Համարը 
N 1-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2003.03.03/5(123) Հոդ.113
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
13.01.2003
Ստորագրող մարմինը 
Էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.01.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.03.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
26.07.2007

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
11 փետրվարի 2003 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60003052

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

13 հունվարի 2003 թ.
ք. Երևան 

N 1-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի ա) ենթակետը, 21-րդ և 22-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը (հավելված).

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի հանձնաժողովի 1998 թվականի օգոստոսի 31-ի «ՀՀ էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման (վերանայման) կարգը հաստատելու մասին» N 40 և 2000 թվականի հուլիսի 19-ի «ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի 1998 թվականի օգոստոսի 31-ի N 40 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման (վերանայման) կարգում» փոփոխություններ կատարելու մասին» N 15 որոշումները:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ էներգետիկայի
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահի տեղակալ
Ն. Գրիգորյան

 

Հավելված

 


Հաստատված է
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ

 

Սույն կարգով կարգավորվում է էլեկտրական էներգիայի (հզորության) և ջերմային էներգիայի արտադրության (ներառյալ` համակցված), էլեկտրական, ջերմային էներգիայի և բնական գազի հաղորդման (փոխադրման), բաշխման, էլեկտրաէներգետիկայի և բնական գազի համակարգերի օպերատորների և էլեկտրաէներգետիկական շուկային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների սակագների սահմանման ու վերանայման գործընթացը:

Սույն կարգը չի տարածվում էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի ներկրման սակագների վրա:

 

1. ԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

 

Սույն կարգում օգտագործված որոշ հասկացություններ սահմանվում են հետևյալ կերպ.

 

ներդրումներ`

ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված ներդրումներ, որոնք ուղղված են լիցենզավորված գործունեության համար օգտակար և օգտագործվող ակտիվների մեծացմանը,

հայտ (հայտի փաթեթ)`

սույն կարգի համաձայն սակագնի սահմանման կամ վերանայման համար ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթ,

հայտատու`

սակագների սահմանման կամ վերանայման հայտ ներկայացնող իրավաբանական անձ:

     

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

2.1. Սակագների սահմանման ու վերանայման առնչությամբ հայտատուի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը և ցանկը (հայտի փաթեթը) սահմանում է ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով):

2.2. Սահմանված սակագինը կարող է վերանայվել ինչպես լիցենզավորված անձի, այնպես էլ հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ:

2.3. Սակագների գործողության ժամկետը վեց ամսից պակաս չի կարող լինել, բացառությամբ այն դեպքի, երբ լիցենզավորված անձը խախտում է գործունեության լիցենզիայի պայմանները: Նման դեպքում հանձնաժողովն իրավունք ունի նշված ժամկետից շուտ փոխել լիցենզավորված անձի սակագները, որոնք ուժի մեջ կմնան մինչև նրա կողմից թույլ տրված խախտման վերացումը:

2.4. Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների սակագները սահմանվում ու վերանայվում են համաձայն սույն կարգի N 6 հավելվածով սահմանված «Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագների հաշվարկման մեթոդիկայի»:

2.5. Հայտատուն` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով, պատասխանատվություն է կրում հանձնաժողով ներկայացրած, սույն կարգով նախատեսվող, տեղեկատվության հավաստիության համար:

2.6. Հայտատուի կողմից հանձնաժողով ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է վավերացված լինեն ընկերության կնիքով և պատասխանատու անձի (անձանց) ստորագրությամբ:

 

3. ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

3.1. Սակագների սահմանման ու վերանայման համար հայտատուն համապատասխան հաշվարկներով և հիմնավորումներով հայտ է ներկայացնում հանձնաժողով` երկու օրինակից, համաձայն սույն կարգի N 1 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի ցանկի:

3.2. Հայտը հանձնաժողովում մուտքագրելուց հետո հանձնաժողովի համապատասխան ստորաբաժանումը ստուգում է հայտի ամբողջականությունը, նրանում ընդգրկված փաստաթղթերի ձևակերպման ճշտությունը:

3.3. Հանձնաժողովը հայտի ստուգման արդյունքների մասին գրավոր տեղեկացնում է հայտատուին` հայտը հանձնաժողովում մուտքագրվելու օրվանից ոչ ուշ, քան տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.4. Հայտը չի ընդունվում ուսումնասիրության, եթե`

ա) նրանում ընդգրկված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կարգով սահմանված պահանջներին.

բ) ներկայացված փաստաթղթերում և տեղեկատվություններում առկա են անճշտություններ և անհամապատասխանություններ:

3.5. Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում այն հայտատուին չի վերադարձվում և պահպանվում է հանձնաժողովում:

3.6. Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում հայտատուն կարող է նոր հայտով դիմել հանձնաժողով: Այդ դեպքում հայտատուն իրավունք ունի կատարել հղում նախկին հայտով ներկայացված փաստաթղթերի վրա, եթե դրանցում ներկայացված տվյալները չեն փոփոխվել նոր հայտի ներկայացման պահին:

3.7. Հայտի ստուգման դրական արդյունքի դեպքում հանձնաժողովն սկսում է այն ուսումնասիրելու գործընթացը: Հանձնաժողովը սակագինը սահմանում, վերանայում (վերահաստատում կամ փոփոխում) և համապատասխան որոշում է կայացնում հայտատուին հայտի ստուգման արդյունքների մասին գրավոր տեղեկացնելու օրվանից հետո`

ա) սակագների սահմանման դեպքում` 60 օրվա ընթացքում,

բ) սակագների վերանայման դեպքում` 90 օրվա ընթացքում:

3.8. Հանձնաժողովն իրավունք ունի հայտատուից պահանջել նաև լրացուցիչ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնց ներկայացման անհրաժեշտության մասին գրավոր տեղեկացնում է հայտատուին` նշելով ներկայացման ժամկետը: Եթե խախտվում են լրացուցիչ տեղեկատվության և փաստաթղթերի ներկայացման համար հանձնաժողովի կողմից սահմանված ժամկետները, ապա ուշացման ժամանակը չի ներառվում սույն կարգի 3.7 կետում սահմանված ժամկետներում:

3.9. Սակագների սահմանման ու վերանայման վերաբերյալ հանձնաժողովի որոշման պատճենն ուղարկվում է հայտատուին որոշումն ընդունելուց հետո տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.10. Սահմանված սակագներն ուժի մեջ են մտնում որոշումն ընդունելուց 30 օր հետո:

3.11. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգով նախատեսված դեպքերում հանձնաժողովը գործունեության լիցենզիաների տրամադրման և սակագների սահմանման որոշումները ընդունում է միաժամանակ:

 

4. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ

 

4.1. Հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ` սույն կարգի համաձայն կարող է վերանայել գործող սակագինը և սահմանել նոր սակագին` ելնելով լիցենզավորված անձի տնտեսական գործունեության արդյունքներից, ներդրումային ծրագրերի և սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի նկատմամբ ներկայացված պահանջների կատարումից:

4.2. Հանձնաժողովն իր նախաձեռնությամբ սակագների վերանայման գործընթաց ձեռնարկելու դեպքում`

ա) նախապես այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է լիցենզավորված անձին.

բ) լիցենզավորված անձից կարող է պահանջել լիցենզավորված գործունեությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

  Ներկայացվող փաստաթղթերի
անվանումը
Հայտ ներկայացնող ընկերության անվանումը 
Էլեկտրական (և(կամ))
ջերմային էներգիայի
արտադրության
գործունեություն
իրականացնող
ընկերություններ
Էլեկ-
տրա-
կան
էներ-
գիայի հա-
ղորդ-
ման ծառա-
յու-
թյուն մա-
տու-
ցող ընկե-
րու-
թյուն
Էլեկտրա-
էներգե-
տիկական
շուկային
ծառա-
յություն-
ներ մա-
տուցող
ընկերու-
թյուններ
Էլեկ-
տրա-
կան
էներ-
գիայի
բաշխ-
ման
գոր-
ծունե-
ություն
իրա-
կա-
նաց-
նող ընկե-
րու-
թյուն
Բնական
գազի
համակարգ
Հիդ-
րո-
էլեկ-
տրա-
կա-
յան-
ներ
Փոքր
հիդ-
րո-
էլեկ-
տրա-
կա-
յան-
ներ
«Հայ-
կա-
կան ԱԷԿ» ՓԲԸ
Ջեր-
մա-
յին էլեկ-
տրա-
կա-յան-
ներ
Ջե-
ռու-
ցում իրա-
կա-
նաց-
նող կաթ-
սայա-
տներ
Հաշ-
վար-
կային
կենտ-
րոնի
ծա-
ռա-
յու-
թյուն մա-
տու-
ցող
ընկե-
րու-
թյուն
«Հայ-
էներ-
գո» ՓԲԸ
Բնա-
կան
գազի
ներկր-
ման գոր-
ծու-
նեու-
թյուն
իրա-
կա-
նաց-
նող
ընկե-
րու-
թյուն-
ներ
Բնա-
կան
գազի
հա-
ղոր-
դման
(փո-
խա-
դրման)
գոր-
ծու-
նեու-
թյուն
իրա-
կա-
նաց-
նող
ընկե-
րու-
թյուն-
ներ
Բնա-
կան
գազի
բաշխ-
ման
գոր-
ծու-
նեու-
թյուն
իրա-
կա-
նաց-
նող
ընկե-
րու-
թյուն-
ներ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Սակագների սահմանման կամ վերանայման համար լիցենզավորված անձի կողմից
ներկայացվող դիմումի ձևը (Հավելված 2)

2 ՀՀ երեք ամենամեծ տպաքանակ ունեցող
թերթերում սակագների սահմանման կամ
վերանայման վերաբերյալ լիցենզավորված
անձի մտադրության մասին հայտարարության
ձևը (Հավելված 3)

3 Տեղեկատվություն ՀԷԿ-ում (-երի համալիրում)
էլեկտրական էներգիայի (հզորություն)
կանխատեսվող արտադրանքի վերաբերյալ
(Հավելված 4, Ձև 4-1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Տեղեկատվություն «Հայկական ատոմային
էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ում էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) կանխատեսվող
արտադրանքի վերաբերյալ
(Հավելված 4, Ձև 4-2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Տեղեկատվություն ջերմային էլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության)և
ջերմային էներգիայի կանխատեսվող
արտադրանքի վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Տեղեկատվություն կանխատեսվող
ջեռուցման վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 Տեղեկատվություն հաղորդվող էլեկտրական
էներգիայի կանխատեսման վերաբերյալ
(Հավելված 4, Ձև 4-5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Տեղեկատվություն բաշխման ցանցում
էլեկտրական էներգիայի կանխատեսվող
մուտքի և առաքման վերաբերյալ
(Հավելված 4, Ձև 4-6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 Տեղեկություն «Հայէներգո» ՓԲԸ-ի կանխատեսվող
տարվա անհրաժեշտ հասույթի վերաբերյալ
(Հավելված 4, Ձև 4-7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Փոխադրվող բնական գազի հաշվեկշիռը
կանխատեսվող տարվա համար
(Հավելված 4, Ձև 4-8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 Բաշխվող բնական գազի հաշվեկշիռը
կանխատեսվող տարվա համար
(Հավելված 4, Ձև 4-9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Էլեկտրական (և ջերմային) էներգիա արտադրող
ընկերության կողմից առաքվող էլեկտրական
էներգիայի դրույքի և հզորության ամսական վճարի
(ու ջերմային էներգիայի արտադրության սակագնի)
հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կողմից առաքվող
էլեկտրական էներգիայի սակագնի հաշվարկ
(Հավելված 5, Ձև 5-2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական
էներգիայի հաղորդման ծառայության վճարի և հաստատագրված ամսական վճարի հաշվարկ
(Հավելված 5, Ձև 5-3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 Էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային
կենտրոնի ծառայության մատուցման սակագնի և
ամսական վճարի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 Ջերմային էներգիայի փոխադրման (և բաշխման) սակագնի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով սնվող
սպառողներին առաքվող էլեկտրական
էներգիայի սակագնի հաշվարկ
(Հավելված 5, Ձև 5-6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սնվող
սպառողներին առաքվող էլեկտրական
էներգիայի սակագնի հաշվարկ
(Հավելված 5, Ձև 5-7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով սնվող
սպառողներին առաքվող էլեկտրական
էներգիայի սակագնի հաշվարկ
(Հավելված 5, Ձև 5-8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող սպառողներին
առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագնի հաշվարկ
(Հավելված 5, Ձև 5-9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 Ջեռուցման սակագնի հաշվարկ կանխատեսվող
ջեռուցման սեզոնի համար (Հավելված 5, Ձև 5-10)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 Բնական գազի ներկրման ծառայության սակագնի հաշվարկ
(Հավելված 5, Ձև 5-11)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 Բնական գազի փոխադրման ծառայության սակագնի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 Բնական գազի բաշխման ծառայության սակագնի հաշվարկ
(Հավելված 5, Ձև 5-13)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Խնդրում եմ սահմանել (վերանայել)

_____________________________________________________________

(հայտ ներկայացնող ընկերության անվանումը)

_____________________________________________________________

(աշխարհագրական տարածքը (քաղաքը, մարզը, գտնվելու վայրը)

 

ա) __________________________

(էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի,

բնական գազի)

__________________սակագինը (դրույքը)

(արտադրության, հաղորդման

(փոխադրման), բաշխման)

 

 

բ) _____________________________________________ամսական վճարը

(հզորության, մատուցված ծառայության հաստատագրված)

 

Հաստատում ենք, որ մեր կողմից ներկայացված նյութերը պարունակում են ստույգ տեղեկատվություն և անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթեր ու հաշվարկներ համաձայն ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգի:

Դիմումին կցվում են`

(փաստաթղթերի անվանումը, օրինակների և էջերի քանակը)

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3.__________________________________________________________

4. __________________________________________________________

5. __________________________________________________________

 

____________________________________________________________

(հայտ ներկայացնող ընկերության հասցեն)

 

 

Հեռախոս `_____________ Ֆաքս _____________ Էլեկտր. փոստ _____________

 

____________________________________________________________

(ընկերության կոդը, պետռեգիստրում գրանցման համարը)

 

____________________________________________________________

(բանկային ռեկվիզիտները)

 

____________________________________________________________

(հայտատուի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

____________________________________________________________

(ամսաթիվը, հայտ ներկայացնող ընկերության կնիքը)

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ի  Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

____________________________________________________________

(հայտ ներկայացնող ընկերության անվանումը)

 

դիմել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով

 

_______________________________________________________

(աշխարհագրական տարածքը (քաղաքը, մարզը, գտնվելու վայրը)

 

_______________________________________________________

(լիցենզավորված գործունեության տեսակը)

 

ա) __________________________

(էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի,

բնական գազի)

__________________սակագինը (դրույքը)

(արտադրության, հաղորդման

(փոխադրման), բաշխման)

 

բ) _____________________________________________ամսական վճարը

(հզորության, մատուցված ծառայության հաստատագրված)

 

սահմանման (վերանայման) հայտով:

 

 

Գործող սակագինը (դրույքը)`

__________

__________

Առաջարկվող սակագինը (դրույքը)`

__________

__________

     
Գործող ամսական վճարը`

__________

__________

Առաջարկվող ամսական վճարը`

__________

__________

 

_____________________________________________________________

(հայտատուի հասցեն, հեռախոսը, ֆաքսը)

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-1

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԷԿ-ՈՒՄ (-ԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ) ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

200 _ թ. _________ ___-ից 200 _ թ. _________ ___-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 

Չափի միավոր

Ընդամենը տարի

այդ թվում` ըստ ամիսների

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Դրվածքային հզորությունը

ՄՎտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Պայմանագրային հզորությունը *)

ՄՎտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

- տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.3)-ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

- տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.3)-ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը
(տ.3-(տ.4.1+տ.5.1))

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի քանակը **)

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Կողային ջրի քանակը

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ոռոգման նպատակով վերցվող ջրի քանակը

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ջրի կորուստները մինչև ՀԷԿ

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ՀԷԿ -ով անցնող ջրի քանակը

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ջրի ծավալը ջրամբարներում ***)

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

 

_ ,, _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2

 

_ ,, _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3

 

_ ,, _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4

 

_ ,, _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Չի լրացվում փոքր ՀԷԿ-երի կողմից

**) Լրացվում է միայն «Սևան-Հրազդանյան կասկադ» ՓԲԸ-ի համար

***) Նշել ջրամբարների անվանումը

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

Հավելված N 4
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-2

 

_________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԲԸ-ՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

200 _ թ. _________ ___-ից 200 _ թ. _________ ___-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 

Չափի միավոր

Ընդամենը տարի

այդ թվում` ըստ ամիսների

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Պայմանագրային հզորությունը

ՄՎտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 - բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 - տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2)-ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 - բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 - տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2)-ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տ.2-(տ.3.1+տ.4.1))

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Միջուկային վառելիքի ծախսը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-3

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

200 _ թ. _________ ___-ից 200 _ թ. _________ ___-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 

Չափի միավոր

Ընդամենը տարի

այդ թվում` ըստ ամիսների

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Պայմանագրային հզորությունը

ՄՎտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

մլն կՎտԺ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական
և տնտեսական կարիքների համար`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

- տոկոսային արտահայտությամբ
((տ.2)-ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար

 մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

 -- " --

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի
տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

- տոկոսային արտահայտությամբ
((տ.2)-ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը կայանից
(տ.2-(տ.3.2+տ.4.2))

մլն կՎտԺ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ջերմային էներգիայի արտադրությունը, ընդամենը

այդ թվում`

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

- տաք ջրի տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

- 13 մթն շոգու տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

- 25 մթն շոգու տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Ջերմային էներգիայի ծախսը սեփական կարիքների
համար, ընդամենը

այդ թվում`

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

- տաք ջրի տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

- 13 մթն շոգու տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

- 25 մթն շոգու տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ջերմային էներգիայի օգտակար առաքումը
կայանից, ընդամենը (տ.6-տ.7)

այդ թվում`

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

- տաք ջրի տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

- 13 մթն շոգու տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

- 25 մթն շոգու տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ջերմային էներգիայի փոխադրման (և բաշխման)
անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները, ընդամենը

այդ թվում`

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

- տաք ջրի տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

- 13 մթն շոգու տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

- 25 մթն շոգու տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ջերմային էներգիայի օգտակար առաքումը
սպառողներին, ընդամենը (տ.8-տ.9)

այդ թվում`

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

- տաք ջրի տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

- 13 մթն շոգու տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

- 25 մթն շոգու տեսքով

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Էլեկտրական էներգիայի տեսակարար ծախսը
ջերմային էներգիա արտադրելու համար

կՎտժ/ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Վառելիքի տեսակարար ծախսը առաքվող
էլեկտրական էներգիայի համար

գ պ.վ./կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Վառելիքի տեսակարար ծախսը ջերմային
էներգիայի արտադրության համար

կգ պ.վ./ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Էներգակիրների  ջերմարարությունը`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

- բնական գազ

կՋ/նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2

- սինթեզ գազ

կՋ/նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3

- մազութ 

կՋ/կգ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Էներգակիրների ծախսը, ընդամենը

այդ թվում`

հազ. տն պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար,
ընդամենը որից`

հազ. տն պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.1

- բնական գազ

հազ. տն պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.1.2

 

մլն նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.2

- սինթեզ գազ

հազ. տն պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.2.1

մլն նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.3

- մազութ

հազ. տն պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.3.1

հազ. տն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար,
ընդամենը

որից`

հազ. տն պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.1

- բնական գազ

հազ. տն պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.1.1

մլն նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.3

- մազութ

հազ. տն պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.3.1

հազ. տն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-4

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

200 _ թ. _________ ___-ից 200 _ թ. _________ ___-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 

Չափի միավոր

Ընդամենը
կանխատեսվող
200 _/_ թթ.
ջեռուցման սեզոնի
համար

այդ թվում` ըստ ամիսների

...........

...........

...........

...........

...........

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը

հազ. մ2

 

 

 

 

 

 

2

Բնակելի շենքերի բնակելի մակերեսը

հազ. մ2

 

 

 

 

 

 

3

Բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

 

 

 

 

 

4

Ոչ բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

 

 

 

 

 

5

Բնակելի շենքերի ծավալային գործակիցը

մ32

 

 

 

 

 

 

6

Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման սեզոնում

օ C

 

 

 

 

 

 

7

Ջեռուցման սեզոնի տևողությունը

օր

 

 

 

 

 

 

8

Ջերմային էներգիայի պահանջարկը

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-5

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՂՈՐԴՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

200 _ թ. _________ ___-ից 200 _ թ. _________ ___-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 

Չափի միավոր

Ընդամենը տարի

այդ թվում` ըստ ամիսների

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա, ընդամենը (տ.1.1+տ.1.2+տ.1.3+տ.1.4+տ.1.5+տ.1.6+տ. 1.7+տ.1.8)
այդ թվում`

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ից

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

«Հրազդանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

«Սևան-Հրազդանյան կասկադ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

«Որոտանի ՀԷԿՀ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

«Ձորա ՀԷԿ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Այլ ՀԷԿ-երից

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Ներհոսք (տ.18.1+տ.1.8.2+տ.1.8.3)

որից`

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1

ԻԻՀ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2

ԼՂՀ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3

Այլ աղբյուրներ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

- տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1)-ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

- տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1)-ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը, ընդամենը (տ.1-(տ.2.1+տ.3.1))
այդ թվում`

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

ԼՂՀ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

ԻԻՀ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Վրաստանի Հանրապետություն

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Այլ երկրներ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-6

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՑԱՆՑՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

200 _ թ. _________ ___-ից 200 _ թ. _________ ___-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 

Չափի միավոր

Ընդամենը տարի

այդ թվում` ըստ ամիսների

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխման ցանց,
ընդամենը

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

այդ թվում`

- «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ից

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

- Կայաններից, ընդամենը

որից`

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

110 կՎ լարման գծերով

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

35 կՎ լարման գծերով

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

6(10) կՎ լարման գծերով

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

0,38 կՎ լարման գծերով

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական
և տնտեսական կարիքների համար`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

- տոկոսային արտահայտությամբ
((տ.1)-ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

- բնեղեն արտահայտությամբ

որից`

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

110 կՎ լարման ցանցերում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

35 կՎ լարման ցանցերում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

6(10) կՎ լարման ցանցերում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4

0,38 կՎ լարման ցանցերում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի
տեխնոլոգիական կորուստները`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

- տոկոսային արտահայտությամբ
((տ.1)-ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

- բնեղեն արտահայտությամբ

որից`

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

110 կՎ լարման ցանցերում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2..2

35 կՎ լարման ցանցերում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

6(10) կՎ լարման ցանցերում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

0,38 կՎ լարման ցանցերում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Էլեկտրական էներգիայի առաքում, ընդամենը
(տ.1-(տ.2.2+տ.3.2))

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

այդ թվում`

110 և 35 կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

ցերեկային սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2

գիշերային զեղչ սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3

այլ գներով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

35 կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1

ցերեկային սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

գիշերային զեղչ սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3

այլ գներով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1

ցերեկային սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2

գիշերային զեղչ սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1

ցերեկային սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2

գիշերային զեղչ սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3

այլ գներով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

0,38 կՎ լարման բջիջներով, ընդամենը
այդ թվում`

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.0.1

ցերեկային սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.0.2

գիշերային զեղչ սակագնով (…. դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.0.3

այլ գներով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1

որից`

բնակչությանը

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.1

ցերեկային սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.2

գիշերային զեղչ սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2

0,38 կՎ լարման այլ բաժանորդներին

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.1

ցերեկային սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.2

գիշերային զեղչ սակագնով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.3

այլ գներով (….դր/կՎտժ) *)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը
ըստ սպառման ոլորտների, ընդամենը (=տ.4=տ.5.1+տ.5.2+տ.5.3+տ.5.4+տ.5.5+
+տ.5.6+տ.5.7+տ.5.8)

այդ թվում`

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Արդյունաբերություն

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Ոռոգում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Խմելու ջուր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Տրանսպորտ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Բյուջետային կազմակերպություններ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Բնակչություն 

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7

Ջեռուցում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8

Այլ սպառողներ  

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Սպառողների թիվը, ընդամենը

այդ թվում`

սպառող

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

110 կՎ լարման

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

35 կՎ լարման (ուղիղ բջիջներով)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

35 կՎ լարման (ոչ ուղիղ բջիջներով)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

6(10) կՎ լարման (ուղիղ բջիջներով)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5

6(10) կՎ լարման (ոչ ուղիղ բջիջներով)

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6

0,38 կՎ լարման  

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1

որից`

բնակչություն

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2

0,38 կՎ լարման այլ սպառողներ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Կարևոր նշանակության սպառողներ (VIP)

մլն կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

 

սպառող

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Նոր սպառողների (նոր միացումների) թիվը

սպառող

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Նշել սակագները

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-7

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱՅԷՆԵՐԳՈ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԱՐՎԱ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՍՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

200 _ թ. _________ ___-ից 200 _ թ. _________ ___-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 

Չափի միավոր

Ընդամենը

այդ թվում`

Էներգա-կարգաբերում

Էներգակապ

Կենտրո-
նական ապարատ

1

2

3

4

5

6

7

1

«Հայէներգո» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող
ծառայության համար անհրաժեշտ ծախսեր,
ընդամենը (տ.1.1+տ.1.2+տ.1.3+տ.1.4+
+տ.1.5+տ.1.6+տ.1.7)
այդ թվում`

մլն դրամ

 

 

 

 

1.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

 

 

 

1.2

Մաշվածություն

"-"

 

 

 

 

1.3

Նորոգման ծախսեր

"-"

 

 

 

 

1.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

 

 

 

1.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին 

"-"

 

 

 

 

1.6

Այլ ծախսեր

"-"

 

 

 

 

1.7

Վարկի սպասարկում 

"-"

 

 

 

 

2

Շահույթ

մլն դրամ

 

 

 

 

3

Ընդամենը հասույթ  (առանց ԱԱՀ) (տ.1+տ.2)

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-8

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՓՈԽԱԴՐՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

200 _ թ. _________ ___-ից 200 _ թ. _________ ___-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 

Չափի միավորը

Ընդամենը տարի

ըստ ամիսների`

 

 

 

 

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Բնական գազի պաշարները գազատարներում կանխատեսվող ժամանակաշրջանին նախորդող ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ներկրվող բնական գազի քանակը

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ԳՍՊԿ-ից վերցվող բնական գազի քանակը

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Բնական գազի ծախսը սեփական կարիքների համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

որից`
վառելիքային բնական գազի ծախսը ԳՍՊԿ-ում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

- % (տ.2)-ի նկատմամբ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

- % (տ.2)-ի նկատմամբ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ԳՍՊԿ մղվող բնական գազի քանակը

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Բնական գազի պաշարները գազատարներում կանխատեսվող ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Բնական գազի առաքում, ընդամենը
((տ.1+տ.2+տ.3)-(տ.4.1+տ.5.1+տ.6+տ.7))

այդ թվում`

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Բաշխման համակարգ
որից`

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2

 

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3

 

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4

 

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Այլ սպառողներ
որից`

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1

 

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2

 

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3

 

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-9

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԲԱՇԽՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

200 _ թ. _________ ___-ից 200 _ թ. _________ ___-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 

Չափի միավորը

Ընդամենը տարի

ըստ ամիսների`

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Բնական գազի պաշարները գազատարներում կանխատեսվող ժամանակաշրջանին նախորդող ժամանակաշրջանի
վերջին օրվա դրությամբ

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Բաշխման ցանց մուտք գործող բնական գազի քանակը

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Բնական գազի ծախսը սեփական կարիքների համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 - % (տ.2)-ի նկատմամբ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Բնական գազի անխուսափելի
տեխնոլոգիական կորուստները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

- % (տ.2)-ի նկատմամբ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Բնական գազի պաշարները գազատարներում կանխատեսվող ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Բնական գազի առաքումը
(տ.1+տ.2)-(տ.3.1+տ.4.1+տ.5)

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

այդ թվում` ամսական 10000 նխմ-ից ավել սպառողներ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

ամսական մինչև 10000 նխմ սպառողներ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

որից` բնակչություն

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Բնական գազի առաքումը ըստ սպառման
ոլորտների, ընդամենը տ.7=տ.6=(տ.7.1+
+տ.7.2+տ.7.3+տ.7.4+տ.7.5+տ.7.6+
+տ.7.7+տ.7.8)
այդ թվում`

հազ. նմ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Էներգետիկա

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Արդյունաբերություն

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

Գյուղատնտեսություն

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4

Տրանսպորտ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5

Բյուջետային կազմակերպություններ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6

Առևտրային ձեռնարկություններ

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7

Ջեռուցում

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8

Բնակչություն 

"-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-1

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ (ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ) ԷՆԵՐԳԻԱ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴՐՈՒՅՔԻ ԵՎ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ (ՈՒ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ) ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ._____-ից
200_թ._____-ը

1

2

3

4

1

Պայմանագրային տարեկան գումարային հզորությունը

ՄՎտ

 

2

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

մլն կՎտժ

 

3

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և
տնտեսական կարիքների համար`

 

 

3.1

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

3.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2)-ի նկատմամբ)

%

 

4

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի
տեխնոլոգիական կորուստները
կայանի տարրերում`

 

 

4.1

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

4.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2)-ի նկատմամբ)

%

 

5

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը
(տ.2-(տ.3.1+տ.4.1))

մլն կՎտժ

 

6

Ջերմային էներգիայի արտադրությունը

հազ. ԳՋ

 

7

Վառելիքի տեսակարար ծախսը առաքվող
Էլեկտրական էներգիայի համար

գ պ.վ./կՎտժ

 

8

Վառելիքի տեսակարար ծախսը ջերմային
էներգիայի արտադրության համար

կգ պ.վ./ԳՋ

 

9

Էներգակիրների ծախսը Էլեկտրական էներգիայի
արտադրության համար, ընդամենը
այդ թվում`

մլն դրամ

 

9.1

բնական գազ`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

9.1.1

արժեքային արտահայտությամբ   

մլն դրամ

 

9.2

մազութ`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

9.2.1

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

9.3

սինթեզ գազ`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

9.3.1

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

9.4

միջուկային վառելիք`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

9.4.1

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

10

Էներգակիրների ծախսը ջերմային էներգիայի
արտադրության համար, ընդամենը

մլն դրամ

 

 

այդ թվում`

 

 

10.1

բնական գազ`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

10.1.1

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

10.2

սինթեզ գազ`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

10.2.1

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

10.3

մազութ`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

10.3.1

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

11

Պահուստում գտնվող սարքավորումներն ու
ներկայանային տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները
աշխատունակ վիճակում պահելու համար ծախսեր`

 

 

11.1

- ընդամենը` արտահայտված վառելիքի ծախսով

հազ. տ պ.վ.

 

11.2

- արժեքային արտահայտությամբ

այդ թվում`

մլն դրամ

 

11.2.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար
որից`

"-"

 

11.2.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

11.2.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

11.2.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12

Էլեկտրական (և ջերմային) էներգիայի արտադրության
համար անհրաժեշտ շահագործման և պահպանման
ծախսեր, ընդամենը
այդ թվում`

մլն դրամ

 

12.0.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար *)
(տ.12.1.1+տ.12.2.1+տ.12.3.1+տ.12.4.1+
+տ.12.5.1+տ.12.6.1+տ.12.7.1)

որից`

"-"

 

12.0.1.1

հաստատուն մաս

(տ.12.1.1.1+տ.12.2.1.1+տ.12.3.1.1+տ.12.4.1.1+
+տ.12.5.1.1+տ.12.6.1.1+տ.12.7.1.1)

"-"

 

12.0.1.2

փոփոխական մաս

(տ.12.1.1.2+տ.12.2.1.2+տ.12.3.1.2++տ.12.4.1.2+
+տ.12.5.1.2+տ.12.6.1.2+տ.12.7.1.2)

"-"

 

12.0.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար
(տ.12.1.2+տ.12.2.2+տ.12.3.2+տ.12.4.2+
+տ.12.5.2+տ.12.6.2+տ.12.7.2)

մլն դրամ

 

12.1

Նյութական ծախսեր

մլն դրամ

 

12.1.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար *)

որից`

"-"

 

12.1.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

12.1.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

12.1.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.2

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

12.2.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար *)

որից`

"-"

 

12.2.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

12.2.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

12.2.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.3

Նորոգման ծախսեր

մլն դրամ

 

12.3.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար *)

որից`

"-"

 

12.3.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

12.3.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

12.3.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

մլն դրամ

 

12.4.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար *)

որից`

"-"

 

12.4.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

12.4.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

12.4.1

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

մլն դրամ

 

12.5.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար *)

որից`

"-"

 

12.5.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

12.5.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

12.5.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.6

Այլ ծախսեր

մլն դրամ

 

12.6.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար *)

որից`

"-"

 

12.6.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

12.6.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

12.6.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.7

Վարկի սպասարկում

մլն դրամ

 

12.7.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար *)

որից`

"-"

 

12.7.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

12.7.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

12.7.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

13

Շահույթ

մլն դրամ

 

13.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար *)

որից`

"-"

 

13.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

13.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

13.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

14

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի)

մլն դրամ

 

14.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար
(տ.9+տ.11.2.1+տ.12.0.1+տ.13.1)

որից`

"-"

 

14.1.1

հաստատուն մաս

(տ.11.2.1.1+տ.12.0.1.1+տ.13.1.1)

"-"

 

14.1.2

փոփոխական մաս

(տ.9+տ.11.2.1.2+տ.12.0.1.2+տ.13.1.2)

"-"

 

14.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար
(տ.10+տ.11.2.2+տ.12.0.2+տ.13.2)

"-"

 

15

Առաքվող էլեկտրական էներգիայի դրույքը`

 

 

15.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.14.1.2 : տ.5)

դրամ/կՎտժ

 

15.2

ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.15.1 x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

16

Հզորության ամսական վճարը`

 

 

16.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.14.1.1 : տ.1 x 1000)

դրամ/կՎտ

 

16.2

ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.16.1 x 1,2)

դրամ/կՎտ

 

17

Ջերմային էներգիայի արտադրության սակագինը`

 

 

17.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.14.2 : տ.6 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

17.2

ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.17.1 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

 

*) Ծախսերի բաժանումը հաստատուն և փոփոխական ծախսերի` կատարել միայն երկդրույք սակագնային համակարգի կիրառման դեպքում

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-2

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ.______-ից
200_թ.______-ը

1

2

3

4

1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

 

2

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և
տնտեսական կարիքների համար`

 

 

2.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

2.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1)-ի նկատմամբ)

%

 

3

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական
կորուստները կայանի տարրերում`

 

 

3.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

3.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1)-ի նկատմամբ)

%

 

4

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը
(տ.1-(տ.2.1+տ.3.1))

հազ. կՎտժ

 

5

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության ծախսեր,
ընդամենը (տ.5.1+տ.5.2+տ.5.3+տ.5.4+տ.5.5+տ.5.6)
այդ թվում`

մլն դրամ

 

5.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

5.2

Մաշվածություն

"-"

 

5.3

Նորոգման ծախսեր

"-"

 

5.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

5.6

Ընդհանուր և կառավարչական ծախսեր, ընդամենը

(տ.5.6.1+տ.5.6.2+տ.5.6.3)

որից`

մլն դրամ

 

5.6.1

Հաշվարկներ վարչական անձնակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5.6.2

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

5.6.3

Ընդհանուր գործառնական ծախսեր

"-"

 

6

Շահույթ

մլն դրամ

 

7

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.5+տ.6)

մլն դրամ

 

8

Առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը`

 

 

8.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.7 : տ.4) x 1000

դրամ/կՎտժ

 

8.2

ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.8.1 x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-3

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՑԱՆՑ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԻ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ. _____-ից
200_թ. _____-ը

1

2

3

4

1

Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա,
ընդամենը (տ.1.1+տ.1.2+տ.1.3+տ.1.4+
+տ.1.5+տ.1.6+տ.1.7)

այդ թվում`

մլն կՎտժ

 

1.1

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.2

«Հրազդանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.3

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.4

«Սևան-Հրազդանյան կասկադ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.5

«Որոտանի ՀԷԿՀ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.6

«Ձորա ՀԷԿ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.7

Այլ ՀԷԿ-երից

"-"

 

2

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության ծախսեր,
ընդամենը (տ.2.0.1+տ.2.0.2)
այդ թվում`

մլն դրամ

 

2.0.1

հաստատուն մաս
(տ.2.1.1+տ.2.2.1+տ.2.3.1+տ.2.4.1+
+տ.2.5.1+տ.2.6.1+տ.2.7.1)

"-"

 

2.0.2

փոփոխական մաս
(տ.2.1.2+տ.2.2.2+տ.2.3.2+տ.2.4.2+
+տ.2.5.2+տ.2.6.2+տ.2.7.2)

"-"

 

2.1

Նյութական ծախսեր, ընդամենը
որից`

մլն դրամ

 

2.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

2.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

2.2

Մաշվածություն, ընդամենը
որից`

մլն դրամ

 

2.2.1

հաստատուն մաս

"-"

 

2.2.2

փոփոխական մաս

"-"

 

2.3

Նորոգման ծախսեր, ընդամենը
որից`

մլն դրամ

 

2.3.1

հաստատուն մաս

"-"

 

2.3.2

փոփոխական մաս

"-"

 

2.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ), ընդամենը
որից`

մլն դրամ

 

2.4.1

հաստատուն մաս

"-"

 

2.4.2

փոփոխական մաս

"-"

 

2.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին,
ընդամենը
որից`

մլն դրամ

 

2.5.1

հաստատուն մաս

"-"

 

2.5.2

փոփոխական մաս

"-"

 

2.6

Այլ ծախսեր, ընդամենը
որից`

մլն դրամ

 

2.6.1

հաստատուն մաս

"-"

 

2.6.2

փոփոխական մաս

"-"

 

2.7

Վարկի սպասարկում, ընդամենը
որից`

մլն դրամ

 

2.7.1

հաստատուն մաս

"-"

 

2.7.2

փոփոխական մաս

"-"

 

3

Շահույթ, ընդամենը
որից`

մլն դրամ

 

3.1

հաստատուն մաս

"-"

 

3.2

փոփոխական մաս

"-"

 

4

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.2+տ.3)

որից`

մլն դրամ

 

4.1

հաստատուն մաս (տ.2.0.1+տ.3.1)

"-"

 

4.2

փոփոխական մաս (տ.2.0.2+տ.3.2)

"-"

 

5

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության վճարը`

 

 

5.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.4.2 ։ տ.1)

դրամ/կՎտժ

 

5.2

ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.5.1 x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

6

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության հաստատագրված ամսական վճարը`

 

 

6.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.4.1 : 12)

մլն դրամ

 

6.2

ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.6.1 x 1,2)

մլն դրամ

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-4

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ԵՎ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ. ______-ից
200_թ. ______-ը

1

2

3

4

1

Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա,
ընդամենը (տ.1.1+տ.1.2+տ.1.3+տ.1.4+տ.1.5+տ.1.6+տ.1.7)
այդ թվում՝

մլն կՎտժ

 

1.1

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.2

«Հրազդանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.3

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.4

«Սևան-Հրազդանյան կասկադ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.5

«Որոտանի ՀԷԿՀ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.6

«Ձորա ՀԷԿ» ՓԲԸ-ից

"-"

 

1.7

Այլ ՀԷԿ-երից

"-"

 

2

Էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային կենտրոնի
ծառայության մատուցման ծախսեր, ընդամենը
(տ.2.1+տ.2.2+տ.2.3+տ.2.4+տ.2.5+տ.2.6+տ.2.7)
այդ թվում`

մլն դրամ

 

2.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

2.2

Մաշվածություն

"-"

 

2.3

Նորոգման ծախսեր

մլն դրամ

 

2.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

2.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին 

"-"

 

2.6

Այլ ծախսեր

"-"

 

2.7

Վարկի սպասարկում 

"-"

 

3

Շահույթ

մլն դրամ

 

4

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.2+տ.3)

մլն դրամ

 

5

Ծառայությունների մատուցման հաստատագրված
ամսական վճարը`

 

 

5.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.4։12)

մլն դրամ

 

5.2

ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.5.1 x 1,2)

"-"

 

6

էլեկտրական էներգիայի արտահանման համար
ծառայության մատուցման սակագինը`

 

 

6.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.4։տ.1)

դրամ/կՎտժ

 

6.2

ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.6.1 x 1,2)

"-"

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-5

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ (ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ) ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ. ______-ից
200_թ. ______-ը

1

2

3

4

1

Փոխադրման (և բաշխման) ցանց մուտք գործող
ջերմային էներգիա`

 

 

1.1

բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը
այդ թվում`

հազ. ԳՋ

 

1.1.1

տաք ջրի տեսքով, ընդամենը
որից`

"-"

 

1.1.1.1

բնակչության համար

"-"

 

1.1.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

1.1.2

13 մթն շոգու տեսքով

"-"

 

1.1.3

25 մթն շոգու տեսքով

"-"

 

1.2

արժեքային արտահայտությամբ, ընդամենը
որից`

մլն դրամ

 

1.2.1

տաք ջրի տեսքով, ընդամենը
որից`

"-"

 

1.2.1.1

բնակչության համար

"-"

 

1.2.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

1.2.2

13 մթն շոգու տեսքով

"-"

 

1.2.3

25 մթն շոգու տեսքով

"-"

 

2

Ջերմային էներգիայի փոխադրման (և բաշխման)
անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները`

 

 

2.1

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1.1)-ի նկատմամբ)

%

 

2.2

բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը
որից`

հազ. ԳՋ

 

2.2.1

տաք ջրի տեսքով, ընդամենը
որից`

"-"

 

1.2.1.1

բնակչության համար

 

 

1.2.1.2

այլ սպառողների համար

 

 

2.2.2

13 մթն շոգու տեսքով

"-"

 

2.2.3

25 մթն շոգու տեսքով

"-"

 

3

Ջերմային էներգիայի օգտակար առաքումը,
ընդամենը (տ.1.1-տ.2.2)
այդ թվում`

հազ. ԳՋ

 

3.1

տաք  ջրի տեսքով, ընդամենը
որից`

"-"

 

3.1.1

բնակչության համար

"-"

 

3.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

3.2

13 մթն շոգու տեսքով

"-"

 

3.3

25 մթն շոգու տեսքով

"-"

 

4

Ջերմային էներգիայի փոխադրման (և բաշխման)
ծառայության ծախսեր, ընդամենը
(տ.4.1+տ.4.2+տ.4.3+տ.4.4+տ.4.5+տ.4.6+տ.4.7)

այդ թվում`

մլն դրամ

 

4.0.1

տաք ջրի համար, ընդամենը
որից`

"-"

 

4.0.1.1

բնակչությանը

"-"

 

4.0.1.2

այլ սպառողներին

"-"

 

4.0.2

13 մթն շոգու համար

"-"

 

4.0.3

25 մթն շոգու համար

"-"

 

4.1

Նյութական ծախսեր, ընդամենը

այդ թվում`

մլն դրամ

 

4.1.1

տաք ջրի համար, ընդամենը
որից`

"-"

 

4.1.1.1

բնակչությանը

"-"

 

4.1.1.2

այլ սպառողներին

"-"

 

4.1.2

13 մթն շոգու համար

"-"

 

4.1.3

25 մթն շոգու համար

"-"

 

4.2

Մաշվածություն, ընդամենը

այդ թվում`

մլն դրամ

 

4.2.1

տաք ջրի համար, ընդամենը
որից`

"-"

 

4.2.1.1

բնակչությանը

"-"

 

4.2.1.2

այլ սպառողներին

"-"

 

4.2.2

13 մթն շոգու համար

"-"

 

4.2.3

25 մթն շոգու համար

"-"

 

4.3

Նորոգման ծախսեր, ընդամենը

այդ թվում`

մլն դրամ

 

4.3.1

տաք ջրի համար, ընդամենը
որից`

"-"

 

4.3.1.1

բնակչությանը

"-"

 

4.3.1.2

այլ սպառողներին

"-"

 

4.3.2

13 մթն շոգու համար

"-"

 

4.3.3

25 մթն շոգու համար

"-"

 

4.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ), ընդամենը

այդ թվում`

մլն դրամ

 

4.4.1

տաք ջրի համար, ընդամենը
որից`

"-"

 

4.4.1.1

բնակչությանը

"-"

 

4.4.1.2

այլ սպառողներին

"-"

 

4.4.2

13 մթն շոգու համար

"-"

 

4.4.3

25 մթն շոգու համար

"-"

 

4.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության
հիմնադրամին, ընդամենը

այդ թվում`

մլն դրամ

 

4.5.1

տաք  ջրի համար, ընդամենը
որից`

"-"

 

4.5.1.1

բնակչությանը

"-"

 

4.5.1.2

այլ սպառողներին

"-"

 

4.5.2

13 մթն շոգու համար

"-"

 

4.5.3

25 մթն շոգու համար

"-"

 

4.6

Այլ ծախսեր, ընդամենը

այդ թվում`

մլն դրամ

 

4.6.1

տաք ջրի համար, ընդամենը
որից`

"-"

 

4.6.1.1

բնակչությանը

"-"

 

4.6.1.2

այլ սպառողներին

"-"

 

4.6.2

13 մթն շոգու համար

"-"

 

4.6.3

25 մթն շոգու համար

"-"

 

4.7

Վարկի սպասարկում, ընդամենը

այդ թվում`

մլն դրամ

 

4.7.1

տաք ջրի համար, ընդամենը
որից`

"-"

 

4.7.1.1

բնակչությանը

"-"

 

4.7.1.2

այլ սպառողներին

"-"

 

4.7.2

13 մթն շոգու համար

"-"

 

4.7.3

25 մթն շոգու համար

"-"

 

5

Շահույթ, ընդամենը

այդ թվում`

մլն դրամ

 

5.1

տաք ջրի համար, ընդամենը
որից`

"-"

 

5.1.1

բնակչությանը

"-"

 

5.1.2

այլ սպառողներին

"-"

 

5.2

13 մթն շոգու համար

"-"

 

5.3

25 մթն շոգու համար

"-"

 

6

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.1.2+տ.4+տ.5)

այդ թվում`

մլն դրամ

 

6.1

տաք ջրի համար, ընդամենը
որից`

"-"

 

6.1.1

բնակչությանը

"-"

 

6.1.2

այլ սպառողներին

"-"

 

6.2

13 մթն շոգու համար

"-"

 

6.3

25 մթն շոգու համար

"-"

 

7.1

Առաքվող ջերմային էներգիայի վաճառքի
սակագինը առանց ԱԱՀ-ի (տ.6 : տ.3 x 1000)

այդ թվում`

դրամ/ԳՋ

 

7.1.1

տաք ջրի տեսքով (տ.6.1 : տ.3.1 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.1.1.1

բնակչության համար (տ.6.1.1 : տ.3.1.1 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.1.1.2

այլ սպառողների համար (տ.6.1.2 : տ.3.1.2 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.1.2

13 մթն շոգու տեսքով (տ.6.2 : տ.3.2 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.1.3

25 մթն շոգու տեսքով (տ.6.3 : տ.3.3 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.2

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.7.1 x 1,2)

այդ թվում`

դրամ/ԳՋ

 

7.2.1

տաք ջրի տեսքով (տ.7.1.1 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

7.2.1.1

բնակչության համար (տ.7.1.1.1 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

7.2.1.2

այլ սպառողներ համար (տ.7.1.1.2 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

7.2.2

13 մթն շոգու տեսքով (տ.7.1.2 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

7.2.3

25 մթն շոգու տեսքով (տ.7.1.3 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-6

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

35 ԿՎ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐՈՎ ՍՆՎՈՂ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ. ______-ից
200_թ. ______-ը

1

2

3

4

1

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը 110 կՎ լարման ցանց`

 

 

1.1

- բնեղեն արտահայտությամբ   

մլն կՎտժ

 

1.2

- արժեքային արտահայտությամբ   

մլն դրամ

 

2

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական
կարիքների համար`

 

 

2.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

2.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1.1)-ի նկատմամբ)

%

 

3

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական
կորուստները 110 կՎ լարման ցանցում`

 

 

3.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

3.2

- տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1.1)-ի նկատմամբ)

%

 

4

110 կՎ լարման ցանցից առաքվող Էլեկտրական էներգիա
(տ.1.1 - (տ2.1 + տ.3.1))

մլն կՎտժ

 

5

35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով էլեկտրական էներգիայի սպառումը`

մլն կՎտժ

 

5.1.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

5.1.2

գիշերային սպառում

"-"

 

6

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության ծախսեր
110 կՎ լարման ցանցում, ընդամենը
(տ.6.1+տ.6.2+տ.6.3+տ.6.4+տ.6.5+տ.6.6+տ.6.7)
այդ թվում`

մլն դրամ

 

6.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

6.2

Մաշվածություն

"-"

 

6.3

Նորոգման ծախսեր

"-"

 

6.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

6.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

6.6

Այլ ծախսեր

"-"

 

6.7

Վարկի սպասարկում 

"-"

 

7

Շահույթ

մլն դրամ

 

8

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

մլն դրամ

 

9

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ-ի) (տ.1.2+տ.6+տ.7+տ.8)

մլն դրամ

 

10

35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով սպառողներին առաքվող
էլեկտրական էներգիայի միավորի արժեքը`

 

 

10.1

- առանց ԱԱՀ-ի (տ.9 ։ տ.4)

դրամ/կՎտժ

 

10.2

- ԱԱՀ-ով (տ.10.1 x 1,2)

"-"

 

11

35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով սպառողներին
առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին
սակագինը առանց ԱԱՀ-ի`

դրամ/կՎտժ

 

11.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

11.2

գիշերային սպառում

"-"

 

12

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը`

դրամ/կՎտժ

 

12.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

12.2

գիշերային սպառում

"-"

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-7

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

6 (10) ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՂ ԲՋԻՋՆԵՐՈՎ ՍՆՎՈՂ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ. ______-ից
200_թ. ______-ը

1

2

3

4

1

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը 35 կՎ լարման ցանց`

 

 

1.1

- բնեղեն արտահայտությամբ   

մլն կՎտժ

 

1.2

- արժեքային արտահայտությամբ   

մլն դրամ

 

2

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական
կարիքների համար`

 

 

2.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

2.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1.1)-ի նկատմամբ)

%

 

3

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական
կորուստները 35 կՎ լարման ցանցում`

 

 

3.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

3.2

- տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1.1)-ի նկատմամբ)

%

 

4

35 կՎ լարման ցանցից առաքվող Էլեկտրական էներգիա
(տ.1.1 - (տ2.1 + տ.3.1))

մլն կՎտժ

 

5

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով Էլեկտրական էներգիայի
սպառումը, ընդամենը

այդ թվում`

մլն կՎտժ

 

5.1

ցերեկային սպառում, ընդամենը
որից`

"-"

 

5.1.1

110 կՎ լարման ցանցից ուղիղ բջիջներով

"-"

 

5.1.2

35 կՎ լարման ցանցից ուղիղ բջիջներով

"-"

 

5.2

գիշերային սպառում, ընդամենը
որից`

"-"

 

5.2.1

110 կՎ լարման ցանցից ուղիղ բջիջներով

"-"

 

5.2.2

35 կՎ լարման ցանցից ուղիղ բջիջներով

"-"

 

6

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության ծախսեր
35 կՎ լարման ցանցում, ընդամենը
(տ.6.1+տ.6.2+տ.6.3+տ.6.4+տ.6.5+տ.6.6+տ.6.7)
այդ թվում`

մլն դրամ

 

6.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

6.2

Մաշվածություն

"-"

 

6.3

Նորոգման ծախսեր

"-"

 

6.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

6.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

6.6

Այլ ծախսեր

"-"

 

6.7

Վարկի սպասարկում 

"-"

 

7

Շահույթ

մլն դրամ

 

8

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

մլն դրամ

 

9

Ընդամենը հասույթ  (առանց ԱԱՀ-ի)
(տ.1.2+տ.6+տ.7+տ.8)

մլն դրամ

 

10

35 կՎ լարման ցանցից առաքվող էլեկտրական էներգիայի
միավորի արժեքը`

 

 

10.1

- առանց ԱԱՀ-ի (տ.9 ։ տ.4)

դրամ/կՎտժ

 

10.2

- ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.10.1 x 1,2)

"-"

 

11

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սպառողներին առաքվող
էլեկտրական էներգիայի միավորի արժեքը առանց ԱԱՀ-ի

դրամ/կՎտժ

 

12

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սպառողներին
առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին
սակագինը առանց ԱԱՀ-ի՝

դրամ/կՎտժ

 

12.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

12.2

գիշերային սպառում

"-"

 

13

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը`

դրամ/կՎտժ

 

13.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

13.2

գիշերային սպառում

"-"

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-8

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

6 (10) ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՈՉ ՈՒՂԻՂ ԲՋԻՋՆԵՐՈՎ ՍՆՎՈՂ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ. ______-ից
200_թ. ______-ը

1

2

3

4

1

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը 6(10) կՎ լարման ցանց`

 

 

1.1

- բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը
որից`

մլն կՎտժ

 

1.1.1

110 կՎ լարման ցանցից

"-"

 

1.1.2

35 կՎ լարման ցանցից

"-"

 

1.2

- արժեքային արտահայտությամբ, ընդամենը

որից`

մլն դրամ

 

1.2.1

110 կՎ լարման ցանցից

"-"

 

1.2.2

35 կՎ լարման ցանցից

"-"

 

2

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը տնտեսական կարիքների
համար 6(10) կՎ լարման ցանցում`

 

 

2.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

 

 

2.2

- տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1.1)-ի նկատմամբ)

 

 

3

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական
կորուստները 6(10) կՎ լարման ցանցում`

 

 

3.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

3.2

- տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1.1)-ի նկատմամբ)

%

 

4

6(10) կՎ լարման ցանցից առաքվող էլեկտրական էներգիա
(տ.1.1 - (տ.2.1 + -տ.3.1))
այդ թվում`

մլն կՎտժ

 

4.1

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով էլեկտրաէներգիայի
սպառումը, ընդամենը

որից`

"-"

 

4.1.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

4.1.2

գիշերային սպառում

"-"

 

4.2

Առաքումը 0,38 կՎ լարման ցանց

"-"

 

5

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության ծախսեր
6(10) կՎ լարման ցանցում, ընդամենը
(տ.5.1+տ.5.2+տ.5.3+տ.5.4+տ.5.5+տ.5.6+տ.5.7)
այդ թվում`

մլն դրամ

 

5.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

5.2

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

"-"

 

5.3

Նորոգման ծախսեր

"-"

 

5.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

5.6

Այլ ծախսեր

"-"

 

5.7

Վարկի սպասարկում

"-"

 

6

Շահույթ

մլն դրամ

 

7

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

մլն դրամ

 

8

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ-ի)
(տ.1.2+տ.5+տ.6+տ.7)

մլն դրամ

 

9

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով սպառողներին
առաքվող էլեկտրական էներգիայի միավորի արժեքը`

 

 

9.1

- առանց ԱԱՀ -ի (տ.8 ։ տ.4)

դրամ/կՎտժ

 

9.2

- ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.9.1 x 1,2)

"-"

 

10

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով սպառողներին
առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին
սակագինը առանց ԱԱՀ -ի`

դրամ/կՎտժ

 

10.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

10.2

գիշերային սպառում

"-"

 

11

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը`

դրամ/կՎտժ

 

11.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

11.2

գիշերային սպառում

"-"

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-9

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

0,38 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻՑ ՍՆՎՈՂ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ. ______-ից
200_թ. ______-ը

1

2

3

4

1

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը 0,38 կՎ լարման ցանց
6(10) կՎ լարման ցանցից`

 

 

1.1

- բնեղեն արտահայտությամբ   

մլն կՎտժ

 

1.2

- արժեքային արտահայտությամբ   

մլն դրամ

 

2

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը տնտեսական կարիքների
համար 0,38  կՎ լարման ցանցում`

 

 

2.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

2.2

- տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1.1)-ի նկատմամբ)

%

 

3

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական
կորուստները 0,38 կՎ լարման ցանցում`

 

 

3.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

3.՜2

- տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1.1)-ի նկատմամբ)

%

 

4

0,38 կՎ լարման Էլեկտրական էներգիայի սպառումը,
ընդամենը (տ.1.1-(տ.2.1+տ.3.1))

որից`

մլն կՎտժ

 

4.01

ցերեկային սպառում

"-"

 

4.02

գիշերային սպառում

"-"

 

4.1

այդ թվում`

բնակչություն

որից`

"-"

 

4.1.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

4.1.2

գիշերային սպառում

"-"

 

4..2

այլ սպառողներ

որից`

"-"

 

4.2.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

4.2.2

գիշերային սպառում

"-"

 

5

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության ծախսեր
0,38 կՎ լարման ցանցում, ընդամենը
(տ.5.1+տ.5.2+տ.5.3+տ.5.4+տ.5.5+տ.5.6+տ.5.7)
այդ թվում`

մլն դրամ

 

5.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

5.2

Մաշվածություն

"-"

 

5.3

Նորոգման ծախսեր

"-"

 

5.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

5.6

Այլ ծախսեր

"-"

 

5.7

Վարկի սպասարկում 

"-"

 

6

Շահույթ

մլն դրամ

 

7

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

մլն դրամ

 

8

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ-ի)
(տ.1.2+տ.5+տ.6+տ.7)

մլն դրամ

 

9

0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող սպառողներին առաքվող
էլեկտրական էներգիայի միավորի արժեքը`

 

 

9.1

- առանց ԱԱՀ-ի (տ.8 ։ տ.4)

դրամ/կՎտժ

 

9.2

- ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.9.1 x 1,2)

"-"

 

10

0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող սպառողներին
առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին
սակագինը առանց ԱԱՀ -ի`

դրամ/կՎտժ

 

10.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

10.2

գիշերային սպառում

"-"

 

11

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը`

դրամ/կՎտժ

 

11.1

ցերեկային սպառում

"-"

 

11.2

գիշերային սպառում

"-"

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-10

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԵԶՈՆԻ ՀԱՄԱՐ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող
200_/_____թթ
ջեռուցման
սեզոնի համար

1

2

3

4

1

Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը

հազ. մ2

 

2

Բնակելի շենքերի բնակելի մակերեսը

հազ. մ2

 

3

Բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

4

Ոչ բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

5

Բնակելի շենքերի ծավալային գործակիցը (տ.3 ։ տ.2)

մ32

 

6

Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման սեզոնում

օ C

 

7

Ջեռուցման սեզոնի տևողությունը

օր

 

8

Ջերմային էներգիայի պահանջարկը

հազ. ԳՋ

 

9

Ջերմային էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները
ցանցերում և կաթսայատների սեփական կարիքները`

 

 

9.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. ԳՋ

 

9.2

- տոկոսային արտահայտությամբ

%

 

10

Ջերմային էներգիայի ընդհանուր արտադրությունը (ներառյալ
ջերմային էներգիայի կորուստերը ցանցերում և կաթսայատների
սեփական կարիքները), ընդամենը (տ.8+տ.9.1)

հազ. ԳՋ

 

 

որից`

 

 

10.1

- կաթսայատներում

"-"

 

10.2

- գնովի ջերմային էներգիա

"-"

 

11

Կաթսայատների ՕԳԳ

%

 

12

Վառելիքի  պահանջարկը կաթսայատներում արտադրված ջերմային
էներգիայի համար (առանց գնովի ջերմային էներգիայի), ընդամենը

հազ. տ պ.վ.

 

 

այդ թվում`

 

 

12.1

բնական գազի պահանջարկը

հազ. տ պ.վ.

 

12.2

"-"

մլն նմ3

 

12.3

մազութի պահանջարկը

հազ. տ պ.վ.

 

12.4

"-"

հազ. տ

 

13

Վառելիքի արժեքը, ընդամենը

որից`

մլն դրամ

 

13.1

բնական գազի արժեքը

"-"

 

13.2

մազութի արժեքը

"-"

 

14

Գնովի ջերմային էներգիայի արժեքը

մլն դրամ

 

15

Ջրի պահանջարկը`

 

 

15.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն մ3

 

15.2

- արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

16

Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը`

 

 

16.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

16.2

- արժեքային արտահայտությամբ   

մլն դրամ

 

17

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, ընդամենը
այդ թվում`

մլն դրամ

 

17.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

17.2

Մաշվածություն

"-"

 

17.3

Նորոգման ծախսեր

"-"

 

17.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

17.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

17.6

Այլ ծախսեր

"-"

 

18

Ընդամենը ջեռուցման ծախսեր
(տ.13(կամ տ.14)+տ.15.2+տ.16.2+տ.17)

մլն դրամ

 

19

Շահույթ                  

մլն դրամ

 

20

Ընդամենը հասույթ (տ.18+տ.19)
այդ թվում`

մլն դրամ

 

20.1

- բնակչության համար

"-"

 

20.2

- այլ սպառողների համար

 

 

21

Ջերմային էներգիայի առաքումը, ընդամենը (տ.21 = տ.8)
այդ թվում`

հազ. ԳՋ

 

21.1

- բնակչության համար

"-"

 

21.2

- այլ սպառողների համար

"-"

 

22

Ջեռուցման սակագինը առանց ԱԱՀ -ի (տ.20 ։ տ.21x1000)

դրամ/ԳՋ

 

22.1

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը (տ.22 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

23

Բնակելի մակերեսի ջեռուցման սակագինը առանց ԱԱՀ -ի
(տ.20.1 ։ տ.2x1000)

դրամ/մ2

 

23.1

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ -ը (տ.23 x 1,2)

դրամ/մ2

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-11

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՆԵՐԿՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ. ______-ից
200_թ. ______-ը 

1

2

3

4

1

Ներկրողից ընդունվող (գնվող)`

 

 

1.1

բնական  գազի գինը (առանց ԱԱՀ -ի)

դրամ/հազ. նմ3

 

1.2

բնական գազի քանակը

հազ. նմ3

 

1.3

 բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)
(տ.1.1x տ.1.2 ։1000)

հազ. նմ3

 

2

Բնական գազի ներկրման ծառայության ծախսեր,
ընդամենը այդ թվում`
(տ.2.1+տ.2.2+տ.2.3+տ2.4+տ.2.5+տ.2.6+տ.2.7)

հազ. նմ3

 

2.1

Նյութական ծախսեր

՜՜-՜՜

 

2.2

Մաշվածություն

՜՜-՜՜

 

2.3

Նորոգման ծախսեր

՜՜-՜՜

 

2.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

՜՜-՜՜

 

2.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

՜՜-՜՜

 

2.6

Այլ ծախսեր

՜՜-՜՜

 

2.7

Վարկի սպասարկում

՜՜-՜՜

 

3

Շահույթ

հազ. դրամ

 

4

Բնական գազի ներկրման ծառայության ծախսեր և
շահույթ, ընդամենը (առանց ԱԱՀ-ի) (տ.1.3+տ.2+տ.3)

հազ. դրամ

 

5.1

Փոխադրողին հանձնված բնական
գազի միավորի արժեքը առանց
ԱԱՀ-ի           

(տ. 4 : տ. 1.2 x 1000)

դրամ/հազ. նմ3

 

5.2

(տ. 5.1 : դրամի փոխարժեքի)

$/հազ. նմ3

 

5.3

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը 

(տ. 5.1 x 1,2)

դրամ/հազ. նմ3

 

5.4

(տ. 5.2 x 1,2)

$/հազ. նմ3

 

6.1

Բնական գազի ներկրման ծառայության
սակագինը առանց ԱԱՀ-ի

(տ. 5.1 - տ. 1.1)

դրամ/հազ. նմ3

 

6.2

(տ. 6.1 : դրամի փոխարժեքի)

$/հազ. նմ3

 

6.3

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը

(տ. 6.1 x 1,2)

դրամ/հազ. նմ3

 

6.4

(տ. 6.2 x 1,2)

$/հազ. նմ3

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-12

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ. ______-ից
200_թ. ______-ը 

1

2

3

4

1

Ներկրողից ընդունվող (գնվող)`

 

 

1.1

բնական  գազի գինը (առանց ԱԱՀ -ի)

դրամ/հազ. նմ3

 

1.2

բնական գազի քանակը

հազ. նմ3

 

1.3

բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)
(տ.1.1x տ.1.2 ։1000)

հազ. դրամ

 

2

Բնական գազի ծախսը սեփական կարիքների համար

 

 

2.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նմ3

 

2.2

- % (տ. 1.2)-ի նկատմամբ

%

 

3

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

 

 

3.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նմ3

 

3.2

- % (տ.1.2)-ի նկատմամբ

%

 

4

Բնական գազի օգտակար առաքումը (տ.1.2 - (տ.2.1+տ.3.1))

հազ. նմ3

 

5

Բնական գազի փոխադրման ծառայության ծախսեր, ընդամենը
այդ թվում`
(տ.5.1+տ.5.2+տ.5.3+տ5.4+տ.5.5+տ.5.6+տ.5.7)

հազ. նմ3

 

5.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

5.2

Մաշվածություն

"-"

 

5.3

Նորոգման ծախսեր

"-"

 

5.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

 

 

5.6

Այլ ծախսեր

"-"

 

5.7

Վարկի սպասարկում 

"-"

 

6

Շահույթ

հազ. դրամ

 

7

Բնական գազի փոխադրման ծառայության ծախսեր և շահույթ,
ընդամենը (առանց ԱԱՀ-ի) (տ.1.3+տ.5+տ.6)

 

 

8.1

Բաշխողին հանձնվող բնական գազի
միավորի արժեքը առանց ԱԱՀ-ի          

(տ.7 ։ տ.4 x 1000)

դրամ/հազ. նմ3

 

8.2

(տ.8.1 ։ դրամի
փոխարժեքի)

$/հազ. նմ3

 

8.3

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը 

(տ.8.1 x 1,2)

դրամ/հազ. նմ3

 

8.4

(տ.8.2 x 1,2)

$/հազ. նմ3

 

9.1

Բնական գազի փոխադրման
գործունեության սակագինը
առանց ԱԱՀ-ի
           

(տ.8.1 - տ.1.1)

դրամ/հազ. նմ3

 

9.2

(տ.9.1 ։ դրամի
փոխարժեքի)

$/հազ. նմ3

 

9.3

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը

(տ.9.1 x 1,2)

դրամ/հազ. նմ3

 

9.4

(տ.9.2 x 1,2)

$/հազ. նմ3

 

10.1

Բնական գազի փոխադրման
ծառայության սակագինը
առանց ԱԱՀ-ի
           

(տ.9.1-տ.1.1 x
(տ.2.2+տ.3.2)։100)

դրամ/հազ. նմ3

 

10.2

(տ.10.1 ։ դրամի
փոխարժեքի)

$/հազ. նմ3

 

10.3

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը

(տ.10.1 x 1,2)

դրամ/հազ. նմ3

 

10.4

(տ.10.2 x 1,2)

$/հազ. նմ3

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-13

 

___________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_թ. ______-ից
200_թ. ______-ը

1

2

3

4

1

Փոխադրողից ընդունվող (գնվող)`

 

 

1.1

բնական գազի միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/հազ. նմ3

 

1.2

բնական գազի քանակը

հազ. նմ3

 

1.3

բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)
(տ.1.1x տ.1.2 ։1000)

հազ. դրամ

 

2

Բնական գազի ծախսը սեփական կարիքների համար

 

 

2.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նմ3

 

2.2

- % (տ. 1.2)-ի նկատմամբ

%

 

3

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական
կորուստները

 

 

3.1

- բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նմ3

 

3.2

- % (տ.1.2)-ի նկատմամբ

%

 

4

Բնական գազի օգտակար առաքումը
(տ.1.2-(տ.2.1+տ.3.1))

հազ. նմ3

 

5

Բնական գազի բաշխման ծառայության ծախսեր,
ընդամենը (տ.5.1+տ.5.2+տ.5.3+տ5.4+տ.5.5+
+տ.5.6+տ.5.7)

այդ թվում`

հազ. դրամ

 

5.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

5.2

Մաշվածություն

"-"

 

5.3

Նորոգման ծախսեր

"-"

 

5.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության
հիմնադրամին

"-"

 

5.6

Այլ ծախսեր

"-"

 

5.7

Վարկի սպասարկում

"-"

 

6

Շահույթ

հազ. դրամ

 

7

Բնական գազի բաշխման ծառայության ծախսեր և
շահույթ, ընդամենը (առանց ԱԱՀ-ի)
(տ.1.3+տ.5+տ.6)

հազ. դրամ

 

8.1

Բնական գազի վաճառքի միավորի
արժեքը ամսական 10.0 հազ. նխմ-ից
ավել սպառում ունեցող
սպառողներին առանց ԱԱՀ-ի

(տ.7 ։ տ.4 x 1000)

դրամ /հազ. նմ3

 

8.2

(տ.8.1 ։ դրամի
փոխարժեքի)

$/հազ. նմ3

 

8.3

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը

(տ.8.1 x 1,2)

դրամ /հազ. նմ3

 

8.4

(տ.8.2 x 1,2)

$/հազ. նմ3

 

9.1

Բնական գազի բաշխման
գործունեության սակագինը
առանց ԱԱՀ-ի

(տ.8.1-տ.1.1)

դրամ /հազ. նմ3

 

9.2

(տ.9.1 ։ դրամի
փոխարժեքի)

$/հազ. նմ3

 

9.3

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը

(տ.9.1 x 1,2)

դրամ /հազ. նմ3

 

9.4

(տ.9.2 x 1,2)

$/հազ. նմ3

 

10.1

Բնական գազի բաշխման
ծառայության սակագինը
առանց ԱԱՀ-ի

(տ.9.1-տ.1.1x
x (տ.2.2+տ.3.2)։100)

դրամ /հազ. նմ3

 

10.2

(տ10.1 ։ դրամի
փոխարժեքի)

$/հազ. նմ3

 

10.3

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը

(տ.9.1 x 1,2)

դրամ /հազ. նմ3

 

10.4

(տ.10.2 x 1,2)

$/հազ. նմ3

 

11

Ամսական 10.0 հազ. նխմ-ից պակաս սպառում ունեցող
սպառողներին առաքված բնական գազի քանակը

հազ. նմ3

 

12

Բնակչության գազամատակարարման վերսկսման հետ
կապված լրացուցիչ ծախսեր (առանց ԱԱՀ) 
(տ.12.1+տ.12.2+տ.12.3)
այդ թվում`

հազ. դրամ

 

12.1

Հաշվիչների և հանգույցների ձեռքբերում, մոնտաժում
(ամորտիզացիոն մասհանումներով)

"-"

 

12.2

Գազատարների նորոգում

"-"

 

12.3

Բնակչության գազամատակարարման վերսկսման
նպատակով վերցված վարկերի սպասարկում,
ընդամենը
որից`

"-"

 

12.3.1

Հաշվիչների ձեռքբերման նպատակով վերցված
վարկերի սպասարկում

"-"

 

13

Շահույթ

հազ. դրամ

 

14.1

Բնական գազի վաճառքի
պայմանական միջին
արժեքը առանց ԱԱՀ-ի

((տ.7+տ.12+տ.13) ։
: տ.4 x 1000)

դրամ/հազ.նմ3

 

14.2

(տ.14.1 ։ դրամի
փոխարժեքի)

$/հազ. նմ3

 

14.3

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը 

(տ.14.1 x 1,2)

դրամ/հազ. նմ3

 

14.4

(տ.14.2 x 1,2)

$/հազ. նմ3

 

15.1

Գազի վաճառքի սակագինը
ամսական 10.0 հազ. նխմ-ից
պակաս սպառում ունեցող
սպառողներին առանց ԱԱՀ-ի

(տ.8.1+տ.4 ։ տ.11 x
x (տ.14.1-տ.8.1))

դրամ/հազ. նմ3

 

15.2

(տ.15.1 ։ դրամի
փոխարժեքի)

$/հազ. նմ3

 

15.3

Նույնը ներառյալ ԱԱՀ-ը

(տ.15.1 x 1,2)

դրամ/հազ.  նմ3

 

15.4

(տ.15.2 x 1,2)

$/հազ. նմ3

 

 

 

_______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

__________________
(անուն, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 6
ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2003 թ. հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում
սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

 

Սույն մեթոդիկան սահմանում է փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում (մինչև 10 ՄՎտ տեղակայված հզորություն) արտադրվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման սկզբունքները:

Սույն մեթոդիկայի համաձայն սահմանված սակագները հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ ենթակա չեն վերանայման առնվազն հինգ տարի, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի.

- սույն մեթոդիկայի 3.2 կետում նշված դեպքում,

- երբ լիցենզավորված անձը խախտում է գործունեության լիցենզիայի պայմանները:

Սույն մեթոդիկայով սահմանվող սակագները չպետք է գերազանցեն հանձնաժողովի համապատասխան որոշմամբ սահմանված փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության սահմանային սակագինը:

 

1. ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության սակագների սահմանման հիմքում դրվում է անհրաժեշտ հասույթի (ԱՀ) ապահովման սկզբունքը, ըստ որի ընկերության կողմից էլեկտրական էներգիայի վաճառքից ստացված հասույթը պետք է բավարարի`

- էլեկտրական էներգիայի հուսալի և անվտանգ արտադրության համար անհրաժեշտ շահագործման և պահպանման ծախսերի (ՇՊԾ) իրականացմանը,

- էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար օգտակար և օգտագործվող հիմնական միջոցների մաշվածության (Մ) հատուցմանը,

- էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար օգտակար և օգտագործվող ակտիվների դիմաց ողջամիտ շահույթի (Շ) ապահովմանը:

Այսինքն`

 

ԱՀ = ՇՊԾ + Մ + Շ

 

Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կողմից իրացվող էլեկտրական էներգիայի համար սահմանվում են միադրույք (դրամ/կՎտժ) սակագներ, որոնք հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով.

 

Ս = ԱՀ/ԱԷ

 

որտեղ`

ԱԷ - առաքվող էլեկտրական էներգիայի քանակն է:

 

2. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

 

Սակագնի հաշվարկում ներառվում են այն ծախսերը, որոնք հիմնավորված և անհրաժեշտ են էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար:

Կարգավորման նպատակով օգտագործվում է ծախսերի հետևյալ դասակարգումը.

հիմնական արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի աշխատավարձ,

հատկացումներ սոցիալական ապահովության հիմնադրամին,

շահագործման համար անհրաժեշտ նյութական ծախսեր,

տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծախսեր,

իրացման ծախսեր,

վարչական ընդհանուր ծախսեր,

«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված` սակագներով փոխհատուցվող այլ ծախսեր:

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությանը չառնչվող ծախսերն ու եկամուտները չեն ընդգրկվում էլեկտրական էներգիայի սակագնի հաշվարկում և հանձնաժողովի կողմից չեն կարգավորվում:

Շահագործման և պահպանման ծախսերի առանձին բաղադրիչները որոշվում են սույն մեթոդիկայի անբաժանելի մաս կազմող աղյուսակներում բերված ցուցանիշներով (NN 1, 2, 3) և հանձնաժողով ներկայացված հաշվետվություններում արտացոլված ծախսերի վերլուծության հիման վրա:

 

3. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

3.1. Մաշվածությունը հաշվարկվում է հիմնական միջոցների ձեռքբերման (կամ կառուցման) արժեքից` գծային եղանակով, ելնելով նրանց օգտակար ծառայության տևողությունից:

Նոր կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների օգտակար և օգտագործվող ճանաչված բոլոր հիմնական միջոցները կարելի է դիտարկել որպես մեկ ակտիվ` իրենց գումարային արժեքով, որի նկատմամբ կկիրառվի միջինացված մաշվածության նորմա` տարեկան 3.3%:

Նախկինում կառուցված և մասնավորեցված փոքր հիդրոէլեկտրակայանների հիմնական միջոցները բաժանվում են երկու խմբի.

ա) մասնավորեցման պահին գոյություն ունեցող հիմնական միջոցներ, որոնք դիտարկվում են որպես մեկ միասնական ակտիվ` գնահատված մասնավորեցման պայմանագրի արժեքով,

բ) մասնավորեցման պահից հետո ձեռք բերված (կառուցված) հիմնական միջոցներ, որոնք գնահատվում են նրանց ձեռքբերման (կառուցման) արժեքով:

Սույն կետի ա) խմբի համար կիրառվում է միջինացված մաշվածության նորմա (6.6%), իսկ բ) խմբի հիմնական միջոցների մաշվածությունը հաշվարկվում է առանձնացված` ելնելով նրանց օգտակար ծառայության տևողությունից:

3.2. Փոխառու միջոցների ներգրավմամբ կառուցված հիդրոէլեկտրակայանների համար, այդ միջոցների վերադարձի ժամկետում վճարունակության ապահովման նպատակով, կարող են կիրառվել վերը նշված մաշվածության նորմաներից ավելի բարձր նորմաներ, սակայն ոչ ավել, քան տարեկան 16.67%: Այդ նորմայով կարող է դուրս գրվել հիմնական միջոցների արժեքի ոչ ավել, քան 50%-ը:

Փոխառու միջոցների վերադարձման ժամկետը լրանալուց հետո դուրս չգրված հիմնական միջոցների (հաշվեկշռային) արժեքի նկատմամբ կիրառվում է, նրանց մնացած օգտակար ծառայության տևողության ընթացքում, դուրսգրումն ապահովող գծային մաշվածության համապատասխան նորմա:

 

4. ՈՂՋԱՄԻՏ ՇԱՀՈՒՅԹ

 

Անհրաժեշտ հասույթում ներառվող ողջամիտ շահույթի մեծությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

 

ՇԱՀՈՒՅԹ = ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱ x ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱ

 

Շահույթի հաշվարկման բազան հիդրոէլեկտրակայանի զուտ ակտիվների արժեքն է, որի բաղկացուցիչ մասերն են`

ա) Էլեկտրական էներգիայի արտադրության և առաքման համար օգտակար և օգտագործվող հիմնական արտադրական միջոցների սկզբնական արժեքից հանած կուտակված մաշվածությունը (սակագնով հաշվարկված):

Սկզբնական արժեքը ակտիվի ձեռքբերման կամ կառուցման ժամանակ փաստացի վճարված, փաստաթղթերով ձևակերպված դրամական միջոցների գումարն է, իսկ այլ կերպ հատուցելու դեպքում` հատուցման իրական արժեքն այն պահից, երբ այդ միջոցը նախատեսվում է օգտագործել էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար:

Սկզբնական արժեքում հաշվի են առնվում միայն հանձնաժողովի կողմից ընդունված կառուցման նախագծի սահմաններում կատարված ծախսերը: Նախագծում նախատեսված աշխատանքների ծավալների գերազանցման դեպքում լրացուցիչ ծախսերը հաշվի են առնվում միայն այն դեպքում, երբ դրանք հիմնավորող նախագծային փոփոխությունները նախապես համաձայնեցված են հանձնաժողովի հետ:

Սեփականատիրոջ փոխվելու դեպքում էլեկտրական էներգիայի սակագնի հաշվարկում ներառված հիդրոէլեկտրակայանի հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքը մնում է անփոփոխ:

բ) Շրջանառու կապիտալը, որի թույլատրելի չափը հաշվարկվում է որպես բոլոր ընթացիկ ակտիվների և ընթացիկ պարտավորությունների տարբերություն: Ընթացիկ ակտիվները և պարտավորությունները որոշվում են` ելնելով հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված շրջանառության ժամկետներից:

Հիդրոէլեկտրակայանի շահագործման ընթացքում զուտ ակտիվների մեծացման համար կատարված ներդրումները շահույթի և մաշվածության հաշվարկման բազայում հաշվի են առնվում միայն իրականացումից հետո` համաձայն «Լիցենզավորված անձանց կողմից հանձնաժողով ներկայացվող զարգացման ներդրումային ծրագրերի համաձայնեցման կարգի»:

Փոխառու միջոցների վերադարձի ժամկետում վճարունակության ապահովման նպատակով, սույն մեթոդիկայի 3.2 կետով սահմանված մաշվածության նորմաների կիրառման դեպքում, շահույթի հաշվարկման բազա է հանդիսանում այդ ժամանակահատվածի զուտ ակտիվների միջին մեծությունը:

Ակտիվների նկատմամբ շահութաբերության նորմայի թույլատրելի մեծությունը սահմանում է հանձնաժողովը հաշվի առնելով ֆինանսական շուկաներից կապիտալի ներգրավման հնարավորությունները և արժեքները:

Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար հանձնաժողովը սահմանում է շահութաբերության նորմայի մեծություն մինչև հարկումը:

Շահութաբերության նորման կիրառվում է զուտ ակտիվների արժեքի նկատմամբ` հաշվի չառնելով նրա ֆինանսավորման կառուցվածքը (սեփական և փոխառու կապիտալ): Փոխառու կապիտալի սպասարկման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերն ընդգրկվում են հաշվարկային շահույթում և ծախսային հոդվածներում հաշվի չեն առնվում: Շրջանառու կապիտալի կազմում հաշվի չի առնվում վարկերի սպասարկման համար պահանջվող դրամական միջոցների մեծությունը:

 

5. ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՔԱՆԱԿ

 

Սակագնային հաշվարկներում որպես առաքվող էլեկտրական էներգիայի հաշվարկային մեծություն (W) ընդունվում է միջին բազմամյա արտադրության (Wարտ) և հիդրոէլեկտրակայանի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստների ու սեփական, տնտեսական կարիքների համար ծախսվող էլեկտրական էներգիայի (W) տարբերությունը.

W = Wարտ - W

Այդ մեծությունը հանդիսանում է հաշվարկային նաև այն դեպքերում, երբ հիդրոէլեկտրակայանի արտադրանքի մի մասը չի իրացվում, այլ օգտագործվում է հիդրոէլեկտրակայանի հետ նույն ընկերության կազմում գտնվող այլ սպառողների կարիքների համար:

Արտադրվող էլեկտրական էներգիայի միջին բազմամյա մեծությունը որոշվում է ջրատնտեսական և էներգետիկական հաշվարկների հիման վրա, որոնք կատարված են համապատասխան լիցենզիա ունեցող նախագծային կազմակերպությունների կողմից: Այն կարող է վերանայվել, եթե ջրային հաշվեկշռում կամ հիդրոէլեկտրակայանի կառույցներում և սարքավորումներում արտադրության ծավալի վրա ազդող փոփոխություններ են կատարվում:

Միջին բազմամյա արտադրության ծավալների նկատմամբ տատանումները, որոնք արդյունք են ջրի հոսքի բնական փոփոխությունների, սակագների հաշվարկում հաշվի չեն առնվում: Դրանց հետ կապված շահույթի տատանման ռիսկերն ընկնում են ընկերության վրա և սակագնով չեն փոխանցվում սպառողներին:

Անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստների և սեփական ու տնտեսական կարիքների համար անհրաժեշտ էլեկտրական էներգիայի քանակը որոշվում է համաձայն հանձնաժողովի կողմից հաստատված մեթոդիկայի:

 

ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ

 

Մեկ ագրեգատի
հզորությունը (ՄՎտ)

Ագրեգատների թվաքանակը

1

2

3

4

5

6

մինչև  0.5

1

2

3

4

5

6

0.6-1

2

3

4

5

6

7

1.1-1.5

2

4

6

7

8

9

2

2

5

7

8

9

-

3

3

6

8

-

-

-

4

3

6

-

-

-

-

5

3

7

-

-

-

-

6

4

-

-

-

-

-

7

4

-

-

-

-

-

8

5

-

-

-

-

-

9

5

-

-

-

-

-

10

6

-

-

-

-

-

 

Աղյուսակում նշված անձնակազմի թվաքանակը, ստորև բերված կառուցվածքների և սարքավորումների առկայության դեպքում, բազմապատկվում է հետևյալ գործակիցներով.

 

Գործակիցներ`

- թունելների համար`

1.03

- մինչև 10 ՄՎտ հզորությամբ դերիվացիոն

հիդրոէլեկտրակայանների համար`

2.00

- լեռնային և սեյսմիկ շրջաններում ճանապարհների

սպասարկման յուրաքանչյուր լրիվ 5 կմ-ի համար

1.03

- ծանր ձնային պայմաններով դժվարամատչելի

լեռնային շրջանների համար`

1.20

 

Աղյուսակ N 2

 

ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ

 

Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հզորությունը
(ՄՎտ)

Վարչական
անձնակազմի թվաքանակը

մինչև 1

3

1 և ավելի

4

 

Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների անձնակազմի միջին ամսական աշխատավարձի չափը որոշվում է` ելնելով ամբողջ էներգահամակարգի արտադրող կայանների (առանց ՀԱԷԿ-ի) միջին ամսական աշխատավարձից, կիրառելով 1,2 գործակից` սակագների գործողության ժամանակ արժեզրկումը հաշվի առնելու համար:

 

Աղյուսակ N 3

 

ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

 

Կառուցվածքներ և սարքավորումներ

Հիմնական և ընթացիկ նորոգում
(% կառուցման արժեքից)

Պատվար (բետոնե)

0.94

Պատվար (հողային)

0.63

Ջրընդունիչ, ջրթափ

0.14

Տղմազտարան, ակվեդուկ (բետոնե), դյուկեր

0.22

Ջրանցք, ճնշման ավազան

0.19

Թունել

0.09

Ճնշման խողովակաշար և կարգավորող աշտարակ
(բետոնե)

0.22

Ճնշման խողովակաշար և
կարգավորող աշտարակ (մետաղյա)

0.42

Հիդրոէլեկտրակայանի շենք

0.14

Հիդրոագրեգատներ և օժանդակ
սարքավորումներ

1.35

Ուժային էլեկտրատեխնիկական
սարքավորումներ և բաշխիչ սարքեր

3.63

Այլ էլեկտրատեխնիկական
սարքավորումներ

3.13