Համարը 
թիվ 344-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.12.17/33(273) Հոդ.429
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
30.10.2007
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.12.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

30 նոյեմբերի 2007 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05007422

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

30 հոկտեմբերի 2007 թ.

թիվ 344-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման ԵՎ որակավորման կարգը» Կանոնակարգ 3/01-ը հաստատելու մասին

(վերնագիրը խմբ. 20.12.11 թիվ 355-Ն)

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 4-րդ մասը, 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 22-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, 38-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 8-րդ մասը, 40-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, 44-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 46-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 5-րդ մասի 4-րդ կետը, 10-րդ մասը, 47-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 2-րդ մասը, 3-րդ մասը, 4-րդ մասը, 49-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 51-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերը, 88-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետը, 90-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 5-րդ մասի 2-րդ կետը, 97-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 100-րդ հոդվածը, 103-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 107-րդ հոդվածը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 02.05.11 թիվ 120-Ն)

1. Հաստատել «Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» Կանոնակարգ 3/01-ը` համաձայն Հավելվածի:

(1-ին կետը խմբ. 20.12.11 թիվ 355-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի օգոստոսի 1-ի ««Ապահովագրական գործունեություն իրականացնողի լիցենզավորման, մասնաճյուղերի գրանցման և ապահովագրական գործունեություն իրականացնողի կանոնադրական կապիտալում բաժնեմաս (բաժնետոմս) կամ փայամասնակցություն ձեռք բերելու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը», «Ապահովագրական գործունեություն իրականացնողների ղեկավարների, ակտուարի և գործակալի մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու որակավորման ստուգման կարգը», «Ապահովագրողի գործունեության երեք տարվա գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը» հաստատելու մասին» թիվ 476-Ն որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի օգոստոսի 1-ի «Ապահովագրական գործունեություն իրականացնողների ղեկավարների, ինչպես նաև գործակալի թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 477-Ն որոշումը:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան

 

2007 թ. նոյեմբերի 7

Երևան

  

 

 

Հավելված

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2007 թվականի հոկտեմբերի 30-ի

թիվ 344-Ն որոշման

 

 

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ»

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  3/01

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է.

1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցման և լիցենզավորման կարգը,

2) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության, ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման կարգը,

3) ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելու համաձայնություն ստանալու կարգը,

4) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող կանոնադրություններում, ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունների գրանցման կարգը,

5) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման (ներառյալ` ժամանակավոր դադարեցման) կարգը և պայմանները,

6) ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը,

7) ապահովագրական ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքերը,

8) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ պահանջները,

9) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործարար ծրագրի ձևը, ինչպես նաև գործարար ծրագրի և դրանում կատարվող փոփոխությունների ներկայացման կարգը և ժամկետները,

10) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կողմից պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվությունները և տեղեկությունները,

11) ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորման կարգը, ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելու թույլտվություն ստանալու կարգը,

12) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության կողմից փոփոխությունների ներկայացման կարգը և ձևը,

13) ապահովագրական գործակալների հաշվառման կարգը, ապահովագրական գործակալի` Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելու թույլտվություն ստանալու կարգը,

14) ապահովագրական միջնորդի ապահովագրական պատասխանատվության չափը, ապահովագրական գործակալ համարվելու համար տարեկան ապահովագրավճարների գումարը,

15) ղեկավարներին, պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց գրանցման, ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը,

16) ներդրումային գործունեության հետ կապված գործարքի կամ գործառնության իրականացման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը ստանալու կարգը:

2. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը (բացառությամբ ղեկավարների վերաբերյալ միջնորդագրերի և ղեկավարների կամ դրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման գործընթացի շրջանակներում ներկայացվող մյուս փաստաթղթերի) Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով կամ պատվիրված նամակով կամ առձեռն Կենտրոնական բանկ մուտքագրման միջոցով: Ընդ որում, փաստաթղթերը (բացառությամբ` ղեկավարների վերաբերյալ միջնորդագրերի և ղեկավարների կամ դրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման գործընթացի շրջանակներում ներկայացվող մյուս փաստաթղթերի) ներկայացվում են հայերեն, Յունիկոդ տառատեսակով, «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով, բացառությամբ` ապահովագրական գործակալների հաշվառման վերաբերյալ տեղեկանքի, ներկայացուցչության ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկանքի և ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործարար ծրագրին կից աղյուսակների, որոնք ներկայացվում են էքսել ֆորմատով: Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործարար ծրագրին կից աղյուսակները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված պաշտպանված ֆայլերով:

3. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության ղեկավարների կամ նրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագրերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ինտերնետային կայքում նախատեսված համակարգի միջոցով, առցանց ռեժիմով տվյալները հայերենով մուտքագրելով և սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը ամրակցելով համակարգում նշված դաշտում` տվյալ ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության ղեկավարների միջնորդագրերը հաստատելու իրավասություն ունեցող պատասխանատու աշխատակցին Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված մուտքի տվյալների (անվան և ծածկագրի) միջոցով:

4. Նոր ստեղծվող ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության ղեկավարների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագրերը և տվյալ գործընթացի շրջանակներում սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը ներկայացվում են էլեկտրոնային կրիչով, ընդ որում, ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է էքսել (excel) ֆորմատով, իսկ սույն կետում նշված մյուս փաստաթղթերը «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով:

5. Գործող ապահովագրական ընկերությունների և դրանց տարածքային ստորաբաժանումների, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ:

6. Նոր ստեղծվող ապահովագրական ընկերությունների, ինչպես նաև օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների նոր ստեղծվող մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների վրա սույն կանոնակարգի 5-րդ կետով սահմանված պահանջը տարածվում է Կենտրոնական բանկի կողմից էլեկտրոնային-թվային ստորագրություն ստանալու պահից: Ընդ որում, սույն կետով նախատեսված անձինք երբ արդեն միացված են Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգին և ստացել են անվտանգության համապատասխան հավաստագրերը, Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված կանոնադրությունները կրկին ներկայացնում են Կենտրոնական բանկ` ՍԻ-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով` էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ համապատասխան ստորագրությունն ստանալու օրվանից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7. Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված կանոնադրությունները (դրանց փոփոխությունները, լրացումները) տրամադրվում են համապատասխան անձին էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) տեղադրվում են www.cba.am ինտերնետային կայքում` դրանք Կենտրոնական բանկում գրանցվելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նոր ստեղծվող ապահովագրական ընկերությունների, ինչպես նաև օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների նոր ստեղծվող մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների համար սույն կետով սահմանված հնգօրյա ժամկետը հաշվարկվում է կանոնադրությունների էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ տարբերակները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից:

8. Սույն կանոնակարգով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև ի լրումն ներկայացվող փաստաթղթերն ու տեղեկությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում կից միջնորդագրով (դիմումով)` ստորագրված կառավարման իրավասու մարմնի կողմից: Կենտրոնական բանկ ներկայացվող միջնորդագրում (դիմումում) (բացառությամբ սույն կանոնակարգով սահմանված միջնորդագրերի ձևերի) միջնորդագիրը (դիմումը) ստորագրող անձը նշում է, որ կից ներկայացվող փաստաթղթերն ու տեղեկությունները արժանահավատ են և ամբողջական և գիտակցում են, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի (դիմումի) մերժմանը:

9. Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող միջնորդագրի (դիմումի) ֆայլի անվանումը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը.

Ապահովա-
գրական
ընկերության
անվանումը

գծիկ

փաստա-թղթի տեսակը

գծիկ

փաստա-թղթի բովան-դակությունը (12 նիշի սահման-ներում)

գծիկ

ամսաթիվ` օօաատտ ֆորմատով

կետ

ընդլայնումը

Ներմուծեք նկարագրությունը_5005

Օրինակ   

ԱԲԳ

_

դիմում

_

Կանոնա
դրՓոփ.

-

250914

.

pdf

10. Ոչ հայերեն փաստաթղթերը ներկայացվում են կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կամ նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանության հետ, ընդ որում, հայերեն և ոչ հայերեն փաստաթղթերի միջև հակասության կամ անհամապատասխանության դեպքում առաջնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

11.Սույն կանոնակարգով սահմանված գրանցման, լիցենզավորման, հաշվառման, համաձայնության ստացման, նախնական համաձայնության ստացման, թույլտվության ստացման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացված փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպակներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և/կամ նման այլ բացթողումներ) առկայության դեպքում թերությունների մասին Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է դիմումը ներկայացրած անձին և Կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան որոշումը կայացվում է այդ թերությունները վերացնելուց հետո: Այդ դեպքում համապատասխան դիմումը ներկայացված է համարվում փոփոխված տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից: Փաստաթղթերի կրկին թերի ներկայացումը կարող է հիմք հանդիսանալ միջնորդագրի (դիմումի) մերժման համար:

12. Սույն կանոնակարգով սահմանված գրանցման, լիցենզավորման, հաշվառման, համաձայնության ստացման, նախնական համաձայնության ստացման, թույլտվության ստացման, ինչպես նաև սույն կանոնակարգի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունվող այլ որոշումների համար «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետների հաշվարկն սկսվում է բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը պատշաճ ձևով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից:

13. Սույն կանոնակարգով սահմանված լիցենզավորման, գրանցման, հաշվառման, համաձայնության ստացման, նախնական համաձայնության ստացման, թույլտվության ստացման կամ այլ գործընթացի համար սույն կանոնակարգի համաձայն ներկայացման ենթակա այն տեղեկատվությունը, որը նախկինում (տվյալ կամ այլ գործընթացի շրջանակներում) արդեն ներկայացվել է Կենտրոնական բանկ, կրկին Կենտրոնական բանկ ներկայացվում է միայն փոփոխված լինելու դեպքում` փոփոխությունների մասով: Ընդ որում, սույն կետի համաձայն համապատասխան փոփոխությունները չներկայացվելու կամ միայն փոփոխությունների մասով ներկայացվելու դեպքում միջնորդագրում (դիմումում) նշվում է այդ մասին:

14. Եթե սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով ներկայացված տեղեկատվությունը մինչև համապատասխան գործընթացով որոշման կայացումը փոխվել է, ապա Կենտրոնական բանկ պետք է կրկին ներկայացվի փոփոխված փաստաթուղթը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

15. Սույն կանոնակարգով սահմանված դեպքերում միջազգային վարկանշող կազմակերպությունների կողմից տրված վարկանիշերը կիրառվում են հետևյալ սկզբունքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգով.

1) Եթե կազմակերպությունն ունի սույն կանոնակարգում նշված միայն մեկ վարկանշող կազմակերպության կողմից տրված վարկանիշ, ապա հիմք է ընդունվում միայն տվյալ վարկանիշը,

2) Եթե կազմակերպությունն ունի երկու տարբեր վարկանիշ` տրամադրված սույն կանոնակարգում նշված տարբեր վարկանշող կազմակերպությունների կողմից, ապա հիմք է ընդունվում ամենացածր վարկանիշը,

3) Եթե կազմակերպությունն ունի երեք և ավելի վարկանիշ` տրամադրված սույն կանոնակարգում նշված տարբեր վարկանշող կազմակերպությունների կողմից, ապա հիմք է ընդունվում երկու ամենաբարձր վարկանիշերից առավել ցածր վարկանիշը:

16. Սույն կանոնակարգով պահանջվող ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է կազմված լինեն.

1) հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտների համապատասխան, որոնք «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառումը վարելիս և ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելիս և ներկայացնելիս, կամ

2) օտարերկրյա իրավաբանական անձանց դեպքում` ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտների համապատասխան:

17. Սույն կանոնակարգով պահանջվող օտարերկրյա իրավաբանական անձանց ֆինանսական հաշվետվություններին կից աուդիտորական եզրակացությունները ներկայացվում են դրանց առկայության դեպքում, բացառությամբ ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռք բերման համար իրավաբանական անձանցից պահանջվող ֆինանսական հաշվետվություններին կից ներկայացվող աուդիտորական եզրակացությունների:

18. Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգով պահանջվող տեղեկությունների և հաշվետվությունների պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական և (կամ) վերահսկողական նպատակներից ելնելով, կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ:

19. Կենտրոնական բանկի կողմից «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն` դիմումի, միջնորդագրի կամ ցանկացած այլ միջնորդության քննության ժամկետի կասեցման դեպքում քննության վերսկսման որոշման պահից քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և քննության համար սահմանված ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

20. Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում կանոնադրական կապիտալի համալրումը (կանոնադրական կապիտալի յուրաքանչյուր ավելացումը) Կենտրոնական բանկում բացվող կուտակային հաշվի միջոցով իրականացնելու դեպքում ապահովագրական ընկերության հիմնադիրները (ապահովագրական ընկերությունը) Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում կուտակային հաշիվ բացելու վերաբերյալ դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 13-ի, ինչպես նաև կուտակային հաշվի բացման համար վճարման անդորրագիրը:

21. Կենտրոնական բանկը լիցենզավորված անձին լիցենզիան տրամադրելիս ծանուցում է, որ ապահովագրական գործունեությունը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

22. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացությունները ունեն հետևյալ նշանակությունը`

1) «ապահովագրական ընկերություն»` «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություն,

2) «ղեկավար»` «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ մասերով սահմանված ապահովագրական ընկերության ղեկավարը և 90-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված ապահովագրական միջնորդի պատասխանատու անձը, օրենքով նախատեսված դեպքերում այդ անձանց գործառույթների պատվիրակման դեպքում այն անձը կամ անձինք, որոնք պատասխանատու են պատվիրակված գործառույթների համար, բացառությամբ կառուցվածքային ստորաբաժանումների (դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի, խմբի կամ այլ միավորի) ղեկավարների, մասնաճյուղի տնօրենի տեղակալի, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալի, ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի, ապահովագրական գործակալի խորհրդի այն անդամի և գործադիր մարմնի կամ դրան համարժեք այլ մարմնի անդամի, որոնք պատասխանատու են ապահովագրական գործակալի գործառույթների համար, ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձի,

3) «ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար»` անձ, ով առանց համապատասխան ղեկավար պաշտոնում Կենտրոնական բանկում գրանցման իրականացնում է այդ ղեկավարի պարտականությունները,

4) «հանձնաժողով»` Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

5) «Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ»` «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կամ այլ օրենքների համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,

6) «ֆինանսական խումբ (միություն)»` Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտ 10` «Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ» ստանդարտով կամ միջազգայնորեն ընդունված այլ ստանդարտով սահմանված դեպքերում համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ ներկայացնող սուբյեկտ,

7) «ֆինանսական կազմակերպություն»` բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներդրումային ընկերություն, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդ, «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միություն (այսուհետ` Բյուրո), վճարահաշվարկային կազմակերպություն,

8) «ֆինանսական հաշվետվություններ»` Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն, Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն, Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն, Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն, Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ,

9) «հանրային ծառայությունների համարանիշ»` Հայաստանի Հանրապետության կողմից անձին տրամադրված հանրային ծառայությունների համարանիշ, սոցիալական ապահովության քարտի համար, հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար,

10) «անձնագրի տվյալներ»` անձնագրի սերիան և համարը, իսկ անձնագրի բացակայության դեպքում` անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալները,

11) «բարձրագույն կրթություն ունեցող անձ»` անձ, ով ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կամ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային ճանաչում ունեցող ֆինանսական ոլորտի մասնագիտական որակավորման վկայական:

12) «որակավորող կազմակերպություն»՝ Կենտրոնական բանկի կողմից ընտրված կազմակերպություն, որն իրականացնում է ղեկավարների որակավորման ստուգում:

(22-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

23. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԱՏԹԱՐԱՑՈՒՄ

 

24. Սույն կանոնակարգի իմաստով` ապահովագրական ընկերության ֆինանսական վիճակի առկա կամ հնարավոր վատթարացում են համարվում հետևյալ դեպքերը, երբ.

1) ապահովագրական ընկերությունը խախտել է հիմնական տնտեսական նորմատիվը (նորմատիվները), կամ հավանական է հիմնական տնտեսական նորմատիվի (նորմատիվների) խախտումը, և (կամ)

2) ապահովագրական ընկերության մոտ հավանական է «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածում սահմանված անվճարունակության հիմքերի առաջացումը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ

 

Գ Լ ՈՒ Խ   4

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

25. Ապահովագրական ընկերության պետական գրանցման և լիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում`

ա. գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի, ընդ որում, դիմումի մեջ ներառվում է ապահովագրական ընկերության գործունեության տարածքը Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը,

բ. ստեղծվող ապահովագրական ընկերության ստեղծման մասին հիմնադիր պայմանագիրը (որոշումը),

գ. ապահովագրական ընկերության ղեկավարների գրանցելու վերաբերյալ միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ի, իսկ ղեկավարի և նրա գործունեության մասին տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի, ընդ որում սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ում ներառվում են ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները,

դ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 39-ի,

ե. ապահովագրական ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականի պատճենը, ինչպես նաև դրա` նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը) և այլ պահանջվող փաստաթղթերը` համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1-րդ կետի հիման վրա սահմանված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի,

զ. որպես «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետով նախատեսված ապահովագրական ընկերության գործունեության կանոնակարգերի նախագծեր ներկայացվում են առնվազն ապահովագրական ընկերության գործունեությունը կարգավորող այն բոլոր ներքին իրավական ակտերը (այդ թվում` ապահովագրության պայմանները), որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն պարտադիր է գործող ապահովագրական ընկերության համար` լիցենզիա ստանալու դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ,

է. ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնություն ստանալու համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգի բաժին 3-ով սահմանված փաստաթղթերը,

ը. ապահովագրական ընկերության հիմնադիրների ժողովի հաստատած կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 35-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

2) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա նաև նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

3) սույն կանոնակարգի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին բավարարող առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի կողմից տրամադրված պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ, որով նա պարտավորվել է ապահովագրական ընկերության գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ), ինչպես նաև պարտավորագիր տված անձի` այդ տարածքի նկատմամբ սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

 4) ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 27-ի և Հավելված 28-ի,

5) ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 27-ի և Հավելված 28-ի,

6) ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

26. Սույն կանոնակարգի 25-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում ստորև նշված այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են.

1) ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որի համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող տեղեկությունները,

2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,

3) միջազգային կազմակերպություն, կամ

4) միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ կամ Ա.Մ. Բեստ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպություններ (Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնության առկայության դեպքում):

27. Սույն կանոնակարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները չեն ներկայացվում ստորև նշված այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են.

1) ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն:

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 258-Ն)

(27-րդ կետը փոփ. 15.12.15 թիվ 258-Ն)

28. Ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 27-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նշված փոխկապակցված իրավաբանական անձանց անվանումները, պետական գրանցման համարները և գտնվելու վայրերը, ինչպես նաև փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունները, ազգանունները, հանրային ծառայությունների համարանիշը, ոչ ռեզիդենտ անձանց դեպքում` անձնագրի տվյալները:

29. Ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց համար, որոնք ընդգրկված են որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, չեն ներկայացվում սույն կանոնակարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները), փոխարենը ներկայացվում են սույն կետի 1-2 ենթակետերում նշված հաշվետվությունը (տեղեկությունները), ընդ որում, միևնույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ փոխկապակցված անձի կամ նշանակալից մասնակցի առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից`

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

30. Կենտրոնական բանկը կարող է ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասով պահանջել սույն կանոնակարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետով, իսկ եթե ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կանոնակարգի 29-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները):

31. Եթե սույն կանոնակարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետով կամ 29-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա դրանց փոխարեն Կենտրոնական բանկ կարող են ներկայացվել համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

32. Կենտրոնական բանկի կողմից ապահովագրական ընկերության գրանցման վկայականը տրվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 29-ի:

33. Ապահովագրական ընկերության լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով` համաձայն սույն կանոնակարգի` համապատասխանաբար Հավելված 1-ի, Հավելված 2-ի, Հավելված 3-ի: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ում և Հավելված 2-ում «Ապահովագրության դասը» տողում լրացվում են ապահովագրության այն դասերը, որոնց իրականացման համար ապահովագրական ընկերությունն ստացել է լիցենզիա, իսկ Հավելված 3-ում «Վերաապահովագրության դասը» տողում լրացվում են վերաապահովագրության այն դասերը, որոնց իրականացման համար ապահովագրական (վերաապահովագրական) ընկերությունն ստացել է լիցենզիա:

 

Գ Լ ՈՒ Խ   5

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

34. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը մասնաճյուղի պետական գրանցման և լիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում`

ա. գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի,

բ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 39-ի,

գ. օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ի,

դ. օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարների գրանցելու վերաբերյալ միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ի, իսկ ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի, ընդ որում, մասնաճյուղի ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները ներկայացվում են սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկանքում,

ե. որպես «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով նախատեսված ապահովագրական գործունեության կանոնակարգերի նախագծեր ներկայացվում են առնվազն օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեությունը կարգավորող այն բոլոր ներքին իրավական ակտերը (այդ թվում` ապահովագրության պայմանները), որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն պարտադիր է օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության գործող մասնաճյուղի համար` լիցենզիա ստանալու դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ,

զ. օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 35-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

2) մասնաճյուղի տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

3) սույն կանոնակարգի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթեր,

4) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 26-ի և Հավելված 27-ի,

5) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 26-ի և Հավելված 27-ի,

6) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը,

7) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձանց համար սույն կանոնակարգի 90-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը,

8) հիմնավորող փաստաթուղթ առ այն, որ մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության վարկանիշն ըստ Ստանդարտ և Փուրզ/Ֆիտչ վարկանշային գործակալությունների կողմից տրամադրված վարկանիշների առնվազն եղել է «AA-» կամ ըստ Մուդիզ վարկանշային գործակալությունների կողմից տրամադրված վարկանիշների առնվազն եղել է «Aa3» կամ ըստ Ա.Մ.Բեստ վարկանշային գործակալությունների կողմից տրամադրված վարկանիշների առնվազն եղել է «A+»` սույն կետում նշված դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ: Ընդ որում, եթե մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունն ունի երկու և ավելի վարկանշող կազմակերպությունների կողմից տրված վարկանիշներ, ապա սույն ենթակետի իմաստով հիմք է ընդունվում դրանցից խստագույնը (ամենացածրը),

9) հիմնավորող փաստաթուղթ առ այն, որ մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության գրանցման վայրի երկրի ապահովագրության ոլորտի կարգավորումն ու վերահսկողությունը բավարարում է Ապահովագրական վերահսկողների միջազգային ասոցիացիայի (IAIS) կողմից մշակված «Ապահովագրության հիմնարար սկզբունքներին»: Երկրի ապահովագրության ոլորտի կարգավորումն ու վերահսկողությունը համարվում է «Ապահովագրության հիմնարար սկզբունքներին» բավարարող, եթե այն, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսական հատվածի գնահատման ծրագրի շրջանակներում (ԷՖՍԱՓ) տրված գնահատականի համաձայն, բավարարում է բոլոր հիմնարար սկզբունքներին` Ապահովագրական վերահսկողների միջազգային ասոցիացիայի կողմից սահմանված գնահատման սանդղակի առաջին (բավարարված) կամ երկրորդ (մեծամասամբ բավարարված) մակարդակով: Ընդ որում, սույն ենթակետում նշված գնահատականը պետք է տրված լինի սույն կետում նշված դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից ոչ շուտ, քան 5 տարվա ընթացքում,

10) մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կողմից տրված պարտավորագիր (երաշխավորագիր)` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կողմից այդ մասնաճյուղի գործունեությունից բխող պարտավորությունները չկատարելու դեպքում այդ պարտավորությունները օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կողմից առանց որևէ պայմանի (նախապայմանի) անհապաղ կատարելու վերաբերյալ,

11) մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության գրանցման վայրի երկրի ապահովագրության ոլորտի վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից տրված հավաստումն առ այն, որ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը չի խախտել տվյալ երկրի ապահովագրական գործունեության կարգավորումը և (կամ) վերահսկողությունն իրականացնող մարմնի կողմից սահմանված տնտեսական նորմատիվների պահանջները` սույն կետում նշված դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան նախորդող երկու տարվա ընթացքում, իսկ եթե մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության գործունեությունը պակաս է երկու տարուց, ապա` գործունեության ողջ ընթացքում,

12) Կենտրոնական բանկում կամ Կենտրոնական բանկի համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող որևէ բանկում մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության անունով ավանդի ներդրումը հավաստող փաստաթղթեր: Ընդ որում, սույն ենթակետով սահմանված ավանդը պետք է առնվազն կազմի.

ա. 40 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը ներդրվելու օրվա դրությամբ 40 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը դիմել է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «1-9»-րդ, «16-18»-րդ կետերով սահմանված ոչ կյանքի ապահովագրության մեկ կամ մի քանի դասերով ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու համար,

բ. 60 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը ներդրվելու օրվա դրությամբ 60 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը դիմել է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «10-15»-րդ կետերով, նույն հոդվածի 4-րդ մասի «1-6»-րդ կետերով, 5-րդ մասի 1-ին կամ 2-րդ կետերով սահմանված ապահովագրության մեկ կամ մի քանի դասերով ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու համար,

գ. միաժամանակ մի քանի դասերով ապահովագրություն իրականացնելու համար դիմած օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կողմից ներդրված ավանդի մեծությունը պետք է բավարարի սույն ենթակետով տվյալ դասերի համար սահմանված չափերից առավելագույնին,

դ. սույն ենթակետով սահմանված ավանդի պայմանագրով պետք է նախատեսված լինի, որ ավանդը ավանդատուի պահանջով ենթակա է վերադարձման բացառապես Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության դեպքում: Միևնույն ժամանակ, մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը ստանձնել է անվերապահ պարտավորություն, համաձայն որի` այն դեպքում, երբ օրենքի համաձայն, ավանդի գումարը ենթակա է անվերապահ վերադարձման` անկախ կողմերի համաձայնությունից, վերադարձված գումարը համապատասխան բանկից ստանալուց հետո պարտավոր է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում որպես ավանդ մուծել Կենտրոնական բանկում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող այլ բանկում` սույն ենթակետով սահմանված պայմաններով,

13) հայտարարություն այն մասին, որ մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության գրանցման վայրի երկիրը համարվում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի իմաստով համագործակցող երկիր և/կամ տվյալ երկրի համար ՖԱԹՖ-ի կամ նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող այլ միջազգային կառույցի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համակարգի անհամապատասխանության վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չի հրապարակվել,

14) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

35. Սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում ստորև նշված այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են`

1) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,

2) միջազգային կազմակերպություն, կամ

3) միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ կամ Ա.Մ.Բեստ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպություններ (Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնության առկայության դեպքում):

36. Սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում ստորև նշված այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են.

1) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն:

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 258-Ն)

(36-րդ կետը փոփ. 15.12.15 թիվ 258-Ն)

37. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 36-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նշված փոխկապակցված իրավաբանական անձանց անվանումները, գրանցման համարները և գտնվելու վայրերը, ինչպես նաև փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունները, ազգանունները, հանրային ծառայության համարանիշը, ոչ ռեզիդենտ անձանց դեպքում` անձնագրի տվյալները:

38. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց համար, որոնք ընդգրկված են որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, չեն ներկայացվում սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված տեղեկությունները, փոխարենը ներկայացվում են սույն կետի 1-2 ենթակետերում նշված հաշվետվությունը (տեղեկությունները), ընդ որում` միևնույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ փոխկապակցված անձի կամ նշանակալից մասնակցի առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից`

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

39. Կենտրոնական բանկը կարող է օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցման և լիցենզավորման գործընթացի ժամանակ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասով պահանջել սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 6-րդ ենթակետով, իսկ եթե օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կանոնակարգի 38-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները):

40. Եթե սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 5-րդ ենթակետով կամ 38-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա դրանց փոխարեն Կենտրոնական բանկ կարող են ներկայացվել համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

41. Կենտրոնական բանկի կողմից օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղին տրամադրվում է լիցենզիա, եթե Կենտրոնական բանկի և մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության գրանցման երկրի ապահովագրության ոլորտի կարգավորումն ու վերահսկողությունն իրականացնող մարմնի միջև առկա է համաձայնագիր (փոխըմբռնման հուշագիր) ապահովագրության ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ:

42. Կենտրոնական բանկի կողմից օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցման վկայականը տրվում է մեկ օրինակով` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 30-ի:

43. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 1-ի, Հավելված 2-ի, Հավելված 3-ի: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ում և Հավելված 2-ում «Ապահովագրության դասը» տողում լրացվում են ապահովագրության այն դասերը, որոնց իրականացման համար ապահովագրական ընկերությունն ստացել է լիցենզիա, իսկ Հավելված 3-ում «Վերաապահովագրության դասը» տողում լրացվում են վերաապահովագրության այն դասերը, որոնց իրականացման համար ապահովագրական (վերաապահովագրական) ընկերությունն ստացել է լիցենզիա:

 

Գ Լ ՈՒ Խ   6

 

ՆՈՐ ԴԱՍԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

44. Գործող ապահովագրական ընկերությունը նոր դասով ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 159-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փաստաթղթերը,

2) ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների և/կամ լրացումների նախագծերը, եթե այդպիսիք առկա են և այդ պայմանագրերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների կատարման անհրաժեշտություն է առաջանում նոր դասով ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու դեպքում,

3) ապահովագրական ընկերության գործունեության կանոնակարգերում կատարված փոփոխությունների և/կամ լրացումների նախագծերը, եթե այդ կանոնակարգերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների կատարման անհրաժեշտություն է առաջանում նոր դասով ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու դեպքում, ինչպես նաև նոր ընդունված կանոնակարգերը (այդ թվում` նոր դասի ապահովագրության պայմանները),

4) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

5) ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը Կենտրոնական բանկում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության հետ չփոխկապակցված որևէ բանկում բացված կուտակային հաշվին մուծումը հավաստող փաստաթուղթը, եթե ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվի` Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված նվազագույն չափի պահպանման համար անհրաժեշտ է կանոնադրական կապիտալի համալրում,

6) ապահովագրական ընկերության կանոնադրության փոփոխության գրանցման համար սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը:

45. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող մասնաճյուղը նոր դասով ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 159-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը,

2) նոր դասով ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ստանալու վերաբերյալ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը,

3) ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների և/կամ լրացումների նախագծերը, եթե այդպիսիք առկա են և այդ պայմանագրերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների կատարման անհրաժեշտություն է առաջանում նոր դասով ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու դեպքում, ինչպես նաև նոր ընդունված կանոնակարգերը (այդ թվում` նոր դասի ապահովագրության պայմանները),

4) մասնաճյուղի գործունեության կանոնակարգերում կատարված փոփոխությունների և/կամ լրացումների նախագծերը, եթե այդ կանոնակարգերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների կատարման անհրաժեշտություն է առաջանում նոր դասով ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու դեպքում,

5) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

6) սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 12-րդ ենթակետի համաձայն ներդրված ավանդի համալրումը հավաստող փաստաթղթեր, եթե սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 12-րդ ենթակետով սահմանված ավանդի նվազագույն չափի բավարարման համար անհրաժեշտ է ավանդի համալրում,

7) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կանոնադրության փոփոխության գրանցման համար սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ   7

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

46. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը ներկայացուցչության գրանցման համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում.

ա. գրանցման համար դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ի, ընդ որում դիմումում ներկայացվում է նաև ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

բ. օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ի,

2) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը, ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,

3) ներկայացուցչության գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

4) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

5) տեղեկանք ներկայացուցչության ղեկավարի վերաբերյալ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 20-ի:

47. Կենտրոնական բանկի կողմից օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գրանցման վկայականը տրվում է մեկ օրինակով` համաձայն Հավելված 30-ի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

48. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղը գրանցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 4-րդ մասով ներկայացված փաստաթղթերը, ընդ որում`

ա. ապահովագրական ընկերության միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ի, ընդ որում, միջնորդագրում ներառվում է ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեության տարածքը Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը,

բ. մասնաճյուղի ղեկավարների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ի, իսկ ղեկավարի և նրա գործունեության մասին տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի, ընդ որում, սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ում ներառվում են մասնաճյուղի ղեկավարների ստորագրությունների նմուշները,

գ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 39-ի,

դ. մասնաճյուղի կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 35-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

2) ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին,

3) մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

4) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

5) առանձնացված տարածքի նկատմամբ ապահովագրական ընկերության սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը, ընդ որում ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

6) սույն կանոնակարգի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը, բացառությամբ, եթե սույն կետով սահմանված միջնորդագրում կատարվել է նշագրում` մասնաճյուղի տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը միջնորդագրում նշված ժամկետում համապատասխանեցնելու մասին:

49. Կենտրոնական բանկի կողմից ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղի գրանցման վկայականը տրվում է մեկ օրինակով, գրանցման մասին որոշումն ընդունելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում` համաձայն Հավելված 31-ի:

50. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչությունը գրանցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 5-րդ մասով ներկայացված փաստաթղթերը: Ընդ որում, ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գրանցման համար միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ի, որը ներառում է ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը, իսկ կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 35-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

2) ներկայացուցչության տարածքի նկատմամբ ապահովագրական ընկերության սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը, ընդ որում ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

3) ներկայացուցչության գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

4) տեղեկանք ներկայացուցչության ղեկավարի վերաբերյալ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 20-ի,

5) ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` ներկայացուցչության ղեկավար նշանակելու մասին,

6) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

51. Կենտրոնական բանկի կողմից ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչության գրանցման վկայականը տրվում է գրանցման մասին որոշումն ընդունելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում` համաձայն Հավելված 31-ի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ

 

52. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասով ներկայացված փաստաթղթերը, ընդ որում` միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն Հավելված 8-ի, իսկ գործարար ծրագիրը` համաձայն Հավելված 39-ի,

2) ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղ բացելու մասին,

3) մասնաճյուղի կանոնադրությունը,

4) մասնաճյուղի ղեկավարների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագիրը` համաձայն Հավելված 16-ի, մասնաճյուղի ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի, ընդ որում, Հավելված 17-ում ներառվում են մասնաճյուղի ղեկավարների ստորագրությունների նմուշները,

5) ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղի ղեկավարներ նշանակելու մասին,

6) առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի կողմից տրամադրված պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ, որով նա պարտավորվել է մասնաճյուղի գրանցման (և (կամ) լիցենզավորման) պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ), ինչպես նաև պարտավորագիր տված անձի` այդ տարածքի նկատմամբ սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

7) սույն կանոնակարգի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը, բացառությամբ, եթե սույն կետով սահմանված միջնորդագրում կատարվել է նշագրում` մասնաճյուղի տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը միջնորդագրում նշված ժամկետում համապատասխանեցնելու մասին:

53. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ներկայացուցչություն ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասով ներկայացված փաստաթղթերը, ընդ որում` միջնորդագիրը ներկայացնում է համաձայն Հավելված 9-ի, որում ներառվում է նաև ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

2) ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` ներկայացուցչություն բացելու մասին,

3) ներկայացուցչության կանոնադրությունը,

4) տեղեկանք ներկայացուցչության ղեկավարի վերաբերյալ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 20-ի, ընդ որում, ներկայացուցչության ղեկավարների ստորագրությունների նմուշները ներկայացվում են սույն ենթակետով նախատեսված տեղեկանքներում,

5) ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` ներկայացուցչության ղեկավարներ նշանակելու մասին,

6) առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի կողմից տրամադրված պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ, որով նա պարտավորվել է ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գրանցման (և (կամ) լիցենզավորման) պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ), ինչպես նաև պարտավորագիր տված անձի` այդ տարածքի նկատմամբ սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

54. Ապահովագրական ընկերությունը համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ երկրում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն գրանցելուց (լիցենզավորելուց, արտոնագրելուց) հետո տասնօրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթը` կցելով մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցված կանոնադրությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

55. Ապահովագրական ընկերությունը կարող է ժամանակավորապես դադարեցնել իր մասնաճյուղի և (կամ) ներկայացուցչության գործունեությունը, բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի ժամկետով: Ընդ որում, մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ կառավարման իրավասու մարմնի որոշման մեջ անհրաժեշտ է հստակ նշել այն ժամկետը, որի ավարտից հետո մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը համարվում է վերսկսված կամ գործունեությունը վերսկսելուց առնվազն 20 օր առաջ այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

56. Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվությունը ստանալու համար ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) մասնաճյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցումը թույլատրելու մասին միջնորդագիր` ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը` մասնաճյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին,

3) մասնաճյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման հիմնավորումները,

4) մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցման ուղղությամբ ապահովագրական ընկերության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները, գործողությունները և դրանց կատարման ժամկետները,

5) մասնաճյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին որոշման ընդունման պահին մասնաճյուղի հաշվապահական հաշվեկշիռը:

57. Կենտրոնական բանկը կարող է թույլ չտալ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցնել, եթե`

1) փաստաթղթերում ներկայացվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են,

3) Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով` ապահովադիրների կամ ապահովագրված անձանց կամ շահառուների հետագա բնականոն սպասարկումն ապահովված չէ,

4) մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցման ուղղությամբ ապահովագրական ընկերության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները, գործողությունները և իրականացման ժամկետները անիրատեսական են:

58. Սույն կանոնակարգի 56-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 30-օրյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկը որոշում է կայացնում թույլ տալ ժամանակավորապես դադարեցնել մասնաճյուղի գործունեությունը կամ թույլ չտալ` մերժման հիմքերի մասին տեղեկացնելով ապահովագրական ընկերությանը:

59. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման միջնորդագրի քննության 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալուց հետո միջնորդագրի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի 30-օրյա ժամկետի և մինչև կասեցումն ընկած օրերի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

60. Կենտրոնական բանկի կողմից 30-օրյա ժամկետում միջնորդագիրը չմերժելու կամ նշված ժամկետում կասեցնելու մասին ապահովագրական ընկերությանը չտեղեկացնելու դեպքում մասնաճյուղի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու թույլտվությունը համարվում է տրված:

61. Սույն կանոնակարգի 58-րդ կետով սահմանված որոշման ընդունման օրվան հաջորդող կամ սույն կանոնակարգի 60-րդ կետով նախատեսված դեպքում 30-օրյա ժամկետին հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունը մասնաճյուղի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն երկու հազար տպաքանակ ունեցող մամուլում և այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը տեղակայում է ապահովագրական ընկերության ինտերնետային կայքում, իսկ ինտերնետային կայքի խափանված լինելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի օրինակը:

62. Կենտրոնական բանկի կողմից մասնաճյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվության տրամադրման պահից սույն կանոնակարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հաստատող փաստաթուղթը:

63. Սույն կանոնակարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետում ապահովագրական ընկերության կողմից մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հաստատող փաստաթուղթը Կենտրոնական բանկ չներկայացնելու դեպքում Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվում:

64. Ապահովագրական ընկերությունը կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվության ստացման համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցնելու թույլտվության համար ապահովագրական ընկերության միջնորդագիրը` ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը` ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին:

65. Սույն կանոնակարգի 64-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը նախագահի որոշմամբ թույլ է տալիս ժամանակավորապես դադարեցնել ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գործունեությունը կամ թույլ չի տալիս, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ կամ կեղծ` մերժման հիմքերի մասին տեղեկացնելով ապահովագրական ընկերությանը կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությանը:

66. Ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավորապես դադարեցումը թույլատրելու որոշման ընդունման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունն այդ տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն երկու հազար տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլում, և այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի օրինակը տեղակայում է ապահովագրական ընկերության ինտերնետային կայքում, իսկ ինտերնետային կայքի խափանված լինելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի օրինակը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

67. Մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման թույլտվություն ստանալու նպատակով ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման թույլտվության տրամադրման մասին միջնորդագիր` ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման մասին ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք,

3) մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման հիմնավորումները,

4) մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցման ուղղությամբ ապահովագրական ընկերության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները, գործողությունները և դրանց կատարման ժամկետները,

5) մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման մասին որոշման ընդունման պահին մասնաճյուղի հաշվապահական հաշվեկշիռը:

68. Սույն կանոնակարգի 67-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 30-օրյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկը որոշում է կայացնում թույլատրել դադարեցնել ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեությունը կամ որոշում է կայացնում թույլ չտալու` մերժման հիմքերի մասին տեղեկացնելով ապահովագրական ընկերությանը:

69. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման միջնորդագրի քննության 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալուց հետո միջնորդագրի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի 30-օրյա ժամկետի և մինչև կասեցումն ընկած օրերի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

70. Կենտրոնական բանկը կարող է թույլ չտալ դադարեցնել մասնաճյուղի գործունեությունը սույն կանոնակարգի 57-րդ կետով սահմանված հիմքերից որևէ մեկի առկայության դեպքում:

71. Կենտրոնական բանկի կողմից 30-օրյա ժամկետում մասնաճյուղի գործունեության դադարեցումը թույլ չտալու կամ նշված ժամկետում կասեցնելու մասին ապահովագրական ընկերությանը չտեղեկացնելու դեպքում ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման վերաբերյալ թույլտվությունը համարվում է տրված:

72. Սույն կանոնակարգի 68-րդ կետով սահմանված որոշման ընդունման օրվան հաջորդող կամ սույն կանոնակարգի 71-րդ կետով նախատեսված դեպքում 30-օրյա ժամկետին հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունը մասնաճյուղի գործունեությունը դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն երկու հազար տպաքանակ ունեցող մամուլում և այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը տեղակայում է ապահովագրական ընկերության ինտերնետային կայքում, իսկ ինտերնետային կայքի խափանված լինելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի օրինակը:

73. Կենտրոնական բանկի թույլտվության տրամադրման պահից սույն կանոնակարգի 67-րդ կետի 4-րդ ենթակետի հիման վրա ներկայացված ժամկետում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում.

1) ապահովագրական ընկերության ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հաստատող փաստաթուղթ,

2) մասնաճյուղի գրանցման վկայականը:

74. Կենտրոնական բանկի` ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման թույլտվության տրամադրման պահից սույն կանոնակարգի 67-րդ կետի 4-րդ ենթակետի հիման վրա ներկայացված ժամկետում ապահովագրական ընկերության կողմից սույն կանոնակարգի 73-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում Կենտրոնական բանկի որոշումը համարվում է ուժը կորցրած:

75. Եթե ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը վեց ամսվա ընթացքում չի իրականացրել ապահովագրական գործունեություն, Կենտրոնական բանկ որոշում է ընդունում ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեությունը դադարեցնելու մասին:

76. Ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման դեպքում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչությունը գրանցումից հանելու մասին միջնորդագիր` ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման մասին կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք,

3) ներկայացուցչության գրանցման վկայականը:

77. Սույն կանոնակարգի 76-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը որոշում է կայացնում թույլ տալ ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գործունեության դադարեցումը կամ թույլ չտալ` մերժման հիմքերի մասին տեղեկացնելով ապահովագրական ընկերությանը, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ կամ կեղծ:

78. Ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գործունեության դադարեցումը թույլ տալու մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ընդունելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունն այդ տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն երկու հազար տպաքանակ ունեցող մամուլում, և այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի օրինակը տեղակայում է ապահովագրական ընկերության ինտերնետային կայքում, իսկ ինտերնետային կայքի խափանված լինելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի օրինակը:

79. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը այլ երկրի համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից գրանցումից հանելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ փաստը վկայող փաստաթուղթը: Սույն կետով նշված փաստաթուղթը ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնին` վերջինիս կողմից համապատասխան գրառում կատարելու համար:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

80. Լիցենզիայի, գրանցման վկայականի օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվելու, պատռվելու, անընթեռնելի դառնալու և այլն), ոչնչանալու կամ կորելու դեպքում համապատասխան անձը Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում լիցենզիայի, գրանցման վկայականի կրկնօրինակը ստանալու համար, ինչպես նաև լիցենզիայի, գրանցման վկայականի կորստի մասին Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում հրապարակելու համար: Դիմումին կից ներկայացվում է նաև լիցենզիայի և (կամ) գրանցման վկայականի բնօրինակը (բացառությամբ կորստի, ոչնչացման դեպքի), լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

81. Կենտրոնական բանկը լիցենզիայի, գրանցման վկայականի կրկնօրինակը համապատասխան անձին տալիս է նրա կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

82. Կորած լիցենզիան, գրանցման վկայականը գտնելու դեպքում համապատասխան անձը գտնված լիցենզիան, գրանցման վկայականը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

83. Լիցենզիայի, գրանցման, հաշվառման վկայականի կրկնօրինակի վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:

84. Լիցենզիայի, գրանցման, հաշվառման վկայականի կրկնօրինակի կորստի, ոչնչացման, օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում լիցենզիայի, գրանցման, հաշվառման վկայականի նոր կրկնօրինակը տրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

85. Հաշվառման վկայականի կորստի կամ ոչնչացման կամ ոչ պիտանի դառնալու (վնասվելու, պատռվելու, տառերը ջնջվելու և այլն) դեպքում գործակալը դիմում է ներկայացնում հաշվառման վկայականը տրամադրած ապահովագրական ընկերություն, ինչպես նաև կորստի դեպքում նախօրոք հայտարարություն է տալիս զանգվածային լրատվության միջոցով: Ապահովագրական ընկերությունը կորած, ոչ պիտանի դարձած կամ ոչնչացած հաշվառման վկայականի կրկնօրինակը համապատասխան ապահովագրական գործակալին տալիս է` դիմումը և համապատասխան հայտարարությունը (վկայականի կորստի դեպքում) ներկայացնելու օրվան հաջորդող 3-օրյա ժամկետում: Կորած հաշվառման վկայականը գտնելու դեպքում ապահովագրական գործակալը գտնված հաշվառման վկայականը վերադարձնում է ապահովագրական ընկերություն, որն էլ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արխիվացնում է այն:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

86. Օրենքով սահմանված հիմքերով ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունման պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կամ ապահովագրական բրոքերային կազմակերպությունը կից գրությամբ լիցենզիան, իսկ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի դեպքում` նաև օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցման վկայականը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

87. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության, ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված տարածքային ստորաբաժանման գործունեության դադարեցման դեպքում հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում կից գրությամբ Կենտրոնական բանկ են վերադարձվում համապատասխան գրանցման վկայականները:

88. Ապահովագրական ընկերության լուծարային հաշվեկշիռը Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատելու մասին որոշումը կայացնելու պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունը կից գրությամբ ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տարածքային ստորաբաժանումների գրանցման վկայականները վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

89. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու, ապահովագրական ընկերության լուծարային հաշվեկշիռը հաստատելու, տարածքային ստորաբաժանման գործունեությունը դադարելու, ապահովագրական գործակալին միջնորդների ռեգիստրից հանելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման բողոքարկումը հիմք չէ սահմանված ժամկետում համապատասխան լիցենզիան, գրանցման, հաշվառման վկայականը չվերադարձնելու համար:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

90. Իրավաբանական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար համապատասխան ապահովագրական ընկերության միջնորդությամբ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) իրավաբանական անձի կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 21-ի,

2) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը` տվյալ ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցության ձեռք բերելու մասին,

3) իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` ոչ ռեզիդենտ նշանակալից մասնակցի դեպքում,

4) իրավաբանական անձի` վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ, ֆինանսական հաշվետվությունները (երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտորական եզրակացությունը,

5) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի 15-րդ գլխով սահմանված փաստաթղթերը, եթե տվյալ իրավաբանական անձի միջոցով որևէ այլ անձ ապահովագրական ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ է ձեռք բերում,

6) իրավաբանական անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 25-ի և Հավելված 26-ի:

91. Եթե իրավաբանական անձը ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում (միևնույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ նշանակալից մասնակցի կամ փոխկապակցված անձի առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից) սույն կանոնակարգի 90-րդ կետով ներկայացված փաստաթղթերը (բացառությամբ 90-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված փաստաթղթերի), ինչպես նաև`

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

92. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա նրանց կողմից Կենտրոնական բանկ չեն ներկայացվում սույն կանոնակարգի 90-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ կամ Ա.Մ.Բեստ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից«A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից«A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

93. (կետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 258-Ն)

94. Ֆիզիկական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան ապահովագրական ընկերության միջնորդությամբ` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը`

1) ֆիզիկական անձի կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում` համաձայն Հավելված 22-ի,

2) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի 15-րդ գլխով սահմանված փաստաթղթերը, եթե տվյալ ֆիզիկական անձի միջոցով որևէ այլ անձ ապահովագրական ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ է ձեռք բերում,

3) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 25-ի և Հավելված 26-ի:

95. Պետությունը նոր ստեղծվող կամ գործող ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան ապահովագրական ընկերության միջնորդությամբ` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում` համաձայն Հավելված 23-ի,

2) իր կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը` տվյալ ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

96. Իրավաբանական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան ապահովագրական ընկերության միջնորդությամբ` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) իրավաբանական անձի կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 21-ի,

2) ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը,

3) իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` ոչ ռեզիդենտ անուղղակի նշանակալից մասնակցի դեպքում,

4) իրավաբանական անձի` վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ, ֆինանսական հաշվետվությունները (երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտորական եզրակացությունը,

5) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց և ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 25-ի և Հավելված 26-ի,

6) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կետով սահմանված փաստաթղթերը, եթե տվյալ իրավաբանական անձի միջոցով որևէ այլ անձ ապահովագրական ընկերությունում ձեռք է բերում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ:

97. (կետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 258-Ն)

98. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում սույն կանոնակարգի 96-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 96-րդ կետի 5-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերի: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ կամ Ա.Մ.Բեստ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

99. Ֆիզիկական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող ապահովագրական ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան ապահովագրական ընկերության միջնորդությամբ` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ֆիզիկական անձի կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 22-ի,

2) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կետով սահմանված փաստաթղթերը, եթե տվյալ ֆիզիկական անձի միջոցով որևէ այլ անձ ապահովագրական ընկերությունում ձեռք է բերում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ,

3) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 25-ի և Հավելված 26-ի:

100. Պետությունը նոր ստեղծվող կամ գործող ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան ապահովագրական ընկերության միջնորդությամբ` ներկայացնելով սույն կանոնակարգի 95-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը:

 

 Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ՈՒՂՂԱԿԻ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

101. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող անձի միջոցով ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք են բերում միաժամանակ մի քանի անձինք, ապա անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնություն ստանալու համար ներկայացվում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը միայն այն ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, որի միջոցով որևէ այլ անձ այդ ապահովագրական ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք չի բերում: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել փաստաթղթեր նաև այն անձանցից, որոնց միջոցով ապահովագրական ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն է ձեռք բերվում:

102. Ուղղակի նշանակալից մասնակցի միջոցով ձեռք բերվող անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում համարվում է մերժված, եթե մերժվել է ուղղակի նշանակալից մասնակցության դիմումը:

103. Անձի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց` ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնությունը Կենտրոնական բանկի կողմից տրվում է եռամսյա ժամկետով, եթե գործողության ավելի երկար ժամկետ տվյալ որոշմամբ նախատեսված չէ: Գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ: Եթե Կենտրոնական բանկի որոշմամբ սահմանված ժամկետում գործարքը չի իրականացվում կամ գործարքի իրականացումը հավաստող փաստաթղթերը չեն ներկայացվում Կենտրոնական բանկ, ապա Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:

104. Եթե ապահովագրական ընկերությունը տիրապետում է իր կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող կամ ունեցող անձանց վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվության, որը Կենտրոնական բանկի կողմից տիրապետելու դեպքում կարող էր հանգեցնել ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմումի մերժմանը կամ նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնության գործողության դադարեցմանը օրենքով սահմանված կարգով, ապա ապահովագրական ընկերությունը տեղեկատվությունը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին:

105. Եթե ուղղակի և անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն կանոնակարգի 14-րդ և 15-րդ գլուխներով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  17

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

106. Ապահովագրական ընկերությունները (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղերը) հետևյալ հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչություն են ներկայացնում մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 1-ը` ռեզիդենտների համար, մինչև յուրաքանչյուր տարվա օգոստոսի 1-ը` ոչ ռեզիդենտների համար.

1) ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձի վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը,

2) ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը,

3) ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց ղեկավարների անունը, ազգանունը, պաշտոնը ներառող ցուցակը (բացառությամբ սույն կանոնակարգի 26-րդ, 35-րդ կետերով սահմանված դեպքերի),

4) ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունը, ազգանունը ներառող ցուցակը (բացառությամբ սույն կանոնակարգի 26-րդ, 35-րդ կետերով սահմանված դեպքերի):

107. Եթե ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղերը) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կանոնակարգի 106-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված հաշվետվությունների (տեղեկությունների) փոխարեն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ տեղեկությունները (հաշվետվությունները).

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

108. Եթե ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձը ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կանոնակարգի 106-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունների (տեղեկությունների) փոխարեն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ տեղեկությունները (հաշվետվությունը).

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

109. Սույն կանոնակարգի 106-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկ չեն ներկայացվում, եթե ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձը հանդիսանում է.

1) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ֆինանսական վիճակի մասին և համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունները:

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 258-Ն)

(109-րդ կետը փոփ 15.12.15 թիվ 258-Ն)

110. Սույն կանոնակարգի 106-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկ չեն ներկայացվում, եթե ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձը հանդիսանում է.

1) ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որի համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի համար պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ֆինանսական վիճակի մասին և համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունները:

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 258-Ն)

(110-րդ կետը փոփ 15.12.15 թիվ 258-Ն)

111. Սույն կանոնակարգի 110-րդ կետում սահմանված դեպքերում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում այդ անձանց անվանումները ներառող ցուցակ:

112. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել ապահովագրական ընկերությունից (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղից) սույն կանոնակարգի 106-րդ կետի 2-րդ ենթակետով, 107-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) սահմանված պարբերականությամբ ներկայացնել Կենտրոնական բանկ նաև ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասով:

113. Եթե սույն կանոնակարգի համաձայն ներկայացման ենթակա հաշվետվությունները և տեղեկությունները հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով տեղակայված են ինտերնետային կայքում, ապա հաշվետվությունների կամ տեղեկությունների փոխարեն Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում համապատասխան ինտերնետային կայքի (տնային էջի) հասցեն մինչև տվյալ հաշվետվությունները կամ տեղեկությունները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը: Ընդ որում, սույն կանոնակարգով սահմանված պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվությունները (տեղեկությունները) ինտերնետային կայքում (տնային էջում) տեղադրելու դեպքում իրավաբանական անձինք ապահովում են պահանջվող հաշվետվությունների (տեղեկությունների) առկայությունն առնվազն մեկ տարվա ընթացքում:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  18

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

114. Ղեկավարները պետք է ունենան սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ստացած որակավորում, ինչպես նաև բավարարեն սույն կանոնակարգով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին և գրանցվեն Կենտրոնական բանկում, բացառությամբ սույն գլխով սահմանված դեպքերի:

115. Կենտրոնական բանկում ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված քննություններին մասնակցում և համապատասխան որակավորման վկայական են ստանում միայն ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) գործադիր տնօրենի, տնօրինության ղեկավարի, տնօրինության անդամի, վարչության նախագահի, վարչության անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի, ներքին աուդիտի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի թեկնածուները: Ընդ որում, սույն կետով նշված ղեկավար պաշտոնների թեկնածուները Կենտրոնական բանկում նախատեսված քննություններին կարող են մասնակցել միայն այն ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) միջնորդությամբ, որում նախատեսում են զբաղեցնել տվյալ որակավորմանը համապատասխան պաշտոն:

(115-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

115.1 Ղեկավարները՝ բացառությամբ սույն կանոնակարգի 115-րդ կետով սահմանված ղեկավարների, որակավորման ստուգում անցնում են որակավորող կազմակերպություններում, որոնց ցանկը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում:

(115.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

115.2 Այն դեպքում, երբ ղեկավար պաշտոնի որակավորման ստուգման անցկացման համար որևէ որակավորող կազմակերպություն չի ընտրվել և (կամ) ընտրված կազմակերպության գործունեությունը դադարեցվել է, ապա սույն կանոնակարգի 115.1-րդ կետով սահմանված համապատասխան ղեկավարի որակավորման ստուգման անցկացման գործընթացը կազմակերպվում է Կենտրոնական բանկում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված ընթացակարգի համաձայն:

(115.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

116. Սույն կանոնակարգով նախատեսված որակավորման վկայականներին հավասարեցվում են սույն կանոնակարգի 19-րդ գլխով նախատեսված որակավորումները, դիպլոմները կամ հավաստագրերը:

117. Սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի և որակավորող կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող համապատասխան որակավորումն ստացած են համարվում սույն կանոնակարգի Հավելված 19-ով սահմանված միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններում վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն 1 տարի աշխատած, գրանցման գործընթացում գտնվող այն անձինք, ովքեր դրանցում ստանձնել են որակավորման ենթակա պաշտոնին համանման պաշտոնի պարտականություններ և (կամ) զբաղեցրել նմանատիպ պաշտոններ:

(117-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

118. Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կարող է չունենալ գլխավոր հաշվապահ` գլխամասի և մասնաճյուղի միջև իրական ժամանակի ռեժիմով (մասնաճյուղում կատարվող գործարքներն ակնթարթային արտացոլվում են տեղեկատվական բազայում և ապահովագրական ընկերության հաշվեկշռում) գործունեություն ծավալելու համար կապի առկայության դեպքում:

119. (կետն ուժը կորցրել է 02.02.18 թիվ 11-Ն)

120. Սույն կանոնակարգով սահմանված ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենի, ներքին աուդիտի, գլխավոր հաշվապահի, պատասխանատու ակտուարի մասնագիտական համապատասխանության, որակավորման և Կենտրոնական բանկում գրանցման պահանջները և ընթացակարգերը տարածվում են համապատասխանաբար Բյուրոյի գործադիր տնօրենի, ներքին աուդիտի, գլխավոր հաշվապահի, պատասխանատու ակտուարի վրա:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  19

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԸ

(վերնագիրը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

121. Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգով սահմանված որակավորման վկայական է տրամադրվում որոշակի պաշտոնում գրանցված այն ղեկավարին, ով ունի սույն կետի աղյուսակում նշված տվյալ պաշտոնին համապատասխան որակավորում, դիպլոմ կամ հավաստագիր.

 

Պաշտոն

Որակավորում, Դիպլոմ կամ Հավաստագիր

1. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարներ, այդ թվում`

 1) գործադիր տնօրեն, տնօրինության ղեկավար, տնօրինության անդամ, վարչության նախագահ, վարչության անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն

Սի-ԷՖ-Էյ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման Ֆ1-Ֆ9 մակարդակներ կամ Էֆ-Առ-Էմ (FRM) որակավորում կամ Սի-Այ-Այ (CII) որակավորում

2) ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ

Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման Ֆ1-Ֆ9 մակարդակներ կամ Սի-Էֆ-Էյ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ Սի-Այ-Էյ (CIA) որակավորում

4) գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման Ֆ1-Ֆ9 մակարդակներ կամ Սի-Էֆ-Էյ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ

5) պատասխանատու ակտուար

Մեծ Բրիտանիայի ակտուարների ինստիտուտի կամ վերջինիս հետ երկկողմանի համաձայնագիր ունեցող այլ երկրների ակտուարների միության կողմից առաջարկվող հիմնական քննություններից առնվազն 2-ը հանձնելու վերաբերյալ հավաստագիր

2. Ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձ, այդ թվում`

1) գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ, վարչության անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

Սի-Էֆ-Էյ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման Ֆ1-Ֆ9 մակարդակներ կամ Էֆ-Առ-Էմ (FRM) որակավորում կամ Սի-Այ- Այ (CII) որակավորում

2) գլխավոր հաշվապահ

Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման Ֆ1-Ֆ9 մակարդակներ կամ Սի-Էֆ-Էյ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  20

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

122. Կենտրոնական բանկում հարցազրույցի միջոցով որակավորման ստուգումն անցնում են ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի անդամի պաշտոններում աշխատելու համար դիմող թեկնածուները:

(122-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

123. Հարցազրույցն (բացառությամբ` լրացուցիչ հարցազրույցի) իրականացվում է խորհրդի անդամի` Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցման գործընթացում, որին խորհրդի անդամի մասնակցության համար ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ի և ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի:

124. Կենտրոնական բանկն ապահովագրական ընկերության խորհրդի անդամների որակավորման ստուգման համար հարցազրույցի անցկացման օրվանից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ թեկնածուին տեղեկացնում է հարցազրույցի անցկացման օրվա վերաբերյալ:

125. Հարցազրույցի ժամանակ ստուգվում են թեկնածուի գիտելիքները սույն կանոնակարգի Հավելված 38-ով սահմանված` ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում:

126. Հարցազրույցի արդյունքներով ընդունվում է որոշում` սույն կանոնակարգի Հավելված 38-ով սահմանված` ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի անդամի թեկնածուների գիտելիքների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

(126-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

127. Խորհրդի անդամի գիտելիքների համապատասխանության վերաբերյալ որոշումը կարող է ընդունվել առանց խորհրդի անդամի թեկնածուին հարցազրույցի հրավիրելու:

(127-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

128. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի անդամի թեկնածուի գիտելիքների համապատասխանության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում նշված անձինք համարվում են համապատասխան տեսակի որակավորում ստացած:

(128-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

129. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի անդամի որակավորումը տրվում է մինչև տվյալ ապահովագրական ընկերությունում, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունում նրանց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը:

130. Որակավորում ստացած ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի նախագահը և խորհրդի անդամը իրենց պաշտոնավարման ընթացքում Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են որակավորման ստուգման նպատակով հրավիրվել լրացուցիչ հարցազրույցի Կենտրոնական բանկում:

(130-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

131. Լրացուցիչ հարցազրույցը կարող է իրականացվել ոչ հաճախ, քան երեք տարին մեկ անգամ, որի մասին ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը տեղեկացվում է առնվազն 30 օր առաջ:

132. Լրացուցիչ հարցազրույցն անցկացվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 38-ով սահմանված` ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում:

133. Լրացուցիչ հարցազրույցի արդյունքներով ընդունվում է որոշում` սույն կանոնակարգի Հավելված 38-ով սահմանված` ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի անդամների գիտելիքների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

(133-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

134. Խորհրդի անդամի գիտելիքների անհամապատասխանության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում, ինչպես նաև սույն գլխով սահմանված կարգով լրացուցիչ հարցազրույցին անհարգելի պատճառներով չներկայանալու դեպքում այդ անձինք համարվում են որակավորում չունեցող:

(134-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  21

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑՆՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(վերնագիրը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

135. Կենտրոնական բանկ գրանցման համար դիմած ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա՝ ապահովագրական ընկերության) գործադիր տնօրենի, տնօրինության ղեկավարի, տնօրինության անդամի, վարչության նախագահի, վարչության անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի, ներքին աուդիտի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի թեկնածուները որակավորման ստուգումն անցնում են Կենտրոնական բանկի թեստավորման ծառայության (այսուհետ՝ թեստավորման ծառայություն) կողմից կազմակերպվող քննության միջոցով:

(135-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

136. (կետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 352-Ն)

137. (կետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 352-Ն)

138. Ապահովագրական ընկերության կողմից ղեկավարի գրանցման միջնորդագիրը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո ղեկավարի թեկնածուն 15-օրյա ժամկետում անցնում է որակավորման ստուգում, ընդ որում Կենտրոնական բանկը նախապես թեկնածուին տեղեկացնում է քննության ստույգ օրվա մասին:

(138-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

139. Թեկնածուները քննությանը մասնակցում են` քննության օրը ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ և դրա պատճենը,

2) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

3) հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտը) կամ հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (ոչ ռեզիդենտների համար՝ առկայության դեպքում):

(139-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

140. Քննությունն անցկացվում է առանձնացված սենյակում, որը վերահսկվում է տեսախցիկների միջոցով:

141. Քննության համար առանձնացված սենյակում թեկնածուն նստում է համապատասխան համակարգչի մոտ` ըստ ցուցակի: Ուշացած թեկնածուների համար քննության տևողությունը չի երկարաձգվում:

142. Քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրով` թեստային եղանակով:

143. Թեկնածուներին տրվում են բացատրություններ քննության անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ:

144. Քննության սկիզբը հայտարարելուց հետո թեկնածուն ծանոթանում է առաջադրանքներին և յուրաքանչյուր հարցի (խնդրի) ենթադրյալ պատասխաններից ընտրում է մեկ (իր կարծիքով նշվածներից միանշանակ ճիշտ) պատասխան:

145. Քննության ժամանակ թեկնածուին արգելվում է օգտվել տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութերից, էլեկտրոնային սարքերից (բացառությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային հաշվիչների), ինչպես նաև աղմկել, հուշել, խոսել, հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, դուրս գալ սենյակից: Եթե թեկնածուն ցանկանում է լքել սենյակը, նրա աշխատանքը համարվում է դադարեցված: Նշված պահանջներից յուրաքանչյուրի չկատարման դեպքում թեկնածուն զրկվում է քննության հետագա ընթացքին մասնակցելու իրավունքից, և համարվում է բացասական արդյունք ապահոված:

146. Աշխատանքն ավարտելուց, ինչպես նաև քննության առաջադրանքները կատարելու համար սահմանված ժամանակն սպառվելուց հետո թեկնածուին տրվում է իր հանձնած թեստի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը (երկու օրինակից), որտեղ արտացոլվում են թեկնածուի միավորները տոկոսային արտահայտությամբ: Հաշվետվությունները ստորագրվում են թեկնածուի կողմից` մեկ օրինակը մնում է Կենտրոնական բանկում, մյուսը` տրվում է թեկնածուին:

 

Գ Լ ՈՒ Խ   22

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԹԵՍՏԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

147. Սույն կանոնակարգի 115-րդ կետով, ինչպես նաև 115.1-րդ կետով սահմանված ղեկավարների թեկնածուները համապատասխանաբար Կենտրոնական բանկում և որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգումը անցնում են սույն կանոնակարգի Հավելված 38-ում ներկայացված աղյուսակում նշված թեմաներով, ընդ որում, «+» նշանը նշանակում է` տվյալ թեման վերաբերում է, «-» նշանը` չի վերաբերում: Հավելված 38-ի աղյուսակի 1-ին կետի 80-րդ ենթակետում նշված խնդիրները վերաբերում են նույն աղյուսակի 1-ին կետի 1-79.1-րդ ենթակետերում նշված թեմաներին, իսկ աղյուսակի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետում նշված խնդիրները վերաբերում են 2-րդ կետի 1-4-րդ ենթակետերում նշված թեմաներին:

(147-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

148. Թեստը հարցեր պարունակող փաստաթուղթ է, որը կազմվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 38-ում սահմանված թեմաների ցանկի հիման վրա:

149. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված լրացումները և փոփոխությունները հաստատվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ և ենթակա չեն հրապարակման: Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստերը վերանայվում են ըստ անհրաժեշտության:

(149-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

150. Թեստերը և դրանցում պարունակվող հարցերի քանակը տարբերակվում են ըստ որակավորման հետևյալ տեսակների`

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿ

Հարցերի քանակ

1. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ղեկավար, այդ թվում`

 

1) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն, գործադիր տնօրենի տեղակալ,

2) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրինության ղեկավար, տնօրինության անդամ, վարչության նախագահ, վարչության անդամ,

3) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,

4) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

100 հարց

5) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն

6) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

80 հարց

7) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի պատասխանատու ակտուար

50 հարց

2. Ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձ, այդ թվում`

 

1) գործադիր տնօրեն,

2) վարչության նախագահ,

3) վարչության անդամ,

4) գործադիր տնօրենի տեղակալ,

5) գլխավոր հաշվապահ

100 հարց

6) ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

40 հարց

 

150.1 Սույն կանոնակարգի 150-րդ կետով սահմանված աղյուսակի այն կետերը, որոնք վերաբերում են որակավորող կազմակերպություններում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարներին, գործում են միայն սույն կանոնակարգի 115.2-րդ կետով նախատեսված դեպքում:

(150.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

151. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների համար նախատեսված թեստերի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին հատկացվում է միջին հաշվով 1,5 րոպե, բացառությամբ պատասխանատու ակտուարի թեկնածուի, որին թեստի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար հատկացվում է միջին հաշվով 3 րոպե:

(151-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

152. Հայոց լեզվին չտիրապետող թեկնածուների քննության անցկացման ընթացքում թույլատրվում է թարգմանչի մասնակցությունը, ընդ որում, Կենտրոնական բանկի համապատասխան աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է: Հայոց լեզվին չտիրապետող թեկնածուների քննության տևողությունը կարող է երկարաձգվել` Կենտրոնական բանկի Իրավաբանական վարչության պետի թույլտվությամբ:

153. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստերի հարցերից յուրաքանչյուրը պարունակում է 3-ից 4 պատասխան, որոնցից մեկն է միանշանակ ճիշտ:

(153-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

154. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստի հարցի միանշանակ ճիշտ պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը` զրո միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում միանշանակ սխալ և ոչ միանշանակ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխաններ նշելը կամ որևէ պատասխան չնշելը:

(154-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ   23

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑՆՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԹԵՍՏԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ

(վերնագիրը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

155. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստերի հարցերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ.

1) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի 70 և ավելի տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է դրական արդյունք ապահոված,

2) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի մինչև 70 տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է բացասական արդյունք ապահոված:

(155-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

156. Բացասական արդյունք ապահոված թեկնածուները կրկին կարող են մասնակցել քննությանը՝ սույն կանոնակարգի 138-րդ կետով սահմանված 15-օրյա ժամկետում:

(156-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

157. Թեկնածուի` թեստերի հարցերի պատասխանների արդյունքները (ելնելով համակարգչային տվյալներից) հաստատում է հանձնաժողովը, որի դրական եզրակացության հիման վրա թեկնածուին տրվում է որակավորման վկայական:

158. Թեկնածուն կարող է բողոքարկել անցկացված որակավորման քննության արդյունքները` քննության անցկացման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում` գրավոր դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական բանկ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 15-ի, կամ դիմումը լրացնելով Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի համապատասխան էջում: Դիմումն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է բողոքարկողին բողոքարկման արդյունքների վերաբերյալ:

(158-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ   24

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

159. Կենտրոնական բանկում որակավորված ղեկավարների թեկնածուներին որակավորման վկայականները տրվում են ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի, նրա տեղակալի, տնօրինության ղեկավարի (վարչության նախագահի) և անդամի պաշտոնների համար,

2) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավարի,

3) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի:

(159-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

159.1 Որակավորող կազմակերպությունում ղեկավարների թեկնածուներին որակավորման վկայականները տրվում են ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամի պաշտոնի համար,

2) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալի պաշտոնի համար,

3) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի պատասխանատու ակտուարի պաշտոնի համար,

4) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնի համար,

5) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի համար,

6) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գործադիր տնօրենի, գործադիր տնօրենի տեղակալի, տնօրինության ղեկավարի (վարչության նախագահի) և անդամի պաշտոնների համար,

7) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի պաշտոնի համար,

8) ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձի համար:

(159.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

159.2 Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման վկայական տրամադրվում է այն ղեկավարներին, որոնք բավարարում են սույն կանոնակարգի 117-րդ և (կամ) 121-րդ կետերի պահանջները՝ ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի, նրա տեղակալի, տնօրինության ղեկավարի (վարչության նախագահի) և անդամի պաշտոնների համար,

2) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավարի,

3) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի,

4) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամի պաշտոնի համար,

5) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի պատասխանատու ակտուարի պաշտոնի համար,

6) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնի համար,

7) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի պաշտոնի համար,

8) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գործադիր տնօրենի, գործադիր տնօրենի տեղակալի, տնօրինության ղեկավարի (վարչության նախագահի) և անդամի պաշտոնների համար,

9) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի պաշտոնի համար:

(159.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

160. Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգի Հավելված 33-ով սահմանված որակավորման վկայականը տրվում է սույն կանոնակարգի 117-րդ կետի պահանջներին բավարարող, Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարին էլեկտրոնային եղանակով՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ուղարկվելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին:

(160-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

161. Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգի Հավելված 34-ով սահմանված որակավորման վկայականը տրվում է սույն կանոնակարգի 115.1-ին կետով սահմանված որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցած ղեկավարին էլեկտրոնային եղանակով՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ուղարկելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին:

(161-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

162. Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգի Հավելված 34-ով սահմանված որակավորման վկայականը տրվում է սույն կանոնակարգի 121-րդ կետով սահմանված որակավորում ունեցող ղեկավարին էլեկտրոնային եղանակով՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ուղարկելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին:

(162-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

163. Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման վկայականները սույն կանոնակարգի 160-րդ, 161-րդ, 162-րդ կետերով սահմանված ժամկետներում էլեկտրոնային փոստին չստանալու, էլեկտրոնային փոստի խափանման կամ թղթային եղանակով տրամադրված Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման վկայականների կորստի (ոչնչացման, ոչ պիտանի դառնալու) դեպքում անձը կարող է դիմել Կենտրոնական բանկ` ներկայացնելով գրավոր դիմում` նշելով այն էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով անձը ցանկանում է ստանալ Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման վկայականը: Դիմումն ստանալուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման վկայականը էլեկտրոնային տարբերակով կրկին տրամադրվում է որակավորված անձին` ուղարկելով դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

(163-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

164. Որակավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի կամ որակավորող կազմակերպության ինտերնետային կայքում` «Որակավորման վկայական ունեցող անձինք» ցուցակում` քննությունը հանձնելու օրվանից (սույն կանոնակարգում սահմանված դեպքերում ղեկավարի գրանցումից հետո տրամադրելու դեպքում` որպես ղեկավար գրանցման օրվանից) հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում հղում է տրվում որակավորող կազմակերպության կայքէջի համապատասխան բաժնին:

(164-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

165. Թեկնածուներին որակավորման վկայականները տրվում են դրանց ստորագրման պահից հաշված երեք տարի ժամկետով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 117-րդ կետով սահմանված անձանց տրվող որակավորման վկայականների, որոնք տրվում են անժամկետ և սույն կանոնակարգի 115.1-րդ և 121-րդ կետերով սահմանված անձանց տրվող որակավորման վկայականների, որոնք տրվում են մինչև որակավորման վկայականի տրման հիմք հանդիսացող որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի վավերականության ավարտը կամ տվյալ որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի՝ որակավորման վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսանալու ավարտը կամ անձի կողմից այնպիսի գործողության կամ անգործության կատարումը, որի հետևանքով խախտվել է որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի տրամադրման և (կամ) պահպանման կանոնները:

(165-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

165.1 Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող գրանցված ղեկավարի որակավորման վկայականի ժամկետը լրանալուց առնվազն 15 օր առաջ ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է դիմում՝ ղեկավարի որակավորման ստուգում անցնելու միջնորդությամբ: Որակավորման ստուգում անցած ղեկավարներին տրամադրվում է նոր որակավորման վկայական՝ քննությունը հանձնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

(165.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

165.2 Որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցնող գրանցված ղեկավարների որակավորման վկայականի ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օր առաջ ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում դիմում՝ կցելով ղեկավարի որակավորումը հավաստող փաստաթուղթը: Կենտրոնական բանկը որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցած ղեկավարներին տրամադրում է նոր որակավորման վկայական՝ դիմումը ներկայացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

(165.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

Գ Լ ՈՒ Խ  25

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՎ ՏՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

 

166. Սույն կանոնակարգի 159-րդ կետի 1-ին ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել նաև ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն:

167. Սույն կանոնակարգի 159-րդ կետի 2-րդ, 4-րդ ենթակետերով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ:

168. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահը ի պաշտոնե կարող է լինել տվյալ ապահովագրական ընկերության տնօրինության (վարչության) անդամ` առանց տնօրինության (վարչության) անդամի որակավորման վկայական ստանալու:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  26

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

169. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության միջնորդությամբ որպես ղեկավար գրանցման ներկայացված անձը պետք է իրազեկ լինի ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեությունը կարգավորող օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական բրոքերի գործարար ծրագրին, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական բրոքերի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ակտերին:

170. Անձը սույն կետով նախատեսված աղյուսակում նշված որևէ պաշտոնում աշխատելու նպատակով գրանցվելու համար պետք է բացի սույն կանոնակարգի 169-րդ կետով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներից բավարարի մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 171-րդ կետով նախատեսված դեպքերի`

 

Պաշտոն

Մասնագիտական համապատասխանության չափանիշ

1. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարներ, այդ թվում`

1) խորհրդի անդամ

ա. բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ,

բ. բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ

2) պատասխանատու ակտուար

ա. ակտուարական, վիճակագրական, մաթեմատիկական, ինժեներատնտեսագիտական կրթություն, որը կարող է հավաստվել Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատության համապատասխան դիպլոմով (վկայականով) և (կամ) առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,

3) գործադիր տնօրեն, տնօրինության ղեկավար, տնօրինության անդամ, վարչության նախագահ, վարչության անդամ գործադիր տնօրենի տեղակալ

ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն 2 տարին` ղեկավար պաշտոնում,

4) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն

ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,

5) ներքին աուդիտի ղեկավար

ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,

6) ներքին աուդիտի անդամ

ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, ընդ որում տեղեկատվական համակարգերի համար պատասխանատու ներքին աուդիտի անդամի համար՝ առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում,

7) գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

8) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,

2. Ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձ, այդ թվում`

1) գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ, վարչության անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ,

2) գլխավոր հաշվապահ

ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,

 

171. Եթե ղեկավարի թեկնածուն չունի սույն կանոնակարգի 170-րդ կետով նախատեսված աշխատանքային փորձ և (կամ) բարձրագույն կրթություն, ապա ապահովագրական ընկերությունն իրավունք ունի Կենտրոնական բանկ ներկայացնել համապատասխան պաշտոնում աշխատելու համար ղեկավարի թեկնածուի մոտ բավարար գիտելիքների ու հմտությունների առկայության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և (կամ) այլ հիմնավորումներ: Ներկայացված փաստաթղթերի, տեղեկությունների և (կամ) այլ հիմնավորումների հիման վրա Հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ ղեկավարի թեկնածուն համարվում է մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին բավարարող:

172. Սույն կանոնակարգի 170-րդ կետում նշված ֆինանսական կազմակերպությունում աշխատանքային փորձ է համարվում ֆինանսական կազմակերպությունում մասնագիտական գործունեության հետ կապված աշխատանքային փորձը:

(172-րդ կետը փոփ. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

173. Սույն կանոնակարգի 170-րդ կետում նշված աշխատանքային փորձը վերաբերում է ղեկավարների Կենտրոնական բանկում գրանցման պահին նախորդող 10 տարիներին, բացառությամբ խորհրդի անդամի համար նախատեսված աշխատանքային փորձի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  27

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ) ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

(վերնագիրը փոփ. 15.12.15 թիվ 258-Ն)

 

174. Ղեկավարների գրանցումը իրականացվում է 2 ընթացակարգով` պարզ կամ բարդ: Ղեկավարների գրանցման ընթացակարգերի տեսակները, ըստ զբաղեցրած պաշտոնների, սահմանված են սույն կանոնակարգի Հավելված 18-ով:

175. Բարդ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է`

1) թեկնածուի գնահատում` սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով ներկայացվող տեղեկատվության (ներառյալ` որակավորման), ինչպես նաև օրենքով սահմանված մերժման հիմքերի ուսումնասիրության միջոցով,

2) թեկնածուի հետ բանավոր հարցազրույցի անցկացում` վերջինիս կողմից համապատասխան պարտականությունները կատարելու ունակության, կոլեգիալ կառավարման մարմնում արդյունավետ գործունեություն իրականացնելու հնարավորության և այլ հմտությունների ստուգման նպատակով` սույն գլխով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 186-րդ կետով սահմանված դեպքերի:

176. Պարզ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է`

1) թեկնածուի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում` սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման միջոցով,

2) թեկնածուի որակավորման առկայության ստուգում:

177. Պարզ կամ բարդ ընթացակարգով անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը, ինչպես նաև ապահովագրական բրոքերային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ի և ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17,

2) կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը ղեկավարի նշանակման կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին,

3) որակավորման առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ որակավորման վկայական (բացառությամբ՝ Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների):

(177-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

178. Ապահովագրական ընկերությունները, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղերը, ինչպես նաև ապահովագրական բրոքերային կազմակերպությունները պետք է ունենան և Կենտրոնական բանկ ներկայացնեն կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված ներքին կանոնակարգ, որտեղ առնվազն պետք է նկարագրվեն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված` ղեկավարների գրանցման մերժման հիմքերը ստուգելու գործընթացները, վերջիններիս նկատմամբ սահմանված պահանջների պահպանման մեխանիզմները:

179. Բարդ ընթացակարգով գրանցվող ղեկավարների կամ նրանց կազմում կատարված փոփոխությունները գրանցվում են Կենտրոնական բանկի որոշմամբ:

180. Պարզ ընթացակարգերով գրանցվող ղեկավարները գրանցված են համարվում Կենտրոնական բանկ փաստաթղթերը մուտքագրվելու պահից օրենքով սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից` առանց Կենտրոնական բանկի որոշման, եթե Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգի 181-183-րդ կետերի առկայության հիմնավորմամբ ընկերությանը գրավոր կամ բանավոր եղանակով չի ծանուցել անձին բարդ ընթացակարգով գրանցելու մասին, որի դեպքում գործում են բարդ ընթացակարգով գրանցման ընթացակարգերը:

181. Եթե ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության մոտ առկա է կամ հնարավոր է ֆինանսական վիճակի վատթարացում, կամ Ընկերության մոտ Կենտրոնական բանկի կարծիքով, բավարար մակարդակով պահպանված չեն կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները, կամ սույն կանոնակարգի 178-րդ կետով սահմանված ներքին կանոնակարգը չի պարունակում պահանջվող բոլոր մեխանիզմները և/կամ դրանք իրականում չեն կիրառվում, ապա այդպիսի դեպքերում ընկերության բոլոր ղեկավարները կարող են հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

182. Եթե ընկերության մասնաճյուղը, Կենտրոնական բանկի կարծիքով, հանդիսանում է ընկերության գործունեության վրա էական ազդեցություն ունեցող, ապա տվյալ մասնաճյուղի բոլոր ղեկավարները կարող են հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

183. Եթե ղեկավարի թեկնածուի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության արդյունքում Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման և (կամ) այլ պատասխանատու ստորաբաժանման կարծիքով առկա են ռիսկեր ընկերության և (կամ) ֆինանսական համակարգի կայունության, ինչպես նաև ղեկավարի թեկնածուի համբավի վերաբերյալ, ապա տվյալ թեկնածուն կարող է հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

184. Սույն կանոնակարգի 180-րդ կետում նշված ծանուցումը ստանալուց հետո ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության համապատասխան ղեկավարի գրանցումն իրականացվում է բարդ ընթացակարգով այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կենտրոնական բանկը գրավոր կամ բանավոր ծանուցման միջոցով չի տեղեկացրել ապահովագրական ընկերությանը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղին, ապահովագրական բրոքերային կազմակերպությանը համապատասխան ղեկավարին պարզ ընթացակարգով գրանցելու հնարավորության մասին:

185. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով, ինչպես նաև ղեկավարի թեկնածուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը թերի ներկայացնելու դեպքում ղեկավարի գրանցման օրենքով սահմանված ժամկետը կարող է կասեցվել առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: Ընդ որում, օրենքով սահմանված ժամկետի կասեցման դեպքում կասեցվում է նաև սույն կանոնակարգի 195-րդ կետով սահմանված 90-օրյա ժամկետը: Կասեցումը դադարեցնելուց հետո ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետը չի կարող գերազանցել եռամսյա ժամկետի և ժամանակավոր պաշտոնավարման` մինչև կասեցումն ընկած օրերի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

186. Սույն կանոնակարգի 175-րդ կետով սահմանված բարդ ընթացակարգով գրանցելիս ղեկավարների թեկնածուները բանավոր հարցազրույցի կարող են չհրավիրվել Կենտրոնական բանկի կարծիքով հիմնավորված դեպքերում:

187. Եթե անձին որպես ղեկավար գրանցելու համար նախկինում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվել սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ով պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը և հետագայում ընկերությունը դիմում է Կենտրոնական բանկ նույն անձին այլ ղեկավար պաշտոնում գրանցելու միջնորդությամբ, ապա սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ով սահմանված տեղեկանքը սույն գլխով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս կարող են լրացվել միայն տեղեկանքի 1-ին, 2-րդ կետերի բոլոր դաշտերը, 3.1 (Անուն, ազգանուն, հայրանուն), 3.3 (Ծննդյան ամսաթիվ) դաշտերը և բոլոր այն դաշտերը, որոնցում նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը փոփոխվել է:

188. Ընկերությունը նախկինում ղեկավարների գրանցման համար օրենքով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացրած բոլոր փաստաթղթերը և(կամ) տեղեկությունները կարող է չներկայացնել` հղում տալով նախկինում ներկայացված միջնորդագրի ամսաթվին, եթե նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը չի փոփոխվել:

189. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի անդամների գրանցման ժամանակ հիմք է ընդունվում սույն կանոնակարգի 126-րդ կետում նշված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը:

190. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի նախագահ ընտրված խորհրդի անդամը լրացուցիչ որակավորման ստուգման և գրանցման ենթակա չէ, և ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկին տեղեկացնում է նրա` որպես խորհրդի նախագահ ընտրվելու մասին` համապատասխան փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո` տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում` կից ներկայացնելով համապատասխան գրություն, որտեղ նշվում է կառավարման իրավասու մարմնի կողմից որոշման կայացման ամսաթիվը և փոփոխության իրականացման ամսաթիվը:

191. Անձին որպես ղեկավար գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ, եթե

1) անձը չի համապատասխանում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի կամ 90-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին,

2) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ կամ չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում` Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին,

3) անձը Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2003 թվականի մարտի 25-ի թիվ 114-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու, այլ մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ղեկավար լինելու, ապահովագրական ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու, ապահովագրական ընկերությունում ղեկավար կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության պատասխանատու անձ լինելու, ներդրումային ընկերությունում, կարգավորող շուկայի օպերատորում, Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ղեկավար լինելու ուղեցույցի» համաձայն չի կարող զբաղեցնել այդ պաշտոնը:

(գլուխ 27-ի վերնագիրը փոփ. 15.12.15 թիվ 258-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  28

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

192. Կենտրոնական բանկի որոշմամբ ղեկավարը հանվում է գրանցումից.

1) եթե ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից,

2) եթե ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կամ ապահովագրական բրոքերը դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ,

3) եթե ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեությունը դադարեցվել է (ապահովագրական ընկերության տվյալ մասնաճյուղի ղեկավարների համար),

4) եթե խախտվել են օրենքներով և այլ իրավական ակտերով ղեկավարների նկատմամբ սահմանված պահանջները,

5) ապահովագրական ընկերության լուծարային հանձնաժողովի նախագահի նշանակման պահից:

193. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի միջնորդությամբ ղեկավարին Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանելու համար ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կամ ապահովագրական բրոքերը ղեկավարների կազմում փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)` ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական բրոքերի կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` փոփոխություններ կատարելու, առկայության դեպքում` ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման վերաբերյալ:

194. Եթե ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական բրոքերի ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից, ապա ղեկավարին որակավորման վկայականից զրկելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունման պահից երեք տարվա ընթացքում նա չի կարող գրանցվել որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  29

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

195. Ղեկավարի պաշտոնը կարող է զբաղեցվել ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից և (կամ) թափուր մնալ ոչ ավելի քան 90 օր` սկսած ընկերության կողմից ղեկավարին պաշտոնից փաստացի ազատելու պահից:

(195-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

196. Սույն կետի աղյուսակի համապատասխան պաշտոնների համար նշված ժամանակավոր պաշտոնակատարների վրա սույն կանոնակարգի 195-րդ կետով նշված 90-օրյա ժամկետը չի տարածվում: Ընդ որում, եթե սույն կետում նշված դեպքերում ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պաշտոնավարում է 90 օրից ավելի, ապա 90-օրյա ժամկետի ավարտին հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ընկերությունը պարտավոր է այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին.

 

ՊԱՇՏՈՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

1. Ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ

Տվյալ ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցված գործադիր տնօրենի տեղակալ, տնօրինության անդամ, վարչության անդամ

2. Ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

Տվյալ ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցված գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

3. Ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար

Տվյալ ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցված ներքին աուդիտի անդամ

4. Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն

Տվյալ ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցված գործադիր տնօրենի տեղակալ, տնօրինության անդամ, վարչության անդամ, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն

5. Ապահովագրական բրոքերի գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ

Տվյալ ապահովագրական բրոքերի գրանցված գործադիր տնօրենի տեղակալ, վարչության անդամ

 

197. Ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կարող է չունենալ համապատասխան պաշտոնի համար նախատեսված որակավորում, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 198-րդ և 199-րդ կետերով նախատեսված ղեկավարների ժամանակավոր պաշտոնակատարների:

198. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գործադիր տնօրենի, տնօրինության ղեկավարի (վարչության նախագահի) ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են նշանակվել (նշված պարտականությունները կարող են կատարել) միայն տվյալ ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ տնօրինության (վարչության) անդամը:

199. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է նշանակվել (նշված պարտականությունը կարող է կատարել) տվյալ ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի որակավորման վկայական ունեցող ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի այլ աշխատակիցը:

200. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար չեն կարող լինել ապահովագրական ընկերությունում այլ պաշտոն զբաղեցնող անձինք (բացառությամբ` ներքին աուդիտի անդամների), ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ փոխկապակցված անձինք:

201. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամի ժամանակավոր պաշտոնակատար չեն կարող լինել ապահովագրական ընկերությունում այլ պաշտոն զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ փոխկապակցված անձինք:

202. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի նախագահի և անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նախատեսվում:

203. Սույն կանոնակարգի 195-րդ կետում նշված 90-օրյա ժամկետը սահմանվում է տվյալ ղեկավարի պաշտոնում նշանակվող բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարների համար, այսինքն` միևնույն պաշտոնի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի թափուր մնալը չի ընդհատում կամ վերսկսում 90-օրյա ժամկետը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VI

 

ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  30

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

204. Ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը պետք է ունենան`

1) ապահովագրական ընկերությանը (իսկ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի դեպքում` հիմնադիր ապահովագրական ընկերությանը) սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող առանձնացված տարածք,

2) կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում ապահովադիրների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց (առանձնացված ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումներից)` դրամապահոց և դրամարկղ: Դրամապահոցը կանխիկ դրամի պահպանման հիմնական վայրն է` իր նախադրամապահոցով: Դրամապահոցի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ինկասացիոն կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր` նշված միջոցների ամենօրյա տեղափոխման, հանձնման համար, ինչպես նաև որևէ բանկի կամ վարկային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր, եթե նշված միջոցները պահպանման են հանձնվելու բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանում: Ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կանխիկ դրամը պահպանության կարող են հանձնել բացառապես բանկին, վարկային կազմակերպությանը կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանումներին: Դրամապահոցի բացակայության պարագայում ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կարող են չիրականացնել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի ինկասացում, եթե դրամարկղում կանխիկ դրամի տվյալ օրվա մնացորդը չի գերազանցում 5 միլիոն ՀՀ դրամը և ապահովագրական ընկերությունում, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղում կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղում տեղադրված է հատուկ չհրկիզվող պահարան, որն ամրացված է դրամարկղի հատակին և(կամ) պատին: Սույն ենթակետը չի տարածվում այն ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղերի կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի վրա, որոնց կանոնադրությամբ սահմանված է, որ գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ ձևով,

3) հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ և անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա գործուն համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ): Ընդ որում, հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ շուրջօրյա համակարգը պետք է տեղադրված լինի ընկերության ամբողջ տարածքում և ընկերության գլխամասի համար միացված լինի Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի «911» ծառայությանը: Ապահովագրական ընկերության գլխամասի և մասնաճյուղերի տարածքում պետք է տեղադրված լինեն պիտանելիության ժամկետում գտնվող կրակմարիչներ ըստ տարածքի մակերեսի: Անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա համակարգը պետք է տեղադրված լինի առնվազն բոլոր արտաքին դռներին և պատուհաններին և միացված լինի ոստիկանության կամ արտոնագրված պահակախմբի համակարգին` հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով: Եթե ապահովագրական ընկերությունը և (կամ) մասնաճյուղերը գտնվում են ներքին շուրջօրյա պահակային (անվտանգության) ծառայություն կամ անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա համակարգ ունեցող տարածքներում, ապա ապահովագրական ընկերության և (կամ) մասնաճյուղի տարածքի ահազանգման շուրջօրյա համակարգը պետք է միացված լինի շուրջօրյա պահակային (անվտանգության) ծառայությանը կամ անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա համակարգին՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով,

4) ապահովագրական ընկերությունը և ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը պետք է միացված լինեն միմյանց կապող համակարգչային ցանցի հետ: Մասնաճյուղը գլխամասի հետ կապող համակարգչային ցանցը միացվում է մասնաճյուղի գրանցվելուց հետո` մասնաճյուղի գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ սահմանված ժամկետում, իսկ այն մասնաճյուղերի համար, որոնք ըստ սույն կանոնակարգի 118-րդ կետի, կարող են չունենալ գլխավոր հաշվապահ, համակարգչային ցանցը պետք է միացվի մասնաճյուղին վերջինիս գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման պահին:

(204-րդ կետը խմբ. 20.12.16 թիվ 241-Ն)

205. Նոր ստեղծվող ապահովագրական ընկերությունը համարվում է սույն կանոնակարգի 204-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջին բավարարող, եթե համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձը տրամադրել է պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ, որով պարտավորվել է ապահովագրական ընկերության պետական գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ): Ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը սահմանված կարգով գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում տվյալ տարածքի նկատմամբ իր սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

206. Այն դեպքում, երբ ապահովագրական ընկերությունները, Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության հիման վրա, կնքել են միացման պայմանագիր, ապա միացող և պահպանվող ապահովագրական ընկերությունների գլխամասային գրասենյակների և տարածքային ստորաբաժանումների միջև տարածքների առանձնացվածության սույն գլխով սահմանված պահանջը պարտադիր չէ` միացման պայմանագիրը կնքելու օրվանից սկսած 6 ամսվա ընթացքում:

207. Ապահովագրական բրոքերի, ապահովագրական բրոքերի մասնաճյուղի գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համար սահմանվում են սույն կանոնակարգի 204-րդ կետով ներկայացված պահանջները, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 204-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերի պահանջների: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի 204-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները չեն տարածվում այն ապահովագրական բրոքերի, ապահովագրական բրոքերի մասնաճյուղի վրա, որոնց կանոնադրությամբ սահմանված է, որ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետի «գ» ենթակետով սահմանված գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ ձևով:

208. Ապահովագրական ընկերությունը, նրա մասնաճյուղը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը` սույն կանոնակարգի 204-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, ենթակետերով, իսկ ապահովագրական բրոքերը, ապահովագրական բրոքերի մասնաճյուղը` սույն կանոնակարգի 204-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն կարող են ունենալ ԲանկերսԲլանկետԲոնդ (Baոkers-Blaոket-Bօոd (այսուհետ` BBB)) ապահովագրության պայմանագիր, որը ներառում է առնվազն հետևյալ ռիսկերը`

1) ավազակության, գողության, կողոպուտի, յուրացման, վատնման, խարդախության, այդ թվում` կեղծ փողեր, արժեթղթեր և վճարային փաստաթղթեր իրացնելու կամ կեղծ պայմանագրեր ներկայացնելու հետևանքով ընկերության գույքի հափշտակության ռիսկը,

2) ընկերության գույքի կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը, այդ թվում ընկերության տարածքում գտնվող կամ փոխադրվող կանխիկ դրամի, արժեթղթերի, վճարային փաստաթղթերի և այլ արժեքավոր գույքի կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը:

209. Սույն կանոնակարգի 208-րդ կետում նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել ընկերության բոլոր ակտիվների մեկ տոկոսից: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի 208-րդ կետում նշված BBB ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի`

-

Ստանդարտ և Փուրզ

«A-»

-

Մուդիզ

«A3»

-

Ա. Մ. Բեստ

«A-»

-

Ֆիտչ

 «A-»

210. Եթե ապահովագրական ընկերությունը, ապահովագրական բրոքերը կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը օգտագործում են տեղեկատվական համակարգեր, ապա դրանք պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2013 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 173-Ն որոշմամբ հաստատված «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ կարգի» պահանջներին:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VII

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  31

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

 

211. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունները, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո տասնօրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկի գրանցմանն են ներկայացնում.

1) սույն կանոնակարգի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցմանը ենթակա ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները,

2) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության, ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները (փոփոխություն(ներ)ը և (կամ) լրացում(ներ)ը) կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը: Ընդ որում, սույն ենթակետում սահմանված կանոնադրությունների փոփոխությունները, լրացումները պետք է ունենան սույն կանոնակարգի Հավելված 36-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ:

(211-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

212. Ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

213. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության, ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր` ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կառավարման իրավասու մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ,

2) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության, ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

3) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության, ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրության փոփոխված դրույթները (փոփոխություն(ներ)ը և (կամ) լրացում(ներ)ը) կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը,

4) եթե կանոնադրության փոփոխությունը առաջացնում է լիցենզիայի և (կամ) գրանցման վկայականի վերաձևակերպման անհրաժեշտություն, ապա միջնորդագրում նշվում է լիցենզիայի կամ գրանցման վկայականի վերաձևակերպման անհրաժեշտության վերաբերյալ, ինչպես նաև կից ներկայացվում է հին լիցենզիայի և (կամ) գրանցման վկայականի բնօրինակը և լիցենզիայի վերաձևակերպման համար` պետական տուրքի անդորրագիրը,

5) եթե կանոնադրության փոփոխությունը կապված է կանոնադրական կապիտալի ավելացման հետ, ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրումը հավաստող փաստաթուղթը:

(213-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

214. Եթե ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության, ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է գործունեության վայրի փոփոխությամբ, ապա սույն կանոնակարգի 213-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև`

1) նոր առանձնացված տարածքի նկատմամբ ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

2) սույն կանոնակարգի 213-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված միջնորդագրում նշվում է ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) հայտարարությունն այն մասին, որ ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) տարածքը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 30-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին, իսկ անհնարինության դեպքում պարտավորագիր` առ այն, որ գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կապահովվի դրանց համապատասխանությունը և Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը:

(214-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

215. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է ապահովագրական ընկերության ֆիրմային անվանման փոփոխությամբ, ապա բացի սույն կանոնակարգի 213-րդ կետում նշված փաստաթղթերից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթեր` համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1-րդ կետով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի:

216. Փոփոխությունները գրանցվում են, կամ փոփոխությունների գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ, ընդ որում, կանոնադրության փոփոխության գրանցման վերաբերյալ որոշումը ձևակերպվում է գրանցման ներկայացված փոփոխության տիտղոսաթերթի վրա Կենտրոնական բանկի նախագահի էլեկտրոնային-թվային ստորագրությունը դնելու միջոցով:

217. Գրանցման վկայականի և (կամ) լիցենզիայի նոր օրինակը ապահովագրական ընկերությանը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղին տրամադրվում է կանոնադրությունը գրանցելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  32

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

218. Ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը լիցենզիա ստանալուց հետո, իսկ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչությունը գրանցվելուց հետո սույն կետում նշված փոփոխությունները տեղի ունենալու դեպքում` փոփոխության օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փոփոխությունները.

1) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի նոր ընդունված կանոնակարգերը, Կենտրոնական բանկ ներկայացված կանոնակարգերի հետագա փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող փոփոխված ներքին կանոնակարգերը (ապահովագրական ընկերության գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերը, կարգերը, ընթացակարգերը, ծրագրերը և նմանատիպ այլ փաստաթղթերը),

2) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի` սույն կանոնակարգի գլուխ 30-ով սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում` այդ փոփոխությունների վերաբերյալ գրություն, որը պարունակում է հայտարարություն առ այն, որ փոփոխված տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխանում են սույն կանոնակարգի 30-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին,

3) ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության կանոնադրության փոփոխությունները,

4) ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության ղեկավարների փոփոխության դեպքում` ներկայացուցչության ղեկավարների մասին տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 20-ի,

5) ապահովագրական ընկերության խորհրդի նախագահի պաշտոնանկության դեպքում` համապատասխան գրություն, որտեղ նշվում են կառավարման իրավասու մարմնի կողմից որոշման կայացման և փոփոխության իրականացման ամսաթվերը,

6) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի դեպքում` օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության գրանցման վայրի երկրի ապահովագրության վերահսկողության` Ապահովագրական վերահսկողների միջազգային ասոցիացիայի կողմից մշակված «Ապահովագրության հիմնարար սկզբունքներին» բավարարման վերաբերյալ փոփոխված տեղեկատվության հիմնավորող փաստաթուղթը:

219. Ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում գործարար ծրագրի փոփոխված տարբերակը` փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե տեղի է ունեցել ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը: Ընդ որում, ծրագրին կից աղյուսակներում փոփոխություն կարող է կատարվել միայն մինչև հունիս ամսվա վերջին օրը: Նշված ժամանակահատվածից հետո փոփոխություն կարող է կատարվել միայն մակրոտնտեսական միջավայրի էական տատանումների կամ ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեության էական փոփոխությունների (օրինակ` Համախառն ներքին արդյունքի, գների, փոխարժեքի էական տատանումներ, իրականացվող ապահովագրության դասերի փոփոխություն) դեպքում:

220. Սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ով սահմանված ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքի 2.3, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1-րդ, 4.3-րդ ենթակետերում, ինչպես նաև 5-9-րդ կետերով սահմանված տեղեկությունների փոփոխությունները նույնպես ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ` փոփոխություններն ապահովագրական ընկերությանը հայտնի դառնալուց հետո ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 (220-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VIII

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  33

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

221. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գործարքների կամ գործառնությունների իրականացման համար Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունն ստանալու նպատակով ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) Ներդրումային գործարքի իրականացման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունն ստանալու վերաբերյալ դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ի,

2) Ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը` «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գործարքի կամ գործառնության իրականացման վերաբերյալ,

3) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գործարքի կամ գործառնության իրականացման վերաբերյալ ապահովագրական ընկերության ծրագիրը, որը պետք է ներառի գործարքի կամ գործառնության իրականացման արդյունքում ապահովագրական ընկերության` հաջողության հասնելու հավանականության մասին տեղեկություններ, ծրագրում պետք է հիմնավորվի, որ նախատեսվող գործարքը համատեղելի է ապահովագրական ընկերության ֆինանսական վիճակի հետ և այն կնպաստի ֆինանսական շուկայում ապահովագրական ընկերության գործունեության զարգացմանը: Ընդ որում, ծրագիրը պետք է լինի իրատեսական և ծրագրում ներառված բոլոր կանխատեսումները պետք է հիմնավորված լինեն կոնկրետ հաշվարկներով,

4) Տվյալ անձի համաձայնությունն իր ֆինանսական հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու նպատակով ապահովագրական ընկերությանը տրամադրելու վերաբերյալ,

5) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ազդագրի (առևտրի ազդագրի) բացակայության դեպքում այն իրավաբանական անձանց վերաբերյալ, որոնց կանոնադրական կապիտալում ընկերությունը ցանկանում է ձեռք բերել մասնակցություն, ինչպես նաև այն իրավաբանական անձանց վերաբերյալ, որոնց կանոնադրական կապիտալում նախկինում ձեռք է բերել մասնակցություն, որի արդյունքում ի հայտ են եկել «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերը, ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը (տեղեկությունները).

ա. իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում, իսկ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում` պետական գրանցման վկայականի համարը,

բ. իրավաբանական անձի` վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները (երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար), ընդ որում վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացվում են անկախ աուդիտորական եզրակացությամբ:

222. Սույն կանոնակարգի 221-րդ կետի 5-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները) չեն ներկայացվում, եթե տվյալ իրավաբանական անձը հանդիսանում է.

1) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 221-րդ կետի 5-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը:

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 258-Ն)

(222-րդ կետը փոփ. 15.12.15 թիվ 258-Ն )

223. Ապահովագրական ընկերությունը «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերում նախատեսվող գործարքի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը կարող է ստանալ, եթե.

1) ներկայացված փաստաթղթերում չեն արտացոլվել անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ.

2) նախնական համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ դիմում Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունը չի խախտել հիմնական տնտեսական նորմատիվները.

3) տվյալ գործարքը համատեղելի է ապահովագրական ընկերության ֆինանսական վիճակի հետ.

4) տվյալ գործարքը կնպաստի ֆինանսական շուկայում ապահովագրական ընկերության գործունեության զարգացմանը.

5) առկա չեն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված հիմքերը:

224. Սույն գլխով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը ստանալուց հետո 3 ամսվա ընթացքում գործարքը չիրականացնելու դեպքում այդ համաձայնությունը համարվում է չտրված:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IX

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  34

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԸ

 

225. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված ապահովագրական միջնորդի մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու համար պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիրը պետք է ունենա առնվազն 100 միլիոն դրամ ապահովագրական ծածկույթ (գումար) մեկ տարվա համար բոլոր ապահովագրական պատահարների համար` ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության համար, 2 միլիոն դրամ` իրավաբանական անձ ապահովագրական գործակալի համար, 1 միլիոն դրամ` անհատ ձեռնարկատեր գործակալի համար: Ընդ որում, մասնագիտական պատասխանատվության պայմանագիրը չպետք է ունենա մեկ ապահովագրական պատահարի կամ մեկ անձի գծով ապահովագրական գումարի, ինչպես նաև աշխարհագրական սահմանափակում:

(225-րդ կետը փոփ. 24.11.17 թիվ 262-Ն)

226. Սույն կանոնակարգի 225-րդ կետի դրույթները չեն տարածվում այն ապահովագրական գործակալների վրա, որոնց մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու պատասխանատվությունը ստանձնել է այն ապահովագրական ընկերությունը, ում անունից հանդես է գալիս ապահովագրական գործակալը և եթե պատասխանատվությունը ստանձնվել է սույն կանոնակարգի 225-րդ կետով սահմանված պահանջներից ոչ նվազ պայմաններով:

227. Սույն կանոնակարգի 225-րդ կետում նշված մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու համար պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիրը կարող է փոխարինվել այլ անձի կողմից ոչ պակաս, քան նույն չափի և պայմաններով տրված երաշխիքի պայմանագրով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  35

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼ ՉՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

 

228. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 88-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված ապահովագրության մեկ պայմանագրով նախատեսված ապահովագրավճարների տարեկան գումարը սահմանվում է մինչև 10 հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը ներառյալ, իսկ բոլոր ապահովագրության պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրավճարների տարեկան գումարը սահմանվում է մինչև 500 հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը ներառյալ:

(228-րդ կետը փոփ. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 35.1

 

ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
(գլուխը լրաց. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

 

228.1. Ապահովագրական գործակալը պարտավոր է իրականացնել հաշվետու ժամանակաշրջանում առնվազն 12 ապահովագրության պայմանագրի կնքման գծով ապահովագրական միջնորդային գործունեություն կամ ապահովագրության պայմանագրի (պայմանագրերի) կնքման գծով ապահովագրական միջնորդային գործունեություն, որոնցով նախատեսված ապահովագրավճարը կազմում է առնվազն մեկ միլիոն (1 000 000) Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումար: Ընդ որում, մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ հաշվառված ապահովագրական գործակալների համար հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում 2019 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը և դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հաշվետու տարին: 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո հաշվառված ապահովագրական գործակալների համար հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում 2020 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը և դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հաշվետու տարին:

228.2. Ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձը մասնագիտական գիտելիքի ստուգման նպատակով Կենտրոնական բանկի կողմից կարող է հրավիրվել հարցազրույցի, որի արդյունքները կարող են հիմք հանդիսանալ գործակալին չհաշվառելու կամ ապահովագրական գործակալների ռեգիստրից հանելու համար:

228.3. Ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձը հաշվառումից հետո յուրաքանչյուր տարվա համար պարտավոր է մասնակցել ապահովագրական ընկերությունում կամ մասնագիտացված կառույցում կազմակերպվող մասնագիտական դասընթացի:

228.4. Ապահովագրական գործակալին «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 106-րդ հոդվածի համաձայն գործակալների ռեգիստրից հանելու դեպքում (բացառությամբ 106-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված դեպքերում) ապահովագրական ընկերությունները տվյալ գործակալին հաշվառելու համար կարող են դիմել Կենտրոնական բանկ հաշվառումից հանելու մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելուց 3 տարի հետո:

228.5. Ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձը, ապահովագրական գործակալի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձը չեն կարող ապահովագրական ընկերության հետ գտնվել աշխատանքային իրավահարաբերությունների, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման հարաբերությունների մեջ:

228.6. Ապահովագրական գործակալ չհամարվող ապահովագրական ընկերության աշխատակիցը, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման հարաբերությունների մեջ գտնվող անձը, որն իրականացնում է ապահովագրության պայմանագրերի կնքում, պարտավոր է տիրապետել սույն կանոնակարգի Հավելված 37-ով սահմանված թեմաների ցանկին: Սույն կետում նշված անձանց վրա տարածվում են նաև «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն կանոնակարգի 228.3-րդ կետով սահմանված պահանջը:

228.7. Ապահովագրական գործակալը պարտավոր է պահպանել սույն կանոնակարգի Հավելված 40-ով սահմանված գործարար վարվելակերպի կանոնները:

 

ԳԼՈՒԽ 35.2

 

 ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

(գլուխը լրաց. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

 

228.8. Անձը ապահովագրական բրոքերի կամ ապահովագրական գործակալի գործառույթ իրականացնելու համար պետք է բավարարի սույն կետով նախատեսված աղյուսակում նշված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին՝

 

Ապահովագրական բրոքերի գործառույթ իրականացնող ֆիզիկական անձ

ոչ կյանքի ապահովագրության գծով

միջնակարգ կրթություն և առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ապահովագրության ոլորտում,

կյանքի ապահովագրության գծով

բարձրագույն կրթություն և առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ապահովագրության ոլորտում,

Ապահովագրական գործակալի գործառույթ իրականացնող ֆիզիկական անձ (իրավաբանական անձ գործակալի աշխատակից) և անհատ ձեռնարկատեր

ոչ կյանքի ապահովագրության գծով

միջնակարգ կրթություն

կյանքի ապահովագրության գծով

բարձրագույն կրթություն

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  X

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  36

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

229. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիա ստանալու համար առևտրային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 97-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում.

ա. լիցենզիա ստանալու միջնորդագիրը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված կառավարման իրավասու մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի,

բ. ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության ղեկավարների գրանցման մասին միջնորդագիրը` համաձայն Հավելված 16-ի և ղեկավարի և նրա գործունեության մասին տեղեկանքը` համաձայն Հավելված 17-ի, ընդ որում ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները ներառվում են Հավելված 17-ում,

գ. որպես «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 97-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով նախատեսված ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգերի նախագծեր ներկայացվում են առնվազն ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող այն բոլոր ներքին իրավական ակտերը, որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն պարտադիր է գործող ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության համար լիցենզիա ստանալու դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ, այդ թվում՝ գործարար վարվելակերպի, բողոքների կարգավորման, շահերի բախման, հաճախորդների գումարների պահպանման, խարդախության, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ կանոնակարգերը,

դ. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու համար պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիրը, որում նշվում է, որ վերջինս ուժի մեջ է մտնում ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիան ստանալու պահից,

2) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

3) սույն կանոնակարգի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին բավարարող Հայաստանի Հանրապետությունում առանձնացված տարածքի նկատմամբ ընկերության սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը.

4) ապահովագրական բրոքերի հետ աշխատանքային կամ այլ քաղաքացիական իրավահարաբերությունների մեջ գտնվող բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

(229-րդ կետը լրաց. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

230. Կենտրոնական բանկի կողմից ապահովագրական բրոքերային կազմակերպությանը լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  37

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ

 

231. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական բրոքերային կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի թույլտվությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու թույտվություն ստանալու միջնորդագիրը, որտեղ նշվում է նաև հայտարարություն այն մասին, որ ապահովագրական բրոքերի մասնաճյուղի գործունեության տարածքը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 30-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին,

2) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու համար,

3) մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

4) մասնաճյուղի կանոնադրությունը,

5) մասնաճյուղի ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք` համաձայն Հավելված 17-ի, ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները ներառվում են Հավելված 17-ում,

6) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին,

7) միայն Հայաստանի Հանրապետությունում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու դեպքում` սույն կանոնակարգի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին բավարարող առանձնացված տարածքի նկատմամբ ընկերության սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

8) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից պատշաճ կարգով նրան տրված լիազորագիրը:

232. Կենտրոնական բանկը որոշում է ընդունում ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծմանը թույլտվություն տալու մասին, եթե առկա չեն սույն կանոնակարգի 233-րդ կետով սահմանված մերժման հիմքերը:

233. Կենտրոնական բանկը մերժում է ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ստեղծման թույլտվությունը, եթե`

1) չեն ներկայացվել բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը կամ ներկայացված փաստաթղթերը կամ տեղեկությունները չեն համապատասխանում օրենքով կամ իրավական այլ ակտերով սահմանված պահանջներին, կամ ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր կամ ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ, և (կամ)

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ ստեղծելու դեպքում Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով օտարերկրյա պետությունում ապահովագրական հատվածի վերահսկողության համար պատասխանատու մարմինը պատշաճ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերահսկողություն չի իրականացնում տվյալ պետությունում գրանցված ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության մասնաճյուղի գործունեության նկատմամբ, կամ տվյալ պետությունը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն չի ընձեռում վերստուգել կամ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել ստեղծվելիք մասնաճյուղի նկատմամբ, և (կամ)

3) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու դեպքում ապահովագրական բրոքերային կազմակերպությունը չի հիմնավորում տվյալ երկրում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու անհրաժեշտությունը կամ Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով` ծրագրավորում է շրջանառել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցներ կամ օժանդակել դրանց շրջանառմանը,

4) ապահովագրական բրոքերի ղեկավարները չեն բավարարում օրենքով և սույն կանոնակարգով նրանց նկատմամբ սահմանված պահանջներին:

234. Կենտրոնական բանկը, Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ տալիս է ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ստեղծելու թույյտվությունը կամ մերժում է միջնորդագիրը այն Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից 30-օրյա ժամկետում: 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել ոչ ավելի, քան 30 օրով` Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար:

235. Եթե նշված ժամկետում Կենտրոնական բանկը որոշում չի կայացնում ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ, ապա թույլտվությունը համարվում է տրված:

236. Ապահովագրական բրոքերը սույն գլխի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը ստանալուց հետո մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնի կողմից գրանցելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցված կանոնադրությունը:

237. Ապահովագրական բրոքերային կազմակերպությունը համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ երկրում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն գրանցելուց (լիցենզավորելուց, արտոնագրելուց) հետո պարտավոր է տասնօրյա ժամկետում հաշվառել այն Կենտրոնական բանկում` ներկայացնելով գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթ:

238. Կենտրոնական բանկը ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի և ներկայացուցչության հաշվառումից հետո հնգօրյա ժամկետում այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնին` վերջինիս կողմից ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին համապատասխան գրառում կատարելու համար:

239. Ապահովագրական բրոքերի կողմից մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի թույլտվությունը Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կարող է համարվել չտրված, եթե

1) հետագայում պարզվում է, որ Կենտրոնական բանկ ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր կամ ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ, և/կամ,

2) իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնի կամ օտարերկրյա համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից գրանցված փաստաթղթերը տարբերվում են Կենտրոնական բանկի թույլտվությունը ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերից:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  38

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

 

240. Լիցենզիայի տրամադրումից հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական բրոքերը Կենտրոնական բանկի գրանցմանն է ներկայացնում ապահովագրական բրոքերի` Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները` փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո տասնօրյա ժամկետում: Այդ փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

241. Լիցենզիայի տրամադրումից հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական բրոքերը յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում` փոփոխության օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը (տեղեկությունները).

1) ապահովագրական բրոքերի գործունեության նոր ընդունված կանոնակարգերը, Կենտրոնական բանկ ներկայացված կանոնակարգերի հետագա փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող փոփոխված ներքին կանոնակարգերը,

2) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված ապահովագրության պայմանագրում կատարված փոփոխությունները,

3) ապահովագրական բրոքերի փոփոխված կանոնադրությունը,

4) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության մասնակիցների փոփոխության մասին տեղեկատվությունը, եթե մասնակիցների փոփոխությունը ներկայացված չէ կանոնադրության փոփոխությամբ,

5) ապահովագրական բրոքերի հետ աշխատանքային կամ այլ քաղաքացիական իրավահարաբերությունների մեջ գտնվող բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձանց կազմում կատարված փոփոխությունները:

(241-րդ կետը լրաց. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

242. Ապահովագրական բրոքերը մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը դադարեցնելու դեպքում այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկ` մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության դադարեցումը իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնի կամ օտարերկրյա համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  XI

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  39

(գլուխը խմբ. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

 

243. Ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում անձին հաշվառելու (կամ ռեգիստրում փոփոխություն կատարելու) համար ապահովագրական ընկերությունը կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը (այսուհետ՝ ապահովագրական ընկերություն) անձի անունից Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում՝

1) ապահովագրական գործակալի հաշվառման վերաբերյալ միջնորդագիրը՝ համաձայն Հավելված 11-ի և գործակալի վերաբերյալ տեղեկանքը՝ համաձայն Հավելված 12-ի,

2) ապահովագրական ընկերության հետ կնքած գործակալի գործառնություններ իրականացնելու պայմանագրի պատճենը,

3) ապահովագրական ընկերության կողմից՝ համաձայն Հավելված 40-ի գործակալին տրամադրված և գործակալի կողմից ստորագրված գործակալի գործարար վարվելակերպի կանոնները ներառող փաստաթղթի պատճենը,

4) սույն կանոնակարգի 225-րդ կետով սահմանված մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու համար կնքված պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիրը, եթե ապահովագրական ընկերությունը չի ստանձնում գործակալի մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումը,

5) ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված ներքին կանոնակարգերը, որով առնվազն սահմանված են ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձանց գիտելիքների ստուգման, նրանց մասնագիտական որակի բարձրացման մեխանիզմները, ներառյալ տեղեկություններ այն անձանց վերաբերյալ, որոնց կողմից կազմակերպված դասընթացների և/կամ քննությունների վրա է հիմնվում ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրական գործակալների պատասխանատու անձանց գիտելիքների ստուգումը (նման դասընթացներ կամ քննություններ կազմակերպվելու դեպքում), ապահովագրական գործակալին հաշվառման վկայականի տրամադրման, հաշվառման վկայականում փոփոխությունների կատարման և ապահովագրական գործակալի հետ պայմանագրի դադարեցման դեպքում հաշվառման վկայականի վերադարձման գործընթացները: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված կանոնակարգերը ապահովագրական գործակալի հաշվառման ժամանակ չեն ներկայացվում, եթե դրանք նախկինում արդեն իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ:

244. Սույն կանոնակարգի 243-րդ կետում նշված ապահովագրական ընկերության հետ գործակալի գործառնություններ իրականացնելու պայմանագրում պետք է առնվազն նշված լինեն՝

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետով սահմանված այն գործառնությունները, որոնք թույլատրված են գործակալին և ապահովագրության համապատասխան դասերը, որոնց գծով իրականացվելու են այդ գործառնությունները,

2) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետի «գ» ենթակետով սահմանված գործառնությունները գործակալին թույլատրված լինելու դեպքում` գործակալին ապահովագրավճարների հավաքագրման և հատուցումների փոխանցման իրականացման` ապահովագրական ընկերության կողմից թույլատրված չափերը,

3) ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրական գործակալի մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու պատասխանատվությունը ստանձնելու դեպքում՝ դրույթ սույն կանոնակարգով սահմանված չափերով ու պայմաններով համապատասխան պատասխանատվությունը ստանձնելու մասին,

4) միջնորդավճարի չափը, վճարման պայմանները, միջնորդավճարի վճարման օրը,

5) ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովագրական գործակալի իրավունքներն ու պարտականությունները,

6) ապահովագրական ընկերությանը տրամադրվող փաստաթղթերը և դրանց ներկայացման կարգը:

245. Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգի 243-րդ կետով սահմանված միջնորդագիրն ստանալու պահից՝ տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշում է ընդունում ապահովագրական գործակալին ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառելու, հաշվառումը մերժելու կամ ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում փոփոխություն կատարելու մասին: Ապահովագրական գործակալին ռեգիստրում հաշվառելու որոշման մեջ նշվում է գործակալի հաշվառման համարը:

246. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 104-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից հաշվառման վկայականի տրամադրումն իրականացվում է ապահովագրական ընկերության միջոցով, որը պարտավոր է ապահովագրական գործակալին հաշվառելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ստանալու պահից՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն կանոնակարգի Հավելված 32-ով սահմանված ձևով կազմել և ապահովագրական գործակալին հանձնել հաշվառման վկայականը՝ Կենտրոնական բանկի որոշման մեջ նշված համարով:

247. Ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառված գործակալի հետ կնքած պայմանագիրը դադարեցնելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունը գործակալին միջնորդների ռեգիստրից հանելու կամ ռեգիստրում փոփոխություն կատարելու միջնորդագրում ներկայացնում է գործակալի հետ կնքած գործակալի գործառույթներ իրականացնելու պայմանագիրը դադարեցնելու ամսաթիվը:

 

ԳԼՈՒԽ 39.1

 

 ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

(գլուխը լրաց. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

 

248. Ապահովագրական ընկերությունը ապահովագրական գործակալի հաշվառումից հետո փոփոխություն տեղի ունենալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փոփոխությունները՝

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու համար պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագրում կատարված փոփոխությունները,

2) ապահովագրական ընկերության հետ կնքած գործակալի գործառնություններ իրականացնելու պայմանագրի փոփոխված դրույթները,

3) իրավաբանական անձի ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնող ֆիզիկական անձ աշխատակիցների կազմում կատարված փոփոխությունները,

4) ապահովագրական ընկերության հաստատված՝ գործակալի գործունեությանը վերաբերող ներքին կանոնակարգերի փոփոխված դրույթները:

249. Ապահովագրական գործակալի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում հրապարակված տվյալների, ինչպես նաև գործակալի հաշվառման վկայականում արտացոլված տվյալների փոփոխության դեպքում տվյալ ապահովագրական գործակալի հետ ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնելու պայմանագիր կնքած ապահովագրական ընկերությունը համապատասխան փոփոխությունը ներկայացնում է Կենտրոնական բանկ՝ փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

250. Հաշվառման վկայականում փոփոխությունները կատարվում են ապահովագրական ընկերության կողմից սույն կանոնակարգի 249-րդ կետում նշված փոփոխություններ կատարելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշումը ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, և հաշվառման վկայականի նոր օրինակը տրամադրվում է ապահովագրական գործակալին՝ հաշվառման վկայականի հին օրինակը ապահովագրական ընկերություն վերադարձնելու դեպքում:

250.1. Ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառված ապահովագրական գործակալն այլ ապահովագրական ընկերության հետ գործակալի գործառնություններ իրականացնելու պայմանագիր կնքելու դեպքում (իրավաբանական անձ գործակալի դեպքում՝ գործակալի գործառույթների պատվիրակման թույլտվությունը ստանալուց հետո) տվյալ ապահովագրական ընկերությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում գործակալի տվյալների փոփոխության վերաբերյալ տեղեկացում՝ համաձայն Հավելված 11-ի և Հավելված 12-ի՝ կից ներկայացնելով՝

1) ապահովագրական ընկերության հետ կնքած պայմանագիրը,

2) սույն կանոնակարգի 225-րդ կետով սահմանված մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու համար կնքված պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիրը (եթե ապահովագրական ընկերությունը չի ստանձնում գործակալի մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումը):

251.2. Ապահովագրական ընկերությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական գործակալին է տրամադրում Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևով (համաձայն Հավելված 32-ի) իր անունից տրվող հաշվառման վկայականը՝ գործակալին ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառելու համար Կենտրոնական բանկի կողմից տրված հաշվառման համարով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  40

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ

 

252. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական գործակալի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելիս կամ գործող մասնաճյուղում կամ ներկայացուցչությունում (որի ստեղծման համար Կենտրոնական բանկի թույլտվությունը չի ստացվել) ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնելիս տվյալ գործակալի հետ ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնելու պայմանագիր կնքած ապահովագրական ընկերությունն ապահովագրական գործակալի անունից Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ապահովագրական գործակալի մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու կամ ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնելու թույլտվություն ստանալու միջնորդագիրը,

2) ապահովագրական գործակալի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու կամ ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնելու մասին,

3) մասնաճյուղի ղեկավարների ցանկը, որը ներառում է նաև նրանց վերաբերյալ տվյալներ, ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները,

4) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից պատշաճ կարգով նրան տրված լիազորագիրը:

253. Կենտրոնական բանկի նախագահը որոշում է ընդունում ապահովագրական գործակալի` Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և (կամ) ներկայացուցչություն ստեղծմանը թույլտվություն տալու մասին, եթե առկա չեն սույն կանոնակարգի 254-րդ կետով սահմանված մերժման հիմքերը: Ընդ որում, Կենտրոնական բանկի թույլտվությունը համարվում է տրված ապահովագրական գործակալի այն մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների համար, որոնց ցանկը ներկայացվել է Կենտրոնական բանկ ապահովագրական գործակալի հաշվառման համար Կենտրոնական բանկ դիմելիս:

254. Կենտրոնական բանկի նախագահը մերժում է ապահովագրական գործակալի` Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ստեղծման թույլտվությունը, եթե`

1) չեն ներկայացվել բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը կամ ներկայացված փաստաթղթերը կամ տեղեկությունները չեն համապատասխանում օրենքով կամ իրավական այլ ակտերով սահմանված պահանջներին, կամ ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր կամ ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ, և (կամ)

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու դեպքում Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով` օտարերկրյա պետությունում ապահովագրական հատվածի վերահսկողության համար պատասխանատու մարմինը պատշաճ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերահսկողություն չի իրականացնում տվյալ պետությունում գրանցված ապահովագրական գործակալի մասնաճյուղի գործունեության նկատմամբ, կամ տվյալ պետությունը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն չի ընձեռում վերստուգել կամ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել ստեղծվելիք մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության նկատմամբ, և (կամ)

3) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու դեպքում ապահովագրական գործակալը Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով` ծրագրում է շրջանառել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցներ կամ օժանդակել դրանց շրջանառմանը:

255. Կենտրոնական բանկի նախագահը տալիս է ապահովագրական գործակալի` Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և (կամ) ներկայացուցչության ստեղծելու թույլտվությունը կամ մերժում է միջնորդագիրը այն Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

256. Եթե նշված ժամկետում Կենտրոնական բանկը որոշում չի ընդունում ապահովագրական գործակալի` Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ստեղծման թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ, ապա թույլտվությունը համարվում է տրված:

257. Ապահովագրական գործակալի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն գրանցելուց (լիցենզավորելուց, արտոնագրելուց) հետո տասնօրյա ժամկետում տվյալ գործակալի հետ ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնելու պայմանագիր կնքած ապահովագրական ընկերությունը այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին` ներկայացնելով գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթ:

258. Ապահովագրական գործակալը Կենտրոնական բանկի թույլտվությունը ստանում է միայն այն մասնաճյուղերի ստեղծման համար, որոնց միջոցով իրականացնելու է ապահովագրական գործակալի գործունեություն կամ միայն այն ներկայացուցչությունների ստեղծման համար, որոնք կանոնադրությամբ իրենց վերապահված գործառույթներն իրականացնելու են նաև ապահովագրական գործակալության մասով:

259. Եթե ապահովագրական գործակալը ապահովագրական միջնորդային գործունեություն է իրականացնում մի քանի ապահովագրական ընկերության անունից և սույն գլխի համաձայն յուրաքանչյուր ապահովագրական ընկերություն Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի միևնույն տեղեկատվությունը, ապա այդ պահանջը յուրաքանչյուր ապահովագրական ընկերության մասով համարվում է կատարված, եթե նրանցից որևէ մեկը սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ներկայացրել է այդ տեղեկատվությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  41

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

260. Սույն կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունները պարտավոր են մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը հաշվառված գործակալներին տրամադրել Կենտրոնական բանկի որոշմամբ տրված համարով վկայական` համաձայն կանոնակարգի Հավելված 32-ի: Սույն կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելուց հետո ուժը կորցրած ճանաչել մինչև սույն կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելը Կենտրոնական բանկի կողմից տրված հաշվառման վկայականները:

261. Սույն կանոնակարգի 3-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 7-ից, իսկ մինչ այդ ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության ղեկավարների կամ նրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագրերը և սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով, ընդ որում ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկանքները ներկայացվում են էքսել ֆորմատով, իսկ սույն կետում նշված մյուս փաստաթղթերը «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով:

262. Մինչև սույն կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելն ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի որակավորում ստացած անձը կարող է աշխատել որպես ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար մինչև որակավորման ժամկետի ավարտը:

263. Սույն կանոնակարգի 170-րդ կետի աղյուսակի 6-րդ պարբերության պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելը գրանցված ղեկավարների վրա:

264. Ապահովագրական ընկերությունները, ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղերը պարտավոր են բավարարել սույն կանոնակարգի 30-րդ գլխով սահմանված գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ սահմանված պահանջներին սույն կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելուց հետո` 3 ամսվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ պարտավոր են բավարարել հետևյալ պահանջներին.

1) Ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը պետք է ունենան.

ա. ապահովագրական ընկերությանը (իսկ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի դեպքում` հիմնադիր ապահովագրական ընկերությանը) սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող առանձնացված տարածք,

բ. կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում ապահովադիրների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց (առանձնացված ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումներից)` դրամապահոց և գործառնական դրամարկղ: Դրամապահոցը կանխիկ դրամի պահպանման հիմնական վայրն է` իր նախադրամապահոցով: Դրամապահոցի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ինկասացիոն ծառայության հետ կնքված պայմանագիր` նշված միջոցների ամենօրյա տեղափոխման, հանձնման համար, ինչպես նաև որևէ բանկի կամ վարկային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր, եթե նշված միջոցները պահպանման են հանձնվելու բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանում: Դրամապահոցի բացակայության պարագայում ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կարող են չիրականացնել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի ինկասացում, եթե դրամարկղում կանխիկ դրամի տվյալ օրվա մնացորդը չի գերազանցում 5 միլիոն ՀՀ դրամը և ապահովագրական ընկերությունում, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղում կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղում տեղադրված է հատուկ չհրկիզվող պահարան, որն ամրացված է դրամարկղի հատակին ու պատին: Սույն ենթակետը չի տարածվում այն ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղերի կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի վրա, որոնց կանոնադրությամբ սահմանված է, որ գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ ձևով,

գ. ապահովագրության վկայագրերի պահպանման համար առանձին պահոց,

դ. պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման, անվտանգության ահազանգման համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ): Սույն ենթակետը չի տարածվում ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի վրա:

2) Ապահովագրական ընկերության գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ նոր ստեղծվող ապահովագրական ընկերությունը համարվում է սույն կետի 1-ի ենթակետի «ա» պարբերությունով սահմանված պահանջին բավարարող, եթե համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձը տրամադրել է պարտավորագիր, որով պարտավորվել է ապահովագրական ընկերության գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ): Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը:

3) Այն դեպքում, երբ ապահովագրական ընկերությունները, Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության հիման վրա կնքել են միացման պայմանագիր, ապա միացող և պահպանվող ապահովագրական ընկերությունների գլխամասային և տարածքային ստորաբաժանումների միջև տարածքների առանձնացվածության սույն կետով սահմանված պահանջը պարտադիր չէ` միացման պայմանագիրը կնքելու օրվանից սկսած 6 ամսվա ընթացքում:

4) Ապահովագրական բրոքերի, ապահովագրական բրոքերի մասնաճյուղի գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համար սահմանվում են սույն կետի 1-ին ենթակետով ներկայացված պահանջները, բացառությամբ այդ ենթակետի «գ» և «դ» պարբերություններով նախատեսված պահանջների: Ընդ որում, սույն կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները չեն տարածվում այն ապահովագրական բրոքերի, ապահովագրական բրոքերի մասնաճյուղի վրա, որոնց կանոնադրությամբ սահմանված է, որ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետի «գ» ենթակետով սահմանված գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ ձևով:

5) Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական բրոքերի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղի գործունեության տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը պետք է համապատասխանեն Կենտրոնական բանկի խորհրդի և օտարերկրյա վերահսկող մարմնի կողմից սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջներից ամենախստին:

6) Եթե ապահովագրական ընկերությունը, ապահովագրական բրոքերը կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը օգտագործում են տեղեկատվական համակարգեր, ապա դրանք պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2013 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 173-Ն որոշմամբ հաստատված «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ կարգի» պահանջներին:

7) Ապահովագրական ընկերությունը, նրա մասնաճյուղը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը, ապահովագրական բրոքերը կարող են սույն կետի 1-ին ենթակետի «բ», «գ», «դ» պարբերություններով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն կնքել ապահովագրության պայմանագիր, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ պատահարները` ապահովագրական ընկերության, նրա մասնաճյուղի, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական բրոքերին սեփականության, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող առանձնացված տարածքում գտնվող գույքի, այդ թվում և կանխիկ դրամի, արժեթղթերի, ապահովագրության վկայագրերի, վճարային փաստաթղթերի և այլ արժեքավոր գույքի` հրդեհի, ավազակության, գողության, կողոպուտի հետևանքով կորուստը կամ վնասվածքը: Նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել ընկերության բոլոր ակտիվների 1 տոկոսից:

Ընդ որում, վերոնշյալ ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի`

 

- Ստանդարտ և Փուրզ «A-»
- Մուդիզ «A3»
- Ա. Մ. Բեստ «A-»
- Ֆիտչ «A-»:»:

 

265. Սույն կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելուց հետո ապահովագրական ընկերությունները, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղերը տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում ապահովագրական գործակալին հաշվառման վկայականի տրամադրման, հաշվառման վկայականում փոփոխությունների կատարման և ապահովագրական գործակալի հետ պայմանագրի դադարեցման դեպքում հաշվառման վկայականի վերադարձման կանոնակարգերը` հաստատված կառավարման իրավասու մարմնի կողմից:

 

 

Հավելված 1

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

 

 

 

 

ԱՊՈ

Ներմուծեք նկարագրությունը_1730

ԹԻՎ XXXX
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ XXXX

ՈՉ ԿՅԱՆՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸ

 

(ԵՆԹԱԴԱՍԸ)

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

 

Լիցենզավորված ապահովագրական ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումը`

 

 

 

 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ`______________________

 

 

 

Հավելված 2

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

 

ԱՊԿ

Ներմուծեք նկարագրությունը_1730

ԹԻՎ XXXX
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ XXXX

ԿՅԱՆՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸ

 

(ԵՆԹԱԴԱՍԸ)

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

--------------------------------------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------20  թ.

 

Լիցենզավորված ապահովագրական ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումը`

 

 

 

 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ`______________________

 

 

 

Հավելված 3

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

 

ԱՊՎ

Ներմուծեք նկարագրությունը_1730

ԹԻՎ XXXX

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ XXXX

                              

20  թ.

ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ`

ՈՉ ԿՅԱՆՔԻ ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ----------------------------------------- Տրված է` ----- -----------
ԿՅԱՆՔԻ ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ--------------------------------------------- Տրված է` ----- -----------

 

 

 

 

 

 

Լիցենզավորված ապահովագրական ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումը`

 

 

 

 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ`______________________

 

 

 

 

 

Հավելված 4

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ԱՊԲ

Ներմուծեք նկարագրությունը_1730

ԹԻՎ XXXX
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ XXXX

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

 

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Իրավաբանական անձի անվանումը`

 

 

 

 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ`-----------------------------------

 

Տրված է` -------   ---------------200 թ.

 

 

 

Հավելված 5

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------------------ին

 

Հարգելի ---------------

 

Մենք (Ես)`

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ստեղծումը

(ապահովագրական ընկերության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը)

նախաձեռնող ներքոստորագրյալներս (ներքոստորագրյալս) որոշում ենք (եմ) կայացրել պետական գրանցման և

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ոչ կյանքի, կյանքի ապահովագրության և վերաապահովագրության)

 

իրականացման լիցենզիա ստանալու մասին:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել ---------------------------------------------- ապահովագրական ընկերությունը (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը) և տրամադրել ստորև նշված ապահովագրության դասերով ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիա

 

ոչ կյանքի ապահովագրության

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(դասի անվանումը)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

կյանքի ապահովագրության

------------------------------------------------------------------------------------------------

(դասի անվանումը)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

վերաապահովագրության

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(դասի անվանումը)

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում

 ենք պետական գրանցման և լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից` --- էջ:

 

Ստորև ներկայացնում ենք ստեղծվող ապահովագրական ընկերության կոնտակտային անձի (անձանց) տվյալները (անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստի հասցե) -------------------------------------------:

 

Ներկայացնում ենք (եմ) նաև փոստային հասցեն,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

□  Հավաստիացնում ենք (եմ), որ --------------------------------------------------------------------

(կազմակերպության անվանումը)

 

տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 3/01-ի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին, կամ

 

Պարտավորվում ենք, որ -------------------------------------------------------------------------------

(կազմակերպության անվանումը)

 

տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները լիցենզավորվելուց հետո --------------- ժամկետում կհամապատասխանեցվեն Կանոնակարգ 3/01-ի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին և Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը, ինչպես նաև տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում կներկայացվի նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

 

 

 

Մենք (ես)` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումում և դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

 

 

Ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) ստեղծումը նախաձեռնող անձինք (անձ)՝

Ստորագրություն

Անուն, ազգանուն (անվանում)

Անձնագրի տվյալները, հանրային
ծառայությունների համարանիշը (ՀՎՀՀ)

______________

_______________________

____________________________

______________

_______________________

____________________________

__  _________________ 20 ___թ.

 

Հավելված 6

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ը

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ) ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

Կենտրոնական բանկի նախագահ

……………………………-ին

 

Հարգելի --------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) անվանումը)

 

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացուցչություն բացելու մասին:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) ---------------------------------------------ներկայացուցչությունը:

 

 

 

Ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) ներկայացուցչության գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Առդիր` --- էջ:

Մենք` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

 

Ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության) իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

_______________________

____________________________________________________

 (հեռախոս)

______ ____________ 20 թ.

 

Հավելված 7

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

_______________ին

Հարգելի _______________

__________________________________________

(ապահովագրական ընկերության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում____________________

 

(մասնաճյուղ)

 

 

բացելու մասին:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել ապահովագրական ընկերության _______________________________ մասնաճյուղը:

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից` —- էջ:

 

 

□  Հավաստիացնում ենք, որ --------------------------------------------------------------------տարածքը և տեխնիկական

(մասնաճյուղի անվանումը)

 

հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 3/01-ի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին, կամ

 

 Պարտավորվում ենք, որ ----------------------------------------------------------------

(մասնաճյուղի անվանումը)

տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները լիցենզավորվելուց հետո -------------- ժամկետում կհամապատասխանեցվեն Կանոնակարգ 3/01-ի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին և Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը:

 

 

 

 

Մենք` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրում և միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

 

 

Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը
____________________________________________________

 

______ ____________ 20 թ.

 

 

 

Հավելված 8

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԲԱՑՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

_______________ին

Հարգելի --------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ապահովագրական ընկերության լրիվ անվանումը)

որոշում է կայացրել_______________________________

 

(մասնաճյուղի բացման պետությունը)

 

 

մասնաճյուղ բացելու մասին:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նախնական
համաձայնություն ապահովագրական ընկերության ___________________________________բացելու համար:

 

(մասնաճյուղը)

 

 

 

 

 

□ Հավաստիացնում ենք (եմ), որ --------------------------------------------------------------------

(մասնաճյուղի անվանումը)

 

 

տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 3/01-ի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին, կամ

 

 

□  Պարտավորվում ենք, որ -------------------------------------------------------------------------------

 

(կազմակերպության անվանումը)

 

 

 

տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները գրանցվելուց (լիցենզավորվելուց) հետո --------------- ժամկետում կհամապատասխանեցվեն Կանոնակարգ 3/01-ի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին և Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը, ինչպես նաև տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում կներկայացվի նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

 

 

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի բացման նախնական համաձայնություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից` —- էջ:

 

Մենք` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրում և միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

____________________________________________________

 

______ ____________ 200 թ.

 

 

 

Հավելված 9

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

_______________ին

Հարգելի --------------------

 

________________________________________________________________________________________________

(ապահովագրական ընկերության լրիվ անվանումը)

որոշում է կայացրել_______________________________

 

(ներկայացուցչության բացման պետությունը)

 

 

ներկայացուցչություն բացելու մասին:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նախնական
համաձայնություն ապահովագրական ընկերության ___________________________________ բացելու համար:

 

(ներկայացուցչությունը)

 

 

 

Ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը.


___________________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության բացման նախնական համաձայնություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից` —- էջ:

 

Մենք` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրում և միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը
____________________________________________________

 

______ ____________ 200 թ.

 

 

 

Հավելված 10

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

_______________ին

Հարգելի -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, պետական գրանցման համարը)

 

որոշում է կայացրել ապահովագրական բրոքերային գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու համար դիմելու մասին:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել ապահովագրական բրոքերային գործունեության` ստորև նշված բրոքերային գործառնությունների իրականացման լիցենզիա.

 

 ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կնքման նախապատրաստական աշխատանքների, այդ թվում` նաև ապահովագրական խորհրդատվության իրականացում.

ապահովադիրների` կոնկրետ ապահովագրողների հետ ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կնքման կազմակերպում.

 ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կատարման օժանդակում, ներառյալ` ապահովագրավճարների հավաքման և հատուցումների փոխանցման իրականացումը` ապահովադրի կամ ընկերության թույլատրած չափերով:

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից` --- էջ:

 

Հավաստիացնում ենք, որ -----------------------------------------------------------տարածքը և տեխնիկական

(կազմակերպության անվանումը)

հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 3/01-ի 30-րդ գլխով սահմանված պահանջներին:

 

Ստորև ներկայացնում ենք ստեղծվող ապահովագրական բրոքերային ընկերության կոնտակտային անձի
(անձանց) տվյալները (անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստի հասցե) ----------------------
--------------------------:

 

Ներկայացնում ենք նաև փոստային հասցեն`

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Մենք` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրում և միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

________________________________________________

/կազմակերպության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը/

 

 

/հեռախոս/

 

 

Հավելված 11

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

Միջնորդագիր

Ապահովագրական գործակալների հաշվառման

վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

 -------------------------------------ին

 

Հարգելի -----------------------

 

 

 

Խնդրում ենք ------------------------------------------------------------

 

(անուն, ազգանուն/անվանում)

 

□ հաշվառել որպես ապահովագրական գործակալ և (կամ)

□ փոփոխություններ կատարել ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում:

Կից ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

 

Հավաստիացնում ենք, որ վերոնշված անձը համապատասխանում է օրենքներով և իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև այն, որ սույն միջնորդագրին կից փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

 

 

Ապահովագրական ընկերության գործադիր

 

տնօրեն`

 

/անուն, ազգանուն, ստորագրություն/

 

 

Հավելված 12

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման

և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Ապահովագրական գործակալների վերաբերյալ

 

Ամրակցեք
այստեղ
անհատ
ձեռնարկատեր
գործակալի
լուսանկարը:

□ Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե ներկայացվում են միայն փոփոխությունները:

1. Ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում անձին հաշվառելու համար միջնորդագիր ներկայացնող ապահովագրական ընկերության անվանումը

2. Ապահովագրական գործակալի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը կամ անուն, հայրանուն, ազգանունը
Իրավաբանական անձ գործակալի համար՝
Անվանումը՝
Կազմակերպաիրավական ձևը՝
Անհատ ձեռնարկատեր գործակալի համար՝
անուն, ազգանուն, հայրանուն

3. Ապահովագրական գործակալի վերաբերյալ տվյալներ

3.1 Իրավաբանական անձ գործակալի համար՝

Հարկ Վճարողի Հաշվառման Համարը՝
Պետական գրանցման համարը՝

Անհատ ձեռնարկատեր գործակալի համար՝

Հարկ Վճարողի Հաշվառման Համարը՝ Հանրային ծառայությունների համարանիշը՝ կամ Հանրային
ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը՝

3.2 Իրավաբանական անձ գործակալի համար՝

Գործունեության տեսակը՝ __________________________
Այլ գործունեությամբ չի զբաղվում
Գործունեության իրականացման վայրը՝
Հեռախոսահամար՝

Անհատ ձեռնարկատեր գործակալի համար՝

Գործունեության տեսակը՝ _________________________
Այլ գործունեությամբ չի զբաղվում
Հաշվառման վայր՝
Գործունեության իրականացման վայրը՝
Հեռախոսահամար՝

3.3 Իրավաբանական անձ գործակալի ղեկավար անձանց ցանկը

3.4 Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր գործակալի համար՝
Ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնող ֆիզիկական անձ աշխատակցի (աշխատակիցների) տվյալները՝

Անուն, հայրանուն
ազգանուն

Կրթություն

Աշխատանքային փորձ
     
     

3.5 Իրավաբանական անձ գործակալի մասնաճյուղերի և (կամ) ներկայացուցչությունների ցանկը: Սույն կետը լրացվում է, եթե իրավաբանական անձ գործակալը մտադիր է իրականացնել ապահովագրական գործակալի գործառնություններ մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների միջոցով: Վերջիններիս բացակայության դեպքում կատարվում է «չունի մասնաճյուղեր և (կամ) ներկայացուցչություններ» նշումը:

4. Արդյո՞ք ապահովագրական ընկերությունը (որի հետ աշխատելու է գործակալը) ստանձնել է ապահովագրական գործակալի մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու պատասխանատվությունը:
Ոչ,
Այո, նշել պատասխանատվության չափը:

5. Արդյո՞ք ապահովագրական ընկերությունը հավաստում է, որ ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնող անձինք տիրապետում են սույն կանոնակարգի Հավելված 37-ով սահմանված թեմաներին` ըստ սահմանված խորության:

Ոչ,
Այո:

5.1 Արդյո՞ք ապահովագրական ընկերությունը հավաստում է, որ Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պարտադիր ապահովագրության գծով ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնող անձինք ունեն Ավտոապահովագրության միասնական պատուհան համակարգով աշխատելու հմտություն:
Ոչ,
Այո:

6. Արդյո՞ք առկա է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ կետերով սահմանված հիմքերի բացակայության մասին հայտարարությունը:
Ոչ,
Այո:

7. Կից ներկայացնում ենք ապահովագրական գործակալի հետ կնքած պայմանագրի պատճենը (..էջ):

օ  ապահովագրական ընկերության հետ կնքած գործակալի գործառնություններ իրականացնելու

    պայմանագրի պատճենը (..էջ)

օ  ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրական գործակալի մասնագիտական

    անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն

    ապահովելու պատասխանատվությունը չստանձնելու դեպքում՝

    մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն

    ապահովելու համար գործակալի կնքած պատասխանատվության ապահովագրության

    պայմանագրի պատճենը (..էջ)

օ  գործունեության կանոնակարգերը, բացառությամբ եթե դրանք նախկինում արդեն

     իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ (..էջ)

օ  գործակալի վարքագծի պարտադիր պահանջները ներառող փաստաթղթի պատճենը (..էջ)

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն, 05.05.15 թիվ 108-Ն, 24.11.17 թիվ 262-Ն, 20.07.18 թիվ 120-Ն)

 

 

Հավելված 13

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ԲԱՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

-----------------------------ին

 

Հարգելի -------------------------

 

Խնդրում ենք -------------------------------------------------------------------------------------------

(կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

համար բացել կուտակային հաշիվ` օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կանոնադրական կապիտալի համալրում իրականացնելու համար:

 

Վճարման հանձնարարական տալու իրավունք ունի (ունեն)

______________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

______________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

______________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

 

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի կողմից ապահովագրական ընկերության գրանցման և լիցենզավորման կամ գրանցման և լիցենզավորման մերժման, կանոնադրության փոփոխության գրանցման կամ գրանցման մերժման դեպքում Կենտրոնական բանկում բացված կուտակային հաշվին առկա միջոցները փոխանցել հետևյալ հաշվին

____________________________________________________

(բանկի անվանում, հաշվի համար)

______________________________________________________________________

(դիմումատուի հայեցողությամբ այլ նշումներ)

 

 

 

 

Կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) իրավասու անձի (անձանց) անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

 

__  ________________ 20   թ.

 

 

 

Հավելված 14

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

_____________________________ ին

Հարգելի …………………….

 

Խնդրում ենք Ձեր նախնական համաձայնությունը --------------------------------------------------------------

 

(ապահովագրական ընկերության լրիվ անվանումը)

 

ապահովագրական ընկերության կողմից

________________________ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում

(կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

______________________________________________________________________ -ի չափով

(մասնակցության ընդհանուր գումարը)

 

մասնակցություն ձեռք բերելու վերաբերյալ, որի արդյունքում

 

Ապահովագրական ընկերության մասնակցությունը ______________________________

 

 (կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 
կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում կկազմի ………………………. տոկոս:

 

 Ապահովագրական ընկերության մասնակցությունը տվյալ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում կկազմի ապահովագրական ընկերության ընդհանուր կապիտալի ………………………. տոկոսը:

 Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ապահովագրական ընկերության մասնակցությունը կկազմի ապահովագրական ընկերության ընդհանուր կապիտալի ………………….. տոկոսը:

 

Ներկայացնում ենք նաև գործարքի և այն իրավաբանական անձի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը, որի կանոնադրական կապիտալում ապահովագրական ընկերությունը ցանկանում է ձեռք բերել մասնակցություն.

 

1. Իրավաբանական անձի տվյալներ

 

1.1. Անվանումը _____________________________________________________
1.2. Գտնվելու վայրը __________________________________________________
1.3. Գրանցման ամսաթիվը ____________ վայրը __________ համարը ___________

                      (օր/ամիս/տարի)

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)

2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ շուկայական արժեքը

_________

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ձեռքբերման եղանակը

3.1 Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

3.2 Եթե մասնակցությունը ձեռք է բերվում կազմակերպության մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը (անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի/ մասնակցության չափը (%)

1.

 

 

2.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ մասնակիցների վերաբերյալ.

 

4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար`

Կազմակերպության անվանումը (Ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները)

 

Գտնվելու (բնակության) վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

1.

     

2.

     
       
Սույն կետում նշված անձանց համար կարող է պահանջվել լրացնել սույն կանոնակարգի Հավելված 21-ը և Հավելված 22-ը:

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել կազմակերպության ղեկավարների վերաբերյալ սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ով սահմանված որոշ տեղեկություններ:

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի տվյալները

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում աշխատելու
տարիները (որոնցից` նշված
պաշտոնում)

1.    
2.    
     
     
     
6. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն:

Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, 
անձնագրի տվյալները

 

Գտնվելու
(բնակության) վայրը

 

Փոխկապակցվածության
տեսակը

1.    
2.    
     
     
     
7. Այլ տեղեկատվություն

7.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց/չմարված
պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 

 Այո c 

 Ոչ c 

7.2. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

 

8. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

 

 

 

Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենի

 

(վարչության նախագահի) անունը, ազգանունը

 

Ստորագրությունը

 

«____» _________ 20  թ.

 

 

 

 

Հավելված 15

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հարգելի պարոն _______________,

 

Ես _______________ ____________________________________ , ____________________

(անուն, ազգանուն(հանրային ծառայության համարանիշը և անձնագրի տվյալները)  (քննության անցկացման օր/ամիս/ տարի)

 

մասնակցել եմ ______________________ պաշտոնի համար նախատեսված որակավորման

 

(որակավորման տեսակը)

 ստուգման քննությանը:

______________________________________________________________________
_________________________________ ______________

________________________________________ _______________

_______________________________________________________

(բողոքարկման պատճառ հանդիսացած խնդրահարույց հարցի նկարագրությունը)

 

 

 

Դիմող`

 __________________________

________________ ______ ___
(հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե)

_______________

(ստորագրություն)

 

 

 

 

«____» _________ 20  թ.

 

 

 

 

Հավելված 16

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

 համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

 մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

 որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

Միջնորդագիր

Ղեկավարի գրանցման վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------------ին

 

 

 

Հարգելի ----------------------------

 

Խնդրում ենք ------------------------------------------ (անուն, ազգանուն, հայրանուն)

o թույլ տալ մասնակցել որակավորման քննություններին (Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների համար)

o տրամադրել որակավորման վկայական՝ առանց քննության միջոցով որակավորման ստուգման

o գրանցել (խորհրդի անդամի համար՝ նաև ստուգել մասնագիտական համապատասխանությունը) որպես--------------------------------------------------
(կազմակերպության անվանումը, ղեկավարի պաշտոնը):

 

Կից ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկությունները:

 

Հավաստիացնում եմ, որ վերոնշված անձը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին և վերջինիս ստորագրությունը, որն ամրակցվում է ղեկավարի վերաբերյալ ներկայացվող տեղեկանքին, համապատասխանում է իսկականի հետ:

 

Ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա

ապահովագրական ընկերության) կառավարման

իրավասու մարմին՝

/անուն, ազգանուն, ստորագրություն/

« » --------- 20 թ.

 (հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

Հավելված 17

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

Ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ

 

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:

□ Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները

(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք:)

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)
(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի
անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

o բանկ

o օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ

o վարկային կազմակերպություն

o ապահովագրական ընկերություն

o օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ

o ապահովագրական բրոքեր

o ներդրումային ընկերություն

o օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ

o կարգավորվող շուկայի օպերատոր

o Կենտրոնական դեպոզիտարիա

o ֆոնդի կառավարիչ

o օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ

o Բյուրո

o վճարահաշվարկային կազմակերպություն

2. Ղեկավար պաշտոն

2.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ),

o գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար,

գործադիր մարմնի ղեկավար)

o գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ

o տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ

o գլխավոր հաշվապահ

o գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

o ներքին աուդիտի ղեկավար

o ներքին աուդիտի անդամ

o բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների

մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի անդամ

o մասնաճյուղի կառավարիչ (գործադիր տնօրեն)

o մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

o օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ

o օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար

o օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ

o ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

o պատասխանատու ակտուար

o ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ

o ֆոնդի պահառուի ղեկավար

o ֆոնդի պահառուի աշխատակից

o բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատող

2.2 Նշեք՝

 

o Բանկի ներքին դիտարկումների ստորաբաժանման և պաշտոնի անվանումը, եթե հանդիսանում

եք այդ ստորաբաժանման աշխատակից, կամ

 

o Կիրառելի չէ, եթե չեք հանդիսանում ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից:

 

2.3 Նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար՝ ըստ Ձեր աշխատատեղի նկարագրի, աշխատանքային պայմանագրի:

 

 

2.4 Նշեք, եթե հանդիսանում եք

o կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման

գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի ներդրումային

քաղաքականության շրջանակներում ֆոնդի ակտիվների ներդրման վերաբերյալ որոշումների

կայացում և իրականացում,

o կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման

գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի զուտ ակտիվների

արժեքի հաշվարկում,

o պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման

գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի ներդրումային

քաղաքականության շրջանակներում ֆոնդի ակտիվների ներդրման վերաբերյալ որոշումների կայացում

և իրականացում,

o պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման

գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի զուտ ակտիվների

արժեքի հաշվարկում:

 

 

3. Անձնական տվյալներ

 

 

3.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

3.2 Սեռ`

 

o արական

o իգական

3.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

3.4 Ծննդավայր

3.5 Քաղաքացիություն

3.6 Նշեք՝

 

o Անձնագրի տվյալները

o Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

o Հին անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

 

3.7 Նշեք՝

 

o Հանրային ծառայությունների համարանիշը

o Կիրառելի չէ

 

3.8 Նշեք՝

 

o Հաշվառման վայր

o Փաստացի բնակության վայր

 

3.9 Նշեք հեռախոսահամար

 

o բջջային

o տնային

 

3.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

3.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանները,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը

Բարձրագույն ուսումնական հաստա-տության գտնվելու վայրը

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության սովորելու ժամանակա-շրջանը(_թ-ից մինչև _թ.)

Ֆակուլտետը

Մասնագի-տությունը

Գիտական աստիճանը

Միջազգային որակա-վորման մակարդակը

             
             
             
             

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

 

o հայերեն

o անգլերեն

o ռուսերեն

o այլ (նշել լեզուն)

 

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.(ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները՝ անկախ դրանց՝ աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից:

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմակերպու-
թյան անվանում

Կազմակերպու-թյան գործունեության ոլորտը

Գտնվելու վայր

Հեռախոսա-համար

Պաշտոնը, հիմնական պարտա-կանությունները

Ազատման հիմքերը

Նշագրում կատարեք , եթե աշխա-տանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

               
               
               

4.4 Նշեք

 

o Ձեզ անձամբ ճանաչող առավելագույնը 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի

դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր

անձի վերաբերյալ, ընդ որում, այդ անձանցից մեկը պետք է լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից,

ընդ որում, վերջին աշխատատեղ համարվում է նախորդ կազմակերպությունը, որտեղ Դուք

աշխատել եք, իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն կազմակերպությունից, որտեղ

նախատեսում եք անցնել աշխատանքի, բայց աշխատում են կամ աշխատել են ֆինանսական

համակարգում:

 

Անուն,
ազգանուն

Աշխատանքի
վայրը և դրա
գտնվելու վայրը

Պաշտոնը

Ֆինանսական
համակարգում
աշխատանքային
տարիները

Հեռախոսա-
համար,
էլ. փոստի հասցե

         
         
         

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում պահանջվող անձինք չկան:

 

 

5. Ղեկավարի (պատասխանատու անձի) վերաբերյալ այլ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ:

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար:

 

o Ոչ,

o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով

հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ:

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ:

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ Կենտրոնական բանկի կամ տվյալ ֆինանսական կազմակերպության կողմից կիրառվել է որևէ պատասխանատվության միջոց վերջին 1 տարվա ընթացքում:

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով:

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում` որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

 

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք՝

 

o այն ֆինանսական կազմակերպությունների, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկող այն ընկերությունների վերաբերյալ աղյուսակում պահանջվող տվյալները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն.


Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

 

(Ընդ որում` 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից)

 

Ֆինանսական կազմակերպության
(ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության
համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու
ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%),

Բաժնե-տոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված մասնակցությունը չունեք կամ չեք ունեցել:

6.2 Նշեք՝

 

o այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկող այն ընկերությունների վերաբերյալ աղյուսակում պահանջվող տվյալները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն,


(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում`
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգում ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացվում են միայն ծնողների, ամուսնու, երեխաների, քրոջ և եղբոր (եթե համատեղ տնտեսություն են վարում) վերաբերյալ:)


Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

 

Ֆինանսական կազմակերպության
(ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության
համար նշել
նշանակալից
մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա,

o Իրազեկ չեմ, եթե սույն կետում նշված տվյալներին չեք տիրապետում:

 

 

6.3 Նշեք՝

 

o Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող

ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները:


(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում`

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգում ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացվում են միայն ծնողների, ամուսնու, երեխաների, քրոջ և եղբոր (եթե համատեղ տնտեսություն են վարում) վերաբերյալ:)

 

 Անուն,ազգանուն

Ժամանակահատվածը (նախկինում ֆինանսական համակարգում
(հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը

Անձնագրի տվյալները

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատան-քի վայր

Պաշտոն

Հեոախոսա-համար (բջջային և այլ)

Բնակության վայրը,

 

             
             
             

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

 

7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

 

օ Ոչ ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

օ Ոչ ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

o Իրազեկ չեմ

 

7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

օ Ոչ ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, գումար,

ժամկետ, այլ)

7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

օ Ոչ ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

o Իրազեկ չեմ

 

8. Այլ տեղեկություններ

8.1 Նշեք՝

o Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները,

(բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

 

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի տվյալները

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Հեռախոսահամար Բնակության վայրը,
 

           
           
           

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

 

8.2 Նշեք՝

o Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները:

 

Կազմակերպության
անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակց-
վածության ձև

ՀՎՀՀ

Հեռախոսահամար
(բջջային և այլ)

         
         
         

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

 

9. Ձեր կարծիքով արդյո՞ք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասները

10. Այլ փաստաթղթեր

10.1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.

Ծանոթացել եմ Կանոնակարգ 1-ի Հավելված 41-ով սահմանված «Խորհրդի անդամների

գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ:

 

o Այո

o Ոչ

11. Հավաստիացնում եմ, որ

ա. սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական,

բ. բացակայում են ղեկավարի գրանցումը մերժելու համար համապատասխան օրենքներով և կարգերով սահմանված հիմքերը,

Համաձայն եմ, որ սույն տեղեկանքով ներկայացված տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու համար Կենտրոնական բանկը դիմի համապատասխան իրավասու մարմիններին՝ պահպանելով տեղեկատվության գաղտնիությունը:

   

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

______________

   
   
   

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն

Ամրակցեք
ստորագրության
նմուշը

(հավելվածը լրաց. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

 

Հավելված 18

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

 

Ղեկավարների գրանցման ընթացակարգի տեսակները

 

N

Ֆինանսական կազմակերպությունների ղեկավարներ

Ընթացակարգ

1

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ, այդ թվում՝

 

1)

Ապահովագրական ընկերության/ Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
խորհրդի անդամներ

Բ

2)

Գործադիր տնօրեն

Բ

3)

Գործադիր տնօրենի տեղակալ

Բ

4)

Տնօրինության ղեկավար

Բ

5)

Տնօրինության անդամ

Բ

6)

Վարչության նախագահ

Բ

7)

Վարչության անդամ

Բ

8)

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն

Բ

9)

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ

Բ

10)

Ներքին աուդիտի ղեկավար

Բ

11)

Ներքին աուդիտի անդամ

Պ

12)

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավար

Բ

13)

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտի անդամ

Պ

14)

Գլխավոր հաշվապահ

Բ

15)

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Բ

16)

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

Բ

17)

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Բ

18)

Մասնաճյուղի տնօրեն

Պ

19)

Մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

Պ

20)

Պատասխանատու ակտուար

Բ

2

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ, այդ թվում՝

 

1)

Գործադիր տնօրեն

Բ

2)

Վարչության նախագահ

Բ

3)

Վարչության անդամ

Բ

4)

Գործադիր տնօրենի տեղակալ

Բ

5)

Գլխավոր հաշվապահ

Բ

6)

Ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

 Պ

 

 

 

Հավելված 19

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ

 

1. Ասիական զարգացման բանկ (Asian Development Bank)

2. Միջազգային հաշվարկների բանկ (Bank of International Settlements)

3. Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկ (Black Sea Trade and Development Bank)

4. Կարիբյան զարգացման բանկ (Caribbean Development Bank)

5. Կենտրոնական Ամերիկայի տնտեսական ինտեգրման բանկ (Central American Bank of Economic Integration)

6. Լատինական Ամերիկայի զարգացման բանկ (Corporation Andina de Fomento)

7. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (European Bank for Reconstruction and Development)

8. Եվրոպական հանձնաժողով (European Commission)

9. Եվրոպական ներդրումային բանկ (European Investment Bank)

10. Ներամերիկյան զարգացման բանկ (Inter-American Development Bank)

11. Միջազգային արժութային հիմնադրամ (International Monetary Fund)

12. Իսլամական զարգացման բանկ (Islamic Development Bank)

13. Սկանդինավյան զարգացման հիմնադրամ (Nordic Development Fund)

14. Սկանդինավյան ներդրումային բանկ (Nordic Investment Bank)

15. Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության միջազգային զարգացման հիմնադրամ (OPEC Fund for International Development)

16. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (Organization for Economic Co-operation and Development)

17. Նավթանյութեր արտահանող երկրների կազմակերպություն (Organization of Petroleum-Exporting Countries)

18. Համաշխարհային բանկի խումբ (World Bank Group)

1) Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (International Bank for Reconstruction and Development)

2) Միջազգային զարգացման ասոցիացիա (International Development Association)

3) Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (International Finance Corporation)

4) Բազմազգ ներդրումների երաշխավորման գործակալություն (Multinational Investment Guarantee Agency)

5) Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն (International Centre for Settlement of Investment Disputes)

19. Վերակառուցման բանկ (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW))

20. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության անդամ երկրների ֆինանսական կազմակերպություններ

 

 

 

 

Հավելված 20

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

Տեղեկանք

Ներկայացուցչության ղեկավարների վերաբերյալ

 

 

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:       

 

□ Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները
(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ներկայացուցչության ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք:)

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը(առկայության դեպքում)

 

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

 

o բանկ

o վարկային կազմակերպություն

o ապահովագրական ընկերություն

o ներդրումային ընկերություն

o վճարահաշվարկային կազմակերպություն

o ֆոնդի կառավարիչ

 

1.3 Նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար՝ ըստ Ձեր աշխատատեղի նկարագրի, աշխատանքային պայմանագրի:

 

2. Անձնական տվյալներ

2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

2.2 Սեռ`

 

o արական

o իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

2.4 Ծննդավայր

2.5 Քաղաքացիություն

2.6 Նշեք՝

o Անձնագրի տվյալները

o Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

o Հին անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

 

2.7 Նշեք՝

o Հանրային ծառայության համարանիշը

o Կիրառելի չէ

 

2.8 Նշեք՝

o Հաշվառման վայր,

o Փաստացի բնակության վայր

 

2.9 Նշեք հեռախոսահամար

o բջջային

o տնային

 

2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանները,

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

 

3.Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

3.1

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը, որակավորման անվանումը

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության սովորելու ժամանակա-շրջանը(--թ-ից մինչև --թ.)

Ֆակուլտետը

Մասնա-գիտությունը

Գիտական աստիճանը

Միջազգային որակավորման մակարդակը

             
             
             
             

 

3.2 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները. (ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները` անկախ դրանց` աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից)

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմա-կերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախոսա- համար

Պաշտոնը,
հիմնական պարտա-կանությունները

Ազատման հիմքերը

Նշագրում կատարեք. եթե աշխատանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

             
             
             

 

 Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական:

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

 

 

-------------------------------

 

 

Ներկայացուցչության ղեկավարի ստորագրություն
(Ամրակցեք ստորագրության նմուշը)

-------------------------------

 

 

 

Հավելված 21

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

Դիմում

Իրավաբանական անձի կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------------ին

Հարգելի __________________________

 

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը

__________________________________________________ կողմից

(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող
իրավաբանական անձի անվանումը)

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- ապահովագրական

(նշվում է ապահովագրական ընկերության անվանումը)

 

 

ընկերությունում ուղղակի/անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

ՄԱՍ 1.

 

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի կողմից

 

1. Իրավաբանական անձի տվյալներ

1.1 Անվանումը

1.2 Գտնվելու վայրը

1.3 Գրանցման ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) ------------------, վայր----------------, համար----------------------

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)

2.1 Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը ------------------------ գումար

 __________________%

 

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող


------------------------ գումար

 __________________%

2.2 Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը______________________________

2.3 Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ շուկայական արժեքը _______________________________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու):

 

3.1 Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

3.2 Նշեք ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝

Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը:

 

3.3 Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը/անվանումը __________________________________

բ) Գտնվելու/բնակության վայրը -------------------------------------------------------------------------------------

գ) Վարկի/փոխառության գումարը ----------------------------------------------------------------

դ) Գրավի առարկան ______________________________________________________

ե) Վարկի/փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները ------------------------------------------------

 

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի ------------------------------------------------------

3.4 Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի
անունը (անվանումը)

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա
բաժնետոմսերի
քանակը

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի
մասնակցության չափը (%)

     
     
     

4. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ:
(Անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվում են փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

 

5. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում մասնակցությունների վերաբերյալ.
Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները:

5.1 Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը

Գտնվելու վայրը

Մասնակցության
չափը (դրամով)

Մասնակցության
չափը (%)

       
       
       

Սույն կետում նշված անձանց համար լրացնել սույն կանոնակարգի Հավելված 25-ը:

5.2 Այլ մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը

Գտնվելու վայրը

Մասնակցության
չափը (դրամով)

Մասնակցության
չափը (%)

       
       
       

6. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն և գլխավոր հաշվապահ) վերաբերյալ.
Կենտրոնական բանկի կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև Հավելված 17-ը (ապահովագրական ընկերության նշանակալից մասնակից հանդիսացող իրավաբանական անձի գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի համար Հավելված 17-ը պարտադիր է):

Անուն, ազգանուն,

Անձնագրի
տվյալներ,
հանրային
ծառայությունների
համարանիշը

Պաշտոն

Կազմակերպությունում
աշխատելու տարիներ
(որոնցից՝ նշված
պաշտոնում)

       
       
       

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ.

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն:

Կազմակերպության
անվանումը/անձի անուն,
ազգանունը, անձնագրի
տվյալները, հանրային ծառայությունների
համարանիշը

Գտնվելու/բնակության վայրը

Փոխկապակցվածության տեսակը

     
     
     

8. Տեղեկություններ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի մասնակիցների վերաբերյալ.

Մասնակիցների
անվանումը/ անուն,
ազգանունը,

Մասնակցության
չափը (դրամով)

Մասնակցության
չափը (%)

     
     
     

9. Այլ տեղեկատվություն.

9.1 Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ.

o Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն)

o Ոչ:

 

9.2 Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը.

o Այո

o Ոչ (ներկայացնել մանրամասները):

 

9.3 Արդյո՞ք կազմակերպությունը պատրաստ է ապահովագրական ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն.

օ Ոչ ,

օ Այո,

օ Այլ (ներկայացնել մանրամասները):

 

9.4 Արդյո՞ք ապահովագրական ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ.

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

օ Ոչ:

 

9.5 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն:

 

10. Հավաստիացնում եմ, որ

ա) սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

բ) բացակայում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը:

Հայտարարում եմ, որ կազմակերպության մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ ապահովագրական ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում, հակառակ դեպքում՝ ներկայացնում եմ օրենքով և կանոնակարգերով պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը իմ միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց վերաբերյալ:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին, ինչպես նաև Կանոնակարգ 3/01-ի 106-րդ կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով, 107-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ ներկայացնել ապահովագրական ընկերություն:

Տնօրենի անուն, ազգանուն

----------------------------------------------------------------------------  
   

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

 -------------------------------------------
   

Ստորագրություն

 -------------------------------------------
   
   

 

ՄԱՍ II

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության կողմից

 

1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը__________________________________________________ կողմից

 

 (նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող

 իրավաբանական անձի անվանումը)

 

____________________________________________________ապահովագրական (ապահովագրական ընկերության անվանումը)

 

 

ընկերության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի (անուղղակի) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

 

2. Հավաստիացնում ենք, որ_____________________________________________

 

 (ապահովագրական ընկերության անվանումը)

 

 

ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ապահովագրական ընկերության մասնակցի` բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման` օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:

(Սույն կետը չի լրացվում ապահովագրական ընկերության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)

 

Ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի իրավասու անձի

անունը և ազգանունը

---------------------------------------------------------

 

 

Ստորագրություն _____________________ Ամսաթիվ ---------------------

 

 (օր,ամիս,տարի)

 

 

 

Հավելված 22

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

  

Դիմում

Ֆիզիկական անձի կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------------ին

 

 

Հարգելի __________________________

 

Ես`                           , խնդրում եմ Կենտրոնական բանկի նախնական

համաձայնությունը ____________________________________________

 

 (նշվում է ապահովագրական ընկերության անվանումը)

 

 

Ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

 

ՄԱՍ 1.

 

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձ-ուղղակի (անուղղակի) մասնակցի կողմից

 

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:

 1. Ֆիզիկական անձի տվյալներ

 1.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 1.2 Սեռ`

o արական

o իգական

 1.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

 1.4 Ծննդավայր

 1.5 Քաղաքացիություն

 1.6 Անձնագրի տվյալներ

 1.7 Հանրային ծառայությունների համարանիշ

 1.8 Բնակության վայրը՝

Հաշվառման հասցե՝

Փաստացի բնակության վայրի հասցե՝

 1.9 Հեռախոսահամար

 

 1.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

 1.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանները,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն         Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

 

 2. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

 2.1

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելու ժամանակաշրջանը(_թ-ից մինչև _թ.)

Ֆակուլտետը

Մասնագի-տությունը

Գիտական աստիճանը կամ միջազգային որակավորման մակարդակը

           
           
           
           

 2.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

o հայերեն

o անգլերեն

o ռուսերեն

o այլ (նշել լեզուն)

 

 2.3 Վերջին 10 տարվա աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները.(ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները՝ անկախ դրանց՝ աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից:

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմակերպու-
թյան անվանում

Կազմա-կերպու-թյան գործու-նեության տեսակը

Գտնվելու վայր

Հեռախոսա-համար

Պաշտոնը,
հիմնական
պարտա-կանությունները

Ազատման հիմքերը

Նշագրում կատարեք, եթե աշխա-տանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

               
               
               

 2.4 Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող՝ ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անուն,
ազգանուն

Աշխատանքի
վայրը և դրա
գտնվելու վայրը

Պաշտոնը

Ֆինանսական
համակարգում
աշխատանքային
տարիները

Հեռախոսա-
համար,
էլ. փոստի հասցե

         
         
         

 

 3. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (բաժնեմաս)

3.1 Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ընդհանուր թիվը

--------------------գումար

 __________________%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող


-------------------- գումար

 __________________%

 3.2 Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ձեռքբերման գինը ____________________________

 3.3 Բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ընթացիկ շուկայական արժեքը ______________________________

 

 4. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու):

 

 4.1 Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

 4.2 Նշեք ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝

Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 4.3 կետը:

 

 4.3 Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

 ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը/անվանումը ______________________________

 բ) Գտնվելու/բնակության վայրը ----------------------------------------------------------------------------------

 գ) Վարկի/փոխառության գումարը ----------------------------------------------------------------

 դ) Գրավի առարկան ______________________________________________________

 ե) Վարկի/փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները ---------------------------------------------

 զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի ----------------------------------------------------

 

 4.4 Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի
անունը (անվանումը)

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի
քանակը

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի
մասնակցության չափը (%)

     
     
     

 5. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ: (Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

 

 6. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում մասնակցությունների վերաբերյալ.

 6.1 Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը

Գտնվելու վայրը

Մասնակցության
չափը (դրամով)

Մասնակցության
չափը (%)

       
       
       

Սույն կետում նշված անձանց համար լրացնել սույն կանոնակարգի Հավելված 25-ը:

 6.2 Այլ մասնակցության համար՝

Կազմակերպության անվանումը

Գտնվելու վայրը

Մասնակցության չափը (դրամով)

Մասնակցության չափը (%)

       
       
       

 7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ.

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն:

Կազմակերպության
անվանումը/անձի
անուն, ազգանունը,
անձնագրի տվյալները,
հանրային
ծառայությունների
համարանիշը

Գտնվելու/բնակության
վայրը

Փոխկապակցվածության
տեսակը

     
     
     

 8. Այլ տեղեկատվություն.

 8.1 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ.

o Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն)

o Ոչ:

 

 

 8.2 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ապահովագրական ընկերության նկատմամբ, որի կանոնադրական կապիտալում մտադիր եք ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.

o Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն)

o Ոչ:

 8.3 Արդյո՞ք Ձեզ մոտ բացակայում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը.

o Այո,

o Ոչ (ներկայացնել մանրամասները:

 

 8.4 Արդյո՞ք Դուք պատրաստ եք ապահովագրական ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն.

օ Ոչ,

օ Այո, (ներկայացնել մանրամասներ):

 

 8.5 Արդյո՞ք ապահովագրական ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ.

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

օ Ոչ:

 

 8.6 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն:

 9. Հավաստիացնում եմ, որ

ա) սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության

բ) բացակայում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը:

Հայտարարում եմ, որ իմ մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ ապահովագրական ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում, հակառակ դեպքում՝ ներկայացնում եմ օրենքով և կանոնակարգերով պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը իմ միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց վերաբերյալ:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Անուն, ազգանուն

----------------------------------------------------------------------------  
   

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

 -------------------------------------------
   

Ստորագրություն

 -------------------------------------------

 

 

ՄԱՍ II

 

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության կողմից

 

1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը
__________________________________________________ կողմից

 

(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող

ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը)

 

____________________________________________________ապահովագրական
(նշվում է ապահովագրական ընկերության անվանումը)

 

 

կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

2. Հավաստիացնում ենք, որ_____________________________________________

 

(նշվում է ապահովագրական ընկերության անվանումը)

 

ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ապահովագրական ընկերության մասնակցի` բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման` օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:
(Սույն կետը չի լրացվում ապահովագրական ընկերության մասնակցի բաժնեմասը նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)

Ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի իրավասու անձի

անունը և ազգանունը

---------------------------------------------------------

 

 

 

Ստորագրություն _____________________ Ամսաթիվ ---------------------

 

 (օր,ամիս,տարի)

 

 

 

Հավելված 23

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

Դիմում

Պետության կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------------ին

 Հարգելի _________________________

 

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը

________________________________ կողմից ________________________________________

(նշվում է պետության անվանումը)

(նշվում է ապահովագրական ընկերության անվանումը)

ապահովագրական ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

ՄԱՍ 1.

 

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնի կողմից

 

1. Արդյո՞ք ապահովագրական ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ:

o Այո (ներկայացնել մանրամասները),

o Ոչ:

 

2. Հավաստիացնում ենք, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
Համաձայն ենք մեր կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Պետության անունից հանդես գալու
իրավունք ունեցող մարմնի
ղեկավարի անունը, ազգանունը   __________________________________________________

Ստորագրություն _____________________ Ամսաթիվ ---------------------

 

 (օր,ամիս,տարի)

 

ՄԱՍ II

 

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության կողմից

 

1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը
__________________________________________________ կողմից

 

(նշվում է պետության անվանումը)

 

____________________________________________________ապահովագրական
(նշվում է ապահովագրական ընկերության անվանումը)

ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

2. Հավաստիացնում ենք, որ_____________________________________________

 

(նշվում է ապահովագրական ընկերության անվանումը)

 

ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ապահովագրական ընկերության մասնակցի` բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման` օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:
(Սույն կետը չի լրացվում ապահովագրական ընկերության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)

Ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի իրավասու անձի

անունը և ազգանունը

---------------------------------------------------------

 

 

Ստորագրություն _____________________ Ամսաթիվ ---------------------

 

 (օր,ամիս,տարի)

 

 

 

Հավելված 24

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձանց, պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկություններ՝

Կազմակերպության (պետության) անվանումը

  

Գտնվելու վայրը

  

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

       
       
       
       
       

2.Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝

Անունը,
ազգանունը,
անձնագրի տվյալները

 

Բնակության վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

  

Մասնակցության
չափը (%)

       
       
       
       

3. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության իրավաբանական անձ հանդիսացող անուղղակի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ (Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ տեղեկություններ)՝

Կազմակերպության անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Նշվում են այն
անձանց մասին
հետևյալ տվյալներ,
որի միջոցով
իրավաբանական
անձը հանդիսանում
է անուղղակի նշանակալից՝
անձի անվանումը
կամ անունը,
ազգանունը և
անձնագրի
տվյալները)

 

 Նշվում է
«Ապահովագրության
և ապահովագրական
գործունեության մասին»
օրենքի 12-րդ հոդվածի
3-րդ մասով այն կետը,
որի հիմքով անձը
հանդիսացել է
անուղղակի
նշանակալից
մասնակից:

             
             
             
             
             
             

4. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ֆիզիկական անձ հանդիսացող անուղղակի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ (Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ տեղեկություններ)

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի տվյալները

 

Բնակության վայրը

 

 Նշվում են այն
անձանց մասին
հետևյալ տվյալներ,
որի միջոցով
ֆիզիկական անձը
հանդիսանում է
անուղղակի
նշանակալից՝
անձի անվանումը
կամ անունը, ազգանունը և
անձնագրի տվյալները)

 

Նշվում է
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
օրենքի 12-րդ հոդվածի
3-րդ մասի այն կետը,
որի հիմքով անձը
հանդիսացել է
անուղղակի
նշանակալից
մասնակից:

             
             
             
             
             
             

5. Արդյո՞ք սույն տեղեկանքում նշված անձինք ունեն
30 օր և ավելի ժամկետանց/չմարված
պարտավորությունները:

□ Այո
□ Ոչ

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 

 

6. Հավաստիացնում ենք, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում ենք, որ որևէ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Համաձայն ենք՝ մեր կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի իրավասու անձի անունը, ազգանունը______________________________

Ստորագրություն _____________________   ---------------------

 

 (օր,ամիս,տարի)

 

 

 

 

 

Հավելված 25

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռքբերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասին

 

 

1. Նշանակալից մասնակիցը

1.1 Անվանումը (անունը,
ազգանունը)       __________________________________________________

1.2 Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից
մասնակցություն _______________________________________________________________

 

2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ

2.1. Անվանումը    _____________________________________________________________
2.2. Գտնվելու վայրը

2.3.Գրանցման ամսաթիվը__________վայրը

 

համարը_____________

օր/ամիս/տարի

   

3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ
(ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների
ֆինանսական հաշվետվությունները)

3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

       
       
       
       
       

3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի տվյալները,

 

Բնակության
վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

       
       
       
       
       

4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի
և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ:

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի տվյալները,

 

Պաշտոն

 

Կազմակերպությունում
աշխատելու
տարիները (որոնցից`
նշված պաշտոնում)

1.    
2.    
     
     
     

5. Այլ տեղեկատվություն

5.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց/չմարված
պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c

5.2 Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ մասով սահմանված հիմքերը:

5.3 Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն:

 

6. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը
հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
    Ես համաձայն եմ` իմ ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում
տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Ապահովագրական ընկերության
կառավարման մարմնի իրավասու անձի
անունը, ազգանունը

____________________________________________

 

Ստորագրություն _____________________ Ամսաթիվ ---------------------

 

 (օր,ամիս,տարի)

 

 

 

Հավելված 26

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռքբերող անձի հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց մասին

 

1. Նշանակալից մասնակիցը

1.1 Անվանումը (անունը,
ազգանունը)       __________________________________________________

1.2 Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից
մասնակցություն _______________________________________________________________

 

2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ: Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:

2.1. Անունը, ազգանունը    _____________________________________________________________
2.2. Բնակության վայրը

2.3. Անձնագրի տվյալները

 ______________

______________________

2.4. Փոխկապակցվածության տեսակ

3. Այլ տեղեկատվություն

3.1 Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c

3.2 Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ մասով սահմանված հիմքերը:

3.3 Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն:

 

4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Ապահովագրական ընկերության
կառավարման մարմնի իրավասու անձի
անունը, ազգանունը

____________________________________________

 

Ստորագրություն ______________________________ Ամսաթիվ __________________________

 

 (օր,ամիս,տարի)

 

 

 

 

Հավելված 27

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

1. Փոխկապակցվածության հիմքը (Այստեղ նշվում են այն անձի մասին տվյալներ, որի միջոցով իրավաբանական անձը հանդիսանում է փոխկապակցված անձ)

1.1 Անձի անվանումը
(անունը, ազգանունը)       __________________________________________________

 

2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ
(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն: Ընդ որում, սույն տեղեկանքի լրացման ժամանակ միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները):

2.1. Անվանումը    _____________________________________________________________
2.2. Գտնվելու վայրը

2.3.Գրանցման ամսաթիվը__________վայրը

 _______________

համարը_____________

        օր/ամիս/տարի

 

2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ

______________________________________________________________

3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ
(ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների
ֆինանսական հաշվետվությունները)

3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

       
       
       
       
       

3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը,

 

Բնակության
վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

       
       
       
       
       

4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի
և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ (ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ը)

 

 

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի տվյալները,

 

Պաշտոն

 

Կազմակերպությունում
աշխատելու
տարիները (որոնցից`
նշված պաշտոնում)

1.    
2.    
     
     
     

5. Այլ տեղեկատվություն

5.1. Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 և ավելի օր
ժամկետանց (չմարված)
պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c

5.2 Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն:

 

6. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը
հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության
դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ապահովագրական ընկերության
կառավարման մարմնի իրավասու անձի
անունը, ազգանունը

____________________________________________

 

Ստորագրություն _____________________ Ամսաթիվ ---------------------

 

 (օր,ամիս,տարի)

 

 

 

Հավելված 28

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

1. Փոխկապակցվածության հիմքը (Այստեղ նշվում են այն անձի մասին տվյալներ, որի միջոցով ֆիզիկական անձը հանդիսանում է փոխկապակցված անձ)

1.1 Անձի անվանումը
(անունը, ազգանունը,
անձնագրի տվյալները)       __________________________________________________

 

2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ (Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն: Ընդ որում, սույն տեղեկանքի լրացման ժամանակ միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները)

2.1. Անունը, ազգանունը    _____________________________________________________________
2.2. Բնակության վայրը

2.3.Անձնագրի տվյալները

  ___________________

_________________________

 

   

2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ

______________________________________________________________

 

3. Այլ տեղեկատվություն

3.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված)
պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c

3.2 Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն:

 

4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Ապահովագրական ընկերության
կառավարման մարմնի իրավասու անձի
անունը, ազգանունը

____________________________________________

 

Ստորագրություն _____________________ Ամսաթիվ ---------------------

 

 (օր,ամիս,տարի)

 

 

 

Հավելված 29

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 


ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի
---- թվականի թիվ --- որոշմամբ


ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---


Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների` սույն վկայականը տրվում է
_______________________________________________________
 (անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը)
______________________________________________________

 

_______________________ ապահովագրական ընկերությանը


առ այն, որ այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:


Գրանցման համարը __________________ 


Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ____________


Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _________________ 


 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ _____________________


…… ……………...… 20 ... թ.

 

 

 

 

 

Հավելված 30

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 


ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ)
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ  

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի

---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

 

Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների` սույն վկայականը տրվում է
__________________________________________________________
(օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)
________ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությանը

 

առ այն, որ

 

________________________________

(գտնվելու վայրը) 

_________________________________________________________

(օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության անվանումը)

մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:


Գրանցման համարը _________________________ 


Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _______ 


Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _______________ 


 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ ______________________


…… ………………. 20 ... թ.

 

 

 

 

 

Հավելված 31

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԲԱՆԿ

 

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ

(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ)

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի

_____ թվականի թիվ ____ որոշմամբ

 

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ___

 

Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

 

___________________________________________

(ապահովագրական ընկերության անվանումը,
կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

____________ ապահովագրական ընկերությանը

 

առ այն, որ

 

_______________________________

(գործունեության վայրը)

____________________________________________

(ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության

անվանումը)

 

մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է Հայաստանի

Հանրապետության կենտրոնական բանկում:

 

Գրանցման համարը ____________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _________

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ _____

 

____ _______ 200 __ թ.

 

 

 

Հավելված 32

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

 

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

անհատ
ձեռնարկատեր
հանդիսացող
ապահովագրական
գործակալի
լուսանկարը

 

 

 

 

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ___

Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական
գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

_____________________________________________________
(իրավաբանական անձի համար` անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, ՀՎՀՀ, գործունեության վայրը, անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը, (ոչ ռեզիդենտների համար՝ անձը հավաստող փաստաթղթի տվյալները) և ամսաթիվը, գրանցման վայրը)

_____________________________ ապահովագրական
գործակալին, առ այն, որ նա հաշվառված է Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի` ապահովագրական
գործակալների ռեգիստրում և լիազորված է իրականացնելու
ապահովագրական միջնորդային գործունեություն ապահովագրության
ստորև նշված դասերի գծով. 

-----------------------------------------------------------

(նշվում է ապահովագրության դասի անվանումը

համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական

գործունեության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի,

ընդ որում եթե գործակալը իրականացնում է

Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող

պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության

գծով միջնորդություն, ապա օրենքի 7-րդ հոդվածի

համապատասխան դասից հետո փակագծերում նշվում է

«ԱՊՊԱ» բառը)

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

 

Հաշվառման համարը ___________________
Հաշվառման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _______

------------ապահովագրական ընկերության

Գործադիր տնօրեն
____ ______ 200 __ թ.

 

(հավելվածը լրաց. 05.05.15 թիվ 108-Ն, փոփ. 24.11.17 թիվ 262-Ն)

 

 

Հավելված 33

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N.
Սույն վկայականը տրվում է

____________________________________ -ին   ________________________________

Անուն, ազգանուն

 

 (հանրային ծառայությունների համարանիշ, բացակայության դեպքում՝ անձնագրի տվյալներ)

ապահովագրական _________________________________________________

պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև «__»__________________ 20   թ.:

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ` ________________

_«_______»_______________________20  թ.:

 

 

Հավելված 34

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

 համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

 մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

 որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

ԴԻՄԵՐԵՍ

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն   N

Սույն վկայականը տրվում է

_______________________ -ին
Անուն, ազգանուն

___________________________
(հանրային ծառայությունների համարանիշ, իսկ բացակայության դեպքում` անձնագրի տվյալներ)

ապահովագրական ________________________________________
                                            պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

Վկայականի տրման հիմք է հանդիսանում _______________________________________
                                                                               (որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրը)

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի վավերականության ավարտը:

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ` _________________________________________________

«___» _____________20 թ.:

ԴԱՐՁԵՐԵՍ

 

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե վերջինիս տրման համար հիմք հանդիսացող որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրը կորցնում է վավերականությունը:

 

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե անձը կատարել է այնպիսի գործողություն կամ թույլ է տվել այնպիսի անգործություն, որի հետևանքով խախտել է որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի տրամադրման և (կամ) պահպանման կանոնները:

 

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում տվյալ որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրն այլևս վկայագրի տրման հիմք չէ:

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

 

Հավելված 35

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

 համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

 մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

 որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

Ապահովագրական ընկերության կանոնադրության տիտղոսաթերթ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

_________________________________
(ապահովագրական ընկերության
իրավասու մարմնի անվանումը)

--/--/ ----թ. թիվ -------- որոշմամբ

---------------------------------
(իրավասու անձի պաշտոնը)

-----------------------------------------
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ կենտրոնական բանկում

 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ`

____________________________
(ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
_______________________________________________________________
Ապահովագրական ընկերության (ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

 

Հավելված 36

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

 համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

 մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

 որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

Ապահովագրական ընկերության կանոնադրության փոփոխության տիտղոսաթերթ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

_________________________________
(ապահովագրական ընկերության,
իրավասու մարմնի անվանումը)

--/--/ ----թ. թիվ -------- որոշմամբ

Փոփոխված է -------------------- --/--/---- թիվ -- որոշմամբ
(իրավասու մարմնի անվանում)

_____________________________
(իրավասու անձի պաշտոնը)

_________________________________
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ կենտրոնական բանկում

 

 

 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ`

____________________________
(ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

--------------------------------------------------------------------------------------
Ապահովագրական ընկերության (ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը

___________________(փոփոխություն(ներ)և (կամ)լրացում(ներ) կամ

նոր խմբագրություն)

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 352-Ն)

 

Հավելված 37

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման

և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

Ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորման թեմաների ցանկը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.17 թիվ 262-Ն, խմբ. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

 

1. Ապահովագրության հիմնական սկզբունքները, ապահովագրության հիմնական հասկացությունները

2. Ապահովագրության պայմանագրերի կնքման գործընթացը, ապահովագրության պայմանագրի կնքման միջնորդության նկատմամբ պահանջները

3. Ապահովագրության պայմանագրերը կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը

4. Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրական հատուցման վճարման սկզբունքները, գործընթացը

5. Ապահովագրական գործակալի իրավունքները, պարտականությունները, ապահովագրական գործակալության պայմանագրի հիմնական դրույթները

6. Ապահովագրական միջնորդությունը, տեսակները

7. Ապահովագրական միջնորդային գործունեության կարգավորումը

8. Ապահովագրական գաղտնիքը

9. Ապահովագրության ձևերը, տեսակները, դասերը, դրանց բնույթը, առանձնահատկությունները

10. Ապահովագրության յուրաքանչյուր դասի գծով հաճախակի հանդիպող պայմանները, ներառյալ սահմանափակումները և բացառությունները, ապահովագրավճարի մեծության վրա ազդող հիմնական գործոնները

11. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

12. Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կանոններ

13. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

14. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

15. Ապահովագրական միջնորդների գործունեության, վարվելակերպի նկատմամբ պահանջները

16. Սպառողի հետ հաղորդակցման սկզբունքները, տեղեկատվության տրամադրումը

17. Ապահովագրական գործակալի գործարար վարվելակերպի կանոններ

(հավելվածը փոփ. 24.11.17 թիվ 262-Ն, խմբ. 20.07.18 թիվ 120-Ն)

 

 

Հավելված 38

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

 

Գիտելիքների և ունակությունների բնագավառները

Ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի

Ապահովագրական բրոքերի

Խորհրդի նախագահ, խորհրդի
անդամ

Ապահո-վագրական ընկերության և օտար-երկրյա ապահո-վագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն, տնօրինու-թյան ղեկավար և անդամներ, վարչության նախագահ, վարչության անդամներ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, ապահո-վագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն

Ապահո-վագրական ընկերության և օտար-երկրյա ապահո-վագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար, անդամներ

Ապահո-վագրական ընկերության և օտար-երկրյա ապահո-վագրական ընկերության մասնա-ճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

Ապահո-վագրական ընկերության, օտար-երկրյա ապահո-վագրական ընկերության մասնաճյուղի պատասխա-նատու ակտուար

Գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ, վարչության անդամներ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

Գլխավոր հաշվապահ

Բրոքերի գործա-ռույթներ իրակա-նացնող ֆիզիկա-կան անձ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ապահովագրության օրենսդրություն, ենթա-օրենսդրական դաշտ և ապահովագրության գործնական խնդիրներ

               

1) Ապահովագրության հիմնական հասկացությունները

+

+

+

+

+

+

+

+

2) Ապահովագրության ձևերը, տեսակները և դասերը

+

+

+

+

+

+

+

+

3) Ապահովագրական ընկերությունների իրավական կարգավիճակը

+

+

+

+

+

-

-

-

4) Ապահովագրական ընկերության կապիտալում մասնակցության սահմանափակումները

+

+

+

+

+

+

-

-

5) Նշանակալից մասնակցությունը

+

+

+

+

+

+

-

-

6) Փոխկապակցված անձինք

+

+

+

+

+

+

-

-

7) Ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալին ներկայացվող պահանջները

+

+

+

+

+

-

-

-

8) Շահութաբաժինների վճարումը և վճարման սահմանափակումները

+

+

+

+

+

+

-

-

9) Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնությունը

+

+

+

+

+

-

-

-

10) Ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմինները և ղեկավարները

+

+

+

+

+

-

-

-

11) Ապահովագրական ընկերության ղեկավարների մասնագիտական համապատասխանությունն ու որակավորումը

+

+

+

+

+

-

-

-

12) Ապահովագրական ընկերության ղեկավարների նկատմամբ պահանջները

+

+

+

+

+

-

-

-

13) Ապահովագրական ընկերության ընդհանուր ժողովը և նրա իրավասությունները

+

+

+

+

+

-

-

-

14) Ապահովագրական ընկերության խորհուրդը, խորհրդի ձևավորումը, իրավասությունները

+

+

+

+

+

-

-

-

15) Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենը, տնօրինությունը

+

+

+

+

+

-

-

-

16) Ապահովագրական ընկերության գլխավոր հաշվապահը

+

+

+

+

+

-

-

-

17) Ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտը

+

+

+

+

+

-

-

-

18) Ապահովագրական ընկերության պատասխանատու ակտուարը

+

+

+

+

+

-

-

-

19) Ապահովագրական ընկերության արտաքին աուդիտը

+

+

+

+

+

-

-

-

20) Ապահովագրական գործունեության լիցենզավորումը

-

+

+

+

-

-

-

-

21) Ապահովագրական ընկերության գործարար ծրագիրը

+

+

+

+

+

-

-

-

22) Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը

-

+

+

+

-

-

-

-

23) Օտարերկրյա ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը

-

+

+

+

-

-

-

-

24) Ապահովագրական ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելը

-

+

+

+

-

-

-

-

25) Օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների փոփոխությունների գրանցումը

-

+

+

+

+

-

-

-

26) Ապահովագրական գործառույթների պատվիրակումը

-

+

+

+

+

-

-

-

27) Ապահովագրական ընկերության գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները

-

+

+

+

+

-

-

-

28) Ապահովագրական ընկերության տեխնիկական պահուստները

-

+

+

+

+

-

-

-

29) Վերաապահովագրու-թյանն ու համատեղ ապահովագրությանը ներկայացվող պահանջները

-

+

+

-

+

+

-

+

30) Ապահովագրական ընկերության գործունեության նկատմամբ պահանջները

-

+

+

+

+

-

-

-

31) Ապահովագրական ընկերության ներդրումային գործունեությունը

-

+

+

+

+

-

-

-

32) Ապահովագրական ընկերության և հաճախորդների հարաբերությունները

-

+

+

+

+

-

-

-

33) Ապահովագրական ընկերության հետ կապված անձանց հետ գործարքները

-

+

+

+

+

-

-

-

34) Ապահովագրական ընկերության կողմից հրապարակվող տեղեկատվությունը, դրա հրապարակումը

-

+

+

+

+

-

-

-

35) Ապահովագրական ընկերության հաշվետվությունները

-

+

+

+

+

-

-

-

36) Ապահովագրական միջնորդությունը և դրա տեսակները

-

+

-

+

-

+

+

+

37) Ապահովագրական միջնորդների ռեգիստրը

-

+

-

+

-

+

+

+

38) Ապահովագրական բրոքերների պատասխա-նատու անձանց նկատմամբ պահանջները

-

-

-

-

-

+

+

+

39) Ապահովագրական միջնորդների ակտիվների առանձնացված հաշվառումը

-

-

-

-

-

+

+

-

40) Ապահովագրական պայմանագրերի կնքման միջնորդության նկատմամբ պահանջները

-

+

+

-

-

+

-

+

41) Ապահովագրական բրոքերների հաշվետվու-թյունները, հրապարակվող տեղեկատվությունը և հաշվապահական հաշվառումը

-

-

-

-

-

+

+

+

42) Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը

-

-

-

-

-

+

+

+

43) Ապահովագրական բրոքերի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գործող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը

-

-

-

-

-

+

+

+

44) Ապահովագրական գործակալի հաշվառումը

-

+

+

-

-

-

-

-

45) Ապահովագրական գործակալի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գործող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը

-

+

+

-

-

-

-

-

46) Ապահովագրական գաղտնիքը

-

+

+

+

+

+

+

+

47) Ապահովագրական պորտֆելի փոխանցումը

-

+

+

+

+

-

-

-

48) Ապահովագրական ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը

-

+

+

-

-

+

-

-

49) Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարումը

-

+

+

-

-

-

-

-

50) Լուծարային հանձնա-ժողովի նկատմամբ վերահսկողությունը և հաշվետվությունները

+

+

+

-

-

+

-

-

51) Վերահսկողություն և պատասխանատվություն իրավական ակտերի խախտումների համար

+

+

+

+

+

+

+

+

52) Պատասխանատվության միջոցները

+

+

+

+

+

+

+

+

53) Ապահովագրական ընկերության ակտիվների դասակարգումը և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորումը

-

+

+

+

+

-

-

-

54) Ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտի գործունեության, ներքին հսկողության համակարգին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

+

+

+

+

+

-

-

-

55) Ապահովագրության տարրերը

-

+

+

+

+

+

+

+

56) Ապահովագրողները

-

+

+

+

+

+

+

+

57) Ապահովագրության պայմանագիրը

-

+

+

+

+

+

+

+

58) Ապահովագրության պայմանագիրը կնքելիս ապահովադրի կողմից տրամադրվող տեղեկությունները

-

+

+

-

+

+

-

+

59) Ապահովագրական պատահարը

-

+

+

-

+

+

-

+

60) Ապահովագրական ռիսկի գնահատումը

-

+

+

-

+

+

-

+

61) Ապահովագրական գումար և ապահովագրական արժեք

-

+

+

+

+

+

+

+

62) Ապահովագրական հատուցման նվազեցումը և հատուցման մերժման հիմքերը

-

+

+

-

+

+

-

+

63) Համատեղ ապահովագրությունը

-

+

+

+

+

+

-

+

64) Ապահովագրավճարը

-

+

+

+

+

+

+

+

65) Ապահովագրված անձին փոխարինելը

-

+

-

-

+

+

-

+

66) Շահառուն

-

+

+

+

+

+

+

+

67) Ապահովագրության պայմանագրի գործողության սկիզբը

-

+

+

+

+

+

+

+

68) Ապահովագրության պայմանագրի վաղաժամկետ դադարումը և դրա իրավական հետևանքները

-

+

+

-

+

+

-

+

69) Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովագրական ռիսկի մեծանալու կամ նվազելու հետևանքները

-

+

+

+

+

+

+

+

70) Ապահովագրության օբյեկտի նկատմամբ իրավունքներն այլ անձի փոխանցելը

-

+

+

-

+

+

-

+

71) Ապահովագրական պատահարը տեղի ունենալու մասին ապահովագրողին ծանուցելը

-

+

+

-

+

+

-

+

72) Ապահովագրական պատահարից առաջացած վնասները նվազեցնելը

-

+

+

-

+

+

+

+

73) Ապահովադրի, ապահո-վագրված անձի կամ շահա-ռուի մեղքով ապահովա-գրական պատահարի տեղի ունենալու հետևանքները

-

+

+

-

+

+

-

+

74) Ապահովագրական հատուցումը և ապահովա-գրական գումար վճարելուց ապահովագրողին ազատելը

-

+

+

-

+

+

-

+

75) Վնասի հատուցման պահանջի իրավունքն ապահովադրից ապահովագրողին անցնելը

-

+

+

-

+

+

-

+

76) Հայցային վաղեմությունն ապահովագրության հետ կապված պահանջներով

-

+

+

-

+

+

-

+

77) Վերաապահովագրության պայմանագիրը

-

+

+

+

+

+

+

+

78) Պարտադիր ապահովագրությունը

-

+

+

+

+

+

+

+

79) Երրորդ անձի կողմից վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության ապահովագրությունը

-

+

+

-

+

+

-

+

79.1) Ավտոտրանսպորտային
միջոցների օգտագործումից
բխող պատասխանատվության պարտադիր
ապահովագրությունը

-

+

+

-

-

+

-

+

80) Գործնական ապահովա-գրության խնդիրներ

-

+

+

+

-

+

+

+

2. Ապահովագրություն և ակտուարական հաշվարկներ

 

1) Ֆինանսական մաթեմատիկա և ներդրումներ

 

ա. Ներդրումային պայու-սակներ, դրանց եկամտա-բերության ու ռիսկայնության գնահատումներ

-

-

-

-

+

-

-

-

բ. Կապիտալ ակտիվների գնահատման մոդել (CAPM)

-

-

-

-

+

-

-

-

գ. Ներդրումային նախագծերի գնահատում

-

-

-

-

+

-

-

-

դ. Աննուիտետներ, դրանց տեսակները

-

-

-

-

+

-

-

-

ե. Փողի ժամանակային արժեք, դրամական հոսքերի ներկա և ապագա արժեքներ

-

-

-

-

+

-

-

-

զ. Եկամտաբերության ներքին դրույք (IRR)

-

-

-

-

+

-

-

-

է. Արժեթղթերի (պարտա-տոմսեր, բաժնետոմսեր, ածանցյալ գործիքներ) գնահատում և գնորոշում

-

-

-

-

+

-

-

-

ը. Տարբեր պարբերա-կանությամբ հաշվարկվող անվանական, իրական և արդյունավետ տոկոսադրույքներ

-

-

-

-

+

-

-

-

թ. Շարունակաբար (անընդհատ) հաշվարկվող տոկոսադրույք, տոկոսադրույքի ուժ

-

-

-

-

+

-

-

-

ժ. Տարբեր պարբերակա-նությամբ հաշվարկվող անվանական, իրական և արդյունավետ դիսկոնտի (զեղչման) դրույքներ

-

-

-

-

+

-

-

-

ժա. Միջազգայնորեն ընդունված պայմանական նշանակումներ (աննուիտետի, զեղչման գործակիցների, տարբեր վճարման հաճախականությամբ տոկոսադրույքների և այլն)

-

-

-

-

+

-

-

-

2) Կյանքի ապահովա-գրության մաթեմատիկա

               

ա. Կյանքի ապահովա-գրության պրոդուկտներ (աննուիտետներ, մահվան, լրակեցության, խառը ապահովագրություն և այլն), դրանց հետ կապված ֆինանսական հոսքերի գնահատում

-

-

-

-

+

-

-

-

բ. Կյանքի ապահովա-գրության վկայագրերի/պոլիսների, դրանց գծով ապահովագրավճարների և հատուցումների (օգուտների) ներկա և ապագա արժեքները

-

-

-

-

+

-

-

-

գ. Զուտ ապահովագրա-վճարով վկայագրի արժեքը (net premium policy value)

-

-

-

-

+

-

-

-

դ. Միջազգայնորեն ընդունված ակտուարական պայմանական նշանակումների համակարգ

-

-

-

-

+

-

-

-

ե. Կոմուտացիոն ֆունկցիաներ

-

-

-

-

+

-

-

-

3) Ոչ կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա

 

ա. Ոչ կյանքի ապահովա-գրության դասերը, դրանց առանձնահատկությունները, համաապահովագրություն

-

-

-

-

+

-

-

-

բ. Ապահովագրողի սեփական պահում և վերաապահովագրություն, վերաապահովագրության տեսակները

-

-

-

-

+

-

-

-

գ. Չհատուցվող գումար՝ ֆրանշիզա

-

-

-

-

+

-

-

-

դ. Ապահովագրավճարների հաշվարկման մեթոդաբանությունը և հաշվառման սկզբունքները

-

-

-

-

+

-

-

-

ե. Ապահովագրական պատահարները նկարագրող վիճակագրական բաշխումներ, դրանց հատկությունները

-

-

-

-

+

-

-

-

զ. Առանձին ապահովա-գրական պատահարի գծով վնասի չափը նկարագրող վիճակագրական բաշխումներ, դրանց հատկությունները

-

-

-

-

+

-

-

-

է. Ապահովագրական պորտֆելի գծով ընդհանուր վնասները նկարագրող վիճակագրական բաշխումներ, դրանց հատկությունները

-

-

-

-

+

-

-

-

ը. Վնասաբերության ցուցանիշը

-

-

-

-

+

-

-

-

թ. Սպասվող հատուցման գումարների և ապահովա-գրավճարների հաշվարկման համար վստահության տեսություն ու վստահության գործակիցներ (այդ թվում՝ քառակուսի արմատի կանոնով հաշվարկված)

-

-

-

-

+

-

-

-

ժ. Օգտակարության տեսություն

-

-

-

-

+

-

-

-

ժա. «Բոնուս-մալուս» կամ NCD համակարգեր

-

-

-

-

+

-

-

-

ժբ. Ոչ կյանքի ապահովագրության համար ձևավորվող պահուստներ

-

-

-

-

+

-

-

-

4) Հավանականություններ և մաթեմատիկական վիճակագրություն

 

ա. Հավանականությունների բազմապատկման և գումարման կանոնները

-

-

-

-

+

-

-

-

բ. Պատահական մեծու-թյունների թվային բնութա-գրիչները և դրանց հաշվարկման առանձնահատկությունները (մաթեմատիկական սպասում, դիսպերսիա, միջին քառակուսային շեղում/ստանդարտ շեղում, կովարիացիա, կոռելյացիա)

-

-

-

-

+

-

-

-

գ. Նորմալ բաշխումը և դրա հատկությունները (կետի տվյալ միջակայք ընկնելու հավանականության հաշվարկը, երեք սիգմայի կանոնը): Ստանդարտացված պատահական մեծությունը և դրա վիճակագրական բնութագրիչները

-

-

-

-

+

-

-

-

դ. Կորելյացիոն և ռեգրեսիոն վերլուծության հիմունքները (երկակի և բազմակի ռեգրեսիաների պարա-մետրերի գնահատման եղանակները, նվազագույն քառակուսիների եղանակը,
t-չափանիշը և դրա հաշվարկը)

-

-

-

-

+

-

-

-

ե. Նորմալ բաշխման պարամետրերի միջակայքերի գնահատման եղանակները (մաթեմատիկական սպասման և դիսպերսիայի միջակայքերի գնահատումը)

-

-

-

-

+

-

-

-

զ. Ընտրանքի անհրաժեշտ չափը որոշելու սկզբունքները և բանաձևերը

-

-

-

-

+

-

-

-

է. Ավտոռեգրեսիա (AR) և սահող միջին (MA) ժամանակային շարքերի առաջին և երկրորդ կարգի մոմենտները (մաթեմա-տիկական սպասումը և դիսպերսիան)

-

-

-

-

+

-

-

-

ը. Մարկովյան շղթաներ (անցումային հավանակա-նությունների հաշվարկը ո քայլի համար): Մարկովյան շղթայի ստացիոնար անցումային հավանակա-նությունների հաշվարկը

-

-

-

-

+

-

-

-

5) Գործնական խնդիրներ

-

-

-

-

+

-

-

-

3. Ընդհանուր տնտեսական օրենսդրություն և քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ

 

1) Քաղաքացիական իրավունքների սուբյեկտներ

-

+

+

+

+

+

+

+

2) Պայմանագրից ծագող պարտավորություններ

 

+

+

+

+

+

+

+

3) Ընդհանուր դրույթներ պարտավորությունների մասին

-

+

+

+

+

+

+

+

4) Գործարքներ: Ներկայացուցչություն: Ժամկետներ: Հայցային վաղեմություն

-

+

+

+

+

+

+

+

5) ՀՀ կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը և այլ խնդիրները

+

+

+

+

+

+

+

+

6) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ստուգումները և վերահսկողությունը

+

+

+

+

+

+

+

+

7) Բաժնետիրական ընկերու-թյան իրավական վիճակը

-

+

+

+

-

+

+

+

8) Բաժնետիրական ընկերության և այլ անձանց պատասխանատվությունը

+

+

+

+

-

+

+

+

9) Բաժնետիրական ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը

-

+

+

+

-

+

+

+

10) Բաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները

-

+

+

+

-

+

+

+

11) Բաժնետիրական ընկերությունների տեսակները

-

+

+

+

-

+

+

+

12) Բաժնետիրական ընկերության ստեղծումը, վերակազմակերպումը և լուծարումը

-

+

+

+

-

+

+

+

13) Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը, ընկերության բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը, ընկերության զուտ ակտիվները

-

+

+

+

-

+

+

+

14) Բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ռեեստրը

-

+

+

+

-

+

+

+

15) Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովը

+

+

+

+

-

+

+

+

16) Բաժնետիրական ընկերության խորհուրդը և գործադիր մարմինը

+

+

+

+

-

+

+

+

17) Բաժնետիրական ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը

+

+

+

+

-

+

+

+

18) Հաշվառումը և հաշվետվությունները բաժնետիրական ընկերության մասին տեղեկությունները

-

+

+

+

-

+

+

+

19) Հիմնական դրույթներ սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերու-թյունների վերաբերյալ

-

+

+

+

-

+

+

+

20) Սահմանափակ պատաս-խանատվությամբ ընկերու-թյան սեփականությունը

+

+

+

+

-

+

+

+

21) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և նրա մասնակիցների պատասխանատվությունը

+

+

+

+

-

+

+

+

22) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները

-

+

+

+

-

+

+

+

23) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ստեղծումը

-

+

+

+

-

+

+

+

24) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցները

+

+

+

+

-

+

+

+

25) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը

+

+

+

+

-

+

+

+

26) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կառավարումը

+

+

+

+

-

+

+

+

27) Սահմանափակ պատաս-խանատվությամբ ընկերու-թյան վերակազմակերպումը և լուծարումը

-

+

+

+

-

+

+

+

4. Հաշվապահական հաշվառման օրենսդրություն, հաշվապահական ստանդարտներ, հարկային օրենսդրություն

 

1) Ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց տարրերը

-

+

+

+

+

+

+

-

2) Ֆինանսական հաշվե-տվությունների տարրերի ճանաչումը և չափումը

-

+

+

+

+

+

+

-

3) Հաշվապահական հաշվա-ռում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու սկզբունքները

-

+

+

+

+

+

+

-

4) Կազմակերպության ղեկավարի իրավունքները և պարտականությունները հաշվապահական հաշվառ-ման կազմակերպման գործում

-

+

+

+

-

+

+

-

5) Գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտա-կանությունները

-

+

+

+

-

+

+

-

6) Հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական կանոնները

-

+

+

+

+

+

+

-

7) Սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը

-

+

+

+

+

+

+

-

8) Հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանները

-

+

+

+

-

+

+

-

9) Ստորագրության իրավունքը հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում

-

+

+

+

-

+

+

-

10) Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը

-

+

+

+

-

+

+

-

11) Հաշվապահական տեղեկատվության գաղտնիությունը

-

+

+

+

+

+

+

-

12) Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի պահպանումը

-

+

+

+

-

+

+

-

13) Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը

-

+

+

+

-

+

+

-

14) Ապահովագրական ընկերությունների ֆինան-սատնտեսական գործու-նեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, դրա կիրառման մասին հրահանգը

-

-

+

+

-

-

-

-

15) «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» ՀՀՄՍ 1

-

-

+

+

-

-

+

-

16) «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2

-

-

+

+

-

-

+

-

17) «Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն» ՀՀՄՍ 7

-

-

+

+

-

-

+

-

18) «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքակա-նություն, հաշվապահական հաշվառման գնահատումների փոփոխություններ և սխալներ» ՀՀՄՍ 8

-

-

+

+

-

-

+

-

19) «Հաշվետու ժամանա-կաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր» ՀՀՄՍ 10

-

-

+

+

-

-

+

-

20) «Շահութահարկ» ՀՀՄՍ 12

-

-

+

+

-

-

+

-

21) «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16

-

-

+

+

-

-

+

-

22) «Վարձակալություն» ՀՀՄՍ 17

-

-

+

+

-

-

+

-

23) «Հասույթ» ՀՀՄՍ 18

-

-

+

+

-

-

+

-

24) «Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում» ՀՀՄՍ 20

-

-

+

+

-

-

+

-

25) «Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները» ՀՀՄՍ 21

-

-

+

+

-

-

+

-

26) «Ֆինանսական գործիք-ներ. ներկայացումը» ՀՀՄՍ 32

-

-

+

+

-

-

+

-

27) «Միջանկյալ ֆինան-սական հաշվետվություններ» ՀՀՄՍ 34

-

-

+

+

-

-

+

-

28) «Ակտիվների արժեզրկում ՀՀՄՍ 36

-

-

+

+

-

-

+

-

29) «Պահուստներ, պայմա-նական պարտավորու-թյուններ և պայմանական ակտիվներ» ՀՀՄՍ 37

-

-

+

+

-

-

+

-

30) «Ոչ նյութական ակտիվներ» ՀՀՄՍ 38

-

-

+

+

-

-

+

-

31) «Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը» ՀՀՄՍ 39

-

-

+

+

-

-

+

-

32) «Ներդրումային գույք» ՀՀՄՍ 40

-

-

+

+

-

-

+

-

33) «Ապահովագրության պայմանագրեր» ՖՀՄՍ 4

-

-

+

+

-

-

+

-

34) »Ֆինանսական գործիք-ներ. բացահայտումներ» ՖՀՄՍ 7

-

-

+

+

-

-

+

-

35) Հարկերի և հարկային արտոնությունների տեսակները

-

+

+

+

-

+

+

+

36) Հարկ վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և հսկողությունը հարկերի վճարման նկատմամբ

-

+

+

+

-

+

+

+

37) Հարկային պարտավորու-
թյուններից ավելի բյուջե վճարված գումարները
հարկ վճարողին վերադարձնելու կարգը

-

+

+

+

-

+

+

+

38) Հարկվող սուբյեկտները և հարկվող օբյեկտը

-

-

+

+

-

-

+

-

 39) Համախառն եկամուտը

-

-

+

+

-

-

+

-

 40) Համախառն եկամտի նվազեցումները

-

-

+

+

-

-

+

-

 41) Ոչ ռեզիդենտի հարկումը

-

-

+

+

-

-

+

-

5. Այլ

               

1) Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը

+

+

+

-

-

+

-

+

2) Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքար

+

+

+

+

+

+

+

+

(հավելվածը խմբ. 15.12.15 թիվ 258-Ն)

 

 

Հավելված 39

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,

մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

1. Սույն Հավելվածը սահմանում է նոր ստեղծվող և գործող ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի երեք տարվա, իսկ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի դեպքում` երկու տարվա գործարար ծրագիրը (այսուհետ` ծրագիր) Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը:

2. Ծրագիրը ամբողջական փաստաթուղթ է, որի խնդիրներն են.

1) ծառայել շահագրգիռ անձանց (մասնակիցներ, ներդրողներ, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներ և այլ շահագրգիռ անձինք)` որպես մի ամփոփ փաստաթուղթ, որով կարող են գնահատվել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) գործունեության բնույթը և առանձնահատկությունները,

2) օգնել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) ղեկավարներին` պարզաբանել, հստակեցնել և հետազոտել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) գործունեության զարգացման հնարավոր հեռանկարները և ծառայել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) ղեկավարներին` որպես հիմք, որով կարող են գնահատվել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) փաստացի գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը,

3) օգնել ապահովագրական ընկերությանը (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղին)` հետևողականորեն իրականացնել նախանշված նպատակները և խնդիրները պլանավորվող ժամանակահատվածում,

4) Կենտրոնական բանկին ներկայացնել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) կողմից պլանավորված գործունեությունը, որը Կենտրոնական բանկը կարող է օգտագործել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) ընտրած ռազմավարությունը, ռիսկերի կառավարման մակարդակը գնահատելու համար:

3. Ծրագրի հիմքում դրվում են հետևյալ հիմնական սկզբունքները`

1) իրատեսություն (առաջադրված նպատակների և խնդիրների իրականացման բավարար հիմնավորումների առկայություն),

2) գնահատելիություն (կատարման արդյունքների գնահատման հնարավորություն),

3) համահունչություն (ծրագրի առանձին բաժինների և բաժինների գլուխների միջև պատճառահետևանքային կապի, ծրագրի ընդհանուր տրամաբանական ընթացքի առկայություն),

4) կոնկրետություն (վերնագրի ըստ էության ներկայացում, վերնագրից դուրս ավելորդ տեղեկատվության բացակայություն, խնդիրների ըստ էության դիտարկում),

5) ծրագրի հիմքում կարող են դրվել նաև այլ, սակայն նշված սկզբունքներին չհակասող սկզբունքներ:

4. Ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը լիցենզավորման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս, ինչպես նաև մինչև յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաջորդող երեք տարիների իր ծրագիրը` համաձայն սույն Հավելվածի ենթահավելված 1-ի: Ընդ որում, «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գործարար ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներառվում է ծրագրի կազմում:

5. Ծրագրում ընդգրկված ֆինանսական հաշվետվությունների փաստացի և կանխատեսվող ցուցանիշները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ ներկայացվող վերահսկողական հաշվետվությունների տրամաբանությամբ: Ծրագրին կից աղյուսակները կազմվում են ցուցանիշների ծրագրային կանխատեսումների հիման վրա: Բոլոր կանխատեսվող ցուցանիշները, բացառությամբ մակրոտնտեսական ցուցանիշների, պետք է հիմնավորված լինեն կոնկրետ հաշվարկներով և արտացոլեն ծրագրում ամրագրված քաղաքականությունը: Ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը ծրագրի մշակման ժամանակ հիմնական կանխատեսումներն իրականացնելիս կարող են կիրառել նաև ստրես-տեստեր:

6. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ծրագիրը պարունակում է սույն Հավելվածի ենթահավելված 1-ով, իսկ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի դեպքում` սույն Հավելվածի ենթահավելված 2-ով սահմանված ծրագրի ձևի տվյալները: Ծրագիրը կարող է ներառել սույն Հավելվածի ենթահավելված 1-ով կամ 2-ով սահմանված ծրագրի ձևի տվյալներից բացի լրացուցիչ տվյալներ:

7. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներկայացրած ծրագիրը սույն Հավելվածի 39-ով ենթահավելված 1-ով սահմանված ծրագրի ձևում նշված ծավալը զգալի չափով գերազանցելու դեպքում լրացուցիչ տվյալները պետք է էական և հիմնավոր դեր կատարեն ծրագրում:

 

Ենթահավելված 1

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,

 թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության

 ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի Հավելված 39-ի

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ

ԲԱԺԻՆ I. ՆԱԽԱԲԱՆ

(3-5 էջ)

 

ԳԼՈՒԽ 1. ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔ

(1-2 էջ)

 

1. Ներկայացվում է ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի դիրքորոշումը նախորդ մեկ տարում ապահովագրական ընկերության փաստացի (բացառությամբ` ապահովագրական ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության) և պլանավորվող ժամանակաշրջանում հնարավոր զարգացումների ու ապահովագրական ընկերության ընդհանուր ռազմավարության վերաբերյալ:

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

(1,5-2 էջ)

 

2. Ներկայացվում են ապահովագրական ընկերության մասին ընդհանուր տեղեկություններ, այդ թվում` ապահովագրական ընկերության հիմնադրման ամսաթիվը (բացառությամբ` լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության), կազմակերպական-իրավական ձևը, մասնաճյուղերի թիվը և աշխարհագրական տեղաբաշխումը, ապահովագրական ընկերության հայեցողությամբ` այլ տեղեկատվություն:

 Ներկայացվում է ապահովագրական ընկերության կառուցվածքը սխեմատիկորեն (1 էջ):

 

ԳԼՈՒԽ 3. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

(0,5-1 էջ)

 

3. Ներկայացվում են ապահովագրական ընկերության գործարար ծրագրի (այսուհետև` ծրագիր) մշակման հիմքում դրված հիմնական ենթադրությունները, մշակող անձի կամ մշակման աշխատանքները կոորդինացնող անձի վերաբերյալ տվյալները (զբաղեցրած պաշտոնը և հեռախոսի համարը):

 

ԲԱԺԻՆ II. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(2-4 էջ)

ԳԼՈՒԽ 4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

( 0.5 էջ)

 

4. Ներկայացվում է ապահովագրական ընկերության առաքելությունը` հեռանկարային նպատակը, որի համար գոյություն ունի ապահովագրական ընկերություն: Առաքելությունը պետք է արտացոլի ապահովագրական ընկերության` երկարաժամկետ կտրվածքով դերը, տեղը և առանձնահատկություններն ապահովագրական շուկայում:

 

ԳԼՈՒԽ 5. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

(0,5-1 էջ)

 

5. Նշվում են ապահովագրական ընկերության կողմից ընդունված միջնաժամկետ նպատակներն ըստ առաջնահերթության: Նպատակները կարող են լինել և՛ քանակական, և՛ որակական, և՛ ընդհանրական, սակայն իրատեսական և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից` գնահատելի (չափելի): Նպատակները պետք է արտացոլեն ապահովագրական ընկերության միջնաժամկետ կտրվածքով դերը և տեղը, ինչպես նաև նրա առանձնահատկություններն ապահովագրական շուկայում:

6. Ներկայացվում է սույն գլխում նշված նպատակների ընտրության հիմնավորումը: Եթե սույն գլխի 1-ին կետում նշված նպատակները վերանայվել են, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել դրանց վերանայման պատճառներն ու հիմնավորումը, եթե չեն վերանայվել` նպատակների` նույնը մնալու հիմնավորումը (բացառությամբ` ապահովագրական ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության):

 

ԳԼՈՒԽ 6. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

( 0,5-1 էջ)

 

7. Հակիրճ նկարագրվում են այն սկզբունքները, որոնցով առաջնորդվում է ապահովագրական ընկերությունն իր քաղաքականությունն իրականացնելիս, այդ թվում` քաղաքականությունը հետևյալ ոլորտներում`

1) հաճախորդների (ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց, շահառուների) և գործընկերների (ապահովագրական միջնորդների (բրոքերների, գործակալների), վերաապահովագրողների) հետ հարաբերություններում,

2) ապահովագրական ընկերության ղեկավարների և աշխատակիցների հետ հարաբերություններում (օրինակ` կարող է նկարագրվել, թե ապահովագրական ընկերությունն իր մոտ ինչ գործնական կուլտուրա է նախատեսում ներդնել),

3) ապահովագրական ընկերության ցանկությամբ` այլ ոլորտներում:

 

ԳԼՈՒԽ 7. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

( 0,5-1,5 էջ)

 

8. Բնութագրվում է ապահովագրական ընկերության կողմից գործառնությունների և ծառայությունների ոլորտը` պլանավորվող ժամանակաշրջանի համար: Մասնավորապես`

1) ապահովագրական ընկերության գործունեության մեջ զգալի ծավալ կազմող ապահովագրության դասերը և (կամ) ենթադասերը,

2) ապահովագրական ծառայությունների շուկայի նպատակային հատվածներն ըստ տնտեսության ոլորտների, տարածաշրջանների,

3) ապահովադիրների հիմնական խմբերն ըստ տարածաշրջանների, ռեզիդենտության, իրավական կարգավիճակի և (կամ) այլ չափանիշների,

4) վերաապահովագրությունը` ըստ ապահովագրության դասերի:

 

ԲԱԺԻՆ III. ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

(բացառությամբ` ապահովագրական ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության)

(6-13 էջ)

 

ԳԼՈՒԽ 8. ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

(1-2 էջ)

 

9. Ներկայացվում են`

1) նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի նպատակներն ըստ առաջնահերթության,

2) նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի խնդիրներն ըստ առաջնահերթության:

 

ԳԼՈՒԽ 9. ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

10. Ներկայացվում է նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի (նախորդ մեկ տարվա) խնդիրների կատարման ընթացքը, բացահայտվում են խնդիրների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հիմնական պատճառները (1-3 էջ):

11. Վերլուծվում է (2-5 էջ) ապահովագրական ընկերության գործունեությունը և դրա վրա նախորդ մեկ տարվա ընթացքում ապահովագրական ընկերության ներքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը, նախորդ մեկ տարվա կանխատեսումների և փաստացի ցուցանիշների (տվյալ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ( շեղումների (եթե շեղումը կազմում է կանխատեսված ցուցանիշի 10% և ավելին) պատճառները, նախատեսված և փաստացի չկատարված միջոցառումների պատճառները հետևյալ կտրվածքով`

1) ապահովագրական ընկերության կապիտալիզացումը.

2) ապահովագրավճարների հավաքագրումը, սակագնային քաղաքականությունը.

3) միջոցների (տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների) տեղաբաշխումը, ներդրումային գործունեությունը.

4) վերաապահովագրությունը.

5) ապահովագրական ընկերության շահութաբերությունը, եկամուտները և ծախսերը.

6) ապահովադիրների քանակը, վերջիններիս փոփոխության դինամիկան.

7) ապահովագրական ընկերության կառավարման համակարգը.

8) մասնաճյուղերի տեղաբաշխումը.

9) կադրային քաղաքականությունը. աշխատակիցների թիվը և որակավորումը, աշխատակիցների նկատմամբ որակավորման պահանջները, դրանց փոփոխությունը, աշխատանքի խրախուսման մեխանիզմները.

10) նորամուծություններ (ապահովագրության դասերում և ենթադասերում դրանց մատուցման մեխանիզմներում և այլն).

11) շուկայավարման քաղաքականությունը:

12. Վերլուծվում են (1-2 էջ) նախորդ մեկ տարվա ընթացքում արտաքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը ապահովագրական ընկերության քաղաքականության և նրա գործունեության արդյունքների վրա` ըստ հետևյալ ազդեցության ոլորտների`

1) միջազգային շուկաներում.

2) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում.

3) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական հատվածում` մանրամասնելով մրցակիցների վարքագծի ազդեցությունը.

4) օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

 

ԳԼՈՒԽ 10. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

(1 էջ)

 

13. Գլուխ 9-ում կատարված վերլուծությունից վեր են հանվում և ամփոփ ներկայացվում են ապահովագրական ընկերության ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք դրական կամ բացասական են ազդել նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարման ընթացքի վրա:

 

ԲԱԺԻՆ IV. ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

(2-4 էջ)

 

ԳԼՈՒԽ 11. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

(1,5-3 էջ)

 

14. Նկարագրել ապահովագրական ընկերության արտաքին միջավայրում ապահովագրական ընկերության կողմից կանխատեսվող հիմնական այն երևույթները, փոփոխությունները և դրանց հետ կապված ռիսկերը, որոնց հետ ապահովագրական ընկերությունը կարող է բախվել պլանավորվող ժամանակաշրջանում:

Մասնավորապես`

1) միջազգային շուկաներում. նկարագրել միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել ապահովագրական ընկերության գործունեության վրա: Նկարագրելիս կարող են օգտագործվել ապահովագրական ընկերության ռիսկերը վերաապահովագրող երկրներում ֆինանսական, մասնավորապես ապահովագրական շուկան կանխորոշող ցուցանիշները (ապահովագրական սակագների փոփոխության դինամիկա, արժեթղթերի գնի ինդեքս և այլն):

2) Ներքին տնտեսությունում. նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում տեղի ունեցող քաղաքական և տնտեսական իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել ապահովագրական ընկերության գործունեության վրա: Նկարագրելիս կարող են օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական և այլ ցուցանիշներ:

3) Ապահովագրական շուկաներում. նկարագրվում են Հայաստանի Հանրապետության ապահովագրական հատվածում տեղի ունեցող երևույթների վերաբերյալ սպասումները և դրանց հնարավոր ազդեցությունը ապահովագրական ընկերության գործունեության վրա, այդ թվում`

ա. նպատակային հատվածներում ապահովագրական ընկերության մրցակցային դիրքի վրա ազդեցությունը (հիմնական մրցակիցները, նրանց նկարագիրն ու գնահատականը, մասնաբաժինները, ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավոր վարքագծերը և այլն),

բ. ապահովագրության համակարգում ներդրված կամ ներդրվող նոր ինստիտուտների (օրինակ` պարտադիր ապահովագրության դասեր, ապահովագրության նոր մեխանիզմների, ակտուարի ինստիտուտի ներդրում և այլն) ազդեցությունը.

4) վերաապահովագրության ոլորտում:

5) Օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

15. Վերլուծությունը կատարել միայն վերոհիշյալ ոլորտներում ապահովագրական ընկերության կողմից կանխատեսվող փոփոխությունները, երևույթները ապահովագրական ընկերության գործունեության վրա ազդեցության տեսանկյունից` դիտարկելով դրանք որպես ապահովագրական ընկերության գործունեության զարգացման հնարավորություններ կամ խոչընդոտներ, ռիսկեր, սպառնալիքներ: Խուսափել խիստ վերացական արտահայտություններից: Խուսափել երևույթներ նկարագրելուց` առանց ներկայացնելու ապահովագրական ընկերության վրա դրա հնարավոր ազդեցությունը: Եթե նշված ոլորտներից որևէ մեկում զարգացումներն ապահովագրական ընկերության գնահատականներով չեն ազդելու նրա գործունեության վրա (օրինակ` միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող երևույթները), ապա հակիրճ նշել դրա պատճառները:

 

ԳԼՈՒԽ 12. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ

(0,5-1 էջ)

 

16. Գլուխ 11-ում կատարված վերլուծությունից վեր հանել և ամփոփ ներկայացնել արտաքին միջավայրում կանխատեսվող երևույթները որպես ապահովագրական ընկերության համար հետագա զարգացման հնարավորություններ և զարգացմանը խոչընդոտող սպառնալիքներ, վտանգներ, ռիսկեր:

 

ԲԱԺԻՆ V. ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

(4-7 էջ)

 

ԳԼՈՒԽ 12. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

(1 էջ)

 

17. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրները: Խնդիրները պետք է լինեն խիստ կոնկրետ և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից` գնահատելի (չափելի): Բոլոր խնդիրները պետք է ուղղված լինեն նպատակներին, բխեն նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարողականից, ապահովագրական ընկերության թույլ և ուժեղ կողմերից, արտաքին հնարավորություններից և վտանգներից:

 

ԳԼՈՒԽ 13. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

(3-6 էջ)

 

18. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրների լուծման նախատեսվող ուղիները, ապահովագրական ընկերության գործունեության կանխատեսվող արդյունքները: Ընտրված ուղիները պետք է համահունչ լինեն ապահովագրական ընկերության կողմից արդեն վերլուծված և ներկայացված ներքին ուժեղ և թույլ կողմերին, արտաքին հնարավորություններին և սպառնալիքներին` ներկայացնելով թույլ կողմերից խուսափելու և ուժեղ կողմերի կիրառման հնարավորությունները խնդիրների լուծման մեջ:

19. Պլանավորվող ժամանակաշրջանում խնդիրների լուծման ուղիները ներկայացվում են ապահովագրական ընկերության կողմից գործունեության հետևյալ կողմերով` տալով դրանց ընտրության հիմնավորում`

1) ապահովագրական ընկերության կապիտալիզացիայի ուղիները (կապիտալիզացիայի անհրաժեշտ և բավարար մակարդակի ապահովման համար իրականացվելիք միջոցառումների նկարագրությունը և դրանց իրատեսության հիմնավորումը, արտաքին աղբյուրներ, ներքին աղբյուրներ).

2) ապահովագրավճարների հավաքագրման (սակագնային) քաղաքականությունը. պարտավորությունների կանխատեսվող ծավալը և կառուցվածքը (ժամկետայնություն, սակագներ և այլն), միջոցառումները` ուղղված շուկայի այդ հատվածների և ապահովադիրների տարբեր խմբերի գրավմանը.

3) միջոցների (պահուստներին համարժեք ակտիվների) տեղաբաշխման քաղաքականությունը. միջոցների տեղաբաշխման համար ֆինանսական շուկայի ընտրվող հատվածները (տեղաբաշխվող միջոցների կառուցվածքը և պայմանները (ժամկետայնություն, տոկոսադրույք և այլն)`

ա. ակտիվների կանխատեսվող ծավալի և կառուցվածքի հիմնավորումը,

բ. միջազգային շուկաներում միջոցների տեղաբաշխման նախատեսվող սխեմաները,

գ. ներդրումային գործունեություն` միջոցների տեղաբաշխում տարբեր տեսակի արժեթղթերում և այլն,

դ. միջոցների տեղաբաշխում այլ ոլորտներում.

4) ապահովագրական ընկերության գործունեության կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքները. եկամուտների և ծախսերի կանխատեսվող կառուցվածքը, շահույթ, շահութաբերության ցուցանիշների կանխատեսվող մակարդակները և դրանց հիմնավորումը, շահաբաժինների վճարման քաղաքականություն.

5) ապահովագրական ընկերության կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիները.

ա. կառուցվածք, համակարգեր, մեխանիզմներ, գործառույթների բաժանում,

բ. ներքին հսկողության համակարգի կատարելագործման հեռանկարներ,

գ. ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը. ապահովագրական ընկերության համար պլանավորվող ժամանակաշրջանում առավել կարևոր ռիսկերի ներկայացումը, այդ ռիսկերի գնահատումը և դրանց զսպմանն ուղղված միջոցառումները,

 դ. տարածաշրջանային քաղաքականություն (մասնաճյուղերի տեղաբաշխում և վերակազմավորում).

6) կադրային քաղաքականության կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ`

ա. կադրերի ուսուցում և վերապատրաստում (նշել այն մասնագիտացումները, որոնց գծով հաջորդ տարում մեծանալու է որակյալ կադրերի պահանջարկը),

բ. աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման և վարձատրության համակարգերի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ.

7) ապահովագրական ընկերության գործառնությունները և ծառայությունները. ապահովագրության նախատեսված նոր դասերն ու ենթադասերը (ըստ ապահովադիրների, տարածաշրջանների, շուկաների հատվածների, ոլորտների) և միջոցառումները` ուղղված դրանց ապահովմանը.

8) շուկայավարման քաղաքականություն. ի՞նչ շուկայավարման տեխնոլոգիաներ է կիրառելու կամ շեշտադրելու ապահովագրական ընկերությունը պլանավորված գործունեությունը (ապահովագրության ծավալները ընդլայնելու, նոր ծառայություներ (ապահովագրության դասեր և ենթադասեր) ներդնելու, ծառայությունների որակը բարձրացնելու) ապահովելու, պահանջարկը ուսումնասիրելու ուղղությամբ:

 

ԲԱԺԻՆ VI. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

(6-8 էջ)

 

ԳԼՈՒԽ 14. ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

(1 էջ)

 

20. Ներկայացնել, թե ինչ կարգով է կատարվում ծրագրի մշակման գործընթացը, ով է կատարում ծրագրի կատարողականի գնահատումը, կատարման հսկողությունը, ինչ գործընթացով է դա իրականացվում:

 

ԳԼՈՒԽ 15. ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԻՑ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԸ

(5-7 էջ)

 

21. Ներկայացնել սույն ծրագրին կից հետևյալ աղյուսակները`

1) ապահովագրական ընկերության կանխատեսվող հաշվեկշիռը` համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 1-ի,

 2) ապահովագրական ընկերության եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը` համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 2-ի,

 Ընդ որում, աղյուսակ 2-ում ապահովագրավճարների (վերաապահովագրավճարների) մեծություններն արտացոլելիս նվազեցվում են դադարեցված պայմանագրերի գծով հետ վերադարձվող ապահովագրավճարների (վերաապահովագրավճարների) մեծությունները:

Աղյուսակ 2-ի «Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`» տողում արտացոլվում է չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի մեծության փոփոխությունը:

 

Աղյուսակ 2-ի «Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնում, այդ թվում`» տողում արտացոլվում է չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի մեծության փոփոխությունը:

Աղյուսակ 2-ի «Տեխնիկական պահուստների փոփոխություն, այդ թվում`» տողում արտացոլվում է տեխնիկական պահուստների փոփոխության մեծությունը:

Աղյուսակ 2-ի «Տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնում փոփոխություն, այդ թվում`» տողում արտացոլվում է տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխության մեծությունը:

Աղյուսակ 2-ի «Այլ եկամուտներ ապահովագրության գծով» տողում արտացոլվում են զուտ պարգևավճարները վերաապահովագրողներից, սուբրոգացիայի հետևանքով առաջացած պահանջները, ավանդային բաղադրիչի վերագնահատումից եկամուտները, իրական արժեքով վերաչափվող պայմանագրերի, նրանցում ներառված ածանցյալ գործիքների վերագնահատումից եկամուտները, ապահովագրության գծով այլ եկամուտները:

Աղյուսակ 2-ի «Այլ ծախսեր ապահովագրության գծով» տողում արտացոլվում են ապահովագրական գործակալներին տրվող միջնորդավճարների գծով զուտ ծախսերը, վերաապահովագրության փոխանցած ռիսկերի գծով միջնորդներին տրվող միջնորդավճարների գծով զուտ ծախսերը, կարգավորման ծախսերը, զուտ պարգևավճարները ապահովագրողներին, ավանդային բաղադրիչի վերագնահատումից կորուստները, իրական արժեքով վերաչափվող պայմանագրերի, նրանցում ներառված ածանցյալ գործիքների վերագնահատումից կորուստները, ապահովագրության գծով այլ ծախսերը:

 3) ապահովագրական ընկերության տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների տեղաբաշխման կանխատեսումը` համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 3-ի:

Ընդ որում, աղյուսակ 3-ում տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների մեծությունը հաշվարկելիս տեխնիկական պահուստները նվազեցվում են տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի չափով: Աղյուսակը լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 2-ի «Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները» Կանոնակարգ 3/02-ը հաստատելու մասին» թիվ 311-Ն որոշմամբ հաստատված «Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները» Կանոնակարգ 3/02-ով սահմանված Ն4 նորմատիվի տրամաբանությամբ,

 4) ապահովագրական ընկերության ապահովագրական և վերաապահովագրական գումարների կանխատեսումը` համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 4-ի:

Ընդ որում, աղյուսակ 4-ում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված և հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում դադարեցված ապահովագրության պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարների տարբերությունը և այդ գումարում վերաապահովագրողի մասնաբաժինը

 5) ապահովագրական ընկերության կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների կանխատեսումը` համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 5-ի,

6) ապահովագրական ընկերության կապիտալի համարժեքության նորմատիվի կանխատեսումը` համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 6-ի:

Ընդ որում, աղյուսակ 6-ում կապիտալի համարժեքության նորմատիվին մասնակցող տարրերը, ինչպես նաև նորմատիվի մեծությունը հաշվարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 2-ի «Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները « Կանոնակարգ 3/02-ը հաստատելու մասին» թիվ 311-Ն որոշմամբ հաստատված «Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները» Կանոնակարգ 3/02-ով սահմանված կարգով:

22. Ծրագրին կից աղյուսակները լրացվում են կիսամյակային կտրվածքով` հետևյալ ամսաթվերի դրությամբ (օրինակ, ենթադրենք, ծրագիրը պետք է ներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ 200X թ. փետրվարի 15-ին)`

 

1) Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (մեր օրինակում` 200(X-1) թ. դեկտեմբերի 31),

2) 1-ին պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում` 200X թ. հուլիսի 1),

3) 2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում` 200(X+1) թ. հունվարի 1),

4) 2-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում` 200(X+1) թ. հուլիսի 1),

5) 3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում` 200(X+2) թ. հունվարի 1),

6) 3-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում` 200(X+2) թ. հուլիսի 1),

7) 4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում` 200(X+3) թ. հունվարի 1):

 

Ենթահավելված 2

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,

 թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության

 ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի Հավելված 39-ի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ

 

ԲԱԺԻՆ 1. Ընդհանուր դրույթներ

Ներկայացվում են ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի մասին ընդհանուր տեղեկություններ, այդ թվում`

1. ստեղծվող մասնաճյուղի անվանումը և գտնվելու վայրը,

2. հիմնադիր ապահովագրական ընկերության կողմից նոր մասնաճյուղի ստեղծման նախադրյալները, նպատակները,

3. մասնաճյուղի ակնկալվող դերն ու նշանակությունը ապահովագրական ընկերության ընդհանուր գործունեության համատեքստում:

Այս բաժնում ներկայացվում են նաև ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ծրագրի մշակման հիմքում դրված հիմնական ենթադրությունները, մշակող անձի կամ մշակման աշխատանքները կոորդինացնող անձի վերաբերյալ տվյալներ (զբաղեցրած պաշտոնը, հեռախոսի համարը):

 

ԲԱԺԻՆ 2. Մասնաճյուղի գործունեության հիմնական ուղղությունները

Այս բաժնում ներկայացվում են

1. ապահովագրության այն դասերը, որոնցով մասնաճյուղը ապահովագրական գործունեություն է իրականացնելու,

2. ապահովագրական ընկերության կողմից մասնաճյուղին տրված լիազորությունների շրջանակները, դրանց ակնկալվող հետագա փոփոխությունները, մասնաճյուղի զարգացման հեռանկարները:

 

ԲԱԺԻՆ 3. Նպատակային շուկաների նկարագրություն, մրցունակություն

Այս բաժնում ներկայացվում են

1. մասնաճյուղի սպասարկման տարածքը, պոտենցիալ հաճախորդների շրջանակը,

2. նպատակային շուկայում մասնաճյուղի պոտենցյալ մրցակիցները.

3. մասնաճյուղի հարաբերական առավելությունը և թերությունները մասնաճյուղի հիմնական մրցակիցների նկատմամբ (օրինակ` սպասարկման որակ և այլն), մասնաճյուղի կողմից սպասարկվող տարածքում մասնաճյուղի մրցունակության գնահատման արդյունքները, մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդները:

 

ԲԱԺԻՆ 4. Մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական կառուցվածք, կառավարումը

Այս բաժնում ներկայացվում են

1. մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական կառուցվածքը (սխեմատիկ տեսքով), կառուցվածքային ստորաբաժանումների անվանումներն ու հիմնական ֆունկցիաները, դրանց միջև փոխհարաբերությունները, մասնաճյուղի աշխատակիցների քանակը,

2. մասնաճյուղի ղեկավարների իրավունքներն ու պարտականությունները,

3. մասնաճյուղի ներքին հսկողության համակարգը,

4. ապահովագրական ընկերության գլխամասի և մասնաճյուղի միջև տեղեկատվական հոսքերը` ներառյալ հաշվետվական համակարգը,

5. մասնաճյուղում ներքին աուդիտի իրականացման հաճախականությունը և շրջանակները,

6. այն բոլոր ընթացակարգերը և միջոցառումները, որոնք ուղղված են ապահովելու մասնաճյուղի գործունեության համապատասխանեցումը ՀՀ օրենքների, այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության գործունեությունը կարգավորող ներքին ակտերի (քաղաքականություն, կարգեր և այլ) պահանջներին,

7. մասնաճյուղի հաճախորդների բողոքներին արձագանքելու միջոցառումները:

 

ԲԱԺԻՆ 5. Գործարար ծրագրի իրականացման նկատմամբ հսկողությունը, ծրագրում փոփոխությունների կատարումը

Այս բաժնում նկարագրվում է մասնաճյուղի ծրագրի իրագործմանը հետևելու գործընթացը, ծրագրում փոփոխություններ կատարելու կարգը:

 

ԲԱԺԻՆ 6. Ծրագրին կից աղյուսակներ

Ներկայացնել սույն ծրագրին կից հետևյալ աղյուսակները`

1. մասնաճյուղի հաշվեկշռի կանխատեսումները` համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 1-ի,

2. մասնաճյուղի եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումները` համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 2-ի:

 

 

 

 

ԵՆԹԱՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

 

Աղյուսակ 1

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

(հազ. դրամ)

Հաշվեկշռային ցուցանիշներ

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1-ին պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1

2-րդ պլանա-վորվող տարվա հունվարի 1

2-րդ պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1

3-րդ պլանա-վորվող տարվա հունվարի 1

3-րդ պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1

4-րդ պլանա-վորվող տարվա հունվարի 1

1

2

3

4

5

6

7

1. Ակտիվներ

X

X

X

X

X

X

X

1) Կանխիկ դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

             

2) Բանկային և այլ հաշիվներ

             

3) Ապագա ժամանակաշրջանի ծախսեր

             

4) Ապահովագրության գծով կանխավճարային գումարներ

             

5) Ստացվելիք գումարներ ուղղակի ապահովագրության և համաապահովագրության գծով

             

6) Ստացվելիք գումարներ վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

             

7) Ստացվելիք գումարներ և կանխավճարներ վերաապահովագրության փոխանցած ռիսկերի գծով

             

8) Տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժինը, այդ թվում`

             

ա. վերաապահովագրողի մասնաբաժինը չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում

             

բ. վերաապահովագրողի մասնաբաժինը ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված պահանջների պահուստում

             

գ. վերաապահովագրողի մասնաբաժինը տեղի ունեցած, սակայն ապահովագրողին դեռևս չներկայացված պահանջների պահուստում

             

դ. վերաապահովագրողի մասնաբաժինը մաթեմատիկական պահուստում

             

ե. վերաապահովագրողի մասնաբաժինը այլ տեխնիկական պահուստում

             

9) Սուբրոգացիայի հետևանքով առաջացած պահանջներ

             

10) Ուղղակի ապահովագրության և համաապահովագրության գծով ստացվելիք գումարների հնարավոր կորուստների պահուստ

             

11) Վերաապահովագրության
գծով ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

             

12) Բանկային և այլ հաշիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

             

13) Ավանդներ բանկերում

             

14) Տրամադրված փոխառություններ

             

15) Ռեպո համաձայնագրեր

             

16) Արժեթղթեր (ներառյալ` ռեպո համաձայնագրով վաճառված արժեթղթեր)

             

17) Ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ

             

18) Հիմնական միջոցներ

             

19) Ոչ նյութական ակտիվներ

             

20) Այլ ակտիվներ

             

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

             

2. Պասիվներ

X

X

X

X

X

X

X

1) Վճարվելիք հատուցումներ, այդ թվում`

             

ա.ուղղակի ապահովագրության և համաապահովագրության պայմանագրերի գծով

             

բ.վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

             

2) Ապահովագրական միջնորդներին վճարվելիք գումարներ

             

3) Հետ վերադարձվող ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

ա. ուղղակի ապահովագրության և համաապահովագրության պայմանագրերի գծով

             

բ. վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

             

4) Վերաապահովագրողներին
փոխանցվելիք ապահովագրավճարներ

             

5) Համաապահովագրության գծով վճարվելիք և փոխանցվելիք գումարներ համաապահովագրողներին

             

6) Ներգրավված փոխառություններ, ռեպո համաձայնագրեր և ստացված վարկեր

             

7) Թողարկված արժեթղթեր

             

8) Տեխնիկական պահուստներ, այդ թվում`

             

ա. չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստ

             

բ. ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված պահանջների պահուստ

             

գ. տեղի ունեցած, սակայն ապահովագրողին դեռևս չներկայացված պահանջների պահուստ

             

դ. մաթեմատիկական պահուստ

             

ե. այլ տեխնիկական պահուստներ

             

9) Այլ պարտավորություններ

             

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

             
               

10) Փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալ

             

11) Գլխավոր պահուստ

             

12) Միջանկյալ շահաբաժիններ

             

13) Չբաշխված շահույթ, այդ թվում`

             

ա. ընթացիկ ժամանակաշրջանի չբաշխված շահույթ/վնաս

             

բ. նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթ/վնաս

             

14) Այլ համապարփակ եկամուտ

             

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԿԱՊԻՏԱԼ

             

Աղյուսակ 2

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

(հազ. դրամ)

 

Եկամտային և ծախսային ցուցանիշներ

1-ին պլանա-վորվող տարվան նախորդող տարի

1-ին պլանա-վորվող տարվա
1-ին կիսամյակ

1-ին պլանա-վորվող տարի

2-րդ պլանա-վորվող տարվա
1-ին կիսամյակ

2-րդ պլանա-վորվող տարի

3-րդ պլանա-վորվող տարվա
1-ին կիսամյակ

3-րդ պլանա-վորվող տարի

   

1

2

3

4

5

6

7

Դժբախտ
պատա-
հարներից
ապահովա-
գրություն

1. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ապահովագրավճարներ

             

2. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

             

3. Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխություն

             

4. Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնում, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխություն վերաապահովագրողի մասնաբաժնում

             

5. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ապահովագրական հատուցումներ

             

6. Վերաապահովագրողներից ստացվող գումարներ ապահովագրական հատուցումների գծով, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով վերաապահովագրողներից ստացվող գումարներ ապահովագրական հատուցումների գծով

             

7. Տեխնիկական պահուստների փոփոխություն, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով տեխնիկական պահուստների փոփոխություն

             

8. Տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխություն, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխություն

             

Առողջության ապահովա-գրություն

9. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ապահովագրավճարներ

             

10. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

             

11. Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխություն

             

12. Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնում, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխություն վերաապահովագրողի մասնաբաժնում

             

13. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ապահովագրական հատուցումներ

             

14. Վերաապահովագրողներից ստացվող գումարներ ապահովագրական հատուցումների գծով, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով վերաապահովագրողներից ստացվող գումարներ ապահովագրական հատուցումների գծով

             

15. Տեխնիկական պահուստների փոփոխություն, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով տեխնիկական պահուստների փոփոխություն

             

16. Տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխություն, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխություն

             

Ցամաքային տրանսպորտի ապահովա-գրություն

17. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ապահովագրավճարներ

             

18. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

             

19. Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխություն

             

20. Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնում, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխություն վերաապահովագրողի մասնաբաժնում

             

21. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ապահովագրական հատուցումներ

             

22. Վերաապահովագրողներից ստացվող գումարներ ապահովագրական հատուցումների գծով, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով վերաապահովագրողներից ստացվող գումարներ ապահովագրական հատուցումների գծով

             

23. Տեխնիկական պահուստների փոփոխություն, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով տեխնիկական պահուստների փոփոխություն

             

24. Տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխություն, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխություն

             

Երկա-
թուղային
տրանսպորտի ապահովա-գրություն

25. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ապահովագրավճարներ

             

26. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի վերաապահովագրության գծով

             

27. Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխություն

             

28. Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնում, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխություն վերաապահովագրողի

             

29. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ապահովագրական հատուցումներ

             

30. Վերաապահովագրողներից ստացվող գումարներ ապահովագրական հատուցումների գծով, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով վերաապահովագրողներից ստացվող գումարներ ապահովագրական հատուցումների գծով

             

31. Տեխնիկական պահուստների փոփոխություն, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով տեխնիկական պահուստների փոփոխություն

             

32. Տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխություն, այդ թվում՝

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի փոփոխություն

             

Օդանավերի
ապահովա-
գրություն

33. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով ապահովագրավճարներ

             

34. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

             

35. Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխություն

             

36. Փոփոխություն չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնում, այդ թվում`

             

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի փոփոխություն վերաապահովագրողի մասնաբաժնում

             

37. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`