Համարը 
N 1698-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.12.23/67(801) Հոդ.1557
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
02.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.01.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԾԱՆՐ, ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԾԱՆՐ, ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի N 1599-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 16-Ի N 876-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

2 դեկտեմբերի 2010 թվականի N 1698-Ն

 

ԾԱՆՐ, ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԾԱՆՐ, ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի N 1599-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 16-Ի N 876-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 183-րդ հոդվածը և «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 7-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի։

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի «Երկարացված` մինչև 35 օր տևողությամբ (բացառիկ դեպքերում՝ մինչև 48 օր տևողությամբ) ամենամյա արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը սահմանելու մասին» N 1599-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1) որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԿԱՐԱՑՎԱԾ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ».

2) որոշման 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Սահմանել երկարացված` 25 աշխատանքային օր տևողությամբ` հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում, և 30 աշխատանքային օր` վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում (բացառիկ դեպքերում` 35 աշխատանքային օր` հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում, և 42 աշխատանքային օր` վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում) ամենամյա արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը` համաձայն հավելվածի:».

3) որոշման հավելվածում`

ա. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Ց Ա Ն Կ

 

ԵՐԿԱՐԱՑՎԱԾ` 25 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՄԲ` ՀՆԳՕՐՅԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹՎԱ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՎ 30 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ` ՎԵՑՕՐՅԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹՎԱ ԴԵՊՔՈՒՄ (ԲԱՑԱՌԻԿ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ` 35 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ` ՀՆԳՕՐՅԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹՎԱ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՎ 42 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ` ՎԵՑՕՐՅԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹՎԱ ԴԵՊՔՈՒՄ) ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ»,

 

բ. 3-րդ սյունակում «օրացուցային» բառը փոխարինել «աշխատանքային» բառով, իսկ «35» և «48» թվերը համապատասխանաբար՝ «25» և «35» թվերով,

գ. հավելվածը 1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1.1-ին, 1.2-րդ, 1.3-րդ և 1.4-րդ կետերով.

 

«

1.1.

 Հանրակրթական հիմնական

 ընդհանուր, հատուկ և

 մասնագիտացված ծրագրեր

 իրականացնող ուսումնական

 հաստատություններ` հնգօրյա

 աշխատանքային ռեժիմով աշխատող

35

 դասավանդողներ (ուսուցիչ, ուսուցիչ- դաստիարակներ), հոգեբաններ, 

 արատաբաններ, զինվորական  

 ղեկավարներ   (զինղեկներ), երեխաների 

 խնամքի աշխատողներ, սոցիալական

 մանկավարժներ

1.2.

 Նախադպրոցական ուսումնական
 հաստատություններ` հնգօրյա
 աշխատանքային ռեժիմով
 աշխատող

25

 նախադպրոցական դաստիարակության և
 ուսուցման անձնակազմ

1.3.

 Հանրակրթական հիմնական 
 ընդհանուր, հատուկ և
 մասնագիտացված ծրագրեր
 իրականացնող ուսումնական
 հաստատություններ` վեցօրյա
 աշխատանքային ռեժիմով
 աշխատող

42

 դասավանդողներ (ուսուցիչ-
 դաստիարակներ), հոգեբաններ,
 արատաբաններ, զինվորական
 ղեկավարներ զինղեկներ), երեխաների
 խնամքի աշխատողներ, սոցիալական
 մանկավարժներ

1.4.

 Նախադպրոցական ուսումնական
 հաստատություններ` վեցօրյա
 աշխատանքային ռեժիմով
 աշխատող

30

 նախադպրոցական դաստիարակության և ուսուցման
 անձնակազմ

»:

դ. 2-րդ կետի 2-րդ սյունակից հանել «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ,» և «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ» բառերը, իսկ 2-րդ կետի 4-րդ սյունակից՝ «նախադպրոցական դաստիարակության և ուսուցման անձնակազմ (դասավանդողներ, երեխաների խնամքի աշխատողներ)» բառերը,

ե. 3-րդ կետի 2-րդ սյունակից հանել «Հանրակրթական հաստատություններ` երեխաների լրացուցիչ ուսման համար,» բառերը:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի «Աշխատանքային գրքույկի ձևը, աշխատանքային գրքույկ վարելու և կրկնօրինակ տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N 876-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1) որոշման N 1 հավելվածի աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«

Գրառման համարը

Աշխատելու ժամանակա-հատվածը

Գործատուի անվանումը, իսկ
անհատ ձեռնարկատիրոջ
դեպքում`անունը, ազգանունը

զբաղեցրած պաշտոնը, կատարած աշխատանքը

 գրառման հիմքը` իրավական
ակտի համարը, ընդունման
օրը, ամիսը, տարեթիվը, իսկ
միջին մասնագիտական և
բարձրագույն ուսումնական

       

գործազրկության նպաստ
 տանալու  ժամանակահատվածը
(լրացնում է 
 լիազոր մարմինը)

այն աշխատանքների կատարման
ժամանակահատվածը, որոնք, ՀՀ
օրենսդրությանը  համապատասխան,
հնարավորություն են ընձեռում
աշխատողին արտոնյալ
պայմաններով անցնելու
կենսաթոշակի

պետական այն ծառայությունների
կադրերի ռեզերվում գտնվելու
ժամանակահատվածը, որը,
նորմատիվ իրավական ակտերին
համապատասխան, հաշվարկվում է
աշխատանքային ստաժում
(լրացնում է լիազոր մարմինը)

միջին մասնագիտական և
բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում առկա
ուսման ժամանակահատվածը
(լրացնում է այն գործատուն, որի
մոտ անձն աշխատանքի է անցել
ուսումնական հաստատությունն
ավարտելուց հետո)

պարտադիր ժամկետային
զինվորական ծառայության
ժամանակահատվածը (լրացնում է
այն գործատուն, որի մոտ անձն
աշխատանքի է անցել
զորացրվելուց հետո)

աշխատողի պահանջով` 
աշխատանքային պայմանագրի
լուծման հիմքը, զբաղեցրած
պաշտոնի կամ կատարած
աշխատանքի մասին
տեղեկությունները,
համատեղության կարգով
աշխատելու
ժամանակահատվածը, եթե
աշխատողը համատեղությամբ
աշխատանքը  հաստատող
փաստաթուղթ  է ներկայացնում հիմնական  աշխատավայրի
գործատուին

հաստատություններում առկա
ուսման և պարտադիր
ժամկետային զինվորական
ծառայության վերաբերյալ
գրառման դեպքում`
փաստաթղթի համարը, սերիան
(առկայության դեպքում),
տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը

1

2

3

 4

       
       
»:

 

2) որոշման N 2 հավելվածի 10-րդ կետի`

ա. «գ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«գ) 3-րդ սյունակում`

գործատուի անվանումը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում` անունը, ազգանունը,

զբաղեցրած պաշտոնը, կատարած աշխատանքը,

գործազրկության նպաստ ստանալու ժամանակահատվածը (լրացնում է լիազոր մարմինը),

այն աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը, որոնք, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, հնարավորություն են ընձեռում աշխատողին արտոնյալ պայմաններով անցնելու կենսաթոշակի,

պետական այն ծառայությունների կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածը, որը, նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան, հաշվարկվում է աշխատանքային ստաժում (լրացնում է լիազոր մարմինը),

միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առկա ուսման ժամանակահատվածը (լրացնում է այն գործատուն, որի մոտ անձն աշխատանքի է անցել ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո),

պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ժամանակահատվածը (լրացնում է այն գործատուն, որի մոտ անձն աշխատանքի է անցել զորացրվելուց հետո),

աշխատողի պահանջով` աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքը, զբաղեցրած պաշտոնի կամ կատարած աշխատանքի մասին տեղեկությունները, համատեղության կարգով աշխատելու ժամանակահատվածը, եթե աշխատողը համատեղությամբ աշխատանքը հաստատող փաստաթուղթ է ներկայացնում հիմնական աշխատավայրի գործատուին.»,

բ. «դ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«դ) 4-րդ սյունակում` գրառման հիմքը` իրավական ակտի համարը, ընդունման օրը, ամիսը, տարեթիվը, իսկ միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առկա ուսման և պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության վերաբերյալ գրառման դեպքում` փաստաթղթի համարը, սերիան (առկայության դեպքում), տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը:»:

4. Ուժը կորցրած ճանաչել՝

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 11-ի «Առողջության համար վնասակար աշխատանքների և մասնագիտությունների ու առողջության համար առանձնապես վնասակար, առանձնապես ծանր աշխատանքների և մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N 1907-Ն որոշումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչություն գործատուների կողմից տարեկան հաշվետվության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N 2301-Ն որոշումը.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի «Աշխատանքային պայմանագրի գրանցման կարգը, գրանցամատյանի ձևը, դրա վարման ու պահպանման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 2034-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 875-Ն որոշումը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2010 թ. դեկտեմբերի 20
Երևան 

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

 դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԾԱՆՐ, ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ

 

I. Գյուղատնտեսություն

 

I. Բուսաբուծություն

1. Թունանյութերով մշակված հողակտորներում հետազոտություններ և դիտարկումներ իրականացնող աշխատողներ

2. Գյուղատնտեսական մթերքների մեջ թունանյութերի մնացորդային քանակի փորձաքննություն իրականացնող աշխատողներ

3. Գյուղատնտեսական մթերքների մեջ նիտրատների և այլ էլեմենտների փորձաքննություն իրականացնող աշխատողներ

4. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վրա գիտական նպատակներով բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների փորձարկում իրականացնողներ

5. Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների (թունանյութեր) պահպանում և վաճառք իրականացնողներ

II. Անասնաբուժություն

1. Գյուղատնտեսական կենդանիների հակահամաճարակային միջոցառումներ անցկացնող անասնաբուժական մասնագետներ և սպասարկող աշխատողներ

III. Տրանսպորտ

1. Մեքենայացված պայքարի աշխատանքներում ընդգրկված գյուղատնտեսներ, բույսերի պաշտպանության մասնագետներ և օժանդակ աշխատողներ

IV. Սնունդ և վերամշակում

1. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավարներ` վտանգավորության 3 կարգից ոչ ցածր վնասակար նյութերով աշխատելու դեպքում

2. Տեխնոլոգիական կոմպրեսորների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են գազային կոմպրեսորների (բացի օդայինից) սպասարկմամբ

3. Սառնարանային կայանքների մեքենավարներ, որոնք սպասարկում են ամոնիակային-սառնարանային կայանքներ

4. Երշիկեղեն, պանիր ծխահարողներ

5. Շաքարի արտադրության մեջ սեպարացիոն ցեխի բանվորներ

6. Թերթավոր ծխախոտի խառնողներ և ֆերմենտացիայի տեսակավորող բանվորներ

7. Սիգար գլանակների ֆաբրիկաներում սիգար չորացնող խցիկի աշխատողներ

8. Մանրացած ծխախոտ հավաքող, վերամշակող և տեղափոխող բանվորներ և մշտապես նույն ցեխում աշխատող այլ աշխատողներ

9. Ձկան ապխտման խցիկները բարձող և բեռնաթափող բանվորներ

10. Ձուկ ապխտողներ և ապխտման խցիկներն սպասարկող այլ աշխատողներ

11. Մուրճային տիպի ջարդող և ալրաղացների բանվորներ

12. Պղպեղի, մանանեխի, ծխախոտի քիմիական նյութերի և ալյուրի պարկեր թափահարող, մաքրող, տեսակավորող, ընդունող և փաթեթավորող բանվորներ

13. Կերակրի աղի, սոդաների, նատրիումի նիտրիտի և այլ ոչ օրգանական նյութերի լուծույթներ պատրաստող բանվորներ

14. Ալրաղացների, ձավարեղենի, խտացված կերերի, էլևատորների չորացնող-մաքրող աշտարակների, մեխանիզացված պահեստների տեխնոլոգիական սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների մաքրմամբ, վերանորոգմամբ, կարգավորմամբ զբաղվող աշխատողներ

15. Ցորենի ալյուրի, ձավարեղենի, խտացված կերերի և նմանատիպ այլ նյութերի բարձման և բեռնաթափման մշտական աշխատողներ

II. Բնապահպանություն

 

I. Անալիտիկ լաբորատոր հետազոտություններ իրականացնող աշխատողներ

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի լաբորատոր հետազոտությունների բաժնի աշխատողներ

1. Լաբորատոր հետազոտությունների բաժնի պետ

2. Գլխավոր մասնագետ

3. Առաջատար մասնագետ

4. Առաջին կարգի մասնագետ

II. Հայէկոմոնիտորինգի համակարգի լաբորատորիաների աշխատողներ

Մթնոլորտային օդի Երևանի կենտրոնական լաբորատորիայի աշխատողներ

1. Լաբորատորիայի վարիչ

2. Գլխավոր մասնագետ

3. Ավագ տեխնիկ

4. Տեխնիկ

 Մակերևութային ջրերի Երևանի կենտրոնական լաբորատորիայի աշխատողներ

5. Լաբորատորիայի վարիչ

6. Առաջին կարգի մասնագետ

7. Ավագ տեխնիկ

 Երևանի ֆիզիկաքիմիական մեթոդների լաբորատորիայի աշխատողներ

8. Լաբորատորիայի վարիչ

9. Սարքագետ

 Վանաձորի կոմպլեքսային լաբորատորիայի աշխատողներ

10. Լաբորատորիայի վարիչ

11. Առաջատար մասնագետ

12. Առաջին կարգի մասնագետ

13. Ավագ տեխնիկ

 Հրազդանի մթնոլորտային օդի լաբորատոր խմբի աշխատող

14. Խմբավար

 Ալավերդու մթնոլորտային օդի լաբորատոր խմբի աշխատողներ

15. Խմբավար

16. Ավագ տեխնիկ

 Արարատի մթնոլորտային օդի լաբորատոր խմբի աշխատող

17. Խմբավար

III. Մաշկաքանդակագործության աշխատողներ

 Բնության պետական թանգարանի աշխատողներ

1. Մաշկաքանդակագործ

2. Ֆոնդապահ

3. Գիտաշխատող

III. Տրանսպորտ և կապ

 

 

I. Երկաթուղային տրանսպորտ և մետրոպոլիտեն

1. Քիմիական ռեակտիվ լուծույթների պատրաստում և ձեռքով դրանք բեռնողներ

2. Վագոնների շարժման արագության կարգավորում արգելակման ճանապարհով արգելակման կալունաների միջոցով, կալունաների հավաքումը և մոտեցումն արգելակման դիրքերին, կցման համար վագոնների հարմարեցումը տեսակավորման ուղիներում (գծերում), արգելակման կալունաներով և ձեռքի արգելակներով վագոնների անջատումը և կցումը երկաթուղային կայարաններում (բացի տեսակավորման կայարաններից)

3. Բեռնատար գնացքների վագոնավարների կողմից հավաքվող, արտահանվող, փոխանցվող և տնտեսական գնացքների սպասարկման աշխատանքներ` միջանկյալ կայարաններում, գնացքների սպասարկման մանևրային աշխատանքների իրականացում, արգելակման կալունաներով և ձեռքի արգելակներով գնացքի մեկուսացում և ամրացում

4. Կաթսաների նորոգում և հավաքում

5. Գծի նորոգման աշխատանքներում օգտագործվող ինքնագնաց հարվածաթրթիռային մեքենաների, ինքնագնաց շոգե և դիզելային շարժիչներով աշխատող երկաթուղային կռունկների, գծերի աղբը և հողաձյունային մասսան հավաքող մեքենաների կառավարում

6. Շոգեդիզելային շարժիչներով ստացիոնար և շարժական կայանքների կառավարում

7. Թունելներում և փլուզվող տեղամասերում երկաթուղային գծերի և արհեստական կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

8. Թեժ վիճակում շոգեքարշերի կաթսաների հնոցների տաք լվացման ժամանակ նորոգում և ֆուտերավորում

9. Շոգեքարշերի կաթսաների բոցատար և ջերմային խողովակների խծուծում և մաքրում

10. Շոգեքարշերի կաթսաների լվացում և մաքրում

11. Տաք շոգեքարշերի գարնիտուրի նորոգում

12. Էլեկտրապնևմատիկ գործիքների կիրառմամբ կատարվող աշխատանքներ

13. Մետալուրգիական, կոքսաքիմիական, ագլոմերացիոն արտադրամասերում, տաք ապարների, խարամի լցակույտերում երկաթուղային գծերի նորոգում և ընթացիկ պահպանում

14. Հականեխիչներով հագեցած փայտակոճերի և չորսուների, հականեխիչների կիրառմամբ աշխատանքներ

15. Պինդ և հեղուկ վառելիքով, ջրով, սառցաաղով և ավազով լոկոմոտիվների և վագոնների լցավորում

16. Շարժակազմի, պատրաստվածքների, դետալների և հանգույցների` ձեռքով, մեքենայացված և քիմիական միջոցներով, ինչպես նաև կերոսինի, բենզինի, ացետոնի, կաուստիկ սոդայի և այլ լուծիչների կիրառմամբ մաքրում, լվացում և սրբում` կեղտից, ժանգից, օքսիդաթաղանթից, հին ներկից և այլն

17. Անմիջապես երկաթուղային կայարանների երկաթուղագծերում, վագոնների տեխնիկական սպասարկման կետերում երկաթուղային վագոնների նորոգում և սպասարկում բեռնաբարձման համար վագոնների նախապատրաստում

18. Ջերմաքարշերի մեքենայական բաժանմունքում և դիզել-գնացքների մոտորային վագոնների դիզելային բաժանմունքում տաք սարքավորումների նորոգում և սպասարկում

19. Տեխնիկական սպասարկման ժամանակ լոկոմոտիվների, դիզել-գնացքների և էլեկտրագնացքների ընթացային մասերի նորոգում և սպասարկում

20. Ամոնիակային և քլորային սառեցնող հարմարանքների նորոգում և սպասարկում, ինչպես նաև ջերմաքարշերի սառնարանային սեկցիաների մաքրում և նորոգում` զոդման աշխատանքների կատարմամբ

21. Ջերմաքարշերի ռեոստատային փորձարկում

22. Շարժակազմի սառնարանային վագոնների դիզելների նորոգում և սպասարկում` անմիջականորեն վագոններում

23. Հականստվածքի և թունաքիմիկատների պատրաստում

24. Ջերմաքարշերի շարժիչների հովացման համար լուծույթների պատրաստում

25. Թթուների, ալկալիների, հականեխիչների, նավթի, մազութի, հեղուկ թունաքիմիկատների և այլ թունավոր նյութերի դատարկում

26. Բաց (վերերկրյա) տեղամասերում, մետրոպոլիտենների դեպոներում միայն գիշերային ժամանակ կատարվող մշտական աշխատանքներ

27. Թունելներում և մետրոպոլիտենի այլ ստորգետնյա կառույցներում մշտապես կատարվող աշխատանքներ

28. Մեխանիկական կենտրոնացված կետից ազդանշանների և ուղեփոխ սլաքների կառավարում

29. Գնացքակազմի և վագոնների խմբերի կազմավորման և կազմացրման աշխատանքներ, վագոնների կցումը գնացքներին և անջատումը գնացքներից, բեռնաբարձման և բեռնաթափման համար վագոնների հանձնումը և այլ մասնագիտացված գծերում դրանց հավաքումը այդ գծերից, պարկից պարկ և մեկ կայարանից մյուսը շարժակազմի և վագոնների փոխադրման աշխատանքներ` գնացք կազմողների կողմից

30. Վագոնների և լոկոմոտիվների յուղային և օդային զտիչների նորոգում

31. Գնացքների երթևեկության պայմաններում քարշային ենթակայանների, կոնտակտային ցանցի, էլեկտրական հաղորդման բարձրավոլտ լարերի, ՍՑԲ-ի սնուցող հարմարանքների նորոգման և սպասարկման աշխատանքներ

32. Գնացքների երթևեկության կանոնակարգված ընդմիջումների (պատուհանների) ժամանակ երկաթուղային գծի, արհեստական կառույցների, ՍՑԲ-ի և կապի սարքավորումների նորոգում և ընթացիկ պահպանում

33. Քարհանքերում (կտրվածքներում), սև և գունավոր մետալուրգիայում, ածխային (թերթաքարային) և ցեմենտի արդյունաբերության մեջ, լեռնաքիմիական ձեռնարկություններում, ասբեստի և գրաֆիտի արդյունահանման մեջ տեխնիկական միջոցների նորոգման և շահագործման աշխատանքներ

34. Երկաթուղային ընթացքով բեռնաբարձիչների, կռունկների մեքենավարներ և մեքենավարների օգնականներ

35. Բուլդոզերավարներ և տրակտորիստներ

36. Քարշիչների վարորդներ

37. Շարժական էլեկտրակայանի մեքենավարներ

38. Քարշափոկավարներ

39. Գազազոդողներ

40. Շոգեքարշերի, էլեկտրաքարշերի, ջերմաքարշերի, էլեկտրագնացքների, դիզելային գնացքների վարման և հրահանգավորման աշխատանքներ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտ

41. Ավտոմոբիլների թափքի և այլ դետալների ձեռքով կատարվող ուղղման աշխատանքներ` հղկաքարի և գազազոդիչ սարքավորման կիրառմամբ

42. Աղտեղություններ, նեխող աղբ, դիակներ փոխադրող ավտոմոբիլների նորոգման աշխատանքներ

43. Էթիլացված բենզինով աշխատող ավտոմոբիլների վառելիքային ապարատների նորոգում

44. Լեռնամետալուրգիական կազմակերպությունների, ածխային, թերթաքարային, քիմիական շինանյութի արդյունաբերության տեխնոլոգիական պրոցեսներում շահագործվող ավտոմոբիլների նորոգման աշխատանքներ

45. Շարժակազմի պատրաստվածքների, դետալների և հանգույցների մաքրում, լվացում և սրբում` կեղտից, ժանգից, օքսիդաթաղանթից, հին ներկից և այլն ձեռքով, մեքենայացված և քիմիական միջոցներով, ինչպես նաև կերոսինի, բենզինի, ացետոնի, կաուստիկ սոդայի և այլ լուծիչների կիրառմամբ

46. Ավտոմոբիլային կազմակերպություններում ոչ հեռակառավարմամբ բենզասարման կայաններում էթիլացված բենզինով լցավորում

47. Ակումուլյատորագործ

48. Վուլկանիզատորագործ

Ճանապարհային տնտեսություն

49. Սորուն շինանյութերը չոր վիճակում աղալը

50. Փոշենման նյութերի մատուցումը տրանսպորտային մեխանիզմներին

51. Ասֆալտբետոնագործ, որն զբաղված է ասֆալտի և բիտումի պատրաստմամբ

52. Ասֆալտբետոնագործ, որն զբաղված է ասֆալտի ծածկույթի փռմամբ և ասֆալտի մասսայի փոխադրմամբ

53. Հորատող

54. Պայթեցնող

55. Ավտոկռունկավար

56. Մեքենավար` ավտոգուդրոնատորի

57. Մեքենավար` ավտոկոմպրեսորի

58. Մեքենավար` բետոնախառնիչի

59. Մեքենավար` էքսկավատորի

60. Մեքենավար` պոմպակայանի

II. Բեռնաբարձման և բեռնաթափման աշխատանքներ, այդ թվում`

1. Ագլոմերատ /շեղջաքար/` սառը վիճակում

2. Քլորային ալյումին /առանց փաթեթավորման/

3. Ալֆանավթիլաման

4. Անալին և անալինային աղ

5. Հականեխիչ մածուկ

6. Անտրացեն

7. Շինարարական գիպս

8. Ապատիտո-նեֆելինային խտահանք

9. Ֆտալային անհիդրիդ

10. Գազով բալոն /ջրածին, քլորմեթիլ, ացետիլեն, ամոնիակ, անհիդրիդ, հեղուկ օդ, հեղուկ թթվածին/

11. Բարիում և դրա միացությունները

12. Էթիլային բենզին

13. Բենզոլ, տոլուոլ, քսիլոլ, բարդ սպիրտներ

14. Բիտում

15. Հանքային ապակյա, շլակային բամբակ և դրանցից պատրաստված իրեր

16. Պայթուցիկ նյութեր և պայթեցման միջոցներ

17. Սեղմված գազ բութան, պրոպան

18. Հեքսաքլորան և ԴԴՏ` թղթե փաթեթավորմամբ

19. Գրանոզան

20. Աղացած գրաֆիտ, կտորներով գրաֆիտ` կտորներով դիզված

21. Այրուցք /ձուլման ցեխերի թափոն/

22. Դեքստրին

23. Դիատոմիտ

24. Դինիտրոբենզոլ, դինիտրոքլորոբենզոլ և պարանիտրոքլորբենզոլ

25. Դիքլորէթան` ապակյա տարաներով

26. Ցորեն լցնովի /առանց տարաների/` փակ շենքերում

27. Մոխիր

28. Հանգած կիր

29. Կիր չհանգած` աղացած և բեկորներով

30. Քլորային կիր

31. Շինվածքներ` ասբեստից, ածխից, հրակայուն նյութերից և հղկաքարից` առանց փաթեթավորման

32. Մետաղական կալիում և նատրիում

33. Քլորային կալցիում` թափվածքով, լցնովի և դատարկովի

34. Կալցիումի կարբիդ, կալցիումի ցիանամիդ

35. Կարբյուրիզատորներ

36. Կաուչուկ

37. Կեկի /նստվածք քամիչում/

38. Թթուներ` ապակյա տարաներով, ինչպես նաև լցնովի-դատարկովի

39. Ցեմենտի արտադրության թրծված կիսապատրաստուկ

40. Կաշվի և աղիների կիսաֆաբրիկատներ` աղիացրած

41. Կոքս և կոքսային մանրուք

42. Կալաշնիկային լցնովի փոշի

43. Ծծմբաքար

44. Ոսկոր` հում և աղացած` կույտով և տոպրակներով

45. Կրեզոլ` լցնովի և դատարկովի

46. Կվարցօրգանական միացություններ

47. Արջասպ /երկաթի, պղնձի, ցինկի/

48. Թռչնի ծիրտ

49. Սառույց

50. Մագնեզիտ

51. Եթերային յուղ, սիվուխայի յուղ

52. Կավիճ` կույտով

53. Հանքային պարարտանյութեր /ազոտային, կալիական, ֆոսֆորական/` կույտով և թղթե տարաներով

54. Մկնդեղ և դրա միացությունները, մկնդեղային թերայրուկներ

55. Միս և մսամթերք` սառնարաններում սառեցված, ծովային և կենդանիների միս`ամբողջական

56. Ֆտորային նատրիում` ֆաներային թմբուկների մեջ

57. Նավթալին` բրիկետներով և տոպրակներով

58. Անուշադրի սպիրտ` ապակյա տարաներով

59. Ոչ հանքային հանածոներ` ասբեստ, կվարց, գիպս

60. Նավթ և նավթամթերքներ /լցնովի և դատարկովի/

61. Նատրիումի նիտրատ` տոպրակներով

62. Լեռնամոմ /օզոկերիտ/` լցնովի կամ տոպրակներով

63. Գունավոր մետաղների օքսիդներ` լցնովի կամ տոպրակներով

64. Սնդիկի, արճճի և դրա աղերի օրգանական միացությունները

65. Ալրաղացաձավարեղենի արտադրության թափոններ, կոմբիկորմ` լցնովի

66. Խծուծ` լցնովի կամ կապված

67. Ծծմբաջրածին և այլ գազեր արտածող արտադրանք և հանքատեսակներ

68. Հատուկ քիմիայի արտադրանք

69. Ռադիոակտիվ նյութեր և հումք նրանց համար

70. Ձուկ և ծովամթերքներ` աղիացրած և սառեցրած, տուփերի, արկղերի, տոպրակների մեջ, ձկան ալյուր և ձկան յուղ` լցնովի ու դատարկովի

71. Արճճային այրուք, մածուկ, գլյոտ

72. Ծծումբ

73. Սիլիկատ-մեծաբեկոր

74. Լողակ

75. Սառցաաղային խառնուրդներ

76. Կաուստիկ սոդա` կալցիումացված և լճայնային

77. Աղ` մարգանցային, քրոմային և կերակրի

78. Ապակեթել

79. Մետաղական փոշի և խարտուք` խուռն կերպով

80. Ծծմբածուխ

81. Չոր և տրորված ներկեր, որոնք պարունակում են թունավոր նյութեր, առանց հերմետիկ փաթեթավորման

82. Ծխախոտ` առանց փաթեթավորման, ծխախոտի փոշի` կույտով կամ տոպրակներով

83. Տալկ` լցնովի

84. Տարա` թունավոր նյութերի

85. Տեխնիկական ածխածին /մուր/

86. Տոլուիդին

87. Ածուխ, տաք թերթաքարեր և իներտ փոշի

88. Ռետինի վուլկանացման արագացուցիչներ /կապտաքս, ալտաքս, տիուրան/` ֆաներային թմբուկների կամ փայտե արկղերի մեջ

89. Մետաղալոմ և երկրորդային թափոններ

90. Կղանք, նեխող և փոշի առաջացնող աղբ և կենդանիների դիակներ

91. Ֆենոլ` ապակյա տարաներով, ինչպես նաև լցնովի-դատարկովի

92. Սև մետալուրգիայի հիմնական արտադրության ֆլյուս /կրաքար, դոլոմիտ/

93. Ցինկի և արճճի արտադրության ֆլյուս

94. Ֆոսֆոր` տակառներով

95. Ֆրեզերային տորֆ` փակ շենքերում

96. Քլորոֆորմ` ապակյա տարաներով

97. Քլորոքս` ապակյա տարաներով

98. Ցեմենտ` լցնովի կամ տոպրակներով

99. Հրակայուն կավ` աղացած

100. Փոշիացող և խեղդող գազեր ու գոլորշիներ արտածող շլակներ, շլամներ

101. Հականեխիչներով ներծծված փայտակոճեր, սյուներ և փայտե այլ իրեր

102. Հիմք` լցնովի-դատարկովի, հիմնային էլեմենտներ` ապակյա տարաներով

103. Ածխային էլեկտրոդներ` առանց փաթեթավորման

104. Էթիլային հեղուկ

105. Թունաքիմիկատներ, որոնք չեն մտել սույն հավելվածի մեջ

III. Կապ

1. Ռադիոկայմերի (ռադիոաշտարակների) և անտենաֆիդերային կայանքների մոնտաժում, նորոգում և շահագործատեխնիկական սպասարկում

2. Կապի և ռադիոֆիկացիայի օդային գծերի շահագործատեխնիկական սպասարկման և նորոգման վերին աշխատանքներ

3. Կապի ստորգետնյա օբյեկտներում մշտական աշխատանքներ

4. Կապարային, պոլիէթիլենային, պոլիքլորավինիլային թաղանթներով մալուխների զոդում

5. Կապի կոյուղային կառույցների սպասարկում

6. 30 մգհց-ից մինչև 30000 հգհց ներառյալ հաճախականությամբ մեկ սմ-ից մինչև տասը մետր ներառյալ` ալիքային ձայնածավալով աշխատող հաղորդիչ կայանքների շահագործատեխնիկական սպասարկում

7. Թթվային և ալկալիական մարտկոցների (ակումուլյատորների) լիցքավորում

8. Հականեխիչներով փայտանյութի հագեցում և հականեխիչներով հագեցած սյուների, շեղագերանների և կցումների տեղադրման աշխատանքներ

9. Հեռուստատեսային հաղորդիչ միջոցների, հզոր ռադիոհեռուստահաղորդակների, մասնավոր հեռուստաընկերությունների սարքավորումների սպասարկման, վթարապրոֆիլակտիկ, անտենակայմային և էներգածառայությունների աշխատանքներ

10. Կենտրոնական ռադիոռելեային գծերի նորոգման, սպասարկման, շահագործման և կառավարման աշխատանքներ

11. Գլխավոր ռադիոռելեային կայանի սպասարկման և շահագործման աշխատանքներ

12. Ռադիոռելեային գծերի արտադրական լաբորատորիայի սպասարկման, շահագործման և կառավարման աշխատանքներ

13. Ռադիոհեռուստահաղորդիչ կենտրոնի հեռուստաաշտարակի (H=308 մ) վերելակների սպասարկման և շահագործման աշխատանքներ

14. Ռադիոռելեային և մեկ արբանյակային ընդունմամբ կայանների սպասարկման, շահագործման և կառավարման աշխատանքներ

IV. Էներգետիկա

I. Էներգետիկա

1. Ջերմային էլեկտրակայանների կաթսայատան, տուրբինային, կաթսայատուրբինային արտադրամասերում (տեղամասերում), վառելիքի մատուցման նավթային տնտեսություններում էլեկտրաէներգետիկական սարքավորումների և ավտոմատիկայի սպասարկում

2. Քիմիական ռեագենտների` ձեռքով պատրաստում և լցավորում, կաթսաների ջերմային ցանցերի ու գոլորշիների սնման համար ջրի քիմիական մաքրման և աղազրկման գործընթացի վարում, զտիչների վերականգնում` թթուներով, աղերով և ալկալիներով, քլորակրի լուծույթի պատրաստում ու դոզավորում, ցայտավազանների ու հովացման համակարգերի ջրի քլորացում

3. Կաթսայատան, տուրբինային, կաթսայատուրբինային, վառելիքի մատուցման արտադրամասերում (տեղամասերում) չափման, հսկման և կառավարման համակարգերի միջոցների (ավտոմատ սարքեր, կարգավորիչներ, տեխնոլոգիական պաշտպանության, բլոկավորվածքների, ազդանշանային սարքեր և այլն) սպասարկում

4. Ջերմային էլեկտրակայաններում նավթի ընդունում և վերամղում

5. Կաթսայատան, տուրբինային, կաթսայատուրբինային արտադրամասերում (տեղամասերում) շրջայցերի միջոցով ջերմային սխեմաներում փոխարկում, գործող սարքավորումների հսկում

6. Կաթսայատան, տուրբինային, կաթսայատուրբինային արտադրամասերում (տեղամասերում) կամրջաձև ամբարձիչների վարում

7. Սառը վիճակում կաթսաների մաքրում

8. Տաք վիճակում կաթսաների որմնապատում

9. Կաթսայատան, տուրբինային, կաթսայատուրբինային, վառելիքի մատուցման արտադրամասերում (տեղամասերում) հատակների և հարթակների սպասարկում, սարքավորումների արտաքին մակերեսների մաքրում

10. Ստորգետնյա ջերմահաղորդիչների, ջերմային ցանցերի կառուցվածքների և ջերմավորման մուտքերի սպասարկում

11. Փակ շինություններում տեղադրված դիզելային և լոկոմոբիլային էլեկտրակայանների սարքավորումների սպասարկում ու նորոգում

12. Ջերմատարների և ջերմային ցանցերի կառուցվածքների նորոգում

13. Ստորգետնյա հիդրոէլեկտրակայանների ու ամբարտակի մարմնում տեղադրված սարքավորումների սպասարկում և նորոգում

14. Ջերմաէլեկտրակայաններում և ջերմային ցանցերում կաթսաների ու ջերմատարների ջերմամեկուսիչ երեսապատում

15. Կաթսայատան, տուրբինային, կաթսայատուրբինային, վառելիքի մատուցման արտադրամասերում (տեղամասերում), նավթային տնտեսություններում, թունելներում և ջերմաֆիկացման խցերում էլեկտրաէներգետիկական, ավտոմատիկայի, չափման միջոցների, ռելեական պաշտպանության ու ավտոմատիկայի գործող սարքավորումների նորոգում

16. Էլեկտրակայանների, էլեկտրական ցանցերի և բաց բաշխիչ սարքերի, 220 կվ ու բարձր լարման էլեկտրասարքավորումների փորձարկում և պարամետրերի չափագրում

17. Ոչ հոսանքատար մասերում առանց լարման հանման օդային գծերի սպասարկում և նորոգում

18. Փայտանյութի հականեխման աշխատանքներ

19. Կաթսայատան, տուրբինային, կաթսայատուրբինային արտադրամասերում (տեղամասերում) ջերմացանցային, բոյլերային սարքվածքների սպասարկում

20. Սնդիկային սարքերի նորոգում

21. Մալուխային ներանցիչների, մալուխային կապարե կցորդիչների և թաղանթների զոդում, օդային (յուղային, գազային) անջատիչների, յուղային տրանսֆորմատորների նորոգում

22. Օդային գծերի և էլեկտրաենթակայանների սարքավորումների նորոգման ժամանակ վերնաշխատանքներ

II. Ատոմային էներգետիկա

1. Ատոմային էլեկտրակայանների կաթսայատան, տուրբինային (ոչ ռադիոակտիվ շոգիով աշխատող տուրբիններ), նավթային տնտեսության արտադրամասերում (տեղամասերում) էլեկտրաէներգետիկական սարքավորումների և ավտոմատիկայի սպասարկում

2. Քիմիական ռեագենտների` ձեռքով պատրաստում և լցավորում, ատոմային էլեկտրակայանների կոնտուրների սնում, կաթսաների, ջերմային ցանցերի ու գոլորշիչների սնման համար ջրի քիմիական մաքրման և աղազրկման գործընթացի վարում, զտիչների վերականգնում` թթուներով, աղերով ու ալկալիներով, քլորակրի լուծույթի պատրաստում և դոզավորում ու ցայտավազանների և հովացման համակարգերի ջրի քլորացում

3. Կաթսայատան, տուրբինային (ոչ ռադիոակտիվ գոլորշիով աշխատող), վառելիքի մատուցման արտադրամասերում (տեղամասերում) չափման, հսկման և կառավարման համակարգերի միջոցների (ավտոմատ սարքեր, կարգավորիչներ, տեխնոլոգիական պաշտպանության սարքեր, արգելափակոցներ, ազդանշանային համակարգեր և այլն) սպասարկում

4. Ատոմային էլեկտրակայաններում նավթի ընդունում և վերամղում

5. Կաթսայատան, տուրբինային (ոչ ռադիոակտիվ գոլորշիով աշխատող) արտադրամասերում (տեղամասերում) շրջայցերի միջոցով ջերմային սխեմաներում փոխարկում, գործող սարքավորումների հսկում

6. Կաթսայատան, տուրբինային (ոչ ռադիոակտիվ գոլորշիով աշխատող) արտադրամասերում (տեղամասերում) կամրջաձև ամբարձիչների վարում

7. Սառը վիճակում կաթսաների մաքրում

8. Տաք վիճակում կաթսաների որմնապատում

9. Ատոմային էլեկտրակայաններում ստորգետնյա ջերմահաղորդիչների ջերմային ցանցերի կառուցվածքների և ջերմավորման մուտքերի սպասարկում

10. Փակ շինություններում տեղադրված դիզելային ու լոկոմոբիլային էլեկտրակայանների սպասարկում և նորոգում

11. Ատոմային էլեկտրակայաններում ջերմատար և ջերմային ցանցերի կառուցվածքների նորոգում

12. Ատոմային էլեկտրակայանների ջերմային ցանցերում կաթսաների և ջերմատարների ջերմամեկուսացման երեսապատում

13. Կաթսայատան, տուրբինային արտադրամասերում (տեղամասերում), նավթային տնտեսություններում, թունելներում և ատոմային էլեկտրակայանների ջերմաֆիկացման խցերում գործող էլեկտրաէներգետիկական սարքավորումների ավտոմատիկայի չափման միջոցների, ռելեական պաշտպանության ու ավտոմատիկայի նորոգում և կարգաբերում

14. Ատոմային էլեկտրակայանների (ոչ ռադիոակտիվ գոլորշիով աշխատող տուրբինի) էլեկտրական սարքավորումների, 220 կվ և բարձր լարման էլեկտրական ցանցերի ու բաց բաշխիչ սարքերի փորձարկում և պարամետրերի չափագրում

15. Ոչ հոսանքատար մասերում առանց լարման հանման օդային գծերի սպասարկում և նորոգում

16. Փայտանյութի հականեխման աշխատանքներ

17. Օդային գծերի և էլեկտրաենթակայանների սարքավորումների նորոգման ժամանակ վերնաշխատանքներ

18. Ատոմակայանների տուրբինային արտադրամասերում (տեղամասերում) մաքրման, շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներ

III. Երկրաբանական անալիտիկ լաբորատորիայի աշխատողներ

 «ԱՆԱԼԻՏԻԿ» լաբորատորիայի աշխատողներ

1. Ռենտգենյան և ռենտգենոստրուկտուրային անալիզների ճարտարագետ

2. Քիմիական նյութերի պատրաստման և տարրալուծման ճարտարագետ

3. Քիմիական նյութերի պատրաստման և տարրալուծման լաբորանտ

4. Քիմիական նյութերի պատրաստման և տարրալուծման տեխնիկ

5. Ատոմնոադսորպցիոն ֆոտոմետրերի ճարտարագետ, լաբորանտ

6. Ատոմնոադսորպցիոն ֆոտոմետրերի լաբորանտ

7. Նմուշների ջարդման և մանրացման լաբորանտ

8. Նմուշների ջարդման և մանրացման տեխնիկ

9. Հարգորոշիչ անալիզների նմուշների հալման ճարտարագետ

10. Հարգորոշիչ անալիզների նմուշների հալման լաբորանտ

11. Կապիլացիոն և շիկացման աշխատանքների ճարտարագետ

12. Կապիլացիոն և շիկացման աշխատանքների քիմիկ-լաբորանտ

13. Թանկարժեք մետաղների տարրալուծման ճարտարագետ

14. Թանկարժեք մետաղների տարրալուծման քիմիկ-լաբորանտ

15. Ծանր լուծույթներում միներալների բաժանման լաբորանտ-տեխնիկ

IV. Երկրաբանության աշխատողներ

Բաց հանքային աշխատանքներ և աշխատանքներ մակերևույթին

1. Բանվորներ

Բաց հանքարանների, բացահանքերի, հանքերի, հիդրավլիկների, դրագների, լվացող սարքերի, աշխատանքներ հանքահորերի, հանքարանների և ցամաքուրդային հանքահորերի մակերևույթին

Աշխատանքներ շինարարական հանքահորերի, հանքարանների, բաց հանքարանների, բացահանքերի, հանքերի, դրագների, մետրոպոլիտենների, թունելների ստորգետնյա ջրանցքների և այլ ստորգետնյա կառույցների արդյունաբերական հրապարակներում: Հողերի ռեկուլտիվացման, տեխնիկական հորատանցքերի հորատման, ստորգետնյա հրդեհների, տերիկոններում և մակաշերտային թափոնակույտերում հրդեհների կանխարգելման և մարման լեռնային աշխատանքներ:

Բոլոր անվանումների հանքագործներ, որոնք արտադրական տեղամասերում, ինչպես նաև մարկշեյդերային և երկրաբանական աշխատանքներում զբաղված են նմուշների ընտրությամբ և պայթուցիկ նյութերի առբերմամբ

2. Հանքախորշագործներ

3. Հողափորներ, որոնք զբաղված են մակաբացման և մաքրման աշխատանքներում

4. Ամրակապողներ

Հորատող կայանքների մեքենավարներ

5. Լրիվ հատման հանքահորերի հորանների հորատման կայանքների մեքենավարներ

6. Հանքային սարքավորման մոնտաժողներ

7. Լեռնային փորվածքների սարքավորողներ

8. Երկրաբանական փորձանմուշների լվացողներ

9. Հորատանցողներ վերգետնյա աշխատանքներում

Բաց հանքարանների, բացահանքերի, հանքարանների հիդրավլիկների և լվացող սարքերի, հանքահորերի, հանքարանների, բաց հանքարանների, բաց հանքվարչությունների, բացահանքերի, դրագների, մետրոպոլիտենների, թունելների, ստորգետնյա ջրանցքների և մյուս ստորգետնյա կառույցների, հանքահորերի շինարարության արդյունաբերական հրապարակների

Աշխատանքներ բաց հանքարանների, բացահանքերի, հանքահորերի և հանքարանների մակերևույթին

10. Երկրաբաններ, տեղամասային երկրաբաններ

11. Երկրաֆիզիկոսներ

12. Հիդրոերկրաբաններ, տեղամասային հիդրոերկրաբաններ

13. Գլխավոր երկրաբաններ

14. Գլխավոր ճարտարագետներ և նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

15. Գլխավոր մարկշեյդերներ և նրանց տեղակալներ

16. Գլխավոր մեքենագետներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

17. Գլխավոր էլեկտրագետներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

18. Գլխավոր էներգագետներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

19. Տնօրեններ /պետեր/, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/ արտադրության, շինարարության /բաց հանքարաններում, բացահանքերում/ գծով

20. Ճարտարագետներ, որոնք արտադրական տեղամասերում զբաղված են հերթափոխերում

21. Լեռնային ճարտարագետներ /առաջատար, 1-2 կարգի, առանց կարգի/, որոնք աշխատանքներ են կատարում ստորգետնյա պայմաններում

22. Մարկշեյդերներ, տեղամասային մարկշեյդերներ

23. Հորատանցքերի վարպետներ

24. Հորատանցքային տեղամասերի վարպետներ /ավագ վարպետներ/

25. Լեռնային վարպետներ

26. Հորատման կայանքների մեքենավարներ

V. Ընդհանուր աշխատանքներ

1. Ավտոմատ և կիսաավտոմատ մեքենաների վրա էլեկտրաեռակցման, ձեռքի եռակցման, գազաեռակցման, գազակտրման աշխատանքներ

2. Ապակեթելքային, խարամաամրակային, ասբեստե, ասֆալտամածուկային, բիտումամածուկային, պերքլորվինիլային և բակելիտային նյութերով մակերևույթների մեկուսացում

3. Թթվակայուն վինիպլաստային ու ռետինապատման, ինչպես նաև հում ֆաոլիտի և ասբովինիլի կիրառմամբ աշխատանքներ

4. Մոնտաժային ատրճանակի կիրառմամբ կառուցվածքների և մասերի ամրակապում

5. Փակ տարածություններում նիտրոներկերով և բենզոլ, տոլուոլ բարդ սպիրտներով և այլ վնասակար քիմիական նյութերով, ինչպես նաև այդ ներկերի բաղադրիչների պատրաստման, կատարվող ներկարարական աշխատանքներ

6. Վինիլացետատի, ամոնիումի, պոլիֆոսֆատի և այլ վնասակար քիմիական նյութերի օգտագործմամբ ատրճանակների ու կարթերի միջոցով մետաղյա կառուցվածքների հրդեհապաշտպանիչ երեսապատում

7. Էպօքսիդային, ֆենոլֆորմալդեհիդային և այլ վնասակար քիմիական բաղադրիչներ պարունակող նյութերով մետաղյա կառուցվածքների հակակոռոզիոն երեսապատում

8. Թթվային կուտակիչների սպասարկում և նորոգում

9. Զանգվածային արտադրության արտադրամասերում մետաղների տաք մշակման դրոշմադարբնոցային, ինչպես նաև մամլիչներին, մուրճերին, ծռման և հորիզոնական կռման մեքենաներին տաք մետաղի մատուցման աշխատանքներ

10. Երեք մետրից ավելի խորությամբ տեղակայված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի քլորացման ու օզոնացման, վթարավերականգնողական աշխատանքներ

11. Ջրմուղ-կոյուղու ցանցերի և դրանց վրա գտնվող շինությունների տեխնիկական զննում ու շրջայց

12. Կոյուղու շինությունների վրա գտնվող նստվածքների հեռացում

13. Մակերևույթի սվաղային լուծութապատում և քսահարթում` ձեռքով

V. Հանքային արդյունաբերություն

 

Օգտակար հանածոների արդյունահանում

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ստորգետնյա աշխատանքներ հանքահորերում, հանքարաններում և հանքերում և դրանց շինարարության մեջ, այդ թվում`

1. Հանքահորերի, հանքարանների և հանքերին հավասարեցված հանքվարչությունների ղեկավարներ

2. Գլխավոր ճարտարապետներ

3. Գլխավոր մեքենագետներ

4. Գլխավոր էներգագետներ

5. Տնօրեններ, պետեր

6. Բանվորներ, ղեկավարներ, մասնագետներ և ծառայողներ, որոնք տարեկան /հաշվարկային ժամանակաշրջանում/ աշխատաժամանակի 50% և ավելին զբաղված են ստորգետնյա աշխատանքներում

7. Երկրաբաններ

8. Գլխավոր երկրաբաններ

9. Հանքահորաշինարարական և դրանց հավասարեցված վարչությունների գլխավոր ճարտարագետներ, արտադրության, ստորգետնյա շինարարության և անվտանգության տեխնիկայի գծով նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

10. Ներհանքահորային /հանքահորային/ տրանսպորտի կարգավարներ

11. Հանքային կարգավարներ

12. Հանքային աշխատանքների վարիչներ

13. Պայթուցիկ նյութերի ստորգետնյա պահեստների վարիչներ

14. Գլխավոր ճարտարագետների տեղակալներ /օգնականներ/

15. Հանքահորերի, հանքարանների և հանքերի իրավունքով հանքվարչությունների տնօրենների /պետերի/ տեղակալներ /օգնականներ/` արտադրության գծով

16. Գլխավոր մեքենագետների, գլխավոր էներգագետների տեղակալներ /օգնականներ/

17. Հանքատեխնիկական տեղամասային տեսուչներ հանքահորերում, հանքարաններում և հանքերում /ստորգետնյա աշխատանքներ/

18. Մարկշեյդերներ

19. Մեքենագետներ /ավագ մեքենագետներ, հերթափոխային մեքենագետներ/

20. Հանքահորաշինարարական և դրանց հավասարեցված վարչությունների պետեր, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/` արտադրության և ստորգետնյա շինարարության գծով

21. Հանքային նորմավորողներ

22. Տեխնիկական ղեկավարներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

23. Էլեկտրագետներ /ավագ էլեկտրագետներ/

24. Էլեկտրամեքենագետներ /ավագ էլեկտրամեքենագետներ/

25. Վարչությունների, արշավախմբերի, գրասենյակների և այլ կազմակերպությունների ու դրանց մասնաճյուղերի ղեկավարներ ու մասնագետներ, որոնք աշխատանքները կատարում են ստորգետնյա պայմաններում, տարեկան /հաշվարկային ժամանակաշրջանում/ աշխատաժամանակի 50% և ավելին զբաղված են ստորգետնյա աշխատանքներում

26. Գլխավոր ճարտարագետներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/` արտադրության գծով

27. Գլխավոր մարկշեյդերներ, նրանց տեղակալներ

28. Գլխավոր մեքենագետներ, նրանց տեղակալներ

29. Գլխավոր էներգագետներ, նրանց տեղակալներ

Վարչությունների /արշավախմբերի, կազմակերպությունների գրասենյակների և մասնաճյուղերի/, այդ թվում`

30. Վարչությունների /արշավախմբերի, կազմակերպությունների գրասենյակների և մասնաճյուղերի/ պետեր, նրանց տեղակալներ` արտադրության գծով

31. Հանքային տեղամասի նորմավորողներ

32. Էլեկտրամեքենագետներ

33. Էլեկտրագետներ

34. Բոլոր աշխատողները, որոնք ստորգետնյա պայմաններում լրիվ աշխատանքային օրը զբաղված են վերը նշված բանվորների ու ծառայողների սպասարկմամբ /ստորգետնյա բուժկետի անձնակազմ, ստորգետնյա հեռախոսային կապի աշխատողներ և այլն/

Հանքային փորվածքների, մետրոպոլիտենների, ստորգետնյա ջրանցքների, թունելների և ստորգետնյա այլ կառույցների շինարարության, վերակառուցման, տեխնիկական վերազինման և կապիտալ վերանորոգման ստորգետնյա աշխատանքներ, այդ թվում`

35. Հերթապահ և սարքավորումն սպասարկող էլեկտրափականագործներ /փականագործներ/

36. Գլխավոր ճարտարագետներ, նրանց տեղակալներ` արտադրության, ստորգետնյա շինարարության, անվտանգության տեխնիկայի գծով

37. Գլխավոր մարկշեյդերներ, նրանց տեղակալներ

38. Բոլոր անվանումների մարկշեյդերներ

39. Վարչությունների պետեր, նրանց տեղակալներ` արտադրության ստորգետնյա շինարարության գծով

40. Հանքահորերի պետեր, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

41. Հանքային նորմավորողներ

42. Ստորգետնյա տեղամասերի տեխնիկներ

43. Տեխնիկական ղեկավարներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

44. Ստորգետնյա տեղամասերի էլեկտրամեքենագետներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

45. Նմուշներ հավաքողներ` հանքահորերում /հանքարաններում/ ղեկավարներ և մասնագետներ /հրամկազմ/

46. Հանքափրկարար ջոկի հրամանատարներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

47. Հենակետերի հրամանատարներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

 

VI. Քիմիական արտադրություն

 

I

Քլորի արտադրություն
Կրի և ածխաթթվի ստացման արտադրամասի աշխատողներ

1. Արտադրամասի պետ

2. Տեխնոլոգ

3. Հերթափոխի վարպետ

4. Արտադրամասի վարպետ

5. Թրծման ապարատավար

6. Կռունկի մեքենավար

7. Հումքի նախապատրաստման, կիսաֆաբրիկատների և արտադրանքի բացթողման ապարատավար

8. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավար

9. Քիմիական լուծույթների պատրաստման ապարատավար

Կաուստիկ սոդայի ստացման և աղաջրի պատրաստման արտադրամասի աշխատողներ

10. Արտադրամասի պետ

11. Արտադրամասի պետի տեղակալ

12. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավար

13. Հումքի նախապատրաստման, կիսաֆաբրիկատների և արտադրանքի բացթողման ապարատավար

14. Մաքրող բանվոր

15. Շոգիացման ապարատավար

16. Ցենտրիֆուգացման ապարատավար

17. Հովացման ապարատավար

18. Չեզոքացման ապարատավար

19. Քիմիական լուծույթների պատրաստման ապարատավար

20. Մաքրող բանվոր

Քլորի արտադրության կերակրի աղի էլեկտրոլիզի արտադրամասի աշխատողներ

21. Արտադրամասի պետ

22. Արտադրամասի պետի տեղակալ` տեխնիկայի գծով

23. Էլեկտրոլիզի էլեկտրական գազերի չորացման և թթվային տնտեսական տեղամասի պետ

24. Վաննաների հավաքման տեղամասի վարպետ

25. Հերթափոխի վարպետ

26. Հեռակառավարման վահանակի օպերատոր

27. Էլեկտրոլիզի ապարատավար

28. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավար

29. Քլորագազի չորացման ապարատավար

30. Պոմպակայանքների մեքենավար

31. Փականագործ-վերանորոգող

Աղաջրի հանույթի, փոխադրման, մաքրման և պատրաստման արտադրամասի աշխատողներ

32. Տեխնոլոգ

33. Սարքավորումների վերանորոգման վարպետ

34. Էլեկտրագազաեռակցող

35. Հերթափոխի վարպետ

36. Կարբոնիզացման ապարատավար

37. Հեռակառավարման վահանակի օպերատոր

38. Նստեցման ապարատավար

39. Փականագործ-վերանորոգող

Աղաթթվի ստացման արտադրամասի աշխատողներ

40. Արտադրամասի պետ

41. Արտադրամասի պետի տեղակալ

42. Հերթափոխի վարպետ

43. Սինթեզի ապարատավար

Քլորի հեղուկացման, հիպոքլորիդի ստացման և քլորի չորացման արտադրամասի աշխատողներ

44. Արտադրամասի պետ

45. Հեղուկ քլորի ստացման բաժանմունքի պետ

46. Հերթափոխի վարպետ

47. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավար

48. Հիպոքլորիդի բաժանմունքի պետ

49. Աբսորբցիայի ապարատավար

50. Գազերի չորացման ապարատավար

Մեխանիկական, էներգաչափիչ ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի ծառայությունների աշխատողներ

51. Ծառայությունների պետեր

52. Վերանորոգող վարպետ

53. Փականագործներ

54. Էլեկտրագազաեռակցող

Քլորի արտադրության լաբորատորիայի աշխատողներ

55. Լաբորատորիայի վարիչ

56. Ավագ քիմիկ

57. Քիմիկներ

58. Հերթափոխային քիմիկ

59. Քիմանալիզի լաբորանտ

Պինդ և հեղուկ թափոնների ուտիլիզացիայի և արդյունաբերական հոսքաջրերի մաքրման արտադրամասի աշխատողներ

60. Արտադրամասի պետ

61. Տեխնոլոգ

62. Հերթափոխի վարպետ

63. Այրման ապարատավար

64. Աբսորբցիայի ապարատավար

65. Գազերի մաքրման ապարատավար

66. Փականագործ-վերանորոգող

67. Էլեկտրագազաեռակցող

Քլորոպրենի արտադրության լաբորատորիայի աշխատողներ

68. Լաբորատորիայի վարիչ

69. Ավագ քիմիկ

70. Քիմիկներ

71. Հերթափոխային քիմիկ

72. Քիմանալիզի լաբորանտ

Օդի բաժանման, տեխնիկական ջրի հովացման և ազոտի սեղմման տեղամասի աշխատողներ

73. Օդի բաժանման ապարատավար

74. Գազաչափման մեքենաների մեքենավար

75. Պոմպակայանքների մեքենավար

Թթվածնի բալոնների վերանորոգման և լցման տեղամասի աշխատողներ

76. Տեղամասի վարպետ

77. Բալոններ լցնող

78. Փականագործ-վերանորոգող /բալոնների համար/

79. Թթվածնի արտադրամասի բոլոր ծառայությունների փականագործներ

Մաքուր ազոտի ստացման տեղամասի աշխատողներ

80. Օդի բաժանման ապարատավար

81. Գազաչափման մեքենաների մեքենավար

Թթվածնի արտադրամասի լաբորատորիայի աշխատողներ

82. Լաբորատորիայի վարիչ

83. Քիմիկ

84. Քիմանալիզի լաբորանտ

Մեթանի պիրոլիզի արտադրամասի աշխատողներ

85. Արտադրամասի պետ

86. Արտադրամասի պետի տեղակալ

87. Հերթափոխի վարպետ

88. Պիրոլիզի ապարատավար

89. Տեղամասի պետ

90. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավար

91. Պոմպակայանքների մեքենավար

Պիրոգազերի բաժանման արտադրամասի աշխատողներ

92. Արտադրամասի պետ

93. Արտադրամասի պետի տեղակալ

94. Հերթափոխի վարպետ

95. Գազաբաժանման ապարատավար

96. Գազամղման մեքենաների մեքենավար

97. Տեղամասի վարպետ

98. Թորման ապարատավար

Ացետիլենի արտադրության մեխանիկական, էներգաչափիչ, ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի ծառայությունների աշխատողներ

99. Ծառայության պետեր

100. Վերանորոգող վարպետներ

101. Փականագործ-վերանորոգողներ

102. Էլեկտրաեռակցող

Ացետիլենի արտադրության լաբորատորիայի աշխատողներ

103. Լաբորատորիայի վարիչ

104. Ավագ քիմիկ

105. Հերթափոխային քիմիկ

106. Քիմանալիզի լաբորանտ

Ռետինատեխնիկական իրերի արտադրության մեխանիկական, էներգաչափիչ, ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի ծառայությունների աշխատողներ

107. Ծառայությունների պետեր

108. Փականագործ-վերանորոգողներ

109. Էլեկտրագազաեռակցողներ

110. Վերանորոգող վարպետներ

Ռետինատեխնիկական իրերի արտադրության լաբորատորիայի աշխատողներ

111. Ինժեներ-տեխնոլոգ

112. Ավագ լաբորանտ

113. Գրտնակիչ

114. Մամլող-վուլկանիզացնող

115. Ռետինե իրերի վերամշակող

Ռետինատեխնիկական իրերի արտադրության մեխանիկական, էներգաչափիչ, ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի ծառայությունների աշխատողներ

116. Մեխանիկ

117. Վերանորոգող վարպետ

118. Փականագործ-էլեկտրիկ

Ռետինե խառնուրդների պատրաստման տեղամասի աշխատողներ

119. Արտադրամասի պետ

120. Արտադրամասի պետի տեղակալ

121. Տեղամասի պետ

Կոմպոզիցիոն նյութերի և ագդեզիվների ստացման տեղամասի աշխատողներ

122. Արտադրամասի պետ

123. Արտադրամասի պետի տեղակալ

Քացախաթթվի ստացման արտադրամաս և օդի, ազոտի խտացման, թափոնների այրման և ջրի նախապատրաստման տեղամասի աշխատողներ

124. Արտադրամասի պետ

125. Հերթափոխի վարպետ

126. Օքսիդացման ապարատավար

127. Թորման ապարատավար

128. Բյուրեղացման ապարատավար

129. Տեղամասի պետ

130. Այրման ապարատավար

131. Պոմպակայանքների մեքենավար

Քացախաթթվի արտադրության ծառայություններ և լաբորատորիայի աշխատողներ

132. Ծառայությունների պետեր

133. Փականագործ-վերանորոգող

134. Էլեկտրագազաեռակցող

135. Լաբորատորիայի պետ

136. Ավագ քիմիկ

137. Քիմանալիզի լաբորանտ

Փափուկ ջրերի, հումքի, պատրաստի արտադրանքի պահպանման և առաքման արտադրամասի աշխատողներ

138. Տեղամասի պետ

139. Հերթափոխի վարպետ

140. Ռեգեներացման ապարատավար

141. Ջրերի քիմիական մաքրման ապարատավար

142. Վերանորոգող-փականագործ

143. Հումքի նախապատրաստման, կիսաֆաբրիկատների և արտադրանքի բացթողման ապարատավար

144. Պոմպակայանքների մեքենավար

145. Ավագ քիմիկ

146. Քիմիկ

147. Հերթափոխային քիմիկ

148. Քիմանալիզի լաբորանտ

Կաուչուկի արտադրության լաբորատորիայի աշխատողներ

149. Լաբորատորիայի պետ` ավագ քիմիկ

150. Քիմիկ

151. Հերթափոխային քիմիկ

152. Քիմանալիզի լաբորանտ

153. Քիմանալիզի լաբորանտ` գլանավորող

Հոսքաջրերի մաքրման, թափոնների ուտիլիզացիայի, կալցիումի քլորիդի պատրաստման և լաքէթինոլի թորման արտադրամասի աշխատողներ

154. Արտադրամասի պետ

155. Արտադրամասի պետի տեղակալ

156. Մեխանիկ

157. Հերթափոխի վարպետ

158. Փականագործ-վերանորոգող

159. Հեղուկների մաքրման ապարատավար

160. Կոագուլյացիայի ապարատավար

161. Քիմիական լուծույթների պատրաստման ապարատավար-մաքրող բանվոր

162. Տեղամասի պետ

163. Հոսքաջրերի մաքրման ապարատավար

164. Կրի մարման ապարատավար

165. Գազափչման մեքենաների մեքենավար

166. Էլեկտրագազաեռակցող

Սառնարանային արտադրամասի աշխատողներ

167. Արտադրամասի պետ

168. Արտադրամասի մեխանիկ, պետի տեղակալ

169. Չափիչ-ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի ավագ վարպետ

170. Չափիչ-ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի վարպետ

171. Հերթափոխի վարպետ

172. Փականագործ-վերանորոգող

173. Էլեկտրագազաեռակցող

174. Չափիչ-ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի փականագործ

175. Սառնարանային կայանքի մեքենավար

176. Կոմպրեսորային կայանքի մեքենավար

177. Տեղամասի պետ

178. Վերանորոգող վարպետ

Մեխանիկական վերանորոգման արտադրամասի աշխատողներ

179. Սրող բանվոր

180. Փականագործ-վերանորոգող

181. Էլեկտրագազաեռակցող

182. Դարբին

183. Վարպետներ

184. Տակելաժող

185. Թիթեղագործ

186. Լաբորատորիայի վարիչ

187. Ռենտգենագամմա-դեֆեկտոսկոպիայի դեֆեկտոսկոպիստ

Հակակոռոզիոն տեղամասի աշխատողներ

188. Ռետինապատող-վուլկանիզացնող

189. Աղյուսապատող-թթվահեստող

190. Փականագործ-վերանորոգող

191. Տեղամասի վարպետ

Ջրամատակարարման, ջերմամատակարարման, կոյուղու և «Կապույտ լիճ» համալիրի սպասարկման արտադրամասի աշխատողներ

192. Փականագործ-վերանորոգող

Էլեկտրասարքավորումների վերանորոգման արտադրամասի աշխատողներ

193. Էլեկտրասարքավորումների վերանորոգման փականագործ-էլեկտրիկ

194. Էլեկտրական մեքենաների վերանորոգման էլեկտրամոնտյոր /փաթաթող և մեկուսացնող/

195. Էլեկտրական մեքենաներն սպասարկող էլեկտրամոնտյոր

Էլեկտրամատակարարման, ներարտադրամասային կաբելային ցանցի և բարձր լարման էլեկտրասարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման արտադրամասի աշխատողներ

196. Հերթափոխի վարպետ

197. Տեղամասի վարպետ

198. Էլեկտրական սարքավորումներն սպասարկող էլեկտրամոնտյոր

199. Կաբելագործ-զոդող

200. Էլեկտրական սարքավորումներն սպասարկող և վերանորոգող էլեկտրամոնտյոր

201. Կապար զոդող

202. Մարտկոցագործ

Կապի հանգույցի աշխատողներ

203. Կաբելագործ

204. Գծային սարքավորումների էլեկտրական մոնտյոր

205. Կապարային կաբել զոդող

206. Ավտոմատ և հեռախոսային կայանի սպասարկող և վերանորոգող էլեկտրամոնտյոր

207. Մարտկոցագործ

Շինարարական վերանորոգման արտադրամասի աշխատողներ

208. Վառարանագործ

209. Ջերմամեկուսացման մեկուսացնող

210. Տանիքագործ

211. Բետոնագործ

212. Շինարար-ներկարար

213. Նիտրոներկերով աշխատող ներկարար

214. Հյուսն

215. Պատշար

216. Ծեփագործ

217. Շինարար-ատաղձագործ

218. Փականագործ-շինարար

219. Ֆուտերող-թթվակայունացնող

220. Չափիչ-ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի արտադրամաս

221. Չափիչ-ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի փականագործ

222. Էլեկտրագազաեռակցող

Ավտոտրանսպորտի արտադրամասի աշխատողներ

223. Պղնձագործ

224. Էլեկտրագազաեռակցող

225. Փականագործ-հավաքող

226. Էլեկտրական սարքավորումների փականագործ

Հումքի և պատրաստի արտադրանքի պահպանման և բացթողման տեղամասի աշխատողներ

227. Հումքի նախապատրաստման և կիսաֆաբրիկատների, արտադրանքի տեղափոխման ապարատավար

228. Փականագործ-վերանորոգող

229. Էլեկտրագազաեռակցող

Տնտեսական տեղամասի աշխատողներ

230. Թրծող

231. Բանվորների կոշիկների կոշկակար

232. Բարեկարգման բանվոր

Կենցաղի տան աշխատողներ

233. Ճարպազրկման ապարատավար

234. Սպիտակեղեն և արտահագուստ լվացող

Ռազմականացված գազափրկիչ ջոկատ

235. Ջոկատի հրամանատար

236. Կետի հրամանատար

237. Ջոկի հրամանատար

238. Մարտիկներ

239. Մեխանիկ-մոնտյոր

Բուժական սանմասի աշխատողներ

240. Բժիշկ-լաբորանտ

Մատակարարման և առաքման բաժնի աշխատողներ

241. Բեռնակիր բանվոր

Տեխնիկական վերահսկողության բաժնի աշխատողներ

242. Լաբորատորիայի պետ

243. Ավագ քիմիկ

244. Քիմիկ

245. Հերթափոխային քիմիկ

246. Քիմիական անալիզի լաբորանտ

247. Վուլկանիզացնող

248. Փականագործ-վերանորոգող

249. Ռետինե խառնուրդների գրտնակիչ

250. Որակի հսկիչ

Մոնոմերների լաբորատորիայի աշխատողներ

251. Լաբորատորիայի վարիչ

252. Առաջատար ինժեներ

253. Գիտաշխատող

254. Կրտսեր գիտաշխատող

255. Ավագ լաբորանտ

Անալիտիկ լաբորատորիայի աշխատողներ

256. Լաբորատորիայի վարիչ

257. Առաջատար գիտաշխատող

258. Գիտաշխատող

259. Ավագ լաբորանտ

Պոլիմերների լաբորատորիայի աշխատողներ

260. Ավագ գիտաշխատող

261. Առաջատար գիտաշխատող

262. Գիտաշխատող

263. Ավագ լաբորանտ

Տեխնիկական սպասարկման տեղամասի աշխատողներ

264. Ապակեգործ

Սանիտարական լաբորատորիայի աշխատողներ

265. Լաբորատորիայի վարիչ

266. Ավագ քիմիկ

267. Քիմիկ

268. Քիմանալիզի լաբորանտ

 II. Վիտամինների արտադրություն

«Ց» արտադրամասի աշխատողներ

1. Արտադրամասի պետ

2. Լաբորատորիայի պետ

3. Հերթափոխի պետ

4. Քիմիկ

5. Վարպետ

6. Լաբորանտ

7. Մեքենավար

8. Ապարատավար

9. Օժանդակ բանվորներ

«Ե» արտադրամասի աշխատողներ

10. Արտադրամասի պետ

11. Լաբորատորիայի պետ

12. Հերթափոխի պետ

13. Քիմիկ

14. Վարպետ

15. Լաբորանտ

16. Մեքենավար

17. Ապարատավար

18. Օժանդակ բանվորներ

«Դ-3» արտադրամասի աշխատողներ

19. Արտադրամասի պետ

20. Լաբորատորիայի պետ

21. Հերթափոխի պետ

22. Քիմիկ

23. Վարպետ

24. Լաբորանտ

25. Մեքենավար

26. Ապարատավար

27. Օժանդակ բանվորներ

Օժանդակ արտադրամասերի աշխատողներ

28. Արտադրամասի պետ

29. Լաբորատորիայի պետ

30. Հերթափոխի պետ

31. Քիմիկ

32. Վարպետ

33. Լաբորանտ

34. Մեքենավար

35. Ապարատավար

36. Օժանդակ բանվոր

37. Գազաեռակցող

38. Էլեկտրաեռակցող

39. Վերանորոգող փականագործներ

40. Արտադրամասերին կցված էներգետիկ-էլեկտրիկներ

VII. Թեթև արդյունաբերություն

1. Ապրետավորող

2. Քիմիական լուծույթներ պատրաստող

3. Ներկեր պատրաստող

4. Ներկի վաննաներ և այլ տարաներ լվացող

5. Փոշու խցեր և օդուղիներ մաքրող բանվորներ

6. Գզող-քրքրող ագրեգատների օպերատոր

7. Սանրող մեքենաների օպերատոր

8. Թմբուկ մաքրող

9. Ներկող և սպիտակեցնող ցեխերի բանվորներ

10. Սանրող մեքենաներ մաքրող բանվորներ

11. Սանրող մեքենաների գլխիկները մաքրող և սրող բանվորներ

12. Մազմզուկները խառնող բանվորներ

13. Չորացնող սարքավորումների բանվորներ

14. Գոլորշավորող

15. Կետլավորող բանվորներ

16. Ձևավորող բանվորներ

17. Գործվածքը ջերմամշակող բանվորներ

18. Օրգանական լուծույթների և ջրային խառնուրդների հետ աշխատող ապրետավորող

19. Կոլորիստ

20. Կաշվե հումքի նախնական մշակող բանվորներ

21. Կաշվի մշակման, ներկման, յուղազրկման արտադրամասում աշխատող բանվորներ

22. Օրգանական լուծույթների, կաուչուկային, լատեքսային սոսինձների և այլ թունավոր նյութերի հետ աշխատող բանվորներ

 

VIII. Մեքենաշինություն

 

I. Ձուլման արտադրություն

Ձուլման արտադրության աշխատողներ

1. Ճնշման տակ ձուլող

2. Մետաղ և ձուլվածքներ ձուլող

3. Հեղուկ չուգուն լցոնող

4. Մետաղ լցոնող

5. Մետաղագործ-հողագործ

6. Հալոցքային մոդելներ լցոնող

7. Ձուլող մեքենայի վարպետ

8. Ձուլամեքենաների ջերմամշակող

9. Մետաղական մոդելներ մոդելավորող

Դարբնոցամամլիչային աշխատանքներ

10. Մամլիչի և զնդանի դարբին

11. Կաղապարող դարբին

12. Կռող դարբին

13. Դարբնոցամամլիչային սարքավորումների կարգաբերող

14. Հեղուկ մետաղ կտրող

15. Ջերմային մշակում

16. Ցիանական շաղախ չեզոքացնող

17. Ցիանական աղ տեսակավորող

18. Կապարային ավազաններ ջերմամշակող

19. Ցիանական ավազաններ ջերմամշակող

20. Ջերմային բարձր հաճախականության կայանք ջերմամաքրող

21. Մետաղապատում և էմալապատում

22. Գալվանապատող

23. Գալվանապատման ավազաններ կարգավորող

24. Էմալային մասսա աղացող

25. Պղնձի և պղնձյա համաձուլվածքների մետաղագործ

26. Էմալապատ իրեր թրծող

27. Ջերմային եղանակով ցինկապատող

28. Արճճապատող

29. Էմալափոշի պատրաստող

30. Էմալապատող

31. Զոդման աշխատանքներ

32. Գազակտրող

33. Գազաեռակցող

34. Ացետիլենային կայանքի մասնագետ

35. Զոդման տեղամասի կռունկավար

36. Ացետիլենային կայանքների, խողովակաշարի փականագործ

37. Էլեկտրաեռակցող

Ներկման աշխատանքներ

38. Ներկանյութեր և ներկեր պատրաստող

39. Ներկարար

40. Լաքապատող

41. Մակերեսներ հարթեցնող և մաքրող

42. Լուսարձակող ներկերով աշխատող

Մալուխների արտադրության աշխատողներ

43. Մալուխների զրահապատում

44. Ռետինե խառնուրդ մշակող

45. Մեկուսիչ զանգված եռացնող

46. Էլեկտրամեկուսիչ լաքեր եռացնող

47. Մետաղալար ոլորող

48. Մեկուսացնող

49. Մետաղալար և մալուխ լաքապատող

50. Տաք ձուլման տեղամասի կռունկավար

51. Մալուխներ թրծող

52. Արճճապատ մալուխներ փաթաթող

53. Մալուխներ և մետաղալարեր ջերմամշակող

Ռադիոդետալների արտադրության աշխատողներ

54. Մուֆելային վառարաններ և գազայրիչներ սպասարկող

55. Հերմետիկության փորձարկող

56. Մագնիսալարեր չափանշող

57. Ռադիոդետալներ լաքապատող

58. Կոճեր փաթաթող

59. Ռադիոդետալներ զոդող

60. Էլեկտրահաղորդիչ զանգված պատրաստող

61. Ռադիոդետալներ արծաթապատող

62. Ռադիոդետալներ հղկող-կարգաբերող

 

IX. Շինարարական նյութերի արտադրություն

 

Ասբեստի արտադրության աշխատողներ

1. Մակնիշավորողներ

2. Բուլդոզերների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են հարստացուցիչ ֆաբրիկաների հանքաքարի պահեստներում

3. Օդափոխիչ և արտածծող կայանքների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են արտածծող կայանքներում

4. Օժանդակ բանվորներ, որոնք զբաղված են հարստացուցիչ արտադրամասերում /տեղամասերում/

5. Ասբեստահարստացուցիչ սարքավորման կարգավորողներ

6. Փականագործ-նորոգողներ, որոնք զբաղված են ասբեստահարստացուցիչ սարքավորման նորոգմամբ

7. Յուղող բանվորներ, որոնք հարստացուցիչ արտադրամասերում /տեղամասերում/ զբաղված են սարքավորման յուղմամբ

8. Էլեկտրագազաեռակցողներ, որոնք զբաղված են հարստացուցիչ ֆաբրիկաների տեխնոլոգիական արտադրամասերում

9. Բոլոր անվանումների էլեկտրամոնտյորներ, որոնք զբաղված են հարստացուցիչ ֆաբրիկաների տեխնոլոգիական արտադրամասերում

10. Հերթապահ և սարքավորման նորոգման գծով էլեկտրափականագործներ /փականագործներ/

11. Հարստացուցիչ ֆաբրիկաների տեխնոլոգիական արտադրամասերի մեքենագետներ

12. Հարստացուցիչ ֆաբրիկաների տեխնոլոգիական արտադրամասերի էներգագետներ

 

X. Ոստիկանական ծառայություն

 

1. Պայթյունատեխնիկ-փորձագետ

2. Ռադիոկենտրոնի օպերատոր

3. Գաղտնալսումներ իրականացնողներ

 

XI. Արտակարգ իրավիճակներում ծառայություն

 

I. Փրկարարական աշխատանքներ

1. Փրկարարներ, փրկարարական ուժերի ղեկավար` արտակարգ իրավիճակի վայրում իրականացվող աշխատանքներ

II. Կենսաբանական ախտահարված օջախներում տարվող աշխատանքներ

1. Բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ, մանրէաբան-լաբորանտ, տեխնիկական աշխատող` կենսաբանական ախտահարված օջախի հետազոտման աշխատանքներ

III. Քիմիական, ճառագայթային, կենսաբանական ախտահարված և ճառագայթված օջախներում տարվող աշխատանքներ

1. Քիմիկ-լաբորանտ, քիմիկ-կենսաբան, քիմիկ-դոզիմետրիստ, քիմիկ-ճառագայթաբան` լաբորատոր պայմաններում հնարավոր քիմիական, կենսաբանական և ճառագայթային ախտահարված նմուշների ստուգում

2. Քիմիկ-սանիտար` վարակվածության օջախում աշխատած անձնակազմի, վարակվածության օջախից դուրս հատուկ մշակման կետում հանդերձանքի ախտահանման աշխատանքներ

IV. Քիմիական, ճառագայթային, կենսաբանական ախտահարված և ճառագայթված օջախներում տարվող աշխատանքներ

1. Հրդեհաշիջման ղեկավար, հրշեջ մասի պետ, պետի տեղակալ` քիմիական, ճառագայթային, կենսաբանական ախտահարված և ճառագայթված օջախների տեսակի, տեղի և մակարդակի որոշում, ճառագայթաակտիվ վարակի տարածման ուղիների սպառնալիքի գնահատում

V. Բարձր լեռնային շրջաններում տարվող աշխատանքներ

1. Փրկարարներ, փրկարարական ուժերի ղեկավար, հրդեհաշիջման ղեկավար, հրշեջ մասի պետի տեղակալ, պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ, վարորդ` փրկարարական աշխատանքներ, հրդեհի հետախուզում, որի ժամանակ որոշվում են հրդեհի տեսակն ու չափերը, տեղանքի ռելիեֆը, կրակի տարածման արագությունը և ուղղությունը, հրդեհի ինչպես հետագա հնարավոր զարգացման, այնպես էլ մարման ընթացքը

VI. Ֆրեզաագրեգատներին և օդամղիչներին առնչվող աշխատանքներ

1. Փրկարարներ, մեքենավար, փականագործ, էլեկտրաեռակցող, գազաեռակցող, մետաղահատ արտադրամասերում կատարում են մեքենավարման, փականագործի, եռակցման և մետաղահատման աշխատանքներ

VII. Ջրասուզական և ջրափրկարարական աշխատանքներ

1. Ջրափրկարարներ` ջրափրկարարական աշխատանքներ

VIII. Հրդեհամարման և հրդեհաշիջման աշխատանքներ

1. Հրդեհաշիջման ղեկավար, պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ, վարորդ` անբարենպաստ պայմաններում (ցածր ջերմաստիճանի և ուժեղ քամու պայմաններում), շենքերում ու շինություններում (մանկական հիմնարկներում և դպրոցներում, մշակութահանդիսավոր հիմնարկներում, բարձրահարկ շենքերում, թանգարաններում, գրադարաններում, արխիվներում, ցուցահանդեսներում և հաշվողական կենտրոններում) հրդեհների մարման աշխատանքներ

 

XII. Քաղաքացիական ավիացիա

 

1. Բոլոր անվանման ավիացիոն տեխնիկներ և մոտորիստներ, որոնք անմիջապես մասնակցում են օդանավերի, այդ թվում` թունաքիմիկատների օգտագործմամբ ավիաքիմիական աշխատանքներում օգտագործվող օդանավերի սպասարկմանը

2. Օդանավերն ավիավառելիքով ու քսայուղերով լցավորողներ

3. Գազամղիչ մեքենաների մեքենավարներ, որոնք աշխատում են օդանավերի թռիչքների նախապատրաստման ապահովման լիցքավորման կայաններում

4. Քիմիական ռեագենտների և լուծիչների օգտագործմամբ օդանավեր լվացողներ

5. Ավիաքիմիական աշխատանքներից հետո ագրեգատներ, սարքավորումներ, օդանավերի շարժիչներ վերանորոգող մասնագետներ, որոնք օգտագործում են էթիլային բենզին

6. Էթիլային բենզինի և այլ վառելիքաքսայուղային նյութերի ու այլ բարձր վտանգավորությամբ քիմիական նյութերի լցման և թափման հետ աշխատանքներ իրականացնողներ

7. Էթիլային բենզին և այլ վառելիքաքսայուղային նյութեր ու այլ բարձր վտանգավորությամբ քիմիական նյութեր պարունակող տարաների ձեռքով մաքրման աշխատանքներ իրականացնողներ

8. Ավիացիոն օգտագործված յուղերի ռեգեներացման մասնագետներ

9. Հատուկ նշանակության ավտոմեքենաների վարորդներ, որոնք ապահովում են ինքնաթիռների շահագործումը

10. Ավիատեխնիկական բազայի լաբորատորիայի տեխնիկական անձնակազմ

11. Թթվային և հիմնային մարտկոցների նորոգում և լիցքավորում իրականացնող աշխատողներ

12. Վուլկանիզատորներ, որոնք կատարում են վերանորոգում` տաքացման եղանակով

13. Գազաեռակցողներ և գազով կտրողներ

14. Էլեկտրաեռակցողներ

15. Տեխնիկական հսկողության բաժնի ինժեներներ

16. Փականագործներ

17. Ներկարարներ

18. Ռադիոկայմերի /ռադիոաշտարակների/ և անտենաֆիդերային սարքավորումների մոնտաժ, նորոգում և շահագործատեխնիկական սպասարկում իրականացնող աշխատողներ

19. Կապի և ռադիոֆիկացիայի օդային գծերի շահագործատեխնիկական սպասարկման և նորոգման բարձունքային աշխատանքներ իրականացնող աշխատողներ

20. Կապի ստորգետնյա օբյեկտներում մշտական աշխատանքներ իրականացնողներ

21. Պոլիէթիլենային, պոլիքլորվինիլային և արճճային թաղանթներով մալուխների զոդում իրականացնող աշխատողներ

22. Կապի կոյուղային կառույցների սպասարկում իրականացնող աշխատողներ

23. 1 սմ-ից մինչև 10 մ ներառյալ ալիքային միջակայքում 30 մգհց-ից մինչև 30000 մգհց ներառյալ հաճախականության տիրույթում աշխատող ռադիոլոկացիոն, ռադիոնավիգացիոն և ռադիոհաղորդիչ սարքավորումների շահագործատեխնիկական սպասարկում իրականացնող աշխատողներ

24. Օդակայանների գոտիներում, օդակայանադիսպետչերական շրջանային, տեղական կենտրոններում օդային երթևեկության առավելագույն ինտենսիվությամբ կամ օդային երթևեկության բարդությամբ անմիջականորեն երթևեկության կառավարում իրականացնող աշխատողներ, կարգավարներ /դիսպետչերներ/, կարգավար-հրահանգիչներ, ավագ կարգավարներ, թռիչքների ղեկավարներ

25. Ավիացիոն օդերևութաբանության աշխատողներ

26. Թռիչքների էլեկտրալուսատեխնիկական ապահովման ծառայության աշխատողներ

27. Ավիացիոն հիգիենիկ-հակահամաճարակային բաժնի աշխատողներ

28. Ռենտգենյան հետազոտությունների բաժնի աշխատողներ

29. Ուլտրաձայնային հետազոտության բաժնի աշխատողներ

30. Կլինիկական լաբորատորիայի աշխատողներ

31. Մաշկավեներոլոգիական կաբինետի աշխատողներ

32. Ախտահանման կենտրոնի աշխատողներ

 

XIII. Քաղաքաշինություն

 

1. Էքսկավատորավարներ

2. Մղանագործներ /բուլդոզերավարներ/

3. Կռունկավարներ

4. Ճնշակագործներ /կոմպրեսատորավարներ/

5. Գլդոնավարներ /կատոկավարներ/

6. Հորատողներ

7. Քարագործներ

8. Ասֆալտաբետոնագործներ

9. Եռակցողներ

10. Փականագործներ

11. Հավաքող-փականագործներ

12. Ներկարարներ և ծեփագործներ

13. Շինմոնտաժողներ

14. Շինվերանորոգման մոնտաժողներ

15. Մետաղագործներ

16. Խառատներ

17. Ֆրեզերագործներ

18. Հողագործներ

19. Ամրանագործներ

20. Փայտագործներ

 

XIV. Առողջապահական և սոցիալական ապահովության հիմնարկներ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության աշխատանքի հիգիենայի և ճառագայթային անվտանգության, շրջակա միջավայրի և կոմունալ հիգիենայի բաժիններ

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության տարածքային ու մարզային կենտրոնների բժիշկ-հիգիենիստներ

3. Համաճարակաբանական, մանրէաբանական, վիրուսաբանական հիմնարկներ, լաբորատորիաներ, բաժիններ

4. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության տարածքային ու մարզային կենտրոնների բժիշկ-համաճարակաբաններ

5. Ռենտգենյան, բժշկական ռադիոլոգիական /բոլոր պրոֆիլների/ բաժիններ, բաժանմունքներ, կաբինետներ
Մաշկավեներաբանական հիվանդանոցներ, կաբինետներ

6. Տուբերկուլյոզային և հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոցներ, դիսպանսերներ, կաբինետներ, առողջարաններ

7. Հոգեբուժական, հոգենևրոլոգիական բաժանմունքներ, կաբինետներ

8. Բարիովիրահատարաններ

9. Միկրովիրահատարաններ

10. Դատաբժշկական փորձագիտության հիմնարկներ

11. Ախտաբանաանատոմիական հիմնարկներ, բաժանմունքներ, կաբինետներ

12. Հոգեկան հիվանդների համար մասնագիտացված բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովներ /ԲՍՓՀ/

13. Ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքներ, կաբինետներ, հանքաջրաբուժարաններ

14. Անեսթեզիոլոգիայի և վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներ, հիվանդասենյակներ

15. Այրվածքների, սուր թունավորումների, արհեստական երիկամի կիրառման հիվանդասենյակներ, կաբինետներ, բաժանմունքներ

16. Թարախային բարդություններ ունեցող հիվանդների համար նախատեսված բաժանմունքներ

17. Լաբորատորիաներ /բաժիններ, բաժանմունքներ, կլինիկական, շճաբանական, մանրէաբանական, բիոքիմիական/

18.Արյան փոխներարկման կայաններ, արյան պաշարման բաժանմունքներ

19. Քիմիաթերապևտիկ, լազերային, համակարգչային բաժանմունքներ

20. Ստորգետնյա առողջապահական հիմնարկներ, բաժանմունքներ, կաբինետներ

21. Նորածին և վաղածին երեխաների բուժում և խնամք իրականացնող բաժանմունքներ

22. Կենտրոնական նյարդային համակարգի օրգանական ախտահարումներ /անդամալուծություն, կաթված, խուլ-համրություն, տեսողական և խոսակցական ֆունկցիայի խանգարում/ ունեցողների խնամք և բուժում իրականացնող հիվանդանոցներ, բաժանմունքներ

23. Հոգեկան և ինֆեկցիոն հիվանդներին շտապ և անհետաձգելի բուժօգնություն ապահովող բրիգադներ, սանիտարի պարտականությամբ վարորդներ

24. Հոգեբուժական /հոգենյարդաբանական/ բուժկանխարգելիչ հիմնարկներ

25. Մասնագիտացված մանկատների բժշկական բաժանմունքի ղեկավար, բժշկական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ, բժիշկ, բուժքույր (բացառությամբ դիետաբանների և դեղատան բուժքույրերի), հրահանգիչ մարմնակրթության, հատուկ մանկավարժ (այդ թվում՝ լոգոպեդ, տիֆլոմանկավարժ, սուրդոմանկավարժ, օլիգոֆրենոմանկավարժ), մեթոդիստ-համակարգող, սոցիալական մանկավարժ, սոցիալական աշխատող, դաստիարակ, դաստիարակ խմբակի, հոգեբան, դայակ, սպասուհի, լվացող (լվացող-արդուկող), վարսավիր
26. Հատուկ տիպի տուն-ինտերնատի բժշկական բաժանմունքի ղեկավար, բժիշկ, բուժքույր (բացառությամբ դիետաբանների և դեղատան բուժքույրերի), բուժական ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ, հոգեբան, սոցիալական աշխատող, դաստիարակ, մասնագետ` աշխատանքային թերապիայի, միջոցառումների կազմակերպիչ, սանիտար, բաժանմունքի հսկիչ, լվացող (լվացող-արդուկող), վարսավիր

27. Բացառապես մտավոր և հոգեկան խնդիրներ (այդ թվում՝ աուտիզմ) ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական վերականգնողական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների սոցիալական աշխատող, սոցիալական մանկավարժ, դաստիարակ, մեթոդիստ համակարգող, էրգոթերապիստ, խմբավար (ըստ ուղղությունների), մասնագետ` աշխատանքային թերապիայի, հատուկ մանկավարժ (այդ թվում՝ լոգոպեդ, տիֆլոմանկավարժ, սուրդոմանկավարժ, օլիգոֆրենոմանկավարժ), հոգեբան (այդ թվում՝ հատուկ հոգեբան, վարքային թերապիստ), սպասուհի, դայակ, հոգեբույժ, բուժքույր, ադապտիվ ֆիզկուլտուրայի մասնագետ

 

XV. Ջրային տնտեսություն

 

1. Թուջ մշակողներ

2. Գազաեռակցողներ

3. Ձուլողներ և էլեկտրաեռակցողներ, ներկեր և լուծիչներ օգտագործողներ

4. Ջրի որակը ստուգողներ

5. Կեղտաջրեր հեռացնողներ

6. Արփա-Սևան թունելի ուսումնասիրում և դրա ընթացիկ վերանորոգում

 

XVI. Պոլիգրաֆիական արտադրություն

 

I. Պոլիգրաֆիական արտադրության աշխատողներ

1. Տպագրական կաղապարներ պատճենահանող

2. Կտրող սարքավորումներով աշխատողներ

3. Մոնտաժողներ, որոնք զբաղված են նեգատիվների և դիապոզիտիվների մոնտաժով

4. Ձեռքով շարողներ` մեքենաների վրա /բոլոր տիպի/ և շարողներ`շարող-տպագրող մեքենաների վրա

5. Բոլոր տիպի տպագրող մեքենաների վրա վերադասավորող

6. Բոլոր ձևերի տպագրության տպագրողներ

7. Մեքենաների և ագրեգատների վրա կաղապարներ ընդունողներ

8. Տպագրող-դրոշմադրվագող

9. Կազմարարներ և ջերմակազմային սոսինձներով աշխատողներ

10. Լուսանկարիչներ, որոնք աշխատում են կաղապարման արտադրամասերում

11. Ինժեներատեխնիկական և այլ աշխատողներ, որոնք աշխատում են ֆոտոտեխնիկական, կաղապարման և տպագրության արտադրամասերում /բաժիններում/

12. Ֆոտոտեխնիկական, կաղապարման և տպագրման արտադրամասերի /բաժինների/ պոլիգրաֆիական սարքավորումների վերանորոգմամբ և սպասարկմամբ զբաղվող կարգավորող, էլեկտրամոնտյորներ, փականագործներ

13. Ռետուշող

14. Ղեկավարներ և մասնագետներ

15. Տետրային տպագրության մեքենաներ

16. Տողաձույլ մեքենաների գրաշար

 

XVII. Արխիվային գործ

 

1. Լաբորատորիայի վարիչ

2. Լաբորատորիայի ինժեներ

3. Լաբորատորիայի ավագ հսկող վարպետ

4. Լաբորատորիայի հսկող վարպետ

5. Լաբորատորիայի բաժանմունքի վարիչ

6. Լաբորատորիայի վարպետ պատճենահանող

7. Լաբորատորիայի վարպետ վերականգնող

8. Լաբորատորիայի վարպետ կազմարար

9. Լաբորատորիայի վարպետ ախտահանող

10. Բանվոր

Կինո-, ֆոտո-, ֆոնո- փաստաթղթերի և ապահովագրական պատճենների մասնաճյուղի աշխատողներ`

1. Մասնաճյուղի վարիչ

2. Վարիչի տեղակալ

3. Բաժնի վարիչ

4. 1-3-րդ կարգի ֆոնդապահ

5. 1-ին կարգի, առաջատար, գլխավոր արխիվագետ

6. Կինոմոնտաժային օպերատոր

7. Ձայնային օպերատոր

8. Կինո-, ֆոտո-, ֆոնո- տեխնիկա սպասարկող մեխանիկ

9. Օդակարգավորման համակարգի տեխնիկ

10. Ստորգետնյա արխիվադարանի էլեկտրիկ

11. Ստորգետնյա արխիվադարանի հավաքարար

 

XVIII. Հուշարձանների պահպանություն

Հուշարձանների ուսումնասիրություն և չափագրություն, ամրագրում, նորոգում, վերանորոգում

 

1. Հուշարձանն անձնագրավորող մասնագետ

2. Հուշարձանի տեխնիկական վիճակն ուսումնասիրող մասնագետ

3. Նյութագետ

4. Վերականգնող ճարտարապետ

5. Վերականգնող կոնստրուկտոր

6. Որմնանկարիչ

7. Քարտաշ-որմնադիր

8. Հյուսն վարպետ

9. Բանվոր

 

XIX. Կինոարտադրություն

 

1. Նեգատիվներ մոնտաժող

2. Պոզիտիվ մոնտաժող

3. Կինոարտադրության սարքավորումներ սպասարկող մեխանիկ /բացի լաբորատորիայից/

4. Ներկարար-դեկորատոր

5. Սուբտիտրեր տպագրող

6. Պիրոտեխնիկական արտադրանքներ պատրաստող

7. Ձայնագրման և մոնտաժային, նկարահանման տեխնիկայի արտադրամասերի ինժեներատեխնիկական աշխատողներ

8. Բուտաֆորիա պատրաստող-դեկորատոր

9. Ձայնային տեխնիկա սպասարկող տեխնիկներ

10. Ֆիլմերի արտադրության ժամանակ օգտագործվող բարդ կինոտեխնիկայի նորոգմամբ զբաղված մեխանիկ

11. Բնության տարբեր երևույթները նմանակեղծող մեխանիկներ

12. Լուսազգայուն ժապավեն լիցքավորող

13. Ֆիլմապատճեններ կոմպլեկտավորող

14. Տեխնիկական հսկողության հսկիչ

15. Մասսայական պոզիտիվների հսկիչ

16. Պատճենահանման համար ֆիլմանյութեր պատրաստող հսկիչ

17. Բանվորներ, որոնք մշտապես զբաղված են ժապավենի մշակման արտադրամասում

18. Կինո-ֆոտոժապավեն կտրող

19. Լույսի և գույնի տեղադրող, կարգավորող

20. Էլեկտրապատճենահանող

 

XX. Ընդհանուր մասնագիտություններ

 

1. Կանխիկ դրամը վերահաշվարկող և տեսակավորող գանձապահներ

2. Ինկասատորներ

 

XXI. Ատոմային էներգիայի oգտագործման բնագավառ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի աշխատողներ

 

1. Կոմիտեի նախագահ

2. Կոմիտեի նախագահի տեղակալներ

3. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար

4. Տեսուչներ

Աշխատանքներ` իոնացնող ճառագայթման պայմաններում

1. Ճառագայթային անվտանգության գծով մասնագետներ

2. Ռադիոմետրիկ և դոզիմետրիկ չափումների գծով մասնագետներ

 

(հավելվածը փոփ., խմբ., լրաց. 11.12.14 N 1378-Ն, փոփ. 30.11.17 N 1588-Ն, լրաց., փոփ. 06.09.18 N 980-Ն, խմբ. 25.04.19 N 466-Ն, լրաց. 07.11.19 N 1540-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

 դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԾԱՆՐ, ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ

 

I. Գյուղատնտեսություն

 

I. Բուսաբուծություն

1. Բույսերի վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի դեմ քիմիական (թունանյութեր) պայքարի աշխատանքներ (սրսկում, փոշոտում, բանվորական հեղուկի պատրաստում) կատարող աշխատողներ

2. Թունանյութերի մեջ ազդող նյութի որոշման փորձաքննություն իրականացնողներ

II. Անասնաբուժություն

1. Գյուղատնտեսական կենդանիների կատաղություն, բրուցելյոզ, տուբերկուլյոզ, պարատիֆ, խլախտ, օրնիթոզ, բոտուլիզմ, փայտացում, դաբաղ, ծաղիկ, սիբիրախտ, սալմոնելյոզ, լեպտոսպիրոզ, տոքսոպլազմոզ, տուլյարեմիա, լիստերիոզ, վիրուսային էնցեֆալիտ, հեմորագիկ տենդ, վարակիչ հիվանդությունների և հիվանդություն առաջացնող ադենովիրուսների և էնդերովիրուսների, կենդանի հարուցիչների հետ աշխատանքներ, ինչպես նաև ախտաբանաանատոմիական, ռադիոլոգիական, բիոքիմիական, թունաբանական, սիբիրախտի նկատմամբ կաշեհումքի (Ասկոլի) հետազոտման անասնաբուժական ախտահանության, կենդանիների դիակների օգտահանման (ուտիլիզացիա), անասնապահության համար վիրուսային մանրէային կենսապատվաստուկների և հակաբիոտիկների արտադրությամբ զբաղվող աշխատողներ

III. Տրանսպորտ

1. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մոլախոտերի, վնասատուների և հիվանդությունների դեմ մեքենայացված պայքարի աշխատանքներ կատարողներ

2. Թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի պահեստապետներ, վաճառողներ և բանվորական անձնակազմ

 IV. Սնունդ և վերամշակում

1. Ռեզերվուարների, բաքերի և ցիստեռնների ներքին մաքրմամբ զբաղվող վարպետներ և ավագ վարպետներ

2. Քարաղի հանքահորերում աշխատող բանվորներ

3. Ծխախոտի արտադրության մեջ ֆերմենտային խցիկներում բարձող և բեռնաթափող բանվորներ և խցիկներն սպասարկող այլ աշխատողներ

4. Քլորոֆորմ, դիքլորէթան, բենզոլ, բենզին և այլ օրգանական լուծույթներ օգտագործող արտադրամասերում մշտապես աշխատողներ

5. Տեխնոլոգիական սարքավորումների տաք դետալներ և խողովակաշարեր ջերմամեկուսացնող բանվորներ

6.Ածխաթթու գազի արտադրությունում աշխատողներ

II. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

I. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ

Հանքահորերի, հանքարանների, հանքերի

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ստորգետնյա աշխատանքներ հանքահորերում, հանքարաններում և հանքերում, երկրահետախուզության մեջ, ցամաքուրդային հանքահորերում, հանքահորերի, հանքարանների, հանքերի շինարարության մեջ, այդ թվում`

1. Բոլոր բանվորները, որոնք լրիվ աշխատանքային օրը զբաղված են ստորգետնյա աշխատանքներում

2. Ստորգետնյա տեղամասերի ղեկավարներ և մասնագետներ

3. Հանքահորերի, հանքարանների և հանքերի իրավունքով հանքվարչությունների ղեկավարներ

4. Գլխավոր ճարտարագետներ

5. Գլխավոր մեքենագետներ

6. Գլխավոր էներգագետներ

7. Տնօրեններ, պետեր

8. Բանվորներ, ղեկավարներ, մասնագետներ և ծառայողներ, որոնք տարեկան /հաշվարկային ժամանակաշրջանում/ աշխատաժամանակի 50 տոկոսը և ավելին զբաղված են ստորգետնյա աշխատանքներում

9. Հանքագործներ երկրաբանական աշխատանքներում

10. Հանքագործներ մարկշեյդերական աշխատանքներում

11. Կարոտաժագործներ

12. Ամրակապողներ

13. Երկրաբաններ

14. Տեղամասային երկրաբաններ

15. Գլխավոր երկրաբաններ

16. Երկրաֆիզիկոսներ

17. Ջրաերկրաբաններ

18. Հանքահորաշինարարական և դրանց հավասարեցված վարչությունների գլխավոր ճարտարագետներ, արտադրության, ստորգետնյա շինարարության և անվտանգության տեխնիկայի գծով նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

19. Գլխավոր մարկշեյդերներ, նրանց տեղակալներ

20. Հանքահորերի, հանքարանների և հանքերի իրավունքով հանքվարչությունների տնօրենների /պետերի/ տեղակալներ /օգնականներ/ արտադրության գծով

21. Մարկշեյդերներ

22. Տեղամասային մարկշեյդերներ

23. Վարչությունների, արշավախմբերի, գրասենյակների և այլ կազմակերպությունների և դրանց մասնաճյուղերի ղեկավարներ ու մասնագետներ, որոնք աշխատանքները կատարում են ստորգետնյա պայմաններում, տարեկան /հաշվարկային ժամանակաշրջանում/ աշխատանքային ժամանակի 50 տոկոսը և ավելին զբաղված են ստորգետնյա աշխատանքներում

24. Գլխավոր ճարտարագետներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/` արտադրության գծով

25. Գլխավոր մարկշեյդերներ, նրանց տեղակալներ

26. Գլխավոր մեքենագետներ, նրանց տեղակալներ

27. Գլխավոր էներգագետներ, նրանց տեղակալներ

28. Տեղամասային մարկշեյդերներ

29. Վարպետներ, հանքային վարպետներ

30. Մեքենագետներ

31. Վարչությունների /արշավախմբերի, կազմակերպությունների, գրասենյակների մասնաճյուղերի/ պետեր, նրանց տեղակալներ` արտադրության գծով

32. Տեղամասերի պետեր, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

34.Բոլոր աշխատողները, որոնք գետնի տակ լրիվ աշխատանքային օրը զբաղված են վերը նշված բանվորների և ծառայողների սպասարկմամբ /ստորգետնյա բուժկետերի բուժանձնակազմ, ստորգետնյա հեռախոսային կապի աշխատողներ և այլն/

35. Ստորգետնյա տեղամասերում հանքային աշխատանքների գծով ճարտարագետներ

36. Տեղամասերի հանքային վարպետներ

37. Ստորգետնյա տեղամասերի մեքենագետներ

38. Հերթափոխերի պետեր

39. Տեղամասերի պետեր, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

40. Հանքահորերի պետեր, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

41. Հանքային նորմավորողներ

42. Տեխնիկական ղեկավարներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

43. Ստորգետնյա տեղամասերի էլեկտրամեքենագետներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

III. Տրանսպորտ

 

1. Վագոնների շարժման արագության կարգավորում` արգելակման ճանապարհով արգելակման կալունաների միջոցով, կալունաների հավաքում և մոտեցում արգելակման դիրքերին, կցման համար վագոնների հարմարեցումը տեսակավորման ուղիներում /գծերում/, արգելակման կալունաներով և ձեռքի արգելակներով վագոնների անջատում և կցում տեսակավորման կայաններում

2. Կապարաանագային համաձուլվածքների դատարկում և լցնում

3. Լվացող-շոգեհարող կայաններում (կետերում և գնացքներում) գոլորշու, տաք ջրի, լուծիչների կիրառմամբ գլանատակառների մշակում

4. Սարքերը սնդիկով լցավորելու, սարքերից սնդիկը դատարկելու աշխատանքներ, սնդիկի մաքրում և չափաքանակի որոշում

5. Թունելներում և մետրոպոլիտենի այլ ստորգետնյա կառույցներում միայն գիշերային ժամերին կատարվող աշխատանքներ

6. Գլանատակառների դատարկող սարքերի փականների լցավորում

7. Կայարանային պարկերում կոնտակտային ցանցի սարքավորումների, էլեկտրահաղորդման բարձրավոլտ լարերի, ավտոմատ կառավարման ուղեփակման սարքավորումների, լուսարձակային կայմասյուների վրա գտնվող լուսավորման սարքավորումների, ճոպանային, կախովի և կոշտ մարդակների նորոգման և սպասարկման վերնային աշխատանքներ

8. Կենդանական ծագում ունեցող հումքեր, կենդանիներ, փոշի արձակող բեռներ, թունաքիմիկատներ և հանքային պարարտանյութեր տեղափոխող բեռնատար վագոնների լվացում

9.Մետրոպոլիտենի թունելների անմիջականորեն շեղ ընթացքով էսկալատորների հիմնական նորոգում

IV. Էներգետիկա

 

I. Էներգետիկա

1. Կաթսաների մաքրում` տաք վիճակում

2. Սնդիկային ուղղիչների սպասարկում և նորոգում

3. Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի ու ենթակայանների էլեկտրասարքավորումների սպասարկում և նորոգում` լարման տակ գտնվող հոսանքատար մասերում

4. Ռադիոակտիվ և իոնիզացնող նյութերի կիրառմամբ ու ռենտգենային կայանքների շահագործման և փորձարկման ժամանակ իրականացվող աշխատանքներ

II. Ատոմային էներգետիկա

1. Ռեակտորային, տուրբինային (ռադիոակտիվ շոգիով աշխատող տուրբիններ), ռեակտորատուրբինային հատուկ ջրամաքրման արտադրամասերում (տեղամասերում) կամրջային ամբարձիչների վարում

2. Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող ապրանքների նմուշառում և դրանց վերլուծություն

3. Ռադիոակտիվ գոլորշիով աշխատող ջերմացանցային, բոյլերային սարքավորումների սպասարկում

4. Ատոմակայանների հիմնական (առաջին) հաղորդաշղթայի արտադրական շինությունների մաքրում

5. Ռեակտորային, տուրբինային, ռեակտորատուրբինային, քիմիական արտադրամասերում (տեղամասերում) էլեկտրաէներգետիկական սարքավորումների և հիմնական (առաջին) հաղորդաշղթայի օժանդակ համակարգերի սպասարկում

6. Ատոմակայանի հիմնական (առաջին) հաղորդաշղթայի շենքերում գտնվող հատուկ ջրամաքրման և գազամաքրման, օդափոխման, տաք և սառը օդամատակարարման համակարգերի ու շինությունների սպասարկում

7. Ռեակտորային արտադրամասերում (տեղամասերում) միջուկային վառելիքի և մյուս նյութերի, ապրանքների փոխաբեռնման, տրանսպորտատեխնոլոգիական սարքավորումների սպասարկում և նորոգում

8. Ռեակտորային, տուրբինային (ռադիոակտիվ շոգիով աշխատող տուրբիններ), ռեակտորատուրբինային հատուկ ջրամաքրման արտադրամասերում (տեղամասերում) չափման միջոցների հսկման և կառավարման (ավտոմատ սարքավորումներ, կարգավորիչներ, տեխնոլոգիական պաշտպանության, արգելափակման, ազդանշանային և այլ սարքվածքներ) սպասարկում

9. Տուրբինային, ռեակտորային վառելիքի մատուցման արտադրամասերում (տեղամասերում), ռեակտորային, տուրբինային (ռադիոակտիվ շոգիով աշխատող) գործող էլեկտրաէներգետիկական սարքավորումների, ավտոմատիկայի և չափման միջոցների, ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի նորոգում ու կարգաբերում

10. Ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված սարքավորումների նորոգում, նյութերի և մասերի մշակում

11. Ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված գործիքների, սարքավորումների, նյութերի և մասերի ընդունում-հանձնում

12. Ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված սարքավորումների և շինությունների ապաակտիվացում, հատուկ արտահագուստի, կոշիկի ու այլ անհրաժեշտ պաշտպանության միջոցների ընդունում և մշակում

13. Ատոմակայանի հիմնական (առաջին) հաղորդաշղթայի շենքում ռադիացիոն դոզիմետրական հսկողության իրականացում

14. Ռադիոակտիվ մնացորդների հավաքում, տեղափոխում, վերամշակում և թաղում

15. Ատոմակայանի հիմնական (առաջին) հաղորդաշղթայի շենքում իրականացվող նորոգման շինարարական աշխատանքներ

16. Տաք վիճակում կաթսաների մաքրում

17. Ենթակայանների, օդային էլեկտրահաղորդման գծերի ու էլեկտրասարքավորումների` լարման տակ գտնվող հոսանքատար մասերի սպասարկում և նորոգում

III. Ընդհանուր աշխատանքներ

Ջրասուզական աշխատանքներ

V. Հանքային արդյունաբերություն
Oգտակար հանածոների արդյունահանում

 

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ստորգետնյա աշխատանքներ հանքահորերում, հանքարաններում և հանքերում և դրանց շինարարության մեջ, այդ թվում`

1. Բոլոր բանվորները, որոնք լրիվ աշխատանքային օրն զբաղված են ստորգետնյա աշխատանքներում

2. Ստորգետնյա տեղամասերի ղեկավարներ և մասնագետներ

3. Բանվորներ, ղեկավարներ, մասնագետներ և ծառայողներ, որոնք տարեկան /հաշվարկային ժամանակաշրջանում/ աշխատաժամանակի 50 տոկոսը և ավելին զբաղված են ստորգետնյա աշխատանքներում

4. Գազաչափողներ

5. Հանքագործներ` երկրաբանական աշխատանքներում

6. Հանքագործներ` մարկշեյդերական աշխատանքներում

7. Կարոտաժագործներ

8. Ամրակապողներ

9. Բանվորներ և մասնագետներ, որոնք զբաղվում են սարքավորման մոնտաժմամբ, ապամոնտաժմամբ, նորոգմամբ և կարգաբերմամբ

10. Հերթապահ և սարքավորման նորոգման գծով զբաղվող էլեկտրափականագործներ /փականագործներ/, որոնք զբաղված են փողերի, հորերի և ամբարձիչ մեքենաների սպասարկմամբ

11. Տեղամասային երկրաբաններ

12. Հերթափոխերում զբաղված ճարտարագետներ

13. Կարգաբերման և փորձարկումների ճարտարագետներ /առաջատար, 1-2 կատեգորիայի և առանց կատեգորիաների/, որոնք աշխատանքները կատարում են ստորգետնյա պայմաններում

14. Տեղամասային մարկշեյդերներ

15. Ջրահանման, կապի և օդային տնտեսության աշխատանքներում զբաղված վարպետներ

16. Արտադրական տեղամասերի հանքային վարպետներ

17. Հսկող վարպետներ /ավագ վարպետներ/

18. Արտադրական տեղամասերի վարպետներ

19. Ամբարձիչ կայանքների գծով մեքենագետներ /ամբարձման գծով մեքենագետներ/

20. Հանքահորի /հանքային արտադրամասի/ հորատանցման պետեր, նրանց տեղակալներ

21. Հերթափոխերի պետեր

22. Տեղամասերի պետեր, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/, որոնք աշխատանքները կատարում են ստորգետնյա պայմաններում

23. Հանքային տեղամասային նորմավորողներ

24. Կարգաբերման և փորձարկումների գծով բոլոր մասնագիտությունների /1-2 կատեգորիաների և առանց կատեգորիաների/ տեխնիկներ, որոնք աշխատանքը կատարում են ստորգետնյա պայմաններում

25. Աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության տեխնիկայի գծով հանքային ճարտարագետներ

26. Տեղամասային մարկշեյդերներ

27. Վարպետներ, հանքային վարպետներ

28. Մեքենագետներ

29. Տեղամասերի պետեր, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

Հանքային փորվածքների, մետրոպոլիտենների, ստորգետնյա ջրանցքների, թունելների և ստորգետնյա այլ կառույցների շինարարության, վերակառուցման, տեխնիկական վերազինման և կապիտալ վերանորոգման ստորգետնյա աշխատանքներ, այդ թվում`

Բանվորներ

30. Ամրագործներ

31. Բետոնագործներ

32. Պայթանցքեր հորատողներ

33. Պայթեցնողներ

34. Ավտոմոբիլների /ինքնաթափերի/ վարորդներ

35. Ստորգետնյա հանքագործներ

36. Մեկուսացնողներ

37. Ամրակապողներ

38. Կարապիկավարներ

39. Բուլդոզերավարներ

40. Հորատող կայանքների մեքենավարներ

41. Կռունկների մեքենավարներ /կռունկավարներ/

42. Շարժիչաքարշերի մեքենավարներ

43. Պոմպակայանների մեքենավարներ

44. Բեռնիչ մեքենաների մեքենավարներ

45. Ստորգետնյա ինքնագնաց մեքենաների մեքենավարներ

46. Ստորգետնյա մեքենաների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են «կույր» հորատանցքերում

47. Ամբարձիչ-շարժական լաստակների մեքենավարներ

48. Հորատող համալիրների մեքենավարներ

49. Սկրեպերների մեքենավարներ

50. Սկրեպերային կարապիկների մեքենավարներ

51. Միաշերեփ էքսկավատորների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են հորատանցմամբ

52. Էլեկտրաքարշերի մեքենավարներ

53. Օդափոխիչ կայանքների շարժիչավարներ, որոնք զբաղված են հորատանցմամբ

54. Հորատանցողներ

55. Պայթուցիկ նյութերի բաժանողներ

56. Հորանայիններ

57. Բեռնափոխակրավարներ

58. Կարանահպիչներ

59. Էլեկտրագազաեռակցողներ

60. Ենթակայաններ սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ, որոնք զբաղված են հորատանցմամբ

61. Էլեկտրաեռակցողներ` ավտոմատ և կիսաավտոմատ մեքենաներով

62. Ձեռքով եռակցող էլեկտրաեռակցողներ

63. Ստորգետնյա հանքահորատանցման սարքավորման էլեկտրափականագործ-մոնտաժողներ

64. Հորատանցման էլեկտրափականագործներ

65. Բանվորներ, ղեկավարներ, մասնագետներ և ծառայողներ, որոնք տարեկան /հաշվարկային ժամանակաշրջանում/ աշխատաժամանակի 50 տոկոսը և ավելին զբաղված են ստորգետնյա աշխատանքներում

66. Հանքագործներ` մարկշեյդերական աշխատանքներում

67. Հանքային սարքավորման մոնտաժողներ, որոնք զբաղված են հորատանցմամբ

68. Ստորգետնյա տեղամասերում հանքային աշխատանքների գծով ճարտարագետներ

69. Տեղամասերի հանքային վարպետներ

70. Հերթափոխային մեքենագետներ

71. Ստորգետնյա տեղամասերի մեքենագետներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

72. Հերթափոխերի պետեր

73. Տեղամասերի պետեր, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

74. Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, որոնք լրիվ աշխատանքային օրը զբաղված են բաց աշխատանքներում` բաց հանքերում, բացի այն աշխատողներից, որոնք զբաղված են վերգետնյա աշխատանքներում

Հանքային մոմի /հորատածխի մոմի/ և օզոկերիտի արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

75. Հանքային մոմի արտադրության ապարատավարներ

76. Լցամեքենաների մեքենավարներ

77. Բանվորներ, որոնք զբաղված են ձեռքով օզոկերիտի լցմամբ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

78. Վարպետներ, ավագ վարպետներ, N 1 հավելվածում թվարկված բանվորների ղեկավարողներ

Հանքափրկարար մասեր /կայաններ/

Բանվորներ

79. Շնչադիմակավորներ

80. Նմուշներ հավաքողներ` հանքահորերում /հանքարաններում/

81. Դասակի հրամանատարներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ/

82. Ջոկի հրամանատարներ, նրանց տեղակալներ /օգնականներ

VI. Հանքաքարերի և ոչ մետաղային հանածոների հանքաքարերի նախապատրաստում, հարստացում, կոտորավորում /ագլոմերացում, բրիկետավորում, կոշտավորում/, թրծում

 

Բանվորներ

1. Ագլոմերատողներ

2. Բունկերավորողներ, որոնք զբաղված են տաք ագլոմերատի և կոշտերի մատուցմամբ

3. Հալոցապաններ

4. Տաք ագլոմերատ բեռնաթափողներ

5. Փոշի բեռնաթափողներ

6. Գազավորողներ

7. Ագլոմերացման և թրծման հնոցաբանվորներ

8. Քարմաղորդներ-խառնողներ

9. Բաժնեչափողներ, որոնք ջարդման բաժանմունքներում զբաղված են լցմամբ

10. Տաք վերադարձման բաժնեչափողներ

11. Ջարդող բանվորներ, որոնք զբաղված են տաք ագլոմերատի ջարդմամբ

12. Թուջահալոցների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են տաք ագլոմերատի և կոշտերի տեղափոխմամբ

13. Կռունկների մեքենավարներ /կռունկավարներ/, որոնք զբաղված են տաք ագլոմերատի և կոշտերի տեղափոխմամբ

14. Հովացուցիչների մեքենավարներ

15. Անդրաձիգ ճոռերի մեքենավարներ, որոնք զբաղված են տաք ագլոմերատով

16. Խառնիչ թմբուկների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են հանքաքարի հետ աշխատանքներում, որի փոշին պարունակում է կայծքարի 2% և ավելի բյուրեղային /ազատ/ երկօքսիդ, տաք վերադարձման աշխատանքներում

17. Մարող վագոնների էլեկտրաքարշերի մեքենավարներ

18. Թրծողներ

19. Բանվորներ, որոնք զբաղված են փոշու մեջ կայծքարի 2% և ավելի բյուրեղային /ազատ/ երկօքսիդ պարունակող հանքային և ոչ մետաղային հանածոների բովախառնումով /ներառյալ բովախառնումը կոշտերի արտադրության մեջ/

20. Բանվորներ, որոնք զբաղված են փոշու մեջ կայծքարի 2% և ավելի բյուրեղային /ազատ/ երկօքսիդ պարունակող սև մետաղների և ոչ մետաղային հանածոների հանքաքարերի և հանքաքիմիական հումքի ջարդմամբ, աղացմամբ, տեսակավորմամբ և հարստացմամբ

21. Բունկերավորողներ, քարմաղորդներ, բաժնեչափողներ, ջարդողներ, փոխակրիչների մեքենավարներ, աղացների մեքենավարներ, սնիչների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են չոր հումքի մատուցմամբ

22. Փոխակրողներ, որոնք զբաղված են տաք ագլոմերատի և կոշտերի հանձնմամբ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

23. Վարպետներ, ավագ վարպետներ, որոնք զբաղված են աշխատանքի տաք տեղամասերում և փոշու մեջ կայծքարի 2% և ավելի բյուրեղային /ազատ/ երկօքսիդ պարունակող հանքաքարերի և ոչ մետաղային հանածոների ջարդման, մանրացման, աղացման, բովախառնման տեղամասերում

 VII. Մետաղագործական արտադրություն /սև մետաղներ/

 

Դոմնային արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

1. Բունկերների բրիգադավարներ

2. Լցնող մեքենաների բրիգադավարներ

3. Դոմնային վառարանների բունկերավարներ

4. Դոմնային վառարանների վերանագործներ

5. Դոմնային վառարանների ջրմուղագործներ

6. Դոմնային վառարանների գազագործներ

7. Թուջի ծծմբազերծման հնոցապաններ

8. Դոմնային վառարանների հնոցապաններ

9. Բեռնակիրներ, որոնք զբաղված են բունկերներում տաք ագլոմերատի բեռնաթափմամբ

10. Շերեփայիններ

11. Կշեռք-վագոնների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են թունելներում և ենթաբունկերային շինություններում

12. Մետաղագործական արտադրության կռունկների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

13. Լցնող մեքենաների մեքենավարներ

14. Էլեկտրական բազմաճախարակների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

15. Բովախառնուրդի մատուցման մեքենավարներ, որոնք զբաղված են բունկերներում և ենթաբունկերային շինություններում

16. Մետաղագործական արտադրամասերի էլեկտրաքարշերի մեքենավարներ, որոնք զբաղված են թունելներում

17. Հրահեստողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

18. Սկիպագործներ

19. Առասանաքարշներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

20. Բովախառնուրդ տեղափոխողներ, որոնք զբաղված են ոչ լրիվ մեքենայացված դոմնային վառարաններ բովախառնուրդ հասցնելով

21. Մետաղագործական արտադրության թափոններ հավաքողներ, որոնք զբաղված են հնոցաբերանային փոշու հավաքմամբ և գազամուղների մաքրմամբ

22. Խարամագործներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

23. Վարպետներ, ավագ վարպետներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

Պողպատի և ֆեռոհամահալվածքի արտադրության` բաղադրություն նախապատրաստող և մետաղագործական վառարաններ նորոգող աշխատողներ

Բանվորներ

24. Կոճղակաղապարների բակի բրիգադավարներ

25. Կուպր եփողներ, որոնք զբաղված են խեժ եփելով և հատակի չորացմամբ

26. Հալոցապաններ

27. Գազագործներ

28. Ֆեռոհամահալվածքի վառարանների հնոցապաններ

29. Բովախառնուրդ բեռնողներ

30. Տաք մետաղի խարանորդներ, որոնք զբաղված են ձեռքով խարանմամբ և նախապատրաստվածքը կողաճակատի մեջ խարանելով

31. Շերեփայիններ

32. Կոճղակաղապարների հիդրոմաքրման և յուղման մեքենավարներ

33. Բաշխիչի /առանց հեռակառավարման/ մեքենավարներ

34. Լցնող մեքենաների մեքենավարներ

35. Լցավորող մեքենաների մեքենավարներ

36. Մետաղագործական արտադրության ամբարձիչների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

37. Կրակային մաքրամշակման մեքենաների մեքենավարներ

38. Լցնող մեքենաների մեքենավարներ

39. Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

40. Տաք մետաղ տեղափոխող մեքենավարներ

41. Խառնիչավարներ

42. Սևեռապնդիչների հավաքակազմողներ

43. Թրծողներ, որոնք զբաղված են ֆեռոհամահալվածքային արտադրության մեջ

44. Մետաղի մակերեսային արատները մշակողներ

45. Հրահեստողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

46.Նախապատրաստվածքի անընդհատ ձուլակաղապարման օպերատորներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում /լցման վահանակ, գազահատում, գլխավոր հենակետ, հավաքող մեխանիզմներ/

47. Կառավարման հենակետերի օպերատորներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի վերջնամշակմամբ

48. Թթվածնազրկիչների հալորդ բանվորներ

49. Սինթետիկ խարամների հալորդ բանվորներ

50. Ֆեռոհամահալվածքների հալորդ բանվորներ

51. Շարժակազմերը հալվածքների լցմանը նախապատրաստողներ

52. Պողպատալցման ակոսները նախապատրաստողներ

53. Կոնվերտերների պողպատագործներին օգնող բանվորներ

54. Մարտենյան վառարանների պողպատագործներին օգնող բանվորներ

55. Պողպատի արտավառարանային մշակման կայանքների պողպատագործներին օգնող բանվորներ

56. Էլեկտրախարամային վերահալման կայանքների պողպատագործներին օգնող բանվորներ

57. Էլեկտրավառարանների պողպատագործներին օգնող բանվորներ

58. Շիկացնողներ

59. Պողպատ լցնողներ

60. Նորոգող փականագործներ, որոնք զբաղված են ֆեռոմանգանի և ֆեռովանադիումի հալման ֆեռոհամահալվածքի վառարանների տաք նորոգմամբ

61. Կոնվերտերների պողպատագործներ

62. Մարտենյան վառարանների պողպատագործներ

63.Պողպատի արտավառարանային մշակման կայանքների պողպատագործներ

64. Էլեկտրախարամային վերահալման կայանքների պողպատագործներ

65. Էլեկտրավառարանների պողպատագործներ

66. Առասանագործներ, որոնք զբաղված են աշխատանքի տաք տեղամասերում

67. Գլոցվածքի և խողովակների թերմիստներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղը ձեռքով բեռնելով կամ մշտապես զբաղված են տաք աշխատանքներում

68. Ֆեռոհամահալվածքներ մաքրողներ

69. Բովախառնողներ, որոնք զբաղված են ֆեռոմանգանի, ֆեռովանադիումի և մանգանային պողպատների ձուլման վառարանների սպասարկմամբ

70. Խարամագործներ

71. Էլեկտրոդագործներ

72. Ձեռքով եռակցող էլեկտրաեռակցողներ, որոնք զբաղված են ֆեռոմանգանի և ֆեռովանադիումի ձուլման ֆեռոհամահալվածքային վառարանների պատյանների ավելացմամբ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

73. Վարպետներ, ավագ վարպետներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

Գլոցվածքային, անվագլոցվածքային, կալանդագլոցվածքային, եղանագլոցվածքային, թիթեղագլոցվածքային, անագապատման, ցինկապատման, կապարապատման արտադրություններ: Ռելսային ամրակապերի արտադրություն, տաք մետաղի հատում և մաքրամշակում: Ջերմամշակում:

Տրամաչափված մետաղի արտադրություն

Բանվորներ

74. Ալյումինապատողներ

75. Բյուրեղացման ապարատավարներ, որոնք զբաղված են արջասպի արտադրության մեջ

76. Չեզոքացման ապարատավարներ, որոնք զբաղված են աղաթթվի հետ կապված աշխատանքներում

77. Վերականգնման ապարատավարներ, որոնք զբաղված են աղաթթվի հետ կապված աշխատանքներում

78. Ցենտրիֆուգման ապարատավարներ, որոնք զբաղված են արջասպի արտադրության մեջ

79. Էլեկտրոլիտային ճարպազերծման ապարատավարներ

80. Տրամաչափող հաստոցների գրտնակողներ, որոնք զբաղված են տաք գլոցվածքով

81. Վանդակների հավաքման և փոխաբեռնման գրտնակողներ, որոնք վանդակների փոխաբեռնմամբ մշտապես զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

82. Տաք գլոցման հաստոցների գրտնակողներ

83. Կուպր եփողներ

84. Գազագործներ

85. Գազակտրողներ, որոնք զբաղված են տաք վիճակում գլոցվածքի վերջույթների կտրմամբ

86. Ջերմավառարաններ բեռնողներ

87. Շիկացնողներ, որոնք զբաղված են ձեռքով բեռնմամբ

88. Եզրաշրջիչ-դարսողներ

89. Տաք մետաղի խարանորդներ, որոնք զբաղված են ձեռքի խարանմամբ կամ նախապատրաստվածքի կտրվածքում խարանմամբ

90. Կաթսայամաքրողներ, որոնք զբաղված են վառարանների և թունելների վառքի մաքրմամբ

91. Դարբիններ` մուրճերի և մամլիչների վրա

92. Դարբին-դրոշմողներ

93. Դարբին-դրոշմողներ` ռոտացիոն մեքենաների վրա

94. Թիթեղահատներ

95. Տաք եղանակով անագապատողներ

96. Էլեկտրական մեթոդով անագապատողներ /ցինկապատողներ/

97. Բեռնող մեխանիզմների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

98. Մետաղագործական արտադրության ամբարձիչների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

99. Կրակային մաքրամշակման մեքենաների մեքենավարներ

100. Մեքենավարներ` մուրճերի, մամլիչների և մանիպուլյատորների վրա

101. Մամլիչների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

102. Գլոցման հաստոցների դարձիչային ջերմային մեքենաների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են տաք գլոցմամբ

103. Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

104. Մետաղը տաքացնողներ

105. Մետաղի մակերեսային արատները մշակողներ

106. Հրահեստողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

107. Կառավարման հենակետերի օպերատորներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

108. Անընդհատ խնածման, ճարպազերծման, անագապատման, ցինկապատման, լաքապատման և թրծման ագրեգատների կառավարման հենակետերի օպերատորներ, որոնք զբաղված են խածատման, անագապատման, ալյումինացինկապատման, կապարապատման, ցինկապատման բաժանմունքներում

109. Տաք գլոցման հաստոցների կառավարման հենակետերի օպերատորներ

110. Կապարապատողներ

111. Տաք եղանակով ցինկապատողներ

112. Տաք գլոցման հաստոցների գրտնակողներին օգնող բանվորներ

113. Մետաղը նստեցնողներ

114. Գլոցվածքի և խողովակները շտկողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

115. Անիվներ և կալանդներ մամլողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

116. Ռելսային ամրակապեր մամլող-միջնաճնշողներ, որոնք զբաղված են տաք դրոշմամբ

117. Բանվորներ, որոնք զբաղված են տաք եղանակով խողովակների տափանմամբ, կորացմամբ և գամմամբ

118. Տաք մետաղ կտրողներ

119. Առասանողներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում և վնասակար պայմաններով աշխատանքներում

120. Գլոցվածքի և խողովակների թերմիստներ, որոնք զբաղված են ձեռքով բեռնմամբ կամ մշտապես զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

121. Խածատողներ

122. Տաք մետաղ հավաքողներ

123. Մետաղագործական արտադրության թափոններ հավաքողներ, որոնք մետաղի տաք գլոցման ժամանակ զբաղվում են օքսիդաթաղանթի հավաքմամբ

124. Գլոցվածք դարսողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

125. Խարամագործներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

126. Վարպետներ, ավագ վարպետներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

VIII. Մետաղագործական արտադրություն /գունավոր մետաղներ/

 

Հումք և բովախառնուրդ նախապատրաստող աշխատողներ` բրիկետներում պղնձախմբային գործարաններում և ֆաբրիկաներում

Բանվորներ

1. Ջարդողներ

2. Բովախառնուրդ բեռնողներ

Թրծում, վելցամշակում

Բանվորներ

1. Ապարատավար-ջրամետաղագործներ

2. Բունկերագործներ

3. Ջարդողներ

4. Թրծող վառարանների բեռնող-բեռնաթափողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

5. Բովախառնուրդ բեռնողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

6. Կաթսայատներում` մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

7. Աղացների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են թերայրուկների աղացմամբ

8. Սնուցիչների մեքենավարներ

9. Թրծողներ

10. Հրահեստողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

11. Վառարանագործներ` վելցվառարանների վրա

12. Նիկելային փոշու վերականգնման վառարանագործներ

13. Առասանորդներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

14. Տեղափոխողներ

15. Տեղափոխողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում և էլևատորների սպասարկմամբ

16. Ղեկավարներ և մասնագետներ

17. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

Բովախառնուրդի եռակալում

Բանվորներ

18. Բեկորաշեղջողներ

19. Տաք բեկորաշեղջողների բեռնաթափողներ

20. Բեկորաշեղջման և թրծման հնոցապաններ

21. Քարամաղորդներ

22. Քարամաղորդ-կրակախառնորդներ

23. Տաք վերադարձման բաժնեչափողներ

24. Ջարդողներ

25. Բովախառնուրդ բեռնողներ

26. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են տաք տեղամասերում

27. Աղացների մեքենավարներ

28. Օդածծիչների մեքենավարներ

29. Թրծողներ

30. Երկրորդային խարամներ մշակողներ

31. Շիկացնողներ

32. Խառնողներ

33.Առասանողներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

34. Տեղափոխողներ, որոնք զբաղված են տաք բեկորաշեղջերի վերաբարձմամբ

35. Խարամ և շրջանառու բեկորաշեղջ հավաքողներ

36. Բովախառնողներ, որոնք զբաղված են բովաշեղջերի բովախառնմամբ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

37. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

Բովախառնուրդ և արդարդյունքներ չորացնող աշխատողներ

Բանվորներ

38. Բունկերագործներ

39. Բեռնողներ

40. Տեխնոլոգիական վառարանների հնոցապաններ

41. Չորացնողներ

42. Տեղափոխողներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

43. Վարպետներ, ավագ վարպետներ սույն ենթաբաժնով նախատեսված բանվորներին ղեկավարելու դեպքում

Մետաղի ստացում` ձուլման և էլեկտրաջերմային եղանակով

Բանվորներ

44. Տաք բեկորաշեղջերի բեռնաթափողներ

45. Թափոնակույտերի վրա բեռնաթափողներ, որոնք զբաղված են տաք խարամի տեղափոխմամբ

46. Ջարդողներ

47. Բովախառնուրդ բեռնողներ

48. Կոնվերտագործներ

49. Տեխնոլոգիական վառարանների հնոցապաններ

50. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

51. Սնիչների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են արտադրամասերում

52. Լցնող մեքենաների մեքենավարներ

53. Հրահեստողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

54. Հալորդ բանվորներ

55. Գունավոր մետաղներ և համահալվածքներ լցաբաշխողներ

56. Առասանողներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

57. Տեղափոխողներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի տեղափոխմամբ

58. Խարամ և շրջանառու մետաղներ հավաքողներ, որոնք զբաղված են տաք խարամի տեղափոխմամբ

59. Արտադրանքը մաքրողներ, որոնք զբաղված են կայծքարի մաքրմամբ

60. Բովախառնողներ

61. Էլեկտրոդագործներ, որոնք զբաղված են էլեկտրավառարաններում և պարզարաններում

Ղեկավարներ և մասնագետներ

62. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

Մետաղների զտարկում

Բանվորներ

63. Բունկերագործներ

64. Բովախառնուրդ բեռնողներ

65. Տեխնոլոգիական վառարանների հնոցապաններ

66. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

67. Էլեկտրական բազմաճախարակների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

68. Թրծողներ

69. Հալորդ բանվորներ

70. Գունավոր մետաղներ և համահալվածքներ լցաբաշխողներ

71. Առասանողներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

72. Խարամագործներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

73. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

Հիդրոմետալուրգիա, լուծազատում, կադմիումի և արջասպի ստացում

Բանվորներ

74. Ապարատավար-հիդրոմետալուրգներ

75. Արհեստական շեելիթի պատրաստման ապարատավարներ

76. Թթվակայունացնող-սոսնձապատողներ

77. Աղացների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են չոր մաղմամբ

78. Թրծողներ

79. Վինիպլաստի վրա զոդողներ

80. Կապարի վրա զոդողներ /կապարազոդողներ/

81. Հալորդ բանվորներ

82. Ցինկային արջասպ ստացող վառարանագործներ

83. Խյուսացնողներ

84. Քլորատացնողներ

85. Ջրային լուծույթների էլեկտրոլիզագործներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

86. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

Ածխածնային նյութերի, զանգվածների և դրանցից ստացվող իրերի արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

87. Գազագործներ

88. Բաժնեչափողներ

89. Թրծող և գրաֆիտապատող վառարանները բեռնող-բեռնաթափողներ

90. Անոդներ լցնողներ

91. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են թրծմամբ, շիկացմամբ և գրաֆիտապատմամբ

92. Աղացների մեքենավարներ

93. Մաղիչ կայանքների մեքենավարներ

94. Էլեկտրական բազմաճախարակների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են թրծմամբ, շիկացմամբ և գրաֆիտապատմամբ

95. Թրծողներ

96. Հրահեստողներ, որոնք զբաղված են տաք նորոգմամբ

97. Կուպրահալորդներ

98. Էլեկտրոդային արտադրանքը մամլողներ

99. Շիկացնողներ

100. Տոգորողներ

101. Խառնողներ

102. Ստենդագործներ

103. Առասանողներ, որոնք զբաղված են թրծմամբ, շիկացմամբ և գրաֆիտապատմամբ

104. Էլեկտրոդային զանգված կաղապարողներ

105. Էլեկտրոդային արտադրանք քլորատողներ

106. Բովախառնողներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

107. Վարպետներ, ավագ վարպետներ` բացառությամբ էլեկտրոդների մեխանիկական մշակմամբ զբաղվածների

Մետաղների ստացում` էլեկտրոլիտային եղանակով մետաղի հալույթում

Բանվորներ

108. Անոդավորողներ` ալյումինի արտադրության մեջ

109. Բեռնիչների վարորդներ, որոնք զբաղված են հալված մետաղի, ֆտորային աղերի, արզնահողերի և քլորացման նյութերի փոխադրմամբ

110. Էլեկտրական և ավտոսայլակների վարորդներ, որոնք զբաղված են հալված մետաղի, ֆտորային աղերի, արզնահողի և քլորացման նյութերի փոխադրմամբ

111. Մետաղ դատարկող-լցնողներ

112. Բեռնակիրներ, որոնք զբաղված են բովախառնուրդի, արզնահողի, ֆտորային աղերի և անոդային զանգվածի բեռնմամբ և բեռնաթափմամբ

113. Ջարդողներ, որոնք զբաղված են էլեկտրոլիտի ջարդմամբ

114. Անոդներ լցնողներ

115. Կատոդագործներ

116. Գունավոր մետաղների ձուլորդներ

117. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են քլորի վերամղմամբ

118. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

119. Փոխաբեռնիչների մեքենավարներ

120. Պնևմատրանսպորտի մեքենավարներ

121. Լցաբաշխող մեքենաների մեքենավարներ

122. Էլեկտրական բազմաճախարակների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

123. Ցցաձողային ամբարձիչների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են էլեկտրոլիզների սպասարկմամբ

124. Մոնտաժողներ` գուռերի նորոգման վրա

125. Հալորդ բանվորներ

126. Գունավոր մետաղներ և համահալվածքներ լցաբաշխողներ

127. Առասանողներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

128. Էլեկտրոդային զանգված կաղապարողներ

129. Աղյուսապատող-շամոտագործներ` գուռերի նորոգման վրա

130. Քլորատագործներ

131. Քլորամուղագործներ

132. Բովախառնուրդագործներ

133. Հալված աղերի էլեկտրոլիզագործներ

134. Էլեկտրափականագործ-հպագործներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

135. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

136. Սարքավորման նորոգման գծով վարպետներ, որոնք զբաղված են էլեկտրոլիզների նորոգմամբ

Գունավոր մետաղների փոշիների արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

137. Ապարատավարներ` մետաղափոշիների արտադրության մեջ

138. Գազագեներատորագործներ, որոնք զբաղված են ցինկափոշու արտադրության մեջ

139. Վինիպլաստի վրա զոդողներ

140. Կապարի վրա զոդողներ /կապարազոդողներ/

141. Վառարանագործներ` ցինկափոշու արտադրության մեջ

142. Դարսող-փաթեթավորողներ, որոնք զբաղված են մետաղագործական եղանակով ստացված փոշու փաթեթավորմամբ

143. Հրահեստային իրերի կաղապարագործներ, որոնք զբաղված են կարբորունդային իրերի պատրաստմամբ

144. Ջրային լուծույթների էլեկտրալիզագործներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

145. Վարպետներ և ավագ վարպետներ

Անոդներ և վայերբարսներ ստացող աշխատողներ

Բանվորներ

146. Բովախառնուրդ բեռնողներ

147. Գունավոր մետաղների ձուլորդներ

148. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

149. Գունավոր մետաղներ և համահալվածքներ լցաբաշխողներ

150. Տեսակավորողներ, որոնք զբաղված են պղնձի և խարամի ընտրությամբ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

151. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

Փոշեկորզող և գազազտող աշխատողներ

Բանվորներ

152. Օդածծիչների մեքենավարներ

153. Փոշեգազակորզիչ կայանքներն սպասարկող օպերատորներ

154. Դարսող-փաթեթավորողներ, որոնք զբաղված են մետաղագործական եղանակով ստացված փոշու փաթեթավորմամբ

155. Մաքրողներ, որոնք զբաղված են փոշու կորզող հարմարանքների, վառարանների, գազամուղների և ճաղացանցերի մաքրմամբ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

156. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

Հազվագյուտ մետաղների, կալցիումի, մագնիումի և տիտանի ստացում` մետաղագործական և քիմիամետաղագործական եղանակներով

Բանվորներ

157. Բեկորաշեղջողներ, որոնք զբաղված են բովախառնուրդի եփմամբ

158. Բոլոր անվանումների ապարատավարներ` բացի էպիտակսիլային կառուցվածքների արտադրության մեջ զբաղվածներից և N 1 հավելվածում թվարկվածներից

159. Տիտանային սպունգ տեղահանողներ

160. Բաժնեչափիչներ

161. Բեռնող-բեռնաթափողներ

162. Տեխնոլոգիական վառարանների հնոցապաններ

163. Բրիկետային մամլիչների մեքենավարներ

164. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

165. Աղացների մեքենավարներ

166. Ռեակցիոն ապարատների մոնտաժագործներ, որոնք զբաղված են ռեակցիոն ապարատների նորոգմամբ, վերականգնմամբ

167. Հրահեստողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

168. Ճշգրիտ հատման օպերատորներ, որոնք զբաղված են կիսահաղորդչային նյութերի չափաբերմամբ` բացի էպիտակսիլային կառուցվածքների արտադրությամբ զբաղվածներից

169. Յոդային զտարկման վառարանագործներ

170. Տիտանի և հազվագյուտ մետաղների վերականգնման և թորման վառարանագործներ

171. Ջերմային եղանակներով վերականգնման վառարանագործներ

172. Տիտանաբովանդակող և հազվագյուտ նյութերի վերամշակման վառարանագործներ

173. Ծարիրի եռօքսիդի արտադրության վառարանագործներ

174. Հալորդ բանվորներ

175. Բարիումային էլեկտրոլիտի հալորդ բանվորներ

176. Էլեկտրոնային-ճառագայթային հալման հալորդ բանվորներ

177. Կիսահաղորդչային նյութերի բովախառնուրդ պատրաստողներ, որոնք զբաղված են կիսահաղորդչային նյութերի լեգիրմամբ, բացի էպիտակսիլային կառուցվածքների արտադրությամբ զբաղվածներից

178. Շիկացնողներ

179. Կարծրահամահալվածքային իրեր եփողներ

180. Առասանողներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

181. Չորացնողներ

182. Զտողներ, որոնք զբաղված են կալցիումի արտադրության մեջ

183. Քլորագործներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

184. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

Գունավոր և թանկարժեք մետաղների մշակում և վերամշակում

Բանվորներ

185. Մետաղալցնողներ

186.Մետաղակաղապարող-հավաքորդներ, որոնք զբաղված են մետաղալցմամբ

187. Գունավոր մետաղներ ձուլողներ

188. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

189. Հրահեստողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

190. Հալորդ բանվորներ

191. Գունավոր մետաղներ և համահալվածքներ դատարկողներ

192. Մետաղը մկրատներով և մամլիչներով կտրողներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի հատմամբ

193. Սղոցով, ձեռնասղոցով կտրողներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի հատմամբ

194. Առասանողներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

195. Բովախառնողներ, որոնք զբաղված են վառարանների մոտ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

196. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

Ազոտաթթվային արծաթ, աֆինաժների արտադրության և քիմիապես մաքուր թանկարժեք մետաղներ ստացող և դրանք վերամշակող աշխատողներ

Բանվորներ

197. Ապարատավարներ` թանկարժեք մետաղների արտադրության մեջ

198. Ապարատավարներ` կարծր համահալվածքների և դժվարահալ մետաղների արտադրության մեջ

199. Աղացների մեքենավարներ

200. Փոշեգազակորզիչ կայանքներն սպասարկող օպերատորներ

201. Գունավոր մետաղներ շիկացնողներ

202. Հալորդ բանվորներ

203. Բանվորներ, որոնք զբաղված են ազոտաթթվային արծաթի և քիմիապես մաքուր, թանկարժեք մետաղների արտադրության մեջ

204. Չորացնողներ

205. Թերմիստներ

206. Ջերմային բարձր հաճախականության կայանքների թերմիստներ

207. Բովախառնողներ

208. Ջրային լուծույթների էլեկտրալիզագործներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

209. Վարպետներ, ավագ վարպետներ

Գլոցման արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

210. Սառը մետաղ գրտնակողներ, որոնք զբաղված են կապարի գլոցմամբ

211. Տեխնոլոգիական վառարանների հնոցապաններ

212. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

213. Գունավոր մետաղներ տաքացնողներ

214. Գունավոր մետաղներ շիկացնողներ

215. Իրեր մետաղապատողներ

216. Մեքենաների վրա շտկողներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի շտկմամբ

217. Հիդրոմամլիչների վրա մամլողներ, որոնք զբաղված են կապարի մամլմամբ

218. Տաք մետաղ գլոցողներ

219. Տաք մետաղ հատողներ

220. Մկրատներով և մամլիչներով մետաղահատներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի և կապարի հատմամբ

221. Սղոցներով, ձեռնասղոցներով և հաստոցներով կտրողներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի և կապարի հատմամբ

222. Սառը մետաղ հատողներ, որոնք զբաղված են կապարի հատմամբ

223. Առասանողներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

224. Արտադրանքը մաքրողներ, որոնք զբաղված են մետաղախոզանակներով մետաղի մաքրմամբ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

225. Վարպետներ, ավագ վարպետներ` բանվորներին ղեկավարելու ժամանակ, որոնք նախատեսված են սույն ենթաբաժնում

Խողովակամամլային, մամլային և կորզման արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

226. Գունավոր մետաղներ կորզանորդներ, որոնք զբաղված են տաք կորզմամբ

227. Գրտնակողներ, որոնք զբաղված են տաք խողովակների լայնակոկմամբ

228. Տեխնոլոգիական վառարանների հնոցապաններ

229. Գունավոր մետաղներ տաքացնողներ

230. Գունավոր մետաղներ շիկացնողներ

231. Մամլողներ` հիդրոմամլիչների վրա

232. Պրոֆիլավորողներ

233. Խողովակագլոցողներ, որոնք զբաղված են տաք գլոցմամբ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

234. Վարպետներ, ավագ վարպետներ` բանվորների ղեկավարման ժամանակ, որոնք նախատեսված են սույն ենթաբաժնում

Ցինկափոշու և ցինկի օքսիդ ստացող աշխատողներ

Բանվորներ

235. Մաղիչ կայանքների մեքենավարներ

236. Դարսող-փաթեթավորողներ, որոնք զբաղված են ցինկափոշու և ցինկի օքսիդի փաթեթավորմամբ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

237. Վարպետներ, ավագ վարպետներ, սույն ենթաբաժնում նախատեսված բանվորների ղեկավարման ժամանակ

Կարծր համահալվածքների և դժվարահալ մետաղների արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

238. Ապարատավարներ` մետաղափոշիների արտադրության մեջ, որոնք զբաղված են մաղմամբ

239. Ապարատավարներ` կարծր համահալվածքների և դժվարահալ մետաղների արտադրության մեջ, որոնք զբաղված են վոլֆրամի, կոբալտի, քրոմի, մոլիբդենի, նիկելի և ծծմբային նատրիումի աղերի արտադրությամբ

240. Ապարատավար-հիդրոմետալուրգներ, որոնք զբաղված են վոլֆրամի, կոբալտի, քրոմի, մոլիբդենի, նիկելի և ծծմբային նատրիումի աղերի արտադրության մեջ

241. Արհեստական շեելիթի պատրաստման ապարատավար

242. Մոլիբդենային թափոնների թթվեցման ապարատավարներ

243. Վերականգնման վառարանների ապարատավարներ, որոնք զբաղված են կոբալտի վերականգնմամբ

244. Գունավոր մետաղներ կորզողներ, որոնք զբաղված են տաք կորզմամբ /կոպիտ կորզում/

245. Դարբիններ` մուրճերի և մամլիչների վրա

246. Դարբին-դրոշմողներ` ռոտացիոն մեքենաների վրա

247. Ամբարձիչի մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

248. Աղացների մեքենավարներ

249. Մաղիչ կայանքների մեքենավարներ

250. Թրծողներ

251. Հալորդ բանվորներ

252. Էլեկտրոնային-ճառագայթային հալման հալորդներ

253. Կարծր համահալվածքներ մամլողներ, որոնք զբաղված են տաք մամլմամբ

254. Շիկացնողներ

255. Տաք մետաղ գլոցողներ

256. Տոգորողներ

257. Փոշեմաղողներ` մեխանիկական մաղերի վրա

258. Դժվարահալ մետաղյա իրեր եռակցողներ

259. Կարծր համահալվածքային իրեր եռակցողներ

260. Չորացնողներ, որոնք զբաղված են փոշու խառնուրդների չորացմամբ

261. Ջրային լուծույթների էլեկտրալիզագործներ

262. Հալված աղերի էլեկտրալիզագործներ

 IX. Մետաղամշակում

 

Ձուլման արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

1. Հալոցապաններ

2. Ձուլվածքը տեղահանողներ

3. Գազագործներ, որոնք զբաղված են գազի տնտեսությունում

4. Գազահատողներ, որոնք կատարում են տաք վիճակում գերալիցքերի և հալանցքերի կտրման աշխատանքներ

5. Հորանային վառարանների հնոցապաններ

6. Բովախառնուրդը փուջահալոցի և վառարանի մեջ լցնողներ

7. Մետաղ լցնողներ

8. Շերեփավորներ

9. Տեխնոլոգիական վառարանների հնոցապաններ, որոնք զբաղված են հալման վառարանների մոտ

10.Վակուումային, կենտրոնախույս-վակուումային և կենտրոնախույս ձուլման ձուլորդ բանվորներ, որոնք զբաղված են կենտրոնախույս մեքենաների մոտ

11.Մետաղների և համահալվածքների ձուլորդ բանվորներ

12. Ճնշմամբ ձուլման մեքենաների վրա աշխատող ձուլորդ բանվորներ

13. Լցնող մեքենաների մեքենավարներ

14. Խառնիչագործներ

15. Սևեռապնդիչների հավաքակազմողներ

16. Մետաղի թափոններ շիկացնողներ

17. Հատողներ, որոնք զբաղված են զմռնիտով և ձեռքով /մուրճերով, հատիչներով, պնևմագործիքով/ ձուլվածքի մշակմամբ

18. Հրահեստողներ, որոնք զբաղված են տաք վիճակում շերեփների և վառարանների նորոգմամբ

19. Ձևավոր ձուլվածքներ սղոցողներ, որոնք զբաղված են զմռնիտի կիրառմամբ աշխատանքներում

20. Կաղապարները և մետաղը ծծմբափոշով փոշոտողներ

21. Հալորդ բանվորներ, որոնք զբաղված են փքափողերի սպասարկմամբ

22. Մետաղի և համահալվածքների հալորդ բանվորներ

23. Պողպատալցման ակոսները նախապատրաստողներ

24. Բանվորներ, որոնք զբաղված են կաղապարները ֆտորային հավելանյութերի լուծույթներով ցողելով

25. Պողպատ դատարկողներ

26. Ֆտորային հավելանյութերի կազմողներ

27. Բոլոր անվանումների պողպատագործներ և նրանց օգնող բանվորներ` բացի վակուումային վառարանների պողպատագործներից և նրանց օգնող բանվորներից

28. Մեքենայական կաղապարման ձողագործներ, որոնք զբաղված են տաքացվող հանդերձանքում կաղապարների պատրաստմամբ

29. Թերմիստներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի` ձեռքով բեռնմամբ և բեռնաթափմամբ

30. Տեղափոխողներ` ձուլման արտադրությունում, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

31. Հավաքարարներ` ձուլման արտադրամասերում, որոնք բունկերներում /թունելներում/ զբաղված են օգտագործված հողի և տաք խարամի հավաքմամբ

32. Ձեռքի կաղապարման կաղապարագործներ, որոնք մասնակցում են ձուլմանը

33. Քլորատողներ, որոնք զբաղված են հալված մետաղի քլորացման գործընթացի իրականացմամբ

34. Մետաղը, ձուլվածքները, իրերը և դետալները մաքրողներ, որոնք խցերի ներսում և հակագազերով զբաղված են ձեռքով ձուլվածքի մշակմամբ

35. Խարամագործներ, որոնք զբաղված են հալման վառարանների սպասարկմամբ

36. Էլեկտրագազաեռակցողներ, որոնք զբաղված են տաք վիճակում ձուլվածքների թերությունների շտկմամբ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

37. Հալման, լցման /դատարկման/, մետաղակաղապարային լցման, ձուլվածքի ջերմամշակման և հատման բաժանմունքների ձուլման արտադրության տեղամասերի վարպետներ, ավագ վարպետներ

Դարբինամամլիչային արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

38. Կալանդագործներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

39. Նավային ճկագործներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

40. Եզրաշրջող-դարսողներ, որոնք զբաղված են ջեռուցման վառարաններում տաք մետաղի եզրաշրջմամբ

41. Մուրճերով և մամլիչներով աշխատող դարբիններ

42. Ձեռքով կռող դարբիններ

43. Դարբին-դրոշմողներ

44. Դարբին-դրոշմողներ, որոնք աշխատում են ռոտացիոն մեքենաներով

45. Մուրճերով, մամլիչներով և մանիպուլյատորներով աշխատող մեքենավարներ

46. Մետաղը տաքացնողներ /եռակցողներ/

47. Սարքավորումները և ագրեգատները ջերմամշակմամբ կարգաբերողներ, որոնք զբաղված են ջերմային վառարաններով

48. Մետաղի մակերեսային արատները մշակողներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

49. Մետաղը նստեցնողներ

50. Մամլողներ` տաք դրոշմների վրա

51. Գլանողներ, որոնք զբաղված են տաք աշխատանքներում

52. Զսպանողներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի մշակմամբ

53. Առասանողներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի կառչումով

54. Տեղափոխողներ, որոնք զբաղված են տաք մետաղի փոխադրմամբ /մատուցմամբ, հեռացմամբ/

Ղեկավարներ և մասնագետներ

55. Մուրճային /դարբնային/, մամլիչային և ջերմային բաժանմունքների, դարբնամամլիչային արտադրության հենամեջերի և տեղամասերի, ինչպես նաև զսպանների արտադրության տաք տեղամասերի վարպետներ, ավագ վարպետներ

Ջերմային մշակում իրականացնող աշխատողներ

Բանվորներ

56. Շիկացնողներ, որոնք վառարանների մոտ զբաղված են տաք մետաղի` ձեռքով բեռնմամբ և բեռնաթափմամբ

57. Մետաղը տաքացնողներ /եռակցողներ/

58. Ցիանական լուծույթներ չեզոքացնողներ, որոնք զբաղված են ցիանատարայի և ցիանթափոնների չեզոքացմամբ

59. Թերմիստներ, որոնք վառարանների մոտ մշտապես զբաղված են տաք աշխատանքներում

60. Թերմիստներ, որոնք աշխատում են ցիանային, կապարային գուռերում և հալված աղերով գուռերում

61. Մաքրողներ, որոնք զբաղված են գուռերը ցիանից և կապարից մաքրելով

Ղեկավարներ և մասնագետներ

62. Ջեռուցման վառարանների, շիկացման, թրծման, ցեմենտացման, խածատման և ջերմամշակման տեղամասերի վարպետներ, ավագ վարպետներ

Հղկանյութային արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

63. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են հղկանյութերի հալման տեղամասերում

64. Հղկանյութերի հալորդ բանվորներ

65. Կայծքարի կարբիդի հալորդ բանվորներ

66. Էլեկտրոդագործներ, որոնք զբաղված են վառարաններով

Ղեկավարներ և մասնագետներ

67. Վարպետներ, որոնք զբաղված են հղկանյութերի հալման տեղամասերում

Մետաղամշակման գծով այլ մասնագիտություններ

Բանվորներ

68. Գրտնակողներ, որոնք կաթսայատնային և նավաիրանային աշխատանքներում զբաղված են տաք մետաղի ճկմամբ

69. Գազահատողներ, որոնք զբաղված են տաք վիճակում մետաղի պլազմային-աղեղային հատմամբ

70. Նավային սոսնձատողներ, որոնք շինարարության և նորոգման ժամանակ զբաղված են սուզանավերի հատվածամասերի ներքին աշխատանքներում

71. Կապարաանագային համահալվածքներ լցնողներ

72. Ներկարարներ, որոնք աշխատում են փակ խցերում, նավերի հատվածամասերում, ռեզերվուարներում

73. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

74. Պղնձագործներ, որոնք մշտապես զբաղված են կապար պարունակող զոդանյութերով անագապատմամբ և զոդմամբ

75. Մետաղապատողներ, որոնք զբաղված են փակ խցերում և ռեզերվուարներում կատարվող աշխատանքներում

76. Եզրահատողներ, որոնք աշխատանքները կատարում են ապարատների ներսում և դրսում մետաղ տաքացնելով և կիրառելով ձեռքի օդաաղեղային ռանդում

77. Տաք եղանակով ցինկապատողներ

78.Մետաղների և համահալվածքների հալորդ բանվորներ, որոնք զբաղված են կապար պարունակող բաբիտի և այլ համահալվածքների հալմամբ

79. Նավային հատողներ, որոնք զբաղված են տիտանային համահալվածքներից պատրաստված թիապտուտակների հալմամբ

80. Առասանողներ, որոնք զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

Ձեռքով եռակցող էլեկտրաեռակցողներ /էլեկտրագազաեռակցողներ/, որոնք կատարում են տաքացմամբ իրերի էլեկտրաեռակցման աշխատանք

82. Արծնապատողներ, որոնք զբաղված են ձեռքի թրթռամաղերից փոշեպատման եղանակով տաք թուջե ապարատուրայի և խոշոր գաբարիտների /0,4 քառակուսի մետր և ավելի տարողությամբ/ իրերն արծնապատելով

X. Քիմիական արտադրություն
Քլորի արտադրության հեղուկ քլորի արտադրամասի աշխատողներ

 

1. Հեղուկ քլորի բալոններ լցնող

2. Հեղուկ քլորի բալոններ դատարկող

Քլորոպրենի արտադրության ացետիլենի դիմերիզացիայի արտադրամասի աշխատողներ

3. Արտադրամասի պետ

4. Արտադրամասի պետի տեղակալ

5. Կատալիզատորի պատրաստման տեղամասի պետ

6. Հերթափոխի պետ

7. Աբսորբցիայի ապարատավար

8. Կոմպրեսորային կայանքի մեքենավար

9. Կատալիզատորի սինթեզի ապարատավար

10. Կատալիզատորի պատրաստման ապարատավար

11. Դիմերիզացիայի ապարատավար

12. Սինթեզի ապարատավար

13. Ռաշիգի օղակների տեսակավորող

Քլորոպրենային հումույթի ռեկտիֆիկացիայի և ստացման արտադրամասի աշխատողներ

14. Արտադրամասի պետ

15. Բաժանմունքի պետ

16. Հերթափոխի պետ

17. Հիդրոքլորացման ապարատավար

18. Թորման ապարատավար

19. Փականագործ-վերականգնող

20. Տարողություններ և ապարատներ մաքրող բանվոր

21. Ռաշիգի օղակներ տեսակավորող

Բուտադիենից քլորոպրենի ստացման արտադրամասի աշխատողներ

22. Արտադրամասի պետ

23. Արտադրամասի պետի տեղակալ

24. Բաժանմունքի պետ

25. Հերթափոխի պետ

26. Քլորացման ապարատավար

27. Քայքայման ապարատավար

28. Հոմոսորբցիայի ապարատավար

29. Հեղուկ ինգրիդիենտների մաքրման ապարատավար

30. Լուծազարման ապարատավար

31. Թորման ապարատավար

32. Փականագործ-վերականգնող

33. Հումքի նախապատրաստման, կիսաֆաբրիկատների և արտադրանքի թողարկման ապարատավար

Քլորոպրենի արտադրության մեխանիկական, էներգա և չափիչ-ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի ծառայությունների աշխատողներ

34. Ծառայությունների պետեր

35. Վարպետներ

36. Կռունկավար

37. Էլեկտրագազաեռակցող

38. Փականագործ-վերանորոգող

Կաուչուկի արտադրության ապրանքային լատեքսների ստացման արտադրամասի աշխատողներ

39. Արտադրամասի պետ

40. Արտադրամասի պետի տեղակալ

41.Հումքի նախապատրաստման և արտադրանքի բացթողման ապարատավար

42. Լվացման ապարատավար

43. Տրանսպորտավորող

44. Մաքրող բանվոր

45. Հերթափոխի վարպետ

46. Պոլիմերիզացիայի ապարատավար

47. Շիխտա պատրաստող

48. Էլեկտրագազաեռակցող

49. Փականագործ-վերանորոգող

Կաուչուկի արտադրության սոմոնոմերի ստացման արտադրամասի աշխատողներ

50. Արտադրամասի պետ

51. Արտադրամասի պետի տեղակալ

52. Հերթափոխի վարպետ

53. Ապարատ մաքրող

54. Ռաշիգի օղակներ մաքրող

55. Կենտրոնական կառավարման վահանակի հիդրոքլորացման ապարատավար

56. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավար

57. Քլորացման ապարատավար

58. Թորման ապարատավար

59. Հումքի նախապատրաստման և կիսաֆաբրիկատների բացթողման ապարատավար

60. Հիդրոքլորացման ապարատավար

61. Կենտրոնական կառավարման վահանակի օպերատոր

Կաուչուկի արտադրության պոլիմերիզացման արտադրամասի աշխատողներ

62. Արտադրամասի պետ

63. Արտադրամասի պետի տեղակալ

64. Տեխնոլոգ

65. Բաժանմունքի պետ

66. Տեղամասի պետ

67. Փականագործ-վերանորոգող` սարքավորումների մաքրման գծով

68. Ապարատ մաքրող

69. Կանալիզացիոն կառույցներ մաքրող

70. Տրանսպորտավորող

71. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավար

72. Հերթափոխի վարպետ

73. Պոլիմերիզացման ապարատավար

74. Թորման ապարատավար

75. Օճառացման ապարատավար

76. Կանիֆոլի հալեցման ապարատավար

77. Հումքի նախապատրաստման և կիսաֆաբրիկատների բացթողման ապարատավար

78. Փորձնական արտադրության կայանքների ապարատավար

Կաուչուկի առանձնացման արտադրամասի աշխատողներ

79. Արտադրամասի պետ

80. Արտադրամասի պետի տեղակալ

81. Հերթափոխի վարպետ

82. Վերանորոգող-փականագործ

83. Գրանուլացման ապարատավար

84. Դոզավորող ապարատավար

85. Ռետինե խառնուրդների գրտնակիչ

86. Հումքի նախապատրաստման, կիսաֆաբրիկատների և արտադրանքի բացթողման ապարատավար

87. Կաուչուկի ժապավեն ձևավորող ապարատավար

88. Չորացման ապարատավար

89. Շտաբելային մեքենաների մեքենավար

90. Տրանսպորտավորող

91. Մաքրող բանվոր

Կաուչուկի արտադրության մեխանիկայի, էներգա, չափիչ-ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի ծառայությունների աշխատողներ

92. Ծառայությունների ղեկավարներ

93. Վարպետներ

94. Փականագործ-վերանորոգողներ

95. Էլեկտրագազաեռակցողներ

Ռետինե տեխնիկական իրերի և կոմպոզիցիոն նյութերի արտադրամասի աշխատողներ

96. Փականագործ-վերանորոգողներ

97. Էլեկտրագազաեռակցողներ

98. Գրտնակիչ ռետինե խառնուրդների

99. Մամլող-վուլկանիզացնող

100. Հերթափոխի վարպետ

101. Ապարատավարներ

Հակակոռոզիոն տեղամասի աշխատողներ

102. Թթվահեստող-ռետինապատող

103. Գրտնակիչ ռետինե խառնուրդների

104. Ավազանետող

105. Աղյուսապատող-թթվահեստող

Ջրամատակարարման, ջերմամատակարարման կոյուղու և «Կապույտ լիճ» համալիրի սպասարկման տեղամաս

106. Փականագործ վերանորոգողներ /արտադրական կոյուղիների պրոֆիլակտիկայի և դեգազացիայի գծով/

Չափիչ-ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի արտադրամասի աշխատողներ

107. Չափիչ-ստուգող սարքավորումների և ավտոմատիկայի փականագործ-վերանորոգողներ /սնդիկային սարքավորումների/

Երկաթուղային տրանսպորտի արտադրամասի աշխատող

108. Ցիստեռն լվացող-շոգեհարող

XI. Մեքենաշինություն

 

Ձուլման արտադրության աշխատողներ

1. Ճնշման տակ ձուլող

2. Մետաղ և ձուլվածքներ ձուլող

3. Հեղուկ չուգուն լցոնող

4. Մետաղ լցոնող

5. Մետաղագործ-հողագործ

6. Հալոցքային մոդելներ լցոնող

7. Ձուլող մեքենայի վարպետ

8. Ձուլամեքենաներ ջերմամշակող

9. Մետաղական մոդելներ մոդելավորող

Դարբնոցամամլիչային աշխատանքներ

10. Մամլիչի և զնդանի դարբին

11. Կաղապարող դարբին

12. Կռող դարբին

13. Հեղուկ մետաղ կտրող

14. Ջերմամշակող

15. Ցիանիստային շաղախը չեզոքացնող

16. Կապարային ավազանները ջերմամշակող

17. Ցիանիստային ավազանները ջերմամշակող

Մետաղապատում և էմալապատում

18. Ջերմային եղանակով ցինկապատող

Ներկման աշխատանքներ

19. Ներկանյութեր և ներկեր պատրաստող

20. Ներկարար` փակ տարածքում

 XII. Շինարարական նյութերի արտադրություն

 

Ցեմենտի արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

1. Ասպիրատորագործներ

2. Հորանային վառարաններ բեռնաթափողներ

3. Հումք բաժնեչափողներ, որոնք զբաղված են ցեմենտի բաժնեչափմամբ

4. Վառարաններ /հորանային/ բեռնողներ

5. Կալցինարարների մեքենավարներ

6. Պտտվող վառարանների մեքենավարներ /թրծողներ/

7. Հորանային վառարանների մեքենավարներ /թրծողներ/

8. Հումքային աղացների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են չոր աղումով

9. Ածխային աղացների մեքենավարներ

10. Ցեմենտ լցնողներ

11. Ցեմենտային աղացների մեքենավարներ

12. Պտտվող վառարանների մեքենավարների /թրծողների/ օգնականներ

13. Հորանային վառարանների մեքենավարների /թրծողների/ օգնականներ

14. Հումքային աղացների մեքենավարների օգնականներ, որոնք զբաղված են տաք աղումով

15. Ածխային աղացների մեքենավարների օգնականներ

16. Ցեմենտային աղացների մեքենավարների օգնականներ

17. Տաք կլինկեր տեղափոխողներ

18. Ցեմենտ փաթեթավորողներ

19. Փոշեխուցեր մաքրողներ

Ասբեստի արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

20. Պայթանցքեր հորատողներ

21. Բեռնիչների վարորդներ, որոնք զբաղված են ձեռքով ասբեստի լրաբեռնմամբ և ասբեստի, հարստացուցիչ ֆաբրիկաների ուղեկից արգասիքների ու թափոնների խուռնաբեռնմամբ 

22. Փոշի բեռնաթափողներ

23. Քարմաղորդներ

24. Բեռնակիրներ, որոնք զբաղված են ասբեստի հետ կատարվող աշխատանքներում

25. Ջարդողներ

26.Ասբեստահարստացուցիչ արտադրության լաբորանտներ, որոնք զբաղված են պատրաստի արտադրանքի փորձարկմամբ

27. Ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումների գծով լաբորանտներ, որոնք հարստացման արտադրամասերում /տեղամասերում/ զբաղված են հսկիչ ապարատներով կատարվող աշխատանքներում

28. Ջարդող-աղացող-տեսակավորող մեխանիզմների մեքենավարներ

29. Փոխակրիչների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են հարստացուցիչ ֆաբրիկաներում

30. Կաթսայատների մեքենավարներ /հնոցապաններ/

31. Ամբարձիչների մեքենավարներ /ամբարձիչավարներ/, որոնք զբաղված են հարստացուցիչ ֆաբրիկաների տեխնոլոգիական արտադրամասերում

32. Սնիչների մեքենավարներ

33. Կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենաների մեքենավարներ

34. Քարշիչ ագրեգատների մեքենավարներ և դրանց օգնականներ, որոնք զբաղված են ասբեստային հանքաքարերի հարստացման ուղեկից արգասիքների և հարստացուցիչ ֆաբրիկաների թափոնների բեռնմամբ, տեղափոխմամբ և պահեստավորմամբ

35. Էքսկավատորների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են ասբեստային հանքաքարերի հարստացման արգասիքների և հարստացուցիչ ֆաբրիկաների թափոնների բեռնառաքմամբ և պահեստավորմամբ

36. Տեսակավորողներ

37. Չորացնողներ

Ղեկավարներ և մասնագետներ

38. Հարստացուցիչ ֆաբրիկաների տեխնոլոգիական արտադրամասերի վարպետներ, ավագ վարպետներ

39. Հարստացուցիչ ֆաբրիկաների տեխնոլոգիական արտադրամասերի տեղամասերի վարպետներ, ավագ վարպետներ

40. Հարստացուցիչ ֆաբրիկաների տեխնոլոգիական արտադրամասերի հերթափոխերի վարպետներ, ավագ վարպետներ

Հանքային բամբակի արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

41. Հալոցապաններ

42. Բովախառնողներ

Քարաձուլման արտադրության աշխատողներ

Բանվորներ

43. Քարաձուլման իրեր լցնողներ

44. Քարահալողներ

45. Հրահեստողներ

46. Վառարանագործներ

47. Թունելագործներ

XIII. Ընդհանուր մասնագիտություններ

 

1. Գազահատողներ, որոնք զբաղված են ռեզերվուարների, բաքերի, ցիստեռնների և նավերի հատվածամասերի ներսում կատարվող աշխատանքներում

2. Գազաեռակցողներ, որոնք զբաղված են ռեզերվուարների, բաքերի, ցիստեռնների և նավերի հատվածամասերի ներսում կատարվող աշխատանքներում

3. Կեսոնագործ-ապարատավարներ

4. Կեսոնագործ-հորատանցողներ

5. Կեսոնագործ-փականագործներ

6. Կեսոնագործ-էլեկտրամոնտաժողներ

7. Կապարապատողներ

8. Տաք եղանակով զոդողներ և անագապատողներ, որոնք զբաղված են այնպիսի զոդանյութերով զոդելով և անագապատելով, որոնք պարունակում են կապար, ինչպես նաև I-II կարգի վտանգավորության վնասակար կամ քաղցկեղային նյութեր

9. Կապար զոդողներ /կապարազոդողներ/

10. Բանվորներ, որոնք զբաղված են ռեզերվուարների, բաքերի, ցիստեռնների, նավերի հատվածամասերի ներքին մաքրմամբ և կոտորակաշիթային խցերի ներսում սկաֆանդրներով և հակագազերով աշխատանքների կատարմամբ

11. Բանվորներ, որոնք զբաղված են նավթամթերքներից և քիմիական նյութերից ռեզերվուարների, բաքերի, ցիստեռնների, նավերի հատվածամասերի ներքին մաքրմամբ

12. Բանվորներ և վարպետներ, որոնք զբաղված են սնդիկ պարունակող սարքերի և իրերի արտադրություններում /անմիջապես մետաղական սնդիկի հետ կատարվող աշխատանքներում/, ինչպես նաև բաց մետաղական սնքերի և ապարատների նորոգմամբ և սպաքերի և ապարատների նորոգմամբ և սպասարկմամբ

13. Աշխատողներ, որոնք անմիջապես զբաղված են 1-ին խմբի միկրոօրգանիզմների հետ կատարվող աշխատանքներում, որոնց դեմ մշակված չեն կանխարգելման և բուժման արդյունավետ միջոցներ

14. Խածատողներ, որոնք զբաղված են այնպիսի լուծույթներում մետաղի խածատմամբ, որոնք պարունակում են 1-ին կարգի վտանգավորության վնասակար կամ քաղցկեղածին նյութեր

15. Մետաղ, լցակաղապարներ, իրեր և դետալներ մաքրողներ, որոնք զբաղված են չոր կվարցային ավազով մետաղի, մետաղե իրերի և դետալների մաքրմամբ

16. Ավտոմատ և կիսաավտոմատ մեքենաներով էլեկտրաեռակցողներ, որոնք կիսաավտոմատ մեքենաներով աշխատանքներ են կատարում ռեզերվուարների, բաքերի, ցիստեռնների, նավերի հատվածամասերի ներսում

17. Ձեռքով եռակցող էլեկտրաեռակցողներ, որոնք զբաղված են ռեզերվուարների, բաքերի, ցիստեռնների և նավերի հատվածամասերի ներսում կատարվող աշխատանքներում

XIV. Ոստիկանական ծառայություն

 

1. Քիմիկ-փորձագետ

2.Ատոմակայանի տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության զորքերի սպայական և ենթասպայական անձնակազմի զինծառայողներ

XV. Արտակարգ իրավիճակներում ծառայություն

 

I. Փրկարարական աշխատանքներ

1. Փրկարարներ, փրկարարական ուժերի ղեկավար, փրկարարական աշխատանքներ քիմիական, կենսաբանական, ճառագայթային ախտահարվածության օջախներում

2. Փրկարարներ, փրկարարական ուժերի ղեկավար, արտակարգ իրավիճակի վայրում իրականացվող չնորմավորված աշխատանքներ

II. Կենսաբանական ախտահարված օջախներում տարվող աշխատանքներ

1. Բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ, մանրէաբան, բուժքույր հետազոտման համար կենսաբանական նյութերի հետազոտման, հիվանդների զննման, բժշկական նշանակումների կատարման, ախտահարվածների խնամքի աշխատանքներ

2. Բժիշկներ, միջին և կրտսեր բուժանձնակազմ, մանրէաբաններ, դեզինֆեկտորներ` աշխատանքներ կաթիլային ինֆեկցիայի օջախում, երբ օջախը զարգանում է արագ, կրում է մեծ մասշտաբներ և պահանջում մեծ ծավալի աշխատանքներ

3. Բժիշկներ, միջին և կրտսեր բուժանձնակազմ, մանրէաբաններ, դեզինֆեկտորներ` աշխատանքներ հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիոն հիվանդության օջախներում (ժանտախտ, խոլերա, բնական ծաղիկ, բոտուլիզմ)

III. Քիմիական, ճառագայթային, կենսաբանական ախտահարված և
 ճառագայթված օջախներում տարվող աշխատանքներ

1. Քիմիկ-կենսաբան, քիմիկ-դոզիմետրիստ, քիմիկ-ճառագայթաբան, փրկարարներ, փրկարարական ուժերի ղեկավար քիմիական, կենսաբանական և ճառագայթային փոքր (չափավոր) չափաբաժիններով ախտահարված օջախում հետազոտության անցկացում, տեղանքի ապաակտիվացում, ապագազացում, նմուշառում

2. Քիմիկ-կենսաբան, քիմիկ-դոզիմետրիստ, քիմիկ-ճառագայթաբան քիմիական, կենսաբանական և ճառագայթային միջին (առանձնապես վտանգավոր) չափաբաժիններով ախտահարված օջախում հետազոտության անցկացում, տեղանքի ապաակտիվացում, ապագազացում, նմուշառում

3. Քիմիկ-կենսաբան, քիմիկ-դոզիմետրիստ, քիմիկ-ճառագայթաբան քիմիական, կենսաբանական և ճառագայթային խոշոր (մահացու) չափաբաժիններով ախտահարված օջախում հետազոտության անցկացում, տեղանքի ապաակտիվացում, ապագազացում

IV. Քիմիական, ճառագայթային, կենսաբանական ախտահարված և ճառագայթված օջախներում տարվող աշխատանքներ

1. Հրդեհաշիջման ղեկավար, պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ, վարորդ` ճառագայթաակտիվ աերոզոլներով տարածված գոտում տարվող աշխատանքներ, տեխնիկայի տեղակայում, մարտական բացազատում և հրդեհաշիջում` վերջինիս կատարման համար ընտրելով համապատասխան կրակմարման նյութեր` փրփուր և անձրևացրած ջուր

2. Պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ մեկուսիչ հակագազերով, պաշտպանիչ հագուստներով փրկարարական աշխատանքներ, կոնստրուկցիաների և տեխնոլոգիական սարքավորումների հովացման աշխատանքներ

3. Պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ մեկուսիչ և հատուկ հակագազերով, պաշտպանական զգեստներով ճառագայթաակտիվ գոտու հետախուզում, թունավոր գազերի, գոլորշիների և այնպիսի նյութերի ջերմային քայքայման արգասիքների առկայության գոտում տարվող աշխատանքներ, որոնց մարման համար անհրաժեշտ են հատուկ կրակմարման նյութեր

V. Բարձրլեռնային շրջաններում տարվող աշխատանքներ

1. Փրկարարներ, փրկարարական ուժերի ղեկավար պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ փրկարարական աշխատանքներ, մարդկանց փրկման, կենդանիների և նյութական արժեքների տարահանման աշխատանքներ` փողրակներ տալով տարահանման ելքերի մարման և պաշտպանության համար

2. Փրկարարներ, փրկարարական ուժերի ղեկավար պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ փրկարարական աշխատանքներ, այրման օջախները վերացնելու նպատակով կոնստրուկցիաների բացելու և քանդելու աշխատանքներ

3. Փրկարարներ, փրկարարական ուժերի ղեկավար պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ փրկարարական աշխատանքներ, թունաքիմիկատների ու պարարտանյութերի հրդեհի առաջացման ժամանակ առաջացող թունավոր նյութերի, գազերի և գոլորշիների հետևանքով ստեղծված պայթյունավտանգ խառնուրդների հնարավոր ներգործության վտանգավոր գոտիներից մարդկանց և կենդանիների դուրսբերման, ինչպես նաև նյութական արժեքների տարահանման աշխատանքներ

VI. Ջրասուզական և ջրափրկարարական աշխատանքներ

1. Ջրափրկարարներ, ջրասուզական աշխատանքներ

2. Ջրափրկարարներ, ջրասուզակներ 30 մ խորության վրա ջրափրկարարներ, ջրասուզական աշխատանքներ

3. Ջրափրկարարներ, ջրասուզակներ 30 մ-ից ավելի խորության վրա ջրափրկարարական, ջրասուզական աշխատանքներ

VII. Հրդեհամարման և հրդեհաշիջման աշխատանքներ

1. Հրդեհաշիջման ղեկավար, պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ` ճառագայթաակտիվ աերոզոլներով տարածված գոտում, պայթուցիկ նյութերի առկայության դեպքում, քիմիական նավթի վերամշակման և նավթաքիմիական արդյունաբերության օբյեկտներում հրդեհների մարման աշխատանքներ

2. Հրդեհաշիջման ղեկավար, պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ` դյուրավառ, այրվող հեղուկների ու հեղուկացված ածխածնաջրածնային գազերի պահեստներում, տորֆի հանքավայրերում հրդեհների մարման աշխատանքներ

3. Հրդեհաշիջման ղեկավար, պահակապետ, ջոկի հրամանատար, ավագ հրշեջ, հրշեջ` երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմերում, ապրանքային և վագոնների տեսակավորման կայաններում, մետրոպոլիտենի ստորգետնյա կառույցներում հրդեհների մարման և փրկարարական աշխատանքներ

XVI. Քաղաքաշինություն

 

1. Պայթեցնող-հորատողներ

XVII. Առողջապահական հիմնարկներ

 

1. Հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման հիմնարկների, բաժանմունքների աշխատողներ, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետերի բժիշկ-համաճարակաբաններ և համաճարակաբանի օգնականներ

2. Սանիտարականխարգելիչ /ինֆեկցիոն օջախները ախտահանող/ հիմնարկների, բաժանմունքների աշխատողներ

3. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հիվանդների խնամք և բուժում իրականացնող հիմնարկների կամ հիվանդանոցների կամ լաբորատորիաների աշխատակիցներ

4. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների բաժանմունքների աշխատողներ

5. Մաշկավեներաբանական հիվանդանոցների, բաժանմունքների աշխատողներ

6. Նարկոլոգիական հիմնարկներ

XVIII. Կինոարտադրություն

 

Կինոժապավենի մշակում

(հավելվածը փոփ. 19.03.20 N 327-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան