Համարը 
ՀՕ-200-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.06.26-2023.07.09 Պաշտոնական հրապարակման օրը 30.06.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.06.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.06.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2024
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2023 թվականի հունիսի 26-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 88-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասի՝

ա. առաջին նախադասության «11-րդ և 21-րդ» բառերը փոխարինել «3-րդ, 10-րդ, 14-րդ և 15-րդ» բառերով,

բ. երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Սույն մասի աղյուսակի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 10-րդ, 14-րդ և 15-րդ տողերով նախատեսված ծածկագրերին դասվող ապրանքների մասով իրականացվող գործարքների և գործառնությունների հարկման բազայի նկատմամբ ակցիզային հարկը հաշվարկվում է սույն մասով սահմանված դրույքաչափերով.»,

գ. աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հ/Հ

Ապրանքի ծածկագիրը՝
ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի

Ապրանքախմբի անվանումը

Հարկման

բազայի

չափման

միավորը

Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը (դրամ)

2024 թվականի հունվարի
1-ից

2025 թվականի հունվարի
1-ից

2026 թվականի հունվարի
1-ից

1.

2207

էթիլային
սպիրտ

1 լիտր
(100-տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով)

6300

6900

7600

2.

2208 (բացառությամբ 2208 90 330 0
2208 90 380 0
2208 90 480 0
2208 20
2208 30
2208 40)

սպիրտային խմիչքներ

1 լիտր

3800

4200

4600

3.

2208 90 330 0
2208 90 380 0
2208 90 480 0

պտուղներից և (կամ)
հատապտուղներից պատրաստված օղի

1 լիտր

3800

4200

4600

4.

2208 20

կոնյակ, բրենդի և այլ սպիրտային թուրմեր

1 լիտր
(100-տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով)

ա. 1-ից մինչև 3 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 3300

բ. 4-ից մինչև 5 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 3800

գ. 6-ից մինչև 10 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 6500

դ. 11-ից մինչև 15 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 9300

ե. 16-ից մինչև 19 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 15300

զ. 20 և ավելի տարի հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 24000

5.

2208 30
2208 40

վիսկի, ռոմ և այլ սպիրտային թուրմեր

1 լիտր

8000

6.

2203 00

գարեջուր

1 լիտր

150

7.

2204

խաղողի գինի

1 լիտր

165

8.

2205

վերմուտ և խաղողի այլ գինիներ

1 լիտր

1100

9.

2206 00

խմորման ենթարկված այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր, պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք), պտղային, հատապտղային, մրգային և այլ գինիներ

1 լիտր

165

10.

2402 (բացառությամբ 2402 10 000 01
2402 90 000 01
2402 10 000 02
2402 90 000 02)

ծխախոտի արտադրանք

1000 հատ

16100

17700

19500

11.

2402 10 000 01
2402 90 000 01

սիգար

1000 հատ

660000

12.

2402 10 000 02
2402 90 000 02

սիգարելա

1000 հատ

18000

13.

2403

ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ

1 կգ

1640

14.

2404 11 000 9

ծխախոտի
արտադրանք

1000 հատ

3400

3750

4150

15.

2404 12 000 0
2404 19 000

ծխախոտի արտադրանք

1 միլիլիտր

65

80

100

16.

2710 19 710 0 -
2710 19 980 0
3403 19 100 0
3403 19 900 0
3403 99 000 0

քսայուղ

1 կգ

550

17.

2710 12

բենզին

1 տոննա

43600

18.

2710
(բացառությամբ 2710 12
2710 19 710 0 -
2710 19 980 0)

դիզելային
վառելիք

1 տոննա

14200

19.

2709 00

հում նավթ,
նավթամթերքներ

1 տոննա

29450

20.

2711 (բացառությամբ 2711 11 000 0
2711 21 000 0)

նավթային գազեր և գազանման այլ ածխաջրածիններ

1 տոննա

1100

21.

2711 21 000 0

սեղմված
բնական գազ

1 տոննա

37100».

2) 2-րդ մասի աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 

«2024
թվականի հունվարի
1-ից

2025
թվականի հունվարի
1-ից

2026
թվականի հունվարի
1-ից

Ակցիզային հարկի
հաշվարկման գործակից

1.08

1.16

1.24»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2024 թվականի հունվարի 1-ից։

 

Հանրապետության նախագահ

Վ. ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ

 

2023 թ. հունիսի 29

Երևան

ՀՕ-200-Ն

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 30 հունիսի 2023 թվական: