կերպու-թյան անվա-նումը

ֆիզի-կական անձի անունը

ֆիզի-կական անձի հայրա-նունը

ֆիզի-կական անձի անձ-նագրի սերիան և համարը կամ կազմա-կերպու-թյան պետա-կան ռեգիս-տրում գրանց-ման համարը

ֆիզի-կական անձի հանրային ծառա-յության համա-րանիշը կամ կազմա-կերպու-թյան ՀՎՀՀ-ն

կադաս-տրային ծածկա-գիրը

գտնվելու վայրի՝

նպատա-կային նշանա-կությունը

գործառ-նական նշանա-կությունը (հողա-տեսքը)

հողակա-դաստ-րային շրջանը կամ գոտին

հողա-տեսքի գնա-հատման խումբը

չափը (հեկ-տար)

գտնվելու վայրի վերա-բերյալ լրա-ցուցիչ տվյալ-ներ

կադաս-տրային զուտ եկա-մուտը (դրամ
/հա)

կադաս-տրային արժեքը (դրամ
/հա)

պետա-կան գրանց-ման ամսա-թիվը (օրը, ամիսը, տարե-թիվը)

սեփա-կանու-թյան ձևը (ամբողջը կամ ընդ-հանուր բաժ-նային կամ ընդ-հանուր համա-տեղ)

գրանց-ման սու-բյեկտի լրա-ցուցիչ տվյալ-ներ

կարգա-վիճակը

մարզը

հա-մայնքը

փողոցը, նրբանցքը, փակուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

բնա-կարանը (հա-մարը)

փողոցը, նրբանցքը, փա-կուղին և այլն

շենքը
/տունը (հա-մարը)

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

   

1

                                                 
   

2

                                                 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ՝ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Ձևաթղթի վերնամասի վանդակները լրացվում են նշագրումներին համապատասխան: Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի համար ամփոփ ցուցակի ձևաթղթի վերնամասի «Մարզը» գրառման համապատասխան վանդակներում լրացվում են Երևան քաղաքի տվյալները, իսկ «Համայնքը» գրառման համապատասխան վանդակներում` Երևանի համապատասխան վարչական շրջանի տվյալները:

2. Հողամասի ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում բոլոր համասեփականատերերի տվյալները լրացվում են հաջորդաբար՝ առանձին նոր տողերով:

3. Տեղեկությունների 1-0-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է «Հայաստանի անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգ» էլեկտրոնային ծրագրում գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր անշարժ գույքը նույնականացնող միավորի բանալին, իսկ 2-0-րդ սյունակներում՝ արխիվային ծածկագիրը:

4. Տեղեկությունների 1-ին սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գույքային միավոր հանդիսացող յուրաքանչյուր հողամասի հերթական համարը:

1) Համասեփականատերերի համար նույն գույքային միավոր հանդիսացող հողամասի հերթական համարը չի փոփոխվում:

5. Տեղեկությունների 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) կամ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները: Մարզի և համայնքի (վարչական շրջանի) սյունակներում լրացվում են համապատասխան ծածկագրերը կամ տեքստային տվյալները:

6. Տեղեկությունների 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) կամ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի տեքստային տվյալները՝ ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը (ներառյալ կազմակերպական-իրավական ձևը), ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը, ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն չհանդիսացող գրանցման սուբյեկտների համար ամփոփ տեղեկությունների 8-11-րդ սյունակները չեն լրացվում:

7. Տեղեկությունների 12-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի կադաստրային ծածկագիրը:

1) Համասեփականատերերի համար հողամասի կադաստրային ծածկագիրն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

8. Տեղեկությունների 13-րդ և 14-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի գտնվելու վայրի հասցեի տեքստային տվյալները:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի գտնվելու վայրի հասցեն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

9. Տեղեկությունների 15-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի՝ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով սահմանված հողային ֆոնդին համապատասխան նպատակային նշանակությունը.

1) գյուղատնտեսական նշանակության դեպքում լրացվում է՝ 1, բնակավայրերի նշանակության դեպքում՝ 2, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության դեպքում՝ 3, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների դեպքում՝ 4, հատուկ պահպանվող տարածքների դեպքում՝ 5, հատուկ նշանակության հողերի դեպքում՝ 6, անտառային հողերի դեպքում՝ 7, ջրային հողերի դեպքում՝ 8, պահուստային հողերի դեպքում՝ 9.

2) համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի նպատակային նշանակությունն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

10. Տեղեկությունների 16-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքին համապատասխան յուրաքանչյուր հողամասի գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը.

1) գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար ջրովի վարելահողերի դեպքում լրացվում է 1/1, անջրդի վարելահողերի դեպքում՝ 1/2, բազմամյա տնկարկների համար խաղողի դեպքում՝ 1/3, կորիզավորի դեպքում՝ 1/4, հնդավորի դեպքում՝ 1/5, խոտհարքների համար՝ 1/6, արոտավայրերի համար՝ 1/7, այլ գյուղատնտեսական հողատեսքերի համար՝ 1/8.

2) բնակավայրերի հողերի համար բնակելի կառուցապատման հողերի դեպքում լրացվում է 2/1, հասարակական կառուցապատման հողերի դեպքում՝ 2/2, խառը կառուցապատման հողերի դեպքում՝ 2/3, ընդհանուր օգտագործման հողերի դեպքում՝ 2/4, այլ հողերի դեպքում՝ 2/5.

3) արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի համար արդյունաբերական օբյեկտների դեպքում լրացվում է 3/1, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների դեպքում՝ 3/2, պահեստարանների դեպքում՝ 3/3, ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողամասերի դեպքում՝ 3/4.

4) էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի համար էներգետիկայի հողերի դեպքում լրացվում է 4/1, կապի հողերի դեպքում՝ 4/2, տրանսպորտի հողերի դեպքում՝ 4/3, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերի դեպքում՝ 4/4.

5) հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի համար բնապահպանական հողերի դեպքում լրացվում է 5/1, առողջարարական նպատակներով նախատեսված հողերի դեպքում՝ 5/2, հանգստի համար նախատեսված հողերի դեպքում՝ 5/3, պատմական և մշակութային հողերի դեպքում՝ 5/4.

6) համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

11. Տեղեկությունների 17-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի համապատասխան հողակադաստրային շրջանը կամ գոտին:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի համապատասխան հողակադաստրային շրջանը կամ գոտին առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

12. Տեղեկությունների 18-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի համապատասխան հողատեսքի գնահատման համապատասխան խումբը:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի համապատասխան հողատեսքի գնահատման խումբն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

13. Տեղեկությունների 19-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի չափը՝ հեկտարներով:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի չափն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

14. Տեղեկությունների 20-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում են յուրաքանչյուր հողամասի գտնվելու վայրի վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալները՝ բնակավայրի սահմաններից ներս գտնվող հողերի համար լրացվում է 1, բնակավայրի սահմաններից դուրս գտնվող հողերի համար՝ 2:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի գտնվելու վայրի վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալներն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում:

15. Տեղեկությունների 21-րդ և 22-րդ սյունակներում, ըստ տողերի, հաջորդաբար յուրաքանչյուր հողամասի համար լրացվում է կադաստրային գնահատման արդյունքում որոշված կադաստրային զուտ եկամուտը կամ կադաստրային արժեքը՝ արտահայտված դրամով (1 հեկտարի համար).

1) տեղեկություններում լրացվում է 21-րդ և 22-րդ սյունակներից միայն մեկը.

2) համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի կադաստրային գնահատման արդյունքում որոշված կադաստրային զուտ եկամուտը կամ կադաստրային արժեքն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չի լրացվում:

16. Տեղեկությունների 23-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է յուրաքանչյուր հողամասի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարեթիվը (օրինակ՝ 2005 թվականի հուլիսի 15-ի գրանցումը նշվում է` 15.07.2005):

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ամսաթիվն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդաբար նոր տողերում չի լրացվում:

17. Տեղեկությունների 24-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար յուրաքանչյուր հողամասի սեփականատիրոջ կամ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի մշտական օգտագործողի համար լրացվում է 1, յուրաքանչյուր համասեփականատիրոջ համար` ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում լրացվում է 2, ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում նշվում է բաժնեմասը (նշվում է կոտորակով, օրինակ՝ 1/2, 1/5, 2/5 և այլն):

18. Տեղեկությունների 25-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար լրացվում է գրանցման սուբյեկտը, որի համար ֆիզիկական անձանց դեպքում նշվում է 1, կազմակերպության դեպքում` 2, Հայաստանի Հանրապետության (պետական սեփականության) դեպքում` 3, տեղական ինքնակառավարման մարմնի դեպքում` 4, այլ սուբյեկտի դեպքում` 5:

19. Տեղեկությունների 26-րդ սյունակում, ըստ տողերի, հաջորդաբար յուրաքանչյուր հողամասի նկատմամբ իրավունքների դադարման դեպքում լրացվում է 1, իրավունքների ծագման դեպքում՝ 2, իսկ օրենքով սահմանված այլ հիմքերի դեպքում՝ 3:

1) Համասեփականատերերի համար միևնույն հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի դադարումը և ծագումն առաջին համասեփականատիրոջ տվյալներին հաջորդիվ նոր տողերում չեն լրացվում: